Sunteți pe pagina 1din 23

♦♦♦ Al Sfântului Ioan Gură-de-Aur ♦♦♦ 245

CANON PARACLIS
către Sfinţii Slăviţii Mucenici
BRÂNCOVENI

 
CONSTANTIN VOIEVOD,
CONSTANTIN, ŞTEFAN, RADU, MATEI
şi sfetnicul IANACHE,
a căror pomenire o facem pe 16 August.
♦♦♦ Al Sfântului Ioan Gură-de-Aur ♦♦♦ 247

CANON PARACLIS
către Sfinţii Slăviţii Voievozi şi Mucenici
BRÂNCOVENI


>*
Troparul. Glas 4. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

L L!ggg g" F!g g  3  g"   aYZ


a Mu ce ni i ci ii lui Hris tos cei prea vred nici

LL!
la so li to g
o gg
ri ii pen
 g"
tru F!
noi  g
că  g
tre  3
Dom  nul
 g" aYZ  
la 
cea

LLL3gLg
ta Brân co ve ni lor că 1
zând
să stri găm aYZ 
o, Lg
Prea lă u

!
da g
a gg"
ţi lor
lui F! gg3g"
Hris tos Îm pă ra tul  aYZ  I
pu g rea L1C
ru ru gân g
du g
vă"

!
po me ni g ne pu ruri
ţi g5C g%  XYZ L
toa L
tă 3gL!
ur zea la şar g
peg
lui 
stri

$
când aYZL
cea LLL
în drep ta a tă 
a ! gg!
su pra Bi se g
e gg%
ri cii 

OW
C a n o n u l.
Cântarea I. Glas 8. «Apa trecând’o».

S LLLgL!gg g g OW


fin ţi lor Brân co veni ru ga a ţi vă pen tru noi

L 7g1Cggg$OWLLL
ă sând stă pâ ni a cea de a ici şi măr tu ri
248 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

!
si g
in du’L
 g 
pe 1C g  Cel
Stă pâ nul g  grăs  
tig $
nit OW 
cu 
nu L
na L
ce

1gLLL
reas că aţi lu a a t-o 
şi ! g tru
mij lo ciţi pen gF!  ggI
noi Brân co ve

gL$
ni lor     OW

P 7g 1C g g  g  $ OW L!


rin un ge rea cea de la Dum ne zeu pe pă mânt

g
su 
pu ! g
ug
şii Bi se g
şi 1C ri g
ca g  
ţi-ai pă $
zit OW 
la 
fel LL
Cons tan

1gLLL
ti ne şi din ce e ruri 
ne ! ggF!
vă tă maţi Mu ce ni g
ce g
pă I
zeş

gL$
te ne     OW

S L LgLLL ! g g g
la vă Ta tă lui şi Fi u lui şi Sfâ ân tu lui


Duh OW

D 7g 1C g  g  g $OW  LL


e sla va lu meas că v’aţi le pă dat sla va ne

L!
zi di g
i g
tă  bân din  d’o
do 1C g gde gla  
Hris$
tos OW 
de 
ca L
re

L1gLLL
păr taşi să ne a ra a te 
pe ! g g
Dom nul sla vei ru F !g g
ga ţi’L Slă

IgL$
vi ţi lor     OW
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 249

S LL ! g g" LLI g  !g g 


i a cum şi pu ru rea şi în ve cii ve ci lor

A 
g min     OW

S L!gg 1C g g g $ OW L
u u fle tu lui meu ce lui chi nu it tu eşti

LL
Prea cu 
ra !g
a g
tă
în 1C
tă ri g
re gg
şi a 
dă $
post OWL
şi 33
în tu

L1gLLL
ne ca tei me le i i nimi 
ne !
în se ra g
tă g
lu F
mi ! g
nă Stă
g

IgL$
pâ na mea  
Cântarea a III-a. «Tu
 eşti întărirea».
 OW

TH!gg!gg" LL[g
ă ri i e şi pa vă ză v’am do bân di it Vo ie

!
vo g
zi g
lor"OWg
de$
la Hris tos 
şi L!
a co g
o g
pe 
ri G;
i ig
re" mân
g

LF! ggIgL$
gâ ie re şi la u dă    OW

DH!gg!gg"7g L[g!
e grab a ju ta ţi ne toa tă ne vo o ia go nin

g
du go%OW g
pe 
Dum pu L!
ne zeu ru rea g
a g
ru 
gâ G;  g"   g
ân du’L L
pen tru

F! g  gcoIgL$
noi Brân ve ni lor    OW

C H!g g!gg"7gL[g!
ăl ca a t-aţi Vi te ji lor toa tă mo mea a la vi clea
250 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

g
nu g
lui% OW g
ci 
şi 
pe 
noi 
mij L!  g gla 
lo ci ind Do G; g" g
om nul s’o L
căl

F!
căm g
îngIgL$
tă ri ţi ne    OW

P H!  g  g !gg"LLL"g!


ri mind Dum ne ze u le so li ri le Brân co ve

g
ni g
lor% OW  1
Ce g
la 
ce Iu L!
eşti  g g
bi to or de 
oa G;  g"  g
a a meni ca L
un

F!
Bun g
mig
luI
ieş gL$
te ne  irmos: «Cela
Alt  ce-ai întărit
 
întru’nceput». OW

CI g2!ggg!g g1$
e ia ce ro dul în su tit Se mă nă to ru lui grab nic

OW L
aţi !
a dus cu se ce riş g
deg
se

cu gugre% L
mij L
lo L!
cind

g
la Dum
g 
ne 
zeu mi L!
pe g gfă gră  
ne po mul rod $OW 
ro ! g
gu g
vă 
de 

LL
tă ie e re
Sfin !g gH!
ţi lor grab g
nic  g
scăIgL$
pa ţi mă  OW

RI g!g   g  g !gg1


ob în tru to tul m’am fă cut stă pâ ni to ru lui lu

$
mii OW L
le 
pă dând dum
 ne !
ze ias g
ca g
po
g gcă% L
ru un ci L
ru

 L ! ggpe 
ga ţi’L Hris 
tos 
şi rat L!
în du gg% OW
fă cân dumi’L !g g
vre me de 

LL
po că i in ţă !gţi’I
ce re gH! mi i g
e gIgL$
Slă vi ţi lor  OW
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 251

PI g!ggg!g 
a timi tru peşti şi su fle teşti şi tul bu ra re OW
Slavă.

g1$
şi fri că OW L
îmi 2
ro 
deş !
te ne bu neş g
te g
pă

ca g
a g Mu 
tul% 3

LL!
ce ni g
ci g
lor 
de  
grab  
de 
la pâ L!
Stă gg%
nul ro gu văOW
pa !

ggLL
ce şi să nă ta a te ! g  gşi gier F
da ţi’mi ta !g
re g IgL$
gre şa le lor 

 LLg! g g g  


a a ju to rul tău a lerg dum ne ze 
Şi acum.
OW

!
ias g
că Mi
g 1
rea $
să OW L
mai !
na in te de sfâr şit Prea
 g  gcu 

ra 

tă%  a` L
 ga  g că LL!
u tând spre
  g gro 
bul 
tău 
mă tea L
în drep ză

! gg%teOW
ro gu grab ! g
nic g
laLL
po că i in ţă !ggH!
su fle tul meu mân
 g  gtu 

I gL$
mi’l 
H
Sedealna. Glas 2. «Πρεσβεία θερμή».
in du

C um 1
g pli te ne voi g to LL
cu tul cu prin zânCg
g 1 duL
ne aYZg
la 1voi


a ler găm g
stri 
gân LL gIC
du vă Slă vi g
ţi  g
lor" XYZ L
lui L tos L
Hris ru

3gLLL1gL!
gân du vă iz bă vi re grab g
ni g
căL
da G; ţi 
a a g ne aYZ L
în 
du

1g ! gdu’L
rat fă câ ân  g  g  L
spre noi $ aYZ 
cei LL
ca a re 
vă L !  g  g
cins tim Brân co
252 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦


ve !g gg%
e ni lor  
Cântarea a IV-a. «Auzit‐am Doamne».
  OW

VL!gg!gg" LgLL
aţi a dus Vo ie vo zi lor jert fă prea plă cu tă Mân

gtui !
to g
ru g
lui% OW L
ci L !
mâ ni g
a Lui
 g g
cea g
că  
tre 
noi 1
stin
ge

1gLgIgL$
ţi-o de gra bă Mu ce ni ci lor   OW

JL ! g g ! g g" LgLL


un ghi in du vă Sfin ţi lor Mie lu lui ur ma a t-aţi

 ! g  gco I
o, Brân ve g
niL
lor $OW L
ci L Lg
la sta u lul g
A 1
ce 
lu ia

gL1
pen tru noi ru gân du’L
  g L
a gIgL$
du ce ţi ne  
Slavă.
 OW

ML!gg!gg" LgLL
ân gâ in du Te Bu nu le în tru Vo ie vo zii şi

g!
Mu ce ni g g% OW L
cii Tăi mânL ie Lg
gâ re cug
so 1
li $
rea lor 1
o,

1gLgIgL$
Mân tu i to ru le tri mi te ne  Şi acum. OW

DL!gg!g g" L g  Lg


ă’mi tă ri e Stă pâ na mea din îm pre su ra rea cea

L! g mă


grea scă pân du g% OW  L
şi L
pe 
mi c
ne g
ti  g
că 1
lo 
sul 
rob 

3317g3gIg3
din no ro iul pa ti mii ri di că mă $      «Pentru ce m’ai lepădat». 
  OW
Cântarea a V-a.
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 253

Bg1g1I g 1g!
o gă ţi a lu meas că o, prea în ţe lep te ce za

gg
ru lui I
dân g
duL$
o LL
ţi-ai pă co moag
zit L5C ra" gL !
măr tu ri g
i g
lor 
gu !

g
u g
rii  lui  g   
g Dum zeu $  OW 
ne  la L
a 
ces 
tea L
Sfi 
in L
te L
ru

!  g  
gân du’L pu !g
u ruri
 g 
pe 1
Cu vân tul
g% OW Cons
! g gpe F
tan ti ne toţi ! g
în 

g I
drep tea  g
zăL$
ne     OW

M g1g1 I g1g!


ăr tu ri i le Ta le Doam ne Brân co ve nii în i

g ga I
nimi vâng
du L
le $OW şişi măr tu ri g
în LLL5C  g L
e "Dum ne
ze ! g
u g
le

!
Ţi g
i g
e g g 
Ţi s’au fă $
cut OW 
ci LLLL
pri mind Stă pâ â ne mu

LL! gg1g%
ce ni cea as ca lor so li re OW
în ! g g
tr’a ces tea pă F
zeş !g
te g
ne

IgL$
i ni ma    
Slavă.
 OW

M g1g1I g  1g!


ăr tu ri i le Ta le pu ruri ne bu neş te le calc

g gneIgL$
Dum ze u le OW
şi Lg
măr tu g
ri

si g
i g
re" g
şiL
că !
in g
ţă g!
cu ra

g
a g
tă g Îţi 
nu g a $
duc  OW 
ci L
pri 
mind 
Stă LLLL
pâ â ne a Brân
254 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

L!
co ve g
e g
ni 
lor 1
so li g
re% OW 
la !
a ces  tea
g  g
din  F
nou ! g
în drep
  g

I
tea gL$
ză mă    
Şi acum.
 OW

Ag1g1Ig  1 g!


a ră ta tu te-ai no ur ploa ia cea ce reas că în lu

g  gdu  I
me-a cân  g
duL$
o OWL
c’ai L uat L
plo cioa g
 Fe 5C ră" gL
mu ri ! gg
to ri lor

!
ha g
a rul g  gne 
g dum ze $
iesc  OW  
ci L3
tri mi te Ma 
ai 3
că L
prea

LL!
îm pie tri g
i g
tei 
me 1
le  g%  OW L
i nimi ploa L
ia 
la !cri
g g
mi F
lo or!

gşi g  I
stră pun g
geL$
re  a VI-a.
Cântarea «Îndură-Te
 mie, Mântuitorule».
 OW

C L$1g1C g  g  !


u fi ii tăi pe pă mânt bi ne plă cu t-ai Stă pâ

g
nug
lu g
u g
u g
ui% VW
ci LL1
în că mă ri le Lui g
ce F
reşti !g
Vogie  !g
vo du

g%
le VW 3
cu L3L prin L!
dân şii lu ân du te mu ce g
e g
ni 
ci G
i i;

g"e mân
 g i LggIgL$
tu re mij lo ceş te ne   OW

F L$g1Cgg!g
e cio rii ca A vra am ţi i-ai jert fit Vo ie vo du

gle ge ge ge% VW


şi LL1
dim pre u nă cu ei g
în F !gga 
sâ nul ce !g
lu g
ia%
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 255

VWL cum 3
a o LL Sfin L!
dih nin du te  g stan
te Co on  g 
ti G;
i i

g"
ne mân
g  
tu 
i L g glo I
re mij ceş g
teL$
ne  
Slavă. OW

S 7C g g $g1C g g!gg


lă vi t-aţi pe Dum ne zeu în tru pul vos tru Slă vi ţi lo

ggg%
o o orVW LL1
şi D gF!
um ne zeu v’a slă vit cu sla g
va g  gde
cea  gla gEl% VW 

L ca LLL
de prin L!
re ru gă mu vă so li g
i g
rea 
voa G; g"
a a stră

g
şi noi L
pe  g  gni I
în vred ci g
ţi L
ne $  Şi acum. OW

P7Cgg$g1Cgg!g gg
e Ce la ce în tru Sfinţi Se o dih neş te Stă pâ na mea a

gg%
a a  VW  
L mis lit ne gră it g
L-ai ză L1 A F!
ce g
lu g
ia 
roa ! g
gă g
te%VW

3 min LLL
şi cu L!
tea şi su fle tul a ta g
a gG;
lu mi i i g
nă"g
lu

 nea zLg
mi ă’mi şi sfin
 g I
ţeş gL$
te le aYZ
Stihira de după Evanghelie.
Glas 6. «Ὅλην ἀποθέμενοι».

P 9LggLg!ggg3 g"
a ti mii Stă pâ nu lui mu ce ni ceş te e ur mân du’i

aYZ gşi 
sla !g
va g
A 
ce 
lu L
ia L
L te nin g
drept moş g !
pe dug"
oLVo L
ie

!
vo g gg"
o zi lorXYZL
că 
tre noi
Sfin !g g"g
ţi lor căL3g
u tând cu 
mi G;
i iL
lă 
256 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

aYZ g
toa L
tă G g gşi L
pa a a ti ma bo ! g
li g
le " 
grabL
nic g
go 
ni !g
ţi g
ne" g
pe

!
Dom nul
g  g
ru 
gândL
MuL! glor
ce ni ci g%XYZ ta Lgg
ier re da to ri i

L
lor 
pu ruri de g
!g g DânC g
la 1 sul g
ce !gg"
rân du neVZ
şi , Lg!
Îm pă ră ţi g
i gi


i ei $L
şi ! g g
sla vei neLg$
zi di te a ră tând aYZL
pe 1
ro bii

G gg!
vo o o oş tri g g
ru gă mu vă"aYZL
păr 1
taşi Brân
! co ve g
e gg
e ni lo


o o \Jg
or% 
Cântarea a VII-a. «În cuptor feciorii Evreilor».
  VW

S LLLH!gg g  g  g" VW


fin ţi lor Brân co veni ru ga a ţi vă pen tru noi

NKLg g
g g" LL1gL
o or de bi se rici a du câ ân du’I Con stan ti ne Zi

L! g5
di to o ru lui C g%VW
lu mii mij cind L1gLg
lo a lun gă ne no rul
gde pă ca g
a g%
te aYW g
şi 1g3C
cu um bri rea ha g
ru g lui" I
u g stin 
ge 
pa

LLg 5C g
ti mi le  noas tre%    VW

NKLgg 
gg"LL1g L
u u ur mă tor la tron în lu u me ci la ce ruri mer

L! g5C
gă to or î na in g
te%VW
te-a vut LL!
a în ţe lep g
tulgg
ta tă
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 257Cons tan ti i g
i g%
ne aYWg
la 
fel 1g bu Cg
şi no uă3 nu g le" 9
u g fă L
te cu

!
a ta g
so5C
li g
re%   
Slavă.  VW

NKLg g
g g" Lg! g g g
u u doar cu vor be le cin sti i t-ai pe În tâ iul Mu ce

$ ci Lg
nic fapCg
şi cu5 ta%VW
ci LL!
pe Dom nul ru gând  g
Şte g
fa g
neMu ce ni g
i g%
ceaYW g
pe1
ro bii tăi tre
g 3zeş Cg
tege g
ne" g
la g
cre 
din 3
ţa

Lg5C
lu cră toag
re%   
Şi acum.
 VW

MKLgg 
g  g"  L L 1  g 
â âi ni le ta le ri di câ ân du’ţi că tre Dom nul

L
preaL!
cu ra a tă Fe cioaCg
g 5 ră%  VW 
de pli LL!
cum te ne ca

g  g
zuri sca  pă’i
 g 
tot 

dea u g
u g%
naaWY L
cu 1g1C ggg"
cal dă ru gă ciu nea a ta g
pe

g! ca g
re ggG; gă $A
ţi se roa a a L  Împăratul
  OW
Cântarea a VIII-a.
cei «Pe Ceresc».

T9LgGg"  !gg


g
e se ne ha a a ai nă din mij lo ci ri le ta a

g"le 9
pen L1
tru nun g
ta L
ce 
re 
es 
cu g MiC g
lui 5 re% VW L gă L
ru ne 
mu 

LL
ţi i Ra L!
e du le g
e g1g%
slă vi te   OW
258 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

T 9LgGg"!g g 
g
a tă lui vo o o o ia a se meni Ţi e Hris toa a

g"
seLîm L1g
pli nin d’oL
Ma 
te g lep C tul
ei în ţe 5 g%VW L neş L
pli te’i Stă

LL cea LL!


pâ â ne pen tru no g
oi g1g%
so li re  Slavă. OW

P9LgGg" I g!gg


gg"
e Îm pă ra a a a tul sfet ni ce pu ru rea roa a gă’L

LL
a le 1
 şar gLg
pe lui sfa a turi Ia 5 Cg%VWL
 na che şter MuL
gândL ce ni

L
i ce i L!
din ni mi g
i g
le 1
noa stre
g%  acum.
Şi OW

V 9Lg G g" g! g g 


 g g"
in de că Ma a a ai că mij lo cind că tre Do om nul

LL1g
toa tă boa laL
 şi g
toa a tă’n tris5 g
C %VW
 ta rea ro LL
bi lor 
 tăi L
gra

L
ab nic cioaL!
Fe ră prea g
a g1g%
cu ra tă   .  OW
Cântarea a IX-a.
«Înfricoşatu‐s’a»

MLL!gg1Cg gg$OWL
ă ca ar că la ve de re şa se fi ind prin u

1g!
ni rea cre din g
ţei Slă
g1gL
vi ţi lor I
u $
na aţi fost a` L
Tre 1 
i mea’n

!
U ni g g g
i me g 
în chi pu $
ind  OW  L
fă ! g gce gru 
râ mi ţa rea pea 

fi rea o me nea scă


L1C g gîn glă  rând OW L
tu $ ru L!
ga g
a g  
ţi’L dar
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 259

3
pe Dom g
nul" L
cum!
pli g
i g
ta1g"
dez bi na reOW L
să 1
ne a lun g
ge

LgIgL$
Brân co ve ni lor     OW

ULL!g g1Cg g  g  $L


u ni i rea din cre din ţă cu Dum ne zeu prin lu

1g!
cra rea po run g
ci g
lor  Dom
1 g
nu L
lui L
ai 
do bân dit a`L
Sfin !g
te g
Vo

ie voa g
1C de gal g 
lui Hris$
tos OW L
şi u ni g
noa LL5C
min ci sa re"

L1!
cu rău cre din cio g
o g ai go 
şii g sân 
dit $OW L
vă L!
di ind
 g g
mu
ce

3
ni ceş g
te " L
a ! g me
do og g
lor 1g%
tă ri e OW L
în 1
tru a ces

 tea
gLg
în tă I
reş gL$
te ne   
Slavă.
 OW

CLL!g g 1Cg!g g" L1


ân ta a rea cea să ra că pri min du o Brân co ve

gni 
lor ! g  gru 1
pu ruri ga g
ţi L
vă I
lui Dum
 
ne $
zeu a` L
de 1
gra 

! g du
fă câ ân g  ni’L mi 
 g  g los $
tiv OW3
toa g
tă 
ne 1 !
vo ia Sfin g
ţi  g
lor"

L1C
grab nic a lun gâng de
du gog noi OW L
la $ şi L!
toa g
a g
tă 
u 
nel

3g"
ti rea 3
vrăj !
ma g g1
a şu g% OW 3
lui căl cân d’o şi 1
să nă ta g
te L
dă 
260 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

gIgL$
ru i ţi ne   
Şi acum.
 OW

P LL!gg221Cg g  g  L1


e ti i ne ru gă toa re lui Dum ne zeu te a du

g!
cem Fe cioa g
ră toţi
g1gLro bii tăi I
roa $
gă te dar a`  L
Fi !g
u g
lui tău

1C
Ce lui g  gmi 
g Prea los 
tiv $OW L Ta Lg
şi tă lui g
şi 
Du !g
hu g
lui" 
U L
nu

1C
ia Stă pâ g
nu g tu
lui g ror  OW L
tu $ Tre L!
i g g 
i mii Ce 3g"
lei Sfin te

L!
spre no oi
g g
să în du re OW  L
Se 1g% pe 
toţi 
Stă 1
pâ nă
g L
mâng
tu

in du ne a Canonului Sfinţilor Brâncoveni. Glas 1. «Τύπον τῆς ἁγνῆς».


IgL$
După «Cuvine-se» zicem aceste tropare din Cântarea a IX-a

M`
A LLg!gg g 1LL
azi Brân co ve nea as ca mu ce ni ceas că cea a tă

aYW
cu L!
to ţii lă u g d’o
dâ ân g"  cân
g ! ta g
re să’i
g gaF
du cem M`

P LL!gg"1g
a a cea lui Hris tos a vân du o şi strâm to ra re

Lg cra LgL!
prin lu rea vi clea  g
nu  g
lui% M` L
ve 
nind  
pes 
te  aţi
voi g în

! gg!
drăz nit în ţe lep g g"aYWpe
ţi lor g1
Hris tos măr
 gL
tu g sindLgL!
ri în pri ve g
liş

g%
te M`
şi !
lu g
u mea
 g 
bi 
ru 
in L
d’o L
îm L
pă L
ră !
ţiţi g
în g 
vea
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 261

g !
cul vea g
a !L$
cu u lui    M`

A LLg!ggL!ggLLaYW
azi pe Brân co ve e nii slă viţi pe Vo ie vo o zii

LLL !g5C
şi Mu ce ni cii noş g
tri"g
săLg ! g5C
îi cins tim cu râv g
nă"  M`

T LL!gg"1g
ru u pul spre vi a ţa veş ni că Mân tu i to rul

Ig dân Lg
vo uă du Şi’l L
Sfin!g
ţi g
lor% M` L
a 8 g 
se meni şi voi Mân tu 
i

to LL
 g ga g
ru lui v’aţi " aYW Brân
dus g 
co 1
ve g
ni L g
lor cins ti L
te g
le L
ca !g
pe

g%teM`
şi !
sla g
a g
va 
ne di L
zi tă L
aţi LL! g Mu
do bân di t-o g gce

!
ni g
i !L$
ci i lor     M`

A LLg !gg !g g g LLaYW


azi pe Ma ca be e ii le gii de să vâr şi i te

L !
a Mie lu
glui
g g
cin 
sti ! g g" L
in du’i să’i Lg !
lă u dăm g
cu5C
to g
ţii" M`

C LL! g g" 1


a a pul pen tru le gea Dom nu lui ca Ma ca be

gI
ii v’aţi g
tă 
iat L
Brân g
co L
ve !ni
g g
lor" M`  
ca 
pul  
şar  L
pe  L ce 
lui  g

!
lui vi cleangşi g 
tru fi !g
a lui
g"aYWg
şi  1 g
mo mea la L g 
băr bă teş L g
te căl
262 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

L ! g g% M` 


cân du le
! g g LLLLL
şi ra a iul şi cu nu u na ne veş te

! g g g  ! g !L$
ji tă moş te ni in du u le
  M`

V LLg!gggLL
e niţi cre din cio o şii să lă u dăm cu râ âv nă

aYWdum
L! gg"g ! g g g  F
ne ze ias ca pâ âr gă a noas tră că tre Dom nul
M`

M LL!gg"1g
a a re în drăz ni re Sfin ţi lor că tre Hris tos aţi

El mij lo cind ne în


Lg  gat Lg
câş ti 
 L! g g%  M`  L
Vo ie vo zi lor la
  g 

! gg!gg" aYWg 1gLg zuţi LgL!


ce tat iz bă vi ţi ne de vrăj ma şii ne vă
g
şi de cei vă

g% M`
zuţi
!gg şa L
ier ta a re de gre le
L LL! g g g
de la Stă pâ nul dă ru

 !g!L$ 
i in du u ne
   M`

PLLg!ggg LL
ri mind Zi di to o rul mu ce ni ci a voa as tră

aYWL !g g g ! g g" 1g L g g F 


Slă vi ţi lor cu nu u na veş ni că v’a fă cu u t-o
M`

C LL!gg"1g
a a lea să vâr şind vi te ji lor mu ce ni ceş te

ci lor ce lor


Ig
şi cre
Lg L! g g" M`  
din ţa ţi nân du o Mu
 
ce 
ni
LL g 
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 263

!
de mult Brân
 g  gco  ! glor
ve ni g"aYWg
aţi1gLg ţi LgL!
ur mat şi băr bă ei a ce

g
lo g
ra%M`
cu !
ca g
a g
re 
mân i L
tu re L
de LL! g mij
la Stă pâ nul g

glo
ci !gi!L$
ţi i ne    M`

MLLg!ggL! g g L L


ai cii prea cu ra a te cin stin du’i A dor mi i rea

aYW Brân
 L co !
ve neas ca cea g
a g"
tăgcu !
ea  g
la g
cer g
se F
mu 
tă M`

C LL!gg"1g
e e lor ce cu râv nă Sfin ţi lor du pă drep ta te

Lg
vă cins 
tim LgL!
pă ti mi g
ri g"
le M` 
po nin LL
me   g  
du ne Mân tu

!
i to g
ru lui
g! g rea
pu ru g" aYW  giz! gdin
bă vi re gLgL!
toa te ne vo g
i g%
le

M` 
şi !
râ g
âv g
nă  
că Dân L
tre sul L
şi LL!
să nă ta  g
te  g
dă g
ru


i !gi !L$
ţi i ne   Glasul al 8-lea. OW
şi îndată cele două tropare ale Maicii Domnului


N
     Τὴν τιμιωτέραν.

D LL!gg1Cgg  g  OW L


in ti i ne Năs că toa re de Dum ne zeu Dum ne

! g!
zeu Cu gtul
vâ ân g"
în 1C g g
tru pân du ne 
Se g gră 
it OW L
co L 
vâr şeşti

L5C
Fe cioa g
ră LL! gcea
Oş ti rea  gLL
Ce rea as că a`  1
ţi L
e dar îţi
264 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

! g g LF!ggIgL$


a du u cem cân ta re de la u dă
  OW

C7g1Cg gg)  OW LLL


 u toa te oş ti ri le În ge reşti cu Bo te ză

! g g"M` 
to o rul
1C g g g) OW L
cu A pos to lii cei slă viţi
L L
şi cu tot so

5C gL !gg LL$QS1


bo rul Sfin ţi lor Stă pâ â nă Fi L!
u lui tău te roa g
a g"

! g g g $
toţi să ne mân tu
CgGT
i i i im Iar după Tatăl nostru troparele
Sfinţilor Mucenici Brâncoveni.

Al Sfântului Constantin tatăl. Glasul al treilea. «Εὐφραινέσθω». ON

S LL!g g LLLLL!


la va lu mii Vo ie vo du le mu ce ni ce

ggg3C ggg%M` ca LP


şte bi ru in du u o A vra 
LL5C g" LL
am Con stan ti ne i-ai a

Lg
dus pe
fi
 L
i tăi a 
Lgg1QY` L
toa te Zi di to ru lui
L
mul ţu

L! ggg3Cggg%M`
mi ind în ţe lep tu u le
!gg"L !g  ! g g"
A ces tu ia ca un bun ru gân du te

VW L1gLL !  g  g  g QY` g


în drăz ni re mu ul tă la Dân sul câş ti gând
 
de şe

LL5C g LLL!g! $ ON


de rea de-a dreap ta în vred ni ce eş te e ne

V 3  g L[ g L
Al Sfinţilor Brâncoveni.
o ia Ta a tă lui Glas acelaşi. «Μέγαν εὕρατο».
♦♦♦ PARACLISUL MUCENICILOR BRÂNCOVENI ♦♦♦ 265

1 g" ON L


Mân tu i to rul răs 
tig L[
ni in g
du L
Se 
a 
îm pli

1
ni g
t-o"ON  L
ră LFLLL!
mâ nând în tru dra g  g g
a gos Ta Cg
tea 3 tăg
ă g
lui% M` 
ci

LP
pe A 
ces ! ta
gg
urL ! g Brân
mâ ând  g   lor QY`g
ve ni L$
co şi 
sla 
va

! ggL!
lu mii gd’o
căl câ ân gg3C
Slă vi g
ţi gg"
i lorM`6
vo g! glui
ia ta tă gg1C
mu ce ni ceş

 aţi L$
te îm pli nit QY`L
cu H!
ca a g
re g
în g
cu g nân Cg
nu 3 du g
u g
vă%M` 
Stă

! ggLL!
lui a toa po L!
te me ni gi !$
ţi i ne  «Ἀπόστολε».
 ON
  
Al Sfetnicului.
pâ nu

C^ggLL!g g FL !g g L


u nu u na ce reas că ai lu a a t-o Sfet ni ce măr

Lg
tu ri  
sin !du’L
 g  g
pe  Hris
 g   g
tos% M`
ci LP
sfă tu 1 g !
i rea şar g
pe g
lui" L
Ia 

L!
na ri L !
che si peş g
te ne-o
 g%   oCg
oG o o T
la sfârşit Troparul. Glas 2.

P-
«Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου».

L !
u g g"L
u mea tre ! gbi
că toa re ggL
ru ind aYZg
şiL !
mu ce ni ceş

ggLL
te în ce e ruri RYZU3FLC
să lăş lu in du u vă  RYZU 
Dom Lg
nu lui

g!
ru ga g g"g
ţi vă o, Brân
 g 
co F
ve L
ni C
i lor aYZ
în !
tă rin g
du g
ne L
pu !

g g
ru rea% L
şi !
toa g
tă  g
ur L
zea L
a la g
ne 
vă !
zu g
tu lui
g vrăj
 g  L  g  g
maş grab nic 
266 ♦♦♦ BUCHET DE PARACLISE ♦♦♦

  2FLCaYZ !g g"  !gg L L


  stri cân du u o ce e lor ce so li ri le voa as tre

RYZUcă g0
gtre Îm 1gF
pă ra tul a toa te 1
pu g
ru 3 le 
reag- !g  g
ce rem Vo L
ie

! gg%
vo zi lor

S-ar putea să vă placă și