Sunteți pe pagina 1din 10

B.

ELEMENTE DE TERMODINAMICA - Principiile Termodinamicii, Coeficienti Calorici, Motoare termice (Variante de subiecte pentru examenul de BACALAUREAT 2009-2010)

B.III - V.01 B.III - V.06


5
Un mol de gaz ideal monoatomic ( γ = ), aflat ini ial în starea 1, la p Un motor termic având ca substan de lucru
1
mol de gaz
3 2 3 3
2p1
temperatura T1 = 250 K , este supus succesiunii de transform ri 1 → 2 → 3 , ideal monoatomic parcurge ciclul termodinamic reprezentat
ca în figura al turat . în figur . Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa ,
1
a. Reprezenta i succesiunea de transform ri în coordonate p − V . p1 respectiv V = 8,31 ` , şi c ldura molar la volum constant
b. Determina i energia intern a gazului în starea 2. 3
CV = R determina i:
c. Afla i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 2
2 → 3. 0 T1 3T1 T a. temperaturile gazului în st rile 1, 2 şi 3;
d.Calcula i c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2 → 3 . b. lucrul mecanic efectuat de substan a de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic;
c. c ldura primit de substan a de lucru la fiecare parcurgere a procesului ciclic;
B.III - V.02 d. c ldura cedat de sistem la fiecare parcurgere a procesului ciclic.
Un mol de gaz ideal monoatomic, (Cv = 3R / 2) aflat ini ial în starea 1, la temperatura
B.III - V.07
T1 = 300 K , este supus succesiunii de transform ri 1 → 2 → 3 , reprezentat în O cantitate υ = 1 mol de oxigen efectueaz ciclul reversibil ABCA de forma unui triunghi în care BC este
4 un proces izobar şi CA este un proces izocor. În starea A presiunea este p A = 415,5 kPa şi densitatea
coordonate V-T ca în figura al turat . Se va considera ln  ≅ 0,29
3 oxigenului ρ A = 3,2 kg/m 3 , în starea B volumul este VB = 2V A iar în starea C
a. Reprezenta i grafic, în coordonate p-V, succesiunea de transform ri 1 → 2 → 3 .
presiunea este pC = 0,5 pA . Cunoscând masa molar a oxigenului µ = 32 g/mol şi
b. Determina i energia intern a gazului în starea 3.
c. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 2 → 3 . exponentul adiabatic γ = 1,4 determina i:
a. c ldura molar la volum constant pentru oxigen;
d. Determina i c ldura total schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2 → 3 .
b. varia ia energiei interne a gazului în procesul AB ;
B.III - V.03 c. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în decursul unui ciclu;
d. c ldura primit de gaz în procesul CA .
Motorul unui automobil func ioneaz dup ciclul Diesel. Varia ia energiei interne în cursul compresiei este
∆U12=920 kJ. C ldura primit în urma arderii carburantului injectat şi lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul B.III - V.08
destinderii izobare a acestuia sunt Q23=240 kJ, respectiv L23=60 kJ. C ldura degajat în exterior în procesul 4→1 În corpul de pomp al unei maşini termice se g seşte aer ( γ = 7 ), care la temperatura T1 = 400 K şi presiunea
(desf şurat la volum constant) este 120 kJ. 5
p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa ocup volumul V1 = 2 ` . Gazul sufer o transformare în care temperatura r mâne constant ,
a. Reprezenta i grafic ciclul într-un sistem de coordonate p-V.
b. Stabili i care sunt valorile L12 şi L41 ale lucrului mecanic efectuat de gaz în procesele 1→2 şi 4→1. ajungând în starea 2, în care volumul este V2 = 2,5 ` , apoi o comprimare în care presiunea gazului r mâne constant ,
c. Determina i valorile varia iei energiei interne a gazului în procesele 4→1, 2→3 şi 3→4, ∆U41, ∆U23 şi ∆U34. pân în starea 3, dup care revine în starea ini ial printr-o transformare în care volumul r mâne constant. Se cunoaşte
ln 1,25=0,22.
d. Calcula i raportul dintre c ldura primit şi lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior într-un ciclu. a. Reprezenta i procesul ciclic descris în sistemul de coordonate p-T.
b. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 3 → 1.
B.III - V.04
c. Calcula i varia ia de energie intern a gazului în cursul procesului 1 → 2 → 3 .
Cunoscând masa molar a carbonului µ C = 12 kg/kmol şi masa molar a oxigenului µ O = 32 kg/kmol , d. Calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul transform rii 2 → 3 .
2
determina i:
B.III - V.09
a. num rul de molecule con inute într-o mas m = 1 kg de dioxid de carbon ( CO 2 );
O cantitate υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic sufer transformarea ciclic
b. masa unei molecule de CO 2 ; 1 → 2 → 3 → 4 reprezentat în coordonate p-V în figura al turat . Se
c. densitatea dioxidului de carbon în condi ii fizice normale (p0=105 Pa; t0=00C); 3
cunoaşte CV = R şi temperatura în starea 1, t1 = 27°C .
d. volumul care revine, în medie, unei molecule de CO 2 în condi ii fizice normale considerând c moleculele 2
a. Reprezenta i transformarea ciclic în sistemul de coordonate V-T.
gazului sunt uniform distribuite. b. Determina i c ldura cedat de gaz în acest proces;
c. Determina i lucrul mecanic total efectuat într-un ciclu;
d. Determina i varia ia energiei interne în procesul 1 → 2 → 3 .
B.III - V.05
7 p B.III - V.10
Un mol de gaz ideal diatomic, ( γ = ) aflat ini ial în starea 1, la temperatura
5
1,5p1
2 O cantitate de 14 g azot molecular ( µ N 2 = 28 ⋅ 10 −3 kg/mol şi CV = 5R 2 ) se
t1 = 27 C , este supus succesiunii de transform ri 1 → 2 → 3 , ca în figura
0

1
afl ini ial în starea caracterizat de parametrii p 0 = 10 5 N/m 2 şi V0 = 3 ` . Ea
al turat . Determina i: p1 este supus procesului 1 → 2 → 3 reprezentat în coordonate p-V în figura
a. raportul dintre volumul gazului în starea 3 şi volumul gazului în starea 1; al turat . Determina i:
b. diferen a dintre energia intern a gazului în starea 3 şi energia intern a gazului 0,5p1 3
a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesul 1 → 2 ;
în starea 1;
b. varia ia energiei interne a gazului în procesul 1 → 3 ;
c. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2 ; 0 V c. c ldura absorbit de gaz în procesul 2 → 3 ;
d. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2 → 3 . d. c ldura molar a gazului în transformarea 1-2.
Compiled by Catedra de Fizica - LSP Vaslui - 2013/2014
B.ELEMENTE DE TERMODINAMICA - Principiile Termodinamicii, Coeficienti Calorici, Motoare termice (Variante de subiecte pentru examenul de BACALAUREAT 2009-2010)

B.III - V.11 B.III - V.16


O mas de gaz ideal sufer transformarea ciclic reprezentat în figura al turat
Un mol de gaz ideal diatomic, (Cv = 5R / 2 ), aflat ini ial în starea 1 în care
( 1 → 2 este transformare izoterm ). Folosind datele din tabel determina i, justificând
parametrii sunt p1 = 3 ⋅ 10 5 N/m 2 şi V1 = 4 ` , este supus transform rii ciclice
fiecare rezultat: Tr. ∆U L Q
a. varia ia energiei interne pe transformarea 2-3; 1 2 20J 1 → 2 → 3 → 1 reprezentat în sistemul de coordonate p-V în figura
b. c ldura total schimbat cu exteriorul în transformarea ciclic ; 2 3 al turat . Determina i:
c. c ldura schimbat cu mediul exterior în transformarea 2-3. a. energia intern a gazului în starea 1;
3 1 15J b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2;
d. Reprezenta i grafic transformarea ciclic în coordonate p-T.
Ciclu 15J c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2;
d. valoarea raportului dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în timpul unui ciclu şi c ldura
B.III - V.12 primit de gaz în acest timp.
Un gaz ideal având c ldura molar la volum constant CV = 3R / 2 , se g seşte ini ial în starea (1) în care B.III - V.17
ocup volumul V1 = 2 ` la presiunea p1 = 10 5 N/m 2 . Gazul este supus urm toarei succesiuni de Un kilomol de oxigen ( µ = 32 g/mol , Cv = 5R / 2 ) efectueaz un proces termodinamic ciclic reversibil
transform ri: (1) → (2) înc lzire izocor pân la presiunea 2p1 ; (2) → (3) destindere izobar pân la
reprezentat în coordonate p-V în figura al turat . Cunoscând presiunea gazului în starea de echilibru
volumul 2V1 ; (3) → ( 4) r cire izocor pân la presiunea p1 ; (4) → (1) comprimare izobar pân în starea
ini ial . termodinamic 1, p1 = 416,5 kPa şi densitatea sa în aceast stare ρ 1 = 3,2 kg/m 3 şi ştiind c între
p
a. Reprezenta i ciclul termodinamic efectuat de gaz în sistemul de coordonate p-V. parametrii gazului exist rela iile p3 = 1 şi V2 = 2V1 ,
b. Ar ta i c st rile (2) şi (4) se g sesc pe aceeaşi izoterm . 2
a. Reprezenta i procesele 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate V-T.
c. Calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz într-un ciclu complet. b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 .
d. Determina i varia ia energiei interne a gazului în destinderea izobar .
c. Calcula i varia ia energiei interne în transformarea 2 → 3 .
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3 → 1.
B.III - V.13
Motorul unui automobil func ioneaz dup ciclul Otto. În tabelul Procesul i→j Qij [kJ] Lij [kJ] ∆Uij [kJ] B.III - V.18
p
al turat sunt indicate (în kilojoule, pentru un singur ciclu): varia ia 1→2 720 Un mol de gaz ideal monoatomic ( Cv = 3R / 2 ), aflat ini ial în starea 1, în care
energiei interne ∆U12 în cursul compresiei, c ldura Q23 primit în 2→3 480 presiunea este p1 = 0,5 ⋅ 10 5 N/m 2 şi volumul V1 = 2 ` , este supus transform rii
3p1 4
urma exploziei amestecului carburant şi lucrul mecanic L34 efectuat 2p 2
de gaz în cursul destinderii acestuia.
3→4 900 1 → 2 → 3 → 4 , reprezentat în coordonate p-V în figura al turat . Transformarea 1 3
a. Reprezenta i ciclul Otto în coordonate p-V, specificând tipul
4→1 1 → 2 este izoterm . Se consider ln 2 ≅ 0,693 . Se cere: p1 1
fiec rei transform ri. a. valoarea maxim a energiei interne a gazului;
b. Calcula i valorile c ldurii Q12 şi Q34 schimbate de gaz cu exteriorul în procesele 1→2 şi 3→4. b. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2 ; 0 V
c. Stabili i care sunt valorile L23 şi L41 ale lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în procesele c.lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2 → 3 → 4 ; V1
2→3 şi 4→1. d. reprezentarea grafic a transform rii 1 → 2 → 3 → 4 într-un sistem de coordonate V-T.
d. Determina i varia ia energiei interne a gazului ∆U41 în procesul 4→1 şi c ldura Q schimbat de gaz cu
mediul exterior în cursul unui ciclu. B.III - V.19
O cantitate de azot (N 2 ) de mas m = 20 g este închis într-o incint , aflându-se ini ial la presiunea
B.III - V.14 p 0 = 10 5 N/m 2 şi temperatura t1 = 27 ° C . Gazul este înc lzit la volum constant, pân când presiunea a
5
Un mol de gaz ideal diatomic ( CV = R ), aflat ini ial în starea 1, în care p crescut de n = 3 ori. Din aceast stare gazul se destinde, temperatura men inându-se constant , pân când
2
presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 Pa şi volumul V1 = 4,155 ` , este supus
5
2 presiunea devine din nou egal cu valoarea ini ial . Se cunoaşte masa molar a azotului molecular
transform rii ciclice 1 → 2 → 3 → 1 , reprezentat în sistemul de coordonate
1,5p 1
µ N 2 = 28 g/mol , c ldura molar izocor Cv = 5R / 2 şi ln 3 ≅ 1,1.
p-V ca în figura al turat . Determina i: a. energia intern a gazului în starea 2; a. Reprezenta i procesele efectuate de gaz în sistemul de coordonate p-V.
p1 1 3
b. lucrul mecanic total schimbat de gaz cu exteriorul dup parcurgerea unui b. Determina i c ldura primit de gaz. c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului.
ciclu complet; d. Determina i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior.
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea 3 → 1; 0
d. varia ia energiei interne a gazului dup parcurgerea a 5 cicluri complete. V1 2V1 V B.III - V.20
Un motor termic având ca substan de lucru 1 mol de gaz ideal
B.III - V.15 monoatomic ( Cv = 3R / 2 ) parcurge ciclul termodinamic reprezentat în figur .
4
O mas de gaz ideal sufer o transformare adiabatic ( pV γ = const , γ = ). Gazul evolueaz din starea 1 Fiind cunoscute valorile parametrilor p = 10 5 Pa respectiv, V = 10 ` ,
3
în care p1 = 16 ⋅ 10 5 Pa , V1 = 1,5 ` şi T1 = 600 K în starea 2 în care p 2 = 10 5 Pa . Din starea 2 el sufer o a. Determina i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior la fiecare
transformare izoterm pân în starea 3 şi revine la starea ini ial printr-o transformare izobar . parcurgere a procesului ciclic;
a. Determina i temperatura gazului în starea 2. b. Calcula i varia ia energiei interne în trasformarea 2 → 3
b. Calcula i valoarea lucrului mecanic efectuat în procesul 3 → 1. c. Determina i c ldura schimbat de substan a de lucru în procesul 2 → 3 ,
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului în procesul 1 → 2 . precizând dac este primit sau cedat ;
d. Reprezenta i procesul 2 → 3 → 1 în sistemul de coordonate p-V. d. Reprezenta i grafic în sistemul de coordonate V-T transformarea 2 → 3 → 1 .

Compiled by Catedra de Fizica - LSP Vaslui - 2013/2014


B.ELEMENTE DE TERMODINAMICA - Principiile Termodinamicii, Coeficienti Calorici, Motoare termice (Variante de subiecte pentru examenul de BACALAUREAT 2009-2010)

B.III - V.31 B.III - V.36


O cantitate dat de gaz ideal monoatomic, având masa m = 1,6 kg este închis într-un cilindru cu piston.
O cantitate dat de gaz ideal aflat ini ial în starea A, în care presiunea este p A = 8,32 ⋅ 10 5 Pa şi volumul
Presiunea gazului la temperatura T1 = 300 K este p1 = 5 ⋅ 10 5 Pa . Gazul este comprimat la temperatur
V A = 2 ⋅ 10 −2 m 3 parcurge un proces ciclic format dintr-o destindere izoterm AB , în cursul c reia volumul
constant pân la o presiune de dou ori mai mare, iar lucrul mecanic în acest proces este 5R
L = −0,693 ⋅ 106 J . Pistonul este blocat, iar gazul este r cit pân când presiunea devine egal cu presiunea gazului creşte de trei ori, o comprimare izobar BC şi o înc lzire izocor CA. Se cunoaşte: CV = şi
2
3 ln 3 = 1,1 . a. Reprezenta i procesul ciclic parcurs de gaz în sistemul de coordonate p − V ;
ini ial . Se cunoaşte CV = R şi ln 2 = 0,693 . b. Determina i varia ia energiei interne a gazului în procesul BC ;
2
a. Reprezenta i succesiunea de transform ri suferite de gaz în sistemul de coordonate p-V. c. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior pe parcursul întregului proces ciclic;
b. Calcula i masa molar a gazului d. Determina i raportul dintre cantit ile de c ldur QCA / Q AB schimbate de gaz cu exteriorul în cele dou procese.
c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 .
d. Determina i valoarea c ldurii schimbate de gaz cu mediul exterior în timpul procesului 1 → 2 → 3 B.III - V.37
3
precizând dac este primit sau cedat . Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) parcurge transformarea
2
B.III - V.32 ciclic ilustrat în figura al turat . Se cunoaşte temperatura gazului în
Un mol de gaz ideal diatomic efectueaz un proces ciclic. În starea ini ial gazul ocup un volum V1 = 25 ` starea 1, T1 = 300 K şi faptul c în starea 2 temperatura are valoarea
şi se afl la temperatura t 1 = 27 0 C . Gazul este înc lzit izobar pân i se dubleaz volumul. Din aceast T 2 = 3T1 . Se cunoaşte ln 3 = 1,1 .
a. Reprezenta i transformarea ciclic în sistemul de coordonate p-V.
stare este înc lzit izocor pân când presiunea devine p3 = 2p1 . Apoi gazul este comprimat izoterm pân
b. Determina i lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea 1 → 2 .
când volumul devine V4 = 25 ` . Printr-o r cire izocor ajunge în starea ini ial . Se cunoaşte γ = 1,4 ş c. Calcula i varia ia energiei interne a gazului în transformarea 2 → 3 .
ln 2 = 0,69 . a. Reprezenta i grafic ciclul în coordonate V-T. d. Determina i c ldura cedat de gaz în transformarea 3 → 1.
b. Calcula i lucru mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 .
c. Determina i valoarea c ldurii cedat de gaz mediului exterior dup parcurgerea unui ciclu complet. B.III - V.38
d. Determina i varia ia energiei interne a gazului între st rile 1 şi 3.
În 1867, germanul Nicolaus August Otto a realizat un motor termic eficient
B.III - V.33 care îi poart numele. Aproximarea succesiunii proceselor din acest motor
Un cilindru aşezat orizontal este închis cu ajutorul unui piston mobil, etanş, de mas neglijabil care se este prezentat în coordonate p-V în figura al turat (dou adiabate şi
poate mişca f r frecare. În cilindru se afl o cantitate υ = 40 mol de gaz ideal monoatomic ( γ = 1,66 ). dou izocore). În timpul unui proces adiabatic p ⋅ V γ = constant . Dac
Gazul este înc lzit cu ∆T = 40 K la presiune constant (transformarea AB) absorbind c ldura 33240 J, apoi substan a de lucru este υ = 1 mol de gaz ideal monoatomic (Cv = 3R 2) ,
este r cit izocor pân atinge temperatura ini ial (transformarea BC). Se cere: temperatura T1 = 400 K , p3 = 1,5 p2 , iar raportul de compresie se
a. varia ia energiei interne a gazului în transformarea ABC; consider V1 V2 = ε = 8 , determina i:
b. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC; a. c ldura schimbat de substan a de lucru cu mediul exterior în procesul 3 → 4 ;
c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în transformarea BC b. c ldura cedat de substan a de lucru mediului exterior în timpul unui ciclu;
d. reprezentarea grafic a succesiunii de transform ri în sistemul de coordonate V-T. c. lucrul mecanic efectuat de de substan a de lucru în procesul 1 → 2 ;
d. c ldura schimbat de substan a de lucru cu mediului exterior în procesul 2 → 3 .
B.III - V.34
Într-un cilindru cu piston mobil, de mas neglijabil , care se poate deplasa f r frec ri, se afl un gaz ideal B.III - V.39
5 3
diatomic. ( CV = R ). În starea ini ial gazul ocup volumul V1 = 8 ` la presiunea p1 = 105 Pa . Gazul este Un mol de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) parcurge ciclul reprezentat în
2 coordonate p-V în figura al turat . Se2 cunosc T1 = 300 K şi V2 = 2V1 .
destins izoterm pân în starea 2 în care volumul este V2 = 16 ` , dup care este înc lzit izocor pân în starea
final 3, în care presiunea redevine egal cu presiunea ini ial . Se consider şi ln 2 ≅ 0,693 . Transformarea 1-2 este reprezentat printr-o dreapt care trece prin origine.
Determina i: a. energia intern a gazului în starea 2 ;
a. Reprezenta i procesul în sistemul de coordonate p-V.
b.lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul unui ciclu;
b. Determina i valoarea lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior.
c. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 3-1, precizând
c. Determina i valoarea c ldurii primite de gaz. dac este primit sau cedat ;
d. Determina i valoarea varia iei energiei interne a gazului între st rile 1 şi 3.
d. c ldura molar a gazului pe transformarea 1-2.
B.III - V.35
Un motor termic având ca substan de lucru 1 mol de gaz ideal B.III - V.40
monoatomic ( γ = 1,66 ) parcurge ciclul termodinamic 1231 reprezentat în Într-un cilindru orizontal, prev zut cu un piston etanş, care se poate mişca f r frec ri, se afl un gaz ideal
coordonate p-V în figura al turat . Se cunosc valorile parametrilor monoatomic la temperatura t1 = 27 0 C şi presiunea p = 10 5 N/m 2 . Volumul ini ial ocupat de gaz este
p = 10 5 Pa respectiv, V = 10 ` . V1 = 1 ` . Gazul este înc lzit lent pân când volumul se dubleaz . Apoi gazul îşi dubleaz din nou volumul,
3
a. Determina i varia ia energiei interne a substan ei de lucru procesul 3 → 1 . temperatura men inându-se constant . Se cunoaşte CV = R şi ln 2 ≅ 0,693
2
b. Determina i lucrul mecanic efectuat de substan a de lucru în procesul 2 → 3 . a. Reprezenta i grafic cele dou procese în sistemul de coordonate p − V .
c. Determina i c ldura schimbat de substan a de lucru cu mediul exterior în b. Calcula i energia intern a gazului în starea ini ial .
procesul izobar, precizând dac este primit sau cedat . c. Calcula i lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în cele dou transform ri.
d. Demonstra i c st rile 2 şi 3 apar in aceleiaşi izoterme. d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în cele dou transform ri.

Compiled by Catedra de Fizica - LSP Vaslui - 2013/2014


B.ELEMENTE DE TERMODINAMICA - Principiile Termodinamicii, Coeficienti Calorici, Motoare termice (Variante de subiecte pentru examenul de BACALAUREAT 2009-2010)

B.III - V.41 B.III - V.46


7
O cantitate oarecare de gaz ideal biatomic ( γ = ) aflat ini ial într-o stare caracterizat prin parametrii Într-un motor termic, un mol de gaz ideal având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 , efectueaz un proces
5 termodinamic ciclic format din urm toarele transform ri termodinamice: (AB ) – transformare izoterm ; (BC) –
termodinamici p1 = 10 5 Pa , V1 = 30 ` şi t1 = 627 0 C , efectueaz şirul de transform ri: 1 → 2 comprimare la
transformare izobar ; (CD) – transformare izoterm ; (DA ) - transformare izobar . Cunoaşte i c : în starea de
presiune constant pân la atingerea temperaturii t 2 = 27 0 C , 2 → 3 destindere la temperatur constant
echilibru termodinamic A presiunea gazului este pA = 10 5 Pa şi volumul VA = 25 ` ; în starea de echilibru
pân la atingerea volumului st rii ini iale, 3 → 1 înc lzire la volum constant pân la revenirea în starea termodinamic B presiunea gazului este pB = 5 ⋅ 10 5 Pa ; în starea de echilibru termodinamic C volumul
ini ial . Se cunoaşte ln 3=1,1. a. Reprezenta i grafic procesele descrise în sistemul de coordonate V − T
ocupat de gaz are valoarea VC = 10 ` .
b.Calcula i varia ia energiei interne a gazului în transformarea 1 → 2 .
a. Reprezenta i grafic în sistemul de coordonate p − V succesiunea de transform ri: A → B → C → D → A .
c. Calcula i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea 1 → 2 . b. Determina i varia ia energiei interne a gazului între starea de echilibru termodinamic A şi starea de
d.Determina i c ldura primit de gaz pe parcursul transform rii ciclice.
echilibru termodinamic C .
B.III - V.42 c. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în destinderea izobar .
Gazul ideal închis etanş într-un corp de pomp cu volumul 2 ` se afl la o presiune egal cu presiunea d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în compresia izobar .
atmosferic normal ( p 0 = 1 atm ≅ 10 5 Pa ) şi efectueaz urm toarea p [atm]
B.III - V.47
succesiune de transform ri reversibile: 2,5
B Un mol de gaz ideal diatomic ( γ = 1,4 ) poate trece din starea de echilibru
AB: gazul primeşte c ldur astfel încât presiunea s creasc 2,0
propor ional cu volumul, pân când volumul se dubleaz ; termodinamic A în starea de echilibru termodinamic C în dou moduri
BC: pistonul este blocat şi gazul se r ceşte pân când 1,5 distincte: prin transform rile A→B→C, respectiv transformarea A→D→C
presiunea scade la jum tate din presiunea atmosferic . A reprezentate în coordonate p-T în figura al turat . Se cunoaşte c
Considerând c exponentul adiabatic al gazului are valoarea 1,0 1 atm ≅ 105 Pa, ln 2 = 0,693 .
γ = 1,5, calcula i: 0,5 a. reprezenta i cele dou transform ri A→B→C, respectiv A→D→C
a. varia ia energiei interne a gazului în transformarea ABC; C V [`] într-un sistem de coordonate p-V.
b. lucrul mecanic efectuat de gaz în transformarea ABC; 0 b. calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în transformarea A→D→C;
c. c ldura cedat în transformarea BC; d. c ldura primit în transformarea AB. 1 2 3 4 5 b. calcula i lucrul mecanic efectuat de gaz, în transformarea A→B→C;
c. determina i varia ia energiei interne a gazului între st rile A şi C.
B.III - V.43
5
O cantitate υ = 2 moli de gaz diatomic ( CV = R ) evolueaz între dou st ri de B.III - V.48
5
2
echilibru termodinamic 1 şi 2 prin dou procese distincte: 1 → A → 2 , respectiv O cantitate υ = 2 kmol de oxigen molecular (C v = R ) aflat la presiunea
2
1 → B → 2 , reprezentate în coordonate V-T ca în figura al turat . Se cunosc: p1 = 2 ⋅ 10 N/m ocup volumul V1 = 2 m . Gazul parcurge o succesiune de
5 2 3

V1 = 400 ` , T1 = 300 K , V2 = 800 ` şi ln 2 ≅ 0,69 . transform ri reprezentate în coordonate p-V în figura al turat . Determina i:
a. Reprezenta i cele dou procese în sistemul de coordonate p − V . a. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în cele dou în succesiunea 1231;
procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). b. lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior când gazul parcurge ciclul
c. Determina i varia ia energiei interne a gazului la trecerea din starea 1 în starea 2. în succesiunea 1321;
d. Calcula i c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în cele dou procese ( 1 → A → 2 şi 1 → B → 2 ). c. varia ia energiei interne a gazului în transformarea 2-3;
d. c ldura cedat de gaz mediului exterior în procesul 3-1.
B.III - V.44
5 B.III - V.49
O cantitate dat de gaz ideal diatomic CV = R aflat ini ial în starea 1 în care
2 Într-un cilindru orizontal, prev zut cu un piston care se poate mişca f r frec ri, de volum V = 0,1 m 3 , se
presiunea este p1 = 4 ⋅ 10 N/m5 2
şi volumul V1 = 1 ` este supus transform rii 7
g seşte aer, considerat a fi gaz ideal biatomic ( γ = ), la presiunea p1 = 10 5 Pa . Aerul este r cit la volum
1 → 2 → 3 , reprezentat în coordonate p-V ca în figura al turat . Transformarea 1 → 2 5
constant şi cedeaz în exterior c ldura Q = 12,5 kJ . Din noua stare, gazul este comprimat la presiune
este izoterm iar transformarea 2 → 3 este reprezentat printr-o dreapt care trece prin
constant , asupra gazului efectuându-se un lucru mecanic L = 2,5 kJ .
origine. Se consider ln 2 ≅ 0,693 . Determina i: a. presiunea gazului în starea 3; a. Reprezenta i grafic procesele descrise într-un sistem de coordonate p − V .
b. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 1 → 2 ;
b. Calcula i valoarea presiunii atinse de gaz în urma r cirii la volum constant.
c. lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transform rii 2 → 3 ;
c. Determina i volumul atins de gaz în urma comprim rii la presiune constant ştiind c gazul se afl la
d. valoarea c ldurii molare în transformarea 2 → 3 . p2=0,5·105 Pa. d. Calcula i varia ia energiei interne a gazului între starea ini ial şi cea final .
B.III - V.45 B.III - V.50
Într-un cilindru vertical închis în partea superioar cu un piston etanş de mas m = 5 kg şi sec iune 3
O cantitate de gaz ideal având CV = R se afl în starea A de echilibru
S = 10 cm2 , care se poate mişca f r frecare, se afl o cantitate de gaz ideal având c ldura molar la volum 2
termodinamic. Gazul efectueaz un proces ciclic ABCA reprezentat în
constant CV = 3R / 2 . Datorit înc lzirii gazul din cilindru îşi m reşte volumul de 1,5 ori şi efectueaz un
coordonate p-V în figura al turat . Se cunosc p A = 10 5 N/m 2 şi V A = 10 ` şi ln 5=1,60.
lucru mecanic L = 60 J . Dup înc lzire pistonul este blocat, iar gazul este r cit pân când presiunea scade a. Reprezenta i grafic procesul ciclic într-un sistem de coordonate V-T.
de dou ori. Cunoscând valoarea presiunii atmosferice p 0 = 10 5 N/m 2 , şi accelera ia gravita ional b. Calcula i varia ia energiei interne în procesul ABC .
g = 10 m/s 2 , determina i: c. Determina i c ldura primit de gaz în decursul unui ciclu complet.
a. presiunea gazului din cilindru în starea ini ial ; c. varia ia energiei interne a gazului în urma înc lzirii; d. Calcula i valoarea lucrului mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior în
b. deplasarea pistonului în urma înc lzirii gazului; d. c ldura cedat de gaz mediului exterior . procesul CA .

Compiled by Catedra de Fizica - LSP Vaslui - 2013/2014


B.ELEMENTE DE TERMODINAMICA - Principiile Termodinamicii, Coeficienti Calorici, Motoare termice (Variante de subiecte pentru examenul de BACALAUREAT 2009-2010)
B.III - V.61 B.III - V.66
Un sistem termodinamic evolueaz dup ciclul 12341 reprezentat în O cantitate de gaz ideal diatomic (CV = 5R 2) este închis într-un cilindru cu piston aşezat orizontal.
coordonate V-T ca în figura al turat . Substan a de lucru este υ = 1 mol de gaz
3 Pistonul este l sat liber şi se poate deplasa etanş, f r frec ri. Volumul ocupat de gaz este V = 4 dm3 .
ideal monoatomic ( CV = R ), temperatura st rii 1 fiind T1 = 300 K . Se
cunoaşte ln 2 = 0,693 . 2 Presiunea atmosferic are valoarea p0 = 100 kPa . Determina i:
a. Calcula i energia intern a gazului în starea 3; a. c ldura specific izobar a gazului dac masa molar a gazului µ = 32 g/mol ;
b. Determina i valoarea c ldurii primite de substan a de lucru în timpul unui b. lucrul mecanic efectuat asupra gazului dac acesta este r cit astfel încât pistonul l sat liber se
ciclu; c. Calcula i lucrul mecanic schimbat cu mediul exterior în timpul unui ciclu; deplaseaz lent pân când volumul scade cu 25% din valoarea avut ini ial;
d. Reprezenta i grafic ciclul în sistemul de coordonate p-V c. varia ia energiei interne a gazului în condi iile punctului b.;
B.III - V.62 d. c ldura schimbat de gaz cu mediul exterior în acest proces.
5
O cantitate υ = 2 kmol gaz ideal diatomic (Cv = R ), aflat în starea ini ial 1 caracterizat de parametrii
2 B.III - V.67
t1 = 27°C şi p1 = 10 5 N/m 2 , este supus unei transform ri ciclice. Transformarea ciclic este alc tuit din
succesiunea urm toarelor procese: 1 → 2 transformare la V1 = const. , 2 → 3 transformare la 3
O cantitate υ = 2 mol heliu ( CV = R ) ocup ini ial un volum V1 la temperatura de 27 0 C . Heliul se
p 2 = 2 p1 = const. , 3 → 4 transformare la V2 = 2V1 = const. , 4 → 1 transformare la p1 = const. 2
destinde, întâi la presiune constant , pân ce volumul se dubleaz , apoi izoterm pân când revine la
a. Reprezenta i grafic transformarea ciclic în coordonate p − V .
presiunea ini ial . Se cunoaşte ln2=0,693.
b. Determina i lucrul mecanic efectuat de sistem în timpul unui ciclu complet.
a.Reprezenta i diagrama proceselor descrise în coordonate p − V .
c. Determina i c ldura primit de sistem în timpul unui ciclu.
d. Calcula i valoarea varia iei energiei interne în transformarea 1 → 2 → 3 . b.Calcula฀i c ldura furnizat gazului în procesele descrise.
c.Determina i varia ia energiei interne a gazului în destinderea izobar .
B.III - V.63 d.Calcula i lucrul mecanic total schimbat de heliu cu mediul exterior.
Un motor termic având ca substan de lucru 1 mol de gaz ideal
3 B.III - V.68
monoatomic, având CV = R , parcurge ciclul termodinamic reprezentat în
2 Un mol de gaz ideal monoatomic având exponentul adiabatic γ = 5 / 3 ,
coordonate p-V ca în figur . Se cunosc valorile parametrilor p = 10 5 Pa ,
parcurge ciclul termodinamic reprezentat în coordonate p-V în figura
respectiv V = 10 ` . a. Calcula i valoarea energiei interne a gazului în starea 1; al turat . Cunoscând temperatura gazului în starea de echilibru
b. Calcula i lucrul mecanic schimbat de substan a de lucru cu mediul termodinamic (1) , T1 = 300 K , determina i:
a. energia intern a gazului în starea de echilibru termodinamic (3 ) ;
exterior la fiecare parcurgere a procesului ciclic;
c. Determina i valoarea c ldurii primite de substan a de lucru la fiecare
parcurgere a procesului ciclic; b. c ldura molar în transformarea 1→ 2 ;
d. Reprezenta i ciclul termodinamic într-un sistem de coordonate V-T. c. c ldura cedat de gaz mediului exterior într-un ciclu termodinamic;
d. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior
B.III - V.64 într-un ciclu termodinamic i c ldura absorbit
O cantitate de azot (CV = 5R / 2) se g seşte într-o stare de echilibru termodinamic ini ial 1 caracterizat
prin parametrii: p1 = 2 ⋅ 10 5 Pa , V1 = 2 ` şi poate ajunge în starea final 2 caracterizat de parametrii B.III - V.69
3
p 2 = 3p1 , V2 = 2V1 prin trei procese distincte, ca în figura al turat : procesul 1 → 2 reprezentat în O cantitate dat de gaz ideal monoatomic ( CV = R ) este supus
2
coordonate p-V printr-o dreapt ; procesul 1 → A → 2 format din: procesul izocor 1 → A procesului termodinamic 1 → 2 → 3 → 4 , reprezentat în coordonate p-V în
(V = const.) urmat de procesul izobar A → 2 (p = const.) şi procesul 1 → B → 2 format figura al turat . Se cunosc: V1 = 1 `, p2 = 105 Pa , V2 = V1 / 2 , şi c ldura
din procesul izobar 1 → B urmat de procesul izocor B → 2 . Determina i:
molar în transformarea 2 → 3 , C 23 = 2R . Determina i:
a. lucrul mecanic efectuat de azot în procesul 1 → 2 ; b. varia ia energiei interne a azotului
a. raportul temperaturilor T1 / T 2 c. raportul Q 23 / ∆U 23 ;
în procesul 1 → A → 2 ; c. c ldura schimbat de gaz cu exteriorul în procesul 1 → B → 2 ;
L1A 21 b. raportul U 3 / U 1 ; d. raportul L12 / L34 .
d. raportul dintre lucrul mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului
L1B 21
1A21 şi modulul lucrului mecanic total schimbat de gaz cu mediul exterior în timpul parcurgerii ciclului 1B 21 .
B.III - V.70
B.III - V.65 3R
O cantitate dat de gaz ideal, având c ldura molar la volum constant CV = , ocup volumul V1 = 0,2 m3
O maşin termic ce foloseşte ca fluid de lucru un gaz considerat ideal 2
la presiunea p1 = 5 ⋅ 10 N/m şi temperatura t1 = 27 C . Gazul efectueaz un proces care verific ecua ia
5 2 0
func ioneaz dup ciclul din figura al turat . Procesul 1 → 2 este reprezentat, în
coordonatele p-T, printr-o dreapt care trece prin origine. Lucrul mecanic total p = a ⋅ V , unde a reprezint o constant , ocupând în starea final un volum de dou ori mai mare. S se
schimbat de gaz într-un ciclu este L = 100 J şi raportul temperaturilor determine:
= 2,718 (≅ e ) . Se cunosc: masa molar a gazului µ = 2 g/mol şi exponentul
T2 a. temperatura gazului în starea final ;
T1 b. varia ia energiei interne a gazului la trecerea din starea ini ial în starea final ;
adiabatic γ = 7 / 5 . a. Reprezenta i procesul ciclic în coordonate p − V . c. lucrul mecanic efectuat de gaz în cursul procesului;
b. Determina i c ldura specific corespunz toare transform rii 1→ 2 . d. c ldura molar a gazului în acest proces.
c. Calcula i c ldura cedat într-un ciclu. d. Calcula i c ldura absorbit de gaz într-un ciclu.
Compiled by Catedra de Fizica - LSP Vaslui - 2013/2014