Sunteți pe pagina 1din 7
‘Comisia Electorali Centrali/ DECLARATIE* Subsemnatul(a), NASTASE ANDREI ANDREI, detinind functia de Presedinte al Partidului Politic Platforma Demnitate si Adevar, candidat la funetia de deputat in Parlament la alegerile parlamentare din ,.24”februarie 2019, pentru circumscriptia national, in con formitate cu art49 alin.(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspundere ed: 1, in perioada | ianuarie 2017 - 31 decembrie 2018 am realizat urmatoarele venituri: T, VENITURILE OBTINUTE DE SUBIECTUL DECLARARIT, DE MEMBRIT FAMILIEI LUI $1 DE CONCUBINUL/CONCUBINA LUI, ATIT IN ‘TARA CiT SLIN STRAINATATE Nr. Cine a realizat venitul Sursa venitului: Serviciul | Suma venitului ert. (numele/denumirea | prestat/obiectul persoanei generator de fizice/juridice) venit |. Venitul obfinut la locul de munea de baz [| Subiectul declarai 2 | Soqul/sotia sau Companie german’ | Salartu TRIB euro ‘concubinul/concubina 1:3 | Copii minori 1.4 | Persoanele aflate la intretinere 2. Venitul objinut din activititi didactice, sting i de ereafie 2.1 | Subiectul declarin 2.2 | Sotul/sotia sau concubinuV/concubina 2.3_| Copiii minori 2.4 | Persoanele aflate la intrejinere 3. Venitul obginut din depuneri la institufil financiare 3.1_| Subiectul declararii 3.2] Sotul/soria sau concubinul/concubina ‘Copii minori Persoanele aflate la intretinere 4. Venitul obinut din activitatea de reprezentant al statului in societiicomerciale 4.1_| Subiectul declararii 4.2 | Soqul/sotia sau concubinul/concubina 43_| Copiii minori 4.4 | Persoanele aflate la intrejinere 5. Venitul obfinut din dona(i S.1_| Subiectul declararii 5.2 | Soqul/sotia sau concubinul/concubina iri 6. Venitul ob{inut din instrainar silsau definerea valorilor mobiliare si/sau ul social al societitilor comerciale ‘a cotelor-parfi in Subiectul declararii Sotul/sotia sau concubinul/concubina jinori 64 | Persoanele aflate a intrejinere 7. Venitul ob{inut din instrainarea bunt urilor mobile sau imobile 7.1_| Subiectul dectaririi ‘Auto Mercedes $350 vinzare 35000 euro 7.2 | Sopul/sotia sau Viconcubina 7.3_| Copiii minori 7.4 | Persoanele aflate la intretinere 8. Venitul obfinut din alte surse le; te intelectual ete.) gale (pensii, burse, indemnizafii, pret mil, dvepturi de 8.1 | Subiectul declararii 8.2 | Sojul/sotia si concubinul/concubina 8.3_| Copiii minori jindemnizai THO euro 8.4 | Persoanele aflate la intreqinere TI, BUNURI IMOBILE IN TARA SUSAU IN STRAINATATE. Roa A. Terenuri Nr-eadastra” ] Categort | Modul de | Anul] Suprafaja | Cota- | Valonrea | Titalaral™™=* localitaten | a* dobindire | dobiudiei parte | bunului** 7 1 [2010 0,80ha | 100% |Tipseste | Andrei Nastase 7 Tp an7 O94 ha | TOO% | Tpsewte | Andrei Nistase 7 1/3010 0,18 ha | 100% | Tipsewe [Andrei Nistase_ 7 T3010 O.lsha | 100% | Tpsesie | Andret ‘Niistase 7 T/2010 0,02 ha | 100% | Tipseste | Andret Nistase ° 7 T 2010 0,04 ha | 50% | lipsesie | Andrei a Nastase, 7 T | 2008, 2010 [0,14 ha | 100% —| T4457 te 7 T | 2010 0,04ha | 100% | lipsesie | Andret Nastase 7 T3010 O.25ha | 30%7 | 27965318 | Andre” heal Nastase * Categorit: (D agricol; © forestier: (3) inravilan: () extravilan; (5) alte categorit de terenuri aflate tn circuitul civil, ** Mod de dobindire: (1) proprietate; (2) posesie; (3) alte contracte transtative de posesie si de folosimd. *** Valoarea bunului: 1) valoarea cadastral, in eazul in care erenul a fost evaluat ce organete cadastrale, sau 2) valoarea terenului conform documentului care eentificd provenierya acestuia, “**8Numele subiectului dectararii, al membralui de familie sau al concubinui/eoncubinel acestuia. Nota, Subiectii declarérit care nu dejin bunurile in proprietate vor indica urmétoarele informafi: localitatea, ia bum; modul de dobindire: anul dobindiri: suprafata si titular bunulu B. Clidiri si construefit Cate | Modul Supra- | Cote] —Actul eare] Valoare go | de fa | parte | confiemt | a bunu- riat | dobin- provenienta | luit** dire** bun z 1 2010 | 76,80 | 100% contract | Tipsoyie mp. z T [2010-6410 | 100% | — contract | Tipseste | — Andrei iui Nastase 6 T [2010 |13 [100% | — contract | Tipsete | —Andret mp. Nastase 6 T [2010 }41,20 | 100% | — contract | Tipseste | — Andre imp Nastase 6 T [2010 [31,10 | 100% | contract | Tipsegte mp. T 1 [2005 | 32 mp. | 30% 50% | — contract | 1O956T | — Ander Tei | Nastase, z T | 2008, -| 15940 | —T00% | ~ Contract, | 118864 2010 | mp. mostenire lei 5 T | 2008, [26,80 | 100% | ~ Contract, | T3738 et 2010 | mp. mostenire