Sunteți pe pagina 1din 5

Asociația Obștească “SOARTA”/ The Community Association "Fate"

Project “Monitoring Examination System in Rayon Soroca”

1 CODUL ETIC AL ELEVILOR ÎN ŞCOALĂ

Codul etic este un contract moral între şcoală şi elevii pe care îi serveşte sau doreşte să-i servească.
El reflectă sistemul de valori, direcţionează comportamentele umane, individuale şi de grup, formulează în
scris devize, principii, motouri, norme, idealuri.

Codul este un instrument de management extrem de util şi eficient, cu condiţia să fie operabil, uşor de
utilizat şi aplicarea lui să fie vizibilă în rezultate palpabile. Astfel, codurile de conduită din şcoală îşi propun,
prin conţinutul lor, să promoveze practicile corecte, cinstite, drepte în relaţiile care iau naştere în interiorul şi
exteriorul şcolii prin parteneriat între şcoală – comunitate - societate.
În acest cadru, nimeni nu poate spune, dacă s-a încălcat sau nu ontologia, atâta timp cât nu există un
anumit cod deontologic la care să se raporteze rezolvarea nevoilor sociale de a sancţiona comportamentele
umane considerate indezirabile; încercarea prevenirii unor comportamente care vin în contradicţie cu codul
respectiv; realizarea normei; apelarea la o instanţă morală şi la consistenţa ideii de moralitate.

Eforturi mari sunt depuse în activitatea de colaborare dintre profesori, elevi, părinţi şi conducerea
şcolii pentru:

1. înţelegerea cerinţelor actuale ale elevilor;


2. posibilitatea de ierarhizare a cerinţelor;
3. cooperarea dintre părţi şi evidenţierea priorităţilor în activitate;
4. manifestarea de creştere a unor atitudini etice atât ale elevilor cât şi a şcolilor în general.
Eforturile depuse de şcoli pentru obţinerea statutului de unitate şcolară etică îşi găsesc materializarea
în:
 protecţia mediului înconjurător;
 prevenirea fumatului juvenil ;
 sprijinirea dezvoltării artelor, sportului;
 iniţierea unor acţiuni umanitare;
 combaterea consumului de droguri, substanţe interzise în rândul tinerilor;
 demonstrarea angajamentului faţă de valorile societăţii şi comunităţii în care îşi desfăşoară
activitatea;
 adoptarea unei atitudini pro active în reglarea problemelor umane, sociale, ecologice;
 construirea parteneriatului între şcoală – comunitate-societate.

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERNĂ ADRESAT ELEVILOR


Codul de conduită etică al elevului

1. să respecte regulamentele şcolare în vigoare;


2. să folosească un limbaj adecvat vârstei şi locului unde se află;
3. să respecte şi să asculte de toate persoanele investite cu autoritate în şcoală;
4. să coopereze cu toţi elevii cărora li s-au dat atribuţii speciale de către conducerea şcolii şi respectarea
colegilor;
5. să nu se implice în nici un fel de activitate care ar aduce la lezarea bunului renume al şcolii;
6. să păstreze baza materială din şcoală;

Registration number: 33018845, 1 Mateevici Str., ap.17, town Soroca, Republic of Moldova, MDA 3000, Tel +373 230 24502; Fax +373 230 23860;
GSM +373 69182226; +373 67124502
E-mail: director.soarta@gmail.com; director@soarta.md; Web: www.soarta.md; Skype: soarta.moldova
Asociația Obștească “SOARTA”/ The Community Association "Fate"
Project “Monitoring Examination System in Rayon Soroca”

1 7. să participe la toate activităţile şcolii;


8. să menţină curăţenia în sălile de clasă, laboratoare, holuri, grupurile
sanitare şi în curtea şcolii;
9. să aibă manuale, caiete şi alte instrumente necesare pentru desfăşurarea orelor de curs;
10. să aştepte în clasă, în ordine, profesorul, pregătiţi pentru începerea orei;
11. să respecte următoarele îndatoriri, când sunt de serviciu:
 Prezentarea în clasă cu 10 minute înainte de începerea orelor.
 Aerisirea sălii de clasă.
 Dezinfectarea băncilor după ce au şters praful. Efectuarea curteniei generale sub îndrumarea
învăţătorului sau dirigintelui.
 Menţinerea ordinei şi curăţeniei în clasă (la sfârşitul orelor ştergerea tablei şi golirea coşul de
gunoi).
 Asigurarea încuierii salii de clasă în timpul orelor desfăşurate în laboratoare sau în timpul
orelor de educaţie fizica.
12. să nu părăsească şcoala, în situaţia în care apar simptomele unei afecţiuni medicale, decât după ce a
anunţat şi a primit confirmarea de la cabinetul medical şi de la învăţător sau diriginte sau profesorul
de serviciu.
13. să frecventeze cu regularitate cursurile. Absenţele nemotivate atrag după ele diverse sancţiuni în
corespundere cu gradul de încălcare a regulilor.
14. să nu lipsească de la ore, când se pregătesc pentru olimpiade. Pregătirea pentru olimpiade - etapa pe
şcoală, nu poate fi o scuză pentru absenţe. Elevii care se pregătesc pentru participarea la etapa
raională sau republicană şi care doresc să beneficieze de reducerea de frecvenţă în perioada
premergătoare olimpiadei au obligaţia să stabilească programul special de studiu împreună cu
profesorul care îi pregăteşte şi cu acordul dirigintelui;
15. să aibă o ţinută decentă, în caz contrar nu li se va permite accesul în şcoală (absenţe nemotivate) de
către cadrul didactic de serviciu, învăţător, profesor, diriginte, director. Sunt consideraţi indicatori ai
decentei : culoarea îmbrăcămintei, bijuteriile, fardul, aranjarea părului etc. Culorile acceptate în
vestimentaţie sunt: alb, albastru, negru, gri, bleumarin. La eleve se interzice vestimentaţia decoltată,
strâmtă, foarte scurtă. Consiliului părinţilor hotărăşte modelul de ţinuta, uniforma si modul de
achiziţionare a acesteia pentru toţi elevii scolii;

16. în timpul orelor de curs, elevul trebuie:


 să se prezinte la timp în sala de clasă.
 să utilizeze corect timpul orei, focusându-se pe subiectul lecţiei şi evitând discuţiile nu la
subiect.
 Să fie respectuos faţă de profesor şi colegi.
 se interzice utilizarea telefonului mobil şi părăsirea sălii de clasă.
 prezenţa elevilor scutiţi medical la orele de educaţie fizică este obligatorie.
 activităţile sportive în curtea şcolii nu se desfăşoară, decât în prezenţa profesorilor de educaţie
fizică.
17. în timpul examenelor, elevul trebuie:
 să se prezinte pregătit şi să depună maximul său efort la rezolvarea testului.
 să execute testul său, efectuându-l onest.
 să accepte responsabilităţile sale pentru ceea ce cunoaşte şi ce nu cunoaşte.

Registration number: 33018845, 1 Mateevici Str., ap.17, town Soroca, Republic of Moldova, MDA 3000, Tel +373 230 24502; Fax +373 230 23860;
GSM +373 69182226; +373 67124502
E-mail: director.soarta@gmail.com; director@soarta.md; Web: www.soarta.md; Skype: soarta.moldova
Asociația Obștească “SOARTA”/ The Community Association "Fate"
Project “Monitoring Examination System in Rayon Soroca”

1 18. să nu fumeze, consume alcool sau orice fel de droguri, ceea ce constituie o
abatere gravă şi se sancţionează aspru.
19. să evite comportamentul violent în şcoală şi înafara ei;
20. să nu posede şi să nu difuzeze materiale cu caracter obscen şi pornografic;
21. să anunţe dirigintele în cazul unei situaţii speciale;
22. să părăsească incinta şcolii după terminarea programului şcolar;
23. să poarte ecusonul şcolii pe perioada desfăşurării programului din şcoală

24. să nu aducă persoane străine în şcoală. Accesul în şcoala se va face pe baza carnetului de elev (cu
fotografie aplicata) sau a ecusonului /legitimaţie.

Pe lângă îndatoririle sale, elevii se bucură de următoarele drepturi în incita instituției educaționale:
1. posedă drepturile legale prevăzute în Constituţia Republicii Moldova, în Legea Învăţământului, în Carta
Drepturilor Copilului şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.
2. pot să constituie un consiliu al elevilor denumit Consiliul Elevilor. Pentru buna desfăşurare a activităţii
şcolare la nivelul fiecărei clase se va constitui un Consiliu al elevilor format din 3-5 membri. Consiliul
elevilor clasei coordonează si asigură buna funcţionare a activităţii elevilor sprijinind munca diriginţilor şi
a elevilor inclusiv a părinţilor. Consulul profesorilor clasei va avea un reprezentant şi din partea elevilor.
Reprezentantul elevilor are dreptul să intervină în cadrul Consiliului în probleme de curriculum, de
activitate extra curriculară, disciplină şi frecvenţă. Consiliul profesorilor clasei trebuie să acorde atenţie
intervenţiei elevului şi să respecte acest drept. Fiecare clasa îşi trimite un reprezentant in Consiliul
reprezentativ al elevilor pe instituţie. Acest consiliu este condus de un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un
secretar. Consiliul îşi va trimite un reprezentant în Consiliul de administraţie si 1 reprezentant în Consiliul
profesoral. Reprezentanţii elevilor vor fi direct implicaţi în politica şcolara a instituţiei.
3. pot să se constituie în asociaţii, să organizeze reuniuni potrivit legii. In cazul în care directorul constată că
asociaţiile şi reuniunile contravin legii, este împuternicit să le revoce şi să le anuleze. Astfel de acţiune, de
felul celor mai sus menţionate, trebuie sa aibă avizul directorului, in caz contrar este ilegala, iar efectul
ei este nul.
4. pot să ia poziţie/să semnaleze conducerii şcolii orice formă de tensiune creată de un cadru didactic în
timpul procesului de instruire.
5. pot să iniţieze şi să organizeze activităţi extra curriculare, cu acordul prealabil al conducerii şcolii.
6. pot să utilizeze întreaga bază materială în vederea realizării standardelor educaţionale stabilite de
programele de învăţământ.
7. pot să beneficieze pentru rezultatele deosebite la învăţătură şi disciplină, elevii de recompensele
prevăzute de regulamente, instituţia fiind abilitata sa acorde şi alte recompense.
8. pot să beneficieze, la cererea părinţilor, de învoiri motivate pana la 5 zile pe semestru.

RECOMPENSE PENTRU ELEVI


Pentru rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară, elevii pot fi recompensați, după caz, cu:
1. evidenţierea în faţa colegilor de clasă, a colegilor de şcoală sau a Consiliului Profesoral;
2. acordarea de premii, diplome şi recompense materiale din fondul şcolii sau de la agenţii economici
(sponsori) pentru rezultate deosebite obţinute la concursuri şcolare;

Registration number: 33018845, 1 Mateevici Str., ap.17, town Soroca, Republic of Moldova, MDA 3000, Tel +373 230 24502; Fax +373 230 23860;
GSM +373 69182226; +373 67124502
E-mail: director.soarta@gmail.com; director@soarta.md; Web: www.soarta.md; Skype: soarta.moldova
Asociația Obștească “SOARTA”/ The Community Association "Fate"
Project “Monitoring Examination System in Rayon Soroca”

1 3. premii de onoare ale instituţiei de învăţământ pentru rezultate remarcabile


la olimpiade şcolare pe diferite domenii (ştiinţe ale naturii, matematică,
literatură, limbi străine, istorie, geografie, ştiinţe sociale, sport) sau pentru atitudine civică exemplară.

SANCŢIUNI PENTRU ELEVI


ABATERI PRIMA DATĂ DE MAI MULTE ORI
Întârziere la oră  Avertisment verbal  Absenţă în catalog

Absente nemotivate la ore n/a  Scăderea notei la purtare cu 1


punct pentru fiecare 10
absenţe nejustificate printr-un
document medical
Copiat  În cazul unei teme: refacerea  Acordarea notei 1 la fiecare
temei încercare + scăderea notei la
 În cazul unui test: penalizare cu purtare cu 2 puncte
nota 1
Implicarea în conflicte verbale  Discuţie cu elevul şi părinţii  Scăderea notei la purtare cu 2
violente, bătaie acestuia puncte + suspendare pe 3 zile
 Scăderea notei la purtare cu 1
punct
Fumat  Discuţie cu părinţii elevului  Exmatriculare
 Scăderea notei la purtare cu 1
punct
Frecventarea barurilor în timpul  Discuţie cu elevul şi părinţii  Scăderea notei la purtare cu 2
programului de şcoală acestuia puncte

Distrugerea bunurilor şcolii  Discuţie cu elevul şi părinţii  Plata pagubelor


acestuia  Scăderea notei la purtare cu 2
 Plata pagubelor puncte + eliminare 1-2 zile
 Muncă socială ( nr. orelor se
stabileşte în funcţie de pagubă)
Refuz de a se supune  Discutarea cu elevul şi părinţii  Scăderea notei la purtare cu 1
instrucţiunilor personalului şcolii acestuia punct
 Discutarea cazului în Consiliul
Profesoral
 Muncă socială (nr. orelor se
stabileşte de către Consiliul
Profesoral)
Ţinuta vestimentară nepotrivită  Avertisment verbal  5 ore de muncă socială
 Informarea părinţilor interzicerea accesului în şcoală
Deranjarea orei de curs  Avertisment verbal  Discuţie cu părinţii
 Discutarea cu elevul, consilierul
şcolii

Registration number: 33018845, 1 Mateevici Str., ap.17, town Soroca, Republic of Moldova, MDA 3000, Tel +373 230 24502; Fax +373 230 23860;
GSM +373 69182226; +373 67124502
E-mail: director.soarta@gmail.com; director@soarta.md; Web: www.soarta.md; Skype: soarta.moldova
Asociația Obștească “SOARTA”/ The Community Association "Fate"
Project “Monitoring Examination System in Rayon Soroca”

1  10 ore de muncă socială  Mutarea disciplinară la alta


şcoală
Implicarea în acţiuni care aduc
atingere bunului renume al
instituţiei

Pe perioada eliminării, elevul are obligaţia de a fi prezent în biblioteca liceului.


Discuţia cazului se va face în Consiliul de Disciplină.
În toate cazurile de abateri ale elevilor, profesorul diriginte va discuta cu părinţii elevului.

REGULAMENTUL CONSILIULUI ELEVILOR


1. Numărul de membri/reprezentanţi din fiecare clasa – 1 (băiat sau fată)
2. Există un membru, reprezentant al personalului didactic – cadru didactic coordonator, care
prezidează întrunirile ;
3. Alegerile se desfăşoară prin vot deschis ;
4. Perioada pentru care sunt aleşi reprezentanţii este de 2 ani ;
5. Alegerile se fac la începutul primului semestru ;
6. Cei patru care alcătuiesc Agenda întâlnirilor sunt membri C.E. împreună cu cadrul didactic
coordonator. Aceasta trebuie sa conţină patru puncte importante :
 succese şcolare ;
 iniţiative şcolare ;
 evenimentul săptămânii /lunii ;
 evaluare.
7. Secretarul este responsabil pentru elaborarea Agendei întâlnirii, pe care o afişează cu câteva zile
înainte, pentru a o face cunoscută consilierilor la fişierul C.E. ;
8. Persoana care conduce întrunirea este preşedintele C.E. împreună cu cadrul didactic coordonator,
care trebuie să prezinte celorlalţi profesori problemele ridicate de elevi şi sa se asigure că
discuţiile întrunirilor sunt corecte şi civilizate ;
9. Elevii-consilieri participă la întruniri, pregătiţi sa vorbească concis despre problemele propuse
spre a fi dezbătute ;
10. Profesorii pot asista la întruniri ca observatori ;
11. Directorul scolii este implicat în problematica C.E.
12. C.E. se întruneşte in mod regulat, o dată pe lună;
13. Deciziile luate sunt transmise tuturor profesorilor si elevilor;
14. Revistele şcolii vor sprijini activitatea C.E. şi vor promova în paginile lor iniţiativele C.E.
15. Discuţiile din cadrul C.E. se transmit în rezumat tuturor elevilor, în cadrul orei de dirigenţie;
16. Fiecare membru al C.E. poartă ecuson;
17. Lunar se dezbate corespondenţa prin poşta elevilor;

Şcoala trebuie să poată face diferenţa între ceea ce este bun şi ce este rău pentru elevi. Se poate
învăţa mult din nemulţumirile diferite ale elevilor. Fiecare şcoală trebuie să-şi conceapă o filozofie a unui
comportament responsabil din punct de vedere social şi etic.

Registration number: 33018845, 1 Mateevici Str., ap.17, town Soroca, Republic of Moldova, MDA 3000, Tel +373 230 24502; Fax +373 230 23860;
GSM +373 69182226; +373 67124502
E-mail: director.soarta@gmail.com; director@soarta.md; Web: www.soarta.md; Skype: soarta.moldova