Sunteți pe pagina 1din 4

Document : Cod: FP-MC-01….

0n
Managementul Calitatii FISA POSTULUI –functie de cate
Sigla organizatiei …………………… posture se identifica
Cod COR ………………….
in organigrama/stat
functiuni
Revizia: 0 Pag.1/x

Elaborare &insusire :
Director
Aprobat General/administrator
/manager
Avizat Oficiul Juridic
Verificat R.U./RUNOS
Primul
SEF IERARHIC sau care
Intocmit
RUNOS semneaza
si dateaza
Ultimul
…………. care
Accept titular post
Cod COR ….. semneaza
si dateaza
Responsabilitati Functia Nume Prenume Semnatura Data
Editia 1 Nr. exemplar

LISTA DIFUZARE-are loc dupa

Nr. Locul PERSOANELE CARE UTILIZEAZA DOCUMENTUL Data


exp. Difuzarii Functia Numele si prenumele Semnatura difuzarii
RESPONSABIL
1. RUNOS/RU
resurse umane
2. TITULAR POST
Departament/SEC SEF
3. TIE SECTIE/DEPARTAMENT
Compartiment: FISA POSTULUI Formular
Locatia-daca sunt PAG. 2/3 Rev. 0 Cod:
Managementul Calitatii mai multe locatii ale ……………………- FP-MC-01
organizatiei (denumirea postului)
Cod COR
………………….
Documente de referinta:  Regulamentul de ordine interioara In vigoare
 Contractul colectiv de munca In vigoare
Personal de:  Contractul individual de munca Nr……/…….
-conducere*)   Documentele SMC MQ; Proc. Aplicabile
-executie   Hotarari, Decizii administrative In vigoare
 legi si reglemetari leegale aplicabile In vigoare
*)pentru sefii de sectie /departament –bugetul de cheltuieli anual ,alocat , este aprobat in sedinta Consiliu Director in ianuarie si
insusit prin semnatura de seful de sectie/departament ,analiza incadrarii in Bugetul alaocat se face conf. hotararii CD

Descrierea postului: )
1.Compartimentul/sectia /departamentul :
2. Competenta postului:
profesionala: -
vechime /experienta
3. Cerintele postului:
3.1. Pregatire: -
3.2. Cunostinte profesionale: .
3.3. Calitati ,abilitati si aptitudini profesionale:

Obiective si sarcini

A. Generale:
- respecta Contractul Colectiv de munca, Regulamentul de ordine interioara, toate deciziile, hotararile administrative si
procedurile in vigoare, documentele sistemului calitatii, precum si prevederile legislatiei si reglementarile in domeniul sau de
activitate;
- organizeaza activitatea sa si a personalului din subordine; Da  Nu 
- raspunde de corectitudinea raportarilor si a datelor inregistrate in rapoarte si alte documente specifice pe care le completeaza;
- propune actiuni corective si preventive si masuri de imbunatatire a performantelor proceselor;
- raspunde pentru pastrarea in buna stare a bunurilor patrimoniale puse la dispozitie de societate si de pastrarea curateniei in
incintele pe care le foloseste; respecta normele PSI si de protectia muncii;
- are obligatia de a se perfectiona permanent din punct de vedere profesional si de a utiliza eficient facilitatile puse la
dispozitie de societate in acest sens;
- are un comportament etic fata de subordonati, colaboratori si sefi ierarhici;
- respecta prevederile angajamentului de fidelitate fata de societate; protejaza imaginea firmei si actioneaza pentru continua
imbunatatire a acesteia;
- raspunde pentru asigurarea curateniei si ordinii la locul de munca.Pprogramul si conditiile de lucru ,conditiile de formare
profesionala
1, sunt prezentate in ROI ;
- indeplineste toate dispozitiile primite de la sefii ierarhici; daca acestea contravin prevederillor documentelor de referinta,
semnaleaza in scris acest lucru conducerii societatii.

B. Specifice activitatii desfasurate:

C. Permanente:
- participa nemijlocit la toate activitatile pentru care este nominalizat de catre conducerea.organizatiei
Managementul Calitatii Compartiment: Formular
FISA POSTULUI PAG. 3/3 Rev. 0 Cod:
FP-MC-01

Conditii suplimentare: telefon;masina d eserviciu ;laptop;tinuta obligatory;asigurare medicala; delagatii etc;pot fi


lasate aici sau se face trimiterea LACIM-CARE PREVEDE ACESTE BONUSURI PT POSTUL/FUNCTIA OCUPATA

Este subordonat si raporteaza direct:

-
Are in subordine:

Este inlocuit de…………………………………………………………………………..

Inlocuieste pe……………………………………………………………………………..

Relatii functionale: - relatii de colaborare cu intreg personalul ORGANIZATIEI pentru rezolvarea


problemelor specifice serviciului

Reprezentare: Reprezinta organizatia in baza deciziilor Directorului General putand angaja responsabilitatea
firmei prin semnatura proprie numai in baza unei decizii scrise de imputernicire in acest sens

1.Evaluarea anuala se face in perioada ……conform formularului ,cod …..aprobat prin decizia nr…de ……
formularul evaluarii anuale ,insusit de titular se arhiveaza in dosarul personal .
2.drepturile privind echipamentul de lucru ,zile libere,Sanctiuni sunt cele prezentate in RI ,in vigoare
3.obiectivele specific postului /indicatori de performanta sunt aprobati annual ,in sedinta de Consiliu
Director din luna …………..si formularul cod…..care cuprinde obiectivele specific postului /indicatori de
performanta este insusit de titular prin semnatura ,Originalul s earhiveaza in dosarul personal ,o copie se
inmanaeza titularului .Evaluarea indeplinii obiectivele specific postului /indicatori de performanta se face
trimestrial.

Este interzisa furnizarea catre terti a oricaror informatii referitoare la organizarea, relatiile, procesele
tehnologice, dotarile, obiectivele si performantele societatii.
Este interzisa instrainarea sau transmiterea sub orice forma catre terti a documentelor si datelor firmei
care au caracter confidential.
Clauza de respectare a confidentialitatii privind activitatea firmei este obligatore si incalcarea ei poate
duce la rezilierea sau modificarea contractului individual de munca, la initiativa administratiei

Titularul postului /semnatura ……………………………………………………………………………..

Decizie de numire pe post nr………../……………….

Prezenta fisa de post intra in vigoare la data acceptarii sub semnatura de titularul postului.
B. Generale:
- respecta Contractul Colectiv de munca, Regulamentul de ordine interioara, toate deciziile, hotararile administrative si
procedurile in vigoare, documentele sistemului calitatii, precum si prevederile legislatiei si reglementarile in domeniul sau
de activitate;
- organizeaza activitatea sa si a personalului din subordine; Da  Nu 
- raspunde de corectitudinea raportarilor si a datelor inregistrate in rapoarte si alte documente specifice pe care le
completeaza;
- propune actiuni corective si preventive si masuri de imbunatatire a performantelor proceselor;
- raspunde pentru pastrarea in buna stare a bunurilor patrimoniale puse la dispozitie de societate si de pastrarea
curateniei in incintele pe care le foloseste; respecta normele PSI si de protectia muncii;
- are obligatia de a se perfectiona permanent din punct de vedere profesional si de a utiliza eficient facilitatile puse la
dispozitie de societate in acest sens;
- are un comportament etic fata de subordonati, colaboratori si sefi ierarhici;
- respecta prevederile angajamentului de fidelitate fata de societate; protejaza imaginea firmei si actioneaza pentru
continua imbunatatire a acesteia;
- raspunde pentru asigurarea curateniei si ordinii la locul de munca;
- indeplineste toate dispozitiile primite de la sefii ierarhici; daca acestea contravin prevederillor documentelor de referinta,
semnaleaza in scris acest lucru conducerii societatii.