Sunteți pe pagina 1din 3

Un cod etic al profesiei de editor!

Condiţia precară a profesiei de editor român ne-a condus către nevoia de a găsi formulele de
concertare în vederea constituirii unui cod etic al editorului român.
În ciuda cvasi-unanimităţii opiniilor privind rolul benefic al unui document coeziv pentru
breaslă, varii scandaluri (cultural-politice etc.) au zădărnicit încercările de a stabili un set de valori şi
norme comune, care să asigure nu doar sanitaţia arealului culturii scrise, ci şi impunerea unui prestigiu
socio-profesional.
În continuare, am redactat un document de lucru, pe care vă rog să-l amendaţi, completaţi,
rescrieţi, păstrând însă ideea centrală: responsabilităţile editorului sunt multiple şi interdependente:
faţă de autori, faţă de profesie, faţă de ceilalţi editori, faţă de distribuitori, faţă de librari, faţă de
public, faţă de autorităţi publice etc.
Lucian Pricop
Preşedinte al Societăţii Editorilor din România

Codul etic al editorilor din România


(document de lucru, redactat la data de 31 mai 2018, la Bookfest)
PREAMBUL
Codul etic al editorilor din România are ca obiect formularea unor alegeri profesionale ale editorilor
din România.
Acest cod nu are o funcţie coercitivă, ci constituie un element de referinţă pertinent în practica
editorială.

1 DEFINIŢII
1. Prezentul cod defineşte:
a) editor: persoană fizică sau juridică care-şi asumă, pe riscul său, publicarea sub formă de carte
imprimată, sub formă electronică sau sub orice altă formă opera unui autor.
b) autor: creator al unei opere literare şi ştiinţifice (scrise sau orale).
c) bibliotecar: profesionist specializat în biblioteconomie, documentare şi ştiinţele informării.
d) contrat de editare: contrat prin care un autor cedează editorului, contra unei remuneraţii, dreptul
exclusiv/neexclusiv de a publica şi de a exploata o operă.
e) distribuitor: persoană fizică sau juridică care asigură comercializarea unui sau a mai multor fonduri
editoriale către librării sau alte puncte de vânzare.
f) drept de autor: drept exclusiv asupra unei opere, care cuprinde dreptul exclusiv de publicare, de
producţie, de reproducere, de traducere, de comunicare a unei opere către public.
g) librar: persoană fizică sau juridică a cărei activitate este vânzarea cărţilor şi/sau revistelor către
public.
h) mass-media: întreprinderile de presă scrisă sau electronică.
i) operă: creaţie literară sau ştiinţifică (scrisă sau orală)..
j) putere publică: instanţele publice de orice fel – internaţional, naţional, local, şcolar – care intervin
în domeniul editorial.
k) public: persoană, fizică sau juridică, pentru care cartea este o resursă fundamentală în vederea
formării, informării sau loisirului.
l) redevenţe: sume plătite titularului dreptului de autor pentru vânzarea sau utilizarea operelor sale.

1
2 RESPONSABILITĂŢI GENERALE
2.1 Profesia de editor este multidimensională. Practica editorială trebuie să răspundă simultan
exigenţelor economice, sociale şi culturale.
2.2 Editorul profesionist recunoaşte lectura ca valoare indispensabilă pentru viaţa culturală, economică
şi socială.
2.3 Editorul profesionist trebuie să se conformeze practicilor curente ale profesiei şi legilor în vigoare
privitoare la dreptul de autor (proprietatea intelectuală) şi la industria de carte.
2.4 Editorul profesionist consideră ca exigenţă fundamentală constanta actualizare a cunoştinţelor
asociate practicii sale editoriale.

3 RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE AUTORI


3.1 Editorul profesionist recunoaşte contribuţia esenţială a autorului pentru activitatea editurii. Între
autor şi editor se stabileşte o relaţie privilegiată bazată pe încredere şi respect reciproce, în
conformitate cu obiectivele culturale, sociale şi economice comune.
3.2 Editorul profesionist îşi asumă responsabilitatea de ghidare şi consiliere a autorului în vederea
îmbunătăţirii manuscrisului operei. Critica sa constructivă îl ajută pe autor să răspundă cât mai adecvat
la aşteptările publicului.
3.3 În cazul unui manuscris nesolicitat expres de editor, acesta face evaluarea şi ia o decizie cu
celeritate.
3.4 Editorul profesionist acţionează cu transparenţă în discutarea contractului de editare. El prezintă
autorului articolele pe care i le propune, necesitatea şi justificarea lor, fără a exercita vreo presiune.
3.5 Editorul profesionist recunoaşte că opera autorului este rezultatul unei munci care merită să fie
remunerată just. El oferă în consecinţă condiţiile în acord cu practicile profesionale şi se angajează să
achite conform termenilor contractuali redevenţele şi alte drepturi datorate autorului, cu indicarea
surselor acestora.
3.6 Editorul profesionist foloseşte mijloacele necesare pentru a asigura cea mai bună difuzare posibilă
pentru operă.
3.7 În exploatarea operei, editorul profesionist se asigură că drepturile morale ale autorului sunt
respectate, atât în ceea ce priveşte integritatea operei cât şi a prezenţei numelui autorului în orice
document care se leagă de aceasta.
3.8 Editorul profesionist respectă confidenţialitatea datelor personale pe care autorul i le furnizează.

4 RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE PROFESIE


4.1 Editorul profesionist trebuie să-şi exercite profesia cu integritate, în deplină cunoştinţă a
responsabilităţilor, şi să se conformeze practicilor curente specifice domeniului.
4.2 Editorul profesionist va evita practicile care ar putea aduce prejudicii profesiei, precum publicarea
de lucrări al căror conţinut este cunoscut drept plagiat, discriminatoriu sau neconform ştiinţific.
4.3 Editorul profesionist, preocupat fiind de reputaţia profesiei sale, trebuie să contribuie la dezvoltarea
acesteia atât prin calitatea practicilor proprii cât şi prin schimbul de informaţii cu mediile interesate.

5 RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE CEILALŢI EDITORI


5.1 Editorul profesionist este respectuos cu ceilalţi editori şi are cu aceştia relaţii de înaltă ţinută
morală.
5.2 Editorul profesionist evită să afecteze activităţile celorlalţi editori prin discreditarea activităţii
acestora faţă de autori, alte persoane sau instituţii din industria culturală, mass-media sau faţă de
public.
5.3 Editorul profesionist evită orice concurenţă neloială, spre exemplu, solicitând autorilor care sunt
deja sub contract cu un alt editor să rupă contractul cu acesta, sau producând lucrări care, prin conţinut
sau prezentare, riscă să creeze confuzie cu alte lucrări publicate.

2
6 RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE DISTRIBUITORI
6.1 Editorul profesionist respectă spiritul şi litera contractului cu distribuitorul sau distribuitorii săi.
6.2 Editorul profesionist furnizează distribuitorului său orice informaţie susceptibilă să faciliteze
promovarea lucrărilor şi vânzarea lor în librării.
6.3 Editorul profesionist colaborează cu distribuitorul său pentru a-i asigura disponibilitatea produselor
pe care i le încredinţează pentru a evita rupturile de stoc.

7 RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE LIBRARI


7.1 Editorul profesionist este respectuos cu librarii încercând, în măsura propriilor mijloace, să le
susţină munca.
7.2 Editorul profesionist asigură, alături de distribuitorul său, aprovizionarea eficientă a librăriilor,
indiferent de mărimea sau amplasamentul acestora.
7.3 Editorul profesionist se asigură, alături de distribuitorul său, că librăriile se bucură fără
discriminare de condiţii comerciale corecte, echitabile şi în acord cu practicile profesiei.

8 RESPONSABILITĂŢI FAŢĂ DE PUBLIC ŞI FAŢĂ DE MEDIILE DE INFORMARE


8.1 Editorul profesionist trebuie să acţioneze întotdeauna ţinând cont de rolul de prim-plan pe care îl
are acesta în evoluţia culturii şi educaţiei.
8.2 Editorul profesionist ia toate măsurile necesare astfel încât opera pe care o publică să răspundă
normelor de calitate general acceptate (corectitudine gramaticală, prezentare grafică, realizare
tipografică etc.)
8.3 Editorul profesionist veghează, în publicaţiile sale, la respectarea proprietăţii intelectuale.
8.4 Editorul profesionist furnizează publicului o informaţie adevărată şi completă referitoare la operă şi
la autor. El evită orice element care, în prezentarea operei sau în publicitatea acesteia, poate genera
confuzie referitoare la natura operei sau a identităţii autorului.
8.5 Editorul profesionist respectă dreptul la viaţă privată şi evită orice formă de discriminare de rasă,
sex, religie, orientare sexuală sau dizabilitate a unei persoane.
8.6 Editorul profesionist întreţine cu mediile de informare raporturi deschise, evitând orice trafic de
influenţă sau alte practici de natură să favorizeze propria editură în detrimentul altora.

9 RESPONSABILITATE FAŢĂ DE AUTORITĂŢILE PUBLICE


9.1 Editorul profesionist recunoaşte autorităţilor publice rolul lor supletiv important în dezvoltarea
culturii şi educaţiei prin susţinerea pe care o aduc la creaţia, difuzarea şi libera circulaţie a cărţii.
9.2 În relaţiile sale cu autorităţile publice, editorul profesionist, păstrându-şi dreptul său de a critica şi
de a contesta, va evita practicile care ar putea aduce prejudicii altor editori sau profesiei.

10 CONSILIU DE MEDIERE
10.1 Asociaţii de editori creează un consiliu permanent de mediere în cazurile de încălcare a
prezentului cod etic.
10.2 Consiliul este alcătuit din 5 (cinci) membri (numiţi de asociaţiile de editori pentru un mandat de
doi ani) şi intervine la cererea oricărui editor sau a altor instituţii din industria cărţii.
10.3 Consiliul de mediere evaluează litigiul de o manieră pragmatică, în funcţie de responsabilităţile
editorului, aşa cum sunt ele descrise în Codul etic al editorilor din România, cu scopul de a asigura
profesiei de editor o imagine dincolo de orice suspiciune.
10.4 Consiliul intervine în litigii de o manieră justă şi echitabilă, fără a favoriza vreuna dintre părţile
implicate în această cauză.
10.5 Consiliul poate propune asociaţiilor de editori excluderea unui editor, motivând pertinent măsura.