Sunteți pe pagina 1din 1

Model Notificare

Nr. ____ din ____________

S.C. ___________S.R.L., avand sediul in ___________ nr. _______, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului sub nr. ____________, reprezentata prin dna/dl. _______ in calitate de Director General,
formuleaza prezenta

NOTIFICARE

de incetare a contractului individual de munca in temeiul art. 31 alin. (1) alin. (3), inregistrat in registrul
general de evidenta a salariatilor cu nr. .. din data de .. a dnei/dlui angajata/angajat al societatii noastre
in functia de .

Compartimentele financiar-contabilitate si resurse umane vor duce la indeplinire prezenta.

Prezenta notificare poate fi contestata in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii la


Tribunalul ____________.

Data emiterii: ____________________Director,

L.S.

Am luat la cunostinta notificarea de incetare a contractului individual de munca:


_______________________

(semnatura salariatului si data comunicarii)