Sunteți pe pagina 1din 2

Fişa de evaluare a calităţii conţinutului ştiinţific

Nr. Aspecte necesar a fi luate în considerare la analiza conţinutului ştiinţific Calificative


crt.
(întrebări necesar a fi puse) INS. SUF. M. B. FB.
1. Corespunde conţinutul ştiinţific prezentat în manual programei (obiectivelor
cadru şi de referinţă/competenţelor generale şi specifice)?
2. Corespund conţinuturile selectate în manual experienţei cognitive a elevilor
(sistemul de cunoştinţe pe care-l posedă elevul şi particularităţile sale de
dezvoltare intelectuală şi cognitivă)?
3. Corespund cunoştinţele prezentate în manual nevoilor şi trebuinţelor elevilor?
4. Cunoştinţele care alcătuiesc conţinutul propus de manual sunt: exacte, precise,
actualizate, variate şi obiectiv prezentate?
5. Sunt cunoştinţele prezentate progresiv, de la simplu la complex respectiv de la
elementar la superior?
6. Conceptele sunt clar prezentate (într-un registru de formulare adaptat celui de
înţelegere al elevului)?
7. Se indică aplicaţii concrete (conceptele sunt prezentate într-un registru de
formulare necesar rezolvării unor aplicaţii)?
8. Cunoştinţele prezentate în manual stimulează învăţarea formativă (formarea şi
dezvoltarea unor capacităţi/competenţe transferabile în alte domenii, în
practică)?
9. Contribuie cunoştinţele prezentate în manual la dezvoltarea unor valori şi
atitudini socio-morale?
10. Conţinutul ştiinţific include teme interdisciplinare?

Aprecierea finală

Fişa de evaluare a calităţii prelucrării didactice a conţinutului manualului


Nr. Aspecte necesar a fi luate în considerare la analiza prelucrării Calificative
crt. didactice a conţinutului manualului INS. SUF. M. B. FB.
1. Prelucrarea didactică a conţinutului corespunde paradigmelor
pedagogice promovate prin politica educaţională?
2. Activităţile de învăţare propuse facilitează învăţarea?
3. Sunt activităţile de învăţare propuse suficient de variate?
4. Sunt activităţile de învăţare centrate mai ales pe elev?
5. Facilitează activităţile de învăţare propuse construirea cunoştinţelor de
către elevi prin “cercetare”: observaţie sistematică, experiment,
modelare, rezolvare de probleme?
6. Conţinutul ştiinţific prezentat şi activităţile propuse elevilor sunt în
măsură să-i intereseze?
7. Există activităţi de învăţare care pot servi fixării şi sistematizării
cunoştinţelor respectiv reglării învăţării?
8. Problemelele sunt corelate cunoştinţelor şi activităţilor de învăţare
propuse de manual?
9. Există în manual probleme suficiente şi variate (care să poată servi
controlului, evaluării/auroevaluării respectiv reglării învăţării)?
10. Activităţile de învăţare şi problemele îi permit elevului verificarea
propriului progres cognitiv?

Aprecierea finală
Fişa de evaluare a calităţii redactării manualului
Nr. Categoria Aspecte necesar a fi luate în considerare la analiza calităţii redactării Calificative
crt. de criterii manualului INS. SUF. M. B. FB.
1. Organiza- Există o organizare logică a conţinutului în manual (Prezentare, Text
rea principal divizat în capitole şi sub-capitole, conform cu unităţile de
conţinutului conţinut indicate în programă, Rezumat, Exerciţii, Evaluare)?
în manual Lungimea capitolului este concordantă cu importanţa temei tratate?
Capitolele sunt similare ca stil?
Se utilizează pentru titluri, subtitluri etc. sublinieri, boldări, încadrări sau
fonduri diferite?
2. Limbajul Limbajul utilizat în manual este corect ştiinţific şi adaptat nivelului de
înţelegere al elevilor?
Vocabularul este adaptat înţelegerii şi achiziţiilor anterioare ale elevilor?
Utilizarea unor concepte şi termeni ştiinţifici se face numai după
definirea prealabilă a acestora?
Lungimea frazelor/propoziţiilor permite elevilor înţelegerea conţinutului
ştiinţific?
Se utilizează preferenţial cuvinte care sugerează acţiuni sau imagini?
Este utilizată o punctuaţie corectă?
3. Rezumatul Rezumatul (plasat la începutul sau finele capitolului) este clar, concis şi
evidenţiază importanţa coţinutului la care se referă?
4. Stilul de Este stilul sobru, clar şi corect (fără prea multe enumerări, imprecizii şi
redactare deficienţe de limbaj)?
5. Introduce- Introducerea sau prezentarea expune clar obiectivele şi importanţa
rea şi conţinutului tratat?
finalul Cuprinsul este precis şi detaliat?
Există anexe, bibliografie, răspunsuri la probleme etc.?

Apreciere finală

Fişa de evaluare a calităţii ilustraţiei


Aspecte necesar a fi luate în considerare la analiza ilustraţiilor prezente în Calificative
Nr. manual INS. SUF. M. B. FB.
crt.
1. Sunt justificate toate ilustraţiile existente în manual (numeric)?
2. Sunt ilustraţiile corelate conţinutului?
3. Sunt ilustraţiile clare şi precise?
Informaţia transmisă prin ilustraţii este interesantă şi sugestivă pentru elevi?
4.
5. Există echilibru între calitatea estetică a ilustraţiei şi funcţia acesteia de transmitere
de informaţii precise?
6. Se respectă raportul text scris – ilustraţie?
7. Este ilustraţia corect plasată faţă de text?
8. Legenda ilustraţiei este clară, precisă? Există o numerotare?

Aprecierea finală