Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a)
______________________________________________________________________________,
domiciliat(ã) în
_____________________________________________________________________________________,
telefon: ______________________, posesor al BI / CI _____________, în calitate de ________________
al participantului la mobilitatea Erasmus, am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu prevederile acestui
contract financiar.

Accept calitatea de persoană împuternicită a participantului la mobilitatea Erasmus şi m ă angajez s ă


răspund de îndeplinirea prevederilor contractului financiar.

Data:
Semnătura,