Sunteți pe pagina 1din 2

ANTECONTRACT DE INCHIRIERE

Intre:

......................................., cetatean roman, ne/casatorit, domiciliat in Bucuresti str. ................ nr....., bl.
...., sc..., et..., ap...., sector .. , posesor al CI seria... nr.........., eliberat de ............. la data ..........., CNP
..................., in calitate de proprietar,................................................., cetatean roman, ne/casatorit,
domiciliat in Bucuresti, str.............. nr......., bl....., sc...., et...., ap....., sector ...., posesor al CI seria ....
nr......., eliberata de ...................la data de................., in calitate de promitent - chirias, a intervenit
prezentul antecontract de inchiriere in urmatoarele conditii:

Eu, .............................., declar ca promit sa inchiriez imobilul situat in Bucuresti, -


str_______________________nr._________,bl______, sc______ et.____, ap_____, sector_____,
compus din ______ camere si dependinte (baie,camara,debarale,hol,vestibul,logie) Contractul de
inchiriere, privind imobilul ce face obiectul prezentului inscris, se va perfecta in termen de ......... de zile
de la data prezentului inscris, respectiv..............

Ocuparea imobilului ce urmeaza a fi inchiriat, se face la data de ..........

Pretul chiriei acestui imobil este de .......(..........) Euro/luna. Eu, proprietarul, am primit astazi data
semnarii prezentului inscris cu titlu de avans, suma de .......(.......) Euro, reprezentand........... urmand ca
restul de pret sa fie achitat la data semnarii contractului de inchiriere, respectiv .........

Eu,...................................declar ca ma oblig ca prin acest inscris sa inchiriez de la dl/dna. ..


........................ imobilul de mai sus, in conditiile aratate, cu care ma declar de acord.

In cazul in care voi renunta la incheierea contractului de inchiriere la data stabilita, declar ca sunt de
acord sa pierd suma platita cu titlu de avans proprietarului.

In cazul in care din motive imputabile proprietarului (neprezentarea la data stabilita pentru semnarea
contractului de inchiriere, refuzul semnarii contractului de inchiriere), contractul de inchiriere nu se va
putea perfecta pana la data stabilita, acesta se obliga sa remita promitentului - chirias dublul sumei
primita la semnarea prezentului inscris, respectiv suma de ........(...........) Euro, promitentul - chirias
avand un drept garantat de proprietar, de optiune, intre a pretinde proprietarului plata dublului sumei
achitate si a se adresa instantei de judecata .

Nerespectarea obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti se vor sanctiona conform legii in
vigoare.

Prezentul antecontract nu tine loc de contract de inchiriere.

Tehnoredactat in 3 exemplare.

Partile au fost asistate in calitate de MARTOR de .....................

Incheiat astazi .........

PROPRIETAR PROMITENT - CHIRIAS