Sunteți pe pagina 1din 2

www.mateinfo.

ro

Funcii derivabile
Fie f : D R o functie si x0 D D; atunci urmatoarele afirmatii sunt echivalente: 1) lim
x x 0

f ( x) f ( x0 ) = f ( x0 ) R x x0

f ( xn ) f ( x0 ) = f ( x0 ) n n xn x0 Daca f ( x0 ) R spunem ca functia f este derivabila in x0 si f ( x0 ) este derivata sa in x0 . Daca functia f : I R este derivabila in x0 I , atunci f este continua in x0 .
2) ( xn ) n D \ {x0 }, lim xn = x0 lim

R are derivate la stanga in x0 ,punct de acumulare al multimii (, x0 ) daca f ( x) f ( x0 ) = f s( x0 ) R . exista lim x x0 x x0


x < x0

Derivate laterale O functie f : D

f : D R are derivate la dreapta in x0 , punct de acumulare al multimii f ( x) f ( x0 ) = f d ( x0 ) R . exista lim x x0 x x0


O functie
x > x0

(, x0 ) daca

I R un interval , o functie f : I R si x0 I un punct interior al lui I. Atunci f are derivata in x0 daca si numai daca are derivate laterale egale in x0 . In acest caz , f ( x0 ) = f s( x0 ) = f d ( x0 ) .
Fie Operatii cu functii derivabile Fie functiile f , g : D R derivabile in x0 D D. Functia f + g este derivabila in x0 si ( f + g )( x0 ) = f ( x0 ) + g ( x0 ). Functia c f este derivabila in x0 si (c f )( x0 ) = c f ( x0 ). Functia f g : D R este derivabila in x0 si

( f g )( x0 ) = f ( x0 ) g ( x0 ) + f ( x0 ) g (x0 ). f Daca g ( x0 ) 0 ,functia este derivabila in x0 si g f f ( x0 ) g ( x0 ) f ( x0 ) g ( x0 ) ( x0 ) = . g g 2 ( x0 ) Se considera functiile f : D R, g : E R, x0 D D, y0 = f ( x0 ) E E . Daca f este derivabila in x0 si g este derivabila in y0 atunci functia g f : D R este derivabila in x0 si ( g f )( x0 ) = g ( f ( x0 )) f ( x0 ). Consecinte. Daca f si g sunt derivabile pe D si c R, atunci: f + g este derivabila pe D si ( f + g ) = f + g :

c f este derivabila pe D si (c f ) = c f ; f g este derivabila pe D si ( f g ) = f g + f g ; f f f g f g este derivabila pe D si = Daca g ( x ) 0, x D, g g g2 f : D E si g : E R sunt derivabile ,atunci functia compusa g f : D R Daca este derivabila si ( g f )( x) = g ( f ( x)) f ( x), x D.

10