Sunteți pe pagina 1din 27

,,;)

1'.>'
-1. PROCEDURI PRIVIND CURĂŢENIA şi DEZINFECŢIA
1.1 •.!JEFINITII
CURAŢENIA este cea mai răspândită metodă de decontaminare utilizată în unităţile sanitare
prin care se îndepartează microorganismele de pe suprafeţe, obiecte sau tegumente odată cu
îndepărtarea prafului şi substanţelor organice.
Aplicarea raţională a metodelor de curăţenie a suprafeţelor încăperilor, obiectelor si
echipamentelor poate realiza o decontaminare de 95-98%, foarte apropiată de cea obţinută printr-o
dezinfecţie eficace. Curăţenia are avantajul ca acţionează asupra tuturor microorganismelor. ·
DEZINFECŢIA reprezintă procesul prin care sunt distruse cele mai multe sau toate
microorganismele patogene (distrugere în proporţie de 99,99%) de pe obiectele din mediul inert, cu
excepţia sporilor bacterieni.

1.2. CLASIFICAREA SPATIILOR DIN UNITĂTILE SANITARE


Unităţile sanitare oferă o mare diversitate de construcţii unde cerinţele de igienă sunt diferite.
Starea de curăţenie a unităţilor sanitare trebuie să fie în concordanţă cu gradul de asepsie al actelor
medicale care se practica în acest loc.
În funcţie de exigenţe se poate realiza o clasificare a încăperilor unităţilor sanitare. Se disting 4
zone (Tabel 1). ·
Zona 1 cuprinde spatii unde nu circulă bolnavi: cerinţele de igienă sunt identice cu cele dintr-o
colectivitate.
I. METODE şi TEHNICI PRIVIND CURĂTENIA şi Zona 2 cuprinde sectoarele cu bolnavi neinfectioşi sa_u care nu au o sensibilitate înaltă.
Pentru zona 3, obiectivul este de a evita propagarea germenilor la pacienţi foa11e sensibili.
DEZINFECTIA · Pentru zona 4 tehnicile şi metodele de lucru vor tinde să obţină o curăţenie exemplară pentru a
' evita aducerea germenilor dinafară.
Tabel 1
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4

"Holul de la "Holuri " Pediatrie " Neonatologia


intrarea principală " Ascensoare "Terapie întensivă " Blocul operator
"Servicii "Scarile "Urgenţe "' Blocul de naşteri
administrative " Sălile de aşteptare "Săli de tratament " Secţii de arşi
" Servicii " Cabinete pentru " Saloane ·" lmunodeprimaţi
economice consultaţii ambulatorii " Laboratoare " Secţii unde se practica
" Sevicii tehnice " Maternităţi " Radiologie gre.fe
,..
(întreţinere I " Unităţi pentru " Secţii de chimioterapie
" Aşezaminte îngrijirea persoanelor " Hemodializă " Secţii de oncologie
pentru persoane vârstnice "Reanimare " Secţtii de onco-
vârstnice " Secţii medicale " Explorări funcţionale hematologie
" Psihiatrie ** .
"-Sterilizarea centrală " Sterilizare centrală (zona
(zona destinată spălării curăţă, destinată împachetării,
instrumentelor) sterilizării şi depozitării
materialului sterilizat)
" Zona destinata preparării apei
sterile
" Grupuri sanitare
,,, Bucatăria

10 11

.-
·--·• • ~ - - , .o:-~•· .~ ..•..!r-·,;;,.,;==.;,_~=~.:;r.._~~-~~1'~•"•"'·,. !llllllllllllliilllllll!IIII_..................,........._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
. .,.....,,.....,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _
..
; )

Tabel 2 - continuare

Produs Compoziţie Utilizare - Precauţii.,


'',;:
DETERGENŢI

• Detergenţi Apă, agenţi de suprafaţă, agenţi în functie de diluţie, spălarea.zilnica a pavimentelor


alcalini sau complexanţi, agenţi alcalini sau/si decaparea pavimentului placat (întreţinere
"decapanţi" (amoniac, carbonat sau silicat de de fond) înainte de a aplica un nou tratament.
sodiu, fosfat trisodic, etc.).
Spălarea cu leşie a suprafeţelor vopsite, a
Lichide transparente sau praf cu metalelor.
miros puternic.
Precautii de utilizare:
Îndepartează murdăria şi straturilş - Purtati mănusi
vechi de ceară depuse pe paVirnent. -N~ ~111estecaţ/cu produse acide
Tabel 2 - Sunt necesare mai multe clătiri

Produs Compoziţie Alt~ arecautii: Se referă la recomandările


producătorului.
SĂPUNURI
• Săpun tare Atenţie ! Lichidele amoniacale nu se utilizează în
sectorul alimentar

• Detergenţi acizi Detergenţi + soluţii acide puternic~ Curăţarea 1J1ateriâlelor tu. depuneri de piatră
sau "detartranţi" (ex:: acid fosforic). cernmică, pavirnen~eplacc1te··~y . materiale care
Anumiţi detartranţi combat rugina. suportă acizi, sticlărie de laborator, bazine, urinare.
pH = 5. Produse corozive sub formă Dacă produsul~ş.t~. ~~izaţ pe~tru secto.rul alirnentar
lichidă, pulbere squ gel. se spalăyeselă ş.f.ueftelisile de bucătărie.
Precautiide utiiizare:
cu
: De evitat contâ'ctul obiecte din oţel inoxidabil
- Nu amestecaţi niciodată cu alte produse.mai ales
cu detergenţi âlcalini şi apă. de Javei
• Săpun moale -Dilufti diferite.în funcţie de .cantitatea de piatră
sau săpun negru - Evitaţi contactul.cu pielea şi rnucoasele
" Clătiţi abundent

Detartranţi "tamponaţi " pentru Utilizare pentru robinete, baterii, chiuvete inox, alte
robinete şi chiuvete inox: . articole inox.

AB.RAZIVE

Substanţffminerale de: natură Curăţarea ·puhttuală a suprafeţelor dure, obiectelor


calcaroasă sau ârgi.loasă cu granule sanitare, pavimente, cu grijă pentru suprafeţele
mai mult sau rn.ii puţin fine: emailate.
3 Detergenti
detergent, ;pai:f~ll1. event.ual clor.
neutri sau
detergenţi lichizi
Sub formă de .pw.lbern, cremă, sa.u 'Atenţie L~roduse1fs.unt agresive. pentru
p 9 stă. Acţiune l)lBCiinica asupra .rna~erialeJe "moi" stratificate, material plastic,
universali murdăriei. ., . ' suprafeţe vopsite.

ern.ulsibnare Adaosul de ciâ(săU alte molecule Depozitati pulberile în mediu lă.ră umiditate
dezinfectante NU îi conferă acţiune
Putere despumare variabilă
de produs dezinfectant
Nu are putere dezinfect,antă<

13
12
Tabel 2 - continuare
Produs Compoziţie Utilizare - Precauţii , ·
Dezavantai: Dacă materialul cu care este echipat căruciorul nu este menţinut într-o perfectă
stare de curăţenie poate fi un mijloc de contaminare a mediului.
-
PRODUSE PENTRU LUSTRUIT 1.4.4 Aspirator
• Detergenţi Detergenţi. ceară emulsionată, apă, Spălarea . pavimentelor 1.4.5 Accesorii
lustruitori sau solventi
"de ceruire" Nu are actiune. de dezinfectanţ 1.4.5.1 MăQuşile de menaj:
Îndepartează murdăria si depune un ., · ·. :·,. •· ·. . ·· Util.izare obligatorie atunci când se manipulează produse cu un anumit grad de toxicitate si în
strat fin de ceară. · Precautu de ut1!1Zare:
timpul curăţeniei pentru a proteja persoana care execută curăţenia.
- Respectaţi temperatura deidepozitare Tipuri de mănuşi:
- Se utilizează îngenerâl diluat. - Mănuşi de cauciuc căptuşite cu bumbac -oferă cea mai bună protecţie, prin izolare termică şi
protecţie faţă de tăieturi accidentale,
1.4. MATERIALUL DE ÎNTREŢINERE A CURĂŢENIEI - Mănuşi latex sau sintetice de unică utilizare. nesterile.
Materialul de întreţinere a curăţeniei trebuie utilizat la.maximum de ~ficienţărespedând regulile
de igienă pentru ca operaţiunile de curăţenie şi dezinfecţiesă~şi ati~găscopul, acela de a elimina Atentie!
microorganismele. Mănuşile pot constitui un mijloc de transmitere a microorganismelor în mediul medical.
Se recomandă ca alegerea materialului de întreţinere a curăţeniei să se facă pebazaunui studiu După utilizare mănuşile se spală, se dezinfectează şi se usucă.
riguros. Pentru ca personalul de întreţinere a curăţeniei săîLutilizeieiâţionalrecomandăm instruirea După scoaterea mănuşilor mâna se spală.
periodică a acestuia.

1.4.1 Mături, 11etii, teuri, mo~Uri ·. ·... .- .•.· < _ • 7 , > 1.4.ij Materiale de spălare:
Cu ajutorul_ lor se.realizează îndepărtareaprafuluişia gun.oiu,IWA~ pe paviniente. 1,4.6.1 Ustensile pentru spălai suprafeţele verticale: compuse dintr-un mâner telescopat şi un
Se utilizează diferite modele şi dimensiuni în fu1wţie.de.,r,1ecf:)sjtăţ/..,.· ··
suport cu lame paralele din cauciuc (raclete).
1.4.2 Căru~ior pentmpurăţenie ·. ·.· . . . ..•.. '<;< •· ,. . 1.4.6.2 Lavete, torşoane, mopuri, bureţi abrazivi.
Destinat transportului materialelor. d8:Tntrnţinere puţin VO!Hrninqase;a'produselor.(ex. deter-
gent, dezinfectant,_ layete, mopuri, s,a), saci. colectori pent[UQEl?euri.Jx.istă qif.WiJ8: moq,el eîn_functie
de producător. Cel mai frecvent, c~rncimul din ţeavă deoţel srgfT19testeprevăzutcu 3etajere. Pe ~
Alegerea
etajera superio(lră se pun 2-4 găleţi micideBI şi unsupoqpe_.ntr,qprgpu~.e. Cel_elalţe2etajerepermit
Mentenanţa materialului de întreţinere a curăţeniei şi dezinfectiei trebuie
depozitarea bidoanelor, lavetelor, mopurilor şi altor accesorii. Sunt prevăzute cu un sistem pentru
- să facă obiectul unui caiet de sarcini
fixarea mânerelor periilor; măturilor. Anumite modele suntprev,ăzatec.u un,ecipient cu grătar pentru - să intre în responsabilitatea specialiştilor în igienă spitalicească/medicului. asistentei de
scurgerea excesului de soluţie de•detergen( dezinfecta~tpentr~ spălarea pavimentului. cabinet din unitatea sanitară respectivă pentru a garanta eficacitatea operaţiunilor reflectată în
Avantai: Permitearanjarea şi tr!=lnsportuJtuturnrrn9ţ.eri,a,IEll,Qţ.Ş};8rQ~uş~!9T9\:JÎQtreţinere necesare estetica şi calitatea cur~ţeniei şi dezinfecţiei.
curăţeniei zilnice. Oferă un loc de organizare a activităţii înţimpigl,@aţig:
Dezavantai:Cost ridicat. · ·· · · l.5. R~m.1u llE ÎfUREŢIN~Iţi A USTENSILEtOR DE CURĂŢENIE
L4,3 Cărucior pentru spălarea pavimentului
1.5.1 Zilnic, după fiecare operaţiune de curăţenie şi la sfârşitul zilei de lucru ustensilele utilizate
.Este alcătuit din4 elemente: cărucior; instalaţie de scurgere{stQarcere(cadnJ cu grătar). găleţi,
vor fi spălate. curăţate, dezinfectate ldecontaminate) şi uscate.
perie, .. ..· .... ·· .. ·. •.•• •·( :-. • · > 1.5.Z Personalul care execută operaţiunile de curăţenie si decontaminare a materialului de
Căruciorul din teavă de oţel cromateste prnvăwţc~rt:r~ţipivot~nteM'fr~~a, suportul pentru
curăţenie va purta mănuşi de menaj sau mănuşi de latex nesterile.
instalatia de scurgere/ stoarcere si.accesorii, _un ghi?on{l9~tala,tr~ âeJnr9Jf~['stoarcere·este din
. 1.5.3 Decontaminarea (cură.tarea şi dezinfec,tia) materialului de cură,tenie:
oţel inoxidabil sau matenal p!asti~ dur. Găleţi!Hsunt mn0~!.Gr/,i\Pi~s.t1ţ,i4qilp~.citate 16 - 25 litri, Se efectuează la sfârşitul operaţiunii de curăţenie pe secţie.
în număr de 2. de culori diferite (ex. roşu. şi albastru). Perier,ompusăâin milo(erlâ care se adptează
Metodă]. Materialul moale reciclabil utilizat se spală cu apă caldă şi detergent, se clăteşte, se
perie cu franjuri (mop).
dezinfectează cu dezinfectant prin imersie, se stoarce şi se usucă. Ustensilele utilizate se spală cu
Avantai: Permiţând separarea apei curate şi apei rnu.rdp\~'Q;:tfapt§ază caliţ~teaantibacteriană a apă caldă. şi detergent, se clătesc; în funcţif de materialul din care sunt făcute şi decomplexitatea
soluţiilor de detergent, dezinfectant utilizate. Se manevrează 1.1şcir,,este,ergonornic, igienic pentru
· lor se .dezinfecte,ază prin imers ie sau prin ştergere cu o lavetă imbibată în soluţie de dezintectant
manipulator. Utilizarea sa permite realizarea unei bune spălă fi.. '
compatibilă cu suportul tratat; se clătesc, se usucă.

14 15

-------------·-~ - &Di
!J
---
,..~,-~~"'*'"*""":"','~,.-,,,...,_,--..,
·-im•
Se începe măturatul de-a lungul marginilor, la colţuri şi sub mobilier
Această metodă este recomandată a se efectua cel puţin odată.pe săptămână. Îns.ectiile cu risc
Se mătură apoi restul suprafeţei
crescut aceasta metodă este recomandată de rutină.
Măturatul se termină la uşa de la intrare
Metodă 2. Materialul moale reciclabil utilizat se imersează în detergent+dezirfectant. se spală,
mătura/ peria se aşează pe căruciorul de curăţenie
se clăteşte, se usucă. · · ·· ·
În interiorul încăperii se strânge gunoiul în făraş, iar laveta (carpa) se împătureşte cu partea
Această metodă este recomandată în secţiile cu risCscăzutde apăritie a intecţiţ1inosocomiale.
murdară în interior
Odată pe săptămană se recomandă prima metodă. Se aruncă gunoiul în sacul/ găleata colectoare
Alegerea metodei depinde d~ gradul de murdărie. ___ .... ,··•·· Laveta reciclabila se pune într-un recipient special destinat.
Curăţarea, dezinfectia ustensile_lor complexe(perii detaşabile,
Obligatoriu se schimbă laveta pentru fiecare încăpere.
efectuează ·111 funcţie de recomandările producătorului. ·
8. Spălarea pavimentului
Are ca obiectiv îndepărtarea la maximum a murdăriei vizibile şi scăderea numărului de microorganisme
2. TEHNICI PRINCIPALE DE ÎNTRETINERE AClJRAT·~·NIEl··sf1D&ZINFECTIEI de pe paviment (acţiune chimică şi mecanică).·
SUPRAFEŢELOR . . , . Se efectuează după măturătul umed.
Metoda ce1or 2 gă!eli:
2.1 ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI şi DEZINFECŢIA PA1lllVIENTULUI Pregătirea materialului:
Se umple găleata de clătire 3 / 4 cu apă limpede (ex. culoare roşie)
2.1.1 Curăţenia zilnică
Se umple găleata de spălare (ex. culoare albastră) efectuând un dozaj riguros al detergentului
Reprezintă îndepărtarea prafului de pe pavimem prin măturar.e.Ul;ni:!d,ă urwatăde spălare.
sau detergentului+ dezinfectant
Pentru curăţenia pavimentelor şi mochetelor pot fi folosi aparate care utilizează spălarea şi
Se pun găletile pe un cărucior
aspiratul umed.
Se montează instalaţia de scurgere/ stoarcere (cadru cu grătar) pe mânerul căruţului
A. Măturatul umef! (mătură cu mâner sau p~rie ~u 111âner} Se fixeaza mopul pe mâner şi se imersersează franjurile acestuia în soluţia de spălare sau
Are _drept obiectiv îndepărtarea prafului.şi agtJh_oaieldrîrnpriiştiate pepavih)entcu ajutorul unei Se utilizează o lavetă cu Teu. Se imersează laveta în soluţie, se stoarce şi se aşează laveta
mături sau perie cu lavetă umezită. Acest procedeu este eficient-şi permite îndepărtarea a 9Q%din curăţă pe talpa Teului.
praf. Tehnica:
Pregătirea materialului: Se storc uşor franjurile mopului sau laveta
perie cu mâner {coadă) sau matură Se spală pavimentul în benzi regulate descriind 8-uri; manipulatorul va sta mereu în partea
lavete din bumbac (bucăti de cârpe) uscată a pavimentului
făraş . .., _ .-._,_· Când este necesar se clăteşte mopul sau laveta, se stoarce şi se imersează în soluţia de
colector de deşeuri (gunoi) saci de plastic, găleţi cu capac, ş.~. spălare
detergent, dezinfectant Solutiile de spălare şi de tl-ătire se schimbă când apă / soluţia devine murdară, pentru
Tehnica: ._ . . ...•.. holuri şi coridoare; soluţiile se schimbă la fiecare salon.
~imentul trebuie să fie uscat şi debarasat di) deşeLir.j\e (~unq?i.yle),grosin~
Metoda combinată: măturărea şi spălarea pavimentului utilizând căruciorul de curăţenie
Laveta trebuie să îmbrace bine·ţalpa pHriei şi sf~tea,totti!]pul 988[clţiuniipe paviment,
Pregătirea materialului:
împingând deşeul înaintea periei. Mătura 'udată'şi sc1.frsada scirplusGideapă{rebuie să
Căruţ de curăţenie prevăzut cu:
stea tot timpul .operaţiunii pe paviment, împingând deşeurile înainte.
un raft pe care se aşează soluţiile de detergent, dezinfectant;
În cursul operaţiunii nu ridicaţi periasau mă.tura,.nu ~f~ctuaţi>paşi înn'âpoi, deoarece prin
grătar de scurgere a surplusului de soluţie pentru mop;
aceste mişcări se antrenează împrăştierea•ril\irdăriei pe.paviment.
se folosesc 2 mopuri pentru fiecare loc;
Metode:
2 saci colectori, pentru mopuri curate şi pentru mopuri murdare
Sunt 2 metode.
Tehnica:
Metoda denumită "prin împingere" con~tă '.~Impinge\e.cLprin ~lunecare în benzi paralele a Se fixează pe mâner mopul curat stors
periei înainteapersoanei. Recomandată pentru curăţarea supr:ăfoţelorîntinse (~olurj; coridoare) fără Se spală pavimentul în benzi regulate descriind 8-uri; manipulatorui va sta mereu în partea
obstacole (mobilier, echipament). · · uscată a pavimentului ·
La sfârşitul spălării se pune mopul murdar în sacul colector
Metoda denumită "pri1Holire" sau "prin pivlitare"prin·care manipulatbruLrotează peria Surplusul de soluţie de pe paviment se îndepărtează utilizând al 2-lea mop curat, dar
descriind "S-uri" pe paviment Recomandată pentru curăţareasuprafeţel6r de diniensiuni mici, înguste. neîmbibat cu detergent, dezinfectant
Măturatul umed al unei încăperi (salon, sală de tratament, ş.a)~ ·
17
16
2.1.2 Curăţenia periodică 2.3. ÎNTRETINEREA CURĂTENIEI si DEZINFECTIEI PE CORIDOARE, HOLURI, SCĂRI, ÎN
O dată pe lună se efectuează curăţenia VESTIARE , , , . ,
curăteniei şi produse dezinfectante adecvate fiecărui.substfarcar~:fre:muiei't'tâtâf Holurile de la intrare, coridoarele, scările sunt zone în care circulaţia''tlste intensă. În funcţie de
cât este de circulată zona, curăţarea pavimentului se poate face de mai multe ori pe zi.
Menţinerea în stare de curăţenie a acestor Zone contribuie la imaginea pe care şi-o fac pacienţii
şi vizitatorii privitor la unitatea sanitară aleasă pentru a fi îngrijiţi.
medical pot fi murdărite prin
Vestiarele reprezintă locul în care se încrucişează vestimentaţia de stradă cu vestimentaţia de
cu mâna murdară.
spital pentru personalul medico-sanitar; acest spaţiu trebuie menţinut curat.
Curăţarea suprafeţelor verticale
2.3.l întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei holurilor, corldoarelo.r, scărilor
2.2.1 întreţinerea curăţeniei pereţilor
aJ întreţinerea zilnică
al întreţinerea
zHnică
Preqătireamateria/uluisi produselor.
Se referă la spălarea cu detergent,
Cărucior de întreţinere
bi întreţinerea periodică Mătură, perii, lavete
Pregătirea materiale/or si a produse/or. Apă, detergent, dezinfectant
cărucior pehtru curăţenie Tehnica:
scară
lavete coridoare:
Se şterg de praf pavimentul, mobilierul, uşile (balamalele) cu o lavetă înmuiată în soluţie de
perie de mâna
detergent+ dezinfectant ·
detergent, dezinfectant
Se practică măturatul umed
Tehnica:
Se practică spălarea pavimentului cu soluţia de detergent
Se clăteşte
Se şterge o cu soluţie de dezinfectant
ScărUe:
Se şterg de praf treptele scării cu peria înfăşurată cu o lavetă umedă
Se şterg de praf balustradele cu lavete impregnate în soluţie de detergent +dezinfectant
Se şterg treptele cu mişcări înainte şi înapoi.
b) întreţinerea periodică
2 găleţi, la~ete, perie de fl)ână · Pregătirea materialului:
detergenţi neutrii cărucior
pentru curăţenie
produse pentru spălat material pentru spălarea pavimentului
Tehnica: .Tehnica:
Se protejează pavimentul. Se
Se şterge depraf,
Coridoare:
• Întreţineresăpţăi:nşnală:
Se spală sticla, se
Se .sp~lă uşile, pereţii
Responsabili: .. . Se.practic~.tehnica de la punctµ\ H,1.
· Persoana resoonsabilimrn • Întreţinerea trimestrială:
Se spală pereţii şi gurile de aerisire
Se şterg de praf plafonul şi corpurile de iluminat
Scările:
Cu ajutorul unei perii cu mânaţ sau perie 9e mâna.se freacă treptele
Se spală pereţii şi gurile de aerisire
Se şterg de praf plafonul şi corpurile de iluminat

18 19
if?'/!"·,

2.3.2 intreţinerea curăţeniei şi dezinfecţiei llesţlarelor, Se distribuie hârtie-prosop


al întreţinerea zilnică Se curăţă obiectele sanitare pe rând începând cu partea de dedesubt a obiectului sanitar.
Pregătirea materialului si a produselor. marginea, bateria, săpuniera, interiorul cuvelor, gurile de scurgere,
·',
căruciorpentru curăţenie Se clăteşte,
material pentru spălarea pavimentului Se aplică soluţia de dezinfectant
Tehnica: * Dacă obiectele sanitare sunt murdărite (îmbâcsite) se curăţă mai întâi cu o soluţie de-deter-
Aerisire în timpul 9peraţiunii de curăţenie gent dezinfectant şi/sau cu un produs abraziv
Curăţarea şi dezinfecţia.chiuvetei.săpunierei,WC 0 uri: < Se clăteşte
Aprovizionare cu hârtie prosop. hârti~ igîeojcă .. .•...... _.. . < ..· . , . •.. .· .·. Se aplică soluţia de dezinfectant
Se curăţă şi se dezinfecteaiiîuşile, inclusiv balamalele şi.uşile'fişeÎuluÎ(dµl~pu'fui) * Pentru obiectele _sanitare din zonele cu risc mare de infecţie sau din saloanele pacienţilor
Se practică măturatul umed at pavimentului. se evacuează gunoiUt ie·:purfsâqi cOlecfori în aflaţi în sistem de izolare funcţională se recomandă şi dezinfecţia zilnică a acestora, înclusiv a
recipientul pentru colectarea gunoiului. . . . ..• sifonului de scurgere de sub chiuveta şi a sifonului de pardoseală:
Se spală pavimentul (vezi punctul 2.1) se varsă 250 ml (un pahar) de soluţie de hidroxid de sodiu (apă de Javei) de 5,25% CI în
sifonul de scurgere de sub chiuveta şi sifonul de pardoseală;
bl întreţinereaperiodică . ,i , ... ·.·. . . , . ·· ... · se lasă un timp de contact de 10 minute
Curăţenia î11 interiorul fişetului (dulapului) intră însărcina celui care îl foloseşh=işi se efectuează
se clăteşte abundent
regulat de către acesta. · ···
Pregătirea materialului si a produselor. bl Wc-uri, pisoare:
La fel ca la punctul 2.1 :1 şi o perie cu m~ner lung se goleşte recipientul în care stă peria de spălat WC-ul
Tehnica: se trage apa şi se clăteşte pe~ia de spălat WC-ul ,
• Întreţinere săptămânală:
Se spală uşile
t Cu o lavetă destinată pentru spălatul suprafeţelor exterioare înmuiată într-o soluţie de deter-
gent dezinfectant se curăţă şi dezinfectează:
Se detartrează WC-urile exteriorul rezervorului deapă
Se cu rătă. se dezinfectează si se ccilecteză deselirilei'· .· .·. ·' ,(':,,e ·' exteriorul vasului de WC
• Întreţinere' lunară: · : · , ·· > .· . · .· _ colacul şi capacul de WC
Se deplasează fisetele (dulapurile) sj se mătur;ă 1 urned:~ise:spală·Pa'lirnentul ,... curăţaţi interiorul vasului deWC cu peria de spălat WC-ul şi soluţia de detergent dezinfectant
Partea exte~ioară afisetului (.du lapo(Jij. se sterg~·:~er~r.a{iii'c~rcăti:iiictezinfeotează. se usucă ·
• întretinere de fond: . . . . . . , . , ..::: .. :··, 't· n'.~; ,, . ·:':';'.,;, . -.· . se dezinfectează sifonul de'pardoseaiă varsând 500 ml (2 pahare) de soluţie de hidroxid de
Se efectuează curăţarea corpurilor de iluminat şi pereţilorod 9 tă pe ~-n · · sodiu (apă de Javei) de 5,25% CI
Responsabili: ' . . . · \V;'.'.'·:.·;-,,-;,,:. Se umple 3 / 4 recip'ientul în care stă peria de spălat WC cu soluţie de dezinfectant.
.Dacă inter.iorul vasului de W.C e~temurdar(îmbâcsit; cu piatră)înaiote de curăţarea propriu-zisă
Personalul de întreţinere a curăţeniei
Evaluare: . . , ·• ..... , . ,. · .,_,.., ,. ,, . .,_ . . ·.
!
]'
se efEJctuează curăţare& cu. ui:l prndus abraziv.
• Întreţinerea de fond
Responsabilul echipei de întretinere a curăteniei trebuie să co~troleze zithicrezt.iltatul'obtiilut si i Detartrare
să s~~z~::;;.,:~;:;;;;;~;;;:~~/,;~~i~:mtpenţf:~;R~ră,iţ~~.i~#~fi:p~iqă:........ .•. :;,.,;,{(· .. ' '
I--

t
în funcţie de duritatea apei distribuite, piatra se poate depune pe,b,cjtElfii şi inţeriorul articolelor
sanitare. Acest depozit constituie un mediu favorabil de dezvoltare a microorganismelor.
ObiHctele sanitare: chiuvete: căzi'de l:)ăle'. âQ Detartrarea este operaţiunea care se efectuează cu un produs acid specific. Ritmul este în funcţie
-l--
uroezeală:Întretinerea. c.urătenia si dezinfectiâace ,de d1,Jritateaapei. . _ . .
cum ar fiPs~ucltimoria{Proteus.· S"erratia, îiicho'ajc_ Se deşurubează robineţii; se imersează în soluţia de detartrare până la dizolvarea pietrei. apoi
Tehaică. metodă: se clateşte şi-se montează la lqc,,. .... ·•· .. . ..
• Întreţinerea zilnică. ·Cu ajutorul unei lavete înmuiate în produs se. detartreză suprafaţa [marginile) articolelor sanitare .
, Dacă este necesar se treacă, apoi se clăteşt1;1. Se trece la operaţiunea de într~ţinere zilnir:ă a curăţeniei.
i!l chiuvete, că2:i de b,aie, .dlJ$;1 bi~u: ·...· , :' ,
* Oaeăobiect~1esani?arenu:;wrii:n%r~~'rit~('ilfnti~'~s', ATENŢIE_! NU amestecali 'nichidată\-hidroxldul de sodiu cu detanrantul !
ele detergent dezi~tectant, se cură,ţâ:astfel: · · ···· •'··
.. '., .... _!

Se curăţă faianţa de pe p~teţi r


20 rt, 21
:.

l
. -----
Curăţarea şi dezinfectia sifoanelor Întreţinerea şi curăţenia în saloanele cu bolnavi aflati în sistem de izolare funcţională se face
În zonele cu risc mare de infecţie, în timpul întreţinerii de fond a saloanelor bolnavilor se având în vedere manopere prin care să se limiteze contaminarea exteriorului.
recomandă curăţarea sifoanelor (de la chivetă, de pardoseală). • Pregătirea materialului si a produselor
Se execută urmatoarele operaţii: cărucior pentru curăţenie
deroontarea sifonului material pentru spălarea pavimentului
curăţarea cu o perie şi o soluţie de detergent+ dezinfectant soluţie de detergent. dezinfectant
clătire o lavetă pentru fiecare salon necesară la măturatul umed
se agită ZO minute Tntr-o soluţie de detergent+ dezinfectant •_Tehnica:
se scurge Se bate la uşă salonului. se deschide uşa, se salută bolnavul, se înveleşte bolnavul, se
se remontează deschide geamul pentru a se aerisi;
Materiale si produse: Căruciorul pentru curăţenie se lasă afără pe coridor;
Produse abrazive Se face ordine în salon: se aranjeaza halatele, ziarele, revistele, etc.
Hidroxid de sodiu Se şterge de praf mobilierul cu o lavetă îmbibată în soluţie de detergent+dezinfectant: corpul
Detartrant pentru chivetă de iluminat. tăbliile patului, blatul mesei pe care se serveşte mâncarea, noptiera, masa rle
Detergent. dezinfectant scris şi scaunele;
Mănuşi de menaj Laveta se clăteste după ştergerea fiecarui element de mobilier.
Perie mică, lavete Se şterg de praf celelalte suprafeţe orizontale;
Dacă este cazul. în locurile murdărite, se şterg pereţii, geamurile, uşile.
Responsabili: Cu o lavetă îmbibată în soluţie de detergent+dezinfectant se şterg întrerupătorul electric şi
Personalul de întreţinere a curăţeniei ajutat de instalator. balamalele de la uşi.
Evaluare: . .. Se curăţă grupul sanitar: oglinda, chiuveta, suportul pentru prosop, suportul pentru hârtia
Periodic se verifică starea de curăţenie a articolelor sanitarnâ1.1i1ual ş(baţteriolpgic, igienică şi vasul de toaletă cu accesoriile. Se dezinfectează sifonul de.pardoseală şi sifonul
Responsabilul echipei de întreţinere a curăţeniei va respecta datele pl?nific,?tepentru operaţiunea de la chiuvetă.
de detartrare. ·· · · · ·· · Se mătură umed pavimentul şi se strâng deşeurile din interiorul salonului; se goleşte cosul
de gunoi şi se se curăţă; se pune în coş un sac nou de plastic. Deşeurile provenite din salon
se strâng în spaţiul special destinat colectării temporare din secţie.
Se spală şi dezinfectează pavimentul
Se verifică aspectul estetic al salonului, se închide fereastra, se salută bolnavul.
. : :._'-.:',.--,,,_-, ,:_:;-;,--:. 2,5.2 Întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia saloanelor după externarea bolnavilor
2.5; ÎNTRETINEREA CURĂîENIElşiDEZIHFECJI~ ~~t~~~E.b~~.··. · al Situam de care trebuie linul seamă:
Bolnavii plasaţi într-un mediu curat şi dezinfectatzilAi{).pot şăprirneasc,ă;s~f'Jicii de sănătate în În timpul efectuării curăţeniei mobilierul rămâne în salon
condiţii de asepsie corectă. Atunci când aceştia suntîntemaţi}~,şpiJaj.sal9ar1eteHacărffSUnt repartizaţi Dezinfectia terminală (ciclică) se efectuează în cazul evoluţiei focarelor de IN după ce s·a
trebuie să le ofere garanţia unui mediu curat din punct de vedere vizual şi batterjolqginr, declarat focarul închis şi s-au externât toţi bolnavii, în cazul spitalizării în secţie a unor
2.5.1 întreţinerea zUnică bolnavi cu boli infecţioase, în cazul spitalizării bolnavilor pentru care s-a aplicat procedura
• Situatii de care trebuie tinutseâma de izolare functională (izolare pentru infecţii cutanate, digestive, transmise prin sânge,
îniealizarea·curăţeniei trebuie luateînconsiderâ[e}î~~fij[hlecut~nJe(ci'nte~.enţiile.rnedicale, respiratorii).
contaminarea sa.Ionului. Se . recoma.ndă ?t?Peraţiunile de qură,trnie să!sB'înteapă cu Protocolul de întreţinere a curăţeniei saloanelor şi dezinfecţiei (zilnică sau ciclică) acestora
saloanele mai puţin contaminate. ·. ···.· •·.· · . .·.··• ·. < ·•·• <. .... • ''.(:,.: ' ' \ se realizează de către specialiştii în igienă spitalicească din cadrul SPCIN împreună cu şeful
În fiecare salon se începe cucurăţareao.biectelo~rn<1i8uţininurdare)i se·termină ~~obiectele de secţie şi asistenta şefă.
murdarn (coşuri.·dedeşeuri·şi. vasul.de't?:tletă) .••.•.•••••,,. i'.i<
În nici o· secţie· NU seadIJJite existenţ3ghiv.ecelor61/}lor,i: ?~se,
,r,.·. ·. . . . . . . . :,
cufl.tîrtt~iat9NU se admit în
În cadrul operaţiunilor de curăţare şi dezinfecţie este important: să se cureţe cu detergent,
să se clătească şi să se utilizeze o soluţie de dezinfectant.

secţ~i le cu ,ri SC mare . (secţi i q~ ,nquTnăşG~ţ( re9Di,ITJ.at1ţiibJ~&{9;];0 9ie•,1:~l~JJ,;ă;.tljtg);j'.' c :r bi Pregătirea materialului si a produselor.
ln secţiile în care sunt admise vase GU flori tăicltH, aprqîftVas se:sco)wba ţitnic, iafîn apă se cărucior
pentru curătenie
adaugă o linguriţă de hipoclorit de sodiu 12,5%CLacti~; aceasJă operaţiune nu se execută la chiuveta materiale pentru spălarea pavimentului
din salon, ci în încăperi special destinate pregătirii activit~tii•propriu zise, 0

22 23
f-'.'..,.
,,
()
'I" r, ,"
.
soluţie de detergent, soluţie de dezinfectant ', if""'.,.
\ . .,.,,,- 2.6. ÎNTRETINEREA CURĂTENIEI si DEZINFECTIA BLOCULUI OPERATOR
o lavetă pentru fiecare salon necesară Ic) măturatul umed ., ~,· Întreţinerea: curăţenia şi dez'infecţia în sălile de operaţie şi anexele bloculu,i operator are drept
lavete, perii de mână şi perii cu mâner, etc. /' scop realizarea unui mediu foarte curat unde să se desfaşoare în siguranŢ€ actul operator.
cJ Tehnica: • 2.6.1 întreţinerea i:urăţeniei şi dezinfecţia blocului operator înaintea începerii programului
se strânge lenjeria murdară şi se. pune în sac impermeabilizat . Înainte de începerea programului operator, în sălile de operaţie curăţate, dezinfectate şi pregătite
se strâng şi se evacuează deşeurile din coşul de gunoi, coşul d[nWC; acestea se curăţă şi pentru activităţile specifice se va efectua o nouă operaţiune de ştergere şi dezinfecţie.
se dezinfectează Materiale si produse:
se deprăfuieşte plafonul Soluţie de detergent, soluţie de dezinfectant
se curăţă şi se dezinfectează toate obiectele din salon: patul, salteaua,.mesele, noptierele. Lavete, lavete de unică utilizare
NU Uitaţi curăţarea Şi dezinfecţia roţilor de la mobUierul rulant ! Perii
Se şterg umed: pereţii, gurile de aerisire, geamu-rile·, uşile cu soluţie de Tehnica:
detergent+dezinfectant; ·' . Dimineaţa, cu 30 minute îna.inte deînceperea programului şi intrarea personalului în tură se
Se curăţă şi se dezinfectează obiectele sanitare din grupul sânitar'âtaşat,salonului. Dacă efectuează ştergerea umedă a prafului cu lavete înmuiate în soluţie de dezinfectant a:
este necesar, se detartrează obiectele sanitare; se curăţă şi se,Cdeiinfectează sifonul de -r Lămpii scialitice: faţă interioară şi exterioară, articulaţia;
pardoseală şi sifonul de la chiuvetă. Suprafeţele orizontale: masă de operaţie, mesele de rhstrumentar, alte mese, scaunele;
Se mătură umed, se spală pavimentul şi se dezinfectează Se pun saci de plastic în recipientele pentru deşeurile rezultate în cadrul actului operator.
Se reaşează mobilierul în salon • Se spală umed pavimentul (ca la spălarea umedă) şi se dezinfectează.
Persoana care a·efettuat curăţenia şi.deiinfecţiă·se spală pe mâini·şi apoi pune lenjerie În paralel personalul care se ocupă cu anestezia procedează laşteigerea umedă şi dezinfecţia:
~~~~' ' ' ,' '
mesei de anestezie, aparatului pentru respiraţie asistata, defibrilatorului, aparaturii video,
c'a
În cadrul întreţinerii şi curăţeniei saloanelor se recomand.a de •2 ori pe an să se spele monitoarelor, ş.a.
. pereţii placaţi cu faianţă; sauvopsiţi;jaluzeleâeltferestre: : ·· ·· Se asigură componente sterile la aparatura de anestezie, terapie intensivă; tubulatură, sonde
endotraheale, măşti de oxigen ş.a. sterile.
dl DezinleeJia termiqală lcltllcă/ ,·. . . .•.· . < . . .·· .·. ,
O dată pe lună; pe baza unui calBndar)n, 9pr9:s,i:i:>J,;i'11jfis? 9i;i,~it1_fecfia<term}nală (ciclică} a 2.6.2 întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului onerâloi'. între intervenţii
saloanelor, se efectuează operatiuni,a de clezinfetiie•·pr:fn:/:1uNe~ia:~~(stropir~)s~1:1vaporizare. ·· Materiale şi produse: · ··
Se poate utiliza metoda clasică de formolizare sâu'potfîr11:iJiz~fo)ijfe;q~iihfed~iitJ'specialdestinate Cărucior pentru curăţenie
Soluţie de detergent, soluţie de dezinfectant

~:,~~~:1!=:l!i:0~~21E:~:~:&:Jl:illl~,~Îtif~:i!·:::~:;::
încât să permită contactul cu dezinfectantutse fasă:clest:tifae:§~®\elă;;ds;iledeJa nopţiere;dulapuct-­
Lavete, lavete de unică utilizare, cuve
Recipiente şi saci de plastic pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor
Perii cumâner, perii de rriână
Se utilizează tehnica prin pulverizarn'sau stropire./'-' '.'-···' ,·-,,:·:': < ,. --, ,· , Tehnica:
În cazul utilizăriitormo1u1ui se aptică teh~tCaprinciuiv~~i 4~ţRiauyaţio,di~recuiidehictă formică Această operaţie se execută de către 1 - 2 persoane.
3 - 5.9% si' un timp de contact de 6 - 12 ote,,urrr\ată
·. ·.·
d&~~Fisire,.·_sau
. . ·: . . . .
Mel!tra'IIzare
...... ......•.. ··.
cu solutie
, ' de_.,
Se colectează şi se evacu_ează deşeurile.
Se curăţă recipientele pentru colectarea deşeurilor şi se înlocuiesc sacii de plastic
/'

amoniac_ · ·• ,.• ·, .. ,,,_ ; .... ·<.,,.-/,·._.,_··


Dacă unitatea sanitară dispune de descameră; păturile ŞÎ;S,c)Jtelel~ vorrţi,~ezinfectate în acest~--- . Se evacuează lenjeria murdară, borcanele de aspiraţie şi instrumentele folosite;
încăpen. Se curăţă şi se dezinfectează toate suprafeţ!31e orizontale: articulaţia lămpii scia\itice, masa
de operatie cu accesoriile ei, alte aparate utilizate;
Responsab iii: . . • . . . .. . , ... ·.. , ·. . ., . .. . . •· Se efect~ează spălarea şi qezinfecţia payimentuluL
Şefui de secţie şi asistenta şefă cu sprijinul,tehnlcafsp'eti~liştito(în igi~na:spifalicească din În paralel personalul care se ocupă cu' anestezia procedează la ştergerea umedă a: mesei de
cadrul SPCIN. -·· - .... , ..- . . . .
anestezie. aparatului pentru respiraţie asistată, defibrilatorului, .aparatura video, monitoare, ş.a,
Evaluare .· . , . ·,:,. ::;, .,", "'-' ;: :,, .,. : . '-" , . . Componente ale aparaturii de anestezie, terapie intensivă, tubulatură, sondele endotraheale, maştile
Medicul sef de sectie si asistenta setă vor contto,la rezultatul •opefatiunilor si·modul în care-se de oxigen ş.a. se înlocuiesc cu altele sterile.
respectă reg~lile stabilite. - · ·, fi+(,\•j;f;\(1;;,ţ:i(f'.t;:~-~::'
· 2:6.3 întreţinerea cliriiţeniei şi dezinfecţia llloclilui operator la sfârşitul programului
Materiale si aroduse:
Cărucior pentru curăţenie

24 25

,l!PII -.-A .. t„4 .. J-i 'tii. ... ...$, III„


-·,-
"!(·
tSi''":""

Soluţie de.detergent, soluţie de dezinfectant Locul pentru spălatul pe mâini: dacă perii.le sunt reciclatiile, se colectează şi se trimit la locul
Lavete, lavete de unică ut\lizare unde se efectuează procesarea lor în vederea sterilizării. .
Făraş, recipiente şi saci de plastic pentru colectarea şi evacuarea. deşeurilor Se curătă si se dezinfectează chiuvetele si accesoriile acestora, mai ales,,bateriile (vezi punctul
Perii cu mâner, perii de mână ' a
2.4). Se pun~ săpun lichid antiseptic. Se efectu~ază detartrarea şi curăţarea cu dezinfectant sifonului
Scară de la. chiuvete şi a circuitelor.
Tehnica: Se spală şi se dezinfectează sub mobilier, balamalele uşilor, recipientele pentru colectarea
deşeurilor şi lenjeriei.
• Sala de operaţie
Se mătură umed, se spală_ şi se dezinfectează pavimentul.
Tehnica este asemanatoare cu tehnica întreţinerii blocului operator între intervenţiile operatorii.
Se evacuează instrumentarul folosit, se colectează şi evacuează.deşeurile; lenjeria murdară. - lncăperile de pregătire preoperatorie a bolnavilor
în saci impermeabili; se curăţă recipientele pentru cglectarea deşeurilor şi se înlocuiesc. Se colectează şi se evacuează deşeurile şi lenjeria murdară.
sacii de plastic . Se curăţă, se dezinfectează masa de anestezie, mobilierul, partea exterioară a dulapurilor pentru
Se curăţă şi se dezinfectează tot materialul din sală şi se.aşează pe măsură ce sunt procesate medicamente, instrumente, balamalele uşilor. .
în mijlocul sălii: . .· . .· Se mătură umed, se spală şi se dezinfectează pavimentul.
mesele pentru instrumentar, stativul pentmperfu.zie .. Personalul care se ocupă cu,anestezia are în responsabilitate întreţinerea curată a materialului şi
articulaţia lămpii scialitice, -masa de operqţie cu accesoriile ei, scăriţa, aparaturii specifice, asigurând echipament steril. ·
alt mobilier sau aparate utilizate, reflectoarele de la lămpile de ultraviolete.
Instalaţia de aspiraţie: ·
f • Spaţiile de circulaţie în blocul operator (coridoare)
Curăţenia spaţiilor de circulaţie în blocul operator se efectuează prin ştergere umedă ori de câte
Se evacueaz_ă borcanele de <;1spiraţie . ..
ori este nevoie şi obligatoriu în fiecare zi după curăţenia şi dezinfecţia în încăperile blocului operator
Se curăţă şi se dezinfectează tubulatura de aspiraţie prin imersare şi barbotqrele într-o
prin spălarea pavimentului cu soluţie.de detergent urmată de qezinfecţia acestuia.
soluţie de dezinfectant; SB dezinfectează, se clătesc abi.mdentcu apă sWrilă, se usucă;
până la 1.,1tilizare se menţinîn cutiimetăl:iceJterile(~~ziM~cţienivel}noiltc-Capitolul li). ţ ... 2.6;4 lntreţinerea periodică a curăţeniei şi dezinfecţia sălilor de opQraţie, in fiecare săptămână
Se montează borcanele de aspiraţietLirăţate.~fdeBn1~ţtate,. , ; . · , l .sau ;după o interven,e septică
Cu lavete îmbibate în so Iuţi~ dEl detE!rgen(qe,ztof~~ţ~nt se şţ~xg,reJlectoar~!tde ,la lămpile
t Materiale si produse:
f-:
de UV şi gurile de aerisire. · '· ··•· ·.· · ... · · ·' ···· , ·,, ' · ' .,,.,,' · . "'' · '• · · ·Cărucior pentru curăţenie .
Cu lavete îmbibate în soluţie de detergentt-dezinfectant.sE!Jţerg şi s:e :cutâţă suprafeţele r Soluţie de detergent. soluţie de dezinfectant
i
verticale, balamalele usilor. · · · ··.. ' •· · · · ·· · · · i Lavete, lavete de unică utilizare
-t Făraş, recipiente şi saci de plastic pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor
Întretinerea pavimentuiui: . . ..... · ·.. · l
Se mătură_ umed începând de la marginile Sălii {vezi p~nttui:2.î) Perii cu mâner, perii de mână
Se spală plintele şi pavimentul destib mobil1titudetff9!fo'.tt!efinf~Gt~nt (vezi punctul Scară
2.1) ............. . i Tehnica:
Se cu rătă rotile mobilierului, Se reasealză mobilierul. Săptămânal, în ziua de repaus a sălilor de operaţie, se efectuează curăţenia şi dezinfecţia ciclica
Se măt~ră umed, se spală si sedezi~fect~azi .. 'tilC . .· ·. (vezi punctul 2.5.2 d). ···· ···
În parai~! personalul care se oc~pă cuane~i~tl~'riit
\:
·1·sl:ergerea urne·dă mesei de a: Se colectează şi se evacuează deşeurile şi lenjeria murdară.
anestezie,. aparatul'i.Ji pentru resp,raţie:asi~t~#(tietff 1.'~·paratlir]i,fideo, monitoarelor, Gurile de ventilaţie se şterg de praf (umed), se spală şi dezinfectează
ş.a. .. . . .· C;..·. : ; '<·: Aparatele cu raze ultravi.olete: .
Aparatura de anestezie, terapie intensivă; ş,a, .se, â~cdnţ~\nite~_iă prip pei:r(tintare şi curăţare , Se scoate din priză aparatul
r
minuţioasă şi dezinfecţie, potrivit recomandăr1lorprba:µc~ţ9n)lui;' ~.· · .• .. : .•...· \ •.•. , ......• ·Se şterg tuburile cuo lavetă îmbibată într·un produs pentru spălatsticla
l'

:j1~l~~;;;;,;;,:h:::::ă:;::::;!ţ;;:~i;~":::
Se curăţă.şi se dezinfectează reflectoarele
1!.',. Tavanul: se şterge de praf cu o lavetă umedă
:1 Pereţii: se spală cu peria cu mâner telescopat cu lavete îmbibate în soluţie de detergent+
I:·
!...
dezinfectant

·. . ..SPălare
. ' .·....•chJrlll'9ita1ăi.
!t,, • Uşile şi geamurile: se curăţă şi se dezinfectează
.• filitu, . sala ...pentru
. instru·mentâ'rui~i · . . ,· ;,·.· " •clri1l'~r(~~r}îri:tn~itl!rei,1!e11jr:ij,
;•.,; .. ;,·,, '.,c:,.•,· ':/ ••,,,,,,,.,,î;J,i,,;;c,,,,~e·,:,,{•··'?. ,S{lilarea
. ; k: Dulapurile pentru medicamente, instrumente: se curăţă şi se dezinfectează în interiorul
-l1 acestora de cătr_e asistentele medicale responsabilizate
Se colectează şi se-evacuează deşeurile şi lenjeria murdară, Lampa scialitică: se curăţă, se dezinfectează reflectorul, sticla şi braţul articulat
.ţ.
26 r,.1• 27

~ ~ ~ . 2 n .. u:;;;:z:.z.a ... J4. L. .,.,.J....JM~.( · ·t:_:-


Material si mobi/ler. At11nţie!
Masă de operaţie şi accesoriile ei: se demontează, se spală cu detergent, se clăteşte şi se • După operaţia de detartrare se efectuează controlul sterilităţii (bacteriologic) apei.
dezinfectează, inclusiv accesoriile acesteia şi husele perniţelor
Mesele pentru instrumentar, stativele, scăriţa, alte materiale: se curăţă şi se dezinfectează
Recipientele pentru colectarea deşeurilor şi a lenjeriei murdare: se curăţă şi se dezinfectează Responsabili:
Instalaţia de aspiraţie: Sora şefă a blocului operator, personalul de anestezie
Se evacuează borcanele de aspiraţie Evaluare:
Se curăţă şi se dezinfectează tubulatura de aspiraţie, prin imersarnşi barbotare într-o soluţie Execuţia acestor activităţi trebuie să fie încredinţaăa unui personal calificat. Trebuie controlate
de detergent, se dezinfectează se clătesc abundentcu apă sterila, se usucă; până lautilizare rezultatele obţinute şi tehnicile utilizate.
se menţin în cutii metalice sterile (dezinfecţie nivel înalt~ Capitolul li), Atunci când se validează un protocol de lucru, în timpul evoluţiei focarelor de infecţie nosocomia!ă
Se montează borcanele de aspiraţie curate, dezinfectâte şi sterilizate se recomandă recoltarea de probe din mediu (prelevări de pe suprafete pentru controlul condiţiilor
Materialul de anestezie (sub responsabilitatea personalului de anestezie): igienico-sanitare - CIS). ,
Aparatul de respiraţie se curăţă şi se dezinfectează circuitele
Alte materiale utilizate pentru anestezie, dulapurile şi sertarele în care se ţin materiale pentru
anestezie se curăţă şi se dezinfectează 2.7 ÎNTREŢINEREA CURĂŢENIEI şiDEZINFECJIA BLOCULUI DE NAŞTERI
Aparatura de anestezie, terapie intensiyă, ş,a, sedecontamitează prin demontare şi curăţare Întreţinerea, curăţenia şi dezinfecţia în sălile de naştere şi anexele blocului de naşteri are drept
minuţioasă dezinfecţie, potrivit recomandărilor producătorului, . . . ··.. . scop realizarea unui mediu foarte curat unde să se desfaşoare în siguranţă nasterea, .
Orice piesă care necesită.sterilizarea, va fi sterilizată utilizând metoda de sterilizare recomandată 2.7.1 întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului de naşteri înaintea începerii programului
de producător, Înainte de începerea programului în sălile de naştere curăţate, dezinfectate şi pregătite pentru
Tubulatura. sondele endotraheale, măştile de oxigen vor fi sterilizate utilizând metoda de sterilizare activităţile specifice se va efectua o nouă operaţiune de ştergere - dezinfecţie.
recomandată de producător, Materiale si produse:
Operaţiunile de curăţenie trebuie să fie făcute înainte de efectuarea dezinfecţiei terminale (vezi Soluţie de detergent, soluţie de dezinfectant
pct 2,5,Z dL Lavete, lavete de unică utilizare
Pentru reuşita operaţiunii, mobilierul din blocul operatortrebuieaşezatîn aşatenncât să permită Perii
pătrunderea vaporilor de dezinfectant pe toate suprafeţele: se lasă descrise sertarele, uşile dulapuri loc Tehnica.·
În cazul utilizării formolului se aplică tehnica prin pulverizare sau vaporizare cu o soluţie aldehidă Dimineaţa, cu 30 minute înainte de începerea programului şi intrarea personalului în tură se
formică 3 - 5 g% şi un timp de contact de 6 ~ 12 ore, urmată de aerisire sau neutralizare cu soluţie efectuează ştergerea umedă a prafului cu lavete înmuiate în solutie de dezinfectant a:
de amoniac, Lămpii scialitice/ reflector: faţa înterioară şi exterioară, articulaţia;
Pavimentul si plintele: se efectuează măturatul umed, spălarea şi dezinfecţia acestora, Suprafeţele orizontale: masa ginecologică, mesele de in~trumentar, alte mese. scaunele;
Se pun saci de plastic în recipientele pentru deşeurile rezultate în cadrul naşterii,
Atenţie! Se spală umed pavimentul (ca la spălarea umedă) şi se dezinfectează,
În paralel personalul care se ocupă cu anestezia procedează la ştergerea umedă şi
• Dacă blocul operator dispune.de instalaţie pentru tratarea aerului, dezinfecţia mesei de anestezie, mesei pentru instrumente, apăraturii de anestezie cu
care este echipată sala,
Se asigură tubulatură şi măşti de oxigen sterile,

2.6.5. întreţinerea· autoclavului pentru prepar11rea ,.pei.ţterHe şi ţevm1r de distribuţie a apei 2.7.2 întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia blocului de naşteri între intervenţii
Materiale si produse,,
sterile . . .. .··... ·. .·.·. ·.·. . .• ...·.. ·•
o dată pe săptămână se efectuează un ciclu complet.de sterilizare el apei în care s-a adăugat Cărucior
pentru curăţenie
Soluţie
de dezinfectant, soluţie de dezinfectant
canti.ta.. tea core.spunzato. are de de. zinfe. c..ta.. n.t (s. u. bsta. nt·e. c.1.0.·...ri.ge. n
. e..··.l. i.· .1. a sf···â·..r.s... it.·.u..· , c'.1.c.1.u.1.u...i . se deschid
robinetele de la spălatoare, lăsând apa sterilă sii cUrgăpânăcând goleŞte caz.anuLSe realizează se Lavete, lavete de unică utilizare, cuve
Recipiente şi saci de plastic pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor
un al doilea ciclu complet de sterilizarna apei şi lasfârşitulciG\UILJise deschid robinetele de la
spălatoare;lăsând apa sterilă să curgă până câ(ld se guleşte GazaflUL pentn.j a ~e clăti tubulatura, Se Perii cu mâner, perii de mână
reîncarcă cazanul cu apă şi se execută un .ciclu de preparare a apei sterile, Când este cazul, de Tehnica:
efectuează şi operaţia de detartrare, Această operaţie se execută de către 1 - 2 persoane,
Se colectează şi se evacuează deşeurile,

28 29
~- -------- I

Se curăţă recipientele pentru colectarea deşeurilor şi se înlocuiesc sacii de plastic Aparatura de anestezie, terapie intensivă, ş.a. se decontamitează prin demontare, curăţare
Se evacuează lenjeria murdară, instrumentele; minuţioasă şi dezinfecţie, potrivit recomandărilor producătorului.
Se curăţă şi se dezinfectează toate suprafeţele orizontale: articulaţia lămpii scialitice / Orice piesă care se sterilizează va fi sterilizată utilizând metoda de sterilizare recomandată de
reflector, masa ginecologică cu accesoriile ei, masa pe care aşează nou-născutul, alte aparate utilizate; producător. .,
Se asigură tubulatură şi măşti de oxigen sterile. Tubulatura, măştile de oxigen vor fi sterilizate utilizând metoda de sterilizare recomandată de
Se efectuează spălarea şi dezinfecţia pavimentului. producător.
În paralel personalul care se ocupă cu anestezia procedează la ştergerea umedă şi dezinfectia
mesei de anestezie, mesei pentru instrumentar, aparaturii de anestezie cu care este echipată sala. • Filtru, sala pentru spălare chirurgicală, echipare sterilă şi încăperea pentru spălarea
Se asigură tubulatură şi măşti de oxigen sterile. instrumentarului
Se colectează şi se evacuează deşeurile şi lenjeria murdară.
2.7.3 întreţinerea curăţeniei şi de;?inlecţia blocului de naşteri la sfârşitul programului Locul pentru spălatul pe mâini: dacă periile sunt reciclabile, se colectează şi se trimit la !ocul
Materiale si produse: unde se efectuează procesarea lor în vederea sterilizării.
Cărucior pentru curăţenie Se curăţă şi se dezinfectează chiuvetele şi accesoriile acestora, mai ales bateriile (vezi punctul
Soluţie de detergent, soluţie de dezinfectant 2.4). Se pune săpun lichid antiseptic. Se efectuează curăţarea şi dezinfecţia sifonului de la chiuvete
Lavete, lavete de unică utilizare şi a circuitelor.
Făraş, recipiente şi saci de plastic pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor Se spală şi se dezinfectează sub mobilier, balamalele uşilor, recipientele pentru colectarea
Perii cu mâner, perii de mână deşeurilor şi lenjeriei.
Scară Se mătură umed, se spală şi se dezinfectează pavimentul.
Tehnica:
• Saloanele de travaliu
~ Sala de naştere (expulzieJ La tel ca la punctul 2.5
Tehnica este asemănătoare cu tehnica întreţinerii curăţeniei blocului de naştere între intervenţii.
Se evacuează instrumentarul folosit, se colectează şi evacuează deşeurile, lenjeria murdară •·Cabinetul de consultaţii ginecologice (supravegherea travaliului!
în saci impermeabili; se curăţă recipientele pentru c61ectareâ deşeurilor şi se înlocuiesc Se colectează şi se evacuează deşeurile şi lenjeria murdară.
sacii de plastic. Se curăţă, se dezinfectează masa ginecologică şi anexele acesteia, scăriţa, mobilierul,.pa11ea
Se curăţă şi se dezinfectează tot materialul din sală şi se aşează pe măsură ce sunt procesate exterioară a dulapurilor pentru medicamente, instrumente, balamalele uşilor.
în mijlocul sălii: Instalaţia de aspiraţie: la fel ca la blocul operator.
mesele pentru instrumentar, stativul pentru ·perfuzie, Se asigură tubulatură şi măşti de oxigen sterile.
articulaţia lămpii scialitice / reflector, masă ginecologică cu accesoriile ei, scăriţa, masa Se mătură umed, se spală şi se dezinfectează pavimentul.
pe care aşează nou-născutul, · · Z.7.4Întreţinerea periodică.a curăţeniei şi dezinfecţia sălilor de naştere, în fiecare săptămână
alt mobilier sau aparate utilizate, reflectoarele de la lămpile de ultraviolete sau după o intervenţie cu pot1mţial septic (ex.: membrane rupie > 5 ore)
Instalaţia de aspiraţie: la fel că la blocul operator, punctul 2.6.3. Materiale si produse:
Cu lavete îmbibate în soluţie de detergent+ dezinfectant se şterg reflectoarele de la lămpile Cărucior pentru curăţenie
de UV şi gurile de aerisire. Soluţie de detergent, soluţie de dezinfectant
Cu lavete îmbibate în soluţie de detergent+ dezinfectant se şterg şi se curăţă suprafeţele Lavete, lavete de unică utilizare
verticale, balamalele uşilor. Făraş, recipiente şi saci de plastic pentru colectarea şi evacuarea deşeurilor
Întretinerea pavimentului: Perii cu mâner, perii de mâna
Se mătură umed începând de la marginile săliHvezi punctul 2.1) Scară
Se spală plintele şi pavimentul de sub mobilier cu detergent dezinfectant (vezi punctul Tehnîca.
2.1) Săptămânal, în ziua de repaos a sălilor de naştere, se efectuează curăţenia şi dezinfectia ciclică
Se curăţă roţile mobilierului. Se reaşează mobilierul. (vezi punctul 2.5.2 d)
Se mătură umed, se spală si se dezinfectează pavirnentuL Se colectează şi se evacuează deşeurile şi lenjeria murdară.
În paralel personalul care se ocupă cu anestezia procedează la ştergerea umedă· şi dezintectia Gurile de ventilatie se şterg de praf (umed), se spală şi dezinfectează
mesei de anestezie, mesei pentru instrumentar, aparaturii de anestezie cu.care este echipată Aparatele cu raze ultraviolete:
sala. Se scoate din priză aparatul
Se asigură tubulatură şi măşti de oxigen sterile. Se şterg tuburile cu o lavetă îmbibată într-un produs pentru spălat sticla
Se curăţă şi se dezinfectează reflectoarele

30 31

u_..,..,.,,.ilill,_.,.._..,._______________~ - - -
·:,·,. , ,.. -.,. -,...... ~,..,,...,.,,,,;_,,,. __,,..,r1-.~-..~$),..,,,,.~:1!!'!11~"'=-•,._____
Tavanul: se şterge de praf cu o lavetă umedă Atunci când se validează un protocol de lucru. în timpul evoluţiei focarelor de infecţie nosocomia\ă
Pereţii: se spală cu peria cu mâner telescopat cu lavete îmbibate în soluţie de detergent+ se recomandă recoltarea de probe din mediu {prelevări de pe suprafeţe pentru controlul condiţiilor
dezinfectant igienico-sanitare - CIS).
Uşile şi geamurile: se curăţă şi se dezinfectează
2.8 ÎNTREŢINERE~ CURĂŢENIEI Şi DEZINFECŢIA SALILOR DE TRATAMENT
Dulapurile pentru medicamente, instrumente: se curăţă şi se dezinfectează în interiorul
acestora de către asistentele medicale responsabilizate 2.8.1 intretinerea zilnică si periodică
Lampa scialitică / reflectorul: se curăţă, se dezinfectează reflectorul, sticla şi braţul articulat În reaiizarea curăţeniei şi dezinfecţiei trebuie luate în considerare: îngrijirile curente.
Ma.terialsi mobilier: intervenţiile medicale, contaminarea sălii. ·
Masă ginecologică şi accesoriile ei: se demontează, se spală cu detergent, se clăteşte şi se În fiecare sală. de.tratament se începe cu curăţarea obiectelor mai puţin murdare şi se
dezintetează, inclusiv accesoriile acesteia şi husele perniţelor termină cu obiectele murdare (.coşuri de deşeuri).
Mesele pentru instrumentar, masa pentru primirea nou-născutului, stativele, scăriţa, alte NU se admite existenţa ghivecelor cu flori şi vaselor cu flori tăiate.
materiale: se curăţă şi se dezinfectează · Materiale si produse:
Recipientele pentru colectarea deşeurilor şi.a lenjeriei murdare: se curăţă şi se dezinfectează cărucior pentru curăţenie
Instalaţia de aspiraţie: material pentruspălarea pavimentului
Se evacuează borcanele de aspiraţie soluţie de detergent
Se curăţă şi se dezinfectează tubulatura de aspiraţie, prin imersare şi barbotare într-o soluţie soluţie de dezinfectante
de detergent, se dezinfectează, se clătesc ab~ndent cu apă sterilă, se usucă; până la utilizare lavete. mopuri, perii, teuri
se menţin în cutii metal_ice sterile (dezinfecţie nivel înalf Capitolul 11). produse pentru detartrare
Se montează borcanele de aspiraţie curate, dezinfectate şi sterilizate. Tehnica:
Materialul de anestezie (sub responsabilitatea personalului de anestezie): Se de.schide geamul pentru a se aerisi;
Se curăţă şi se dezinfectează masa de aneste~ie, dulapur,ile şi sertarele în care se ţin materiale Căruciorul pentru curăţenie se lasă afară pe coridor;
pentru anestezie (sub responsabilitatea personalului de anestezie). Se colectează şi se evacuează lenjeria murdară.
Tubulatura. măştile de oxigen vor fi sterilizate utilizânc! metodade sterilizare recomandată de Se curăţă şi se dezinfectează tot materialul din sală: mesele dedicate pregătirii tratamentului
producător. injectabil, depozitării temporare a recipientelor cu produse biologice recoltate de la bolnavi, depozitării
Operaţiunile de curăţenie trebuie să fie făwt9înaint~deefetţuârea dezinfecţiei terminale. temporare a instrumentarului nesteril, masa {biroul} de scris, alt mobilier sau aparate utilizate,
Pentru reuşita operaţiunii,
mobilierul din bloculpperatpr tretJuie aşezatîn.aşafelTncâtsă permită .reflectoarele de la lămpile de UV, stativul pentru perfuzie, dulapurile pentru medicamente, instrumentar.
pătrunderea vaporilor de dezinfectant pe toate suprafeţei~: se liJ?ă deschisesertarnle, uşi_ledulapurilor. suprafeţele verticale.
În cazul utilizării formolului se aplică tehnica prin pulverizare sau vaporizare cu aldehidă formică Se curăţă, se dezinfectează partea exterioară a dulapurilor pentru medicamente, instrumente.
3 - 5 g% şi un timp de contact de 6 - 12 ore, urmată de aerisire sau neutraliza.re cu soluţie de În sălile se tratament din secţiile cu profil chirurgical, dermatologie se curăţă, se dezinfectează
amoniac. masa ginecologică şi accesoriile ei, scăriţa, reflectorul.
Pavimentul si plintele: se efectuează măturătul umed, spălarea şi dezinfecţia acestora. Acolo unde este prevăzută se întreţine instalaţia de aspiraţie: la fel ca la blocul operator.
Se asigură tubulatură şi măşti de oxigen, ş.a. sterile.
Atenţi~! Curăţarea, dezinfecţia şi pregătirea mesei pentru pansament intră în responsabilitatea
• Dacă blocul de naşteri dispune de instalaţie pentmtratareaaerului, asistentelor.
se verifică regulatfiltrele de aer. Se şterge de praf cu o lavetă îmbibată în soluţie de detergent +dezinfectant: corpul de
iluminat, scaunele.
Laveta se clăteşte după ştergerea fiecarui element de mobilier.
2.7.5. întreţinerea autoclavului pentru prepararea apei sterile şi ţevilor de distribulie a apei Se şterg de praf celelalte suprafeţe orizontale (pervazul ferestrelor, partea superioară a
sterile · · · · · · '
dulapurilor};
Vezi punctul 2.6.5 D'acă este cazul. în locurile murdărite, se şterg pereţii, geamurile, uşile.
Cu o lavetă îmbibată în soluţie de detergent+ dezinfectant se şterge întrerupătorul electric
Responsabili: şi balamalele de la uşi.
Sora şefă a blocului de naşteri, personalul de anestezie Se curăţă şi dezinfectează chiuveta pentru spălatul pe mână: oglinda, chiuveta, suportul
Ev.a luare: pentru prosop/prosop hârtie. sapuniera şi etajera. Se dezinfectează sifonul de la chiuvetă. Dacă este
Execuţia acestor activităţi trebuie să fie încredinţată unui personal calificat. Trebuie controlate cazul se detartrează chiveta şi bateria. Se pune săpun. un produs'antiseptic. prosop/prosop hârtie.
rezultatele obţinute si tehnicile utilizate.

32 33
Se curăţă şi dezinfectează chiuveta pentru decontaminarea, curăţarea instrumentarului şi Pentru anumite obiecte, dezinfecţia care se efectuează după curăţarea cu detergent, dezinfectant
accesori,ile acesteia. · . .. poate fi suficientă (ex.' tăvi; garou, cuve, termometre, tâviţe renale, etc.). . ·
t{
Se mătură umed pavimentul şi se strâng deşeurile din interiorul sălii; se goleşte coşul de ;.,
Pentru alte obiecte acest tratament va fi completat prin sterilizam ttzică (instrumente) sau
_f: sterilizare chimică (echipament termosensibil: endoscoape).
gunoi şi se curăţă; se J)Une în coş un sac nou de plastic. Deşeurile provenite din sală se strâng în
I
spaţiul special destinat colectării temporare din secţie. · 2.9.1 Etape în pregătirea materialului medico-chirurgical (Instrumente, echipamente)
Se evacuează recipientul în care s-au depozitat deşeurile provenite în urmaactivităţii medicale
(ace, seringi, ş.a.); se pune un nou recipient.
Se spală şi se dezinfectează pavimentul
Se verifică' aspectul estetic al sălii, se închide fereastra.
t
l~
MATERIAL. MEDICO-CHIRURGICAL (INSTRUMENTE, ECHWAMENTE) FOLOSIT

Aleilţill ! l.- .u.


• Se curăţă, se dezinfectează obligatoriu de 2 ori pe zi şi ori de câte ori estl;l nevoie
masa dedicată pregătirii tratamentului injectabil, rnasa dedicată depozitării temporare a
ţ:

r DECONTAMINARE l
recipientelor cu produse biologice recoltate de la boloavi .. t
I
I•
6~
-~'
.u.
~
Responsabili: . . .. . . . .· .. t CURĂTARE, DEZINFECTIE,
Şeful
de secţie şi asistenta şefă cu sprijinul tehnic al specialiştcirîn igienă spitalicească din
J.
ţ>;.- CLĂTIRE, USCARE.
cadrul SPCIN. f.,.
·l,:-
Medicul şi asistenta de cabinet
Evaluare: I' .u. .u. .u.
Medicul şef de secţie şi asistenta şefă vor controlarezultatµlciperaţiunilorşi modul în care se
respectă regulile stabilite. ..,..
Medicul şi asistenta de cabinet vor controla rezultatul operaţiunilor şi modul în care se respectă
1 i,.,·
[/
ţ,
.ÎMPACHETARE
şi
STERILIZARE
STERILIZARE CHIMICĂ* SIMPLA UTILIZARE
"CURATĂ".

f,"
regulile stabilite. · i'

r
2.9 DECONTAMINAREA ·şi PIÎEGĂtlREA MĂlfRIALUUii MEDiCO"tlÎIRURGICAL (INSTRUMENTE, . -. PUPINEL AUTOCLAVĂ MATERIALE
ECHIPAMENTE) . . . . ' . . TERMOSENSIBILE
Se referă la decontaminarea şi' pregă'tirea·materialului'careva fi sterilizatsau instrumentarului (instrumentar, materiale de
(endoscoape, flacoane garou, cuve,
(tăvi,
utilizat "curat" (termometre; tăviţe renale, garou; cuve; etc,).' ?' anestezie sau reanimare,
!;,. antiseptice, mâteriale termometre,
material de îngrijire
Obiectiv: .(
aseptică) pentru aerosoli, pompe ... ) tăviţe renale, etc.)
Decontaminare (pre-dezinfecţia) materiaJului medic:o;c~irur.gical (i~str~mentar, echipamente) 1·
permite îndepărtarea u.nui procent(95-98%) "ctin)ge{i1'1.BfJii:p<;1tpgehLPrezeriţfşi_ evitarea transmiterii
lor prin acesta altor bolnavi, persorialului inedicq'.saniţâr sâlii:riediului medical..... .. .
l.

~) Sterilizare chimică (dupâ literatura de specialitate engleză şi americană) sau Dezinfecţie
Oezinfectia materialului medico-chirurgical comp!etell:ză.decontarni~area.si realizează distrugerea I' aprofundată prin imersie (după francezi) .
germenilor p~togeni în proporţie de 99,99'3/ci de pe irlstrom~hiâr•.ethfpamente: . ~
.ţ,
·2.Dl lNSlRUMENTAR CHIRURGICAL
Scop: . · . , . .t" (î1'lblocul operator, în secţii de spital, cabinete medicale, săli de tratament)

ll
Decontaminare (pre-dezinfecţia) materialuluimedico-chirurgicâl'(:îristrurner\tar, echipamente) după ygiinica: Cuprinde 7 etape
folosire are drept scop să: · ·
evite contaminarea personalului t Curăţare, decontaminare (pre-dezinfecţie)
reducă contaminarea me.diului de spital /cabinet medical
Imediat. la sfârşitul intervenţiei chirurgicale sau efectuării pansamgntului instrumentaruUolosit
evite fixarea pe instrument, echipament a materiei mganice (sânge; se.creţii1 excreţii, .alte se imersează prin agitare într-o so'iuţie specială de detergent enzimatic sau detergent-dezinfectant
fluide) prin uscare. .· · · 'l
. sau produs de curăţare-decontaminare pentru instrumente (gama pe care producatorul instrumentului
:r·- le recomandă. compatibile cu materialul din care .sunt fabricate).
Pentru realizarea scopului propus decontaminarea instwmentarului,.echipa'mentelor trebuie [
rea Iizată ·imediaf•după utilizarea acestora.
f
'...
·.t1 35

_______________________ ________
34
J

,;_. ---- ___...t
,+·
l"
/·.,f

7. Verificarea integrităţii instrumentului:


ATENTIHA ETICHETA PRODUSULUI Utilizat ! foarfece, depărtatoare, etc.
Sunt produse chimice etichetate "Curăţare şi decontaminare,O, "Detergent dezinfectant" controlul etanşeităţii şi integrităţii pieselor care au necesitat demontare; dacă este nevoie
care conţin pe lângă agenţi de spumare ce\ puţin un principiu activrncuooscut cu proprietăţi se înlocuiesc piesele deteriorate;
bactericide, fungicide, sporicide sau virulicide folosite înainte de dezinfecţie.
B. împachetarea instrumentarului în vederea sterilizării.
Pentru dezinfecţie se utilizează dezinfectante special dedicate
"Dezinfecţiei instrumentarului" care se folosesc după decontaminare. tifili:
Tubulatura de cauciuc va fi curăţată prin trecerea în jet a soluţiei (brasaj, barbotare).
Spălare manuală cu soluţie de detergent enzimatic sau detergent~dezinfectant sau produs de Instrumentarul curat va.fi aşezat pe o suprafaţa curată in vederea împachetării.
curăţare-decontaminare pentru instrumente şi apoi utilizarea dezinfectantului pentru instrumentar:
2.9.3 MATERIAL MEDICAL si HOTELIER
se perie cu grijă insistand asupra articulaţiilor şi canelurilor utilizând o perie moale din (în blocul operator, în secţii de spital, cabinete medicale, săli de tratament)
nailon;
Tehnica:
demontarea completă a instrumentului Este vorba despre dezinfecţia suprafeţelor mobilierului care echipează blocul operator, secţii de
trecerea unei comprese prin caneluri spital, cabinete medicale, săli de tratament; dezinfecţia suprafeţelor din oficiile alimentare, cantine;
curăţarea părţilor scobite, cavităţilor cu ajutorul unei seringi dezinfecţia obiectelor sanitare (chiuvete, urinare, ploşti, WC, etc.); dezinfecţia materialului de
Notă. anestezie, etc. (vezi punctele 2.1 - 2.8)
Se pot folosi maşini de spălat automate cu dezinfecţie pentru instrumente. Toate materialele care vin în contact fie cu bolnavii fie cu secreţii, excreţii ale bolnavilor (urină,
Oezinfectia în maşina de spălat automată cu dezinfecţie se realizeză la o temperatură şi un timp sânge, pansament, etc.) trebuie să fie dezinfectate între utilizări.
de expunere care variază în funcţie de fabricant: Se vor utiliza produse dezinfectante pe carB producatorul le recomandă pentru dezinfecţia
75°C, 20 minute sau 80°C, 1Ominute (sunt distruse formele vegetative ale bacteriilor inclusiv suprafeţelor şi obiectelor sanitare, suprafeţelor din oficiile alimentare, cantine la concentraţiile şi
Micobacteriile dar nu şi VHB); timpii de contact recomandati.
93°C, 10 minute (sunt distruse formele vegetative ale bacteriilor inclusiv Micobacteriile); În funcţie de zonele de 'risc de apariţie a infecţiilor nosocomiale pentru spitale sau riscul de
105°C, 1minut (sunt distruse formele vegetative c1.lebacteriilor inclusiyMicobacteriile) .sau apariţie a infecţiilor la pacienţii trataţi în cabinete medicale, săli de tratament este recomandabil a
105°C, 5 minute sau 105°C, 7minute (sunt distruseformele vegetative ale bacteriilor inclusiv se utiliza produse dezinfectante care au acţiune bactericidă, fungicidă, virulicidă, tuberculocidă.
Micobacteriile precum şi sporii de BaciHus antracis). Se curăţă suprafeţele cu soluţii de dezinfectant (detergent+dezinfectant).
Utilizarea maşinilor automate pentru dezihfecţiainstrumentelor au avantajul că reduc expunerea Pentru urinare, ploşti, tăviţe renale: se imersează în detergent enzimatic sau detergent-
personalului la substanţele chimice toxice, iar timpul de contact cu dezinfectantul poate fi standardizat; dezinfectant sau produs de curăţarecdecontaminare, se spală, se clătesc, se imersează în soluţii
au dezavantajul că sunt scumpe. dezinfectante menţinându-se perioada de timp recomandată de producător, se clătesc, se usucă şi
se aranjează în rafturi. Acolo unde există, se folosec aparate automate de curăţare-dezinfecţie(" Flush-
2. Clătire riguroasă sub iet de apă potabilă
ing disinfectors") pentru urinare sau ploşti. ·
3. Dezinfecţie Pentru obiectele murdărite cu secretii, excreţii provenite de la bolnavi infectaţi se recomandă
Atunci când operaţiunea de curătare-decontaminarese face manual ea este urmată de etapa de efectuarea de doua ori a procedurii de dezinfecţie.
dezinfecţie.
Se utilizează un dezinfectant pentru instrumentar, în concentraţia recomandată de producator Reguli generate:
Decontaminarea materialului medico-chirurgical şi pregătirea acestuia în vederea sterilizării
(se va alege un dezinfectant anticorozîv).
este obligatoriu să se efectueze într-o încăpere/spaţiu special destinat cu dotările corespunzatoare.
Soluţia de dezinfectant se pune în cuve/ recipiente cu capac.
Personalul care efectuează această operaţiune va respecta precauţiile universale.
Instrumentarul este imersat în soluţia de dezinfectântînconcentraţiarecomandată deproducator,
Personalul care efectuează aceasta operaţiune trebuie sa poarte echipament de protecţie: halat,
având grijă ca soluţia dezinfectântă să îl acopere o perioadă de timp şi la temperatura recomandată
mănuşi, sorţ de cauciuc, ochelari de protecţie, etc.
de producător.
Protocolul privind decontaminarea şi pregătirea materialului medico-chirurgical va fi afişat la
La sfârşitul timpului de dezinfecţie se extrag instrumentele.
loc vizibil.
4. Clălire. Se clătesc instrumentele cu apă din abundenţă.
Responsabili:
5. Uscare cu un prosop curat sau aer comprimat Utilizatorii instrumentarului medico-chirurgical sunt responsabili de dezinfectia acestuia.
6. lubrelierea instrumentarului care o necesită Materiale şi produse:
detergent enzimatic sau detergent-dezinfectant sau produs de curătare-decontaminare

37
36
dezinfectanţi pentru instrumentar
spălător cu 2 cuve sau cuve speciale cu capac (cu grătar cu mânere) pentru imersare si
agitare în soluţie, brasaj, barbotare
prosoape curate pentru ştergere
mănuşi de latex sau cauciuc
perii de diferite dimensiuni
Evaluare:
Medicul şef de secţie. şi asistenta şefă controlează respectarea tehnicii de decontaminare a
instrumentaru Iui,
Medicul de cabinet controlează respectareatehn.icii, de decontaminare a instrumentarului.
Eficacitatea procedurii de decontaminare se verifică prin prelevare de P[Obe şi investigare
bacteriologică.

H. DEZINFECTIA
'

38 39
1. STERILIZAREA LA STERILIZATOR CU AER CALD (PUPINEL, ETUVĂ)
Permite utilizatorilor sa dispună de instrumente sau sticlărie sterilizată într-o manieră simplă.

Atenţie!
Sterilizatorul cu aer cald este total contraindicat pentru materiale textile, lichide şi cauciuc.

La sterilizatorul cu aer cald se sterilizează sticlăria şi instrumentarul care nu suportă sterilizarea


cu vapori sub presiune (oţel ne-inoxidabil: cromat).
Vor fi folosite numai sterilizatoare cu aer cald şi materiale pentru ambalaj avizate de Ministerul
Sănătăţii/Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

I. DECONTAMINAREA ŞI PREGĂTIREA MATERIALELOR ÎN VEDEREA STERILIZĂRII


Materialul de sterilizat trebuie să fie decontaminat, apoi spălat, clătit şi uscat (vezi pct. 2.9).
Cutiile metalice trebuie spălate şi şterse după fiecare sterilizare. Resturile din banda adezivă
(hârtie, leucoplast) trebuie îndepărtate (de ex: cu acetonă,).
li. AMBALARE
Materialele care se sterilizează la sterilizatorul cu aer cald se ambalează în:
- cutii metalice
- pungi/ role hârtie plastic fabricate special pentru sterilizatorul cu aer cald, cu indicator de
temperatură care virează.
Cutiile metalice cu instrumentar se introduc închise în incinta sterilizatorul cu aer cald,
III. TEHNICI DE STERILIZARE În cutia metalică se introduce. instrumentarul (trusa) şi indicatorul fizico-chimic "integrator" pentru
controlul eficacităţii sterilizării .sau alt indicator fizico-chimic, se închide capacul. Se lipesc două
bucăţi de bandă adezivă "indicator fizico-chimic" pentru sterilizatorul cu aer cald în vederea fixării
capacului. Se lipeşte o etichetă pe capac pentru a identifica obiectele sterilizate. Se notează data,
ora, sterilizatorul cu aer caldul la care se va efectua sterilizarea, persoana care efectuează sterilizarea.
Pungile/ rolele hârtie plastic de diferite dimensiuni. cu sau fără pliu, după ce au fostîncărcate
cu instrumentar (truse) şi test integrator trebuie sudate/ lipite la capătul de acces.
Sudarea se realizează cu âjutorul unui aparat special dedicat acestei operaţii.
Există şi pungi care la capătul de acces au bandă adezivă cu ajutorul căreia se realizează lipirea
pachetului.
Lipirea la capătul de acces se poate realiza şi în următorul mod: se îndoaie colţurile, apoi se
îndoaie capătul de două ori şi se lipeşte cu bandă adezivă "indicator chimic" special realizată pentru
sterilizatorul cu aer cald care acoperă bine capătul îndoit şi trece şi pe spatele pungii.
Pungile/rolele hârtie plastic cci instrumentar(truse) se aşează în coşuri/navete metalice în poziţie
verticală ordonate ca şi cărţile în bibliotecă. Coşurile/navetele metalice astfel încărcate se introduc
în incinta sterilizatorului cu aer cald.

Atenţie! -~-l---~----
Nu se pun instrumentele pe tifon.
Dacă este necesar, utiliz.aţi suporţi din metal sau silicon.
Utilizaţi numai pungi/ role.le hârtie plastic pe care producătorul le recomandă pentru
sterilizatorul cu aer cald şi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
Pungile/rolelehârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de
benzi a câte 1Omm fiecare (conform standardelor Europene).

58
59
III. STERILIZAREA VI. CONDITII DE M~NTINERE .A ŞTERILITATII MATERIALULUI STERILIZAT
Ciclul complet de sterilizare la sterilizatorul cu aer cald cuprinde urmatoârele faze: 1ns1rumen1aru1.amba1a1.1n pungi hinle-plasllc: .
faza de încălzire a aparatului: intervalul de timp între pornirea aparatului şi înc!lpereacreşterii Coşurile/navete.le metalice cu pungile hârtie plastic cy instrumentar (truse) sterilizat se
temperaturii; durata - în funcţie de aparat depozitează ca atare în dulapurile pentru material steril.
încărcarea incintei cu materialul se steriiizat Nu se vor scoate pungile hârtie plastic cu instrumentar (truse) sterilizat din coşuri/navete decât
faza de latenţă (omogenizare I: intervalul de timp în .care are Joc propagarea.şi creşterea în momentul utilizării lor.
temperaturii pentru atingerea temperaturii de sterilizare în ctJtiile metali9e / pachetele din Orice manipulare în .plus a pungilor hârtie plastic cu instrumentar (truse) steri Iizat crează condiţii
cosuri; durata în functie de aparat. de natura si cantitatea materiiilului de.sterilizat. de contaminare chiar dacă punga rămâne în aparenţă intactă.
fa~a de sterilizare: du'rata depinde de temper~tură - 1ao°C, 1. oră sau~ l60°C, 2 ore Pungile hârtie plastic cu instrumentar (truse) sterilizat care prezintă soluţii de con_tinuitate
În funcţie de soluţiile tehnice ale sterilizatorului cu aer caid (cu sauJăr~ ve~tilato_r,cutemiocuplu (dezlipite, rupte, înţepate ) sunt ne.sterile şi .ca atare instrumemtarul va fi resteriliz<:1t. ··
fi
in incinta de sterilizare pentru monitorizarea temperaturii, etc)pot acceptate temperaturi şi timpi
1nmnne11aru1 ,amba1a1·1n cutii me1a1.1ce:
de sterilizare indicaţi de producătorul aparattiltii'(ex.18Q°C'.'30'miri.; 1fo 0c;lorăi. > ',Js' .. Conţinutul cutiilor metalice poate suferi o.contaminare din momentul scoaterii lor din sterilizatorul
faza de răcire: durata în funcţie de aparat; de natura şi cantitatea, n1atetiaiu!tii de sterilizat.
-· -- ------- . __ . , ·' - cu aercald, pentru ca ele nu sunt etanşe. , . _ _ _ _ __. __ ._ ___ .
. Alentiel ,._, _ . ,_ _ ,. Or.ice deformare a cutiei metalice crează condiţii de contaminarea conţinutului prin neetanşeitate.
Timpul de sterilzare se măsoară din momentul atingerii temperatudi de sterilizare
în interiorul încărcăturii. -:. :.'\ 1 ' · ·-·-. Pentru diminuarea riscului de contaminare a materialului steril, acesta va fi manipulat.cât(llai
-Nu deschidefi niciodată sterilizatoru Icu aer caldulîntimpul perioadei desterilizare ·..· puţin şi stocatîn dulapuri specialdţ:istinate depozitării materialului steril întreţinqte în perfec:tă stare
pentru a intr~duce noi pachete. · de curăţenie.
Un ciclu complet de sterilizare durează între 4..:.: 5 ore; · Responsabili:
La încărcarea incintei de sterilizare lăsaţi spaţii între cutii şi între cutiişFpere'ţii. .. Asistenta medicală responsabilă _Gu pregătirea instrumentarului, sticlăriei în vederea sterilizării.
Lăsaţi in incinta de sterizare rafturil!l t:6 care ·este-ethipâf@araful: · · . ''
Asistenta medicală responsabilizată cu sterilizarea. ·
Nu supraîricărcatî înghesuind cutiile:metalice îh inhirifaclfs'terilizate. ·
Respectaţi recorrtandări le producătornlui.aparatiilui privifid'c~htitâtea dei/Tiaterial · _ ·,. Materiale şi produse:
de sterilizat cu care se poate încărcă aparatu!"pentnfâ hl'n'cţiona'fa'parariietri'. Sterilizato<:1re cu aer~ald avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei
proiectaţi, ....-. ·· · ·· · ' ·· Cutii metalice (nedeformate !)
Coşuri metalice
IV. LA ÎNCHEIEREA CICLULUI.COr,lPLET ~E~TERi~A~( > · .·. " . .i ' . ' . '.· Indicatori chimici
Nu deschideţi nicJodată sterilizatorul cu per cal,d î~ainte ca,.t~mpffrawra ~ă.fje sub 50°C. Indicatori integratori
La extragerea pachetelor din sterilizatorul cu aer,cald,fo;fo~)ţi m~r~ş(din liu~p~c• Indicatori biologici (Bacillus subtilis)
Verificaţi martorii de eficienţă ai steriJizărU; _ . ,,,, Termometru maximal_
benzi adezive cu indicator fizico-chimic de virare a culorii. . _... ManuşLde bumbac
virarea culorii la indicatorii fiz,ico-chir:nici "integr<:1tor(:se poate v~rifica pent~u rriatedalele Caietde sterilzare
ambalate în pungi I ro1e1e hârtie.Plastic prin.1:r~(l§P~r~oţa ·p,1â~~~u1ui;lrflh ma~eria_1e.1e
?mbalate în cutii .metalice ,verificarea se.fci~e d.~ 'cătf~:.Ytilifa,ţqri, I~ desi;hide,rea, ac~stora. :.Eva11a'8:
ln situatia în care virajul nu s-a realizat. materialul ~e.co.nsiâerăhesterilizatsinu se utilizează. · '.l, ~a!11•rea.;1mc11.c1•a.1n .steriJiz•rll peldfu ;fiecare -cleiu
Notaţi rr1 caietul qe sterilzare: data, cpnţinutul-tuti.îJq}:'tp~~freteJpr).J~tDP~~atuii 1,cf care s-a Citirea temperaturiitermometruluitdacă aparatul este echipat) sau temperaturii afisate pe monitor.
efectuat sterilizarea. durata, rezultatele indicatorilor fiili;o~chiinfci.: si:inrnăt:urâ;:p~rsoanei Tempe"raturase noteaiăîn caietul de;sterillzare. . . . .. . .·
responsabilizate cu sterilizarea. observaţii. ·' ·• · ·· ·- ··· · · ·· · Se citeşte virarea culorii indicatorului fizico-chimic-de.pe cutie.
Cutiile;pachetele sterilizate se depozitează temporar peo suprafaţfspedakdestinatămaterialului ·Se citeşte virarea culorii indicatorului "integrator" pentru sterilizatorul cu aer cald; care controlează
steril şi se aranjeză în dulapuri special destifrâtedepozitărji materialului steril, timpul şr:temperati:Jra:Ex. tuburi Browne: lndicatorul"integrator" plasat în interiorul cutiilor metalice
":"!-
indică dacă au fost îndeplinite condiţiile pentru o sterilizare.eficientă ~temperatura atinsă în interiorul
V. DURATA MENTINERII STERILITATH ... _·· . _ _ , , _+'. _-._. _. _ _· :, . _... ,-
Durata menţinerii sterilităţii materialelQr ambalate în cytii !lletaljce este de . 24 de ore de la pachetului şi;timpul de e11punere.
sterilizare cu conditia mentinerii cutiilor metaliceJnchise. .,. . ... · . , < _. _.· _ _-• ;;2..:ttd11tbe;!tmii
Durata rgenţinerii sterilităţii materialel~r a~balateînpung(h&1Î~·plastjc sud;ite ,este de 2 luni Controlaţi fazele procesului de,sterilizare rnalrzând gr(lficul timp/temperatură a unui ciclu complet
de la sterilizare. · · ·· ·· · · ·· de sterilizare. cu aparatul încărcat cu cantitatea de material recomandată de producător.
.
60

j
·_

·.
$1
,
l
Gradientul de temperatură în timpul perioadei de sterilizare (precizia de-termostatare):± 1°C.
Utilizaţi indicator biologic cu Bacillus subtilis pentru controlul eficacităţii sterilizării. Pot fi utilizaţi
l
I
casolete perforate cu colier
pungi/ role hârtie plastic fabricate special pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, cu
indicatori biologici cu Bacillus subtilis preparaţi industrial comercializaţi, care conţin 106 UFC sau 1 indicator de temperatură care virează.
I
preparaţi în laborator. Indicatorul biologic plasatîninteriorul unei cutii metalice (cutie de seingă) se j hârtie specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil.
introduce în sterilizatorul cu aer cald odată cu celelalte pachete pentru sterilizat şi se realizează l
ciclul complet de sterilzare. La sfârşitul ciclului indicatorul biologic este extras din cutie şi incubat 48 Cutiile metalice perforate sau casoletele perforate cu colier se încarcă cu o anumită cantitate
ore la 56°C la laborator. Pentru indicatorii biologici comercializaţi citiţi cu atenţie şi respectaţi de instrumentar (trusă) sau material textil, în functie de dimensiune (vezi tabelul).
1 În cutiile metalice perforate sau casoletele perforate cu colier încărcate cu materialul de sterilizat
instrucţiunile producătorului. Laboratorul va emite un buletin de analiză cu rezultatul constatat
(trusă) se introduc şi teste chimice, teste fizico-chimice "integrator" pentru controlul eficacităţii
3. La &luni sterilizării şi se închide capacul. Se lipesc două bucăţi de bandă adezivă "indicator chimic" pentru
Se efectuează verificarea aparatului în prezenţa tehnicianului de la o societate autorizată sterilizatorul cu abur sub presiune.
controlând termostatul si dacă aparatul atinge temperatura corectă în cutii. utilizând un termometru Există cutii metalice perforate echipate cu valve sau filtre; utilizarea acestora se face conform
maximal. instrucţiunilor producătorului.

2. STERILIZAREA CU.ABUR SUB PRESIUNE -AUTOCLAVĂ Pungile/rolele hârtie plastic de diferite dimensiuni, cu sau fără pliu. după ce au fost încărcate
Sterilizarea la autoclavă se realizează în staţia centrală de sterilizare sau punct de sterilizare la cu instrumentar(trusă) sau material textil (pentru o procedură) şi testfizico-chimic (integrator)trebuie
autoclavă ataşatblocului operator şi accesibil pentrutoate serviciile. sudate la capătul de acces. ·
Principiul sterilizării cu abur sub presiune aşa cum se realizează în autoclavă este de a expune Sudarea se realizează cu ajutorul unui aparat special dedicat acestei operaţii.
fiecare articol direct la contactul cu aburul la temperatura şi presiunea pentru timpul specificat. Există şi pungi care la capătul de acces au bandă adezivă cu ajutorul căreia se realizează lipirea
Aburul ideal pentru sterilizare este abur uscat saturat 100% (absenţa condensului). pachetului.
Sunt admise a se utiliza 2 tipuri de autoclave: Pungile hârtie plastic cu instrumentar sau material textil se aşează în coşuri metalice în poziţie
Sterilizatorul cu abur sub oresiune cu ore si oost vacuumare. Aburul este a·dmis prin partea verticală. ordonate ca şi cărţile în bibliotecă. Coşurile metalice astfel încărcate se introduc în incinta
superioară a incintei de sterilizare şi deoarece aburul este mai uşor, aerul rămîne în partea inferioară
sterilizatorului.
a incintei şi este împins prin supapa de evacuare. Este dotat cu o pompă devidcare asigură înlocuirea Hârtia speciali pentru împachetarea instrumentarului, mănuşilor sau materialului textil.
aerului din incinta de sterilizare şi pachete. înainte de admisia aburului; penetrarea aburului în pachete Ambalarea se realizează obligatoriu în două straturi de hârtie, astfel încât materialul de sterilizat
(mai ales materiale textile) este aproape instantanee. să fie bine închis, fără soluţii de continuitate; după plierea celui de al doilea strat acesta se închide
Sterilizarea la sterilizatorul cu abur sub presiune cu·pre şi post vacuumare cea mai bună metodă cu bandă adezivă cu indicator chimic de virare a culorii.
de sterilizare a instrumentarului chirurgical din oţel inoxidabil împachetat şi singura metodă posibilă
pentru sterilizarea materialului moale (textile), cauciucului, lichidelor. sticlăriei. Este folosit şi în Atenţie!' ,
decontaminarea deşeurilor din laborator (deşeuri infecţioase). Utilizaţi numai pungi hârtie plastic şi hârtia specială pe care producătorul le
Sterilizatorul cu abur sub oresiune fără oost-vacuumare. Este folosit pentru sterilizarea mediilor recomandă pentru sterilizatorul cu abur sub presiune şi avizate de Ministerul
Sănătăţii/Ministerul Sănătăţii şi Familiei.
de laborator, lichidelor în flacoane, instrumentar neîmpachetat Timpul de pătrundere al aburului
este prelungit datorită eliminării incomplete a aerului. Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de
Pot fi utilizate programe de sterilizare pentru instrumentar neîmpachetat folosind autoclave · benzi atâte l0mmfiecare (conform standardelor Europene).
amplasate în imediata apropiere a sălilor de operaţie. Temperatura este 1}4°f. St~.[ilizare.~. materialului Utilizaţi numai cuti.ile metaliceperforate.saucasoleteleperforate cu colierîn perfectă
neîmpachetat se poate face numai în caz de urgente medico-chiru(gicale, câri'd instrumentarul stare (nedeformate, capacul să se închidă etanş, Colierul să se muleze perfect pe
disponibil este insuficient, iar utilizarea acestuia se f;ce imediat (fără stocare). corpul casoletei)
Nu utilizaţi cutii metalice neperforate (nu permit trecerea aburului)
I. PREGĂTIREA MATERIALULUI DE STERILIZAT Hârtia specială şi pungile hârtie plastic folosite la împachetare NU sereutilizează.
Materialul de sterilizat (instrumentar. material moale, obiecte din cauciuc) trebuie în prealabil
decontaminat, apoi spălat. clătit şi uscat (vezi cap. li. pct. 2.9). Trebuieverificatdacă materialul este După ambalareamater.ialuluide.ste,ilizatîn pungr hârtie plastic sau hârtie specială şi aşezare în
uscat.curat şi în bună stare (nedegradat). coşuri/navetemanipuUarea·li)achetelor se facenumai prin intermediul coşului/navetei,
li. AMBALARE Materialulambalannacestmodseaşeazăîn coşuri metalice/navete inox. În funcţie de mărimea
·Materialele care se sterilizează la sterilizatorul cu abur sub presiune (autoclavă) se ambalează
pachetului: în coşuri/navete, se aşează un s.ingur pachet sau două, dar nesuprapuse pentru a
în
permite pătrundereaaburului în interiorul pachetelor.
cutii metalice perforate

62 63

~
Standardizarea. încărcăturii Există sterilizatoare cu abur saturat la presiune înaltă cu programe de sterilizare a lichidelor la
În incinta de sterilizare pachetele se aşează după dimensiuni pentru a asigura contactul cu care temperatura de sterilizare este masurată în incinta de sterilizare şi în recipient prin traductori
aburul. (senzori de temperatură); condiţia de începere a timpului de sterilitare este ca ambele traductoare
Materialele de sterilizat se împachetează lejer pentru a permite pătrunderea aburului în pachete. cel din incinta de sterilizare şi cel din recipient să atingă temperatura de sterilizare programată: ~
Nu se admit pachete cu dimensiuni mai mari de 30/30/50 cm. ·
Greutatea· unui pachet trebuie să fie mai mică de 5Kg; · Materialul de sterilizat Presiune Durata fazei de sterilizare Te-mperati.fra
Greutatea încărcăturii se apreciează în funcţie de volumul incintefsterilizatorului. În fimcţie de .(bari/Kgf/cm 2) Autoclave cu abut ·Autoclave
dimensiunea incintei sterilizatoru fui producătorii stabilesc greutatea încărcăturii admisă pentru un saturat la presiune tip ISM2
ciclu de sterilizare. . ·· înaltă

Aprecierea încărcării casoletelor cu textile: se cântareşte conţinutul casoletei, care trebuie să


corespundă urmatoarelor norme de greutate pe casoletă (Tabel 1): Sticlărie, cauciuc, 1,3 15min 30 min 125°C
plastic termostabil 1,01 Z0min 121°C
Tabel i 1,2 30 min 123°C

DIMENSIUNILE CASOLETEI G:rifotatea normală a Instrumentar şi textile 2 5-10 min 30min 1:wc
0 (mm) . . -f~ăÎtimea (mm) încărcării de textile (g) ·.·
tl Faza de posltrlitament (postvacilumareJ:
140 105 191 Este destinată normalizării îri ce priveşte temperatura şi umiditatea materialului de sterilizat
190 145 492 Toate tipurile de material de sterilizat, cu excepţia lichidelor sunt expuse unui vacuum mai scăzut
240 165 895 de - 0,7 bari pentru o anumită perioadă de timp.
290 180 1426 După faza de postvacuumare textilele pot să aibe u creştere în greutate de aproximativ 1%,
340 250 2724· ceea ce reprezintă o umiditate normală în timpul procesului de sterilizare ta sterilizatoarele cu abur
390 300 4301 saturat la presiune înaltă, cu pre şi post vacuumare. Pentru autoclavele româneşti tip ISMZ, după
faza de postvacuumare textilele pot să aibe o creştere în greutate de sub 5%.
Posttratarrientul la sterilizarea soluţiilor apoase în recipiente deschise sau ventilate constă dintr-
III. STERILIZAREA . . . . o perioadă de răcire naturală, timp în care presiunea si temperatura scad încet până când temperatura
Ciclul complet de sterilizare la sterilizatorul cu abur sub prasiune cupripde urmatparele .faze: lichidului este sub punctul său de fierbere; procesuÎ este accelerat prin aplicarea unui vacuum uşor
în incintă, atunci când presiunea incinta de sterilizare este apropiată de presiunea atril'osferică ..
a) Faza de pretratament sl pre1ncălzlre (prevâcuumăre):
Egalarea presiunii de la vacuum se produce prin admisia aerului atmosferic din mediu, printr-un
Pretratamentul reprezintă' parte a ciclului de evacbare,a.aeruluf dip):ârnera de sterilizare şi din
filtru te împiedică pl'ltruhderea bacteriilor 1n incinta de sterilizare. ·
materialul de sterilizat. .. . ·. . ,,: .. · . :
Pretratamentul constă din mai multe secvenţe de admisie deagi.Jr,şiev.ac\Jar~r~aHz~t printr-un . . Atenţie·!· .
număr de variatii de presiune - purjări - (+ 0,8 - + 1 atm . /- 0,8." - ;1 aţrrilsi,are drepfscop să. Pachetele se emag din incinta aparatului când temperatura este de sub 100°c.
îndepărteze ae~ul din materialul de sterilizat concomitent cu umezi,r,ea,acestui~i'lecesara înaintea La încărcarea incintei de sterilizare lăsâţi spaţii între pachete şi între pachete şi
faze~ de sterilizare. . .. · ·· . .. •.• .•.. ,: : · . ' , . .... . pereţi pentru aJavoriza penetrareavaporilorînpachete,
ln situaţia autoclavării soluţiilor apoase în recipiente deschiseJn~l:}părtc1rea,aerul\Ji.sarealizează Lăsaţi in ihcinta de sterizare rafturile cu care este echipat aparatul.
printr-un curent de abur. · · .··· · " ' •. · · · Nu supraîncărcaţi înghesuind cutiile metalice şi 'coşurile în incinta de steriiizare.
Preîncălzirea are drept scop să ridice temperatwamaterialului ~~.şterH1zc1tla ot~mperatură mai Respectaţi recomândările producătorului aparatului privind cantitatea de material
mare decât cea iniţială şi să .reducă cantitatea de.condens reaiiiâtij.!c1 âdmisiaaburuluL de sterilizat cu care se poate încărca aparatul pentru a funcţiona la parametri
proiectaţi.
bl Faza dester111zare: ··· :s· · ·
Timpul de sterilzare se măsoară din momentul atingerlitemperiltufitde sterilizare 1în interiorul
Se recomandă a setiti cu atenţie instruţţiunile de utilizare şi cartea tehnică a aparatului pentru
încărcăturii. În funcţie de temperatura, presiunea aleasă dufează·un:număfde.rniflute...· .
a folosi temperatura !presiunea} şi timpul de·sterilizare recomandatde producător pentru tipurile de
Pentru sterilizatoarele cu abur saturat la presiune înaltă cu progtarr1e4irest~piiite saupromate
matBriale de stetilizat ambalate.
optional faza dfJ 'sterilizare se declansează în momentulîn carttra~uct:tirul de)flrnperâtur~ dinincinta
Pentru unele autoclave producătorii menţioneză temperatură (presiunea) şi timp de sterilizare
de.sterilizare semna1tzează otemperatură egală sau rTJai mare cu te~P.e:rat4 r'â:sp!lciţicâta ap'rog~l:lmului
pentru sterilizarea instrumentarului neîrnpathetat: Sterilizarea instrumentarului neîmpachetat se poate
selectat. Variaţia temperaturii de sterilizare admisă este de ±1,5°C. · · · · · ·· · · ·

64 65
,l
::.:::-=::::::;2=:/'~-:a-,,~-·- ;. -=~"-, ..•.. <:.':'.i

''i
i

face numai în caz de urgenţe medico-chirurgicale, când instrumentarul disponibil este insuficient, iar clave). În caz că această normă de umiditate este depăşită este obligatorie verificarea funcţionării
utilizarea acestuia se face imediat (fără stocare)_ autoclavei.
Filtrul de la supapa de admisie a aerului atmosferic se schimbă după recomandările producătorului e) Filtrul de la supapa de admisie a aerului atmosferic se schimbă după recomandările
aparatului, producătorului.aparatului.

IV. LA ÎNCHEIEREA CICLULUI COMPLET DE STERILIZARE Sunt de preferat filtrele de unică utiliZare. Eficienţa filtrului poate fi de 99,998% pentru particule
Nu deschideţi. niciodată .sterilizatorul cu abur sub presiune înainte ca temperatura să fie sub de ordinul de mărime 0,3 m (0,0003 mm).
100°C. La extragerea pachetelor din sterilizatorul cu abur sub presiune folosiţi.mănuşi din bumbac. Nu se permite funcţionarea autoclavelor fără filtru sau cu filtru carbonizat.
Cutiile, casoletele, coşurile cu pachetele sterilizate se depozitează temporar pe o suprafaţă special f) Cutiile, casoletele, coşurile cu pachetele sterilizate se etichetează (banderolează) notându-se
destinată materialului steril şi se aranjeză în dulapuri special destinate depozitării materialului steril. data, ora, sterilizatorul cu abur sub presiune la care s-a efectuat sterilizarea, persoana care a efectuat
La extragerea materialului sterilizat din sterilizatorul cu abur sub presiune se efectuează următoarele sterilizarea.
verificări: g) Notaţi în caietul de sterilizare: data, numărul autoclavei atunci când sunt mai multe, conţinutul
a) Se verifică parametrii fizici: pachetelor din şarjă şi numărul lor, temperatura şi presiunea la care s-a efectuat sterilizarea, durata,
Pentru autoclavele care au sistem qe înregistrare automată a ciclului de sterilizare (diagramă) rezultatele indicatorilor fizico-chimici, semnătura persoanei responsabilizate cu sterilizarea şi care
eliberează materialul steril; se ataşează diagrama ciclului de sterilizare (acolo unde se efectuează
se efectuează analiza acesteia:
prin compararea cu diagrama tip furnizată de producător înregistrarea automată). rezultatul testului Bowie&Dick, observaţii, data la care s-a efectuat
întreţinerea şi verificarea aparatului.
prin analiza diagramei urmărind presiunea şi temperatura atinsă înregistrată pentru fiecare
fază a ciclului în funcţie de programul ales. V. DURATA MENTINERII STERILITĂTII
Pentru autoclavele care nu au sistem de înregistrare automată a ciclului de sterilizam pe tot Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în· cutii metalice perforate sau casolete cu
parcursul ciclului complet de sterilizare se urmăreşte pe panoul de comandă şi se notează temperatura colier este de 24 de ore de la sterilizare cu condiţia menţinerii cutiilor, casoletelor închise.
şi presiunea atinsă pentru fiecare fază a ciclului. În acesată situaţie este obligatoriusă se folosească Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în pungi hârtie-plastic sudate este de 2 hmi
indicatori bilogici. de la sterilizare.
Durata menţinerii sterilităţii materialelor ambalate în hârtie specială (ambalaj în două straturi
b) Se verifică vizual integritatea pachetelor ambalate în hârtie specială sau pungi hârtie plastic.
de hârtie, fără soluţii de continuitate) este de 1 lună de la sterilizare.
Se închide imediat colierul casoletelor.
VI. CONblYli DE MENTINERE ASTERILITATII MATERIALULUI STERILIZAT
c) Se verifică indicatorii fizico-chimici de eficienţă ai sterilizării:
virarea culorii benzilor adezive cu indicator fizico-chimic lipite pe cutii, casolete. pachetele Instrumentarul/materialul textil/obiecte din cauciuc (sonde etc.J/recipiente ambalate în pungi
ambalate în hârtie specială sau imprimate pe punga hârtie plastic. hârtie plastie sau hârtie s11etială:
virarea culorii la indicatorii integratori plasaţi în interiorul fiecărui pachet sau într-un pacheţel­ Coşuri metalice cu pungile hârtie plastic sau pachete ambalate în hârtie specială sterilizate se
test verificându-se temperatura, timpul şi saturaţia vaporilor: depozitează ca atare în dulapurile pentru material steril.
Se poate verifica pentru materialele ambalate în pungi.hârtie plastic prin transparenţa plasticului. Nu se vor scoate pungile hârtie plastic sau pachetele ambalate în hârtie specială cu material
Pentru materialele ambalate în cutii metalice verificarea se face prin Verificarea pacheţelui-test sterilizat din coşuri decât în momentul utilizării lor.
ataşat la fiecare coş. Orice manipulare.în plus a pungilor hârtie plastic sau pachetelor ambalate în hârtie specială cu
În situaţia în care virajul nu s-a realizat, materialul se consideră nesterilizatşi nu se utilizează. material sterilizat crează conditii de contaminare chiar dacă punga/hârtia rămâneJn aparenţă intactă.
Pungile hârtie plastic sau pachete ambalate în hârtie specială cu material sterilizat care prezintă
d) Se efectuează controlul umidităţii textilelor. soluţii de continuitate (dezlipite, rupte, înţepate) sunt nesterile şi ca atare materialul va fi reambalat
Atunci când la autoclav se sterilizează textile se utilizează o casoletă-testcare se plasează între şi resterilizat.
celelate casolete în mijlocul încărcăturii.
Casoleta-test se pregăteşte astfel: în funcţie de dimensiunea acesteia se realizezăo încărcătură · Materialul textil/obiectele din cauciuc (mănu~i. sonde, etc.) ambalate în cutii metalice per-
cu textile şi se plasează teste de tifon împăturit cu o greutate de cca. 20 gîn casoletă în poziţiile: sub torate sau casolete cu colier:
Conţinutul cutiilor metalice perforate sau casoletelor cu colier poate suferi o contaminare din
capac, la mijloc şi la fund, pe axul casoletei. Testele se cântăresc la balanţa electronică îninte de a
momentul scoaterii lor din sterilizatorul cu abur sub presiune, pentru că ele nu sunt perfect etanşe.
fi puse în casolete şi după scoaterea de la sterilizare din autoclavă..
Orice deformam a cutiei/casoletei crează condiţii de contaminare a conţinutului prin neetanşeitate.
Diferenţa de greutate exprimată în procent reprezintă creşterea umidităţii textilelor în cele.trei
Pentru diminuarea riscului de contaminarea materialului steril, acesta va fi manipulat cât mai puţin
puncte investigate.
şi stocat în dulapuri special destinate depozitării materialului steril întreţinute în perfectă stare de
Pentru aparatele la care uscarea se realizează în condiţi.i .bune, testele, indiferent de poziţia lor
curăţenie,
în casletă indică valori sub 5% (pentru autoclavele româneşti) sau 1% (pentru noile tipuri de auto-

66 67

~-;'l\ffll -ă!!l\f.!ffi!llil' . .l!lli iîMQLQ._, 2 JQ. 11111


.,
VII. VERIFICAREA CALITĂŢII PENETRĂRII ABURULUI virajul la galben al indicatorului de pH şi o uşară opalescenţă a conţinutului indică o sterilizare
Se realizează zilnic, înainte de efectuarea primei sterilizări, cu ajutorul testului Bowie & Dick sub parametrii de eficienţă optomă (au rămas spori viabili s-au cultivat şi au modificat
pentru verificarea calităţii penetrării aburului. aspectul produsului). "
Se confectionează un pachet - test compus din prosoape de bumbac de 30 x 30 cm, care se pun Produsul "Stearotest 120" nu este indicat pentru controlul sterilizării la autoclavă la temperaturi
unul peste altul realizând o înălţime de 27,5 cm; în mijlocul acestora se plasează hârtia test Bowie & mai mari de 120°c.
Dick de aceeaşi dimensiune cu prosopul (care are imprimat un model geometric). Se ambalează Modificarea culorii violet a produsului la nuanţe de violet roşcat până la galben, chiar la scoaterea
etanş într-un câmp operator, se închide cu bandă adezivă cu indicator chimic de virare a culorii. fiolelor din autoclavă, indică depăşirea temperaturii de 120°C. Această modificare de culoare se
Pachetul -test astfel confecţionat se plasează singur în mijlocul incintei autoclavei. datorează degradării chimice a substratului din cauza temperaturii ridicate. Asemenea fiole nu mai
Se realizează un ciclu de sterilizare complet (cu pre şi postvacuumare) la temperatura de 134°C, este necesar să fie incubate. deoarece sporii din fiolă au fost distruşi.
timp de 3,5 minute.
IX. ÎNTREŢINEREA (MENTENANŢA) AUTOCLAVELOR
La sfârşitul ciclului complet de sterilizare se extrage din pachet-testul şi se interpretează rezultatul.
Cu periodicitatea recomandată de producătorul aparatului se efectuează de către tehnician
Dacă ciclul a fost eficient(absenţa aerului rezidual sau a pungilor de aer) schimbarea culorii modelul~i
autorizat verificarea funcţionării acestuia.
geometric imprimat este uniformă. Dacă penetrarea aburului nu a fost uniformă, au existat pungi de Orice defecţiune apărută la autoclavă necesită intervenţia tehnicianului autorizat.
aer, culoarea benzilor este neuniformă (apar pete mai clare). În această situaţie sterilizarea nu a fost După intervenţia pe aparat se efectuează:
eficientă şi sterilizatorul nu trebuie utilizat şi se apelează la tehnician pentru verificare.
verificarea parametrilor aparatului urmărind înregistrările de temperatură şi presiune (pe
Testul Bowie & Dick se comercializează sub forma foi imprimate sau de pachete test gata confecţionate
panoului frontal sau diagramă)
de diferiţi producători: Propper, Amsco, 3M, Bioser, etc. testul Bowie&Dick pentru verificarea calităţii penetrării a9urului
Testul Bowie & Dick trebuie utilizat: controlul umidităţii textilelor
zilnic dacă la autoclavă se sterilizează textile
cel puţin o dată pe săptămână la autoclavele care sterilizează instrumentar X. RECOMANDĂRI GENERALE
după fiecare reparaţie a autoclavei În toate staţiile centrale de sterilizare sau punctele de sterilizare echipate cu sterilizatoare cu
.abur sub presiune:
VIII. INDICATORI BIOLOGICI PENTRU CONTROLUL EFICACITĂŢII STERILIZĂRII Vor fi respectate Normele specifice de protecţie a muncii în domeniul sănătăţii(Drd. MMPS
Sunt admişi indicatorii biologici cu forme diferite de condiţionare: nr. 411 /1998).
• Indicatori biologici cu Bacillus stearothermophylus impregnaţi pe suporţi de bumbac sub formă La amplasarea, dotarea, expoatarea, întreţinerea, verificarea şi repararea aparatelor, utilajelor
de peticele sau fire de aţă în concentraţii de 106 UFC. • şi instalaţiilor de sterilizare se vor respecta şi prescripţiile tehnice lSCIR C1-85, instrucţiunile
Aceştia se pun în interiorul unei cutii-test. Cutia-test se introduce în autoclavă odată cu materialul
producătorului, măsurile de ~lectrosecuritate în vigoare, precum şi prevederile de prevenire
de sterilizat şi se realizează ciclul complet de sterilizare. La sfârşitul ciclului, indicatorul biologic şi stingere a incendiilor.
este trimis la laborator, unde este extras, însămânţat şi incubat; citirea se face la 7 zile. Vor fi utilizate numai aparate avizate de Ministerul Sănătăţii/ Ministerul S.ănătăţii şi Familiei.
• Indicatori bioiogici cu Bacillus stearothermophyllus impregnaţi pe suport şi condiţionatîmpreună La fiecare loc de muncă se vor elabora şi afişa instrucţiuni tehnice specifice privind
cu mediul de cultură înfiolat. La sfârşitul ciclului se sparge fiola prin presiune asupra tubului exterior exploatarea aparatelor, precum şi masu rile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi sau
şi se incubează. Citirea se face la 24 sau 48 ore.
dereglări.
Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului ci respectarea recomandărilor producătorului. Asistenta medicală responsabilizată cu sterilizarea va fi instruită şi acreditată (autorizată)
• Controlul bacteriologic al sterilizării la autoclav cu "Stearotest 120". să lucreze cu vase sub presiune.
Pentru controlul sterilizării la autoclavă la temperatura de 120°c cu o durată de 30 minute, se
poate utiliza produsul "Stearotest 120" preparat de Institutul Cantacuzino. Responsabili:
Acest produs este o suspensie de spori de Bacillus stearothermophyllus în soluţie nutritivă, cu Asistenta medicală responsabilă cu pregătirea instrumentarului, sticlăriei, etc. în vederea
indicator de pH. Conţinutul fiolelor de "Stearotest 120" este limpede de culoare violet. sterilizării.
Asistenta medicală responsabilizată cu sterilizarea.
Mod de utilizare:
a) fiolele de "Stearotest 120" se introduc în autoclavă la diferite niveluri printre obiectele Materiale şi produse:
supuse sterilizării la 120°c. Se efectuează sterilizarea la parametri indicaţi (120~C. timp de Sterilizatoare cu abur sub presiune avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei
30 min); Cutii metalice perforate (nedeformate !)
b) după sterilizare fiolele sunt aşezate într+un incubator de 56°C Casolete perforate cu colier (nedeformate !)
c) citirea rezultate'lor: Pungi/ role hârtie plastic fabricate special pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, cu indicator
menţinerea aspectului (culoare, transparenţă) nemodificat arată o sterilizare corectă; de temperatură care virează.
Hârtie specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil.

68 69
Coşuri metalice
Sterilizarea cu oxid.de etilenă nu trebuie niciodată utilizată pentru sterilizarea materialului medico-
Indicatori fizico-chimici ai sterilizării (."integratori") chirurgical în urgenţă, deoarece acesta trebuie supus tratameritµlui de desorbţie.
Bandă adezivă cu indicator pentru temperatură
Nu va fi sterilizat cu oxid de etilenă materialul medico-ch1r4rgical a cărei compoziţie nu este
cunoscută.
Indicator biologic (Bacillus stearothermophyllus)
Manuşi de bumbac I. TOXICITATEA OXIDULUI DE ETILENĂ
Caiet de sterilzare Oxidul de etilenă este un gaz inodor, a cărui prezenţă nu este percepută în aer.
Evaluarea eni;acltapl sterilizării: El este toxic:
Pentru fiecare ciclu: Prin inhalare:
Pe tot parcursul ciclului complet de sterilizare se urmăreşte pe panoul de comandă şi se notează Oxidul de etilenă poate provoca iritaţia căilor respiratorii şi depresia sistemului nervos central la
temperatura şi presiunea atinsă pentru fiecare fază a ciclului sau se analizează diagrama. personalul care efectuează sterilizarea.
Se citeşte virarea culorii indicatorului pentru temperatură de pe banda adezivă. Prin contact:
Se citeşte virarea culorii indicatorului "integrator" pentru sterilizatorul cu abur sub presiune, Oxidul de etilenă poate provoca reacţii de iritaţie şi apariţia de vezicule pe piele şi mucoase la
care controlează timpul, temperatura şi saturaţia vaporilor. personalul care efectuează sterilizarea.
Zilnic: · · Pe cale parenterală:
Se controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Bowie &Dick Materialul supus insuficient tratamentului de desorbţie utilizat la bolnavi poate cauza fenomene
Controlul cu indicator biologic (Bacillus stearothermophylllis)pentru autoclavele din staţiile hemolitice, dtenoze traheale, colaps cardiovascular şi fenomene alergice.
centrale de sterilizare sau pentru autoclavele tare nu sunt echipate cu dispozitiv automat de înregistrare Prin reacţie cu diferiţi compuşi chimici:
(diagrama). Echipamentul medical Constituit din părţi de PVC (policlorura de vinil) sterilizat iniţial cu radiaţii
ionozante sau raze gamma nu va fi resterilizat cu oxid de etilenă deoarece PVC eliberează
Săptămâna!:
compuşi toxici - etilen clorhidrină.
Se controlează calitatea penetrării aburului cu ajutorul testului Bowie & Dick
Inflamabil, pericol de explozie:
3. STERILIZAREA APEIPENTRU SPĂLAREA CHIRURGICALĂ Oxidul de etilenă în amestec cu aerul este exploziv pornind de la concentraţia de 3% (în volum).
Se efectuează în autoclava pentru sterilizarea ape'/; potrivit instructitlnilcir de utiHzare din cartea Este interzis a se fuma în încăperile unde se utilizeaz~ oxidul de etilenă. Aceste încăperi trebuie
tehnică a acestora, la o presiune de sterilizare de 1,5 bari şi un timp d~ sterilizare ·de 30 minute. ventilate în permanenţă direct cu aer proaspăt (din exterior).
Conductele pentru aducerea apei sterile de la autoclave la spălătoare trebuie să îndeplinească
IL MATERIALII~ M~D!CO-,t;HlllllRQICA~ CARE SE SlERDJZEQĂ CIi OXID DE EJILENĂ~ .
următoarele condiţii: . . . . ·. . , ..
1. Obiecte din material plastic care sunt termosensibile şi pentru care se cunoaşte perioada
a) distanţa maximă de la autoclav la punctul de distribuţie nu va depăşi 20 m
de timp necesară desoroţiei; cu excepţia obiectelor din PVC sterilizate iniţial prin radiaţii
b) sunt admise numai conducte fără mufe ·
ionizante şi radiaţii gamma.
ci eliminarea oricărei posibilităţi de contaminare a apei sterile prin stagnarea în sistemul de
distribuţie (cu interzicerea coturilor în "U" sub nivelul conductei) ·· ·
2. Instrumente din materiale compozite. termosensibile (se deteriorează prin sterilizare la abur
sub presiune).
d) apa sterilă pentru spălarea chirurgicală se prepară în ziua utilizării ei.
3. Materiale fragile (efectele personale noi ale bolnavilor cu aplazie medulară, efo.)
4. STERILIZAREA LA STERILIZATORUL CU OXID DE ETILENA ·.
III. PREGĂTIREA MATE„IALQLUI DE STER!I.WlT
În spitalele care utilizează metode curative invazive si teh~iti inv,azive dediagnostic sau care
Maierialul de sterilizatţrebuj~în prealabirdecontaminat, apoi spălat, clătit şi uscat(vezi Cap. li.
dispun de unităţi cu risc mare de infecţie (secţii unde se practfcă grefe, transpian(irj1linodeprimaţi,
Pct. 2.9). Trebuie verificat dacă materialul este uscat. curat şi în bună stare (nedegradat).
etc.) apare necesitatea sterilizării obiectelor, echipamentelor care nu rezistă latemperaturâ rîdicată
prin procesarea la autoclave său pupinet ·· · ·· ' · · ·· IV. AIIIIIALARE "
Sterilizarea cu oxid de etilenă se utilizează numai atunci când nu există alt mijloc de steriiizare Materialele care se sterilizează la sterilizatorul cu oxid de etilenă se ambalează.în pungi/ role
adecvat pentru obiecte, echipamente termosensibile. ··· · · · · · ·· · hârtie plastic fabricate special pentru sterilizatorul cu oxid de etilenă care au imprimate indicator
Această tehnică de sterilizare este delicată şi erorile de procedură potducefie·la accidente prin tizico·chimic de temperatură a cărui culoare virează.
sterilizare ineficientă; fie la accidente toxice la personal sau pacienţii la:care se utilizează materialul Pu.ngile/rolel• hlrtie 1llastic 1de diferite dimensi1,1ni, cu sau fără pliu, după ce au fost
sterilizat cu oxid de etilenă. încărcate cu materialul de sterilizat (pentru o procedură) şi t~t fizico-chimic trebuie sudate la capătul
Sterilizarea cu oxid de etilenă se va efectua numai în staţia.centrală de sterilizare, special de acces. Sudarea se realize(lză cu ajutorul unui aparat special dedicat acestei operaţii ....
echipată şi deservită.de personal calificat, instruitş.i acre.ditat să lucreze cu.·sterilizatoare cu oxid de .Există şi pungi care la capătul de accei,s aubaf'ldă adezivă cu ajutorul căreia se r~alizează lipirea
etilenă. pachetului. · ·

70 71
Pungile hârtie plastic cu materialul de sterilizat se aşează în navete metalice în poziţie verticală, Pentru a ajunge la aceste rezultate se utilizează un spaţiu ventilat cu o temperatură de cel puţin
ordonate ca şi cărţile în bibliotecă. În funcţie de mărimea pachetului, în navete se aşează un singur 20°C care nu este utilizat în alte scopuri şi în care este interzisă staţionarea personalului. Perioada
pachet sau două, dar nesuprapuse pentru a permite pătrunderea agentului de sterilizare în de timp necesară este în funcţie de compoziţia materialelor ster,ilizate.
interiorul pachetelor. Pentru sterilizatoarele cu oxidul de etilenă care nu au inclus în ciclul complet de sterilizare desorbtie
După ambalarea materialului de sterilizat în pungi hârtie plastic şi aşezare în navete manipularea la sfârşitul programului, timpul de desorbţie necesar pentru echipamente după extragerea din aparat
pachetelor se face numai prin intermediul navetei. este mare:
Navetele astfel încărcate se introduc în incinta sterilizatorului. 16 săptămâni pentru materiale fabricate din poliamide,
Utilizaţi numai pungi hârtie plastic pe care producătorul le recomandă pentru sterilizatorul cu 6 săptămâni pentru materiale fabricate din polielietilenă, teflon, latex, silicon, acetatul de
oxid de etilenă şi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. etilenvinil, poliuretan, polipropilen, PVC plastifiat.
Pungile/ rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 1O
VIII. SPATIILE ÎN CARE SE EFECTUEAZĂ STERILIZAREA CU OXID DE ETILENĂ
mm fiecare (conform standardelor Europene).
Sterilizarea cu oxid de etilenă se va realiza în spaţii ventilate, destinate numai pentru această
Pungile hârtie plastic folosite la împachetare NU se reutilizează. activitate.
Standardizarea încărcăturii Concentraţia în aer a oxidului de etilenă trebuie controlată prin:
Va fi respectată recomandarea producătorului sterilizatorului privind greutatea încărcăturii admisă instalaţii fixe tip detector
pentru un ciclu de sterilizare. periodic prin serviciul tehnic al spitalului cu ajutorul unor aparate mobile de dozare a gazului
(tip Draeger) echipate cu tuburi cu reactivi specifici.
V. STERILIZARE
Ciclul complet de sterilizare cuprinde următoarele faze: vacuumare iniţială, preîncălzire, întreţinere (Mentenanţă)
îndepărtarea aerului cu umidificarea obiectelor, sterilizare (expunere la gaz), vacuumare finală, purjare Personal tehnic calificat va efectua periodic verificarea şi întreţinerea aparatului.
de aer şi ventilare, aerare (desorbţie). Sterilizatoarele necontrolate pot avea pierderi de gaz şi pot antrena riscuri toxice pentru per-
Parametrii programelor automate de sterilizare sunt: sonal şi risc de explozie.
a) temperatura de 37°C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 180 minute. Durata
Responsabili:
procesului 4 - 8 ore.
Asistenta medicală responsabilă cu pregătirea materialului în vederea sterilizării, instruită şi
b) temperatura de 55°C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 60 minute. Durata
acreditatăpentru sterilizarea la oxid de etilenă.
procesului 2 - 5 ore.
Se admit şi alţi parametrii ai programelor automate de sterilizare pe care îi recomandă producătorul Materiale şi produse:
aparatului: ex. temperatura de 42°C, timp de sterilizare 150 minute, etc. Sterilizatoare cu oxid de etilenă avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei
Se recomandă a se citi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi cartea tehnică a aparatului pentru Pungi/ role hârtie plastic fabricate special pentru sterilizatorul cu cu oxid de etilenă, cu indicator
a folosi temperatura (presiunea) şi timpul de sterilizare recomandat de producător pentru materialele de temperatură care virează.
de sterilizat împachetate. Navete inox
Indicatori fizico-chimici ai sterilizării ("integratori")
VI. VERIFICAREA EFICIENTEI STERILIZĂRII: Aparat pentru sudarea pungilor
Vor fi citite si interpretate diagramele înregistrate ale ciclului complet de sterilizare: se citeşte
Indicator biologic (Bacillus Subtillis)
temperatura, presiunea, presiunea negativă (vidul) şi durata.
Detector de gaz (mobil sau fix)
Indicatorii fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de sterilizare, special fabricaţi pentru
Caiet de sterilzare
sterilizarea cu oxid de etilenă.
Pentru fiecare ciclu se folosesc teste biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus subtillis. 5. STERILIZAREA LA STERILIZATORUL CU ABUR SI FORMALDEHIDĂ LA TEMPERATURI
Notaţi în caietul de sterilzare: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor, data şi ora de debut şi JOASE ŞI PRESIUNE SUBATMOSFERICĂ. , . .
sfârşit a ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea, rezultatele indicatorilor fizico-chimici Sterilizatorul cu abur şi formaldehidă la temperaturi joase şi presiune subatmosferică este utilizat
şi biologici, data finală a desorbtiei va fi notată pe fiecare ambalaj, numele şi semnătura persoanei în staţia centrală de sterilizare a unităţilor sanitare pentru sterilizarea obiectelor, echipamentelor
responsabilizate cu sterilizarea, observatii, data la care s--a efectuat întreţinerea şi verificarea sensibile la căldură, care pot fi deteriorate la temperaturile realizate în sterilizatoare cu acur
aparatului convenţional. Agentul de sterilizare este formaldehida, utilizată în procesul care are loc la presiune
subatmosferică, a cărui temperatură ou depăşeşte 80°C sau alternativă 65°C.
VII. DESDRBTIE
Sterilizarea cu abur şi formaldehidă la temperaturi joase şi presiune subatmosferică se va efectua
Materialele sterilizate cu oxidul de etilenă nu pot fi utilizate decât după ce continutul în gaz a
numai în staţia centrală de sterilizare, special echipată şi deservită de personal calificat, instruit şi
scăzut sub Z ppm (Z mg/Kg), valoare fixată prin consens.
acreditat să lucreze cu astfel de aparate.

72 73
Sterilizarea cu abur şi formaldehidă la temperaturi joase şi presiune subatmosferică nu trebuie Parametrii programelor automate de sterilizare sunt:
niciodată utilizată pentru sterilizarea materialului medico-chirurgical în urgenţă. a) temperatura de 73°C, presiune subatmosferică;timp de sterilizare 10 minute. Durata
I. TOXICITATEA FDRMALOEHWEI procesului 3 - 5 ore. ·•
Formaldehida este un .gaz incolor, cu miros caracteristic. Este uşor solubilă în apă până la b) temperatura de 80°C, presiune subatmosferică, timp de sterilizare 10 minute.
aproximativ 38% la temperatura camerei. Apa şi gazul pot fi separate prin încălzirea soluţiei. c) temperatura de 65°C, presiune subatmosferică, timp de.sterilizare 30 minute.
Este toxică. Se admit şi alţi parametrii ai programelor automate qesterilizare pe care îi recomandă producătorul
Anumite persoane sunt predispuse la alergii cauzate de formaldehidă, chiar la concentraţii foarte aparatului: ex. tempe·ratura de 60°C, timp de sterilizare 60 minute, temperatura de 75°C, timp
scăzute şi de aceea este necesară o grijă deosebită la manipulare.
de sterilizare 10 minute. etc.
Este toxică prin inhalare, inghiţire şi contact cu pielea. Doza letală este la ingestia a 10-20 ml Se recomandă a se citi cu atenţie instrucţiunile de utilizare şi cartea tehnică a aparntului pentru
formaldehidă. . ,. afolosi temperatura (presiunea) şi timpul de sterilizare recomar.idat de producător pentru materialele
Este considerată ca un potenţial agent mutagen, cancerigen.teratogen. Este alergizantă. Limita de sterilizat împachetate.
de expunere pentru o scurtă perioadă de timp TLV-STEL pentru 15 min. este de 0,3ppm. Formaldehida este stocată în stare lichidă în doze de sticlă dimensionate perrtru un singur ciclu
Formaldehida gaz într-un anumit amestec cu aerul este explozivă. · de sterilizare. Din măsuri de securitate este importantă utilizarea de sticle de o anumită calitate.
Formaldehida lichid este transferată în stare de gaz într-un evaporator încălzit cu abur înaintea
li. PREGĂTIREA MATERIALULUI DE STERILIZAT . intrării sale în camera de sterilizare.
· Materialul de.sterilizattrebuieîn prealabil decontaminat. apoi spălat. clătit şi uscat (vezi Cap. li, Atât camera de sterilizare cât şi uşile sterilizatorului sunt echipate cu pereţi dubli; între aceştia
Pct. 2.9). Trebuie verificat dacă materialul este uscat curat şi în bună starefnedegradat). este un spaţiu prin care circulă abur la temperatura controlată, care păstrează pereţii incintei de
III. AMBALARE sterilizare la otemperatură uniformă mai mare decât temperatura camerei, ceea ce împiedică formarea
Materialele care se sterilizează la sterilizatorul cu abur şi formaldehidă la temperaturi joase şi condensului pe pereţii camerei. Prin evacuarea intermitentă_ a aburului din manta se menţine o corectă
presiune subatmosferică.seambalează în pungi/ role hârtie plastic fabricate special pentru sterilizatorul presiune subatmosferică, simultan cu evacuarea condensului
cu formaldehidă care au imprimate indicator fizico-chimic de temperatură a cărui culoare virează. VI. VERIACAREA ERCIENTEI STERILIZĂRII:
Pungile/rolele hârtie plastic de diferite dimensiuni, cu sau fără pliu, după,ce auJost Vor fi citite si interpretate diagramele înregistrate ale ciclului complet de sterilizare: se citeşte
încărcate cu materialul de sterilizat (pentru o procedură) si test fizicp-chimic trebµie slidate'l~ capătul temperatura, presiunea, presiunea negativă (vidul) şidurata.
de acces. Sudarea se realizează cu ajutorul unui aparat sp~cial de'dicat acestei operaţii... . .
0

Indicatorii fizico-chimici, martori ai trecerii prin procesul de steril.izare, special fabricaţi pentru
Există şi pungi care la capătul de.acces au bandă adezivă cu ajutorul căreia se realizează lipirea sterilizarea cu formaldehidă.
pachetului. Pentru fiecare ciclu se folosesc teste biologice (bacteriologice) cu spori de Bacillus
Pungile hârtie plastic cu materialul de sterilizat se aşează în navete metalice în poziţie verticală, stearothermophyHus.
ordonate ca şi cărţile în bibliotecă. În funcţie de mărimea pachetului, în navete se aşează urr singur Notaţi în caietul de sterilzare: numărul şarjei şi conţinutul pachetelor,.data şi ora de debut şi
pachet sau două, dar nesuprapuse pentru a permite pătrunderea agentului de sterilizare în sfârşita ciclului, temperatura la care s-a efectuat sterilizarea. rezultatele indicatorilor fizico-chimici
interiorul pachetelor. şi biologic( data sterilizării va fi notată ·pe fiecare ambalaj, numele şi semnătura persoanei
După ambalarea materialului de sterilizat în pungi hârtie plastic şi aşezare în navete manipularea responsabi.lizate cu steri·lizarea, observaţii, data la care s-a efectuat întreţinerea şi verificarea
pachetelor se face numai prin intermediul navetei. aparatului.
Navetele astfel încărcate se introduc în incinta sterilizatorului.
Utilizaţi numai pungi hârtie plastic pe care producătorul le recomandă pentru sterilizatorul cu VII. SPATIILE ÎN CARE SE EFECIUEAZ4 STERILIZAREA CU FORMALDEHIDĂ
formaldehidă şi avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Sterilizarea cu formaldehidă se va realiza în spaţii v'entilate, destinate numai pentru această
Pungile/rolele hâr:tie plastic achiziţionate trebuie să .fie sudate~u ţrei rân_d1.1r:i de benzi a câte 10 activitate.
mm fiecare (conform standardelor Europene). . .. . . . . .. . Concentraţia în aer a formaldehidei trebuie controlată periodic prin serviciul tehnic al spitalului.
Pungile hârtie plasticfolosite la împachetare NU se reutilizează_. Înlrettnere IMentenantliJ
IV. STANDARDIZAREA ÎNCĂRCĂTURII Persona·1 tehnic,cal:if.icat va efectua p~riodic verificarea şi întreţinerea aparatului.
Va fi respectată recomandarea producătorului sterilizatorului privind greutateaîncărcăturii admisă Sterilizatoarele necontmlate pot avea pierderi ,de gaz şi pot antren.a riscuri toxice pentru per-
pentru un ciclu de sterilizare. sona·1 şi risc de explozie.

V. STERILIZARE RBSPinsalllli:
ma
Ciclul complet de sterilizare cuprinde următoarele faze: testul de vacuumare, în.depărta aerului Asistenta medicală rnspohsabilă cu pregătirea ,materialului în vederea sterilizări.i, instrnită şi
acreditată peritru sterilizarea cu sterilizatorul cu abur şi formaldehidă
la temperaturi joase şi presiune
cu umidificarea obiectelor. sterilizare (expunere la formaldehidă). purjarea abun.ilui; purjarea aerului.
subatmosferică.
aerare.

74 75.
Materiale şi produse: 2. Clătire riguroasă cu apă potabilă (exterior şi interior).
Sterilizatoare cu abur si formaldehidă la temperaturi Joase si presiune subatmosferică avizate Toate părţile imersabile ale endoscopului trebuie clătite cu apă.
de Ministerul Sănătătii si Familiei 3. Dezinfecţie
Pungi/ role hârtie plastic fabricate special pentru sterilizatorul cu formaldehidă, cu indicator de Atunci când operatiunea de curăţare-decontaminare se face manual ea este urmată de etapa de
temperatură care virează. dezinfecţie
Navete inox Se introduc părţile imersabile ale endoscopului într-o solutie dezinfectantă (gama de dezinfectante
Indicatori fizico-chimici ai sterilizării ("integratori") pe care producătorul endoscopului le recomandă, compatibile cu materialul din care sunt fabricate).
Aparat pentru sudarea pungilor Se alege un dezinfectant capabil să distrugă biofilmul care se constituie pe canale. Se curătă părţile
Indicator biologic (Bacillus Stearothermophylus) exterioare, proximale şi distale (articulaţiile, părtile optice, etc.). Se clătesc riguros canalele interne
Caiet de sterilzare prin circularea de mai multe ori a sol~ţiei de dezinfectant prin fiecare canal.
6. INTRETINEREA MATERIALULUI DE ENDOSCOPIE STERILIZARE CU PRODUSE CHIMICE 4. Clătire. Toate părţile imersabile ale endoscopului trebuie clătite cu apă.
Obiectiv: Notă
Eliminarea materiei organice şi distrugerea microorganismelor pentru a evita transmiterea unei a) Operatiunea de curăţare-decontaminare, clătire, dezinfectie, clătire poate fi făcută manual
infectii la pacientii care beneficieaza de endoscopie. cu seringa sau instalaţii speciale cu ajutorul cărora să se realizeze cu rătarea tuturor canalelor
Procedurile alese nu trebuie sa deterioreze aceste aparate fragile si costisitoare. şi cavitătilor, proces descris la punctele 1, 2, 3 şi 4.
Metode: b) În spitalele unde se realizează un număr mare de investigaţii endoscopice se pot folosi
Autoclavare (un timp scurt, la temperaturi ridicate) pentru anumite endoscoape rigide pentru maşini automate pentru dezinfectia endoscoapelor flexibile avizate de Ministerul Sănătătii/
care producătorul recomandă metoda. Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Operatiunea de curătare-decontaminare; clătire manuală
Sterilizarea cu oxid de etilen este aplicabilă teoretic, dar intervalul de timp necesar pentru descrisă mai sus trebuie să preceadă utilizarea maşinilor automate.
evaporarea urmelor, îl face inutilizabil în practică, acolo unde nu există decât un endoscop. Utilizarea maşinilor automate pentru dezinfectia endoscoapelor flexibile au avantajul că reduc
Sterilizarea cu produse chimice este metoda utilizată frecvent în practică pentru sterilizarea expunerea personalului la substantele chimice toxice, iar timpul de contact cu dezinfectantul poate
endoscoapelor (artroscoapelor, cistoscoapelor, bronhoscoapelor, gastroscoapelor, etc). fi standardizat; au dezavantajul că sunt scumpe.

Tehnica: 5. Sterilizare cu un produs chimic.


1. Curăţare şi decontaminare (pre-dezinfecţie) Atentie!
Imediat după folosire se şterge aparatul cu o compresă pentru îndepărtarea materiei organice Endoscoapele flexibile care vin în contact cu mucoasele sunt clasificate drept
(fecale, resturi de mucozităţi, sânge, ţesut. alte fluide ale organismului). echipamente semicritice şi necesită STERILIZARE sau cel putin
Se trece la cu rătarea meticuloasă a endoscopului şi accesoriilor acestuia cu produse neabrazive, DEZINFECŢIE DE NIVEL ÎNAlTîntre utilizări. Pentru a obtine o dezinfectie
detergenţi enzimatici sau detergenţi-dezinfectanti sau produse de curăţare-decontaminare pentru de nivel înalt tote suprafetele interne, externe, cavităţile, canalele trebuie să vină
instrumente (gama pe care producatorul endoscopului le recomandă, compatibile cu materialul din în contact cu dezinfectantul (care au în compoziţie glutaraldehidă 2% sau peroxid
care sunt fabricate). de hidrogen stabilizat 6% sau acid peracetic) de cel puţin 20 minute (<30 minute).
Se introduc părtile imersabile ale endoscopului într-o soluţia de decontaminantă având grijă ca Endoscoapele flexibile care pătrund în cavităti sterile ale organismului sunt
soluţia să umple toate cavităţile, canalele aparatului. clasificate drept echipamente critice si necesită STERILIZARE între utilizări.
Toate canalele accesibile trebuie irigate prin pomparea secvenţională a solutiei si periate pentru
îndepărtarea resturilor de materie organică. Se aleg produse chimice sterilizante care au în compozitie glutaraldehida 2% sau peroxid de
lnsertia tubului trebuie spălată cu soluţia de detergent şi clătită. hidrogen stabilizat 6% sau acid peracetic.
Solutia decontaminantă se aruncă după utilizare. Periile folosite la curătarea canalelor Soluţia de produs chimic sterilizant se pune în cuve/recipiente cu capac.
endoscopului trebuie curătate si sterilizate sau dezinfectate nivel înalt cel putin zilnic. Pot fi folosite Se introduc părtile imersabile ale endoscopului într-o soluţie de produs chimic sterilizant în
perii de unică utilizare. concentratia recomandată de producator, având grijă ca solutia sterilizantă să acopere si să umple
În timpul manipulării trebuie observate eventualele defectiuni ale echipamentului si efectuat toate cavitătile, canalele aparatului, astfel încât să fie eliminate bulele de aer.
testul de etanseitate. Pentru sterilizare se lasă părtile imersabile ale endoscopului complet imersate pentru o perioadă
Părţile neimersabile ale endoscopului (părţile exterioare, proximale şi distale, articulatiile, părtile de timp şi la temperatura recomandată de producător.
optice, etc.) se curătă cu o solutie decontaminantă prin stergere umedă riguroasă. si apoi se sterg cu La sfârsitul timpului de sterilizare se extrag părtile imersabile ale endoscopului, utilizând tehnici
alcool isopropilic sau etilic 70%. aseptice.

76 77
Atentie! 5. Se verifică etanşeitatea endoscopului după fiecare ciclu de procesare.
Sterilizarea chimică se realizează după un timp de contact al substantei chimice
6. Manipularea după sterilizare şi stocarea. .
cu substratul de tratat de câteva ore.
Endoscoapele sterilizate pot fi folosite imediat sau vor fi stocate'in cutii metalice sterilizate sau
Literatura anglosaxonă -8 ore; literatura SUA-10 ore.
dezinfectate nivel înalt, astfel încât să nu permită recontaminarea.
După scurgerea timpului de sterilizare manevrarea părţilor endoscopului (mai ales pentru 7. Sterilizate prin autoclavare
artroscop, cistoscop, celioscop, bronhoscop) se efectuează utilizând tehnici aseptice, care comportă: Anumite accesorii ale endoscopului (ace de scleroterapie, sondele pentru electrocauterizare,
apă sterilă, mănuşi sterile, saci sterili, câmpuri sau comprese sterile pentru ştergere. perii pentru citologie, forceps pentru biopsie sau excizii) trebuie curaţate-decontaminate în baia cu
ultrasunete, dezinfectate şi sterilizate prin autoclavare, înainte de utilizare. Curăţarea lor trebuie să
4. Clătire cu apă sterilă
ducă la îndepărtarea resturilor organice; în caz contrar sterilizarea prin autoclavare este ineficientă.
Pentru a preveni efectele toxice generate de urmele de subţanţe chimice din soluţiile sterilizante,
Există pericolul apariţiei unor epidemii la pacienţi.Ex. cu Salmonella newport la pacienţi investigaţi
echipamentul trebuie clătit. Sunt citate în literatură apariţia de colite chimice sau pseudomembranoase
prin colonoscopie.
cauzate de peroxidul de hidrogen 3% şi glutaraldehidă.
În situaţia în care în spaţiile unde se procesează endoscoapele nu există posibilitatea adducţiunii 8. Reguli generale:
apei sterile prin conducte direct de la staţia de preparare a apei sterile, se pot folosi sticle cu apă În serviciile/cabinetele de endoscopie trebuie să existe un registru de evidenţă a procedurilor în
sterilă (apă distilată sterilă) cuplate cu un tub. Atât sticla de apă cât şi tubulatura trebuie sterilizate care se notează: numele pacientului, numărul foii de observaţie, procedura efectuată, numele persoanei
zilnic. care a efectuat endoscopia, numărul de înregistrare a endoscopului sau seria.
Se procedează la o clătire abundentă cu apă sterilă (sub jet de apă sau prin agitare) de trei ori la Personalul trebuie să poarte echipament de protecţie (mănuşi, ochelari, mască de protecţie sau
rând utilizând de fiecare dată tranşe proaspete de apă sterilă în cantitate suficientă având grijă să protectoare faciale) pentru prevenirea expunerii la microorganismele patogene (HIV, HVB, VHC, M.
asigurăm imersia completă a dispozitivului. tuberculosis) sau la produsele chimice toxice.
Apa sterilă trebuie să circule prin toate canalele. Personalul care lucrează în serviciile de endoscopie trebuie să cunoască şi să respecte precauţiile
Fiecare clătire trebuie să dureze munimum 1 minut sau în funcţie de timpul recomandat de universale.
producătorul endoscopului precum şi de producătorul dezinfectantului. Material:
După fiecare clătire apa se arunca şi nu va mai fi refolosită sau utilizată în alte scopuri deoarece Criterii de alegere a dezinfectantelor_şi produselor chimice sterilizante
apa de clătire poate conţine urme din subatanţa activă a sterilizantului.
11 Activitate anlimicrobiană: soluţiile trebuie să aibă o activitate:
5. Uscare bactericidă pe germeni Gram-pozitivi, Gram-negativi, mycobacterii
Inserţia tubului şi canalele trebuie bine uscate utilizând trecerea unui jet de alcool etilic sau
tuberculocidă
izopropilic 70% urmată de aer comprimat. fungicidă:!evuri, ciuperci filamentoase
Atenlie! virulicidă:
virusul hepatitei B siC, HIV, Enterovirusuri
După sterilizare nu se va utiliza pentru clătirea apa potabilă. sporicidă: Bacillus, Clostridium
Dacă utilizatorul este tentat să folosească apă potabilă la clătirea finală, trebuie Se aleg produse chimice sterilizante care au în compoziţie glutaraldehida 2% sau peroxid de
să fie conştient de riscul crescut al recontaminării dispozitivelor sterilizate cu hidrogen stabilizat 6% sau acid peracetic.
Pseudomonas si Mycobacterii atipice (germeni care se multiplică rapid} deseori 21 Compatibilitate
prezente în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă. În alegerea produsului chimic cu acţiune dezinfectantă şi produsului chimic cu acţiune sterilizantă
Riscul utilizării apei potabile se traduce prin: trebuie să se ţină seama de compatibilitatea acestora cu materialele din care sunt confecţionate
• Utilizarea sistemelor de filtre care reţin bacterii (0,2 microni) elimină (dar NU endoscopele.
distrug) sau reduc numărul acestor bacterii din sistemul de aprovizionare cu apă
potabilă. Contactaţi producătorul filtrului pentru instrucţiuni de mentemanţă şi Responsabili:
înlocuiţi periodic filtrul pentru a preveni colonizarea sau formarea biofilmului în Asistenta medicală responsabilă cu endoscopia sub supravegherea medicului care efectuează
filtru. endoscopia.
• Un dispozitiv medical care nu este complet uscat (ex.: colonoscop} crează situaţia Materiale si produse:
ideală pentru colonizarea rapidă cu bacterii. În plus, Mycobacteriile au o rezistenţă mănuşi de protecţie nesterile
crescută în mediu, chiar şi pe echipamente bine uscate. mănuşi de protecţie sterile (manevre aseptice)
Riscul pe care îl implică existenţa microorganismelor oportuniste pe porţiuni din saci sterili
endoscop este mai mare pentru persoanele cu imunodeficienţă, pacienăii cu SIDA. câmpuri sau comprese sterile pentru stergere

78 79
siringă sau pompă ANEXA 1
cuve cu capac ( 3 ) DEZINFECTANTEPENTRU SUPRAFEŢE
testator de etanşeitate
apă sterilă PRODUS FIRMA SUBSTANTE ACTIVE CONCENTRATII/
dezinfectant PRODUCATOARE TIMPI DE CONTACT
produs chimic sterilizant AERODESIN 2000 Lysoform, Germania Aldehide, alcool Nediluat -15'
ALDASAN 2000 Lysoform, Germania Aldehide 0,5%-60'; 1%-15'; 0,75%-
Evaluare: 10'; 0,25%-4h;
În cazul apariţiei unei infecţii la un bolnav, unde se suspectează la origine examenul endoscopic ALDESOL Pliva, Croaţia Aldehide, săruri cuaternare 1% -10'; 2%-10'; 2% -20.-
este necesar a se anunţa serviciul de endoscopie pentru demararea anchetei clinico-epidemiologice. 30'; 3%-10';
AMOCID Lysoform, Germania Derivatifenolici 1,5% -4h
ANIOSPRAY 41 Laboratoarele ANIOS, Aldehide, săruri cuaternare, Nediluat -10';
Franta alcool
AROCIDINE L18 Splenodex, Franta Aldehide, săruri cuaternare 5%-10';
AURIN M.C. S.R.L. Italia Săruri cuaternare, fenol. alcool Nediluat - 10'
BACILLOCID SPEZIAL B0de Chemie, Germania Aldehide 0,5%-lh; 1%-30'
BACILLOL PLUS Bade Chemie; Germania Aldehide, alcooli Nediluat - 5'; Nediluat- 15'
BARRICIDAL 36 RKV, Ungaria Sărur(cuaternare 1%-30'
PARAMETRII CARE TREBUIE RESPECTAT! BIOGUARD Bioguard LTD. Anglia Săruri cuaternare 1:15-10'; 1:50-10'; 1:100
PENTRU GARANTAREA -10';
BIOGUARD CLEANER Bioguard LTD, Anglia Săruri cuaternare Nediluat,-10'; 1:5-10';
EFICACITĂŢII PROCEDURII DE DEZINFECŢIE ŞI STERILIZARE 1:10-10';
BIOGUARD AIA SPRAY Bio~uard LTD,An~lia Săruri cuaternare Nediluat ,-10';
Faceţi o curăţare eficientă. CEDRIL CONCENTRAT M.C. S.R.L. Italia Săruri cuaternare 1% -60 minute
Respectaţi timpii de imersie în soluţia de dezinfectant şi în produsul chimic CHLORINE Group Arnaud, Franta Clor 1-2tb /1 olitri -1 o·
sterilizant. CLORINA Lysoform, Germania Cior 0,5%-60'; 0.75%-30'; 0,5%-
2h;
Respectaţi concentraţ_iile recomandate.
CLOROM Kloros - Belgia Clor 2tb/10 litri-10';
Efectuaţi dezinfecţia şi sterilizarea în cuve cu capac.
DECONEX 50 AF Borer Chemie, Elveţia Aldehide, săruri cuaternare, 0,25%-4h; 0,5% -1h; 1%-
La fiecare reînoire a soluţiilor curăţaţi şi dezinfectaţi cuvele. alcool 30';
Utilizaţi pentru clătirea după sterilizare numai apă sterilă sau apă distilată sterilă. 1,5%-15'
DECONEX 50FF Borer Chemie, Elveţia Aldehide, săruri cuaternare 0,5% - 30'; 0,25%- lh;
DECONDEX 51DR Borer Chemie, Elveţia Săruri cuaternare 2% -6h; 3%: 2h; 4%- lh
DECDNEX SOLARSEPT Borer Chemie, Elvetia Alcooli Nediluat -10';
DISIMPURE 10 Rontgen Korhaztechnikai, Săruri cuaternare Nediluat-10';
Ungaria
FORMAC Splenodex, Franţa Aldehide Nediluat -10';
INCIDIN EXTRA Lysotorm, Germania Săruri cuaternare 0,5%-4h; 1%-1h; 2%-30';
INCIDUR Henkel, Germania Aldehide 2% -15'; 1,5% -30'; 1%-1h;
0,5%-4h;
IZOSAN Pliva, Croaţia Clor ltb/1 litru - 1o·;
JAVEL SOLID Jasol. Franta Clor ltb/l5Dml -1 O';
KORSOLIN Bode Chemie, Germania Aldehide 1%-lh; 3%-lh; 0,5%-4h;
KORSOUN FF Bade Chemie, Germania Aldehide. săruri cuaternare 1%-30'; 0,5%- lh;
LYSOFDRMIN 3000 Lysoform, Germania Aldehide, săruri cuaternare 0,25%-4h; 1%-15';
LYSOFORMIN SPEZIAL Lysoform, Germania Săruri cuaternare, derivat de 0,5%-4h; 0.75%-1 h; 1,5%-
guanidină 30'; 2%-lh;
MIKRDBAC FORTE Bode Chemie, Germania Aldehide 2% -5'; 1,5%-15'; 1% -30';
0,5% - 60'; 0,25% - 4h;

80 8'I

S-ar putea să vă placă și