Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa Nr.20 la P.

G 13/02

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

SUBDIVIZIUNEA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR


______________________________________________________________

FIȘĂ DE EVALUARE
A UNITĂŢILOR DE PROCESARE A CIOCOLATEI, PRODUSELOR DIN CACAO ȘI A
PRODUSELOR ZAHAROASE

Subsemnatul/(ții), _________________________
_____________________________________, activând în calitate de inspector/i, posesor/i al/ai
legitimației nr.___________________________,eliberată de către ANSA, în urma evaluării/inspecției
efectuate la data de _________, la unitatea______________________________________, cu adresa de
activitate________________________________________________________________, c/f
____________________, deținătoare a Certificatului de înregistrare oficială în domeniul siguranței
alimentelor cu nr.__________________, din _______________, în prezența reprezentantului legal al
unității ___________________________________,telefon________________,
(numele, prenumele, funcția)
și alți reprezentanți:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(numele, prenumele, funcția)
am constatat următoarele:
Rezultatul evaluării anterioare _____________ conform documentului nr./ data
__________________________.

1. INFORMAȚII GENERALE
A. INFORMAȚII GENERALE

Scopul vizitei la întreprindere: CONTROL CONTROL ÎNREGISTRARE


PLANIFICAT INOPINAT

Vizita anterioară la
întreprindere:
(Scop, Constatări)
ACTIVITAŢI ŞI TIPURI DE PRODUSE OBŢINUTE
Anul construcției_________

Anul si perioada ultimelor


modernizări/reparații/modificări
:__________________
Nr. de zile lucrate / săptămînă : Unitatea este operațională Unitatea lucrează
__________________ Pe toată Producție Într-un Schimb În 2
Nr. de ore lucrate /zi : perioada anului sezonieră singur prelungit schimburi
__________________ schimb

Nr. personal cu studii în domeniul de producere: Număr lucrători în spaţiile de producţie


Total pe schimb de lucru
__________ __________

1.1 CAPACITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE:


1. Capacitatea de producţie proiectată anual :
a) pudră de cacao a) ........................
b) ciocolată b) .........................
c) bomboane de ciocolată c) ........................
d) jeleuri d) ……………….
e) bomboane e) ……………….
f) drajeuri f) ………………
g) fondant g) ....................
2. Producţia totala a anului precedent :
a) pudră de cacao a) ........................
b) ciocolată b) .........................
c) bomboane de ciocolată c) .........................
d) jeleuri d) ……………….
e) bomboane e) ……………….
f) drajeuri f) ……………….
g) fondant g) ………………
3. Destinaţia produselor: - consum intern : ..….....................
- export: ..……………….
4. Număr linii de producţie :
a) pudră de cacao a) ........................
b) ciocolată b) .........................
c) bomboane de ciocolată c) .........................
d) jeleuri d) ……………….
e) bomboane e) ……………….
f) drajeuri f) ……………….
g) fondant g) .......................
5. Capacitate de depozitare :
a) Materii prime a)………………..
b) Materii auxiliare b)………………..
c) Produs finit c)..........................

1.2 MATERII PRIME ȘI AUXILIARE:

Originea: a) piaţa internă -producţie proprie şi/sau achiziţii 


b) import 

Materii auxiliare:
Originea : a) piaţa intern㠁
b) import

1.3 PROIECTAREA, CONSTRUIREA ŞI DOTAREA ÎN INCINTA UNITĂŢII:

Documentația tehnnologică Program de Tipul de agent frigorific


avizată/aprobată: restructurare: _______________________
DA / NU DA / NU
Aprovizionarea cu apă potabilă Canalizarea : Sursa de agent termic
- reţeaua publică - racord canalizare publică ___ - publică ___
- sursa proprie (debit)_______ - sistem propriu de evacuare - proprie ___
m3/h ___
- rezervoare (capacitate)______ - staţie de epurare ____
3
m
- Mirosuri străine din exterior (mediu) sau interior
- Distanţa de alte clădiri
- Zona exterioara a unităţii (insecte, animale)
- Cai de acces, parcare auto
- Rampe spălare/încarcare/descarcare auto
- Dezinfectoare exterioare/interioare intrare
- Spaţii pentru depozitarea condimentelor, aditivilor
alimentari, substanţe chimice şi ambalajelor

2. CONDIŢII DE FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR

Calificative aplicate:
B- Bine; AR- Acceptabil cu re-control; N- Neacceptabil; NE- Neaplicabil.

Condiții generale: B A N NE
R
1. Amplasarea și imprejmuirea unitații de producție
2. Căi de acces în unitate
3. Teren cu drenaj corespunzator , cu sisteme de evacuare a apelor de la
igienizare și pluviale adecvat
4. Cladiri cu exteriorul bine întreținut , fără infiltrații și deteriorări
5. Spații de producție de mărime corespunzătoare pentru activitatea
care trebuie să se desfășoare în condiții de producție și igienă
adecvate.
6. Proiectarea și amenajarea fluxurilor tehnologice, astfel încît să se
evite incrucișările – contaminărea materiilor prime , semifabricate și
finite
7. În spațiile unde materia primă, semifabricată și finită este manipulată și
prelucrată:
7.a Pardoseala solidă, netedă, din materiale impermeabile și rezistente,
ușor de curațat și de dezinfectat.
7.b Drenajul apei facilitat prin panta suficientă a pardoselii sau prin
echipamente specializate pentru eliminarea apei
7.c Pereți prezentînd suprafețe netede și usor de curățat, durabili și
impermeabili, fără igrasie sau infiltrații, condens și/ sau mucegai
7.d Plafoanele si accesoriile suspendate usor de curatat si de dezinfectat,
fara igrasie, sa evite acumularea murdariei si caderea accidentala de
diferite particule.
7.e Uși cu suprafețe netede din material necorodabil și ușor de curățat și
dezinfectat.
7.f Ferestre construite astfel încît să se evite acumularea murdariei, să
permită igienizarea usoară.
7.g Ferestre care se deschid și care fac legătura cu exteriorul sa fie
echipate cu plase de protecție împotriva insectelor și /sau
rozatoarelor, demontabile
7. Ventilație adecvată și cînd este necesar, facilități pentru evacuarea
h aburului și a condensului.
7.i Lumina adecvată, naturală și/sau artificială,
7.j Chiuvete adecvate, alimentate cu apă potabilă rece și caldă, dispuse
în mod uniform și în număr suficient, pentru curățarea și
dezinfectarea mîinilor. Dispozitivele trebuie prevăzute cu substanțe
pentru curățare și dezinfectare și mijloace igienice de uscare a
mîinilor.
7. Spații și/sau dotări pentru curățarea utilajelor, echipamentelor și
k ustensilelor.
8. În spațiile unde sunt depozitate materiile prime, alte îngrediente produsele finite:
8.a Pardoseală solidă, netedă, din materiale impermeabile și rezistente,
ușor de curățat și de dezinfectat .
8. Pereți prezentînd suprafețe netede durabile și impermeabile și ușor de
b curațat , fără igrasie sau infiltrații
8. Plafoanele și accesoriile suspendate ușor de curațat și de dezinfectat,
c fără igrasie, să evite acumularea murdăriei și căderea accidentală de
diferite particule .
8. Uși cu suprafețe netede și neabsorbante din material necorodabil și
d ușor de curațat și dezinfectat .
8. Ferestre construite astfel incat sa se evite acumularea murdariei, sa
e permita igienizarea usoara .
8. f Ferestre se deschid și care fac legatură cu exteriorul, echipate cu
plase de protecție împotriva insectelor și/sau rozătoarelor,
demontabile.
8. Instalații de ventilație corespunzatoare
g
8. Umiditate relativa corespunzătoare
h
8. i Lumină adecvată, naturală și/sau artificială
8. j Spații frig cu monitorizarea temperaturii
9. Facilități pentru manipularea igienică și protecția materiei prime și a
produselor finite neambalate sau ambalate pe durata încărcării și
descărcării
10. Instalatii, utilaje și echipamentele de lucru: conducte de transport,
containere, benzi transportoare, recipienți,etc. precum și suprafețele
de orice fel care intră în contact direct cu materiile prime,
semifabricate și produse finite, fabricate din materiale rezistente la
coroziune și ușor de curațat și dezinfectat acceptate pentru domeniul
alimentar .
11. Sistem de alimentare cu apa caldă pentru curățarea instalaţiilor,
utilajelor și echipamentelor de lucru.
12. Sistem de eliminare a apelor reziduale care intruneste condiţiile de
igiena;
13. Colectarea apelor provenite din procesul de producţie, de la spălarea
utilajelor, ustensilelor și de la spălarea pardoselilor se face în sisteme
proprii absorbante sau tancuri septice in localitatile unde nu exista
reţele de canalizare, cu avizul organelor sanitare
14. Recipiente speciale, etanşe, din materiale rezistente și necorodabile,
pentru colectarea resturilor ramase din procesele tehnologice si a
reziduurilor; acestea trebuie îndepărtate din încăperile de producţie si
manipulate cat de repede posibil
15. Conductele de apa nepotabila trebuie sa fie complet separate de cele
utilizate pentru apa potabila si marcate corespunzator .
16. Vestiare, chiuvete si toalete echipate corespunzator si in numar
suficient . Acestea din urma nu trebuie sa se deschisa direct către
secţiile de producţie.
17. Camera / dulap cu destinatie speciala pentru depozitarea
detergentilor, dezinfectantilor sau a substantelor periculoase.
18. Camera / dulap pentru depozitarea materialelor si instrumentelor de
. curatare si intretinere.
19. Containere închise pentru depozitare reziduuri pana la evacuare
(contract cu o societate specializata)
20. Prezenta in numar suficient a AMC – urilor.
21. Facilități adecvate pentru curățarea și dezinfectarea mijloacelor de
transport proprii pentru a proteja produsele alimentare de
contaminarea de orice natura .
22. Rampe / platforme de receptie / desfacere amenajate corect,
iluminate.
Condiții speciale:
Față de cerințele stabilite mai sus, unitățile care produc cacao, ciocolata si alte produse
zaharoase, trebuie sa respecte urmatoarele :
1. Incaperi / spații corespunzatoare , cu suprafata si curbaje necesare si
suficiente pentru depozitarea pe categorii a materiei prime,
ingrediente, ambalaje si materii finite .
2. Spatii corespunzatoare si suficiente pentru desfasurarea procesului
tehnologic, cum ar fi : prelucrarea boabelor de cacao, obtinerea
pudrei de cacao, pregatirea si prepararea materialelor de adaos care
intra in fabricatie, formarea – modelarea masei de ciocolata ,
prepararea siropului de zahar-glucoza, fabricarea umpluturilor
pentru ciocolata, bomboane de ciocolata si a celorlalte produse
zaharoase .
2.a Spatiu separat pentru ambalarea produselor zaharoase
3. Pardoseala sa fie fabricata din materiale antiacide si antiderapante,
fara fisuri, crapaturi, goluri
A
Cerinţe privind transportul produselor alimentare: B N NE
R
Mijloacele de transport utilizate la transportul produselor alimentare
1 și a mteriei prime trebuie să fie curate şi în bună stare pentru a
proteja de contaminare;
Acestea sunt concepute şi construite în aşa fel încît permit curăţarea
2
şi/sau dezinfectarea adecvată.
Recipientele din vehicule şi/sau containere trebuie rezervate numai
3
transportului produselor alimentare
În cazul în care mijloacele de transport şi/sau containerele sunt
utilizate, de asemenea, pentru transportul altor produse nealimentare
4
sau pentru transportul mai multor produse alimentare în acelaşi timp,
produsele respective trebuie să fie separate în mod efectiv
Produsele alimentare în vrac sub formă lichidă, de granule sau pudră
se transportă în recipiente şi/sau containere/cisterne rezervate
transportului produselor alimentare.
5 Aceste containere au o menţiune clară şi vizibilă, în una sau mai
multe limbi ale Comunităţii, privind utilizarea lor pentru transportul
produselor alimentare sau menţiunea "numai pentru produse
alimentare"
Atunci cînd mijloacele de transport şi/sau containerele au fost
utilizate pentru transportul altor produse decît cele alimentare sau
6
pentru transportul unor produse alimentare diferite, ele trebuie bine
curăţate între încărcături pentru a se evita riscul de contaminare.
În mijloacele de transport şi/sau containere, produsele alimentare se
7 amplasează şi se protejează în aşa fel încît să se reducă la minimum
riscul de contaminare.
8 Mijloacele de transport şi/sau containerele utilizate pentru transportul
produselor alimentare la temperaturi specifice trebuie să asigure
păstrarea produselor la temperaturi adecvate şi să permită controlarea
acestor temperaturi
A
Cerinţe privind echipamentele utilizate la procesarea produselor N NEB
R
Toate ustensilele, instalaţiile şi echipamentele cu care produsele alimentare intră în
contact
trebuie:
1 Să fie bine curăţate şi, după caz, să fie dezinfectate
Să fie curăţate şi dezinfectate cu o frecvenţă suficient de mare pentru
2
a se evita orice risc de contaminare
Să fie construite din materiale corespunzătoare şi trebuie întreținute
3
astfel încît să reducă la minimum orice risc de contaminare
Cu excepţia containerelor şi ambalajelor nereturnabile, construcția,
4 materialele şi întreținerea să fie de aşa natură încît să poată fi curăţate
şi, după caz, dezinfectate
Să fie poziţionate în aşa fel încît să permită curăţarea adecvată a
5
echipamentelor şi a zonei înconjurătoare
Echipamentele sunt prevăzute cu un dispozitiv de control adecvat
6
pentru a asigura atingerea obiectivelor prezentului regulament
Cînd este necesară folosirea aditivilor chimici pentru a preveni
7 corodarea echipamentelor şi a containerelor, aceştia se utilizează în
conformitate cu bunele practici
Cerinţe privind monitorizarea deşeurilor rezultate din procesarea A
B N NE
produselor R
Deşeurile alimentare, subprodusele alimentare necomestibile şi alte
1 resturi sunt eliminate cît mai rapid posibil din spaţiile în care se află
produsele alimentare, pentru a se evita acumularea lor
Deşeurile alimentare, subprodusele alimentare necomestibile şi alte
2
resturi sunt depozitate în recipiente care se pot închide
Există alte moduri sau sisteme de evacuare a deşeurilor alimentare
3
utilizate, care sunt corespunzătoare
Recipientele utilizate pentru depozitatrea deşeurilor trebuie să fie
4 construite în mod corespunzător, menţinute în bună stare, uşor de
curăţat şi, după caz, de dezinfectat
Se prevăd mijloace adecvate de depozitare şi eliminare a deşeurilor
5
alimentare, a subproduselor alimentare necomestibile şi altor resturi
Spaţiile de depozitare a deşeurilor se proiectează şi se gestionează în
6 aşa fel încît să poată fi păstrate curate şi, după caz, fără animale şi
dăunători
Toate deşeurile se elimină într-un mod igienic şi ecologic în
7 conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă şi fără să constituie o
sursă de contaminare directă sau indirectă
A
Cerinţe privind alimentarea cu apă B N NE
R
Unitatea este racordată la o sursă adecvată cu apă potabilă, care trebuie
1 utilizată ori de câte ori este necesar pentru a se evita contaminarea
produselor
În cazul în care se utilizează apă nepotabilă, de exemplu pentru stingerea
2 incendiilor, obţinerea de abur, refrigerare şi în alte scopuri similare, aceasta
trebuie să circule într-un sistem separat şi identificat în mod corespunzător
Apa nepotabilă nu este racordată la sistemul de apă potabilă, sau să fie
3 deversată în acest sistem
Apa reciclată utilizată în prelucrare sau ca ingredient nu prezintă riscuri de
4 contaminare
Această apă trebuie să corespundă normelor stabilite pentru apa potabilă,
5 cu excepţia cazului în care autoritatea competentă stabileşte că, sub aspect
calitativ, apa nu poate compromite salubritatea produselor obţinute
Gheaţa care intră în contact cu produsele (în fișele tehnice sau planul
6 HACCP ale produselor trebuie să fie menţionată această etapă) sau care le
poate contamina trebuie să fie obţinută din apă potabilă
Gheaţa trebuie produsă, manipulată şi depozitată în condiţii care să prevină
7 contaminarea
Aburul utilizat direct în contact cu produsele în procesul tehnologic nu
8 trebuie să conţină nicio substanţă care prezintă pericol pentru sănătate sau
care este susceptibilă să contamineze produsele
Atunci când produsele sunt tratate termic în recipiente închise ermetic,
9 trebuie avut grijă ca apa utilizată pentru răcirea recipientelor după
tratamentul termic să nu fie o sursă de contaminare a produselor alimentare
A
Cerinţe privind igiena personalului B N NE
R
Fiecare persoană care lucrează într-o zonă în care se manipulează produsele
alimentare trebuie să respecte un nivel ridicat de igienă personală şi să
1 poarte îmbrăcăminte adecvată şi curată şi, după caz, îmbrăcăminte de
protecţie
Nu se permite nici unei persoane care suferă de o boală sau este purtătoare
a unei boli care poate fi transmisă prin alimente sau care prezintă, de
exemplu, plăgi infectate, infecţii sau leziuni cutanate sau diaree să
2 manipuleze produse alimentare sau să pătrundă într-o zonă în care se
manipulează produse alimentare indiferent de situaţie, dacă există vreo
posibilitate de contaminare directă sau indirectă
Toate persoanele angajate într-o unitate care suferă de aceste afecţiuni şi
care sunt susceptibile de a veni în contact cu produsele alimentare trebuie
3 să comunice de îndată responsabilului de activitate afecţiunea respectivă
sau simptomele ei şi, dacă este posibil, cauzele acesteia
A
Cerinţe privind ambalarea produselor B N NE
R
Materialele utilizate pentru împachetare şi ambalare nu prezintă surse
1
de contaminare
Materialele utilizate pentru împachetare sunt depozitate în aşa fel
2
încît să nu fie expuse riscului de contaminare
Operaţiile de împachetare şi ambalare sunt efectuate astfel încît să se
3
evite contaminarea produselor
Atunci când se folosesc cutii metalice şi borcane de sticlă, ele sunt
4
întregi şi curate
Materialele pentru împachetare şi ambalajele reutilizabile pentru
5
produsele alimentare sunt uşor de curăţat şi, după caz, de dezinfectat
A
Instruirea şi formarea personalului B N NE
R
Persoanele care manipulează produsele alimentare sunt
1 supravegheate şi instruite şi/sau au primit o formare profesională în
materie de igienă alimentară adaptată activităţii lor
Persoanele care răspund de întocmirea şi actualizarea procedurilor de
bune practici sau de punerea în practică a ghidurilor aplicabile au
2
beneficiat de o formare profesională adecvată privind aplicarea
principiilor HACCP
3 Sunt respectate toate cerinţele legislaţiei interne privind programele
de formare pentru persoanele care lucrează în anumite sectoare
alimentare

3 CONTROLUL TEMPERATURII ȘI TRATAMENTULUI TERMIC AL PRODUSELOR

a. sistem de înregistrare si monitorizare a temperaturi......... ...….......    


b. programe de verificare a temperaturilor
(diagrame, tabele, termograme)........................................................    
c. procedură pentru calibrarea AMC .................................. ……… .   
d. măsuri corective în cazul abaterilor ............................ …………. 
4 SEPARAREA ZONELOR ȘI PRODUSELOR

a. separare între zone și încăperi (zona curată şi murdară)............................................  


b. marcare şi identificare spații ..........................................................................................
c. există un flux corect pentru circulaţia personalului între sectoare .…........................... 
d. separare materii prime/produse finite …..........................………....…............................
  
5 CONTROLUL DAUNĂTORILOR

a. procedură pentru controlul dăunătorilor (insecte,rozătoare,etc.)................................ 


b. contract şi program DDD (Dezinfecție, Deratizare, Dezinsecție)
................... ………............…………..….......................... 
c. lista produselor utilizate în combaterea dăunătorilor avizate/procese
verbale execuţie operaţii de combatere a dăunătorilor………………........................... 
d. personal specializat pentru acţiunile de combatere a dăunătorilor............................. 
e. depozitarea și evidența substanțelor utilizate...........………………............................ 
f. evidența acțiunilor și rezultatelor DDD ...................…………................................. 

6 ETICHETARE

a. etichetarea şi marcarea vizibilă pe loturi a materiilor prime …..................................... 


b. etichetarea şi marcarea vizibilă pe loturi a produselor finite.........................................
c. etichetarea şi marcarea produselor ambalate (înscrierea datei de fabricaţie,
valabilitate, condiţii de păstrare)..................................................................................... 

LABORATOR PROPRIU AL UNITĂŢII DA NU
1. Atestat/acreditat/
2. Asigurarea spaţiului şi compartimentarea acestora
3. Gama completă de analiză conform standardelor în vigoare
4. Aparatura si reactivi corespunzători
5. Personal instruit şi atestat
6. Starea de întreţinere a aparaturii
7. Evidente şi monitorizare
8. Documente care să ateste calibrarea şi verificarea periodică a
aparaturii de măsura şi control
LISTA DOCUMENTELOR PREZENTATE ÎN ZIUA INSPECŢIEI DA NU
1. Schiţa unităţii (format A 4)
2. Diagrama fluxului tehnologic pentru fiecare produs (format A4)
3. Manualul calităţii incluzînd. HACCP cu identificarea PCC
4. Documente pentru monitorizarea şi controlul PC
5. Programe DDD, precum şi rezultatele eficienţei acţiunilor
6. Programe de igienizare şi rezultatele de laborator la testele de
sanitaţie
7. Programe pentru instruirea personalului
8. Sistem de pastrare şi evidenţe pentru ştampile şi etichete
9. Harta cu distribuţia apei în unitate şi punctele de recoltare
10. Program de autocontrol
11. Carnete de sănătate pentru muncitori vizate periodic
12. Documentaţii pentru înregistrarea temperaturilor și umiditate
13. Registrele de gestiune a materiilor prime şi produselor
(intrări/ieşiri/flux) şi documentele care au insoţit produsele,
trasabilitatea produselor.
14. Documentație tehnologică, standard de firmă, rețete, etichete
coordonate cu instituțiile responsabile.
15. Controlul şi verificarea metrologică aparatelor de măsură şi
control
16. Avizele sanitare pentru materialele/ambalajele/utilajele care vin
în contact cu produselele alimentare
17. Documente privind calitatea/proviniența aditivilor alimentari

OBSERVAȚIILE ȘI COMENTARIILE INSPECTORILOR


1.
2.
3.
4.

APRECIEREA FINALĂ A EVALUĂRII


BINE ACCEPTABIL CU RE-CONTROL NEACCEPTABIL
(stabilirea datei de reinspectare)

Termenii limită de înlăturare a


neconformităților:

NOTĂ: Prezenta fișă de evaluare/inspecție/(listă de verificare) va servi drept temei pentru înscrierea
neconformităților constatate și comentariile aferente controlului/inspecției executate în Actul de control, iar
după caz în: Prescripție, Proces verbal / (Procesul verbal de control).

Întocmit la :______________________________
(data, luna, anul)

De către:
Inspector _________________________________________________
(nume, prenume, semnătura, ștampilă -după caz)

Inspector _________________________________________________
(nume, prenume, semnătura, ștampilă -după caz)

Alți membri ai echipei de control/evaluare:


______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________
__

În prezența:
Reprezentantul legal al Agentului Economic
__________________________________________________
(nume, prenume, semnătura, stampila-după caz)

Prezenta Fișă de Evaluare este întocmită in număr de 2 exemplare, iar un exemplar va fi înmînat
agentului economic.

S-ar putea să vă placă și