Sunteți pe pagina 1din 25

PLANIFICAREA INTEGRATA PE UNITATI

UNITATEA TEMATICA VII – Călător pe aripile imaginatiei


1.Comunicare în limba română , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Ed.Didactică și Pedagogică,București, 2018;
2. Matematică și explorarea mediului , clasa a II-a, Cleopatra Mihăilescu,Tudora Pițilă, Editura Didactică și
Pedagogică,București, 2018;
3. Arte vizuale și abilități practice , Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu, Ed.Litera, București, 2015 (partea I și
partea a II-a);
4. Muzică și mișcare, Alina Perțea, Dumitra Radu, Ed.Aramis, București, 2016 (partea I și partea a II-a);
5. Dezvoltare personală , Constanta Cuciinic,Ed.Aramis ,2015 ( partea I si partea a II-a);
Perioada : 28.02 2019 – 15.03.2019
Ziua Competente Activităţi integrate pe discipline; Detalii de continut Resurse Evaluare
specifice
CLR - citirea în forme variate a textului Identificarea unui Resurse materiale: - obs.
3.1, dat (citire cu voce tare / în şoaptă/ în obiect, unei manual, tabla sistematică
Joi 3.2 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire persoane , unui loc interactiva,caietele copiilor,
28.02 4.1 ştafetă etc.) ; Resurse procedurale: - aprecieri
- identificarea, explicarea şi Observarea globale,
AVAP integrarea în noi enunţuri a Text suport: dirijată,Conversaţia, individuale
2.2 cuvintelor necunoscute; Aventurile lui Explicaţia, Invăţarea prin
- citirea selectivă în funcţie de Habarnam, descoperire, Jocul didactic,
anumite repere (alineatul, linia de de Nikolai Nosov Munca independentă
dialog) sau respectând un detaliu / o ,Exercitiul, Turul
idee din text (joc: „Găseşte şi galeriei,Metoda
citeşte”); piramidei,Metoda
- formularea unor răspunsuri la cubului,Invatarea in
întrebări, în legătură cu textul citit; context,Invatarea prin
- discuţii pe marginea textului; dezbatere
- realizarea unui desen pe marginea Forme de organizare a
textului citit; colectivului:
-exercitii de transcriere a unui activitatea frontal; activitate
fragment pe caiet tip dictando; în echipă;
activitate individuala;
CLR - citirea în forme variate a textului Resurse materiale: - obs.
2.2 dat (citire cu voce tare / în şoaptă/ în manual, tabla sistematică
2.3 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire A formula o idee interactiva,caietele copiilor,
2.4 ştafetă etc.) Text suport: Resurse procedurale: - aprecieri
3.1 -povestirea textului; Aventurile lui Observarea globale,
3.2 - identificarea personajelor textului si Habarnam, dirijată,Conversaţia, individuale
identificarea actiunilor fiecaruia; de Nikolai Nosov Explicaţia, Invăţarea prin
AVAP - formularea de enunţuri pro si descoperire, Munca
2.2 contra pentru anumite idei ; independentă ,Exercitiul,
- formularea unei opinii referitoare la Turul galeriei,Metoda
un personaj / o întâmplare / un mod piramidei, Invatarea in
de comportament context,Invatarea prin
- dramatizrea textului citit ; dezbatere
-audierea primului capitol din Forme de organizare a
romanul Vitea Maleev la scoala si colectivului:
acasa de Nikolai Nosov; activitatea frontala;
- desenarea si colorarea personajelor activitate în echipă;
; activitate individuala;
MEM - efectuarea de împărţiri la 2, în Împărţirea la Resurse materiale: - obs.
1.5 concentrul 0-100, prin scăderi 2 manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 repetate; Despre Polul Nord şi interactiva, fise de lucru,
3.1 - utilizarea în exerciţii a Polul Sud Resurse procedurale: - aprecieri
terminologiei matematice: Observarea globale,
CLR deîmpărţit, împărţitor, cât; dirijată,Conversaţia, individuale
3.1 - rezolvarea de probleme în care sunt Explicaţia,
necesare operaţii de împărţire prin Demonstratia,Exercitiul,
scadere repetata; Problematiozarea, Invatarea
- efectuarea probei împărţirii prin prin descoperire, Jocul
înmulţire şi prin împărţire; didactic, Munca independentă
- recunoaşterea în desene/imagini/ , Brainstormingul,Invatarea in
machete /filme documentare context; Invatarea prin
/prezentări a unor vieţuitoare de la dezbatere;
Polul Nord/ Polul Sud; Forme de organizare a
- identificarea animalelor care trăiesc colectivului:
la Polul Nord, a condiţiilor de viaţă şi activitatea frontală, activitate
a adaptărior la mediu; în echipă, activitate în perechi,
activitate individuală
- audiţia – joc pentru diferenţierea Elemente de limbaj Resurse materiale: - obs.
intuitivă a duratelor, a intensităţilor muzical manualul tipărit/digital, sistematică
și a înălţimii sunetelor; asocierea Interpretarea caietul, surse audio
acestora cu mişcări sugestive ale Procedee armonico- - aprecieri
braţelor; polifonice (solist- Resurse procedurale: globale si
MM
- mişcarea braţelor sus-jos la cor, lanţ, dialog, Metode: conversaţia, individuale
1.1.
sunetele de înălţimi diferite ; grupe alternative) explicaţia,
1.2.
1.4. - crearea unei atmosfere propice Cantec vesel : Ceata exerciţiul, munca
2.1. însuşirii cântecului, prin prezentarea lui Pitigoi independentă, jocul
unor materiale muzicale sau didactic
ilustrative potrivite; Organizare:
- însuşirea cântecelor pe traseul: activitate frontală,
colectiv – grupuri mici – colectiv; individuală şi pe grupe
- interpretarea cu solist şi cor a
cântecelor cu refren;
- interpretarea în lanț a unei
melodii;
-interpretarea în dialog muzical a
unor melodii;
CLR - exerciţii de citire selectivă; Resurse materiale: - obs.
1.1 -exercitii de analiza a personajelor pe manual, tabla sistematică
Vineri 1.3 baza insusirilor caracteristice; interactiva,caietele copiilor,
01.03 2.2 -exercitii de identificare a unor A identifica un fisa de lucru; - aprecieri
2.3 obiecte/finite dupa anumite obiect, un loc , o Resurse procedurale: globale,
2.4 caracteristici ale acestora pe baza persoana; Observarea individuale
3.1 unor intrebari; Despartirea la dirijată,Conversaţia,
3.2 - ex. de despărţire a cuvintelor în capat de rand; Explicaţia, Invăţarea prin
silabe ; Text suport: descoperire, Jocul didactic,
DP - formarea unor cuvinte din silabe Aventurile lui Munca independentă
2.3 date; Habarnam, ,Exercitiul, Ciorchinele,
- ex. de despărţire a cuvintelor în de Nikolai Nosov Brainstormingul,
silabe la capătul rândului; Invatarea in context,
- ex. de grupare a cuvintelor după Invatarea prin dezbatere,
numărul de silabe; Forme de organizare a
- ex. joc: Cuvinte isteţe –Cine sunt eu colectivului:
?; activitatea frontală, activitate
- atelier: identificarea unor în echipă, activitate în
obiecte/fiinţe prin descoperirea perechi, activitate individuală
caracteristicilor acestora pe baza
întrebărilor şi răspunsurilor;
MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: Împărţirea Resurse materiale: - obs.
1.5 „Află suma / diferenţa / produsul / la 3 manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 câtul / jumătatea / sfertul / dublul interactiva, fise de lucru,
3.1 etc.”; Despre Polul Nord şi Resurse procedurale: - aprecieri
- efectuarea de împărţiri la 3, în Polul Sud Observarea globale,
CLR concentrul 0-1000, prin scăderi dirijată,Conversaţia, individuale
3.1 repetate; Explicaţia,
- utilizarea în exerciţii a Demonstratia,Exercitiul,
terminologiei matematice: Problematiozarea, Invatarea
deîmpărţit, împărţitor, cât; prin descoperire, Jocul
- rezolvarea de probleme în care sunt didactic, Munca independentă
necesare operaţii de împărţire; , Brainstormingul,Invatarea in
- efectuarea probei împărţirii prin context; Invatarea prin
înmulţire şi prin împărţire; dezbatere;
- efectuarea probei înmulţirii prin Forme de organizare a
înmulţire şi prin împărţire; colectivului:
- recunoaşterea în desene/imagini/ activitatea frontală, activitate
machete/filme documentare în echipă, activitate în perechi,
/prezentări a unor vieţuitoare de la activitate individuală
Polul Nord/ Polul Sud;
- identificarea animalelor care trăiesc
la Polul Nord, a condiţiilor de viaţă şi
a adaptărior la mediu;
-vizionarea unor imagini de la Polul
sud intr-un documentar;
AVAP - explorarea unor caracteristici/ Jurnalul unei Resurse materiale: - obs.
2.1 proprietăți ale materialelor în diverse plante manual, tabla sistematică;
2.2 contexte; Frunze interactiva,caietele copiilor, -aprecieri
2.3 - exprimarea ideilor și trăirilor fisa de lucru; hartie individuale
2.5 personale prin utilizarea liniei, creponata, hartie glasata, si
punctului, culorii şi formei; hartie cartonata, creioane collective;
CLR - realizarea de produse utile şi/ sau colorate, pensule acuarele,
2.1 estetice combinând materiale ușor de foarfeca, ata,
prelucrat și tehnici accesibile; Resurse procedurale:
- transformarea unui material prin Observarea
tehnici variate; dirijată,Conversaţia,
- explorarea de utilizări în contexte Explicaţia, Invăţarea prin
utile și /sau estetice a obiectelor / descoperire, Jocul didactic,
lucrărilor realizate prin efort propriu; Munca independentă
,Exercitiul, Ciorchinele,
Brainstormingul,
Invatarea in context,
Invatarea prin dezbatere,
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
Ed.fizica
CLR - exerciţii de citire selectivă; Resurse materiale: - obs.
1.1 -exercitii de analiza a personajelor pe manual, tabla sistematică
Luni 1.3 baza insusirilor caracteristice; Cuvinte cu aceeasi interactiva,caietele copiilor,
04.03 2.2 -exercitii de identificare a unor forma si inteles fisa de lucru; - aprecieri
2.3 obiecte/finite dupa anumite diferit Resurse procedurale: globale,
2.4 caracteristici ale acestora pe baza Text suport: Observarea individuale
3.1 unor intrebari; Aventurile lui dirijată,Conversaţia,
3.2 - ex. de despărţire a cuvintelor în Habarnam, Explicaţia, Invăţarea prin
silabe ; de Nikolai Nosov descoperire, Jocul didactic,
DP - formarea unor cuvinte din silabe Munca independentă
2.3 date; ,Exercitiul, Ciorchinele,
- ex. de despărţire a cuvintelor în Brainstormingul,
silabe la capătul rândului; Invatarea in context,
-exercitii de aflare a sensului unor Invatarea prin dezbatere,
cuvinte pa baza de imagini; Forme de organizare a
- formularea de enunţuri cu sensuri colectivului:
diferite ale unui cuvânt; activitatea frontală, activitate
- ex. de grupare a cuvintelor după în echipă, activitate în
numărul de silabe; perechi, activitate individuală
- ex. joc: Cuvinte isteţe – Jocul
cuvintelor;
- atelier: identificarea unor
obiecte/fiinţe prin descoperirea
caracteristicilor acestora pe baza
întrebărilor şi răspunsurilor;
MEM - rezolvarea de exerciţii de tipul: Consolidare - Resurse materiale: - obs.
1.5 „Află suma / diferenţa / produsul / Împărţirea manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 câtul / jumătatea / sfertul / dublul la 2, 3 interactiva, fise de lucru,
3.1 etc.”; Despre Polul Nord şi Resurse procedurale: - aprecieri
- efectuarea de împărţiri la 2, 3, în Polul Sud Observarea globale,
CLR concentrul 0-100, prin scăderi dirijată,Conversaţia, individuale
3.1 repetate; Explicaţia,
- utilizarea în exerciţii a Demonstratia,Exercitiul,
terminologiei matematice: Problematiozarea, Invatarea
deîmpărţit, împărţitor, cât; prin descoperire, Jocul
- rezolvarea de probleme în care sunt didactic, Munca independentă
necesare operaţii de împărţire ; , Brainstormingul,Invatarea in
- efectuarea probei împărţirii prin context; Invatarea prin
înmulţire şi prin împărţire; dezbatere;
- efectuarea probei înmulţirii prin Forme de organizare a
înmulţire şi prin împărţire; colectivului:
- recunoaşterea în desene/imagini/ activitatea frontală, activitate
machete/filme documentare în echipă, activitate în perechi,
/prezentări a unor vieţuitoare de la activitate individuală
Polul Nord/ Polul Sud;
- identificarea animalelor care trăiesc
la Polul Nord, a condiţiilor de viaţă şi
a adaptărior la mediu;
AVAP - explorarea unor caracteristici/ Jurnalul unei plante Resurse materiale:
2.1 proprietăți ale materialelor în diverse Flori manual, tabla
2.2 contexte; interactiva,caietele copiilor,
2.3 - exprimarea ideilor și trăirilor fisa de lucru; hartie
2.5 personale prin utilizarea liniei, creponata, hartie glasata, - obs.
punctului, culorii şi formei; hartie cartonata, creioane Sistematică;
CLR - realizarea de produse utile şi/ sau colorate, pensule acuarele, -aprecieri
2.1 estetice combinând materiale ușor de foarfeca, ata, verbale
prelucrat și tehnici accesibile; Resurse procedurale: individuale
- transformarea unui material prin Observarea si
tehnici variate; dirijată,Conversaţia, collective;
- explorarea de utilizări în contexte Explicaţia, Invăţarea prin
utile și /sau estetice a obiectelor / descoperire, Jocul didactic,
lucrărilor realizate prin efort propriu; Munca independentă
,Exercitiul, Ciorchinele,
Brainstormingul,
Invatarea in context,
Invatarea prin dezbatere,
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
- audiţia – joc pentru diferenţierea Elemente de limbaj Resurse materiale: - obs.
intuitivă a duratelor, a intensităţilor muzical manualul tipărit/digital, sistematică
și a înălţimii sunetelor; asocierea Interpretarea caietul, surse audio,tabla
MM acestora cu mişcări sugestive ale Procedee armonico- interactiva, calculatorul; - aprecieri
1.1. braţelor; polifonice (solist- globale si
1.2. Resurse procedurale: individuale
- mişcarea braţelor sus-jos la cor, lanţ, dialog,
1.4. Conversaţia, Explicaţia,
sunetele de înălţimi diferite ; grupe alternative) Exerciţiul, Munca independentă,
2.1.
- crearea unei atmosfere propice Cantec :Vivat Jocul didactic,Brainstormingul,
însuşirii cântecului, prin prezentarea veselia Invatarea in context, Invatarea
unor materiale muzicale sau prin problematizare, Turul
ilustrative potrivite; galeriei;
- însuşirea cântecelor pe traseul: Forme de organizare:
colectiv – grupuri mici – colectiv; activitate frontală, individuală şi
- interpretarea cu solist şi cor a pe grupe
cântecelor cu refren;
- interpretarea în lanț a unei
melodii;
-interpretarea în dialog muzical a
unor melodii;
CLR - citirea în forme variate a textului Resurse materiale: - obs.
1.2 dat (citire cu voce tare / în şoaptă/ în manual, tabla sistematică
3.1 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Textul narativ interactiva,caietele copiilor,
Marti 3.2 ştafetă etc.) ; Resurse procedurale: - aprecieri
05.03 - identificarea, explicarea şi Observarea globale si
AVAP integrarea în noi enunţuri a Text suport: dirijată,Conversaţia, individuale
2.2 cuvintelor necunoscute; „Vrăjitorul din Oz” Explicaţia, Invăţarea prin
- citirea selectivă în funcţie de de L. F. Baum descoperire, Harta textului,
anumite repere (alineatul, linia de Jocul didactic, Munca
dialog) sau respectând un detaliu / o independentă ,Exercitiul,
idee din text (joc: „Găseşte şi Turul galeriei,Metoda
citeşte”) ; piramidei, Invatarea in
- formularea unor răspunsuri la context,Invatarea prin
întrebări, în legătură cu textul citit ; dezbatere
-exercitii de transcriere a alineatelor Forme de organizare a
textului; colectivului:
- discuţii pe marginea textului ; activitatea frontala; activitate
- realizarea unui desen pe marginea în echipă;
textului citit ; activitate individuala;
MEM - efectuarea de împărţiri la 4 si 5, în Împărţirea la 4 si la Resurse materiale: - obs.
1.5 concentrul 0-100, prin scăderi 5 manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 repetate; Despre igiena interactiva, fise de lucru,
3.1 - utilizarea în exerciţii a corporală Resurse procedurale: - aprecieri
terminologiei matematice: Observarea globale,
CLR deîmpărţit, împărţitor, cât; dirijată,Conversaţia, individuale
3.1 - rezolvarea de probleme în care sunt Explicaţia,
necesare operaţii de împărtire; Demonstratia,Exercitiul,
- efectuarea probei împărţirii prin Problematiozarea, Invatarea
înmulţire şi prin împărţire; prin descoperire, Jocul
- efectuarea probei înmulţirii prin didactic, Munca independentă
înmulţire şi prin împărţire; , Brainstormingul,Invatarea in
- dezbatere despre igiena corporal; context; Invatarea prin
Poezia ,, Dimineata”MGiurgea si dezbatere;
M.G.Bostina; Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în perechi,
activitate individuală
Ed.fizica
- elaborarea unor lucrări individuale sau Resurse materiale:
DP în echipă despre prietenie; fișe de lucru, imagini, creioane
2.3 - elaborarea unor compuneri despre Recapitulare colorate, carioca, acuarele,
CLR prieteni, universul extins al copilului /Evaluare cartoane colorate, hârtie - obs.
1.2 (prietenii fraţilor/ surorilor); Realizarea unui desen glasată, creponată, materiale sistematică
1.3 - crearea unor mesaje de mulţumire sau modelaj : din natură, textile, plastic, ;
adresate colegilor/prietenilor; Animalutul preferat jetoane, CD-uri audio, jucării și
- exerciţii de identificare a unor reguli obiecte diferite adecvate - aprecieri
de comportament în relaţia cu ceilalţi, activităților, etc. globale,
pe baza discutării unor situaţii concrete Resurse procedurale: individuale;
din experienţa elevilor ; Conversaţia euristică, Explicaţia,
Munca independentă, Jocul
didactic („Povestea animăluțului
preferat”, „Mesaj către un bun
prieten”, „Interviu despre
prietenie”, )
Studiu de caz (”Ascultă cu
atenție povestea
lui Andronel!”,), Invatarea in
context,Invatarea prin
dezbatere,Invatarea prin
problematizare,Brainstormingul,
Explozia stelara , Ciorchinele
(”Prietenia, comoara din suflet”)
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, individuală şi
pe grupe, în echipă
CLR - citirea în forme variate a textului Resurse materiale: - obs.
2.3 dat (citire cu voce tare / în şoaptă/ în manual, tabla sistematică
Miercuri 3.1 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Acordul în număr interactiva,caietele copiilor,
06.03. 3.2 ştafetă etc.) ; şi gen Resurse procedurale: - aprecieri
- formularea unei opinii referitoare la Observarea globale si
AVAP un personaj/ o întâmplare / un mod dirijată,Conversaţia, individuale
2.2 de comportament etc.; Explicaţia, Invăţarea prin
- Jocuri de rol - : întâlniri cu Text suport: descoperire, Jocul didactic,
personaje fantastice, întâmplări ,,Vrăjitorul din Oz”, Munca independentă
petrecute în vis, călătorii în lumi după L. F. Baum ,Exercitiul, Turul
imaginare ; galeriei,Metoda piramidei,
- realizarea acordului dintre subiect şi Invatarea in context,Invatarea
predicat, dintre substantiv şi adjectiv prin dezbatere
(fără menţionarea terminologiei) cu Forme de organizare a
respectarea normelor de adresare colectivului:
civilizată ; activitatea frontal; activitate
- vizionarea unor scurte secvenţe din în echipă;
emisiuni sau a unor filme româneşti / activitate individuala;
dublate în limba română pentru copii
şi discutarea lor ( Desene animate –
Vrajitorul din Oz ) ;
MEM - efectuarea de împărţiri la 6 si 7, Împărţirea la 6 si la Resurse materiale: - obs.
1.5 prin scăderi repetate; 7 manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 - utilizarea în exerciţii a Despre igiena interactiva, fise de lucru,
3.1 terminologiei matematice: danturii Resurse procedurale: - aprecieri
deîmpărţit, împărţitor, cât; Observarea globale si
CLR - scrierea împărţirii la 6 si 7 pe baza dirijată,Conversaţia, individuale
3.1 înmulţirii; Explicaţia,
AVAP - rezolvarea de probleme în care sunt Demonstratia,Exercitiul,
2.2 necesare operaţii de împărţire ; Problematiozarea, Invatarea
- efectuarea probei împărţirii prin prin descoperire, Jocul
înmulţire şi prin împărţire; didactic, Munca independentă
- efectuarea probei înmulţirii prin , Brainstormingul,Invatarea in
înmulţire şi prin împărţire; context; Invatarea prin
- dezbateri despre igiena corporal ; dezbatere;
-efectuarea de desene despre igiena Forme de organizare a
danturii si igiena corporala; colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
Religie
Lb.engleza
CLR - citirea selective a unor enunturi pe Scrierea corecta a Resurse materiale: - obs.
2.3 baza unor indicatii date; cuvintelor dintr-o , manual, tabla sistematică
Joi 3.1 - formularea unei opinii referitoare la dintr-un interactiva,caietele copiilor,
07.03 3.2 un personaj/ o întâmplare / un mod Resurse procedurale: - aprecieri
4.2 de comportament intr-o situatie data Text suport: Observarea globale si
etc.; ,,Vrăjitorul din Oz”, dirijată,Conversaţia, individuale
AVAP -exercitii de observare a scrierii după L. F. Baum Explicaţia, Invăţarea prin
2.2 corecte a unor cuvinte si descoperire, Jocul didactic,
exempluificarea folosirii acestor Munca independentă
cuvinte in enunturi; ,Exercitiul, Turul galeriei,
Exercitii de transcriere pe caietul tip Invatarea in context,Invatarea
dictando cu respectarea regulilor de prin dezbatere
scriwere a unui text intr-o pagina; Forme de organizare a
- Jocuri de rol - : întâlniri cu colectivului:
personaje fantastice, întâmplări activitatea frontal; activitate
petrecute în vis, călătorii în lumi în echipă;
imaginare ; activitate individuala;
- realizarea acordului dintre subiect şi
predicat, dintre substantiv şi adjectiv
(fără menţionarea terminologiei) cu
respectarea normelor de adresare
civilizată;
- vizionarea unor scurte secvenţe din
emisiuni sau a unor filme româneşti /
dublate în limba română pentru copii
şi discutarea lor;
CLR - audierea rezumatului povestirii Scrierea Resurse materiale: - obs.
2.4 - transcrieri selective de cuvinte şi imaginativă pe manual, tabla sistematică
3.1 fraze dintr-un scurt text pe teme baza unei benzi interactiva,caietele copiilor,
4.1 cunoscute ; desenate Resurse procedurale: - aprecieri
4.2 - compunerea unor texte scurte (3-7 Text suport: Observarea globale si
enunţuri) pe teme din sfera de interes ,,Vrăjitorul din Oz”, dirijată,Conversaţia, individuale
AVAP a copiilor, cu ajutorul unor imagini după L. F. Baum Explicaţia, Invăţarea prin
2.2 sau întrebări; descoperire, Jocul didactic,
- crearea propriilor poveşti, poezii, Munca independentă
jocuri, cântece şi prezentarea ,Exercitiul, Turul galeriei,
acestora; Invatarea in context,Invatarea
- prezentarea unor lucrări personale; prin dezbatere
- atelier: Realizarea unei benzi Forme de organizare a
desenate cu un subiect la libera colectivului:
alegere cu respectarea criteriilor de activitatea frontal; activitate
apreciere prezentate; în echipă;
activitate individuala;
MEM - efectuarea de împărţiri la 8 si 9 , Împărţirea la 8 si Resurse materiale: - obs.
1.5 prin scăderi repetate; la 9 manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 - utilizarea în exerciţii a Despre igiena interactiva, fise de lucru,
3.1 terminologiei matematice: alimentelor Resurse procedurale: - aprecieri
deîmpărţit, împărţitor, cât; Observarea globale si
CLR - scrierea împărţirii la 8si 9 pe baza dirijată,Conversaţia, individuale
3.1 înmulţirii ; Explicaţia,
AVAP - rezolvarea de probleme în care sunt Demonstratia,Exercitiul,
2.2 necesare operaţii de împărţire ; Problematiozarea, Invatarea
- efectuarea probei împărţirii prin prin descoperire, Jocul
înmulţire şi prin împărţire ; didactic, Munca independentă
- efectuarea probei înmulţirii prin , Brainstormingul,Invatarea in
înmulţire şi prin împărţire; context; Invatarea prin
-discutii tip dezbatere despre efectele dezbatere;
negative ale consumului de alimente Forme de organizare a
nespalate; colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
- audiţia – joc pentru diferenţierea Elemente de limbaj Resurse materiale: - obs.
MM intuitivă a duratelor, a intensităţilor muzical manualul tipărit/digital, sistematică
1.1. și a înălţimii sunetelor; asocierea Interpretarea caietul, surse audio,tabla
1.2. acestora cu mişcări sugestive ale Cantare in lant; interactiva, calculatorul; - aprecieri
1.4. braţelor; Cantecul : Tot ce e pe globale si
2.1. - mişcarea braţelor sus-jos la lume Resurse procedurale: individuale
sunetele de înălţimi diferite ; Conversaţia, Explicaţia,
Exerciţiul, Munca independentă,
- crearea unei atmosfere propice
Jocul didactic,Brainstormingul,
însuşirii cântecului, prin prezentarea
Invatarea in context, Invatarea
unor materiale muzicale sau prin problematizare, Turul
ilustrative potrivite; galeriei;
- însuşirea cântecelor pe traseul: Forme de organizare:
colectiv – grupuri mici – colectiv; activitate frontală, individuală şi
- interpretarea cu solist şi cor a pe grupe
cântecelor cu refren;
- interpretarea în lanț a unei
melodii;
-interpretarea în dialog muzical a
unor melodii;
CLR - citirea în forme variate a textului Lectură: Resurse materiale: - obs.
1.1 dat (citire cu voce tare / în şoaptă/ în manual, tabla sistematică
Vineri 2.2 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Text support : interactiva,caietele copiilor,
08.03 3.1 ştafetă etc.) ; Alice in tara Resurse procedurale: - aprecieri
3.2 - identificarea, explicarea şi minunilor dupa Observarea globale,
integrarea în noi enunţuri a Lewis Carroll dirijată,Conversaţia, individuale
cuvintelor necunoscute ; Explicaţia, Invăţarea prin
AVAP - citirea selectivă în funcţie de descoperire, Harta textului,
2.2 anumite repere (alineatul, linia de Jocul didactic, Munca
dialog) sau respectând un detaliu / o independentă ,Exercitiul,
idee din text (joc: „Găseşte şi Turul galeriei,Metoda
citeşte”) ; piramidei, Invatarea in
- formularea unor răspunsuri la context,Invatarea prin
întrebări, în legătură cu textul citit ; dezbatere
- discuţii pe marginea textului ; Forme de organizare a
-vizionarea desenelor animate :Alice colectivului:
in tara minunilor-dula L.Carroll; activitatea frontala; activitate
în echipă;
activitate individuala;
MEM - scrierea rezultatelor obţinute prin Cazuri speciale de Resurse materiale:
1.2 comparare, utilizând semnele <, >,=; împărţire. manual, calculatorul, tabla - obs.
1.5 - jocuri de extragere repetată a unui Despre igiena interactiva, fise de sistematică
1.6 anumit număr de elemente dintr-o îmbrăcămintei lucru,foarfeca, culori -aprecieri
4.2 mulţime dată; Resurse procedurale: verbale
CLR - rezolvarea unor situaţii practice de Observarea individuale
1.4 aflare a unei sume / diferenţe de dirijată,Conversaţia, si
termeni egali ; Explicaţia, collective;
- efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Demonstratia,Exercitiul,
concentrul 0-100 prin scăderi Problematiozarea, Invatarea
repetate sau recurgând la înmulţire; prin descoperire, Jocul
- crearea unor probleme după imagini didactic, Munca independentă
/ desene / scheme / exerciţii / , Brainstormingul,Invatarea in
formule; context; Invatarea prin
- stabilirea efectelor lipsei de igienă dezbatere;
asupra propriei persoane şi a celor Forme de organizare a
din jur; colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
AVAP - explorarea unor caracteristici/ Jurnalul unei Resurse materiale: - obs.
2.1 proprietăți ale materialelor în diverse plante manual, tabla sistematică
2.2 contexte; Fructe interactiva,caietele copiilor, -aprecieri
2.3 - exprimarea ideilor și trăirilor fisa de lucru; hartie verbale
2.5 personale prin utilizarea liniei, creponata, hartie glasata, individuale
punctului, culorii şi formei; hartie cartonata, creioane si
CLR - realizarea de produse utile şi/ sau colorate, pensule acuarele, collective;
2.1 estetice combinând materiale ușor de foarfeca, ata,
prelucrat și tehnici accesibile; Resurse procedurale:
- transformarea unui material prin Observarea
tehnici variate; dirijată,Conversaţia,
- explorarea de utilizări în contexte Explicaţia, Invăţarea prin
utile și /sau estetice a obiectelor / descoperire, Jocul didactic,
lucrărilor realizate prin efort propriu; Munca independentă
,Exercitiul, Ciorchinele,
Brainstormingul,
Invatarea in context,
Invatarea prin dezbatere,
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
Ed.fizica
CLR - alegerea răspunsurilor corecte la Resurse materiale: - obs.
1.1 întrebări legate de mesajul textului Recapitulare – manual, tabla sistematică
Luni 2.1 audiat, dintr-o pereche / serie de Hoinărind prin interactiva,caietele copiilor,
11.03 4.2 variante date; Ţara Minunilor Resurse procedurale: - aprecieri
- repovestirea textului audiat si Observarea globale,
vizionat ; dirijată,Conversaţia, individuale
- completarea unor enunţuri lacunare Explicaţia, Invăţarea prin
cu informaţii dintr-un text audiat ; descoperire, Jocul didactic,
- despărţirea cuvintelor în silabe ; Munca independentă
- realizarea acordului dintre subiect şi ,Exercitiul, Turul galeriei,
predicat, dintre substantiv şi adjectiv Invatarea in context,Invatarea
(fără menţionarea terminologiei); prin dezbatere
- compunerea unor texte scurte (3-7 Forme de organizare a
enunţuri) pe teme din sfera de interes colectivului:
a copiilor, cu ajutorul unor imagini activitatea frontal; activitate
sau întrebări; în echipă;
Exercitii de formulare a unor activitate individuala;
enunturi cu folosirea cuvintelor dintr-
o, dintr-un ,intr-o , intr-un;
MEM - ex.de observare şi analiză a Aflarea numărului Resurse materiale: - obs.
1.2 algoritmului de aflare a numărului necunoscut. manual, calculatorul, tabla sistematică
1.5 necunoscut la înmulţire şi împărţire ; interactiva, fise de lucru,
1.6 - ex.de aflare a numărului necunoscut - aprecieri
4.2 pentru înmulţire şi împărţire; Resurse procedurale: globale,
- ex.de aflare a unui termen Observarea individuale
CLR necunoscut, folosind metoda dirijată,Conversaţia,
2.3 balanţei, proba adunării/scăderii sau Explicaţia,
prin încercări; Demonstratia,Exercitiul,
- ex.de efectuare a calculelor cerute Problematiozarea, Invatarea
de expresii matematice; prin descoperire, Jocul
- rezolvare şi compunere de didactic, Munca independentă
probleme; , Brainstormingul,Invatarea in
context; Invatarea prin
dezbatere;
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
AVAP - explorarea unor caracteristici/ Jurnalul unei Resurse materiale:
2.1 proprietăți ale materialelor în diverse plante manual, tabla - obs.
2.2 contexte; Recapitulare : interactiva,caietele copiilor, Sistematică;
2.3 - exprimarea ideilor și trăirilor Stadiile de fisa de lucru; hartie -aprecieri
2.5 personale prin utilizarea liniei, dezvoltare a unei creponata, hartie glasata, verbale
punctului, culorii şi formei; plante hartie cartonata, creioane individuale
CLR - realizarea de produse utile şi/ sau colorate, pensule acuarele, si
2.1 estetice combinând materiale ușor de foarfeca, ata, collective;
prelucrat și tehnici accesibile; Resurse procedurale:
- transformarea unui material prin Observarea
tehnici variate; dirijată,Conversaţia,
- explorarea de utilizări în contexte Explicaţia, Invăţarea prin
utile și /sau estetice a obiectelor / descoperire, Jocul didactic,
lucrărilor realizate prin efort propriu; Munca independentă
,Exercitiul, Ciorchinele,
Brainstormingul,
Invatarea in context,
Invatarea prin dezbatere,
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
- audiţia – joc pentru diferenţierea Elemente de limbaj Resurse materiale: - obs.
MM intuitivă a duratelor, a intensităţilor muzical manualul tipărit/digital, sistematică
1.1. și a înălţimii sunetelor; asocierea Interpretarea caietul, surse audio,tabla
1.2. acestora cu mişcări sugestive ale Cantare in lant; interactiva, calculatorul; - aprecieri
1.4. braţelor; Cantecul : Casuta din globale si
2.1. padure Resurse procedurale: individuale
- mişcarea braţelor sus-jos la
Conversaţia, Explicaţia,
sunetele de înălţimi diferite ; Exerciţiul, Munca independentă,
- crearea unei atmosfere propice Jocul didactic,Brainstormingul,
însuşirii cântecului, prin prezentarea Invatarea in context, Invatarea
unor materiale muzicale sau prin problematizare, Turul
ilustrative potrivite; galeriei;
- însuşirea cântecelor pe traseul: Forme de organizare:
colectiv – grupuri mici – colectiv; activitate frontală, individuală şi
- interpretarea cu solist şi cor a pe grupe
cântecelor cu refren;
- interpretarea în lanț a unei
melodii;
-interpretarea în dialog muzical a
unor melodii;
CLR - plasarea semnelor de punctuaţie Evaluare sumativă Resurse materiale: - evaluare
1.3 într-un text; Ce stiu? manual, tabla orala si
Marti 4.1 - identificarea unor cuvinte date după Cat stiu ? interactiva,caietele copiilor, scrisă ;
12.03 4.2 criterii precum: număr de sunete/ Cum stiu ? Resurse procedurale:
silabe, sunet iniţial, sunet final ; Observarea dirijată,
- redactarea unor texte scurte Conversaţia, Explicaţia,
(3enunţuri) pe teme din sfera de Testul;
interes a copiilor, cu ajutorul unor
imagini sau întrebări ; Forme de organizare a
- modificarea formei cuvintelor dupa colectivului:
modelul dat; activitate individuala;
-formularea de enunturi dupa sarcina; activitatea frontala ;
-despartirea cuvintelor in silabe;
- explicarea folosirii semnelor de
punctuatie;
MEM - ex.de observare şi analiză a Aflarea numărului Resurse materiale: - obs.
1.2 algoritmului de aflare a numărului necunoscut. manual, calculatorul, tabla sistematică
1.5 necunoscut la înmulţire şi împărţire ; interactiva, fise de lucru,
1.6 - ex.de aflare a numărului necunoscut Resurse procedurale: - aprecieri
4.2 pentru înmulţire şi împărţire; Observarea globale,
- ex.de aflare a unui termen dirijată,Conversaţia, individuale
CLR necunoscut, folosind metoda Explicaţia,
2.3 balanţei, proba adunării/scăderii sau Demonstratia,Exercitiul,
prin încercări; Problematiozarea, Invatarea
- ex.de efectuare a calculelor cerute prin descoperire, Jocul
de expresii matematice; didactic, Munca independentă
- rezolvare şi compunere de , Brainstormingul,Invatarea in
probleme; context; Invatarea prin
dezbatere;
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
Ed.fizica
- elaborarea unor lucrări individuale sau Resurse materiale:
DP în echipă despre prietenie; fișe de lucru, imagini, creioane
2.3 - elaborarea unor compuneri despre Recapitulare colorate, carioca, acuarele,
CLR prieteni, universul extins al copilului /Evaluare cartoane colorate, hârtie - obs.
1.2 (prietenii fraţilor/surorilor); Realizarea unui colaj : glasată, creponată, materiale sistematică
1.3 - crearea unor mesaje de mulţumire Bunele maniere din natură, textile, plastic,
adresate colegilor/prietenilor; Pag.12 jetoane, CD-uri audio, jucării și - aprecieri
-realizarea unor dialoguri tip dezbatere obiecte diferite adecvate globale,
pe teme date; activităților, etc. individuale
-realizarea unor colaje pe echipe si de Resurse procedurale:
grup pe tema :Bunele maniere Metode: Conversaţia euristică,
Explicaţia, Munca
independentă, Jocul didactic
(„Povestea animăluțului
preferat”, „Mesaj către un bun
prieten”, „Interviu despre
prietenie”, )
Studiu de caz (”Ascultă cu
atenție povestea
lui Andronel!”,), Invatarea in
context,Invatarea prin
dezbatere,Invatarea prin
problematizare,Brainstormingul,
Explozia stelara , Ciorchinele
(”Prietenia, comoara din suflet”)
Forme de organizare a
colectivului:
activitate frontală, individuală şi
pe grupe, în echipă
CLR - citirea în forme variate a textului Ameliorare Resurse materiale: - obs.
1.3 dat (citire cu voce tare / în şoaptă/ în dezvoltare manual, calculatorul, tabla sistematică
Miercuri 3.1 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Lectură: interactiva, fise de
13.03 4.1 ştafetă etc.) ; ,,Dragonul tatălui lucru,caietele elevilor; - aprecieri
4.2 - identificarea, explicarea şi meu”, Resurse procedurale: globale,
integrarea în noi enunţuri a după R. S. Gannett Observarea individuale
cuvintelor necunoscute ; dirijată,Conversaţia,
- citirea selectivă în funcţie de Explicaţia,
anumite repere (alineatul, linia de Demonstratia,Exercitiul,
dialog) sau respectând un detaliu / o Problematiozarea, Munca
idee din text (joc: „Găseşte şi independenta, Rezolvarea de
citeşte”) ; probleme,Invatarea in
- formularea unor răspunsuri la context,Brainstormingul,
întrebări, în legătură cu textul citit ; Invatarea prin incercare si
- discuţii pe marginea textului ; eroare,Invatarea prin
-exercitii de transcriere a enunturilor dezbatere, Invatarea senzorio-
dupa sarcini date ; motorie
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate pe echipe
activitate individual;
MEM - discutii despre încălţăminte, Ordinea efectuării Resurse materiale: - obs.
1.5 importanţa ei şi păstrarea igienei operaţiilor. manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 acesteia; Despre igiena interactiva, fise de lucru,
3.1 - identificarea operatiilor matematice încălţămintei Resurse procedurale: - aprecieri
5.2 de ordinul I şi al II-lea; Observarea globale si
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea dirijată,Conversaţia, individuale
AVAP efectuării operaţiilor; Explicaţia,
2.6 - rezolvarea de probleme în care sunt Demonstratia,Exercitiul,
necesare operaţii de acelaşi ordin/ de Problematiozarea, Invatarea
ordine diferite; prin descoperire, Jocul
- rezolvări de exerciţii după un model didactic, Munca independentă
dat; , Brainstormingul,Invatarea in
- rezolvare şi compunere de problem; context; Invatarea prin
- realizarea unui desen -,,Papucul dezbatere;
fermecat”; Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
Religie
Lb.engleza
- plasarea semnelor de punctuaţie Resurse materiale: -
CLR într-un text; Ameliorare manual, calculatorul, tabla obs.
1.3 - identificarea unor cuvinte date după dezvoltare interactiva, fise de sistematică
3.1 criterii precum: număr de sunete/ lucru,caietele elevilor;
4.1 silabe, sunet iniţial, sunet final ; Resurse procedurale: - aprecieri
4.2 - redactarea unor texte scurte Observarea globale,
(3enunţuri) pe teme din sfera de dirijată,Conversaţia, individuale
interes a copiilor, cu ajutorul unor Explicaţia,
imagini sau întrebări ; Demonstratia,Exercitiul,
- modificarea formei cuvintelor dupa Problematiozarea, Munca
modelul dat; independenta, Rezolvarea de
- explicarea folosirii semnelor de probleme,Invatarea in
Joi punctuatie; context,Brainstormingul,
14.03 - citirea în forme variate a Invatarea prin incercare si
enunţurilor şi textelor scurte ( citire eroare,Invatarea prin
cu voce tare / în şoaptă / în gând; dezbatere, Invatarea senzorio-
citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă motorie,Munca cu manualul;
etc.); Forme de organizare a
- transcrieri selective de cuvinte şi colectivului:
fraze dintr-un scurt text; activitatea frontală,
- crearea unui text scurt despre activitate pe echipe
intalnirea dintre Elmer si dragon; activitate individual;
MEM - discutii despre încălţăminte, Ordinea efectuării Resurse materiale: - obs.
1.5 importanţa ei şi păstrarea igienei operaţiilor. manual, calculatorul, tabla sistematică
1.6 acesteia; Despre igiena interactiva, fise de
3.1 - identificarea operatiilor matematice încălţămintei lucru,foarfeca, culori - aprecieri
5.2 de ordinul I şi al II-lea; Resurse procedurale: globale si
- rezolvarea de exerciţii cu ordinea Observarea individuale
AVAP efectuării operaţiilor; dirijată,Conversaţia,
2.6 - rezolvarea de probleme în care sunt Explicaţia,
necesare operaţii de acelaşi ordin/ de Demonstratia,Exercitiul,
ordine diferite; Problematiozarea, Invatarea
- rezolvări de exerciţii după un model prin descoperire, Jocul
dat didactic, Munca independentă
- rezolvare şi compunere de , Brainstormingul,Invatarea in
probleme context; Invatarea prin
- realizarea unui desen -,,Papucul dezbatere;
fermecat”; Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
- audiţia – joc pentru diferenţierea Elemente de limbaj Resurse materiale: - obs.
MM intuitivă a duratelor, a intensităţilor muzical manualul tipărit/digital, sistematică
1.1. și a înălţimii sunetelor; asocierea Interpretarea caietul, surse audio,tabla
1.2. acestora cu mişcări sugestive ale D. Grupe interactiva, calculatorul; - aprecieri
1.4. braţelor alternative globale si
2.1. Cantecul : Iaca sa- Resurse procedurale: individuale
- mişcarea braţelor sus-jos la
Song Conversaţia, Explicaţia,
sunetele de înălţimi diferite Exerciţiul, Munca independentă,
- crearea unei atmosfere propice Jocul didactic,Brainstormingul,
însuşirii cântecului, prin prezentarea Invatarea in context, Invatarea
unor materiale muzicale sau prin problematizare, Turul
ilustrative potrivite galeriei;
- însuşirea cântecelor pe traseul: Forme de organizare:
colectiv – grupuri mici – colectiv activitate frontală, individuală şi
- interpretarea cu solist şi cor a pe grupe
cântecelor cu refren;
- interpretarea în lanț a unei melodii
-interpretarea în dialog muzical a
unor melodii
CLR - citirea în forme variate a textului Ameliorare Resurse materiale: - obs.
Vineri 1.3 dat (citire cu voce tare / în şoaptă/ în dezvoltare manual, calculatorul, tabla sistematică
3.1 gând; citire în lanţ, pe roluri, citire Prezentarea si interactiva, fise de
15.06 4.1 ştafetă etc.) ; discutarea de texte lucru,caietele elevilor; - aprecieri
4.2 - identificarea, explicarea şi literare si Resurse procedurale: globale,
integrarea în noi enunţuri a nonliterare diverse Observarea individuale
cuvintelor necunoscute ; de catre copii dirijată,Conversaţia,
- citirea selectivă în funcţie de Explicaţia,
anumite repere (alineatul, linia de Demonstratia,Exercitiul,
dialog) sau respectând un detaliu / o Problematiozarea, Munca
idee din text (joc: „Găseşte şi independenta, Rezolvarea de
citeşte”) ; probleme,Invatarea in
- formularea unor răspunsuri la context,Brainstormingul,
întrebări, în legătură cu textul citit ; Invatarea prin incercare si
- discuţii pe marginea textului audiat; eroare,Invatarea prin
-exercitii de transcriere a enunturilor dezbatere, Invatarea senzorio-
dupa sarcini date ; motorie
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală,
activitate pe echipe
activitate individual;
MEM - transformarea unei problem Probleme care - manualul, caietul elevului, - obs.
1.5 rezolvate prin schimbarea numerelor se rezolvă prin mai numărătoare pozițională sistematică
1.6 sau a întrebării, prin înlocuirea mult de două - obs. dirijată, înv. prin
5.2 cuvintelor care sugerează operaţia, operaţii descoperire, explicația, - aprecieri
prin adăugarea unei întrebări etc.; demonstraţia, exerciţiul globale si
- crearea unor probleme după imagini - act. frontală, în perechi, individuale
/ desene / scheme / exerciţii / individuală
formule;
- formularea şi rezolvarea unor
probleme pornind de la o tematică
dată /de la numere date /de la verbe /
expresii care sugerează operaţii;
- identificarea semnificaţiei datelor
unei problem;
AVAP - explorarea unor caracteristici/ Jurnalul unei Resurse materiale: - obs.
2.1 proprietăți ale materialelor în diverse plante manual, tabla Sistematică
2.2 contexte; Evaluare interactiva,caietele copiilor, -aprecieri
2.3 - exprimarea ideilor și trăirilor Realizarea unui fisa de lucru; hartie verbale
2.5 personale prin utilizarea liniei, desen/modelaj/colaj creponata, hartie glasata, individuale
punctului, culorii şi formei; a unei plante hartie cartonata, creioane si
CLR - realizarea de produse utile şi/ sau colorate, pensule acuarele, collective;
2.1 estetice combinând materiale ușor de foarfeca, ata,
prelucrat și tehnici accesibile; Resurse procedurale:
- transformarea unui material prin Observarea
tehnici variate; dirijată,Conversaţia,
- explorarea de utilizări în contexte Explicaţia, Invăţarea prin
utile și /sau estetice a obiectelor / descoperire, Jocul didactic,
lucrărilor realizate prin efort propriu; Munca independentă
,Exercitiul, Ciorchinele,
Brainstormingul,
Invatarea in context,
Invatarea prin dezbatere,
Forme de organizare a
colectivului:
activitatea frontală, activitate
în echipă, activitate în
perechi, activitate individuală
Ed.fizica