Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Gimnazială Zvoristea

Anul şcolar 2018- 2019


Disciplina: Limba franceză
Clasa a VII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: Cavallioti
Profesor: Olaru Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I (18 săptămâni= 36 ore)
Semestrul al II-lea (16 săptămâni= 32 ore, inclusiv săptămâna dedicată Programului Național „Școala altfel”)
Total: 34 săptămâni

În conformitate cu Programa școlară pentru Limba modernă 2, aprobată prin Anexa nr. 1 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.2009

Semestrul I

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare
ore
alocate
Révision Tema Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a 4h IX: 10-14
cunoştinţelor achiziţionate anterior (clasele V-
1
initiale  Familia: membrii familiei şi profesiile lor VI) în contexte de utilizare a limbii 17-21
 Locuinţa: încăperi, mobilier
 Şcoala: clasa, activităţi şcolare
 Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul
Elemente de construcţie a comunicării
 Substantivul (genul şi numărul)
 Adjectivul calificativ, posesiv şi
demonstrativ
 Verbul (conjugarea verbelor
pronominale uzuale de grupa I,
conjugarea verbelor de gr. I, II şi III
(partir, prendre, lire, voir, savoir, écrire,
pouvoir şi vouloir) la in Anexa nr. 1 la
ordinul ministrului educaţiei, cercetării
şi inovării nr. 5097/09.09.2009 dicativ
prezent, viitorul apropiat, imperativ,
expresii uzuale la forma negativă şi
interogativă, expresii verbale
impersonale, învăţate în clasele a V-a şi
a VI-a)
Funcţii comunicative ale limbii
 A relata activităţi la prezent, viitor apropiat
 A descrie persoane
Unité 0 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui 4h IX: 24-28 26IX- Ziua
mesaj simplu/ al unei conversaţii uzuale, Europeană a
Mes amis  Universul personal: îmbrăcăminte X: 1-5
articulat(e) clar Limbilor
Claire et
 Oameni şi locuri : obiective turistice şi
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
2
Nicolas culturale, diversitatea spaţiului francofon de comunicare uzuală
Funcţii comunicative ale limbii: 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor 5X- Ziua
necesare rezolvării unei sarcini de lucru Internațională
 A cere şi a da informaţii practice (de loc)
simple a Educației
Elemente de construcţie a comunicării :
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
 Tipuri de fraze: fraza exclamativă relatori simpli

Unité 1 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 8h X: 8-12


mesaj simplu, articulat clar şi rar
Qui a peur  Mediul înconjurător : plante şi animale 15-19
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj
des Funcţii comunicative ale limbii: 22-26
oral articulat clar si rar
écureuils ?
 A cere şi a da indicaţii de orientare 29X- 2XI
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
 A situa în timp, a relata activităţi (la trecut) de comunicare uzuală

Elemente de construcţie a comunicării : 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor


necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Substantivul : construcţii cu prepoziţia à şi simple
de
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
 Verbul : perfectul compus al verbelor relatori simpli
conjugate cu avoir şi cu être
4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu
valoare imperativă pentru situaţii uzuale
Unité 2 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 6h XI: 5-9
mesaj simplu, articulat clar şi rar
Une lettre  Mediul înconjurător : plante şi animale 12-16
1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi
de Corse  Oameni şi locuri : obiective turistice şi 19-23
rar
culturale, diversitatea spaţiului francofon
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
Funcţii comunicative ale limbii:
de comunicare uzuală
3
 A cere şi a da informaţii practice (de timp) 3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiilor
necesare rezolvării unei sarcini de lucru
Elemente de construcţie a comunicării :
simple
 Adjectivul numeral cardinal 60-100
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
 Pronumele interogativ (reluare şi relatori simpli
consolidare)
Unité 3 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 6h XI: 26-30 26XI- 109
oral articulat clar şi rar ani de la
Un Noël pas  Universul personal: cumpărături XII: 3-7
nașterea
comme les 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de
 Obiceiuri si tradiţii : sărbătorile tradiţionale 10-14 dramaturgu-
autres oameni, locuri, activităţi
şi de familie lui francez de
3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de origine
Funcţii comunicative ale limbii: română
titlu şi/sau imagini însoţitoare
 A exprima cantitatea Eugène
3.2 Identificarea sensului global al unui text Ionesco
Elemente de construcţie a comunicării : scurt

 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia


de 30 XI și
1XII- zile
 Adverbe de cantitate
Unité 4 Tema : 1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj 6h XII: 17-21 24 I- zi liberă
oral articulat clar şi rar
Un musée  Oameni şi locuri : obiective turistice şi I: 14-18
culturale 2.1 Utilizarea corectă a intonaţiei în enunţuri
de l’avenir 21-25
afirmative, negative, interogative,
Funcţii comunicative ale limbii:
exclamative
 A compara calităţi
3.2 Identificarea sensului global al unui text
 A situa în timp, a relata activităţi la viitor scurt
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
4
Elemente de construcţie a comunicării : relatori simpli
 Verbul : viitorul simplu gr. I, gr. a II-a,
verbe auxiliare
 Adjectivul calificativ– grade de comparaţie
regulate
Révision Tema : Aprofundarea şi folosirea corecta a 2h 28I- 1 II
cunoştinţelor achiziţionate în contexte/situaţii
 Mediul înconjurător : plante şi animale
de utilizare a limbii
Funcţii comunicative ale limbii:
 a situa în timp, a relata la prezent şi
perfectul compus
 a exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării:
 Verbul : perfectul compus
 Articolul partitiv- înlocuirea cu prepoziţia
de
Semestrul al II-lea

Unitatea de Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare
ore
alocate
Unité 5 Tema : 1.1 Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un 8h II: 11-15
mesaj simplu, articulat clar şi rar
Chic ! On ne  Universul personal : gusturi şi preferinţe 18-22

5
fait plus la Funcţii comunicative ale limbii: 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de 25II- 1III
vaisselle ! oameni, locuri, activităţi
 A exprima preferinţe III: 4-8
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile
Elemente de construcţie a comunicării :
necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Pronumele personal cu funcţie de simple
complement direct
4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Unité 6 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui 10h III: 11-15 20 III- Ziua
mesaj simplu/ al unei conversaţii uzuale, Internațională
Ce sont les  Incursiuni în lumea artei: personaje 18-22
articulat (e) clar a
comédiens, ce îndrăgite din B.D., literatura pentru copii
25-29 Francofoniei
sont les 1.4 Executarea de instrucţiuni rostite clar şi
 Oameni şi locuri : diversitatea spaţiului
magiciens… ! rar IV: 1-5
francofon
2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii 8-12 27 III- Ziua
Funcţii comunicative ale limbii:
de comunicare uzuală Mondială a
 A exprima sentimente (satisfacţie, bucurie) Teatrului
2.3 Prezentarea în propoziţii simple de
Elemente de construcţie a comunicării : oameni, locuri, activităţi

 Pronumele personal cu funcţie de 3.1 Recunoaşterea temei unui text pe bază de 28 III- 25 de
complement indirect titlu şi/sau imagini însoţitoare ani de
moartea
 Adverbele de mod (reluare şi diversificare) 4.2 Redactarea unor enunţuri simple cu
dramaturgu-
valoare imperativă pentru situaţii uzuale
lui francez de
origine
română
Eugène
Ionesco
Programul Activităţi educative extracurriculare şi IV: 15-19

6
Național extraşcolare
„Școala
altfel”
Unité 7 Tema : 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 8h V: 6-10 1 Iunie- Ziua
simplu/ al unei conversaţii uzuale, articulat (e) Internațională
Choisissons  Incursiuni în lumea artei : cinematografie 13-17
clar a Copilului
un scénario
Funcţii comunicative ale limbii: 20-24
1.3 Selectarea informaţiilor dintr-un mesaj
 A descrie un personaj oral articulat clar si rar 27-31
 A situa în timp, a relata activităţi (la 2.2 Formularea de întrebări simple în situaţii
prezent, la trecut şi la viitor) de comunicare uzuală

Elemente de construcţie a comunicării : 2.3 Prezentarea în propoziţii simple de


oameni, locuri, activităţi
 Adverbe de timp
3.3 Selectarea dintr-un text a informaţiile
 Conjuncţii uzuale: et, mais, donc necesare rezolvării unei sarcini de lucru
 Prepoziţia (elemente frecvente în simple
comunicare) 4.1 Redactarea de texte scurte folosind
relatori simpli
Révision Funcţii comunicative ale limbii: Aprofundarea, fixarea şi folosirea corectă a 4h VI:3-7
finale cunoştinţelor achiziţionate în contexte de
 a situa în timp, a relata activităţi la prezent, 10-14
utilizare a limbii
perfectul compus și viitor
 a exprima cantitatea
Elemente de construcţie a comunicării:
 adjectivul calificativ
 pronumele personal complement (COD și

7
COI)

Şcoala Gimnazială Zvoristea


Anul şcolar 2018- 2019
Disciplina: Limba franceză
Clasa a VII-a (L2), 2h/ săptămână
Manual: Cavallioti
Profesor: Olaru Mihaela

8
PLANIFICARE ANUALĂ

Clasa Nr. ore/ Nr. total Nr. total SEM. I SEM. I SEM. I SEM. II SEM. II SEM II
ore
săptămână săptămâni
Nr. săptămâni Predare Recapitulare Nr. săptămâni Predare Recapitulare
Nr. ore Evaluare Evaluare Nr. ore Evaluare Evaluare

18 16
VII 2 34 68 30 6 28 4
36 32

Observaţie:
Săptămâna 15-19 aprilie 2019 din semestrul al II-lea este dedicată Activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare din Programul Național
„Școala altfel”.