Sunteți pe pagina 1din 8

INCLUDEPICTURE VIZA DIRECTOR,

"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \* VIZA RESPONSABIL CATEDRĂ/COMISIE METODICĂ,
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
anul școlar 2018-2019
SEMESTRUL I
NR............../.........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


DISCIPLINA/MODULUL: PIGMENTAREA ȘI DEPIGMENTAREA PĂRULUI

PROGRAMA VALABILĂ: 3915/18.05.2017

PROFESOR PROPUNĂTOR: CLASA FILIERĂ, PROFIL NUMĂR ORE/ MANUAL/AUTOR/EDITURĂ


SĂPTĂMÂNĂ
ARDELEAN DELIA ELENA TEHNOLOGICĂ, SERVICII
a X-a C a X-a C 1

Nr. Unitatea de rezultate ale Conținuturile învățării Săptămâna Obs.


crt. învățării /Rezultate ale învățării Nr. ore
Coafuri simple
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Decolorarea părului 9.2.1. Consilierea 9.3.1. Analizarea Decolorarea părului 1 S1
9.1.1. Prezentarea clientei pentru cu atenție a Principiul decolorării
conținutului realizarea caracteristicilor Procedee de decolorare:
consilierii clientei decolorării părului părului clientei efecte, recomandări,
9.3.2. Luarea precauții
9.1.2. Prezentarea 9.2.2. Selectarea deciziei corecte cu Factori ce influențează 1 S2
resurselor pentru resurselor necesare privire la realizarea decolorarea
decolorarea părului decolorării părului Forme de decolorare
9.2.3. Pregătirea 9.3.3. Sintetizarea Resurse pentru decolorarea 1 S3
9.1.3. Prezentarea locului de muncă informațiilor din părului
operațiilor de prospecte cu Selectarea produselor
pregătire a locului de 9.2.4. Pregătirea privire la aplicarea pentru decolorarea părului
muncă clientei în vederea produselor Pregătirea produselor
realizării 9.3.4. Folosirea pentru decolorarea părului
9.1.4. Prezentarea decolorării produselor Norme de securitate și 1 S4
operațiilor de conform sănătate în muncă specifice
pregătire a clientei 9.2.5. Realizarea indicațiilor din Norme de igienă specifice
decolorării la prospecte Realizarea decolorării la 3 S5-
9.1.5. Explicarea rădăcina firelor de 9.3.5. Realizarea rădăcina firelor de păr S7
principiului păr decolorării părului -consilierea clientei
decolorării 9.2.6. Realizarea conform tehnicii de -pregătirea locului de
9.1.6. Prezentarea decolorării pe toată lucru muncă
factorilor ce lungimea firelor de 9.3.6.Respectarea -pregătirea clientei
influențează păr normelor de -tehnica de lucru
decolorarea securitate și -precauții
9.1.7. Prezentarea sănătate în muncă -asigurarea calitații lucrării.
normelor de și a normelor dc Realizarea decolorării pe 3 S8-
securitate și sănătate igienă specifice toată lungimea firelor de S10
în muncă specifice 9.3.7. Asigurarea păr
9.1.8. Prezentarea calității lucrării -consilierea clientei
normelor de igienă -pregătirea locului de
specifice muncă
9.1.9.Caracterizarea 9.2.7. Tratarea -pregătirea clientei tehnica
formelor de părului după de lucru
decolorare decolorare pentru -precauții
9.1.10. Descrierea regenerare -asigurarea calității lucrării.
tehnicilor de
decolorare a părului Tratarea părului
decolorat:
9.1.11. Explicarea -produse pentru tratarea S11-
rolului tratării părului părului decolorat 2 S12
decolorat -efectele tratarii părului
9.1.12. Descrierea decolorat sfaturi pentru
tehnicii de tratare a îngrijirea părului acasă.
părului decolorat
2. Vopsirea părului 9.2.8. Consilierea 9.3.8. Analizarea Vopsirea părului
9.1.13. Prezentarea clientei pentru cu atentie a Definirea vopsirii părului 1 S13
conținutului realizarea vopsirii caracteristicilor Locul vopsirii în
consilierii clientei părului părului clientei succesiunea lucrărilor de
9.1.14. Prezentarea 9.3.9. Luarea coafură
resurselor pentru 9.2.9. Selectarea deciziei corecte cu Cheia culorilor 3 S14-
vopsirea părului resurselor necesare privire la realizarea S16
9.1.15. Prezentarea 9.2.10. Pregătirea vopsirii părului Testul de toleranță la 1 S17
operațiilor de locului de muncă 9.3.10. Realizarea vopsea
pregătire a locului de 9.2.11. Pregătirea testului de toleranță Acordarea primului- ajutor
muncă clientei în vederea conform în caz de reacție alergică la
realizării vopsirii indicațiilor din vopsea
9.1.16. Prezentarea părului prospect Reguli de alegere a 1 S18
operațiilor de 9.2.12. Realizarea 9.3.11. Folosirea vopselei
pregătire a clientei testului de toleranță produselor pentru
9.1.17. Explicarea la vopsea vopsire
scopului testului de 9.2.13. Realizarea conformindicațiilor
toleranță la vopsea vopsirii totale a din prospect
9.1.18. Explicarea părului 9.3.12. Realizarea
cheii culorilor 9.2.14. Realizarea vopsirii părului
9.1.19. Prezentarea vopsirii parțiale a conform tehnicii de
normelor de părului lucru
securitate și sănătate 9.2.15. Realizarea 9.3.13.Respectarea
în muncă specifice vopsirii părului normelor de
9.1.20. Prezentarea încărunțit securitate și
normelor de igienă 9.2.16. Tratarea sănătate în muncă
specifice părului după și a normelor de
9.1.21. Stabilirea vopsire igienă specifice
locului vopsirii în 9.2.17. Simularea 9.3.14. Asigurarea
succesiunea
lucrărilor de coafuri
9.1.22. Analizarea
regulilor de alegere a
vopselei
9.1.23. Explicarea
regulilor de vopsire a
părului încărunțit
9.1.24. Explicarea
regulilor de stabilirea
a timpului de acțiune
a vopselei
acordării primului-
9.1.25. Descrierea
ajutor în caz de
tehnicii de lucru calității lucrării
reacție alergică la
pentru vopsirea totală 9.3.15. Acordarea
vopsea
a părului cu promptitudine a
9.1.26. Descrierea primului- ajutor
tehnicii de lucru
pentru vopsirea
parțială a părului
9.1.27. Descrierea
tehnicii de lucru
pentru tratarea
părului după vopsire
9.1.28. Descrierea
operațiilor de
acordare a primului-
ajutor în caz de
reacție alergică la
vopsea
INCLUDEPICTURE VIZA DIRECTOR,
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \* VIZA RESPONSABIL CATEDRĂ/COMISIE METODICĂ,
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET
INCLUDEPICTURE
"http://www.aicta.ro/site/downl
oads/contact/sigla_aicta.jpg" \*
MERGEFORMATINET

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
COLEGIUL TEHNIC “APULUM” ALBA IULIA
anul școlar 2018-2019
SEMESTRUL II
NR............../.........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ


DISCIPLINA/MODULUL: PIGMENTAREA ȘI DEPIGMENTAREA PĂRULUI

PROGRAMA VALABILĂ: 3915/18.05.2017

PROFESOR PROPUNĂTOR: CLASA FILIERĂ, PROFIL NUMĂR ORE/ MANUAL/AUTOR/EDITURĂ


SĂPTĂMÂNĂ
ARDELEAN DELIA ELENA TEHNOLOGICĂ, SERVICII
a X-a C a X-a C 1
Unitatea de rezultate ale
Nr. învățării /Rezultate ale învățării Nr. ore Săptămâna
Coafuri simple Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Vopsirea părului 9.2.8. Consilierea 9.3.8. Analizarea Vopsirea părului
9.1.13. Prezentarea clientei pentru cu atentie a Reguli de vopsire a părului 1 S19
conținutului realizarea vopsirii caracteristicilor încărunțit
consilierii clientei părului părului clientei Timpul de acțiune al 1 S20
9.1.14. Prezentarea 9.3.9. Luarea vopselei
resurselor pentru 9.2.9. Selectarea deciziei corecte cu Norme de securitate și
vopsirea părului resurselor necesare privire la realizarea sănătate în muncă specifice 1 S21
9.1.15. Prezentarea 9.2.10. Pregătirea vopsirii părului Norme de igienă specifice
operațiilor de locului de muncă 9.3.10. Realizarea Consilierea clientei 1 S22
pregătire a locului de 9.2.11. Pregătirea testului de toleranță Vopsirea totală: 3 S23-
muncă clientei în vederea conform indicațiilor -resurse S25
realizării vopsirii din prospect pregătirea locului de muncă
9.1.16. Prezentarea părului 9.3.11. Folosirea pregătirea clientei
operațiilor de 9.2.12. Realizarea produselor pentru -tehnica de lucru
pregătire a clientei testului de toleranță vopsire precauții
9.1.17. Explicarea la vopsea conformindicațiilor -factori ce influențează
scopului testului de 9.2.13. Realizarea din prospect calitatea lucrării.
toleranță la vopsea vopsirii totale a 9.3.12. Realizarea
9.1.18. Explicarea părului vopsirii părului Vopsirea parțială: 3 S26-
cheii culorilor 9.2.14. Realizarea conform tehnicii de -resurse S28
9.1.19. Prezentarea vopsirii parțiale a lucru -pregătirea locului de
normelor de părului 9.3.13.Respectarea muncă pregătirea clientei
securitate și sănătate 9.2.15. Realizarea normelor de -tehnica de lucru,
în muncă specifice vopsirii părului securitate și -precauții
9.1.20. Prezentarea încărunțit sănătate în muncă și -factori ce influențează
normelor de igienă 9.2.16. Tratarea a normelor de calitatea lucrării.
specifice părului după igienă specifice Tratarea părului înainte și 1 S29
9.1.21. Stabilirea vopsire 9.3.14. Asigurarea după vopsire:
locului vopsirii în 9.2.17. Simularea calității lucrării -produse pentru tratarea și
succesiunea acordării primului- 9.3.15. Acordarea întreținerea părului înainte
lucrărilor de coafuri ajutor în caz de cu promptitudine a și după vopsire, efecte
9.1.22. Analizarea reacție alergică la primului- ajutor -mod de aplicare
regulilor de alegere a vopsea -frecvența aplicărilor
vopselei
9.1.23. Explicarea
regulilor de vopsire a
părului încărunțit
9.1.24. Explicarea
regulilor de stabilirea
a timpului de acțiune
a vopselei
9.1.25. Descrierea
tehnicii de lucru
pentru vopsirea
totală a părului
9.1.26. Descrierea -sfaturi pentru îngrijirea
tehnicii de lucru părului vopsit.
pentru vopsirea
parțială a părului
9.1.27. Descrierea
tehnicii de lucru
pentru tratarea
părului după vopsire
9.1.28. Descrierea
operațiilor de
acordare a primului-
ajutor în caz de
reacție alergică la
vopsea
2. Decaparea 9.2.18. Consilierea 9.3.16. Analizarea Decaparea 1 S30
9.1.29. Prezentarea clientei cu atenție a
conținutului caracteristicilor Definirea decapajului
consilierii clientei părului clientei Norme de securitate și
9.2.19. Selectarea 9.3.17. Luarea sănătate în muncă specifice 1 S31
9.1.30. Prezentarea resurselor necesare deciziei corecte cu Norme de igienă specifice
resurselor pentru 9.2.20. Pregătirea privire la realizarea Consilierea clientei 2 S32-
decapare locului de muncă decapării Metode de decapare (baia S33
9.1.31. Prezentarea 9.3.18. Realizarea de ulei, pudră decolorantă
operațiilor de 9.2.21. Pregătirea decapării conform amestecată cu apă
pregătire a locului de clientei tehnicii de lucru oxigenată, pudră
muncă 9.3.19.Respectarea decapantă, aplicarea unei
zeu operațiilor

rmelor de securitate
și sănătate în
9.2.22. Alegerea
muncă specifice
metodei de
9.1.34. Prezentarea
decapare în funcție
normelor
de
de igienă specifice
rezultatul dorit
9.1.35. Descrierea
9.2.23. Realizarea
tehnicii de
decapării
lucru pentru vopsele mai deschise bară
folosind baia de
decaparea prin normelor de adăugarea oxidantului)
ulei
realizarea băii de ulei securitate și -efecte obținute
9.2.24. Realizarea
9.1.36. Descrierea sănătate în muncă și -resurse
decapării cu
tehnicii de a normelor de -pregătirea locului de
pudră decolorantă
lucru pentru igien-ă specifice muncă
și apă
decaparea cu 9.3.20. Asigurarea -pregătirea clientului
oxigenată
pudră decolorantă și calității lucrării -tehnica de lucru
9.2.25. Realizarea
apă -precauții.
decapării cu
oxigenată
pudră decapantă
9.1.37. Descrierea
9.2.26. Realizarea
tehnicii de
decapării
lucru pentru
prin aplicarea unei
decaparea prin
vopsele mai
aplicarea unei
deschise
vopsele mai
deschise bară
adăugarea
oxidantului
Recapitulare și evaluare S34-
3. 2
finală modul S35