Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee


Beneficiar: Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida
Titlul subproiectului: Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida - promotor al învățării creative și recreative
Acord de grant nr. 748/SGL/RII/02.10.2018

PLANIFICARE ACTIVITĂȚI COLECTIVE


CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
ROSE – ANUL I

CONSILIER ȘCOLAR: PROF. PSIH. ANDA DRUHORA GRUPE: 1-6


MODUL COMPETENȚE OBIECTIVE METODOLOGIE CONȚINUT DATA GRUPA/OBSERVAȚII
OPERAȚIONALE TEMATIC
Curs introductiv 1. Descoperirea a. Să descopere 2 - Prelegere - Eu și proiectul 19.01.2019 Gr. 1
oportunităților pe care oportunități pe - Desen ROSE 1h Gr. 4
proiectul ROSE în care care le au, - Discurs socratic - Avantaje și Gr. 5
sunt implicați, le poate participând la oportunități
oferi pe parcursul orelor de aceste activități - De ce eu? De ce să 26.01.2019 Gr. 2
consiliere și orientare. b. Să identifice 3 particip la activități! 1h Gr. 3
avantaje oferite - Cum pot participa Gr. 6
de activitățile activ la derularea
din cadrul optimă a
proiectului activităților din
cadrul proiectului?
I. Autocunoaștere 1. Analiza raportului dintre a. Să identifice cel -colaje realizate în grupe, - Cine sunt părinţii noştri 19.01.2019 Gr. 1
factorii interni (ereditate și puțin 2 factori prezentarea lor în faţa / cine suntem noi. 1h Gr. 4
educație - familie) și interni și cel puțin clasei. - Cum mă văd eu / Gr. 5
factorii externi (anturajul, 3 factori externi în -discuţii în grup /diade, pe ceilalţi ? (trăsături
școala sau întâlnirile construirea sinelui; baza unor desene sau a cardinale). 26.01.2019 Gr. 2
semnificative) în b. Să definească completării simbolice a
unor fişe). 1h Gr. 3
construirea sinelui sinele;
c. Să descrie într-un -exprimarea prin metafore Gr. 6
- filmări video
eseu de o pagină, -jocuri de intercunoaştere
legătura dintre - jocuri de rol sau scurte
factorii interni și puneri în scenă
cei externi -activități de management
identificați în al timpului
construirea sinelui. -chestionar de aptitudini,
stimă de sine și motivație
2. Definirea propriului sistem a. Să definească -colaje realizate în -Prejudecăţile 04.02.2019 Gr. 1

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida – promoter al Învățării creative și recreative (ROSE)
motivațional și aptitudinal motivația și grupe, prezentarea lor comunicarea şi luarea 1h Gr. 4
aptitudinile; în faţa clasei. deciziilor Gr. 5
b. Să clasifice -discuţii în grup /diade, - Ce meserie îmi aleg şi 05.02.2019 Gr. 2
tipurile de pe baza unor desene pe ce abilităţi mă bazez
1h Gr. 3
motivație; sau a completării
c. Să identifice 5 simbolice a unor fişe). Gr. 6
aptitudini; -exprimarea prin
d. Să identifice 10 metafore
valori personale. - filmări video
-jocuri de
intercunoaştere - jocuri
de rol sau scurte puneri
în scenă
-activități de
management al
timpului
-chestionar de
aptitudini, stimă de
sine și motivație
3. Argumentarea propriei a. Să identifice o -colaje realizate în grupe, - Ce înseamnă o decizie 04.02.2019 Gr. 1
opțiuni școlare și modalitate de prezentarea lor în faţa corectă? 1h Gr. 4
profesionale. alegere a clasei. - Analiza raportului între Gr. 5
opțiunilor școlare; -discuţii în grup /diade, pe dorinţe şi posibilităţi
05.02.2019 Gr. 2
b. Să identifice 3 baza unor desene sau a (interne şi externe).
obiective completării simbolice a - Compromisul – o 1h Gr. 3
profesionale; unor fişe). modalitate de Gr. 6
-exprimarea prin metafore
c. Să numească o supravieţuire
- filmări video
meserie pe care -jocuri de intercunoaştere - Disonanţa cognitivă /
vor să o facă; - jocuri de rol sau scurte afectivă
d. Să argumenteze puneri în scenă
într-o pagină, -activități de management
modalitatea de al timpului
-chestionar de aptitudini,
alegere a stimă de sine și motivație
opțiunilor școlare
și a opțiunilor
profesionale ce le
au în vedere.
I. Comunicare 1. Diferențierea stilurilor de a. Să definească - exerciţii de grup - Importanţa comunicării 06.02.2019 Gr. 1
comunicare și a contextelor comunicarea; urmate de discuţii pentru autocunoaştere 1h Gr. 4
corespunzătoare b. Să identifice 3 - expuneri urmate de - Rolul comunicării în Gr. 5
stiluri de discuţii grup şi al autocunoaşterii
comunicare; - realizarea colajelor prin ceilalţi -
c. Să identifice câte 3 - scrisoare către mine, Comunicare verbală şi 07.02.2019 Gr. 2
contexte colegul de bancă, nonverbală. 1h Gr. 3
corespunzătoare profesor etc. -Importanţa limbajului Gr. 6
fiecărui stil de - simulare şi joc de rol nonverbal în viaţa de zi
comunicare. cu zi.
2. Cunoașterea unor a. Definirea - exerciţii de grup - Tipuri de mesaje (Tu şi 06.02.2019 Gr. 1

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida – promoter al Învățării creative și recreative (ROSE)
modalități de îmbogățire a vocabularului; urmate de discuţii Eu) şi rolul lor în 1h Gr. 4
vocabularului b. Să identifice 5 - expuneri urmate de dezamorsarea Gr. 5
modalități de discuţii conflictelor 07.02.2019 Gr. 2
îmbogățire a - realizarea colajelor - Polisemantismul şi
1h Gr. 3
vocabularului. - scrisoare către mine, rolul său în apariţia
colegul de bancă, situaţiilor tensionate / Gr. 6
profesor etc. conflictuale
- simulare şi joc de rol
3. Definirea empatiei și a a. Să definească - exerciţii de grup -Empatia, mai mult decât 16.02.2019 Gr. 1
importanței sale empatia; urmate de discuţii un cuvânt 1h Gr. 4
b. Să numească o - expuneri urmate de Gr. 5
situație în care ei discuţii
23.02.2019 Gr. 2
au dat dovadă de - realizarea colajelor
empatie. - scrisoare către mine, 1h Gr. 3
colegul de bancă, Gr. 6
profesor etc.
- simulare şi joc de rol
II. Metode și tehnici 1. Sporirea indicelui de a. Să definească -dezbatere - Cum (să) învăţ ? 16.02.2019 Gr. 1
de învățare creativitate în abordarea termenul de -discuţii analiză critică, surse 1h Gr. 4
materialului de învăţat creativitate, în -exerciţiu individual şi multiple - Pregătirea
eficientă Gr. 5
raport cu în perechi pentru examene
învățarea; -joc de rol
b. Să exerseze o -problematizare - 23.02.2019 Gr. 2
metodă de învățare studiu de caz 1h Gr. 3
discutată, la o - testare Gr. 6
disciplină la
alegere.
2. Definirea şi optimizarea a. Să definească -dezbatere - Stiluri de învăţare 02.03.2019 Gr. 1
stilului propriu de învăţare. stilurile de -discuţii 1h Gr. 4
învățare; -exerciţiu individual şi Gr. 5
b. Să identifice în perechi
propriul stil de -joc de rol
învățare; -problematizare -
c. Să întocmească o studiu de caz 09.03.2019 Gr. 2
listă de descriptori - testare 1h Gr. 3
ai stilului personal Gr. 6
de învăţare.
3. Definirea şi aplicarea unor a. Să definească -dezbatere Forme de studiu: citirea 02.03.2019 Gr. 1
modalităţi alternative de formele de studiu; -discuţii în diagonală, citirea 1h Gr. 4
studiu b. Să identifice 3 -exerciţiu individual şi printre rânduri, Gr. 5
forme de studiu în perechi sublinieri, cuvinte -cheie,
folosite în general -joc de rol idei principale, fişe,
la toate -problematizare - rezumate

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida – promoter al Învățării creative și recreative (ROSE)
disciplinele de studiu de caz 09.03.2019 Gr. 2
studiu; - testare 1h Gr. 3
c. Să aplice 5 forme Gr. 6
de învățare, pe o
disciplină de
esxamen;
d. Să participe activ
la analiza
interdisciplinară
frontală.
4. Formarea viziunii a. Să definească -dezbatere -Învăţarea 16.03.2019 Gr. 1
interdisciplinare la elevi termenul de -discuţii interdisciplinară 1h Gr. 4
interdisciplinaritat -exerciţiu individual şi Gr. 5
e; în perechi
Gr. 2
b. Să identifice un -joc de rol
concept cu grad -problematizare -
23.03.2019 Gr. 3
mare de studiu de caz 1h Gr. 6
generalitate; - testare
c. Să exemplifice
abordarea unui
concept în diferite
domenii.
5. Desluşirea rolului şi a. Să definească -dezbatere - Stres 16.03.2019 Gr. 1
ponderii factorilor motivația; -discuţii -Inactivitate 1h Gr. 4
motivaţionali în procesul b. Să identifice -exerciţiu individual şi -Optim motivaţional Gr. 5
de învăţare tipurile de în perechi
motivație; -joc de rol
c. Să identifice 3 -problematizare -
factori studiu de caz
motivaționali în - testare
propriul proces de 23.03.2019 Gr. 2
învățare; 1h Gr. 3
d. Să definească Gr. 6
modul personal de
raportare la
evenimentele
şcolare.
6. Identificarea unor variabile a. Să definească -dezbatere - Ce tip de inteligenţă 06.04.2019 Gr. 1
de personalitate şi personalitatea; -discuţii am? 1h Gr. 4
adaptarea stilului de b. Să caracterizeze -exerciţiu individual şi - Tipuri de învăţare Gr. 5
învăţare la acestea stilul propriu de în perechi (învăţarea umană,
învăţare; -joc de rol învăţarea socială)
c. Să precizeze 2 -problematizare - -Hobby, serviciul meu

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida – promoter al Învățării creative și recreative (ROSE)
modalităţi de studiu de caz neremunerat 13.04.2019 Gr. 2
optimizare a - testare -Metode de relaxare 1h Gr. 3
stilului personal de - Antrenament autogen Gr. 6
învăţare;
d. Să planifice
propriile activităţi
într-o zi din timpul
săptămânii.
III. Autoorganizarea 1. Dezvoltarea deprinderilor a. Să definească -exemple şi contraex. - "Orarul " personal, 06.04.2019 Gr. 1
activităţii de management al timpului noțiunea de -discuţii agendă personală 1h Gr. 4
management al - joc de rol -Ce înseamnă a avea Gr. 5
timpului; - proverbe şi metafore timp pentru tot ce vreau
b. Să identifice pentru timpul pierdut să fac
modalitatea de studiu de caz -Punctualitate - 13.04.2019 Gr. 2
organizare a - proiecte respectarea limitelor 1h Gr. 3
timpului în -referate temporale Gr. 6
activitățile de
învățare;
c. Să alcătuiască o
planificare pentru
săptămâna
respectivă.
2. Folosirea timpului liber în a. Să definească -exemple şi contraex. - Ce fac cu timpul meu 20.04.2019 Gr. 1
mod eficient noțiunea de timp -discuţii liber? - Riscul timpului 1h Gr. 4
liber - joc de rol pierdut - Bucurii pe care Gr. 5
b. Să realizaeze o - proverbe şi metafore mi le pot oferi singur
listă cu lucruri pe pentru timpul pierdut
care fiecare le-ar studiu de caz 22.04.2019 Gr. 2
face dacă ar avea - proiecte 1h Gr. 3
timp. -referate Gr. 6
3. Stabilirea de priorităţi şi a. Să definească -exemplificare - Obiective pe termen 20.04.2019 Gr. 1
urmărirea realizării lor în noțiunea de - studiu d ecaz scurt / lung - Planul de 1h Gr. 4
mod sistematic obiectiv; -prelegere acţiune şi importanţa lui Gr. 5
b. Să identifice 3 pentru reuşita personală
tipuri de obiective;
c. Să realizeze un 22.04.2019 Gr. 2
plan de acțiune 1h Gr. 3
trimestrial pe care Gr. 6
sî îl urmărească.
4. Depistarea abilităţii de a a. Să definească -exemple şi contraex. - Cum analizez o situaţie: 23.04.2019 Gr. 1
lua decizii noțiunea de -discuţii argumente pro şi contra - 1h Gr. 4
decizie; - joc de rol Importanţa luării de Gr. 5
b. Să identifice 5 pași - proverbe şi metafore decizii în viaţă
în găsirea unei pentru timpul pierdut

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida – promoter al Învățării creative și recreative (ROSE)
soluții și luarea studiu de caz 02.05.2019 Gr. 2
unei decizii; - proiecte 1h Gr. 3
c. Să își însușească o -referate Gr. 6
atitudine
responsabilă în
faţa unor situaţii
deosebite.
5. Dezvoltarea capacităţilor a. Să definească -exemple şi contraex. - Relaţia cauză - efect, 23.04.2019 Gr. 1
de autoevaluare şi analiză a termenul de -discuţii acţiune consecinţe în 1h Gr. 4
acţiunilor proprii evaluare și - joc de rol spaţiul de viaţă personal Gr. 5
autoevaluare; - proverbe şi metafore - Cum afectează acţiunile
b. Să enumere 3 pentru timpul pierdut mele prezente, evoluţia
puncte tari și 3 studiu de caz mea viitoare - Ce am
puncte slabe - proiecte învăţat din greşelile 02.05.2019 Gr. 2
individuale; -referate mele? 1h Gr. 3
c. Să identifice Gr. 6
relația cauză –
efect dintre
acțiunile prezente
și viitoare.

ÎNTOCMIT,
CONSILIER ȘCOLAR
ANDA DRUHORA

Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu Hida – promoter al Învățării creative și recreative (ROSE)

S-ar putea să vă placă și