Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL,

NR………DIN ……………… PROF. VIOREL STAN

INSPECTOR ŞCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR PROF. ÎNV. PRIMAR FLORIN DIMON

INSPECTOR ACTIVITATE EDUCATIVĂ PROF. EUGEN - DINU VASILIU

CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ DIRECTOR,


NR……… DIN ……………… PROF. LACRAMIOARA SECARA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN PRIMAR,


NR……….DIN ……………… PROF. LAUREANŢIU-DAN LEOREANU

BIBLIOTECA „GEORGE RADU MELIDON” ROMAN DIRECTOR,


NR……….DIN……………… PROF. CRISTINA PANAITE

S.C. LIBRICOM S.R.L.ROMAN REPREZENTANT,


NR……….DIN………………. DOAMNA LILIANA TIRON

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CALISTRAT HOGAŞ”


ROMAN DIRECTOR,
NR……….DIN……………… PROF. LUMINIŢA BOLOCA
PROIECT INTERJUDEŢEAN
ETAPA a III-a
- MARTIE 2013 -

ECHIPA DE PROIECT

COORDONATORI:
PROF. LUMINIŢA BOLOCA – DIRECTOR
PROF. ÎNV. PRIMAR - ELENA GALIUC
PROF. INV. PRIMAR - DANIELA BĂDĂRĂU
COLABORATORI:
PROF. VIORICA LUCESCU – CONSILIER EDUCATIV
PROF. ARTE PLATICE - RADU POPESCU
DOAMNA LILIANA TIRON - LIBRĂRIA „LIBRICOM” ROMAN
PROF. LACRAMIOARA SECARA – DIRECTOR CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
PROF. CRISTINA PANAIT – DIRECTOR BIBLIOTECA “GEORGE RADU MELIDON”
DOAMNA CAMELIA RUSU – REPREZENTANT AL COMITETULUI DE PĂRINŢI
DOAMNA FLORENTINA CLEVA – REPREZENTANT AL COMITETULUI DE PĂRINŢI
DOAMNA CRISTINA ARSENICI - BIBLIOTECAR- ŞC. GIMNAZIALĂ „CALISTRAT HOGAŞ”
DOAMNA SILVIA COŞNETE- SECRETAR-ŞEF ŞC. GIMNAZIALĂ „CALISTRAT HOGAŞ”
COMITETUL DE ORGANIZARE
PROF. ÎNV. PRIMAR - ELENA GALIUC
PROF. INV. PRIMAR - DANIELA BĂDĂRĂU
DOAMNA CRISTINA ARSENICI - BIBLIOTECAR -ŞC. GIMNAZIALĂ „CALISTRAT HOGAŞ”
PROF. CRISTINA PANAIT – DIRECTOR BIBLIOTECA “GEORGE RADU MELIDON”
DOAMNA LILIANA TIRON - LIBRĂRIA „LIBRICOM” ROMAN
INSTITUŢII IMPLICATE
 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ
 CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMŢ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN
 BIBLIOTECA „GEORGE RADU MELIDON” ROMAN
 LIBRĂRIA „LIBRICOM” ROMAN
TIPUL PROIECTULUI – INTERJUDEŢEAN

TERMEN DERULARE : februarie - aprilie 2013


GRUP ŢINTĂ:
 elevii claselor I – IV;
 cadrele didactice din unităţile şcolare implicate;
ARGUMENT
An de an, sufletul tresaltă în preajma lunii martie. Pregătim cu migală şi dăruire mărţişoare care
să aducă spiritul înnoirii în viaţa celor dragi. Aceste preocupări cotidiene nu ne împiedică să uităm nicio
clipă că, la 1 MARTIE 1837, neamul românesc a primit un mărţişor nepreţuit: pe marele povestitor ION
CREANGĂ. Ne-am trezit în împărăţia poveştilor sale, iar peripeţiile lui Nică ne-au dovedit, o dată în
plus, că anii copilăriei sunt fără pereche pentru oricine. Şi ori de câte ori rememorezi „vârsta
năzdrăvăniilor”, te vezi şi te simţi NICĂ cel fără de pereche, retrăind ca-ntr-un fulger toate întâmplările.
Activităţile derulate la nivelul unităţii şcolare în anii precedenţi au contribuit din plin la
îmbogăţirea spirituală a elevilor noştri. Beneficiind de sprijinul dascălilor, au răsfoit primele file din
opera nemuritoare a poveştilor, povestirilor şi amintirilor. Şi-au deschis „ochii minţii” şi sufletul ca să
înţeleagă ce înseamnă Creangă pentru cultura românească. Astfel, vor putea respecta valorile şi
tradiţiile neamului nostru.
Din dăruirea cu care micii şcolari s-au implicat în activităţile desfăşurate an de an şi nerăbdarea
cu care aşteaptă marea sărbătoare a „Mărţişorului românesc”, s-a născut ideea acestui proiect prin care
ne propunem să contribuim la deschiderea spre valoare culturală, spre frumos şi spre creaţie.
Impactul proiectului asupra organizaţiei/instituţiei, asupra elevilor şi cadrelor didactice implicate
a determinat decizia continuării acestuia. Astfel, prin participarea la activităţile incluse în proiect, a
crescut interesul elevilor pentru lectură. Aceştia au devenit membri fideli ai bibliotecii şcolii şi
municipale. Scrierile lui Creangă au fost valorificate sub diferite aspecte: creaţie literară, creaţie
plastică, interpretare artistică şi interpretare scenică.
Valorizarea pozitivă a imaginii şcolii a condus la promovarea acesteia în cadrul comunităţii
locale, la nivel judeţean şi naţional. A crescut gradul de socializare între clasele implicate în proiect.
Cadrele didactice implicate au experimentat/ însuşit noi metode, strategii de lucru care să conducă la
creşterea interesului elevilor pentru lectură.

SCOPUL PROIECTULUI
 Cunoaşterea şi preţuirea creaţiei literare a scriitorului;
 Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea de creaţii literare şi plastice;
OBIECTIVE SPECIFICE
 Motivarea elevilor în receptarea textului literar;
 Cultivarea respectului faţă de valorile literaturii române si faţă de actul creator;
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă;
 Cultivarea sensibilităţii artistice a micilor şcolari;
 Valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea activităţilor de creaţie;
 Atragerea efectivă şi afectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter
extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a acestora;
RESURSE:

UMANE:
 responsabili de proiect la nivelul unităţii de învăţământ;
 elevi din ciclul primar
 învăţători, părinţi, profesori de specialitate;
MATERIALE:
 materiale de lucru specifice creaţiilor plastice şi literare;
 calculator, imprimantă, aparat foto, pliante, diplome;
 spaţii amenajate pentru expoziţii;
 mape pentru portofolii.
FINANCIARE:
 contribuţii financiare ale cadrelor didactice şi ale părinţilor;
 atragerea de fonduri extrabugetare;
INFORMAŢIONALE:
 proiectul scris;
 evidenţa participanţilor din cadrul proiectului;
 portofoliul proiectului;
 site-uri pe internet;
 pliante pentru mediatizare;
 diplome.
SECŢIUNI:
a. ,,Lumea poveştilor lui Creangă” – creaţii plastice (pictură, desen în creioane colorate sau
carioca)
b. ,,Prieten din lumea poveştilor” – colaj reprezentând personaje din poveştile lui Creangă –
(materiale la alegere)
c. „ Întâmplări de neuitat!” - creaţii literare în care să se redea o întâmplare hazlie a copilăriei
d. ,, Eroii lui Creangă pe scenă” – probă de interpretare artistică în cadrul spectacolului omagial

DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR INCLUSE ÎN PROIECT

1. Lansarea oficială a proiectului în cadrul comisiei metodice; postarea proiectului pe


www.isjneamt.ro , www.ccdneamt.ro , www.didactic.ro.
2. Derularea activităţilor după cum urmează:
 ,,Creangă şi poveştile copilăriei noastre”- expoziţie de carte la nivelul unităţii şcolare – 01.03
- 08.03.2013
 ,,Pe urmele lui Creangă” – activitate la librărie – 11.03– 15.03.2013
 Realizarea lucrărilor corespunzător secţiunilor stabilite;
 Înscrierea participanţilor prin trimiterea fişelor de înscriere (anexa 1) la adresa de e-mail
elena.galiuc@yahoo.com - termen 22.03. 2013;
 Trimiterea lucrărilor prin poştă pe adresa menţionată în “Regulamentul de participare” – termen
22.03. 2013(data poştei)
 ,,Dulcele grai românesc” – activitate la Biblioteca George Radu Melidon – 18.03 - 22.03.2013
 Organizarea expoziţiei cu lucrările plastice şi a portofoliilor cu creaţiile literare – perioada
26.03.2013 – 30.03.2013;
 „Omagiu pentru Împăratul poveştilor” - spectacol dedicat scriitorului (la nivel local)-
31.03.2013
 Jurizarea lucrărilor şi stabilirea premiilor- 30.03.- 31.03.2013;
 Expedierea diplomelor către participanţii la proiect – în cursul lunii aprilie.
REGULAMENT DE PARTICIPARE

Înscrierea elevilor participanţi se face în perioada 01.03.2013 – 22.03.2013, pe baza fişei de


înscriere( Anexa 1) care se va trimite numai prin e-mail la adresa: elena.galiuc@yahoo.com . La
subiect e-mail vă rugăm să precizaţi titlul proiectului: “Creangă – o poveste fără sfârşit”.
Creaţiile literare vor fi scrise de către elevul participant(scriere de mână), pe foaie A4,
respectând cerinţele de elaborare ale unei compuneri / poezii şi de încadrare în pagină. Sub titlul creaţiei
literare, se vor preciza datele de identificare ale elevului(nume, clasă, şcoală) şi numele cadrului
didactic îndrumător.
Creaţiile plastice vor respecta doar tema stabilită şi se vor realiza în tehnică de lucru la alegere.
Pe verso, în partea dreaptă jos, se va lipi eticheta cu titlul lucrării, datele de identificare ale elevului şi
numele cadrului didactic îndrumător.
Proba artistică poate fi expediată pe suport electronic până la data de 22.03.2013. Cadrele
didactice din zona oraşului Roman care doresc participarea directă la spectacolul omagial, vor trimite o
fişă de înscriere separată, prin e-mail, în care să precizeze: denumirea probei artistice, durata şi numărul
de elevi implicaţi.
Lucrările literare şi creaţiile plastice vor fi trimise prin poştă, respectând termenul dat, într-un
plic A4, la următoarea adresă:
BĂDĂRĂU DANIELA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CALISTRAT HOGAŞ”
STR. MIHAI VITEAZUL NR. 15
LOC. ROMAN
JUD. NEAMŢ
Cod. 611133
Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pentru fiecare secţiune, taxa de
participare fiind de 2 lei/lucrare. În plicul cu lucrările elevilor se va pune şi un plic A4 autoadresat şi
timbrat corespunzător (necesar pentru expedierea diplomelor), acordul de parteneriat(Anexa 2), în două
exemplare, completate şi ştampilate de către unitatea dumneavoastră şcolară, şi taxa de participare.
Precizăm că un exemplar din acordul de parteneriat va fi returnat împreună cu diplomele.
Nu este obligatorie participarea la toate secţiunile concursului.
Jurizarea se va face de către o echipă de cadre didactice de specialitate, pe secţiuni şi pe clase,
urmărindu-se originalitatea şi imaginaţia elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III, menţiuni şi diplome
de participare pentru elevi.
Lucrările înscrise în concurs se vor păstra în portofoliile finale ale proiectului.
Cadrele didactice implicate în derularea proiectului prin coordonarea şi îndrumarea elevilor vor
primi diplome şi adeverinţe de participare.
Orice informaţii suplimentare puteţi obţine la numerele de telefon sau adresele de e-mail:
0723374630 – Elena Galiuc
0740418967 - Daniela Bădărău
0233742838 – Şcoala Gimnazială “Calistrat Hogaş” Roman
elena.galiuc@yahoo.com
badarau_daniela_nt@yahoo.com
scoala_8_roman@yahoo.com

ECHIPA DE JURIZARE
Profesor Luminiţa Boloca– Preşedinte
Inspector şcolar de specialitate Florin Dimon – Preşedinte onorific
Profesor Radu Popescu – Arte plastice
Profesor Viorica Lucescu – Consilier educativ
EVALUARE
 Expoziţii cu lucrările plastice
 Portofolii cu creaţii literare
 Fotografii din perioada derulării activităţilor
 Diplome
 Realizarea unui DVD cu secvenţe din activităţile artistice.
DISEMINARE
Publicarea rezultatelor proiectului la televiziunea locală
Prezentarea proiectului la nivelul cercului pedagogic
Mediatizarea proiectului în mass-media, reviste, simpozioane
ANEXA 1 ( a se trimite numai prin e-mail)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
PROIECT EDUCAŢIONAL
“CREANGĂ – O POVESTE NEMURITOARE”
ETAPA a III-a
martie 2013

Unitatea şcolară
________________________________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Cadrul didactic participant
________________________________________________________________________________
Specialitatea : ____________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele)
________________________________________________________________________________
E-mail cadru didactic: _____________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________

Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Creaţie Colaj Creaţie literară


compunere versuri
crt. plastică

Semnătura,
ANEXA 2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,CALISTRAT HOGAŞ” ROMAN ŞCOALA....................................
Strada : MIHAI VITEAZUL NR.15 ...................................................
Telefon : +4 0233742838; Fax : +4 0333814900 ....................................................
Email: scoala_8_roman@yahoo.com Email: ___________________________
Nr.inr.______________/_____________
Nr.inr. /_____________________

Director, Director,
Prof. BOLOCA LUMINIŢA ………………………........

L. S. ………………………. L. S. ……………...............

ACORD DE PARTENERIAT
ÎN CADRUL PROIECTULUI INTERJUDEŢEAN
« CREANGĂ – O POVESTE NEMURITOARE »
ETAPA a III-a
- MARTIE 2013 -
1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CALISTRAT HOGAŞ” ROMAN, Str.Mihai Viteazul, Nr. 15,
Judeţul Neamţ, reprezentată prin Director- prof. BOLOCA LUMINIŢA, respectiv prof. înv. primar
GALIUC ELENA, prof.înv. primar BĂDĂRĂU DANIELA , în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA .........................................................................................................................................
.
reprezentată prin Director …………………………….………………, respectiv înv./inst./prof.
……………………………………………………………………………………… în calitate de
Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia aplicant prin Proiectul
Interjudeţean „ Creangă – o poveste nemuritoare”
3. Grup ţintă: şcolarii claselor I – IV din ţară.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să întocmească documentaţia pentru lansarea proiectului;
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să lanseze invitaţii, pe plan local, pentru participarea la spectacolul omagial;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru activitate;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte termenele înscrise în regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a încheiat în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare la data semnării acestuia. Este
valabil pe perioada semestrului II, din anul şcolar 2012 – 2013.
ANEXA 1 ( a se trimite numai prin e-mail)

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ACTIVITATEA ARTISTICĂ


PROIECT EDUCAŢIONAL
“CREANGĂ – O POVESTE NEMURITOARE”
ETAPA a III-a
martie 2013

Unitatea şcolară
________________________________________________________________________________
Adresa unităţii şcolare ( localitate, stradă, nr., judeţ, cod poştal )
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Cadrul didactic participant
________________________________________________________________________________
Specialitatea : ____________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic ( unde vor fi trimise diplomele)
________________________________________________________________________________
E-mail cadru didactic: _____________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________

Nr. Număr elevi Modalitate de prezentare


Directă Înregistrar
crt. Denumirea probei artistice Clasa implicaţi Durata
e

Semnătura,