Sunteți pe pagina 1din 3
Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani Str. Moldovei, nr. 21, mun. Pageani, jud. lagi; RO1999398: 122/9/1991 Cont baned : ROGSBRDE240$ V67917032400, BRD Filiala Pageani R.A.G.C. LL, ret: 0232/763621; Fax: 0232/717940; E-mail : ragel@yahoo.com Nr. 7136 din 09.04.2109 Catre, Consiliul Local al Municipiului Pagcani Primarul municipiului Pascani, domnul Pantazi Dumitru Avand in vedere Decizia nr. 81 din data de 30.01.1991 emis de Prefectul Judefului Iasi privind infiinfarea Regiei Autonome de Gospodiirie Comunala si Locativa Pagcani; Avand in vedere H.C.L. nr. 131 din data de 29.11.2003 privind preluarea in domeniul public a sistemelor de incalzire din municipiul Pascani si transmiterea acestuia in administrarea R.A.G.C.L. Pascani; Avand in vedere Legea nr. 225 din 17.11.2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, cu modificarile si completiirile ulterioare; Avand in vedere Legea nr. 325 din 14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, cu modificarile si completirile ulterioare; Avand in vedere H.C.L. nr. 106 din 28.06.2007 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al serviciului public local de furnizare a energiei termice in Municipiul Pagcani, Sectiunea 4: “Drepturile si obligatiile producatorului de energie termica” art. 99, lit. a) sib); Avind in vedere prevederile Legit nr. 111 din 27.05.2016 pentra aprobarea Ordonantei de urgenti a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile gi completiile ulterioare; RAG.CL. Pascani Pag. 1 din3 ‘Avind in vedere prevederile H.G. 647 din 27.08.2013 privind stabilirea serviciilor publice esentiale la nivelul unitatilor administrative-teritoriale; Avand in vedere O.U.G. nr. 30 din 16.06.1997 privind reorganizarea regiilor autonome; Avind in vedere H.C.L. nr. 47 din 18.03.2019 privind acordarea mandatului special in vederea initierii procedurii de insolvenfa a R.A.G.C.L. ‘Avand in vedere adresa cu nr. de inregistrare 6527 din 14.03.2019 prin care informam autorititile publice locale despre starea sistemului de alimentare cu energie termica si in care cca propuneri privind eficientizarea acestuia; Avind in vedere adresa cu nr. de inregistrare 6673 din 21.03.2009 prin care informam autoritifile publice locale despre situatia financiara a Regiei intre anii 2000- 2018 si din care se observa c& anual sunt pierderi foarte mari; Avand in vedere adresa cu nr. de inregistrare 43 din 07.01.2019 prin care informam autoritatile publice locale despre situatia deosebit de grea in care se afl Regia; Avand in vedere adresa nr. 18610 din 23.10.2018 privind initiere unei hotarari de consiliu privind reorganizarea regiei in societate comerciala; Avand in vedere adresa nr. 18043 din 01.10.2018 prin care informam autoritatile publice locale despre starea sitemului de termoficare la inceputul sezonului rece 2018- 2019; Avand in vedere raspunsul cu nr. de inregistrare 17177 din 04.09.2018 al A.N.R.E. privind conditionarea emiterii unui aviz interimar pentru preful de producere si distribugie a energie termice de existenta unei licente valabile pentru prestarea serviciului de alimentare centralizata cu energie termicd; Avand in vedere adresa nr. 11266 din 29.05.2018 privind informarea autoritatilor publice despre necesitatea masurilor de reducere a costurilor cu producerea si distributia energici termice; Avand in vedere adresa nr. 4262 din 19.02.2018 prin care informam autoritatile publice locale despre conditionarea obtinerii licentei de furnizare emisa de A.N.R.E. de necesitatea transformiarii din regie autonoma in societate comerciala; Avand in vedere adresa nr. 13697 din 08.12.2017 privind informarea autoritiilor locale cu privire la obligativitatea reorganizarii in societate comercial a Regiei asa cum este pus in vedere de catre A.N.RE. prin adresa cu nr. 43540 din 23.06.2017 si a faptului c& nu se mai emite Licenja de pentru producerea energici termice; RAGCL. Pascani Pag. 2din3 Avand in vedere cA raportul veniturilor din activitatea de producere gi furnizare energie termica si cheltuiala doar cu gazele naturale prezentat in tabelul de mai jos arata cd in Tuna noiembrie, respectiv decembrie 2018 productia realizata abia dacd a acoperit cheltuiala cu gazele naturale, fari a mai pune la socoteala celelalte cheltuieli (energie electrica, apa brut’, materiale, salarii etc.) TLuna/anut Nov. 20108 | Dec. 2018 Val. prod. E:T. 395.400 62.431 Val. fact. gaze _ 385.950 615.434 Dif. E.T. prod. si fact. gaze 9.450 36.997 Ayand in vedere faptul ca au fost aprobate hotarari ale Consiliului Local privind Studii de prefezabilitate pentru obiective de investitii *Trecerea de la sistemul centralizat de alimentare cu caildura si apa calda la sistemul de incilzire si prepare api calda cu central termica” pentru institutiile publice care in acest moment sunt brangate la sistemul centralizat de termoficare gi ci urmeazi a se aproba in proxima sedint’i de Consiliu Local studii de fezabilitate privind montarea unor surse de incalzire in institutiile publice; ‘Avand in vedere situatia de fapt privind sistarea furnizarii gazelor naturale si implicit sistarea producerii si furnizirii energiei termice in sistem centralizat; Avand in vedere faptul c& in doar in ultimele trei zile s-au inregistrat la Secretariatul Regiei un numar de aproximativ 50 de cereri de debransare, iar in intreg anul 2018 s-au inregistrat 272 de cereri (dintre care aprobate conform legislatiei 135, iar 137 ilegale) Avand in vedere ci in acest moment Regia are un numar de 80 de angajati cu contract de munca, iar veniturile obfinute din activit&ti altele dec&t producerea gi furnizarea energiei termice nu pot asigura buna functionare, periclitandu-se si activitatea de transport; Va supun atentiei faptul c& in aceste conditii activitatea de producere a energiei termice i a apei calde menajere desfagurati de Regia Autonoma de Gospodarie Comunali si Locativa Pascani nu mai poate continua incepand cu data de 15 Aprilie 2019. Avand in vedere faptul c& serviciul de termoficare este un serviciu public care se supune legislatici specifice solicitim Consiliului Local initierea de urgent a unei hotérari privind activitatea de producere gi distributie a energiei termice si a apei calde menajere in sistem centralizat pe raza municipiului Pascani. Director general, & & Ne Oe <2

S-ar putea să vă placă și