Sunteți pe pagina 1din 5

Descrierea procedurii de avizare și a actelor

necesare
Operatorii economici care solicită emiterea avizului tehnic prevăzut la art. 78
alin. (1) lit b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.28/1999, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumite în
continuare norme metodologice, depun la Institutul Național de Cercetare –
Dezvoltare în Informatică – ICI București următoarele:
1. Cererea prin care solicită eliberarea avizului tehnic, care trebuie să conţină
datele de identificare ale operatorului economic (însoțită de copie a
certificatului de înmatriculare a solicitantului), tipul aparatului, denumirea
comercială şi aplicaţia acestuia, conform Anexa 1 (ICI-F1.1-PO-10.3-
01_R1);
2. Un aparat, ca model de referință, pentru efectuarea testelor și o memorie
fiscală goală[1], accesibilă;
3. Prospectul, manualele de utilizare, programare și documentația de service, în
original sau copii conforme traduse în limba română, în cazul aparatelor de
marcat electronice fiscale provenite din afara țării;
4. Declarația producătorului privind rezistența la condițiile de mediu, în
conformitate cu prevederile art. 81 alin. 2) din normele metodologice, tradusă
în limba română, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale provenite
din afara țării;
5. Declarația producătorului cu privire la modulul criptografic, din care să
reiasă certificarea acestuia în conformitate cu standardul FIPS 140-2 Level 2
sau minimum Common Criteria EAL3, prin indicarea numărului de certificat;
6. Copia aprobării de model evidențiată prin Declarația de conformitate CE,
referitoare la compatibilitate electromagnetică, echipamente electrice de
joasă tensiune, echipamente terminale de radio și telecomunicații după caz,
(copia documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în
H.G. 487/2016 – EMC, H.G. 409/2016, H.G. 740/2016 după caz) precum și
Certificatul de Conformitate examinare CE de tip în cazul taximetrelor (copia
documentelor doveditoare pentru respectarea cerinţelor prevăzute în H.G.
711/2015);
7. Documentația tehnică de implementare a jurnalului electronic, precum și
dispozitive și/sau programele de citire a memoriei fiscale și programele de
citire și de verificare a integrității fișierelor jurnal electronice traduse în
limba română, în cazul celor provenite din afara țării;
8. declarația producătorului cu privire la asigurarea stocării datelor și
funcționarea ceasului de timp real minimum 1440 de ore în absența tensiunii
de alimentare de către modulul fiscal;
9. Memoria fiscală la limita de umplere și dispozitivul de memorare jurnal
electronic în conformitate cu art. 33 pct. C lit. a) din normele metodologice
10. Dovada plăţi pentru taxa de avizare a caracteristicilor modelului
aparatului de marcat electronic fiscal. (dovada plății în contul ICI
București)
Cererea şi documentele pot fi transmise şi în format electronic la adresa de e-
mail office.amef@ici.ro sau pe un dispozitiv de salvare externă. Toate
documentele transmise în format electronic trebuie semnate cu certificat
digital calificat înregistrat pentru CUI-ul operatorului economic. În cazul
transmiterii electronice a documentelor, în termen de 10 zile de la
transmitere prin e-mail operatorul economic are obligaţia să depună la
Registratura ICI București modelul aparatului de marcat electronic fiscal şi
toate accesoriile menţionate anterior (o memorie fiscală goală, accesibilă, o
memorie fiscală la limita de umplere şi un dispozitiv de memorare a
jurnalului electronic, programele de citire electronică a memoriei fiscale şi a
jurnalului electronic, ş.a.).
Avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de maximum 3 zile
lucrătoare de la data finalizării testelor care atestă îndeplinirea condiţiilor
prevăzute în ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului
comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 3247/1179 privind aprobarea
Procedurii de avizare tehnică.
[1] Declaraţia producătorului referitoare la memoria fiscală care îndeplineşte
funcţia tip OTP. Prin această declaraţie producătorul îşi asumă că algoritmii
dezvoltaţi ai programului din Unitatea Micro-Controller-ului (MCU)
garantează că datele odată memorate nu mai pot fi şterse sau modificate şi că
datele sunt accesibile doar programului MCU. Trebuie garantat, de
asemenea, că programul MCU poate fi încărcat doar în timpul procesului de
producţie şi nu poate fi reîncărcat sau schimbat ulterior.
Descrierea procedurii pentru primirea
documentelor şi efectuarea plăţii
 ICI București va verifica conformitatea documentelor și existența
echipamentelor predate de către reprezentanţii operatorilor economici sau de
către împuterniciţii acestora;
 În cazul transmiterii pe cale electronică a documentelor se verifică
conformitatea acestora şi completitudinea lor. Documentele transmise
electronic trebuie să fie semnate cu certificat digital calificat înregistrat
pentru CUI-ul operatorului economic care solicită avizarea. Se verifică faptul
că documentele nu au fost modificate și se verifică validitatea certificatului
prin care a fost creată semnătura electronică (Verificarea documentelor
semnate electronic este precizată de legea 455/2001).
 Dacă în termen de maximum 10 zile calendaristice de la transmitere prin
e-mail a documentelor operatorul economic nu depune la registratura ICI
echipamentul şi restul echipamentelor solicitate, acesta va trebui să reia
procesul de depunere/transmitere a dosarului de avizare.
N.B. Înregistrarea cererii și alocarea numărului de înregistrare a
dosarului se face în momentul depunerii la registratura ICI a
echipamentului şi a restului echipamentelor solicitate.
 În cazul depunerii dosarului la registratura ICI București se verifică
conformitatea şi completitudinea documentelor
 Se verifică documentele pentru completitudine;
 Se verifică echipamentul și accesoriile depuse în prezența unui
reprezentant tehnic;
 După verificarea documentelor se eliberează număr de înregistrare a
dosarului, pentru situația în care documentele sunt conforme cu solicitările de
la punctul anterior. Se respinge dosarul pentru completare, fără a emite
număr de înregistrare, pentru dosare incomplete sau neconforme;
 La eliberarea numărului de înregistrare a solicitării se înscrie în registrul de
intrări de către reprezentantul sau împuternicitul operatorului economic data
şi ora primirii dosarului şi semnează după care se emite factură proformă,
pentru eliberarea avizului tehnic favorabil cu termen de plată 4 zile
lucrătoare;
 Plata facturii proforme se va face de către operatorul economic care a
solicitat avizarea modelului de aparat de marcat electronic fiscal depus la ICI
București. Nu se acceptă plăți efectuate de către terțe persoane în numele
operatorului economic înregistrat;
 După confirmarea plății se transmite un e-mail către operatorul economic
prin care se confirmă plata efectuată;
 După finalizarea testelor, avizul tehnic favorabil va fi emis în termen de
maximum 3 zile lucrătoare şi va fi notificat prin e-mail operatorul economic
pentru ridicarea originalului.
 Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea
contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI
București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului;
Descrierea procedurii pentru respingerea
documentelor/dispozitivelor neconforme
 La depunerea documentelor, reprezentantul ICI București va verifica
conformitatea/ valabilitatea acestora. În situația în care documentele depuse
nu sunt conforme sau complete dosarul se refuză și ordinea priorității se
pierde.
 În cazul în care plata facturii proforme nu este efectuată în termenul prevăzut
operatorul economic solicită emiterea unei noi proforme, aceasta ducând la
pierderea priorităţii;
 În cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal depus la ICI București,
după finalizarea testelor, nu corespunde normelor metodologice și a
procedurii de avizare, operatorul economic primește echipamentul împreună
cu o copie a fișei neconformităților urmând ca documentele și fișa de
evaluare a dispozitivului neconform cu detalierea neconfirmităţilor
descoperite să rămână la ICI București pentru o perioadă de maxim 10 zile
calendaristice, timp în care operatorul economic poate reveni cu
echipamentul pentru retestare;
 În cazul revenirii pentru retestare, operatorul economic se va asigura că va
preda reprezentanului ICI București același echipament şi depunerea
cererii de avizare din Anexa 1 cu solicitarea retestării. După verificarea
autenticității echipamentului reprezentantul ICI București va emite factura
proformă pentru retestare;
 În cazul nerevenirii pentru retestare în termenul de maxim 10 zile
calendaristice, ICI București notifică operatorul economic că poate ridica
toate documentele și echipamentul împreună cu fișa de neconformități;
 Respingerea echipamentului supus avizării nu presupune returnarea
contravalorii serviciului prestat și nici asumarea obligației, de către ICI
București cu privire la prioritizarea reavizării echipamentului.

S-ar putea să vă placă și