Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul de Arte Oradea

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor


Organizează

Concursul regional de interpretare vocal-instrumentală


,,TINERE TALENTE”,
ediţia a XXIII-a 05 aprilie - 06 aprilie 2019
înscris în Calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene la poziţia 321

Prin acest concurs se urmăreşte stimularea şi promovarea tinerelor talente, precum şi cunoaşterea de
către elevi a celor mai valoroase creaţii româneşti şi universale. Concursul se adresează tinerilor interpreţi ai
liceelor de arta din clasele I-XII (secţiunea vioară şi pian), clasele IV-XII (secţiunea flaut) şi celor din clasele
IX-XII (secţiunea canto clasic).
Fiecare liceu va participa cu un număr de locuri.

Condiţii de participare:

Repertoriul va cuprinde:

A. Vioară - clasele I-XII: - un studiu la alegere


- două lucrări diferite ca stil, gen şi caracter (preclasic, clasic,
romantic, modern sau românesc)
B. Pian - clasele I-XII: - un studiu la alegere
- două lucrări diferite ca stil, gen şi caracter (preclasic, clasic,
romantic, modern sau românesc)
C. Flaut - clasele IV-XII: - două lucrări diferite ca stil, gen şi caracter (preclasic, clasic,
romantic, modern sau românesc)
D. Canto clasic - clasa IX: - o arie preclasică
- un lied de gen (clasic, romantic sau românesc)
- clasa X: - o arie preclasică sau clasică
- un lied de gen (clasic, romantic sau românesc)
- clasa XI: - o arie de operă
- un lied de gen sau românesc
- clasa XII: - o arie de oratoriu, cantată (preclasică, clasică sau
romantică), arie de operă (clasică sau romantică)
la alegere
- un lied de gen sau românesc

Lucrările vor fi interpretate integral din memorie. Participarea la concurs cu lucrări prezentate
la ediţiile anterioare atrage după sine descalificarea candidaţilor.
Concurenţii se prezinta în concurs cu corepetitorii proprii. La cererea expresă a concurenţilor, organizatorii
pot asigura acompaniamentul cu cadru didactic de specialitate, contra cost.
Durata totală a prezentării nu va depăşi: pentru vioară şi pian: - 15 min. - la clasele I-IV
- 20 min. - la clasele V-VIII
- 25 min. – la clasele IX-XII
pentru flaut: - 15 min. - la clasele IV-VIII
- 20 min. - la clasele IX-XII
pentru canto clasic -15 min. - la clasele IX-XII

Vă rugăm să cronometraţi cu precizie durata de execuţie a fiecărui elev, pentru a nu crea


disfuncţionalităţi în desfăşurarea concursului.
Înscrierile la concurs se vor face pe baza fişei model, semnată şi ştampilată de către director, care va fi trimisă
de şcolile participante pînă la data 22 martie a.c.(data poştei), pe adresa:

Liceul de Arte, Oradea, cod 410004, str. Menumorut nr.33, Bihor

Conform ordinului nr. 3248 din 14.02.2017 privind aprobarea competițiilor școlare, nu se percepe taxă
de participare. Cheltuielile de transport şi cazare vor fi suportate de către participanţi.

De asemenea, se va completa acordul de parteneriat (ataşat acestui regulament) care constituie condiţie a
participării la concurs. Acesta va fi transmis (completat, semnat şi ştampilat) pe adresa de e-mail:
lartaoradea@yahoo.com

Juriul concursului
Juriul va fi alcătuit din personalităţi artistice ale vieţii muzicale româneşti.
Evaluarea candidaţiilor se va face prin note de la 1 la 10, pe baza următoarelor criterii:
- interpretare artistică;
- realizarea tehnică;
- personalitatea interpretului.
Notarea se face individual, pe fişa de notare.
Concursul se va desfăşura pe clase, acordându-se premii I, II, III şi menţiuni la fiecare clasă şi secţiune.
Juriul îşi rezervă dreptul de a acorda marele premiu.
Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestare.
Pe timpul desfăşurării concursului, şcoala organizatoare va asigura spaţiul necesar pentru studiul individual al
concurenţilor. În preziua concursului se va asigura accesul tuturor concurenţilor în sălile de concurs.

Informaţii suplimentare la telefon: 0359802308;


sau e-mail: lartaoradea@yahoo.com
FIŞA DE ÎNSCRIERE

Numele şi prenumele ___________________________________Clasa________


Data naşterii________________________
Secţiunea_______________________________
Liceul/Şcoala_________________________________________________
Localitatea________________________________Judeţul____________
Telefon___________________________________
Profesor__________________________________
Corepetitor_______________________________

REPERTORIUL

Nr. Compozitorul Titlul lucrării Timp


crt.

Director,
(Siglă partener)

Nr.___________Data______________ Nr.___________Data______________

ACORD DE PARTENERIAT

încheiat între:

1. Liceul de Arte Oradea, str.Menumorut, nr.33, Oradea, Bihor, reprezentat de prof.


Bondor Mihaela, în calitate de director și prof. Bratu Sebastian în calitate de
coordonator și
2. .……………………………………… ………….(denumirea oficială a partenerului ),
cu sediul în ………………………………………………………………….…..(adresa
oficială a instituției partenere), reprezentat prin ……………………………..(numele
reprezentantului legal), în calitate de ……………………….……. (funcția),

Art.1 Scopul acordului de parteneriat: scopul acestui proiect este de a crește în continuare
prestigiul instituției la nivel local și național prin stimularea și menținerea relațiilor de
colaborare cu celelalte școli și licee de profil din țară, precum şi încurajarea, promovarea şi
stimularea tinerelor talente spre performanţă.

Art.2 Obiectivele colaborării: dezvoltarea relaţiilor între instituţiile partenere prin


colaborarea dintre coordonator si partener în vederea organizării si desfăşurării Concursului
Regional de Interpretare « TINERE TALENTE » în instituţia coordonatoare.

Art 3. Obligaţiile părţilor semnatare ale acordului:


(1) Liceul de Arte Oradea se obligă să:
- informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului,
- organizeze desfăşurarea concursului,
- respecte termenul de desfăşurare a concursului,
- mediatizeze concursul,
- emită şi să distribuie diplomele elevilor participanţi şi cadrelor didactice
îndrumătoare.
(2) Partenerul se obligă să:
- mediatizeze concursul în unitatea şcolară,
- îndrume elevii pentru activitate,
- respecte termenele de înscriere şi de desfăşurare a concursului,
- respecte regulamentul de desfăşurare a concursului,
- participe la Festivitatea de premiere şi Gala laureaţilor.
Art.4. Dispoziții finale
(1) Acordul intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți;
(2) Părţile se vor informa reciproc asupra tuturor demersurilor lor pentru realizarea
scopului și obiectivelor din prezentul acord.
(3) Acordul de parteneriat poate fi modificat sau completat numai prin acceptul, în scris,
al părților, prin act adițional care va face parte integrantă din prezentul Acord;
(4)Prezentul Acord se încheie pentru o perioadă de 6 luni cu posibilitatea prelungirii
automate pentru aceeaşi perioadă, în absenţa denunţării acestuia prin notificare scrisă de
către una din părţi.
(5)Acordul poate înceta înainte de termenul prevăzut în Acord atunci când una din părți
comunică, în scris, celorlalte/celeilalte părți intenția de a renunța la această colaborare.
(6)Prezentul Acord de Parteneriat se încheie astăzi _______________ , în 2 exemplare,
câte unul pentru fiecare parte.

LICEUL DE ARTE ORADEA, PARTENER


Director, Director,
Prof. Mihaela Bondor
SEMNĂTURA