Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA M.E.A.D.R.

MASTER: MANAGEMENT ȘI AUDIT INTERN

ANALIZA MANAGEMENTULUI IMIPLEMENTAT LA S.C. PROMAR S.R.L. ÎN VEDEREA CREȘTERII


PERFORMANȚEI ACESTEIA

Masterand,
Iacob Stefania

București, 2017

1
Contents
Introducere ............................................................................................................................................. 4
CAPITOLUL 1............................................................................................................................................ 5
DESCRIEREA PRINCIPALELOR ELEMENTE CE CARACTERIZEAZĂ ............................................................ 5
ACTIVITATEA DE MANAGEMENT DIN CADRUL S.C. PROMAR S.R.L. ..................................................... 5
1.1. Domeniu de activitate: ........................................................................................................... 5
1.2. Obiectivele stabilite ................................................................................................................ 5
1.2.1. Obiective strategice ........................................................................................................ 5
1.2.2. Obiective anuale ............................................................................................................. 5
1.2.3. Obiective operaționale. .................................................................................................. 5
1.3. Structura societății.................................................................................................................. 5
1.4. Parametrii societății: .............................................................................................................. 5
1.5. Mărimile variabile ale societății: ............................................................................................ 5
1.6. Resursele societății ................................................................................................................. 5
1.6.1. Resurse umane: 6 angajați .............................................................................................. 5
1.6.2. Resurse materiale: .......................................................................................................... 5
1.6.3. Resurse financiare: ......................................................................................................... 6
1.6.4. Resurse informaționale: ................................................................................................. 6
1.8. Produsele și/sau serviciile rezultate ...................................................................................... 6
1.8.1. Enumerare. ...................................................................................................................... 6
1.8.2. Descrierea principalului produs/serviciu: ...................................................................... 6
1.9. Transmitanța ........................................................................................................................... 8
1.10. Gruparea principalelor activități desfășurate în cadrul S.C. PROMAR S.R.L. pe funcțiile
acesteia .............................................................................................................................................9
1.10.1. Funcția de producție ....................................................................................................... 9
1.10.2. Funcția de cercetare dezvoltare ..................................................................................... 9
1.10.3. Funcția comercială .......................................................................................................... 9
1.10.4. Funcția de personal......................................................................................................... 9
1.10.5. Funcția financiar contabilă ............................................................................................. 9
1.10.6. Funcția de protecție a mediului înconjurător ................................................................ 9
CAPITOLUL 2............................................................................................................................................ 9
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LA S.C. PROMAR S.R.L. ......................................... 9
2.1. Planificare/Previziune ................................................................................................................. 9
2.2. Organizare .................................................................................................................................... 9

2
2.3. Coordonare ................................................................................................................................ 10
2.4. Comanda/Antrenarea resurselor .............................................................................................. 10
2.5. Control ....................................................................................................................................... 10
Capitolul 3 ............................................................................................................................................. 10
METODE ȘI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE LA S.C. PROMAR S.R.L. ....................................... 10
3.1. Metode generale ....................................................................................................................... 10
- Managementul prin obiective în cadrul societății S.C. PROMAR S.R.L. parcurge
următoarele etape: ....................................................................................................................... 10
- Managementul prin excepții în cadrul societății S.C. PROMAR S.R.L. parcurge următoarele
etape: ............................................................................................................................................ 10
3.2. Metode specifice ....................................................................................................................... 11
- Sedința .................................................................................................................................. 11

3
Introducere

4
CAPITOLUL 1

DESCRIEREA PRINCIPALELOR ELEMENTE CE CARACTERIZEAZĂ

ACTIVITATEA DE MANAGEMENT DIN CADRUL S.C. PROMAR S.R.L.

Pentru a putea analiza activitatea de management din cadrul unei societăți, în vederea creșterii
performanței, trebuie să identificăm și să analizăm existența unor elemente ce definesc activitatea
acestei societăți.

Principalele elemente sunt:


1.1. Domeniu de activitate:
Obiectul de activitate al SC PROMAR SRL, este cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase conform codului CAEN 0111.
1.2. Obiectivele stabilite
1.2.1. Obiective strategice: creșterea suprafețelor exploatate cu 150 ha
1.2.2. Obiective anuale: creșterea suprafețelor exploatate cu 20 ha
1.2.3. Obiective operaționale: achiziția de mașini, utilaje și agregate agricole, achiziția de materi și
materiale agricole, prestarea de servicii agricole.
1.3. Structura societății

Administrator/Manager general

Compartiment financiar-contabil

Departamentul tehnic/producție Departamentul resurse umane

1.4. Parametrii societății:


- Suprafața de teren expoatată
- Utilajele, mașinile și agregatele agricole
- Magazia
1.5. Mărimile variabile ale societății:
Mărimile varabile ale societății sunt:
- Angajații societății
- Producțiile medii obținute pentru fiecare cultură
- Cantitatea de erbicide, îngrășăminte, etc. pe fiecare an agricol.
1.6. Resursele societății
1.6.1. Resurse umane: 6 angajați
1.6.2. Resurse materiale:
- Suprafata agricolă deținută de S.C. PROMAR S.R.L. este de 275,1 ha teren arabil.

Dotarea tehnică din cadrul SC PROMAR SRL


Nr.crt. Denumire Cantitate

1 Tractor U650 1
2 Tractor DeutzFahr 2

5
3 CombinăClaas 2
4 Plug pp3v 2
5 Plug lemken 1
6 Grapă cu discuri 1
7 Disc pentrudezmiriștitlemken 1
8 Combinatorlemken 1
9 Semănătoareprășitoare SPC8 1
10 Semănătoareprășitoaremonosem 8 NG+4 1
11 Semănătoarepăioase sulky 1
12 Prășitor cu fertilizare 1
13 Mașină de împrăștiatamendamente 24 m 1
14 Mașină de erbicidatlemken 1
15 Încărcător frontal 1.5 to 1
16 Cisternă 10 to 1
17 Remorcă auto 15 to 1
18 Remorcă auto 7 to 1
19 Remorcă auto 5 to 2
20 Tăvălugguttler 6.5 m 1
21 Magazie 320 m2 1
22 Autoutilitară Nissan 1

1.6.3. Resurse financiare:


Cifra de afaceri
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2013 2015 2015 2016
2.857 5.166 14.592 61.152 75.326 112.860 122.494 229.783 236.019 445.585 372.860 655.182 543.571 836.018 1.435.957

Societatea înregistrează în fiecare an agricol profit.


1.6.4. Resurse informaționale:
Evidența contabilă a societății este ținută de compartimentul contabil, iar restul evidenței societății
este ținută în programul excel.
1.7. Starea societății
- Terenul a fost pregătit în vederea semănatului de toamnă pe o suprafață de 271,4 ha
- S-au recoltat 110 ha de grâu, 51 ha porumb, 105 ha rapiță, 5,5 ha mazăre
- S-au realizat lucrări de agricole de fertilizat și erbcidat în funcție de cerințele solului
- S-a vândut o parte din recolta obținută, iar o parte a fost păstrată pentru a fi semănată.
Societatea funcționează în parametri optimi.
1.8. Produsele și/sau serviciile rezultate
1.8.1. Enumerare: grâu, promb, floarea-soarelui, lot semincer grâu, lucernă, rapiță, mazăre.
1.8.2. Descrierea principalului produs/serviciu:
Grâul este cultivat pe cea ma mare suprafață a S.C. PROMAR S.R.L.
Grâul este cultivat mai ales ca aliment, dar şi ca plantă medicinală. Rădăcina grâului este lungă,
frunzele sunt lineare, iar inflorescenţa este un spic compus.
Fructul grâului este o cariopsă de culoare brună şi formă ovală. Planta este cultivată şi creşte mai ales
în zonele de câmpie şi stepă.
Importanţa economică şi furajeră
Grâul este considerat cultura agricolă cu cea mai mare suprafaţă cultivată pe plan mondial, aceasta
fiind de peste 220 milioane hectare. În ţara noastră suprafaţa cultivată cu grâu este de cca. 25% din
suprafaţa arabilă şi 40% din suprafaţa semănată cu cereale.
Importanţa ce se acordă acestei culturi constă în următoarele particularităţi:

6
● pentru aproape jumătate din populaţia lumii, pâinea produsă din făină de grâu reprezintă hrana de
bază;
● din punct de vedere calitativ, boabele de grâu au un raport echilibrat între conţinutul de hidraţi de
carbon şi cel de substanţe proteice, corespunzător cerinţelor organismului uman;
● boabele de grâu constituie materia primă pentru producerea sau extragerea de substanţe utile
care intră în procesarea unei mari diversităţi de produse agroalimentare;
● boabele de grâu au o durată mare de păstrare şi pot fi transportate la distanţe mari fără riscul
degradării calităţii;
● se poate folosi direct în hrana animalelor, mai ales tărâţele ce rezultă din industria morăritului,
deoarece au un conţinut ridicat în proteine, grăsimi şi substanţe minerale;
● paiele rezultate după recoltarea grâului se pot folosi în hrana animalelor sau ca aşternut în grajd, la
fabricile de celuloză sau pentru prepararea îngrăşământului organic;
● datorită plasticităţii ecologice ridicate, grâul poate fi cultivat în diferite zone climatice şi la altitudini
foarte mari;
● din punct de vedere agrotehnic cultura este mecanizată în totalitate, iar grâul intră în aproape
toate sistemele de rotaţie agricolă, fiind considerată o plantă premergătoare foarte bună, deoarece
are o perioadă de vegetaţie relativ scurtă, favorizând realizarea, în condiţii optime, a lucrărilor pentru
pregătirea patului germinativ a culturii ce urmează.
Tehnologia de cultivare
- Rotația
Cele mai bune plante premergătore pentru grâu sunt: leguminoasele anuale (soia, mazărea,
fasolea) şi perene (lucerna, trifoiul, ghizdeiul), rapiţa, cartoful timpuriu, floarea soarelui şi hibrizii
de porumb timpurii. Culturile târzii de toamnă (sfecla de zahăr sau furajeră, hibrizii târzii de
porumb) sunt mai puţin indicate ca plante premergătoare.
- Lucrările solului
Arătura se va executa cu plugurile în agregat cu grapa stelată şi se va încheia cu două săptămâni
înainte de semănat: în zonele de nord până la 10 septembrie, iar în zonele de sud până la 25
septembrie. Adâncimea de arat este de 20-22 cm pe solurile uşoare şi de 22-25 cm pe solurile
grele.
Pregătirea patului germinativ se realizează prin lucrări cu grapa cu discuri, imediat înaintea
semănatului.
- Fertilizarea
Gunoiul de grajd, se aplică în doză de 20 t/ha, direct culturii de grâu pe solurile argiloase sau
plantei premergătoare pe celelalte soluri.
Fertilizarea minerală se foloseşte în funcţie de gradul de fertilitate a solurilor.
Epoca de aplicare: gunoiul de grajd, îngrăşămintele cu fosfor şi potasiu se vor aplica sub arătura
adâncă, iar îngrăşămintele complexe la pregătirea patului germinativ; îngrăşămintele azotate se
aplică în proporţie de 50% înainte de semănat, iar diferenţa în timpul iernii, pe sol îngheţat, sau
la desprimăvărare, până la jumătatea lunii martie.
- Sămânţa şi semănatul
Indici de calitate ai seminţelor: puritatea minimă de 98%, germinaţia minimă 90%.
Densitatea: 500-600 boabe germinabile/m2, sau 30-40 boabe germinabile/metru liniar.
Distanţa între rânduri: 12,5 cm
Adâncimea de semănat: 4-5 cm pe solurile grele şi 5-7 cm pe solurile uşoare.
Norma de semănat. 250-300 kg/ha.
Epoca de semănat: 15-30 septembrie în zonele colinare şi submontane şi 1-15 octombrie în
zonele de câmpie.
- Lucrările de întreţinere
Tăvălugitul după semănat este necesar când grâul se seamănă după plante ce se recoltează târziu
sau când umiditatea solului este scăzută.

7
Combaterea buruienilor se efectuează prin respectatrea tuturor lucrărilor agrotehnice şi
fitotehnice sau prin aplicarea de erbicide, în funcţie de gradul de îmburuienare şi structura
speciilor de buruieni:
● pentru combaterea buruienilor din familia Cruciferae (Sinapsis arvensis, Raphanus
raphanistrum, Soncus arvensis, Cirsium arvense, etc.) se pot aplica următoarele erbicide: SDMA
(2 l/ha) sau Dicotex (2 l/ha). Epoca de aplicare: primăvara, când buruienile sunt în faza de rozetă
şi plantele de grâu în faza de înfrăţire, iar temperatura aerului să fie de peste 15 °C;
● în combaterea buruienilor mai rezistente la erbicidele pe bază de 2,4-D (Convolvulus arvensis,
Galium sp., Matricaria sp., Polygonum sp., Stelaria media, Anthemis sp.) se pot folosii: Lontrel
418C (4-5 l/ha), Logran D (1,5 kg/ha), Granstar (20-25 g/ha), Glean (20-30 g/ha), Oltisan (1 l/ha),
Icedin forte (2 l/ha).
● speciile de buruieni monocotiledonate, iarba vântului (Apera spica venti) şi odosul (Avena
fatua), se pot combate cu erbicidele: Puma super (1 l/ha), Assert (2-3 l/ha), Avenge (4-5 l/ha),
Dicuran (2-3 kg/ha). Epoca de aplicare: primăvara, când plantele de grâu sunt în faza de înfrăţire-
până la primul internod, iar buruienile până la începutul înfrăţirii.

Combaterea bolilor se efectuează prin respectarea măsurilor agrotehnice (rotaţie, lucrările


solului, epoca de semănat, densitate, etc.) şi prin aplicarea unor substanţe chimice:
● pentru combaterea bolilor transmisibile prin seminţe (tăciune, mălură), se recomandă tratarea
acestora cu: Prelude SP (2 l/t), Tiramet 60 PTS (3 kg/t), Vincit P (2 kg/t), Vitavax 200 (2 kg/t), sau
Tirametox (3 kg/t), care distruge şi unii dăunători;
● în timpul vegetaţiei, pentru combaterea unui complex de boli (fuzarioză, făinarea, septorioza,
etc), se pot aplica: Miraje (1 l/ha), Tilt 250 EC (0,5 l/ha), Bayleton 250 EC (0,5 kg/ha).
Combaterea dăunătorilor se efectuează în funcţie de specia dăunătoare:
● combaterea ploşniţelor cerealelor se face cu: Sinoratox (3l/ha) sau Dimevur (3 l/ha);
● combaterea gândacului ghebos se face cu Lindatox 3 sau PEB Lindan (25 kg/ha);
● distrugerea gândacului bălos al ovăzului, care atacă şi grâul, se poate efectua cu : Sinoratox (3
l/ha), Carbetox (3 l/ha), Onefon 80 (1,2 kg/ha).

În funcţie de nivelul precipitaţiilor, irigarea constituie o măsură eficientă şi se aplică astfel: o


udare pentru răsărire şi 1-2 udări în timpul vegetaţiei, cu o normă de udare de 500-600 m3/ha
apă.

- Recoltarea
Pentru evaluarea producţiei se poate folosi următoarea formulă:

P (kg/ha) = Nr. mediu spice/m2 x Nr. mediu boabe în spic x MMB


100
Recoltarea se efectuează mecanizat în totalitate, cu combinele de recoltat cerealele păioase, în
faza de coacere deplină, când umiditatea boabelor este cât mai aproape de 14%.
Durata optimă a recoltării grâului este de 5-7 zile în zonele mai secetoase (de câmpie) şi 7-9 zile
în zonele mai umede (colinare).
În funcţie de soiul folosit, paiele reprezintă 55-65% din recolta totală a părţii aeriene.
Producţii potenţiale

În condiţii optime de tehnologie şi de favorabilitate cât şi de capacitatea de producţie a soiurilor,


producţia de boabe variază în limita foarte largi: 3000-10000 kg/ha.
1.9. Transmitanța
Societatea S.C. PROMAR S.R.L. a înregistrat profit în fiecare an, deci transmitanța > 1.

𝑌𝑖
𝑇= >1
𝑋𝑖

8
1.10. Gruparea principalelor activități desfășurate în cadrul S.C. PROMAR S.R.L. pe funcțiile
acesteia

1.10.1. Funcția de producție


- Societatea agricolă se ocupă cu producția cerealelor (exclusive orez), plantelor leguminoase
și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.
1.10.2. Funcția de cercetare dezvoltare
- Folosirea mașinilor și utilajelor agricole de înaltă performanță și a semințelor modificate
genetic
- Angajații sunt instuițiți în vederea utilizării utilajelor agricole la parametri optimi de
funcționare

1.10.3. Funcția comercială


- S.C. PROMAR S.R.L. achiziționează semințe, pentru a le semăna, direct de la furnizori, iar la
sfârșitul anului agricol recolta obținută este vândută în vederea obținerii de venit. Societatea
mai achiziționează teren și utilaje agricole.

1.10.4. Funcția de personal


- Recrutarea personalului - de recrutarea personalului se ocupă administratorul societății în
funcție de nevoile societății.

1.10.5. Funcția financiar contabilă


- Prima sursă de venituri este din vânzarea recoltelor obținute
- O altă sursă de venit este aceea din subvențiile pe care le obține asociația
-registru bilant
1.10.6. Funcția de protecție a mediului înconjurător
Ambalajele rămase de la substanțele chimice utilizate pentru combaterea bolilor si
dăunătorilor, dar și pentru imbogățirea solului în substanțe hrănitoare sunt colectate și preluate de o
firmă de recilare.
Masinile si utilajele agricole cand sunt achizitionate se are în vedere norma de protectie a mediului
inconjurator.

CAPITOLUL 2

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT LA S.C. PROMAR S.R.L.

2.1. Planificare/Previziune
Societatea agricolă S.C. PROMAR S.R.L. își întocmește un plan anual cu ajutorul căruia stabilește și
fundamentează obiectivele, sarcinile de realizare a lor și resursele necesare astfel:
- Managerul determină costul de producție prin însumarea tuturor cheltuielilor fixe și variabile
corespunzătoare consumului de factori de producție, pe care societatea le efectuează în
vederea producerii și vânzării de bunuri
- Stabilirea numărului de angajați cu ajutorul cărora societatea să funcționeze în parametri
optimi
- Urmărirea evoluției culturilor de toamnă, a terenurilor arate în vederea eliminări factorilor
negativi.

2.2. Organizare
Societatea agricolă S.C. PROMAR S.R.L. este organizată pe următoarele departamente:

9
- Administrator/ Manager general
- Departament financiar-contabil
- Departament tehnic/ producție
-Departamentul de resurse umane
Societatea are 6 angajați care se ocupă de buna desfășurare a activităților din cadrul acesteia.

2.3. Coordonare
Coordonarea este realizată de către administratorul societății utilizând metoda coordonării multiple.

2.4. Comanda/Antrenarea resurselor


Funcția de comandă este realizată tot de administratorul societății prin comunicarea directă de către
acesta a sarcinilor ce revin fiecărui angajat.

2.5. Control
Managerul societății compară rezultatele obținute cu obiectivele stabilite pentru a elimina
elementele negative și a le promova pe cele pozitive.
În cadrul societății sunt abordate următoarele tipuri de control:
- Controlul direct, managerul societății se deplasează în teren la diverse lucrări agricole
- Autocontrolul, fiecare angajat urmărește să iși ducă la bun sfârșit sarcinile
- Control tehnic, administratorul urmărește să se respecte tehnologiile de lucru, epoca optimă,
de pregatire a solului în vederea semănatului, de semanat, etc.

Capitolul 3

METODE ȘI TEHNICI DE MANAGEMENT UTILIZATE LA S.C. PROMAR S.R.L.

3.1. Metode generale

- Managementul prin obiective în cadrul societății S.C. PROMAR S.R.L. parcurge următoarele
etape:
 Se urmărește creștrea profitului prin obținerea de producții mari
 În ceea ce privește sectorul mecanizat se urmărește ca mașinile și utilajele agricole să
funcționeze în parametri optimi
 După efectuarea arăturii, tractoarele vor fi reparate, întreținute în perioada de pauză a
acestora
 Pentru a evalua realizările scietății vom compara producțiile obținute cu obiectivele stabilite,
urmând a stabili obiectivele pentru următorul an agricol
 Contabilul societății v-a realiza și el o comparație a rezultatlor obținute cu cele ale anilor
trecuți, în funcție de veniturile și chetuielile pe care aceasta le-a avut pe parcursul anului
agricol, în vederea eliminari elementelor negative.

- Managementul prin excepții în cadrul societății S.C. PROMAR S.R.L. parcurge următoarele
etape:
 În funcție de resursele disponibile ale societății administratrul stabilește nivelul rezultatelor ce
urmează a fi obțiute
 O dată stabilit nivelul rezultatelor se trece la începerea activităților agricole
 Cu ajutorul programului excel adminstratorul urmărește dacă activitatea se desfășoară
conform nivelului stabilit

10
 În urma analizei efectuate, dacă este găsit un element negativ în desfăsurarea activităților se
iau masuri în vederea remedierii lui.

3.2. Metode specifice

- Sedința
S.C. PROMAR S.R.L. utilizează următoarele tipuri de ședințe:
 Ședința de informare - administratorul societății informează angajații cu privire la lucrările
agricole, la utilizarea mașinilor și utilajelor performante, la modificările din programul de lucru
atunci când este cazul. Aceasta se desfășoară în teren sau într-un spațiu special amenajat în
acest sens.

11