Sunteți pe pagina 1din 2

RO - 550135, str. Autogtrrii, nr.

1
TOTAL ISO CERT-OC
Tel: +40 259 22.AA,2lt
CERNFGT 60 9M1 NRC-14 tax| +4O 269 24.25.78

I*l'Hfff,lH'J'u CEFNFCA'I ISO

CERT]FTCAT rSO
14D1 NRM.14
27@1 NR 5r- 14
Cod fiscal: RO 15573471
Nr. Reg. Com. 1321103612003
Capital social: 30,100 Iei

N t. 22.27 7 266 I 29.72.2Ot7

OFERTA SERVICII
S.C. POSTA ATLASSIB CUR!ER RAPID S.R.L.
- valabilitate incep6nd din 29.12.2017 -

1. TRIMITERI POSTALE INTERN E:


Servicii po$tale cu valoare adauBat5 (greutate 0-50 kg)
Colete: 18 lei primul kg/l,2lei kg suplimentare
Plic: 18 lei
- Km suplimentar: 1 leu/km (taxabil numai pe un sens de mers pentru localitS!ile in care
nu existS depozite Po$ta Atlassib).
Termenul de livrare pentru trimiterile express nu va dep59i 12 ore in aceeaSi
localitate, 24 de ore intre re$edinlele de judel 9i intrajudetean, respectiv 36 ore intre
oricare a lte loca litit i.
Ramburs - intern: 12 lei + l% din valoare
Co nf irmare primire:18 lei
Livraresambata:5lei
Cu verificare (integritatea continutului la predare): 5 lei
Schimbare destinalie/livrare speciala: gratuit
- Preturile in clud T.V.A

2, TRIMITERI POSTALE INTERNATIONALE:


2.1 Colete:
) Anglia, Danemarca, Suedia
Colete p6n5 in 10 kg au tarif fix de 20 euro; fiecare kg suplimentar se taxeazd cu 2 euro/kg.

> Cehia, Fran!a - 1.5 euro/kg


Coletele p6n5 la 10 kg au tarif fix de 15 euro; fiecare kg suplimentar 1.5 euro/kg

) Spania -2euro/kg
Colete: - intre 0 $i 5 kg: tarif fix = 10 euro;
- intre 5 5i 10 kg: tarif fix = 20 euro
Coletele peste 10 kg se taxeazS cu 2 euro/kg

> lta I ia
Colete: - intre 0 ii 5 kg: tarif fix = 10 euro;
- intre 5 $i 10 kg: tarif fix = 15 euro
(TARIFE APLICATE PENTRU TOATE ZONELE, PENTRU COLETE SUB 10 KG)
Pentru coletele peste 10 kg: ROMA= 1.8 euro/kg;
TORINO,INS. SlCtLlA, SARDtNtA si CORSICA = 2 EURO/KG;
restul ttaliei 7.5 euro/kg
) Malta - Plicuri:15 euro;
- Colete: - intre 0-10 kg: tarif fix 25 euro;
- peste 10 kg:2.5 euro/kg.
) Germa nia
Colete p6ni in 10 kg au tarif fix de 10 euro; fiecare kg suplimentar 1 euro/kg.
- pentru linia Hamburg, Berlin - 1.5 euro/kg
- pentru traseele Bacau-Roman, Moldova Sud, Moldova Nord, Oltenia - 1.5 euro/kg

FPG.05.02 Ed.1/Rev.o
PATRIA SAN(
Cont LEI: RO22 CARP 033200000136 RO 03 cont EURO: RO76 CARP 033200000135 EU 03
> Austria, Belgia, Olanda:
Coletele pan; in 10 kg au tarif fix de 10 euro; fiecare kg suplimentar 1 euro/kg.
- pentru traseele Moldova Nord, Moldova Sud 1, Moldova Sud 2, Oltenia 1, Oltenia ?-
1.5 e u ro/kg

2,2 Plicuti: - ,ormat A5 ti format A4 - 10 euro

Plata se rvic iilo r se efectueazd in lei la cursul B.N.R.


T.V.A. inc lu s
+Torifele sunt valo bile pentru trimiterile pogtdle expediote din RomAnio-

2.3 Termen de livra re:


- Pentru trimiterile interne : 3 zile lucratoare.
- Pentru trimiterile internationale : 7 zile lucratoare.

3. VATORT ADAUGATE SERVTC TOR (SERVtC GRATUTTE)


Serviciul de transmitere inregistratA a trimiterii pogtale.
Serviciul de asigurare a conlinutului pentru valoarea declarati (max. 50 euro).
Pentru asigurarea valorii declarate mai mari de 5o euro se percepe o taxi asiguratorie de
4% din valoarea declarati (ltalia, Spania), respectiv 3% (restul Europei) Si 1% pentru
trimiterile postale expediate pe teritoriul Rom6niei.

4, ALTE SERVICII SPECIALE PRIVIND MODUT DE TRANSMITERE


Monitorizarea electronice a traseului trimit€rii poltale pe toat; durata transportului,
serviciu disponibil $i pe www.postaatlassib.ro;
Posibilitatea de schimbare a destinaliei sau a destinatarului;
Predarea trimiterii postale personal destinatarului;
Garantarea livrdrii trimiterii pottale la o dat5 gi o ord anume stabilite;
Depozitarea gi p;strarea trimiterilor poStale la dispozitia destinatarilor;
Eliberarea dovezii privind distribuirea trimiterii pogtale;
Ga ra nta rea timpului de d ist rib u lie;
Colectarea trimiterilor postale de la o adresi desemnati de c5tre expeditor;
Tarif livrare la domiciliu (numai pentru trimiterile postale externe): - 10 lei/buc;
Livrarea trimiterii poStale prin curier special.

Pentru conditii complete si mai multe informalii v; stim la dispozilie pe site-ul:


www. postaatlassib. ro sau la tel *9788 si o80o-83333g (apel gratuit), e-mail:
office@ oostaat lassib. ro

D irector ge ne ra l,

Vacaru Adrian

6tr$illiraa
f,TL,lSS! B
CUR,IER RAPID

2
V,ithY