Sunteți pe pagina 1din 3

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ENERGETICĂ ȘI ELECTRONICĂ

Matricea de evaluare a portofoliului profesorului pentru gradul doi


Cadrul didactic evaluat ___________________________________________________________________________________

Obiectivul evaluării ______________________________________________________________________________________

Domenii de evaluare Criteriile evaluării portofoliului Punctaj maxim Punctaj acumulat Calificativ acordat
1.Date personale a) Completarea rubricii cu date 3
personale
Total 15 puncte b) Completarea fișei de atestare 5
FB 12-15 puncte inițiale
B 10-11 puncte c) Completarea fişei de atestare 5
S 7-9 puncte finale
d) Elaborarea curriculumului vitae 2

Total: 15 puncte Total: Calificativul:


2.Dezvoltarea a) Participări la diverse formări
profesională profesionale: recalificări, cursuri, 5
stagii
Total: 10 puncte b) Participări la diverse seminare, 5
FB 8-10 puncte training-uri, conferinţe, ateliere
B 7 puncte didactice (locale, municipale,
S 4-6 puncte republicane)
Total:10 puncte Total: Calificativul:
3. Management a) Structura şi calitatea proiectării
educaţional didactice:
- programe analitice; 5
- proiecte didactice de lungă 5
Total:50 puncte durată;
FB 41-50 puncte - proiecte zilnice (de scurtă 5
B 34-40 puncte durată);
S 33-22 puncte - scenarii didactice la activităţile 5
extracuriculare.
b) Materiale didactice:
- indicaţii metodice; 5
- curs de prelegerii; 5
- scheme, fişe, schiţe,tabele; 5
- teste de evaluare(iniţială, 5
formativă, sumativă cu barem de
notare şi matricea de
specificaţie);
- analiza rezultatelor evaluării 5
elevilor;
- prezentării Power-Point în formă 5
electronică.
Total: 50 puncte Total: Calificativul:
4. Aplicativă a) Comunicări la :
- consilii profesorale; 2
Total:18 puncte - consilii metodice, şedinţe ale 2
FB 15- 18 puncte catedrei;
B 14 -10 puncte - conferinţe; 2
S 9 - 7 puncte - seminare; 2
- mese rotunde. 2
b) Activităţi în diverse tipuri de 5
comisii confirmate prin ordine
interne şi dispoziții.
c) Activitate de diriginţe. 3

Total:18 puncte Total: Calificativul:


5. Cercetarea a) Elaborări metodice Câte 2 pentru o
metodico-ştiinţifică elaborare
b) Lucrări metodice Câte 5 pentru o
Total: 10 puncte lucrare
FB 8-10 puncte c) Raport de autoevaluare/raport Câte 3 pentru un
B 7 puncte privind promovarea raport
S 4-6 puncte schimbărilor/asigurarea calităţii
educaţiei la nivel local, raional,
republican
Total:10 puncte Total: Calificativul:
Total general: 104 puncte Total acumulat:
FB 83 -104 p; B 82-65 p; S 64 -35p

Data completării _________________

Membru comisie /_________________________/ ________________________________

Membru comisie /_________________________/ ________________________________

Membru comisie /_________________________/ ________________________________