Sunteți pe pagina 1din 10

INCLUDEPICTURE VIZA DIRECTOR,

"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \* VIZA RESPONSABIL CATEDRĂ/COMISIE METODICĂ,
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
anul școlar 2018-2019
SEMESTRUL I/II
NR............../.........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


DISCIPLINA/MODULUL: ETICĂ ȘI COMUNICARE PROFESIONALĂ

PROGRAMA VALABILĂ: 3915/18.05.2017

PROFESOR PROPUNĂTOR: CLASA FILIERĂ, PROFIL NUMĂR ORE/ MANUAL/AUTOR/EDITURĂ


SĂPTĂMÂNĂ
TEHNOLOGICĂ, SERVICII
ARDELEAN DELIA ELENA a X-a C a X-a C 2
Unitatea de rezultate ale
învățării /Rezultate ale învățării
Nr. Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. Etică și comunicare profesională
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 1.1.1.Enumerarea 1.2.1. Poziționarea 1.3.1.Manifestare Procesul comunicării 6 S1-S3
elementelor interlocutorului într- a interesului Ce este comunicarea
procesului o schemă de cu privire la Elementele procesului de
comunicärii. comunicare. nevoile comunicare
1.1.2.Precizarea 1.2.2. Evaluarea Poziționarea într-o schemă
interlocutorului.
obiectivelor şi obiectivelor şi de comunicare
1.3.2. Adoptarea
funcțiilor coinunicärii. funcțiilor
1.1.3.Descrierea comunicării. unui ton discret și Obiectivele comunicării
nivelurilor 1.2.3. Analizarea politicos Funcțiile comunicării
comunicärii. nivelurilor conștientizând Nivelurile comunicării
comunicärii.
impactul vorbirii
asupra altora.
1.3.3.Conștientiza
rea nevoii de a
ințelege și utiliza
limbajul intr-un
mod responsabil
și pozitiv social
1.3.4.Manifestare
a capacitãții de
concentrare într-o
1.2.4. Aplicarea situație de
diferitelor comunicare dată.
forme de 1.3.5.Manifestare
comunicare in a unei atitudini
diferite contexte. deschise şi de
respect pentru
1.2.5. diversitatea
Monitorfzarea și expresiilor Forme de comunicare
1.1.4. Caracterizarea adaptarea propriei culturale. Comunicarea verbală
formelor comunicări la 1.3.6.Argumentar Comunicarea nonverbală
2. de comunicare: cerințele ea clară și concisă Comunicarea scrisă 6 S4-S6
verbalä, nonverbală, situaționale. a propriilor Stabilirea formelor de
scrisă. 1.2.6. Căutarea, puncte de vedere comunicare indicate în
colectarea, manifestând diferite contexte
prelucrarea de dispoziția spre un
informații din dialog critic și
surse diferite. constructiv.
1.2.7. Realizarea 1.3.7.Manifestare
comunicării a unei atitudini
in contexte conciliante in
diferite. procesul de
comunicare şi in
primirea feed
backului.
1.3.8.Manifestare
a capacitäții de
autoevaluare,
3. 1.1.5. Descrierea 1.2.8. Transmiterea 1.3.9.Manifestare Mijloace de comunicare 6 S7-S9
prfncfpalelor mesajelor a capacității de a •Mass media
tipurf de oral şi cu ajutorul derula o •Mijloace de comunicare
interacțiune verbală mijloacelor de comunicare orală
comunicare. eficientă cu •Mijloace de comunicare
partenerii de scrisă
afaceri în situația •Mijloace de comunicare
dată. vizuală
1.3.10.Manifestar •Mijloace de comunicare
ea capacității de a audiovizuală
rezolva situații •Internet
conflictuale în
situația dată.
1.3.11. Asumarea
responsabilă a
utilfzărfi
mijloacelor medfa
fnteractive.
1.3.12.Conștientiz
area conceptelor
de bază cu privire
la indivizi,
organizații de
muncă, egalitate
Comunicarea scrisă
1.2.9. Redactarea de gen și
•Caracteristicile mesajului
unui mesaj nedescriminare.
scris
scris cu 1.3.13. Implicarea
Reguli de redactare a
respectarea activă în
mesajului scris
regulilor şi monitorizarea
1.1.6. Enumerarea •Formele comunicării S10-
folosirea corespondenței
4. regulilor unei scrise( proces verbal, 20 S19
diferitelor tipuri de conform regulilor
comunicäri scrise. minută, memoriu, referat,
texte. prestabilite.
raport, dare de seamă)
1.2.10. Formularea 1.3.14. Asumarea
•Corespondența
şi exprimarea de responsabilități
comercială( cerere de
propriilor păreri ș3 încadrarea în
ofertă, ofertă, comandă)
oral sau in scris. normele etice la
•Raportul formal
locul dc muncă.
1.3.15Manifestare
a disciplinei în
muncă și
păstrarea
secretului de
serviciu.
1.3.16.Respectare
a princfpiilor
etice de
comportament în
relațiile de
muncă.
5. 1.1.7. Caracterizarea 1.2.11. Aplicarea 1.3.17.Manifestar Comunicarea 4 S20-
elementelor diferitelor ea unei atitudini nonverbală S22
comunicării forme ale proactive in viața • Limbajul tăcerii
nonverbale. comunicării socială, personală • Limbajul timpului
nonverbale. ca și în timpul • Limbajul corpului
. orelor de lucru. • Gestica
• Tonalitatea vocii
• Aspectul fizic/
prezența personală
• Limbajul spațiului
• Limbajul culorilor
6. 1.1.8. Enumerarea 1.2.12.Ameliorare 1.3.1.Manifestare Comunicarea eficientă 6 S23-
elementelor a calității a interesului • Factori ce S25
unei comunicări comunicării. cu privire la influențează comunicarea
eficiente. 1.2.13.Îndepărtare nevoile • Tehnici de
a barierelor interlocutorului. ascultare
comunicării. 1.3.2. Adoptarea • Ascultarea activă/
1.2.14.Soluționare unui ton discret și pasivă
a situațiilor politicos • Barierele
conflictuale. conștientizând comunicării și
impactul vorbirii îndepărtarea lor
asupra altora. • Conflicte și
soluționarea lor
7. 1.1.9. Prezentarea 1.2.15.Organizarea 1.3.3.Conștientfza Agenda electronică 6 S26-
metodelor dc unei agende rea nevoii de a • Importanța agendei S28
detensionare a unei electronice. i"nțelege și utilizo electronice
situații conflictuale ffłTłbajul i“ntr-un • Colectarea,
1.1.10. Prezentarea 1.2.16. Utilizarea mod responsabil prelucrarea și folosirea
agendei agendei și informațiilor
electronice electronice. 1.3.4.Manifestare • Validitatea
înțelegând rolul și a capacitãții de informațiilor
oportunitaf fle 1.2.17. Colectarea, concentrare într-o oferite de
oferite de tehnologia prelucrarea și situație de agenda electronică
societății folosirea comunicare dată. • Organizarea unei
informațfOnale în sistematică a 1.3.5.Manifestare agende electronice
viata socială, informațiilor. a unei atitudini • Utilizarea agendei
personală și la locul deschise şi de electronice
de muncă. 1.2.18. Folosirea respect pentru
1.1. l1. Descrierea tehnologie diversitatea
problematfcii societății expresiilor
referitoare la informaționale culturale.
validitatea și pentru a sprijini 1.3.6.Argumentar
credibilitatea creativitatea și ea clară și concisâ
informației inovația. a propriilor
disponibile. puncte de vedere
8. 1.1.12. Descrierea 1.2.19. Aplicarea manifestând Administrarea 4 S29-
principiflor legale și procedurilor diSpozițf6l spre corespondenței S30
etice implicate în specifice rece tiei un dialog critic și • Reguli de
fOlOsfrea corespondenței. constructiv. monitorizare a
fnteractivă a 1.2.20. 1.3.7.Manifestare corespondenței
tehnologiei Înregistrarea a unei atitudini • Proceduri specifice
societății datelor cu privire conciliante in de receptie a
informaționale. la corespondența procesul de corespondenței și
primită. comunicare şi in aplicarea lor
1.2.21. Expedierea primirea feed • Înregistrarea
corespondenței backului. datelor cu privire la
firmei prin poștă 1.3.8.Manifestare corespondența primită
sau fax. a capacitäții de • Expedierea
1.2.22. Realizarea autoevaluare, corespondenței prin poștă
comunicării prin asimilare, analiză sau fax
poșta electronică. şi sintezä a • Poșta electronică
9. 1.1.13. Prezentarea 1.2.23. Aplicarea documentelor în Etica profesională 6 S31-
regulilor principiilor situatia dată. • Relațiile S33
de monitorizare a de etică 1.3.9.Manifestare interumane —climatul
corespondenței. profesională la a capacității de a optim de muncă
1.1.14. Precizarea locul de muncă. derula o • Condiții care
principiilor de etică 1.2.24. Aplicarea comunicare facilitează activitatea
profesională. normelor etice la eficientă cu umană: structura
1.1.15. Cunoașterea locul de muncă. partenerii de personalității, tipuri de
normelor etice și a afaceri în situația temperament, psihologia
necesității 1.2.25.Participarea dată. grupurilor
respectării lor și a la viața 1.3.10.Manifestar • Imaginea
codului de Comunității și la ea capacității de a personală
conduită și maniere activitățile în rezolva situații • Deontologia
la locul de muncă și comun ale conflictuale în profesională
în societate. grupului de lucru. situația dată. • Principii de etică
1.3.11. Asumarea profesională
responsabilă a • Norme etice la
utilfzărfi locul de muncă, norme de
mijloacelor medfa comportament
fnteractive. • Disciplina în
1.3.9.Manifestare muncă și secretul de
a capacității de a serviciu
derula o
comunicare
eficientă cu
partenerii de
afaceri în situația
dată.
1.3.10.Manifestar
ea capacității de a
rezolva situații
conflictuale în
situația dată.
1.3.11. Asumarea
responsabilă a
utilfzărfi
mijloacelor medfa
fnteractive.
10 Recapitulare și evaluare 2 S34
finală modul