Sunteți pe pagina 1din 5

Techniques for a More Effective

Construction of Family Reality

Tehnici pentru o construcție mai eficientă a


realității familiale

Punctul critic în/Problema critică pentru a înțelege The critical issue for understanding the family’s
povestea familiei este o conversație respectuoasă în care story is a respectful conversation in which
the family members are asked to consider their
membrii familiei sunt rugați să ia în considerare beliefs and ideas about the problem. The therapist
credințele și ideile lor despre problema. Terapeutul must have on hand a number of alternatives
that can be offered to the family to see if a consideration
trebuie să aibă la îndemână o serie de alternative of these ideas would offer new possibilities.
To the extent possible the family should
care pot fi oferite familiei pentru a vedea dacă o analiză participate in the creation of a new story. Consider
a acestor idei ar putea oferi noi posibilități. the following case example:
Mrs. F is distressed by her husband’s unwillingness
În măsura în care este posibil, familia trebuie to talk about problems, and Mr. F is distressed
by his wife’s constant talking. They both
să participe la crearea unei noi povești. Consider relevant assume the worst—Mrs. F sees Mr. F as withholding,
următorul caz ca și exemplu: and Mr. F sees Mrs. F as demanding
After discovering that Mr. F is from the midwestern
D-na F este deranjată de refuzul soțului ei de a vorbi despre United States and that Mrs. F is an
probleme, iar domnul F este deranjat de Italian woman from New York, the therapist
points out that these are ethnic and regional differences
discuția constantă/ vorbirea constantă a soției sale. that must be understood, rather than
Amândoi presupun tot ce e mai rău în legătură cu acest hated, and reminds the couple that Mr. F had
lucru. Doamna .F îl consideră pe domnul F ca fiind o originally liked Mrs. F’s energy and Mrs. F had
persoană rezervată, care restricționează /limitează pe când liked Mr. F’s calm. The couple was then engaged
in a discussion of how they could turn their differences
acesta din urmă o consideră pe doamna F ca fiind o to their advantage.
persoană exigentă/ dificilă/ care critică

După ce a descoperit că domnul F este din Vestul Mijlociu

Al Statelor Unite și că doamna F este italiancă la origine și


stabilită în New York, terapeutul subliniază faptul că
acestea sunt diferențe etnice și regionale care trebuie să fie
înțelese, mai degrabă decât urâte, și amintește cuplului
faptul că Domnului F i-a plăcut inițial energia doamnei F și
bineînțeles Doamnei F i-a plăcut calmul domnului F la
început. Apoi cuplul a fost angajat într-o discuție despre
modul în ar putea transforma aceste diferențe în avantajul
lor.

Set de tratamente/ Kit de tratamente


Treatment Packages
Studiile și munca clinică sugerează că așa-numitul
Clinical work and research suggest that socalled
Pachete/kit de tratament, care conțin
treatment packages, which contain
o combinație de tehnici livrate într-o a combination of techniques delivered in a
specified sequence, are effective with targeted
secvența specificată, sunt eficiente pe populațiile de
patient populations. These packages include the
pacienți vizate. Aceste pachete includ o
prescribed use of various techniques from the
utilizarea prescrisă a diferitelor tehnici din major strategies outlined in this chapter. Many
of these packages have manuals that add to an
strategiile majore prezentate în acest capitol. Multe abstract listing of strategies and techniques by
din aceste pachete/kit-uri au manuale ce includ o indicating the overall goals (mediating and final)
listare abstractă a strategiilor și tehnicilor indicând of the treatment for the targeted families, with
obiectivelor generale (medierea și finalul) ale a rationale for the timing and sequencing of the
tratamentului pentru familiile vizate, cu o justificare intervention techniques. Much psychotherapy
pentru calendarul și secvențierea tehnicilor de research is focused on investigating treatment
intervenție. Multe din cercetările din psihoterapie sunt packages as they are applied to specified disorders.
axate pe investigarea pachetelor de tratament așa cum
sunt ele aplicate la tulburări specificate. Indications for Differential Use
Indicații pentru utilizare diferențiala of the Basic Strategies
A strategiilor de bază Family therapy trainees are often uncertain
Stagiarii/Participanții terapiei de familie sunt adesea about the circumstances in which various strategies
nesiguri în ceea ce privește circumstanțele în care
diferite strategii și tehnici urmează să fie utilizate and techniques are to be used

Scriitorii materialelor destinate psihologiei clinice de Clinical writers often do not


multe ori nu precizează situațiile în care strategiile și
specify the situations in which their proposed
tehnicile lor/ pe care ei le-au propus sunt indicate.
Cercetările clinice care compară o tehnică de terapie cu strategies and techniques are indicated. Clinical
o altă tehnică indică faptul că în mare nici o tehnică nu
research that compares one therapy technique
este în mod clar superioară. Rămâne ca cercetările
viitoare să clarifice aplicarea diferențiată și eficacitatea with another indicates that by and large no
tehnicilor
one technique is clearly superior. It remains for

future research to clarify the differential application

and effectiveness of the techniques.


În interimare, deciziile clinice cu privire la puterea/forța/calitatea In
Strategiilor în intervenția de familie trebuie să fie făcute în fiecare the interim, clinical decisions about the thrust of
caz și în fiecare sesiune. strategies in family intervention must be made
on every case and in every session.
Pentru a alege o strategie, terapeutul In order to choose a strategy, the therapist
trebuie să ia în considerare atât motivația cât și stilul de must consider both motivation and family
familie/familial. Familiile care se bucură atunci când discută și style. Families that enjoy talking and analyzing,
analizează, de exemplu, pot prefera un model dinamic, for example, may prefer a dynamic model,
întrucât/în schimb familiile orientate spre acțiune ar putea dori whereas action-oriented families may want
teme specifice și un model comportamental. specific homework and a behavioral model.
Many, if not most, families want some educational
Multe, dacă nu chiar majoritatea, familiilor își doresc interventions—families want and need
unele/câteva intervenții educaționale- familiile își doresc și au information. The therapist also must consider
nevoie de informație. De asemenea,terapeutul trebuie să ia în speed. For example, low-motivation families
considerare rapiditatea/viteza. De exemplu, familiile care au o need intervention more quickly, so that brief
motivație scăzută au nevoie mai repede de o intervenție, astfel therapy techniques are often the first ones to
tehnicile de terapie succinte/scurte sunt adesea primele care try. Many apparently low-motivation families
sunt încercate. Multor familii aparent cu motivație scăzută le increase their motivation when they see results
and begin to trust the therapist. The therapist
crește motivația atunci când văd rezultate
should always remember the following basic
și încep să aibă încredere în terapeut. Terapeutul rule: try the simplest thing first.
The simplest thing is usually an explanation
ar trebui să își amintească întotdeauna următoarea regulă de
of the problem and some suggestion for making
bază: Mai întâi, încercați cel mai simplu lucru.
it better. Before the therapist offers an elaborate
De obicei, cel mai simplu lucru este o explicație discussion of why a couple has become more distant,
it is helpful to prescribe 15 minutes of talking
a problemei și unele sugestii pentru a face to each other every night and see what happens.
mai bine. Înainte ca terapeutul să ofere o discuție elaborată Sometimes it’s all that’s needed. If not, the
therapist will gather a lot of information from
asupra problematici și anume: De ce un cuplu a devenit mai observing how the couple avoided or sabotaged
distant? este util să prescrie 15 minute de discuție cu partenerul the task.
în fiecare noapte și să vedem ceea ce se întâmplă. Uneori este
tot ceea ce ai nevoie. Dacă nu, terapeutul va aduna o mulțime de
informații, observând modul în care cuplul a evitat sau a sabotat

sarcina.
Problemele de diagnostic ale pacienților au
Patient diagnostic issues are beginning
început/încep atunci când se ia în considerare
to factor into recommendations for the type of
recomandările pentru tipul de tehnici de terapie de
family therapy techniques to be used. For example,
familie pentru a fi utilizate. De exemplu,
patients with serious mental illness, such as
pacienții cu boli mintale grave, cum ar fi schizophrenia or bipolar disorder, and their families
should receive psychoeducation about the
schizofrenia sau tulburarea bipolară, atât ei cât și familiile illness and how to cope with it.
lor ar trebui să primească psiho-educație în ceea ce What the family wants is an important consideration.
privește boala și cum să-i facă față. Most critical, however, is the
Ceea ce familia își dorește este un aspect important. family members’ sense that they are heard,
understood, and respected and that the
Cu toate acestea cel mai critic lucru, este therapist believes the problem is solvable or
sensul bolii, pe care membrii familiei l-au auzit, înțeles, at least can be made more tolerable.
Some family therapy strategies have received
și respectat și că /dar și că terapeutul consideră că research support for their effectiveness, whereas
problema este rezolvabilă sau cel puțin se poate face mai others have been the focus of very little if any
ușor de suportat. research. Because most therapy research has
found little differential effect for the various
Unele strategii de terapie de familie au primit
treatment strategies and techniques, we believe
sprijin de cercetare pentru eficacitatea lor, în timp ce that elements common to the various strategies
are most important. These elements include
altele au fost în centrul atenției/s-a pus accentul foarte
careful assessment, focus as negotiated by the
puțin de orice cercetare. Deoarece multe din cercetările
therapist, a reasonable rationale for proceeding,
legate de terapie au găsit un efect diferențial redus
the generation of hope that intervention will
pentru diferite strategii și tehnici de tratament, noi
help, and orientation to a goal. From this point
credem
of view, the organized approach of the family
că elementele comune ale diferitelor strategii therapist is more important than the specific
strategies and techniques. One clinical application
sunt cele mai importante. Aceste elemente includ o of this notion is that the family therapist
evaluare atentă, accentul pus pe ceea ce s-a negociat de should not be eclectic in strategies to the point
către terapeut, o justificare/dozare rezonabilă pentru of shifting constantly from one set of strategies
începerea terapiei, generarea de speranța că intervenția to another.
va fi de ajutor și orientarea către un scop. Din acest punct

de vedere, abordarea organizată a terapeutului de


familiei este mai importantă decât

strategiile și tehnicile specifice. O utilizare/aplicare clinică

a acestei noțiune este că terapeutul de familie

nu ar trebui să fie eclectic în strategiile în momentul în


care trece în mod constant de la un set de strategii la
altul
Un accent clar pe problemele centrale

ale familiei cu o combinație a unui set limitat

de strategii este, probabil, mai eficientă, mai puțin confuz A clear focus on the central family

familiei, și mai eficient decât este problems with a combination of a limited set

o abordare mai puțin concentrată. Acest lucru este of strategies is probably more efficient, less confusing
congruent cu to the family, and more effective than is
faptul că rezultatele negative în terapia de familie a less-focused approach. This is congruent with
sunt asociate cu lipsa de structurare și ghidarea de sesiuni the fact that negative outcomes in family therapy
timpurii a terapeutului precum și cu
are associated with a lack of therapist structuring
utilizarea unor confruntări frontale cu un material înalt cu
încărcătură emoțională mare la începutul tratamentului and guiding of early sessions and with
(Gurman și Kniskern 1978). the use of frontal confrontations of highly affective
Implicații clinice practice material early in treatment (Gurman and
S-a observat cu înțelepciune că un terapeut, la fel ca și un Kniskern 1978).
artist, petrece ani de practică laborioasă
Clinical Practice Implications
achiziționând și îmbunătăți tehnici. O data
It has been wisely noted that a therapist, not
dobândite, aceste tehnici devin relativ
unlike an artist, spends years of hard practice
invizibile. Pe parcursul ultimelor trei decenii,
acquiring and honing techniques. Once
Terapia de familie a înregistrat o cantitate mare de
rezultate ale cercetărilor, din care multe manuale au fost acquired, these techniques become relatively

scrie. „Manualele încearcă cu atenție să invisible. During the last three decades, family

descrie tratamente și terapeuți sunt învățați să acționeze therapy has seen a great deal of outcome

așa cum manualele descriu că ar trebui să fie. Și totuși, research, from which many manuals have been

cu această atenție la rigoarea științifică, written. “The manuals attempt to carefully

cercetătorii au observat că aceeași tehnică describe treatments, and therapists are taught

în mâinile unui „pro“ și un „novice“ to perform as the manuals describe. And, yet,

(În ciuda anilor de practică) poate să aibă efecte destul de with this careful attention to scientific rigor,
diferite asupra pacienților“ (M. Weissman)
researchers have noted that the same technique

in the hands of a “pro” and a “neophyte”

(despite years of practice) can have quite different

effects on the patients” (M. Weissman, personal

communication).