Sunteți pe pagina 1din 16

Partidul Sociali$ilor din Reoublica Moldova

Ilapman Coquanucmoe Peny6nuicu Mondoua


MD-2005, mum Chisinau, str. Columna 148/1, 81-74-77, e-mail: infoePsocialistiianct
www.sociatistit and

JudecAtoriei Chisin.Si, sediul Riscani

Reclamant: Partidul Politic „Paatidul Socialistilor din Republica


Moldova", cu sed 1 in municipiul Chisinau, str.
Columna 148/1,
Reprezentant:
Maxim LebedinschiL reprezentant cu drept de vot
consultativ la CEC, •lefon: 069642862, Fax: lipsa. e-
mail: lebedinsclum cod
1011620002607
-.1501-
koh OM? r\
fCC AiG
:63 / 4 9 \ „ ket031A.. pat PArat: Comisia Electoratt Centralii, adresa pentr u
3UDVAjnie011 20
corespondents: mu.acipiul Chisinau, str. Vasi le
Alecsandri 119, e-nail: infokkee.md, telefon: 022
3C e Nt

,2
4 vo. 251451, fax: 022 234:A7, date bancare necunoscute
'trv
if a Parat: Consiliul Electoral de Circumscriptic Electorala
nr.28
Municipiul Chisinau, retura Riscani, str. Kiev nr. 3

01 februarie 2019

CERERE DE CHEMARE IN JUWCATA


pentru antdarea hotel-rani CECE nr. 28 din 28.01.2019 plvind inregistrarea sintholului
electoral
si a hotel With CEC din 31.01.2019 privind respinge^a contestatiei prealabile

Expunerea faptelor
Prin hotarirea nr. 16 din 18.01.2019, Consiliul Electoral de C—cumscriptie Electoral(' nr. 28 (in
continuare — CECE nr. 28) a respins inregistrarea simbolulului lectoral al candiclatului la functia
de deputat la alegerile parlamentare din 24.02.2019, Cebotares Dumitru, pe motivul asemannrii
simbolului electoral al acestuia cu simbolul altui concurent elec ral (steaua cu cinci colturi).

Ulterior, CebotArescu Dumitru a inaintat spre inregistrare un It simbol electoral, similar cclui
refuzat spre inregistare la data de 18.01.2019, unica diferentA ca, in loc de 2 colturi ale stelei. a
fost simulata o parte a unei frunze, aparent, de canepa.

La data de 28.01.2019 CECE nr. 28 a emis o hotarare privind ircgistrarea simbolului electoral.
Reclamantul a contestat hotararea CECE nr. 28 la CEC pr.t contestatie prealabila. invocand
similitudinea de simboluri, dar si faptul ca, CebotArescu Duritru a utilizat simbolul electoral
inregistrat la 28.01.2019, timp de o saptArnana, fard inregistraa acestuia. ceea cc constituic un
abuz de drept, iar inregistrarea unui simbol utilizat prin ab de drept presupune legalizare a unei
actiuni abuzive.

La data de 31.01.2019 contestatia prealabila a fost respin ca neintemeiata, considerand ca. in


speta nu exista similitudini de simboluri ce ar putea duce inducerea in eroare a alegatorului,
lasand fara exarninare chestiunea referitoare la abuzul de dr

Consideram hotararea CECE nr. 28 din 28.01.2019, ind . a supra, dar si hotararea CEC din
31.01.2019 ca find ilegale pentru urmatoarele:

1. In conformitate cu art. 53 alin. (2) din Codul electoral Nu se admite identitatea de semne
sau de simboluri electorale".
2. Steaua cu 5 colturi, este utilizata in calitate de simbol e oral de catre concurentul electoral.
Partidul Socialistilor al Republicii Moldova (in conti re — PSRM), dar si de candidatii
desemnati pe circumscriptii uninorninale de catre PSR in circumscriptia unde candidcaza
domnul Ciubotarescu, din partea PSRM candidand domn Vlad Batrincea.
3. Simbolurile electorale se tiparesc in buletinul de vot culoare alb-negru, de dimensiuni
extrem de reduse (1,5-1,5).
4. Simbolul electoral contestat, nu este individualizat in masura ca sa permita cicosebirea
imediata a acestuia, or, una din sarcinile de baza ale mbolului electoral cc figureitza in
buletinul de vot este identificarea certa a concurent i electoral in acel timp scurf cit
decurge completarea buletinului de vot, fapt care in od imperativ interzicc identitatca
simbolurilor.
5. Vom reaminti ca, prin hotararea CEC nr. 2112 din 21. .2019, Comisia atragea atentia ca
simbolurile foarte cunoscute, cum ar fi steaua cu cin colturi, pot fi folosite de diferiti
concurenti, dar cu conditia ca vor fi elemente aditional si/sau nu vor provoca confuzii de
perceptie, find clar deosebite unele de altele.
6. Domnul Cebotarescu Dumitru a utilizat simbolul electo inregistrat la 28.01.2019, timp do
o saptamana, fara inregistrarea acestuia, ceea ce constitu un abuz de drept, iar inregistrarea
unui simbol utilizat prin abuz de drept presupune legali e a unei actiuni abuzive.Nu exista
nicio norma juridica, care ar fi limitat CEC-ul sa is in c sideratie utilizarea abuziva a unui
simbol neinregistrat.
7. Prin actiunile contestatarului, specifice unui spoler, se inc a compromiterea dreptului la vot.
mai ales in randul persoanelor in etate, speranta primul •esupunem ca find ca, alegatorii
prezenti la urnele de vot, care deseori atrag atentia la simb vor gresi si you apliea stampila no
langa contestatar.
8. Asemenea practici nu au nicio o legaturd cu democratia i statul de drept si este regretabil
faptul ea, un candidat electoral cu pretentii de a reprezent cetateanul in Parlament inccarca
ajunge in calitate de deputat folosind „usa din spate", ba du-se pe tehnici de manipulare a
opiniei publice care nu au nimic comun cu dezideratele sta ui de drept.

In lumina celor relatate supra, in conformitate cu preve le art. 71, art. 72, art. 75 Cod
Electoral si Regulamentului privind procedura de exam in i solutionare a contestatiilor de
calm organele electorale in perioada electorala, aprobat in hotarirea Comisiei Elector:11c
Centrale nr. 3353 din 20 iulie 2010, art. 56 si 60 din CPC

SOLICITAM:
A admite prezenta contestatie;
- A anula hotararea CECE nr. 28 din 28.01.2019 rivind inregistrarea simbolulni
electoral al candidatulni la funclia de deputat la al rile parlamentare din 24.02.2019
domnul Cebotarescu Dumitru si hotararea CEC Sin 31.01.2019 privind respingerea
contestatiei prealabile, ca find emise cu incalcareE egii.

Procura
Hotarirea CEC nr.2024 din 02.01.19
Hotathrea CECE din 28.01.2019
HotAthrile CEC din 21.01.2019 §i din 31.01.2019

Cu respect,

Reprezentant cu drept de vot Maxim LEBEDINSCIll


consultativ Ia CEC al PSRM
01.02.2019 cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/13 din 18 ianuarie 2019 a domnului D I tru Cebotarescu, candidat independent la functia d...

Comisia Electorala Centrala a Republi ii Moldova

(https://cec.md/ro)

cu privire Ia contestatia nr. CEC-1 ii s P/13 din 18


ianuarie 2019 a domnului Dumitr i Cebotarescu,
candidat independent Ia functia d l i deputat in
Parlamentul Republicii Moldova circumscriptia
uninominala nr 28, mun. Chisina
haps://cec.md/ro/cu-privire-la-contestatia-nr-cec-10ap13-din-18-2751_9226 tml

HOTARÎRE cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/13 di 8 ianuarie 2019 a domnului


Dumitru Cebotarescu, candidat independent Ia functia de utat în Parlamentul
Republicii Moldova în circumscriptia uninominala nr. mun. ChiOnau   Pe
data de 18 ianuarie 2019, domnul Dumitru Cebotarescu, ca idat independent la functia
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova î ircumscriptia uninominala
nr. 28, mun. Chisinau, a depus Ia Comisia Electorala Central contestatie,
înregistrata sub nr. CEC-

HOTARIRE
cu privire Ia contestatia nr. CEC-10AP/13 din 1 anuarie 2019
a domnului Dumitru Cebotarescu, candidat independe i Ia functia de deputat
in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia unino I nala nr. 28, mun. Chiinau

Pe data de 18 ianuarie 2019, domnul Dumitru Cebotarescu, candidarl dependent la functia de deputat
in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia uninominala . 28, mun. Chisinau, a depus la
Comisia Electorala Centrala o contestatie, Thregistrata sub nr. CEC-1 P/13, prin care solicita:
1) anularea hotaririi nr.16 din 18 ianuarie 2019 a Consiliului elerl.ral al circumscriptiei electorate
uninominale nr. 28, mun. Chisinau (In continuare - CECEU nr. 28 Ch nau);
COPIA CORESPUNL
ORIGINALULUI
Data Of C. V '2 -
SeninAtur

https://cec.md/ro/print/cu-privire-la-contestatia-nr-cec-10ap13-din-18-ianuarie-2019-a-domnului-dumitr 2751_92260.html 1/1


01.02.2019 cu privire la contestaba nr. CEC-10AP/13 din 18 ianuarie 2019 a domnului Dumitru Cebotarescu, candidat independent la functia d...

2) inregistrarea stelei europene ca simbol electoral al candidatului independent la functia de deputat


n Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia uninominala nr. 28, mun. Chisinau, Dumitru
Cebotarescu.
In motivarea contestatiei, autorul arata ca, la data de 18 ianuarie 2019, CECEU nr. 28 Chisinau a
respins inregistrarea simbolului sau electoral pe motivul asernanarii cu simbolul unui alt concurent
electoral.
Contestatarul considers acest refuz drept ilegal nefondat, intrucit simbolul depus spre inregistrare
reprexinta o stea galbena preluata de pe steagul Uniunii Europene, iar Partidul Politic „Partidul
Socialistilor din Republica Moldova" an continuare - PSRM) utilizeaza o stea rosie in forma reliefata.
De asemenea, in opinia contestatarului, steaua este un semn, simbol, obiect sau desen universal si nu
poate apartine unei persoane si nici nu pot fi protejate drepturile asupra acesteia.

CECEU nr. 28 Chisinau, in referinta sa, a solicitat respingerea contestatiei ca fiind neintemeiata.
PSRM, in calitate de parte interesata, de asemenea a depus o referinta prin care solicita respingerea
contestatiei, invocind faptul ca simbolurile electorale se printeaza in buletinul de vot in culoare alb-
negru, avind dimensiunea de aproximativ un centimetru. Prin urmare, o stea plata va fi practic
imposibil de a o deosebi de o alta reliefata.

Analizind materialele cauzei, Comisia constata urmatoarele.


n pct.1 al hotaririi nr.16 din 18 ianuarie 2019 a CECEU nr. 28 Chisinau, domnul Dumitru
Cebotarescu a fost inregistrat in calitate de candidat independent la functia de deputat in
Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia uninominala nr. 28, mun. Chisinau.
1-) rin pct. 2 al hotaririi vizate, in baza art.53 alin. (2) din Codul electoral, s-a respins cererea domnului
Cebotarescu cu privire la inregistrarea simbolului electoral.

Astfel, Comisia remarca faptul ca autorul contestatiei, cerind de facto anularea in totalitate a hotaririi
nr.16 din 18 ianuarie 2019 a CECEU nr. 28 Chisinau, de jure solicita si anularea calitatii sale de
candidat la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, fapt ce depaseste limitele de continut ale
obiectiilor expuse in contestatie, acestea vizind doar respingerea simbolului electoral.
n conformitate cu art.49 alin.(1) lit. j), art.85 alin.(3) din Codul electoral si pct. 46 din Regulamentul
privind particularitatile de desemnare si inregistrare a candidatilor la functia de deputat in
Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotarirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3
Julie 2018, inregistrarea simbolurilor electorale din partea candidatilor independenti la alegerile
parlamentare tine in exclusivitate de competenta consiliilor electorale. Prin urmare, solicitarea
contestatarului de a-i fi inregistrat simbolul de (are Comisie este in afara cadrului legal si a
competentelor institutionale.
Prin urmare, Comisia constata ca solicitarile contestatarului du corespund cerintelor formale stabilite
de legislatie.
totodata, in ceea ce priveste natura pretentiilor formulate, Comisia remarca urmatoarele.
n conformitate cu art. 53 alin. (2) din Codul electoral, „Nu se admite identitatea de semne sau de
simboluri electorale".

haps /coc.md/ro/print/cu-pnvire-la-contestetia-nr-cec-10ap13-din-18-ianuarie-2019-a-domnului-dumitru--2751_92260.html 2/4


• 01.02.2019 cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/13 din 18 ianuarie 2019 a domnului Du I ru Cebotarescu, candidat independent la functia

„ Simbolurile electorale se tiparesc in buletinul de vot in culoare -negru. In conformitate cu pct. 53


din Regulamentul privind particularitatile de desemnare si Inr strare a candidatilor la functia de
deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotar a Comisiei Electorale Centrale
1731 din 3 iulie 2018, „Prezentarea simbolului electoral este opt In cazul in care se inainteaz*
spre inregistrare, simbolul electoral se prezinta pe hirtie in culoa alb-negru cu descrierea deplina
"!n versiune electronics".
Potrivit pct. 2.10 din Statutul PSRM, Inregistrat la Ministerul Jus iei pe 26 februarie 1999, conform
certificatului de inregistrare MD003001 din 5 august 2013, „Part ul politic [...] foloseste permanent
simbolul in forma unei stele reliefate cu cinci colturi".
Prin pct. 2 al hotarini CEC nr. 2024 din 2 ianuarie 2019, s-a dispu registrarea simbolului electoral al
PSRM pentru imprimare in buletinul de vot la alegerile pa mentare din 24 februarie 2019
reprezentind o stea cu cinci raze, egale dupe unghi, care se for aza din linii cu lungime egala sui
unghi de 36 grade in fiecare virf, reliefata si divizata in 10 segm te. Unul din vlrfuri este indrepm.
perpendicular in sus, sub unghi de 90 de grade façade linia orizo a. Fiecare din virfurile stelei flan _
Impartit in doua segmente, este colorat cu doua culori, intr consecutivitate conform ace!o
ceasornicului: alb, negru.
Astfel, se atesta faptul ca, prin prezentarea simbolului electo I in varianta color, alta decit in
alb/negru, autorul contesta%iei nu s-a conformat cerintelor reg mentare, culoarea galbena fiind
singura caracteristica ce distinge steaua cu 5 colturi prezenta de contestatar de cea a PSRM
inregistrata de Ministerul Justitiei in calitate de simbol al partid i si de CEC in calitate de simboi
electoral, nefiind individualizata in asa m'asura ca sa permit; deos irea imediata a acesteia, cad un.
din sarcinile de baza ale simbolului electoral ce figureaza in buleti I de vot este identificarea cert
concurentului electoral in acel timp scurt cit decurge completarea letinului de vot, fapt care in moc
irnperativ interzice identitatea simbolurilor.
De asemenea, nu poate fi retinuta alegatia autorului, conform ca a steaua ca semn, simbol, obiect
sau desen nu poate apartine unei persoane si acest drept nu p to fi protejat. Comisia releva c5
reglementarile institutiei in privinta utilizarii simbolurilor elector e nu se limiteaza numai la aria
normative ce decurge din drepturile de autor si/sau de utilizare a rcilor comerciale, fiind opozabile
pentru relatii ce izvorasc exclusiv din procesele electorale. Respec , dreptul unui partid de utilizare
exclusive a propriului simbol al partidului, inregistrat de organ de resort, in calitate de simbc
electoral nu numai ca nu poate fi ingradit, ci si urmeaza a fi re ectat de toti actorii implicati it
procesele electorale, indiferent de statutul acestora.
[)e asemenea, Comisia atrage atentia ca simbolurile foarte cunoscu cum ar fi steaua cu cinci coltur
pot fi folosite de diferiti concurenti, dar cu conditia ca vor fi elemen aditionale si/sau nu vor provoca
confuzii de perceptie, fiind clar deosebite unele de altele.

Pentru motivele aratate si in temeiul art.18 alin.(2), art.49 alin.(1) li ), art.53 alin. (2), art. 72 alin. (1),
art.85 alin.(3) din Codul electoral, pct.46 si 53 din Regulamentul priv d particularitatile de desemnare
si inregistrare a candidatilor la functia de deputat in Parlamentul epublicii Moldova, aprobat pi it
hotarirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, din odul electoral si pct.26 lit. b) illy
Regulamentul privind procedura de examinare si solutionare a ontes afen
ruJkl@ottfti3guAtAn
RIGINALULUI
electorale in perioada electoral& aprobat prin hotarirea Comisiei ctora epcmentrot.ru 153 it
iulie 2010, Comisia Electoral; Centrals hotaraste:
Serrinatura
-WY

https://cec.md/ro/printku-privire-la-contestatia-nr-cec-10ap13-din-18-ianuarie-2019-a-domnului-dumi 751_92260.html 3/4


• 02.2019 cu priviro la contestatia nr. CEC-10AP113 din 18 ianuarie 2019 a domnului Dumitru Cebotarescu, candidat independent la functia d...

1. Se respinge contestatia nr. CEC-10AP/13 din 18 ianuarie 2019 a domnului Dumitru Cebotarescu,
candidat independent la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia
uninominal.) nr. 28, mun. Chisinau.
2. Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii, se publica pe pagina web oficiala a Comisiei
Electorale Centrale si in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

rosedintele
omisiei Electorale Centrale Alina RUSSU

SecretaruI
omisiei Electorale Centrale Veaceslav AGRIGOROAE

Chisinau, 21 ianuarie 2019


2112

0'9. Comisia Electorale Centrala. Toate drepturile rezervate


Reproducerea materialelor se permite doar cu permisiunea Comisiei Electorale Centrale

dps- ilecc.md/ro/printicu-privire-la-contestatia-nr-cec-10ap13-din-18-ianuarie-2019-a-domnului-dumitru---2751_92260.html 4/4


PARTIOUL SOCIALIST , E 19 11cA
WaSMI
FIAPTI4P1 „,‘,DLWIAJ MCMA n i!,4.

PROCURA
douazeci 5i 5ase decembrie dotni mii op rezece
municipiul ChiOtau

Prin prezenta procura Partidul Politic „Partidul in Republica Moldova", conform


procesului-verbal nr. 6 a Consiliului Republican a PSRM din 2 2.2018, incredinteaza dlui Maxim
Lebedinschi, IDNP 2002007047929, am. 16.04.1986 in cadrul alegeri parlamentare din 24 februarie 2019
sa reprezinte interesele Partidului in judecAtorii, curtile de apel si ea suprema de justitic in litigiiie
electorale in cadrul alegerilor parlarnentare din 24 februarie 201 special se imputerniceste eit
urmatoarele drepturi: reprezinte interesele concurentului electoral in ganul electoral care I-a inregistrat si
in alte autoritati implidate in procesul electoral; sa reprezinte interesele lcurentului electoral in instanta de
judecata, in conditiile ordinea prevazuta de legislatia in vigoare participe la sedintele organelor
electorate; sa ia cuvintul la sedintele organului electoral uncle este rep entant, fared propuneri 5i obiectii
pe marginea chestiunilor ce tin de competenta organului electoral pectiv, sa solicite votarea lor; sa
adreseze participantilor la sedintele organului electoral intrebari pe ma nea chestitmilor puse discutie in
confortnitate cu ordinea de zi; sa ia cunostinta de materialele doctun atia organului electoral ce vizeaza
concurentul pe care il reprezinta; sa asiste la confectionarea matrite uletinului de vot, la tipArirea
precum si la lichidarep matritei; sä asiste la numararea si totalizarea v ilor, la operatiunile in legatura cu
listele electorate si buletinele de vot, la intocmirea proceselor v ale de totalizare a alegerilor
referendumurilor; sa verifice datele din procesul-verbal, din fortnularu pecial pentru numararea voturilor;
sta primeasca un exemplar al procesului-verbal privind rezultatel umararii voturilor si totalizarea
rezultatelor alegerilor.
Reprezentantul cu drept de vot consultativ se imputernibeste u dreptul de a lua cunostinta de
materialele dosarului, sa faea extrase si copii de pe ele, sa solicite recuz sd prezinte probe 5i sa participe la
cercetarea lor, sa plua intrebari altor participant' la proces, marto r, expertilor 5i speciali5tilor,
formuleze cereri, reclame probe, sa dea instantei explicatii orale scrise, sa expuna arg,umente si
considerente asupra problemelor care apar in dezbaterile judiciar sa inainteze obiectii impotriva
demersurilor, argumentelor considerentelor celorlalti participanti, sa ce actele judiciare 5i sa-si exercite
toate clrepturile procedurale acordate de legislatia procedurala civila.
La fel, in conformitate cu art. 81 din Codul de Procedui Civila a RM, reprezentantta se
imputerniceste cu dreptul: de a reprezenta concurentul electoral in j ecatorii, curti de apel 5i Curtea
Suprema de Justitie; de a semna si a depune cererea de chemare judecata (contestatia in materie
electorala), cererea de apel, cererea de recurs si de revizuire; de a semi si depune cererea prealabila; de a
prezenta 5i semna referintd; de a renunta total sau partial la pretentiile actiune; de a majora satt reduce
cuantumul acestor pretentii; de a modifica temeiul sau obiectul actiunii; a intenta actitme reconventionala;
de a ataca hotarirea judecatoreasca cu apel, recurs 5i revizuire; de rezenta un titlu executoriu spite
urniarire,
Se deleaga reprezentantului cu drept de vot consultativ la C Isla Electorala Centralti. Maxim
Lebedinschi, dreptul de a depune actele neeesare pentru inregistrarea Pat ului Politic „Partidul Socialistilor
din Republica Moldova" in calitate de concurent electoral in cadrul egQQINA pOME-SPlUttDE
ORIGINALULUI
din 24 februarie 2019.
Procura se elibereaza pe un termen de un an.
Data Pe rear
a
D IS
S n
-asp? "sit

Pre5edintele Partidului Politic GRECEANII


„Partidul SocialiOlor din
Republica Moldova"
COMISIA ELECTORA CENTRALA
A REPUBLICII M DOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMS RIPTIEI ELECTORALE


UNINOMINALE nr. 28 , un.Chisinau

ALEGERI PARLAME ARE


din 24 februarie 20

HOTARIRE

cu privire Ia cererea dl. Cebotarescu Dumi candidat independent, la


functia de deputat pentru circumscriptia elec ala uninominal?" nr. 28,
mun.ChisinAu, a simbolului electoral pentru impr area in buletinul de vot Ia
Alegerile Parlamentare din 24 februarie 2019.

din „28" ianuarie 2019 nr.12

La data de 22 ianuarie 2019, dl. Cebotarescu Dumitru, candi independent, a depus la Consiliul
electoral al circwnscriptiei electorate uninominale nr. 28, mun.Ch nau demersul privind inrcizistrarea
simbolului electoral pentru imprimarea in buletinul de vot la Ale rile Parlamentare din 24 februarie
2019.
cu urmatoarele documente anexate:
a) simbolul electoral al candidatului independent care re z nta o jumdtate de stew si o alga
jumdtate de planta, simbolizand importanta si priorit a ecologiei si agriculturii in tura
noastra, in vederea imprimarii in buletinut de vot.

Materialele depuse au fost verificate si corespund rigorilor dului electoral.

In temeiul art. 53 alin.(4), din Codul electoral nr.1381-XI in 21 noiembrie 1997, Consiliul
electoral al eircumscriptiei electorale uninominale nr. 28, mun.Chi au

Hotaraste:
1.Se inregistreazd simbolul electoral pentru imprimare in bule ul de vot la alegerile parlamentare
in circumscriptia uninominala.
2. Prezenta hotarire intra in vigoare la dt4t adoptarii si se adu la cunostinta publica.

iliului electoral
4y(
Se iliului electoral
-72/4/1<Y,
de circumscriptie

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI
Data Of° , V 2 (
Semnature
COMISIA ELECTORALA NTRALA
A REPUBLICII MOL VA
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chisinau, R Ilea Moldova
tel. (+373 22) 251-451, fax (+373 22) 2 047
www.cec.md, e-mail: info@cec.

HOTARIRE
privind demersul de inregistrare a candidatilor la func de deputat in Parlamentul
Republicii Moldova pentru circumscriptia nationala d partea Partidului Politic
„Partidul Socialistilor din Republica Moldova", imbolului electoral si
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ Comisia Electorala Centrala
si a persoanei responsabile de fman e ezorierul)

La 26 decembrie 2018, presedintele Partidului Politic „ rtidul Socialistilor din Republica


Moldova" a depus Ia Comisia Electorala Centrald un demers pri are solicits inregistrarea listei de
candidati la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova rcumscriptia nationala din partea
Partidului Politic „Partidul Socialistilor din Republica Moldova' continuare — lista de candidati),
cu urmatoarele documente anexate:
1. Procesul-verbal nr. 6 al sedintei Consiliului Republi n al Partidului Politic „Partidul
Socialistilor din Republica Moldova" din 26 decembrie 2018, in c rul careia au fost desemnati 55 de
candidati pentru functia de deputat in Parlamentul Republicii Mol a pentru circumscriptia nationala
la alegerile parramentare din 24 februarie 2019;
2. Lista candidatilor la functia de deputat in Parlament p ru alegerile parlamentare din 24
februarie 2019, inclusiv versiunea electronics a listei;
3. Datele biografice ale candidatilor;
4. Declaratiile de avere 5i interese personale ale candidatilo entru ultimii 2 ani anteriori anului
in care se desfasoara alegerile;
5. Certificatele de integritate eliberate de cane Autoritatea ionald de Integritate;
6. Declaratia despre suspendarea, pe durata campaniei ele rale, a functiilor detinute pentru
persoanele care cad sub incidenta art. 13 alin. (3) din Codul electo
7. Copiile de pe actele de identitate ale candidatilor;
8. Demersul privind confirmarea domnului Maxim Lebec'. chi in calitate de reprezentant cu
drept de vot consultativ in Comisia Electorala Centrala pentru oada electorala. La demers este
anexat actul ce atesta detinerea studiilor juridice;
9. Demersul privind confirmarea domnului Andrei Iepure calitate de persoand responsabila
de finance (trezorier).
Totodata, a fost prezentat simbolul electoral pentru impri in buletinul de vot — o stea cu
cinci raze, egale dupd unghi, care se formeaza din linii cu lung egald sub unghi de 36 grade in
fiecare virf, reliefata si divizata in 10 segmente. Until din virfuri e indreptat perpendicular in sus,
sub unghi de 90 de grade fats de linia orizontala. Fiecare din v le stelei, find Impartit in doua
segmente, este colorat cu cloud culori, intr-o consecutivitate confo acelor ceasornicului: alb, negru.
In aceeasi zi, la data de 26 decembrie 2018, persoanele in se in lista de candidati au depus,
personal, declaratia privind consimtamintul de a candida Ia functia deputat in Parlament, confirmind
acest fapt prin semnAtura aplicata in lista de evident& intocmita de isia de receptionare si veriticare
a documentelor din cadrul Comisiei Electorale Centrale.
La examinarea materialelor prezentate, s-a constatat 11 certificatului de integritate al
candidatului Paciu Mihail, respectiv dosarul acestuia este incom 5i, ca urmare, Comisia decide
excluderea acestuia din lista. Astfel, candidatii de la pozitia 33 pin pozitia 55 se ridica cu o pozitie.
Restul documentelor corespund prevederilor Codului elect 1 5i ale Regulamentului privind
particularitatile de desemnare si inregistrare a candidatilor la ctia de deputat in. Parlamentul

COPIA C •PUNDE
OIRLJ,., ,;LJLU ( Comisia Electoral& Contra
/ 40
paia_0:1- 02- CON ES P Li N D E
Sennaltila
ors it i ORIGINALULUI
Republicii Moldova, aprobat prin hotdrirea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018.
Lista de candidati a fort intocmita cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sea pentru
ambele sexe.
In conformitate cu prevederile art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art.
46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 84 si art. 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 si
pet. 43 si 46 din Regulamentul privind particularitatile de desemnare si inregistrare a candidatilor la
functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin holarirea Comisiei Electorale
Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Comisia Electorala Centrala hotArAst e:

I. Se inregistreazA 54 de candidati la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova pe


lista Partidului Politic „Partidul Socialistilor din Republica Moldova" pentru alegerile parlamentare
din 24 februarie 2019 in circumscriptia nationalA, conform anexei.
2. Se inregistreazA simbolul electoral pentru imprimare in buletinul de vot la alegerile
parlamentare din 24 februarie 2019 — o stea cu cinci raze, egale dupd unghi, care se formeaza din linii
cu lungime egala sub unghi de 36 grade in &care virf, reliefata si divizata in 10 segmente. Unul din
virfuri este indreptat perpendicular in sus, sub unghi de 90 de grade fatA de linia orizontalA. Fiecare din
virfurile stelei find impArtit in doud segmente, este colorat cu cloud culori, intr-o consecutivitate
conform acelor ceasornicului: alb, negru.
3. Se cod-Irms in calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ in Comisia Electorala
Centrala, pentru perioada electoralA, domnul Maxim Lebedinschi.
4. Se confirms in calitate de persoanA responsabila de finante (trezorier) domnul Andrei Iepure.
5. Candidatii inregistrali la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, care cad sub
incidenta prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, isi vor suspenda activitatea in functia pe care
o detin pe durata campaniei electorale.
6. Prezenta hotarire intrA in vigoare la data adoptArii, se public& pe pagina-web oficiala a
Comisiei Electorale Centrale si In Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Presedintele
Comisiei Electorale Centrale AlMa RUSSU

Secretartd
Comisici Electorale Centrale Veaceslav AGRIGOROAE

ChisinAu, 2 ianuarie 2019


Nr. 2024

-------------
CornIsla Electorala Central
CORES PUNDE
ORIGINAL() WI
01.02.2019 cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/29 din 29 ianuarie 2019 a concurentul lectoral Partidul Politic „Partidul Socialistilor din Re

Comisia Electorala Centrala a Repub ii Moldova

(https://cec.md/ro)

cu privire (a contestatia nr. CEC- OAP/29 din 29


ianuarie 2019 a concurentului electoral Partidul
Politic „Partidul Socialistilor din publica
Moldova"
https://cec.md/ro/cu-privire-la-cantestatia-nr-cec-10ap29-din-29-2751 92 1.html

HOTAR&Icirc;RE cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/29 n 29 ianuarie 2019 a


concurentului electoral Partidul Politic &bdquo;Partidul cialistilor din Republica
Moldova&rdquo; &nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& sp;&nbsp;&nbsp; Pe data
de 29 ianuarie 2019, concurentul electoral Partidul Politic bdquo;Partidul
Socialistilor din Republica Moldova&rdquo; a depus la Co sia Electorala Centrala o
contestatie, &icirc;nregistrata sub nr. CEC-10AP/29, prin c e solicits anularea
hotar&icirc;rii nr. 28

HOTARIRE

cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/29 din 29 ianuarie 20 a concurentului electoral


Partidul Politic „Partidul Socialistilor din Repu ica Moldova"

Pe data de 29 ianuarie 2019, concurentul electoral Partidu olitic „Partidul Socialistilor din
Republica Moldova" a depus la Comisia Electorala Centrala o cont tatie, inregistrata sub nr. CEC-
10AP/29, prin care solicits anularea hotaarii nr. 28 din 28 ianuari 2019 a Consiliului electoral al
circumscriptiei electorale uninominale nr. 28 „Privind inregis are al
COPIA CORESPUNDE
candidatului la functia de deputat la alegerile parlamentare d febO.FtiKtifia0013pidom ul
Data 6,21 2,1
Dumitru Cebotarescu", cu restituirea materialelor spre reexaminar SomTliktra

https://cec.md/ro/printicu-privire-la-contestatia-nr-cec-10ap29-din-29-ianuarie-2019-a-concurentului-ele 751 92411.html 1 /5


1.02.2019 cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/29 din 29 ianuarie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul SocialiOlor din Re...

Contestatarul, in motivarea contestatiei, sustine ca hotarirea adoptata de Consiliul electoral


al circumscriptiei electorale uninominale nr. 28 (in continuare - CECEU nr. 28) este ilegala din
urmatoarele considerente:

1. In conformitate cu art. 53 alin. (2) din Codul electoral, nu se admite identitatea de semne sau
de simboluri electorale.
2. Steaua cu 5 colturi este utilizata in calitate de simbol electoral de care concurentul electoral
Partidul Politic „Partidul Socialistilor din Republica Moldova" an continuare - PSRM), dar si de
candidatii desemnati pe circumscriptii uninominale de catre PSRM, in aceeasi circumscriptie
unde candideaza domnul Dumitru Cebotarescu candideaza si domnul Vlad Batrincea din
partea PSRM.
3. Simbolurile electorale se tiparesc in buletinul de vot in culoare alb-negru, de dimensiuni
extrem de reduse (15mm x 15mm ).
4. Simbolul electoral contestat nu este individualizat in asa masura ca sa permita deosebirea
imediata a acestuia, iar una din sarcinile de baza ale simbolului electoral ce figureaza in
buletinul de vot este identificarea certa a concurentului electoral in acel timp scurt cit
decurge completarea buletinului de vot, fapt care in mod imperativ interzice identitatea
simbolurilor.
5. In hotarirea Comisiei Electorale Centrale nr. 2112 din 21 ianuarie 2019 „Cu privire la
contestatia nr. CEC-10AP/13 din 18 ianuarie 2019 a domnului Dumitru Cebotarescu,
candidatul independent la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in
circumscriptia uninominala nr. 28, mun. Chisinau", Comisia a retinut Ca" simbolurile foarte
cunoscute, cum ar fi steaua cu cinci colturi, pot fi folosite de diferiti concurenti, dar cu
conditia ca vor fi elemente aditionale si/sau nu vor provoca confuzii de perceptie, fiind clar
deosebite unele de altele.
6. Domnul Dumitru Cebotarescu a utilizat simbolul electoral inregistrat la 28 ianuarie 2019
timp de o saptamina, fara inregistrarea acestuia, ceea ce constituie un abuz de drept, iar
inregistrarea unui simbol utilizat prin abuz de drept presupune legalizarea unei actiuni
abuzive.
7. Prin actiunile domnului Dumitru Cebotarescu se incearca compromiterea dreptului la vot,
rnai ales in rindul persoanelor in etate, care deseori atrag atentia la simbol si pot sa
greseasca si sa nu aplice stampila „Votar in dreptul denumirii PSRM.
8. Asemenea practici nu au nicio legatura cu democratia si statul de drept si este regretabil ca
un candidat cu pretentii de a reprezenta cetateanul in Parlament incearca a ajunge deputat
folosind „usa din spate", bazindu-se pe tehnici de manipulare a opiniei publice care nu au
nimic in comun cu dezideratele statului de drept.

Prin referinta Inregistrata la Comisie sub nr. CEC-10AP/29/R din 31 ianuarie 2019, CECEU nr. 28
solicita respingerea contestatiei si mentinerea hotaririi nr. 28 din 28 ianuarie 2019 „Privind
inregistrarea simbolului electoral al candidatului la functia de deputat la alegerile parlamentare
din 24 februarie 2019, domnul Dumitru Cebotarescu", din urmatoarele motive.

1. Simbolul inregistrat de catre concurentul electoral PSRM nu este identic cu simbolul


inregistrat al candidatului independent Dumitru Cebotarescu.

Ittp cec.rndiro/prinUcu-privire-la-contestatia-nr-cec-10ap29-din-29-ianuarie-2019-a-concurentului-ele--2751_92411.html 2/5


01.02.2019 cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/29 din 29 ianuarie 2019 a concurentu ectoral Partidul Politic „Partidul Socialistilor din Re ..

2. Simbolul inregistrat de care concurentul electoral PSRM 1 e sub forma de stea cu cinci raze
egale dupa unghi, care se formeaza din linii cu lungim egala sub unghi de 36 grade in
fiecare virf, reliefata si divizata in 10 segmente. Unul din furl este indreptat perpendicular
in sus, sub unghi de 90 de grade fata de linia orizont . Fiecare din virfurile stelei este
impartit in doua segmente, colorat cu doua culori intr consecutivitate conform acelor,
ceasornicului: alb, negru. Simbolul candidatului indepe sent Dumitru Cebotarescu este
compus de o jumatate de stea cu patru colturi si alta jum :te din doua frunze intregi si una
pe jurnatate.

3. La tiparirea simbolului electoral in buletinul de vat in culo e alb-negru, de dimensiunea 1,5


cm x 1,5 cm, va fi vizibila foarte clar diferenta simbolurilor.

4. PSRM face trimitere la art.53 alin.(2) din Codul electoral otiveaza ca simbolul partidului
este o stea cu cinci colturi identice, dar simbolul c datului independent Dumitru
Cebotarescu este diferit de simbolul partidului: in loc de 2 olturi ale stelei, a lost simulata c
parte a unei frunze, aparent de cinepa.

5. La o privire atenta, se vad clar doua colturi identice cu a I easi lungimi si colturi sub unghi
de 90 de grade, dou5 colturi pe o parte sub unghi de 90 dI rade cu lungimi diferite si doua
frunze cu diferite forme, lungimi, marimi si colturi.

6. De asemenea, simbolurile cunoscute, cum ar fi steaua I cinci colturi, pot fi folosite de


diferiti concurenti, dar cu conditia ca vor fi elemente itionale si/sau nu vor provoca
confuzii de perceptie, fiind clar deosebite unele de altele, i a simbolul prezentat de domnul
Dumitru Cebotarescu nu este o stea cu cinci colturi.

7. Simbolul electoral inregistrat al domnului Dumitru Cebota scu este clar vizibil si permite sa
fie deosebit imediat de simbolul PSRM.

8. Prin notiunea generala de identitate se intelege insusire ceea ce este identic, avind o
asemanare sau similitudine perfecta. Deci, a fi identic inst. na a coincide intru totul, care
este, din toate punctele de vedere, la fel, insa acest caz nu de sub incidenta restrictiilor de
la art.53 alin.(2) din Codul electoral.

Examinind materialele cauzei, Comisia constata urmatoar

In conformitate cu art. 72 alin. (1) din Codul electoral, h aririle consiliului electoral de
circumscriptie pot fi contestate la organul electoral ierarhic su rior in termen de 3 zile de la
adoptarea hotaririi. Astfel, Comisia retine ca termenul legal d epunere a contestatiei a fort
respectat de contestatar, iar contestatia corespunde cerintelor d rma si de fond.

Potrivit art. 53 alin. (2) din Codul electoral, „Buletinul de se divizeaza in patrulatere,
corespunzator numarului de concurenti electorali care pa ipa la alegeri. Dimensiunile
patrulaterului trebuie sa fie suficiente pentru a cuprinde nu le si prenumele candidatului,
denumirea partidului, altei organizatii social-politice, blocului ctoral care a inaintat lista de
candidati sau candidatul respectiv, semnul sau simbolul electo r_
almom day ' VC QIN
10141dINALULUI
dorinta acestuia. Nu se admite identitatea de semne sau de simb h el ct orale' (;) (z 0
Data . ." - -
5,rnnatura

littps://cec.md/ro/print/cu-privire-la-contestatia-nr-cec-10ap29-din-29-ianuarie-2019-a-concurentului-e 2751_92411.html 3/5


01.02.2019 cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/29 din 29 ianuarie 2019 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialistilor din Re...

Candidatii desemnati ai PSRM in circumscriptiile electorale uninominale utilizeaza simbolul


electoral al concurentului electoral PSRM. Conform pct. 2 al hotaririi CEC nr. 2024 din 2 ianuarie
2019 „Privind demersul de inregistrare a candidatilor la functia de deputat in Parlamentul
Republicii Moldova pentru circumscriptia nationals din partea Partidului Politic „Partidul
Socialistilor din Republica Moldova", a simbolului electoral si confirmarea reprezentantului cu
drept de vot consultativ in Comisia Electorala Centrals si a persoanei responsabile de finante
;trezorierul)", simbolul electoral al PSRM Inregistrat pentru imprimare in buletinul de vot la
alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 reprezinta o stea cu cinci raze, egale dupa unghi,
care se formeaza din linii cu lungime egala sub unghi de 36 grade in fiecare virf, reliefata si divizata
in 10 segmente. Unul din virfuri este indreptat perpendicular in sus, sub unghi de 90 de grade fata
de linia orizontala. Fiecare din virfurile stelei fiind impartit in doua segmente, este colorat cu doua
intr-o consecutivitate conform acelor ceasornicului: alb, negru.

Cu referire la simbolul electoral a carui inregistrare se contests, potrivit hotaririi nr. 28 din 28
ianuarie 2019 a CECEU nr. 28, acesta reprezinta o jumatate de stea si o alta jumatate de plant&
simbolizind importanta si prioritatea ecologiei si agriculturii in Republica Moldova.

Astfel, analizind prin contrapunere desenele grafice ale celor doua simboluri, elementul comun
din acestea consta doar in cloth)" colturi identice cu aceleasi lungimi si colturi sub unghi de 90
grade, in rest simbolul electoral al candidatului independent, domnul Dumitru Cebotarescu,
confine doua colturi pe o parte sub unghi de 90 grade de lungime diferita si doua frunze cu
diferite forme, lungimi, marimi si colturi, fapt ce II deosebeste esential de simbolul electoral sub
forma de stea cu 5 unghiuri egale, inregistrat de PSRM.

Suplimentar, o deosebire esentiala consta si in modul in care sint colorate simbolurile, Astfel, data
simbolul electoral al PSRM este colorat cu doua culori: alb, negru, simbolul electoral al
:andidatului independent Dumitru Cebotarescu este coloratintr-o singura culoare - negru.

Prin urmare, pornind de la diferentele identificate, nu se regasesc elemente de identitate comune


intre acele 2 simboluri electorale, al PSRM si al candidatului independent domnul Dumitru
Cebotarescu, asadar simbolul contestat nu intruneste conditiile prevazute de art. 53 alin. (2) din
Codul electoral, or potrivit Dictionarului explicativ al limbii romane, cuvintul „identic" inseamna a
coincide intru totul cu ceva.

in partea ce tine de alegatiile contestatarului, precum ca domnul Dumitru Cebotarescu a utilizat


simbolul timp de o saptamina fara inregistrarea acestuia, ceea ce constituie in opinia
:ontestatarului un abuz de drept, Comisia releva ca, in conformitate cu art. 72 alin. (1) din Codul
electoral, actiunile/inactiunile concurentilor electorali se contests direct in instanta de judecata. In
acest caz, in lipsa unei hotariri judecatoresti privind constatarea acestor actiuni, Comisia Electorala
Centrals isi declina competenta de a da apreciere acestora.

Pentru motivele mai sus aratate si in temeiul art. 18 alin. (2), art. 53 alin. (2),), art. 72 alin. (1) din
Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, al Regulamentului privind procedura de
examinare si solutionare a contestatiilor in perioada electorala, aprobat prin hotarlrea CEC nr.
3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorala Centrals h ota ra ste:

iiites:ficecindiro/print/cu-p vire-la-contestatia-nr-cec-10ap29-din-29-ianuarie-2019-a-concurentului-ele--2751_92411.html 4/5


01.02.2019 cu privire la contestatia nr. CEC-10AP/29 din 29 ianuarie 2019 a concuren electoral Partidul Politic „Partidul Socialistilor din Re

1. Se respinge contestatia nr. CEC-10AP/29 din 29 ianu e 2019 a concurentului electoral


Partidul Politic „Partidul Socialistilor din Republica Mold a
2. Se mentine hotarirea nr. 28 din 28 ianuarie 2019 a C siliului electoral al circumscriptiei
electorale uninominale nr. 28 „Privind inregistrarea si olului electoral al candidatului la
functia de deputat la alegerile parlamentare din 2 ebruarie 2019, domnul Dumitru
Cebotarescu".

3. Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii, publics pe pagina web oficiala a
Comisiei Electorale Centrale si in Monitorul Oficial al Republici oldova.

Presedintele

Comisiei Electorale Centrale Alina RUSSU

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale eaceslav AGRIGOROAE

Chisinau, 31 ianuarie 2019

Ni. 2206

© 2019. Comisia Electorala Centralk Toate drepturile rezervate


Reproducerea materialelor se permite doar cu permisiunea C isiei Electorale Centrale

COPIA CORESPUNDE
ORIditiAluLUI
or / g
Data - — -- c.._ • I
Semnatura
dorlir!?
41,4y

https://cec.md/ro/print/cu-privire-la-contestafia-nr-cec-10ap29-din-29-ianuarie-2019-a-concurentului -2751_92411.html 5/3