Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de strategie pastorală într-o parohie urbană

1. Cunoașterea parohiei :

1.1 Situarea geografică a parohiei :


Parohia este a ezată în ora ul Boto ani, jude ul Boto ani, la circumferin a traficului
urban din localitate, mai specific în N-E de ora , fiind o parohie nouă, despăr ită
recentă dintr-o filială apar inând zonei 3 din ora ul Boto ani. Se poate lua atât
ma ina personală, cât i un mijloc de transport în comun – maxi-taxi.Se ajunge în
cca. ½ h, din centrul ora ului, cât mai ales legătura direct .

A a cum am precizat mai sus, parohia este a ezată la confluen a traficului, fiind
accesibilă atât din punct de vedere rutier, cât i pedestru – se poate lua tramvaiul
si/sau taxiul până la aprox. ie irea din ora , spre drumul dinspre Săveni.

1.2 situația materaială :


parohia nou înfiin ată are biserică proprie, dar nu are casă parohială, nici magazin
bisericesc propriu, nici agheazmatar - altar de vara/ capelă/ spa iul amenajat pentru
oficierea slujbelor divine-.

1.3 profilul credincioșilor :

comunitatea parohială este alcătuită din 120 de familii, 20 familii apar inând cultului
neoprotestant, din zona respectivă, restul fiind ortodoc i.Nu sunt persoane care
provin din familiii de etnie rromă, sau alte na ionalită i.
Profilul de vârstă :

35 familii – au sub 40 de ani,


12 din 35 – 20-37 ani,
5 pleca i în străinătate,
3 omeri – dosarul de omaj la zi,
10 agricultori,
4 lucrează la firme de diseign interior în ora ,
1 patron de firmă de transport local.

Educație :

- 4 familii de profesori,
- 2 familii de educatoare de grădini ă,
- 1 familie de medici de familie
- 1 familie de asistent manager la Carrefour
- 15 familii care au Bacalaureatul promovat
- 7 familii cu studii post-universitare –master/doctorat
- Restul familiilor sunt cu studii nefinalizate – scoli profesionale/liceu.

Copii :

- 55 de copii
12 copii - între 15-17 ani,
15 – 10 -13 ani,
3 - < 7 ani,
20 de copii – între 8 – 14 ani.

Grădini a, coala primară + gimnaziul i liceul se fac în ora , existând micobuze, cât
i posibilitatea de transport urban intern – tramvaie, taxiuri – cât i pedestru.

Din discu iile cu oamenii i preotul care avea filiala, reiese faptul că, Duminica,
sărbătorile i evenimentele locale, participau la sfintele slujbe cca. 75 de persoane, dintre care
majoritatea copii, în bisericile din ora , în parohiile învecinate, datorită fapului că biserica nu
avea preot slujitor săptămânal.
2. Stabilirea obiectivelor :
2.1 . obiective spirituale :
- închegarea comunită ii parohiale prin activarea unui număr majoritar de persoane
active la slujbele biserice ti i men inerea acestui nucleu în mod constant - >75
persoane.
- Catehizarea copiilor i a adul ilor, pentru men inerea comunită ii sociale, cât mai
ales biserice ti.
- Îndrumarea către cursurle de religie predate, prin activarea cu frecven ă ridicată i
aplicarea cuno tin elor în mod practic- voluntariat la penintenciar, casa de copiii,
azilul bătrânilor etc.
- Atragerea i men inerea sub supraveghera parohului a activită ilor tinerilor din
parohie, discu ii cu grupul de prieteni la coală/acasă, prin proiecte locale – vizionare
de filme cu caracter duhovnicesc i discu ii pe teme alese i propuse care reies din
materialele vizionate etc.
- îndrumarea părin ilor spre adoptarea unor comportamente ce vizează inuta,
obiceiurile pe stradă, cât mai ales în biserică la slujbe i vizitarea familiilor care
necesită o aten ie sporită din partea preotului.
- organizarea unui patrimoniu local bisericesc i cultural, adunate de la rudele maiîn
vârstă ale oamenilor.

De avut în vedere permanent :


- pentru fiecare familie din parohie, oferirea de căr i cu caracter duhovnicesc, o
biblie, i pentru fiecare copil un mic ,,ajutor” pentru coală : o iconi ă cu
sfântul protector al numelui i o carte de rugăciuni pentru fiecare, înmânate de
preot i nu în ultuimul rând, contactul cu fiecare familie în parte.
- Implicarea efectivă a preotului i a părin ilor în proiectele care vizează
educa ia i progresul personal, pe toate planurile, ale copilului.

2.2 obiective economice :

- identificarea unui teren proprice i sau cumpărarea/arondarea lui cu sumă


par ială, până la achitarea pre ului întreg, pentru construirea unei biserici, unei
case parohiale, unui praznicar – total aprox. 4500 mp.
- după primirea terenului, trebuie executat de către primărie i Eparhie un plan
de construc ie, plan care va fi comunicat i credincio ilor pentru sus inerea
lucrărilor. Se poate sluji i în bisericile din parohiile apropiate, după ce s-a
discutat cu protopopul locului i pe urmă, cu preo ii parohi-gazde.
Terenul pentru construirea bisericii se va întinde pe o arie de 500 mp, casa
parohială – 120 mp, praznicarul – 200 mp, un magazin bisericesc – 75 mp.

2.3 De ordin personal :


- Împlinirea obiectivelor propuse, atât de ordin sprituale, cât mai ales materiale, în
termen de 4-5 ani.
- aprofundarea studiilor universitare – master i doctorat
- men inerea legăturii cu mediul universitar i mai ales cu cel colegial –de
seminar/liceu i facultate.
- men inerea legăturii cu superioriii, în re edin a în care am fost repartizat, cât mai
strânse, atât clerice, cât i laice.
- ob inerea unui loc de muncă pentru a avea un venit stabil i un capital pentru
începerea unei afaceri care să ajute parohia, în conformitatea cu voca ia misionară a
preo iei – construirea unei mici ferme de animale, unei sere de cultură etc.
- promovarea imaginii parohiale prin creearea unui site web al parohiei, prin
localizarea ei cât mai usor cu putin ă, în vederea dona iilor, sponsorizărilor, cât mai
ales pentru facilitatea de acces la unele evenimente culturale atât lae ora ului, cât i a
parohiei.
- apropierea oamnilor de cultură, voca ie, de parohia nou-înfiin ată, pentru mărirea
imaginii locale, cât i pentru atragerea de fonduri din partea institu iilor unde
activează.

3. A . de ordin uman :

- Identificarea uneui cântăre bisericesc din cadrul comunită ii, propus de


protopop sau a unui copil de la seminarul teologic din localitate.
- Contactarea unor fireme de construc ii fie din localitate, fie din jude ele
învecinate, pentru demararea lucrărilor de construc ie.
- Formarea unui comitet parohial i a unui consiliu parohial, propus la vot, în
frunte cu un delegat, epitrop,
- Persoanele care dispun de mai mult timp liber i care pot să ajute parohia nou-
fomată.
- De proiectare : firmele de consultan ă i acreditate ă ajute o parohie nou
B. de ordin material :

- Comunitatea parohială poate să sprijine lucrările de construc ie pentru cele x3


obiective propuse.
- Organiza iile puterii locale, jude ene – Prefectura, Consiliul Jude ean,
Primăria – pot să ajute financiar, prin sponsorizări i/sau pin alocarea terenului
pentru împlinirea obiectivelor propuse.
- Identificarea posibilor sponsori pentru finan area parohiei.
- Împrumuturi i credite de la bănci.
- De apelat la membii familiilor care locuiesc în străinătate.
- Sponsorizările unor ONG-uri, asocia ii de caritate i mici afaceri private care
să ajute parohia.
- Accesarea de fonduri europen, în vederea unor activită i eligibile.

C. mij. Externe :

- prin deschiderea unei mici afaceri private/familiale, care să ajute parohia.

- deschiderea unui ONG, care să faciliteze sponzorizările pentru parohie.

4. Plan de lucru :

Efectuarea actelor pentru un teren de către primăria comubei pentru contstruirea celor 4
obiective – teren in primele 6 luni

1. Executarea unui proiect de construc ii a celor 4 obiective intre lunea a VII-a si a VIII-a.
2. Ob inearea certificatului de urbanism si avizelor necesare – mediu, gaz, PSI,
TELOKOM, internet, apă i canalizare, agen ie de pază i securiate, Jandarmerie.
Aviz proiect de către serviciile mitropoliei : în lunile 7-8.
3. Ob inerea autoriza iei de construc ie, identificarea surselor de finan are, - eventuale ajutor
de la primarie, sponsori, împrumut bancar.
4. demararea lucrărilor in ordinea: Biserica, casa praznicala, casa parohiala, magazine
bisericesc – termen de executie – 3-4 ani
Receptia lucrărilor si sfintirea acestora în al doilea trimestru al celui deal IV-lea an

Sfin irea picturii în decursul celui de-al V-lea an, finalizarea lucrărilor la biserică i
praznicar în decursul acestuia.

Plan de proiec ie pentru amenajarea unui loc special – altar de vară - pentru evenimente i
slujbe la evenimente importante – Pa te, sărbători na ionale, evenimente i simpozioane cu
character cultural-religios etc – i sfin irea complexului, în cel de-al VI-lea an.

5. Recesământul credincio ilor – o fi ă pentru fiecare familie cu membri, activită i, probleme


de rezolvat., eventuale conflicte de aplanat i găsirea unor solu ii pentru evitarea situa iilor de
acest gen pe viitor, personalizat la fiecare familie – la scaunul de spovedanie, cât mai ales la
predică.

Pimele sase luni – discu ii cu fiecare familie –trimestial.

Program de catehizare săptămânal.

Oferirea unei biblii si ceaslov fiecărei familii. carti de rug i acatiste după terminarea
slujbei, pentru copii – dulciuri i iconite la sfâr itul slujbelor duminicale – termen permanent.

Întărirea sufletească i catehizarea familiilor credicio ilor- termen permanent.

Implicarea de preoti, - oficierea de ierurgii si Taine cu un sobor de 5-7 preoti,-, oficialitati


- pimarul, viceprimarul- macar o data pe trimestru/an – term permanent.

Evenimente culturale la ceremoniile na ionale – recitare poezii, etc

5. Rez. Așteptate :
- Creșterea nr de participanți la slujbele divine, prin participarea întregii
familii, iar în cazul în care nu se poate face, prin transmitera live a slujbei
- radio/internet.
- Refacerea comuniunii între familii
- Satisfacerea nevoilor comunită ii prin contribuirea uni loca de cult
- Atragerea copiilor la participarea la evenimente culturale.
6. Mijloace de monitorizare :
- Statistica nr de persoane care participă săptămânal, lunar, în cele x4 Posturi,
- Creearea unui ziar parohial/gazetă parohială/foaie duminicală, pentru inerea
evenimentellor i a slujbelor care se efectuează în parohie, precum i
promovarea rezultatelor deosebite ob inute de copiii din parohie la diverse
evenimente colare – olimpiade, concursuri de cultură, ah, cross, voluntariate
etc. - de activită i parohiale întrepinse de comitetul parohial, consiliul
parohial pentru comunită ile defaorizate etc.
- inerea unui jurnal de eviden ă pentru activită ile desfă urate în parohie.
- Site-ul web parohiei actualizat la zi. Slujbe, paraclie, evenimente, parteneriate
coala – biserică, spital- biserică, organele de Justi ie i PSI etc.

7. Rezultate concrete :

- Dupa 7-8 ani, asamblul de x4 obiective realizat.


- Participarea numeroasă la slujbe.
- Lărgirea cimitirului ora ului / construirea unui cimitir pentru parohie.
- Creearea unei parohii unite i fără sectari sau culte neortodoxe.
- Colaborarea strânsă dintre parohie i institu iile jude ene i eparhie.