Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

PROPUNĂTOR: STROE VASILICA


DATA:18.05.2012
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:ŞCOALA CU CLS.I-VIII ,,MIHAIL KOICIU”-CONSTANŢA
CLASA: a III-a B
DISCIPLINA: RELIGIE ORTODOXĂ
SUBIECTUL LECŢIEI: SĂRBĂTORILE CREŞTINE- MOMENTE DE BUCURIE SFÂNTĂ
TIPUL LECŢIEI: mixtă
SCOPUL LECŢIEI: însuşirea unor cunoştinţe despre sărbătorile creştine şi importanţa lor duhovnicească
DURATA: 45 de minute

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1- să definească ,,sărbătorile creștine’’;
O2- să clasifice sărbătorile după importanța lor;
O3 -să argumenteze cinstirea zilei de Duminică;
O4 -să recunoască în imagini sărbătorile închinate lui Dumnezeu, Maicii Domnului , sfinților;
O5- să formeze un ciorchine cu sărbătorile creştine folosind iconiţe ce reprezintă praznicele domneşti,icoanele sfinților cunoscuți de ei;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE—conversaţia, explicaţia, demonstraţia cu substitute,jocul didactic,metoda ciorchinelui, exercițiul de rugăciune,argumentarea,
lucrul în echipă.
MIJLOACE DIDACTICE—iconiţe, planşe, cartonaşe colorate, fişa de lucru, Calendarul creștin-ortodox, imagini iconografice, bilețele.
FORME DE ORGANIZARE: activitate individuală, activitate frontală, activitate pe grupe.
BIBLIOGRAFIE: Branişte,Pr.Prof.Dr.,Ene,Branişte,Liturgica Specială ,E.I.B.M.al B.O.R., Bucureşti,1985;
Muha,Camelia,Caiet de religie creştin-ortodoxă,clasa a III-a,Editura ,,Sf.Mina”,Iaşi,2008;
***Credinţa Ortodoxă, Editura ,, Trinitas’’, Iaşi,1996;
Nicolau, Irina, Ghidul sărbătorilor creştine , Ed. Humanitas, Bucureşti,1998.
Cucoş, Constantin, Educaţia religioasă, Editura „ Polirom", laşi, 1999
Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea", Alba lulia, 2000.
Nr ETAPELE OB. ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA METODE/ FORME DE
crt LECŢIEI OP. ELEVILOR MIJLOACE ORGANIZARE
1. Moment *Salutul. *Salutul. *Exercițiul de Activitate
organizatoric *Rugăciunea. *Rugăciunea. rugăciune frontală
*Notarea absenţelor.
Icoana din clasă
Conversaţia
Verificarea cunoștințelor din lecția anterioară se Elevii încearcă să dea
Verificarea va face prin întrebări și realizarea unui răspunsurile la întrebări și să Jocul didactic
2. cunoştinţelor colaj:,,Butucul viței de vie,, , prin care elevii realizeze colajul. Lucrul în echipă Activitate pe
însuşite vor prezenta categoriile de sfinți și calitățile grupe
dobândite de aceștia în timpul vieții lor. Cartonașe
Elevii vor lucra în perechi. Când au terminat, anunţă. colorate

Conversaţia Activitate
3. Pregătirea -Cum se numesc zilele în care îi cinstim pe ,,..sărbători.’’ frontală
aperceptivă sfinți?
-Care a fost ultima sărbătoare importantă ? ,,.........Sf. Paști. ,,

4. Precizarea *Se anunţă titlul lecţiei: Sărbătorile creştine –


titlului şi a momente de bucurie sfântă şi se comunică , Elevii scriu titlul lecţiei și Conversaţia Activitate
obiectivelor într-o formă accesibilă , obiectivele. Se scrie pe data în caiete. frontală
tablă data şi titlul lecţiei.
* Sărbătorile creştine sunt acele zile din timpul
anului dedicate lui Dumnezeu, Maicii Explicația
O1 Domnului, îngerilor şi sfinţilor.
*Sărbătorile creștine se pot clasifica după Elevii ascultă cu atenție.
importanța evenimentelor sau a persoanelor
sfinte sărbătorite:
-sărbători domnești, numite și praznice
împărătești(închinate Persoanelor Sfintei Treimi,
Maicii Domnului, Sf.Cruci);
- Prin aceste zile de sărbătoare creştinii îl
5. Comunicarea cinstesc pe Dumnezeu, Tatăl ceresc care ne
noilor iubeşte şi ne poartă de grijă pentru că din iubire a Argumentarea
cunoştinţe O2 trimis pe Fiul Său, lisus Hristos, să Se jertfească
pentru iertarea păcatelor noastre .
-Noi o cinstim pe Maica Domnului , Elevii notează în caiete Conversaţia
Născătoarea de Dumnezeu şi mijlocitoarea schema lecției.
noastră către Fiul Său. Cinstim Sfânta Cruce
pentru că este altarul pe care S-a jertfit Fiul lui
Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
-sărbătorile Sf.Îngeri(îi cinstim pe îngeri pentru Activitate
că ei slujesc lui Dumnezeu şi sunt şi ocrotitorii frontală
noştri).
-sărbătorile sfinților (îi cinstim pe sfinţi pentru că
au dus o viaţă virtuoasă, s-au jertfit Explicaţia
pentru păstrarea credinţei, se roagă lui Observația
Dumnezeu pentru noi. Imagini Activitate
iconografice individuală
*Se cere elevilor să recunoască în imagini(icoa- Elevii recunosc sărbătorile.
ne) sărbătorile închinate Mântuitorului , Maicii Demonstraţia
Domnului. cu substitute
O4 - Ce sărbătoare creştină, săptămânală, „ -... ziua de Duminică." Conversaţia
cunoaşteţi? Explicaţia
Elevii argumentează cinstirea
- De ce cinstim Duminica? zilei de Duminică pe baza Argumentarea
cunoştinţelor însuşite.
Activitate
O3 Elevii dau variante de frontală
-Cum ar trebui să fie comportamentul unui bun răspuns:
creștin într-o zi de sărbătoare?

Precizare:
Biserica Ortodoxă cinstește mult sfințenia și ne ,,............................. . ,, Activitate
oferă multe prilejuri ca noi să ne îndreptăm frontală
gândul și viața spre Dumnezeu.
Acestea sunt lăsate ca noi să avem timp să ne
ocupăm de suflet mai mult, să ne rugăm mai mult
să facem acte de binefacere.

Se anunţă realizarea unei lucrări prin joc. Elevii Metoda


6. Fixarea şi O5 trebuie să formeze un „ciorchine" cu sărbătorile Elevii ascultă indicaţiile Ciorchinelui
sistematizarea creştine, folosind iconiţe cu praznice împărăteşti, profesorului şi apoi încep
cunoştinţelor cu sfinţi, cu sfinţii îngeri, cu Sfânta Cruce. lucrarea. Joc didactic
- Profesorul prezintă sarcinile pe care elevii le au
de îndeplinit: După ce au terminat expun Lucrul în echipă Activitate pe grupe
1. Elevii de la două bănci (patru elevi) formează Lucrările la tablă. Exercițiul
o echipă.
2. Fiecare echipă îşi alege, un lider care va
coordona realizarea lucrării. Iconițe
3. Ciorchinele se realizează prin lipirea unei
iconiţe în dreptul sărbătorii corespunzătoare.
4. După 12 min. liderii echipelor vor expune
lucrările la tablă.

*Se cere elevilor să stabilească asemănări și Elevii dau variante de


7. Asocierea, deosebiri între o zi de sărbătoare creștină și o zi răspunsuri. Conversaţia Activitate
generalizarea şi O6 de sărbătoare, alta decât cea religioasă. frontală
aplicarea Problematizarea
*Se solicită elevii să prezinte activități ce trebuie ,,…participarea la
făcute într-o zi de sărbătoare creștină. Sf.Liturghie, vizitarea Explicația
persoanelor dragi,
rugăciuni….’’ Exemplul

- Ce ar trebui să fie pentru noi o sărbătoare „ ...un moment de bucurie


creştină? sfântă."

Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale, privind Elevii ascultă aprecierile Explicația Activitate
8. activităţii pregătirea elevilor pentru lecţie. făcute de profesor. frontală
elevilor Se notează elevii care au participat la lecție.

9. Încheierea *Rugăciunea *Rugăciunea *Exercițiul de Activitate


activităţii *Salutul. *Salutul. rugăciune frontală
Icoana din clasă
OGLINDA TABLEI
SĂRBĂTORILE CREȘTINE -MOMENTE DE BUCURIE SFÂNTĂ

 Definiție: Sărbătorile creștine – zile dedicate lui Dumnezeu, Maicii Domnului , Îngerilor și sfinților;

 Clasificare: Sărbătorile domnești(închinate Sf.Treimi, Maicii Domnului,Sf.Cruci);


Sărbătorile Sf.Îngeri;
Sărbătorile Sfinților.

Duminica-sărbătoarea săptămânală a creștinilor.