Sunteți pe pagina 1din 4

T

A n u l III. C l u j , 7 O c t o m v r i e n. 1 9 0 5 Nr. 4 0 .

ABONAMENTUL: INSERŢIUNILE
re nN 3 COR. 20 FIL. se plătesc după mări­

Rêvasul
;l Vi ,, 1 ,, 6C „ mea locului ce ocupă;
90 fiecare cm. M costă o-
dată 10 fii., de 2 ori
ÎN STREINÄTATE: 8 fii., de 3 şi mai multe
rc 6 FRANCI. ori 6 fileri.
ii ' / J ,, 3 ,.

,, R E V A Ş I I I."
Numeri singuratici së vend
in C l u j c u 5 fileri, î n t r ' a l t e CLUJ - K0L0Z.5UÁR
locuri cu 6 fileri. 6. J Ó K A I - U T C Z A 6 .

Redactor resp.: Dr. 1 U L1 U FLORIAN A p a r e în fiecare Sâmbătă Proprietar-editor: Dr. B


DÀIANU

Vestirea cuvêntului Dumnezeiesc. persoana deosebită a preotului


d e o s e b i r e a înveţăturii sfinte de alte învă­
vede şi ^

ţături, pe cari i-le propune învăţătorul —


Sfinţia S a P a p a Pius, în cuvintele s a l e p ă ­
şi pe lângă a c e e a sfinţenia persoanei pre­
rinteşti din Enciclica de azi p r i m ă v a r ă , în deosebi
otului, pe care îl vede pruncul în bi­
v o r b e ş t e despre c a t e c h i s a r e , a d e c ă despre propu­
serică slujind în odăjdii la altarul Dom­
nerea şi î n v ă ţ a r e a cu temei a adevërurilor cre­
nului, m ă r e ş t e în dânsul foarte mult pie­
dinţei noastre creştineşti, pentru-ca cu a t â t cu
tatea faţă de lucrurile şi învăţăturile spuse
mai m a r e folos së se poată ţ i n e a cuventările m o ­
de dânsul. Singur înfăţoşarea preotului
rale în biserică. Noi pe v r e m e a aceea am vor­
în şcolă e un m o m e n t î n s e m n a t in viaţa
bit despre cele din urmă, arëtând în primul rend
şcolarilor şi dacă pe lângă a c e a s t a mai
lipsa de toţi simţită a a c e l o r a , precum şi datorinţa
aud şi cuvinte părinteşti, după lipsa şi
păstorilor sufleteşti de a Ie ţinea regulat, despre
priceperea lor, acele se întipăresc adânc
observarea cărei datorinţe Părintele sf. Biserici
Í în inima lor fragedă, fără a s e m ă n a r e mai
p a r e - c ă nici nu se îndoieşte.
! adânc, decât dacă li-s'ar spune acele din
Së venim acum la catechisarea însăşi în
I partea învăţătorului sau din partea altei
bisericile şi în satele n o a s t r e româneşti.
I persoane.
La e s a m e n e l e de pe sate are omul prilej
de a se încredinţa despre unul fiecare preot, că Preotul prin c a t e c h i z a r e a pruncilor îşi

ţine prelegeri catechetice cu pruncii de şcoală, poate creşte o generaţiune nouă, după

ori nu ţine. D a c ă am face date s t a t i s t i c e despre placul şi gustul lui, carea mai târziu

preoţii cari c a t e c h i s e a z ă , am sta cruciţi î:i faţa să-1 înţeleagă întru toate si mai a l e s să-i

lor cetindu-le. Sunt preoţi, cari s'au pomenit înţeleagă cuventările lui bisericeşti. De

din bëtrâni cu obiceiul ca învăţătorii së ţină ca­ multeori preotul este în nedumerire, ne-

t e c h i s a r e a cu pruncii, — şi nu-i mai poţi abate fiind orientat în deajuns asupra stării

delà datina a c e a s t a cu toate canoanele biseri­ religioasă a poporului, că oare înţălesu-l'a

ceşti. In u r m ă t o a r e l e v o m arăta, că preotul e în­ pe deplin sau nu, mai ales dacă nu a

d a t o r a t a t â t prin legea firească, c â t şi prin dis- stăruit mult în c u v â n t a r e a lui, asupra t â l -

posiţiuni speciale de a instrua pruncii la e l e m e n t e l e cuirii unui a d e v ă r de credinţă. Credincio­

adevërurilor creştineşti de o parte, iar de alta şilor ce-şi cunosc cu temei credinţa lor, Delà »serata etnograficä« din Sibíiu.
este de ajuns dacă le faci numai nişte (Dna Veturía Tritean n. Mureşanu în costum din jurul
de a se îngriji, ca şi cei mari së păstreze cu­
Sebeşului-săsesc).
noştinţele ce şi le-au câştigat, ca prunci n e p r i c e ­ alusiuni la a c e e a ce doreşti să le aduci

puţi pe băncile şcoalei, së nu le deie uitării, ci aminte, pentruca să înţeleagă pe uşorul tot rostul noade. Sinodul a r c h i d i e c e s a n din 1 8 6 9 , obligă pe
së le î m b o g ă ţ e a s c ă prin motive convingătoare, cuvântării. De multe ori aduce preotul pilde şi preoţi së c a t e c h i s e z e în înţelesul planului de în-
pe cari v â r s t a şi priceperea lor le c a u t ă acum asemănări din St. scripură fără să le t â l c u i a s c ă v e ţ ă m e n t ; a d e c ă două o a r e pe săptămână.
vrênd nevrênd. mai pe larg; să presupune, că ascultătorii le cu­ De aci së vede că preoţii greşesc îndoit,
Ori c â t de m a r e ar fi zelul şi sirguinţa ce nosc încă din ş c o a l ă . dacă nu c a t e c h i s a z ă . Urmările negligenţii cate-
a r a r ă t a - o unii inveţărori în c a t e c h i s a r e a prun­ Pe lângă îndatorirea ce i-o impune preotului chisărilor şi a predicilor së c u n o s c acum cât de
cilor, totuşi în inimele tinerelor m l l d i ţ e , nici când firea lucrului, el e mai îndatorat la c a t e c h i z a r e şi bine în poporul nostru. Au întrat lupii în turmă
nu va l ă s a impresii aşa simţitoare şi neşterse, prin disposiţiuni positive aduse atât pentru bi­ şi profeţi mincinoşi s'au ridicat, şi pentruce?
ca şi învăţăturile dumuezeieşti, ce le spune »domnul serica întreagă în diferite concilii e c u m e n i c e , cât Pentrucă au adurmit păstorii şi nu şi-au grijit
P a r i n t e « . A c e a s t a vine de a c o l o , că băiatul în şi pentru biserica n o a s t r ă în special în două s i - turma încredinţată lor. Dacă a r fi sădit ei s ă -

ghenunchi înaintea lui şi înţelegând răspunsul un slava cea luminată şi sprijinitoriul al creştinătăţii. Că
FOIŢA REVAŞULUI Ungur din Petrindul mic — după cum se p o v e s ­ ştiu cu adevărat, că pre împărăţii şi pe crai, au ales Dum­
t e ş t e — să încorda cu s ă c u r e a s a g r e a şi lovi nezeu în locul sfinţii sale să fiiă pre pământ precum şi
cu' t o a t ă puterea în păretele mănăstirii cu a t â t a numele şi-au împreunat în psalomul 81 zicând: Dum­
URSU BROINA pornire s ă l b a t i c ă de se s t r â m b ă de spate. S ă zice, nezei sunteţi, pusu-i-au Dumnezeu mai mari peste
(Conferenţă cetită la adun. desp. Hida-Huedin a Asoc.) că a ş a s t r â m b a r ë m a s , p a n ă s'a coborit în oamenii săi, ca să-i apere şi să-i păzască pre ei, că
mormênt. precum nu poate fi trupul fără cap aşa nu pot fi oamenii
(Continuare).
fără împărăţia ta.
Ursul B r o i n a se înfiora de a t â t a p ă g â n ă t a t e
Atunci bietul B r o i n a se trezi ca dintr'un vis
şi s e rugă de Măriile S a l e să-l l a s e se-şi strice »Aceasta m'aş plânge şi m'aş jelui înaintea Im-
g r o a z n i c de zgomotul neobicinuit ce se făcu în
el însuşi m ă n ă s t i r e a . perăţii tale: lată Domne împărate, eu Broină Urs din
jurul seu şi a mănăstirii sale osândite. Veni
varmeghia Clujului din satul acesta Stoborul, am cugetat
Cheţeli J i g a solgăbirăul delà Cluj şi cu c o m i s a r ă - Ca şi când a r tăia în inima s a se apucă
din minte, ce mi-au dat Dumnezeu să fac o mănăstire
şul Djulai şi cu Radai Mihaiu şi cu mulţi alţi bietul creştin de lucru şi î n a i n t e a feţei Măriei
şi cu ajutoriul lui Dumnezeu o am fost şi făcut, de care
Nemişi şi o a m e n i din s a t e l e din jur, mai a l e s S a l e începu a desface lemnele înfrăţite de curund
lucru mă şi bucuram, ce Doamne împărate, aceştii sfinte
unguri calvini, din Petrindul mic şi m a r e , toţi şi strică el cu m â n a sa, c e a ce clădise el cu
Mănăstiri aşa i-s'au întâmplat că a vinit o poruncă delà
înarmaţi cu săcuri şi cu t o p o a r e , g a t a să strice inima sa. Şi î n c e l - î n c e t cu grijă el desfăcu lemn
cinstita Tablă a noastră a Cujului, că-i porunca înăl­
a c e a s t a clădire a t â t de sfântă şi a t â t de s c u m p ă de lemn şi le puse t o a t e în bună rânduială l â n g ă
ţatului împărat şi a crăiescului Gobernium, cum nici o
inimii sale. olaltă g r ă m a d ă .
mănăstire să nu rămâie sub stăpânirea împărăţii tale şi
Un plâns cu hohot şi b o c e t erupsă de nou O nouă nădejde licări în sufletul său după aşa au venit şi la mine, cum până la opt zile să-o
din i n i m a rănită a lui Ursu B r o i n a şi înzădar se ce a împlinit a c e a s t a c r â n c e n ă poruncă. El se răsipesc şi să-o stric. Dară eu ce se fac numai am în­
ruga Măriilor s a l e căzend în g h e n u n c h i la p ă m â n t gândi să se îndrepteze a c u m cu o s c r i s o a r e c ă t r ă ceput a plânge şi aşa s'au plinit a opta zi şi a venit
şi ridicându-şi manile r u g ă t o a r e la ceriu, ca să-i chiar faţa Luminatului împărat. Multe zile îşi solgăbirău Căceli Jiga şi comisarăşu Diulai şi cu alţi
mai deie r ă g a z de c â t e v a zile, ca s ă m e a r g ă bătu capul cum se g r ă i a s c ă el în scris cu a c e l a , nemişi, aducând oameni şi sate spre stricarea Mănăstirii
chiar înainte feţii L u m i n a t e a înălţatului şi C r e d i n ­ pe c a r e după credinţa ce-i h r ă n e a sufletul, «însuşi şi eu m'am rugat să nu-o strice, că voiu veni înainte
ciosului Împărat Josif, a c o l o c h i a r în Beciu, că Dzeu l'a a l e s in locul Sfinţii S a l e pe p ă m â n t Împărăţii Tale să më rog de graţia şi de nu voiu avè
b u n ă t a t e a lui de bună s a m ă v a a s c u l t a p l â n g e r e a peste oamenii sëi» şi după multe încercări el i s ­ atuncea së se strice precum vei porunci, că eu voiu fi
delà inimă a cucernicului său supus şi dacă va prăvi frumos şi curat a c e a s t a scrisoare, pe c a r e ascultător poruncii Împărăţii tale. Ce (ci) aceştia se
afla cu c â t ă m u n c ă grea şi cu c â t ă d r a g o s t e de o t r i m i s ă la Gubernium în Sibiu, dupăcum u r m e a z ă : aprinseră de mânie şi (în) dată më legară şi mănăstire
Dzeu şi o a m e n i a clădit a c e a s t a m ă n ă s t i r e de »Pre înălţatului şi de Dumnezeu Luminatului şi o stricară.
bună s a m ă î ş i . va face milă cu Ursu B r o i n ă şi Bunului, Credinciosului Impërat losif Sănătate, Bună, »Ce më rog pre înălţatului Impërat să-şi facă milă
va l ă s a ca s ă se sfinţască a c e a s t a m ă n ă s t i r e şi Viaţă îndelungată, întărirea şi Bucuria şi ce cătră Vrăş­ de mine de acest lucru, că sunt de pagubă de cinci sute
să se facă rugăciuni cătră Dzeu pentru s ă n ă t a t e a maşi Biruinţă. de floreni, că locul mi l-au luat Domnul meu Rádai
bună şi viaţa îndelungată şi d o m n i a p r e a s l ă v i t ă »Aceasta istanţiă Pre înălţate Domne Impërate, la Mihai şi l-au făcut lab Mării Sale. Iară eu am rămas
a înălţatului Domn împărat. altă faţă nu cearcă să se închine fără numai la Înălţime sërac, şi acesta loc eu Doamne împărate tot din pădure
T o a t e r u g ă m i n t e l e lui fură înzădar. S o l g ă ­ ce de Dumnezeu încununată a Împăraţi* Tale, carele l-am făcut cu mare muncă şi trudă, care s-a biciulit
birăul Cheţeli î n t o a r s e spatele celui ce c ă z u s ă în eşti cel de Dumnezeu adevărat aies împărat şi lauda şi (preţuit) aceste cinci sute de florinţi, ce Domnul meu

©BCU Cluj
Pag. 162 REVAŞUL Nr. 4 0

m â n ţ a credinţei în piepturile fragede ale pruncilor mulţime de popor. L a B a i a - m a r e a sosit trenul Pe d-1 Alexie Pop, parochul din S ă s a r i , îl
şi a r fi cultivat'o cu grijă, nu a v e a putere dujmanul la 2 0 S e p t e m v r i e 8 oare 3 0 minute, unde fu s a l u t a t c u n o a ş t e m toţi de preot harnic; dar că v a duce
a t â t de magistratul oraşului, c â t şi de preoţime îndeplinire într'un timp relativ scurt, a t â t e a lu­
să o strivească; acum însă va fi de lipsă o
tractuală în frunte cu protopopul G. Ş u t a . După cruri, abia a m crezut. A şi fost a p r e ţ i a t ă a c e a s t a
îndoită şi întreită muncă, ca së aducă oile rătăcite prezentările îndatinate s'a pus în m i ş c a r e cortejul vrednicie de însuşi înaltul Archiereu. S a l u t ă m cu
Ja ocolul lor. imposant condus de căpitanul poliţiei, după c a r e bucurie pasul întreprins de llustritatea S a de a
Ce-i de făcut dar? Ne spune sf. Părinte. a urmat c a l e a s a episcopului t r a s ă de patru cai, descinde la credincioşii sëi. A inaugurat prin
căreia i-a u r m a t v r ' o 1 5 a l t e trăsuri. L a m a r g i n e l e a c e a s t a o noue ordine de lucruri, a i n s t a l a t un
Së se ţină vorbiri şi prelegeri c a t e c h e t i c e in D u ­
hotarului c o n d u c e r e a cortejului căpitanul oraşului cablu electric între Archiereu, preoţime şi popor.
mineci pentru popor, nu numai predici morale a predat-o protopretorului D o m o k o s . Intre sunetul Ne va c u n o a ş t e Preasfinţia S a virtuţile şi s l ă b i ­
cu obicinuitele sbiciuiri ale pëcatelor, cari fiind clopotelor la 1/4 11 a sosit cortejul la S ă s a r i . ciunile n o a s t r e , încurajând pe cei tari, întărind pe
a t â t de des spuse chiar şi d a c ă le ia poporul în T o a t e străzile erau împodobite cu crengi verzi, cei slabi şi aridicând pe cei căzuţi, poporul a c e s t a ,
samă, nu le poate rumega, căci sunt lipsite de păreţii c a s e l o r cu icoane sfinte, s t o b o a r e l e ( g a r ­ care a fost m a r t o r a-şi vedé faţă în faţă pe
durile) î n v e s c u t e în ştergari, feţe de m e s e şi alte Archiereul sëu, a-i a s c u l t a poveţele, a-i auzi
fundamentul recerut, care este credinţa şi c u n o a ş ­
pânzături, o a d e v ă r a t ă exposiţie de ţesături ale mângâierile rostite cătră el, g e n e r a ţ i a a c e a s t a nu-l
t e r e a în d e a j u n s a adevărurilor ei. S ë se espună ţărancelor n o a s t r e , iar din curţile c a s e l o r părinţii, va mai uita.
t e m e i n i c şi cu motive înţelese de popor adevă­ cu cei ai familiilor a c l a m a u pe doritul Archiereu.
F r u m o a s ă şi înălţătoare a fost liturgia s ă ­
rurile fundamentale ale credinţei noastre, şi mai S o s i n d cortejul în curtea bisericei, sub arcul de
vârşită de Preasfinţia S a , dar efectul predicei nu
triumf fu primit în frunte cu parochul de o mul­
ales auctoritatea d u m n e z e i a s c ă a sf. biserici şi a să poate descrie. Plin de zel pentru c a s a lui D-zeu
ţime m a r e de popor. După b i n e v e n t a r e a parochului,
preoţilor ei, cari singuri au putere de a înveţa şi de v e n e r a ţ i u n e cătră lucrurile sfinte p ă ş e ş t e pe
llustritatea S a s'a încuartirat în frumoasa c a s ă
şi a tâlcui sf. S c r i p t u r ă ; toţi ceialalţi, cari nu vin a m v o n . Aci îşi desfăşură toate t e s a u r e l e erudi-
parochială. După prezentări Preasfinţia S a obosit
ţiunei cu tot focul geniului şi al elocinţei s a l e ;
în numele sf. biserici î n t e m e i a t e de Isus Christos de calea o s t ă n i c i o a s ă s'a retras.
vorbirei ştie së-i dee o formă g r a ţ i o a s ă , d e l i c a t ă
»furi sunt şi talhari«. Cu a ş a numiţii »pocăiţi« Pre lângă asistinţa alor 1 0 preoţi, la 4 o a r e şi persuasivă, ştie să adaugă forţă pe l â n g ă e l e ­
şi nu ştiu ce fel de venetici nu e de a sta mult s'a început Inseratul cu d o x o l o g i a c e a m a r e , după g a n ţ a stilului şi vorbirea a avut un farmec l e s n e
de vorbă, înţeleg pe corifeii lor. »Nu daţi t e r m i n a r e a aceluia s'au început predicile poporale de simţit, dar imposibil a-l descrie. S a u cum a zis
pentru misiuni. A urcat amvonul protopopul Ş u t a poetul, vorbirea Preasfinţiei S a l e »din m i r e a s m a
sfintele (învăţături) cânilor, nici aruncaţi mărgă­
şi după o vorbire de o o a r ă s'au început m ă r ­ florilor, din curăţenia crinului din zimbetul p r i m ë -
ritarele înaintea porcilor, ca nu c u m v a së le calce
turisirile. Nouă preoţi erau confesari. in s a r a verei şi din înflorirea p o m p o a s ă a naturei« a r trebui
pe ele cu picioarele s a l e « . (Mat. 7, 6.) Mai mult a c e e a s'au mărturisit mai întreg satul, cu mic cu plăsmuită ca së o poţi reda în colori palide.
së steie preotul de cei credincioşi şi pe aceia m a r e , iar în altă zi s'au început des de d i m i n e a ţ ă Cuprins de fiori sfinte, cu lacrămi în ochi a a s ­
1

së-i întărească. De ceie mai multe ori c e v a n e ­ mărturisirea lăturenilor până la /., 8, când apoi cultat m u l ţ i m e a a c e a s t a vorbire c l a s i c ă , p â n ă în
a urcat a m v o n u l din cintirimul bisericei Dl c a n o ­ sfârşit; dar mai a l e s orăţiunea dela finea vorbirei
î n ţ e l e g e r e sau neplăcere, ce a avut cutare popo-
nic Moise Nyes şi a vorbit atât de dulce şi frumos a t â t de m a r e efect a avut, precum m ă r t u r i s e ş t e o
rean cu preotul, a fost şi causa rătăcirii lui, iar
de a îndoioşat t o a t e inimile. L a 8 oare p r e o ţ i m e a foaie m a g h i a r ă , încât cu toţii au plâns. S'au fost
de se întâmplă, ca së fi trecut delà — biserică din î m b r ă c a t ă în odăjdii bisericeşti în sunetul c l o p o ­ mărturisit a t â ţ i a , încât 3 preoţi a b i a au fost în
m o t i v e religioase, atunci a fost sedus prin t â l - telor şi între a c l a m ă r i l e mulţimei 1-a condus pe s t a r e a sëvêrsi c u m i n e c a r e a lor. Liturgia s'a t e r ­
cuiri neîntemeiate ale unor locuri din sf. S c r i p ­ Archireu dela c a s a parochială la capela interi- m i n a t la o oară, după c a r e llustritatea S a a
mală, de unde luând t o a t e celea sfinte, cortejul a împărţit anaforă între popor. După ieşire din
tură, rupte aşa pe întregul, pe cari fără con­
ieşit în faţa bisericei' spre a binecuvânta o cruce biserică 1-a petrecut pe Preasfinţia S a cu a c e l a ş i
text şi fără de a lua samă şi la alte ziceri de piatră. După sfinţirea apei şi b i n e c u v â n t a r e a c e r e m o n i a l între sunetul clopotelor şi uralele n e ­
din sfânta Scriptură, le poţi suci cum vrei. crucei cortejul s'a pus în m i ş c a r e şi a încunjurat sfârşite ale poporului la c a s a p a r o c h i a l ă . Aici a
de trei ori biserica. Intr'aceea a t â t popor s'a primit d e l e g a ţ i u n e a preoţilor din dieceza G h e r l e i ,
De aceea e de lipsă dar, ca preotul së
adunat, î n c â t p r e o ţ i m e a numai cu m a r e g r e u t a t e sub c o n d u c e r e a dlui protopop Avram Breban,
stăruie necontenit asupra misiunii D-zeieşti a
a putut străbate în biserică. Îndată s'a început deputăţia reuniunei învăţătorilor sub c o n d u c e r e a
bisericei, în c a r e — precum zice S. Ireneu, ca actul consacrării. Uu lucru ne mai văzut pe sate, dlui A l e x e Pop, a p r e o t e s e l o r şi altor d o a m n e r o ­
într'un vas se păstrează cuvêntul dumnezeiesc ba chiar şi la o r a ş e . m â n e sub c o n d u c e r e a dnei p r o t o p o p e s e Ş u t a , a
l ă s a t de Domnul nostru Isus Christos, pe c a r e M a r e a fost jertfa, ce a adus Preasfinţia S a curatorilor din protopopiatul Ardusatului sub c o n ­
când s'a hotărit a c o n s a c r a biserica celei mai ducerea protopopului Ş u t a . Apoi a făcut visite
ea singură are puterea de a-I espune şi a-l tâlcui
îndepărtate parochii din dieceza sa, dar cred c ă - ş i llustritatea S a pe la fruntaşii satului, cari văzând
ca së fie înţeles de toţi şi într'un fel.
vede răsplătite o s t e n e l e l e s a l e , poporul din S ă s a r i în c a s e l e lor m o d e s t e pe Archiereul lor, e m o ­
e un popor vrednic. Un popor, pe a cărui hotar ţionaţi, nu ştiau ce să g r ă i a s c ă , numai plângeau
nu "vezi decât pietrti "Şi iarărşi —pieti ii, o a m e n i i de bucurie.
Episcopul Rado în părţile sătmărene. a c e ş t i a peste s ă p t ă m â n ă zi şi n o a p t e lucră în La b a n c h e t a ridicat llustritatea t o a s t pentru
a d â n c i m e a pămentului, pentruca S â m b e t ă s a r ă Pontificele r o m a n P a p a Pius latineşte, pentru
— Sfinţirea bisericii din Săsari. —
se-şi împartă simbria între familia s a şi b i s e r i c ă ; R e g e l e apostolic ungureşte, iar pentru E x e l e n ţ a
V e s t e a , despre s o s i r e a Preasfinţiei S a l e a — despre p r i n o a s e l e a c e s t e a d u s e bisericei şi Sa d-1 episcop de G h e r l a r o m â n e ş t e . Domnii
d-lui episcop Dr. D e m e t r i u R a d u în părţile şcoalei şi Archiereul are ştire, şi după vrednicia preoţi din d i e c e s a Gherlei frapaţi de a c e a s t a
s ă t m ă r e n e a pus în m i ş c a r e t o a t e straturile s o ­ lor trebue s ë se aprecieze. Un m ă r g ă r i t a r scump prevenire faţă de Archiereul lor, i-au mulţumit
cietăţii de pe aici. T r e n u l spre S ă s a r i trece peste al comunei S ă s a r i este biserica, a c e a s t a mărturie Preasfinţei S a l e prin d-1 loan B o h ă ţ e l , în cuvinte
teritorul altei dieceze, deci Preasfinţia S a din c o n - puternică despre credinţa, pietatea şi m a r i n i m o s i - foarte a l e s e . După amiazi deşi lăturenii s'au
sideraţiuni bineînţelese n'a primit nici o d e p u t a - t a t e a a c e l o r a , cari au zidit. Avutul şi săracul într'o depărtat, totuşi atâţia au fost de faţă la Inserat,
ţiune b i s e r i c e a s c ă . Ci în c a l e a sa c ă t r ă B a i a - m a r e , formă au contribuit Ia biserica a c e a s t a f r u m o a s ă ; î n c â t d'abia a fost în s t a r e a-i primi biserica
afară de suita s a din aulă, a fost însoţit numai i c o n o s t a s nou, a m v o n , c a n d e l a b r e , prapori, odăjdii destul de s p a ţ i o a s ă . S a r a gentila d o a m n ă a c a s e i
de d-nii losif Pop şi B a r b u r juzi de tribunal şi de noue, păreţi pictaţi, s c a u n e noue, padiment cu a învitat la m a s a episcopului pe preoţii din d i e ­
l a m u r a preoţilor din d i e c e z a Qherlei. L a prima table colorate, de c e m e n t , ba şi orologiu în turn, cesa Gherlei, căci llustritatea S a a binevoit a
p a r o c h i e din dieceza Orăzii, B u ş a c , a fost a ş t e p t a t cu un cuvent o r n a m e n t i c a internă şi c e a e s t e r n ă petrece în S ă s a r i două zile întregi. In a l t ă zi la
de preot î m b r ă c a t în odăjdii bisericeşti şi de o a costat peste 2 4 mii c o r o a n e . 10 o a r e d i m i n e a ţ a s'a prezentat din nou p r o t o -

nici vre să-mi lase loc, nici să-mi plătească munca. A c e a s t a este j a l n i c a p o v e s t e a mănăstirii în S t o b o r p â n ă la moartea sa întemplată, cam
»Ce Doamne împărate, më rog la prea milostiv Stoborului, ale cărei u r m e să pot v e d e a pană în pe la 1 8 1 0 .
şi înălţatul şi blândul şi de Dumnezeu înţelept şi lumi­ ziua de astăzi, ca şi cum ar fi scrise în pajiştea El a zugrăvit între altele biserica din C u -
natul împărat, să-şi facă milă de mine, ori së porun­ cea verde, pre c a r e p a n ă în ziua de astăzi o b l i ş u l - r o m â n e s c , biserica din T ă m a ş a , şi fireşte şi
cească şi să mă slobozească să o mai zidesc, ori să-mi c o s e s c nepoţi de alui Ursu B r o i n ă . biserica din S t o b o r , şi p o a t e şi alte biserici, pre
dea Domnul mie locul, să mă hrănesc în ceasta lume. Ori c â t de a m a r îi v a fi căzut faptul, că cari însă apriat nu le ştim.
»Dela Bro(i)nă Urs plecată închinăciune cătră îm­ nici nu poate m ă c a r s t r ă b a t e cu ruga s a p â n ă la P o m e n i r e a lui zugrăvită pe păreţii a c e s t o r
părăţia ta cu genunchele până la pământ şi să fiă« Înălţatul tron î m p ă r ă t e s c el nu ş i - a perdut n ă d e ­ sfinte biserici, vrednică e s t e , c a s ă între şi în
Dumnezeu cu împărăţia ta. j d e a , pentrucă ştia din cărţile cele sfinte, la a sufletele n o a s t r e , ca a unuia, c a r e luminat de
»Bro(i)nă Urs din varmeghia Clujului ce din sus, căror izvoare de înţelepciune s e adăpa zilnic, că î n v ă ţ ă t u r a c e a dreaptă c r e ş t i n e a s c ă , ne î n d e a m n ă
din satul acesta Stoborul.« peste t o a t e tronurile împărăteşti a ş a de îndepăr­ prin pilda f r u m o a s ă a vieţii sale, ca s ă ne iubim
Multă v r e m e s'a hrănit sufletul năcăjit a tate, chiar şi de celor mai credincioşi supuşi, cu d r a g o s t e c u r a t ă şi n e c l â n t i t ă în mijlocul ori­
lui Ursu B r o i n ă cu nădejdea, că împăratul, despre este un tron şi mai strălucit al Impëratului Ceriurilor, c ă r o r ispite, limba, l e g e a , obiceiurile şi t o a t e d a -
c a r e el multe bune auzise, îi va împlini cinstita la c a r e s t r ă b a t e negreşit şi află a s c u l t a r e m â n g ă i - tinele străbune, cari noue ne dau c e a m a i priin-
sa rugă şi a ş t e p t a cu n e r ă b d a r e ziua c e a fericită, t o a r e chiar şi r u g ă m i n t e a celui mai de pe u r m ă c i o a s ă h r a n ă sufletească.
c â n d î n t e m e i a t pre privilegiul î m p ă r ă t e s c îşi v a între robi.
clădi de nou biserica risipită şi va zugrăvi-o cum Dr. E/ie Dăian.
Drept a c e a , ca o închinare înaintea acestui
va şti el mai frumos, a ş e z â n d undeva pre un
tron al măririi Dzeeşti, el s'a hotărit la altă faptă,
p ă r e t e şi chipul, cum a lovit-o Ungurul cel s t r â m ­
— a dat de v e s t e prin t o a t e satele, unde nu
b a t din Petrindul-mic şi iarăşi u n d e v a la Ioc de
s'ar afla biserică, că el în cinste le clădeşte b i s e ­
cinste va a ş e z a împodobit cu c e l e mai a l e s e
flori ale măiestriei sale şi chipul luminat al
rică şi Ie-o z u g r ă v e ş t e cum së cuvine. Vorbe înţelepte.
înălţatului Î m p ă r a t losif. B i s e r i c a lui Ursu B r o i n a stă şi astăzi m ă r ­
Nu osândi orbul fiindcă nu vede, ci mân-
turie puternică a celor povestite şi se află în satul
Se pleca v r e m e a spre t o a m n ă şi privilegiul găie-1 şi-1 du de m â n ă .
Adălin, unde a fost m u t a t ă nu de mult din B o r ş a ,
cel mult dorit tot nu mai s o s e a , în schimb însă — căci în B o r ş a o clădise B r o i n a mai întâiu.
— ce a m a r schimb — intr'o zi n e n o r o c i t ă îi sosi înţelepciunea e a ta numai c â n d o dai a l t u i a :
îndărăpt chiar însăşi s c r i s o a r e a m a n e i s a l e pre D e s p r e Ursu B r o i n a a r mai fi încă multe altfel e a e s t e numai în tine.
care o trimisese Preainălţatului şi de D-zeu mărunţişuri de povestit, dar a c u m a , ca să nu vă *
Luminatului î m p ă r a t şi în loc de p e c e t e a î m p ă r ă ­ perdeţi răbdarea, eu le las pentru a l t ă d a t ă sau Un viteaz face c â t o mie de fricoşi, dar
t e a s c ă , pe c a r e o visa de a t â t e a zile, g ă s i numai altora, cari le-ar şti povesti p o a t e mai bine. două mii de fricoşi nu fac c â t un viteaz.
o fircălitură în limbă n e m ţ e a s c ă , din c a r e cu m a r e Mai a d a u g numai a t â t a , că după î n t ê m - *
g r e u d e s c u r c ă , c ă j a l b a lui c e a dreaptă, nici m ă c a r plarea povestită la vre-o c â ţ i - v a ani, Ursu B r o i n ă Cel mai eftin fel de a învinge un duşman,
n'a văzut faţa împăratului, pentrucă guvernul din j u n e t o m n a t e c s'a însurat, ş i - a luat de soţie fata e de a te s da drept prietenul lui.
Sibiu socotindu-o potrivnică rânduielilor î m p ă r ă ­ curatoriului Lupaşiu din S â n m i h a i u , pe c a r e el o
l e g ă n a s e , pe v r e m e a când zugrăvea biserica de
*
teşti, în loc s ă o trimită Ia Viena, i-a trimis-o
O mie de înţelepţi s e pot î n ţ e l e g e m a i b i n e
indărăpt la S t o b o r . * * * *• a c o l o , după a c e a s'a şi preoţit şi a fost preot
d e c â t doi proşti.

©BCU Cluj
Nr. 4 0 REVAŞUL Pag. 163

pretorele la c a s a parochială, ca së-1 p e t r e a c ă până


Ia g a r ă în B a i a - m a r e . U r m a t de un şir lung de
c a l e s e a părăsit Preasfinţia S a S a s a r u l între ura-
DE PESTE SËPTËMÂNÂ i-ar ajunge, ca s ë s e
L e s s i n g era pururea cu
p o v e s t e ş t e g ă z d o a i a lui.
poată s ă t u r a de fumat.
pipa în gură, după cum
Milton s'a î n v e ţ a t së fu­
lele credincioşilor şi sunetul clopotelor. L a g a r ă m e z e numai dupâ-ce a orbit, iar Byron ' zicea, că
1-a a ş t e p t a t o mulţime de preoţi şi inteligenţi,
Pentru noua biserică dn Cluj. fără fum de ţigară nu-i poate lucra creerul.
astfel manifestându-şi d r a g o s t e a şi v e n e r a ţ i u n e a Au mai dăruit: — In România începe së bântuie pelagra,
c ă t r ă iubitul Prelat. Intre a c l a m ă r i l e cele mai 249. Emil Pop, preot F e n e ş . 1 0 c o r o a n e . înfiorătoarea b o a l ă n ă s c u t ă din hrănirea cu c u ­
c ă l d u r o a s e , trenul së pune în m i ş c a r e şi-1 duce 250. loan Pop Florantin, profesor B u c u ­ curuz stricat. In judeţul D â m b o v i ţ a 2 0 0 0 de o a ­
pe iubitul Archiereu urmat de bineventările miilor reşti 2 0 c o r o a n e . meni s'au îmbolnăvit de a c e a s t a b o a l ă .
şi miilor de credincioşi. 251. Valeriu S t o i a n 1 c o r o a n ă .
— O foaie chineză cu numele » T s i n g - P a o « ,
După d e p ă r t a r e a llustrităţii S a l e din S ă s a r i — Sfinţirea bisericei gr.-cat. nou edifi­ îşi s e r b e a z ă nu peste mult iubileul de 1 4 0 0 ani
— a sosit u r m ă t o a r e a t e l e g r a m ă din B e i u ş : la cate din T. S i l v a s (diecesa Gherlei) se v a c e ­ delà î n t e m e i e r e . A c e a s t a e c e a mai v e c h e foaie
a d r e s a dlui Alexie Pop. »Din o c a s i u n e a sfinţirei lebra D u m i n e c ă în 1 5 O c t o m v r e st. n. a. c. pe din lume.
noului Sion primiţi călduroase felicitări urând lângă următoriul p r o g r a m : 1) D u m i n e c ă dimi­
Preasfinţitului Archiereu împreună slugitorilor fraţi — Un oraş de femei se află în A m e r i c a
n e a ţ a la 8 o a r e actul sfinţirii şi liturgie s o l e m n ă ,
şi turmei s a l e c u v â n t ă t o a r e delà D u m n e z e u dar, de-nord, în S t a t e l e - U n i t e . Oraşul se n u m e ş t e T r o y
2) L a 1 o a r ă p. m. banchet, 3 ) S a r a petrecere
b i n e c u v â n t a r e întru lungime de zile. Dumbrava». şi e locuit în c e a mai m a r e parte de femei. El n u ­
cu dans. S e va j u c a şi teatru.
îmi închei raportul cu o b s e r v a r e a făcută de m e r a 1 1 5 0 0 0 de suflere; din a c e s t e a numai 1 8 0 0 0
— Delà şcoalele din Blaj, precum aduce sunt bărbaţi. Pricina este, că a c o l o sunt multe fa­
protopretorul cercului: »el nici când n'a crezut së
» U n i r e a « , a d e m i s i o n a t d-şoara Elisa Bodocan, brici, în cari se întrebuinţează femei, a căror plată e
fie c o n c e n t r a t ă a t â t a putere m o r a l ă în m â n a
profesoară la ş c o a l a de fete, c a r e s'a dus la foarte bună. C â ş t i g ă unele până la 4 dolari pe
unui episcop«. G . Şuta.
Strigon — şi d-1 Emil Sabo, profesor la g i m n a z zi, c a m 2 0 de c o r o a n e după banii noştri. •
şi preparandie, care s'a dus la S z é k e l y - K e r e s z t u r ,
Cu 1 Oct. începe nou abonament — Berea Hercules. De bună s a m ă , că a
ca profesor la preparandia de stat.
a t r a s luarea a m i n t e şi a cinstiţilor noştri cetitori,
la — Hymen. Veturia P. Petran şi Dr. Iulian că berăria Hercules (Budapesta! piaţa B e t h l e n 3 )
Ţ-^ ^ « ( i P e V« de an c o s t ă 9 0 fii Pop — fidanţaţi. r e c o m a n d ă şi introduce a c e a s t a specialitate cu

„Revaşul y. ;:
Restanţierii së binevoiască a-şl achita
: : :: - :
datoria.
— » P o p o r u l roman« cu începere de 1 O c ­
t o m v r e v. va a p ă r e a de 4-ori pe sëptëmâna
m a r e cheltuială. După cum suntem informaţi nu
v a fi greu a se introduce b e r e a Hercules, pentru-
că a c e a s t a e o specialitate de bere de m a l a t a
Marţia, J o i a , S â m b ă t a şi D u m i n e c a .
— La Putna, pe m o r m ê n t u l lui Ştefan cel foarte hrănitoare, încât së se f o l o s e a s c ă în m o d
stabil Ia fiecare familie inteligentă, nn n u m a i
REVAŞUL CLUJULUI Mare s'a depus zilele trecute o cunună de flori
naturale, întru p o m e n i r e a celor 4 0 0 de ani delà a d e c ă ca beutută de m a s ă cu gust strălucit, ci
m o a r t e a Iui, ce se prăznuise în c e e a l a l t ă v a r ă . şi ca un apetitor n e a s e m ă n a t , se r e c o m a n d ă chiar
— S a r a de cunoştinţă a tinerimei univer­ şi medicilor şi profesorilor ca l e a c c o n t r a n e r v o -
Cununa a fost trimisă la v r e m e a s a din partea
sitare r o m â n e s'a ţinut, după vechiul obiceiu, J o i sităţii. insomniei şi anetniei.
studenţilor r o m â n i din Berlin şi München, dar
s a r a în hotelul Biasini. P e l â n g ă studenţii români,
slujbaşii delà v a m a n e m ţ e a s c ă , prin o n e p r i c e ­ — Doi medici americani au î n c e r c a t s ë
a căror n u m ë r s'a ridicat peste sută, au mai luat
pere n ă r o a d ă , au luat cununa drept marfă şi au vadă c â t ă v r e m e o duce un om fără s o m n . în­
parte, ca-'n toţi anii, şi studenţii şerbi, slovaci şi
pus pe ea un preţ de trecere ne mai pomenit. c e r c a r e a au făcut'o cu ei înşişi. Patru nopţi una
saşi în n u m ă r de v r e - o 2 0 . Inteliginţă din loc a
După multe r u g ă m i n t e şi după o lungă r ă t ă c i r e după alta n'au dormit nici nu pic. In n o a p t e a a
fost foarte puţină; vre-o doue familii numai şi
abia la anul, a putut ajunge biata cunună la treia şi a patra erau însë a t â t de s o m n o r o ş i şi
v r e - o o p t — z e c e dintre domnii loc. T o a s t e l e , deşi
locul menit. P r o a s t e stări de lucruri. slăbiţi, încât n'au mai cutezat së continue cu în­
au curs în alvia oficioasă, totuşi au fost calde şi j
c e r c a r e a , t e m ê n d u - s e de urmări primejdioase. După
cuminţi. Cuvântul de salut l'a spus dl Voicu | — Necrolog. Primim urmăroriul anunţ fu-
un s o m n de 1 0 o a r e ei şi-au venit în ori, ca şi
Niţescu, student în drept; tinerii au fost salutaţi, n e b r a l : Sdrobiţi de durere fa«em cunoscut, c n m c ă
când n'ar fi v e g h i a t 4 nopţi dearêndul.
în numele bătrânilor, de cătră dl Victor Muntean, S â m b ă t a în 3 0 S e p t e m v r e 1 9 0 5 a adormit în
stud. în drept, iar în numele tinerilor a r ë s p u n s D o m n u l prea iubita Maria Pop n. Olarescu în e t a t e Dare de samă şi mulţămită publică. •
dl Petru Suciu stud. în filosofic — Dintre oaspeţii de 6 0 ani după o fericită c ă s ă t o r i e de 41 ani.
Cu o c a z i u n e a petrecerei de v a r ă a r a n j a t a de
bătrâni ai m e s e i au t o a s t a t dnii Isacu şi R o ş e s c u , î n m o r m â n t a r e a s e v a oficia Luni în 2 O c t o m v r i e
comitetul despărţământului » R e g h i n « al A s o c i a -
protopopul gr. or. Au t o a s t a t şi fraţii şerbi, s l o ­ 1905 la 2 dare p. m. In veci p o m e n i r e a e i ! B a l i n ţ
ţiunii în Regsinul s ă s ă s c la 1 0 August st. n. 1 9 0 5
v a c i şi saşi, fiecare în limba lui. — întrunirea a 1 O c t o m v r e 1 9 0 5 . D e m e t r i u Pop, paroch gr.-cat.
s'au î n c a s a t cu totul s u m a de 4 0 0 c o r o a n e , din
d e c u r s p â n ă c ă t r ă 1 2 oare, când depărtându-se în B a l i n ţ ca soţ. Dr. Stefan Pop, Cornelia Maior
cari s u b t r a g â n d u s e s p e s e l e de 1 9 4 cor. 1 8 fii.,
domnii din loc, s'au dus şi cei mai mulţi dintre n. Pop ca fii. loan Maior ca ginere. Paula Pop
r ë m â n e un venit curat 2 0 5 cor. 8 2 fii. — Au s u -
tineri. — P e noi, ceşti tineri, un lucru n e - a a t i n s n. Novac ca n o r ă . Margareta^ Z o e , Zorila P o p ,
prasolvit următorii d o m n i :
cam d u r e r o s : a b s e n ţ a , în partea c e a mai m a r e a Marioara şi Ionel Maior ca nepoţi şi n e p o a t e .
Dionisin Şimon mare proprietar Sângeorgiul-de-
inteliginţii de aici. Motivul de ce nu n e - a u cinstit T e o d o r Olarescu, Aurel Olarescu ca fraţi.
Câmpie 16 cor. Traugott Fromm primar orăşănesc Re-
cu présenta lor, nu-l ştim. I n t r ă m a r e a şi înfrăţirea,
— Catechismul igienic al şcoalei. Dr-ul ghinul-săsăsc, Eugen Marinoviciu mare proprietar Fă-
care s'a a c c e n t u a t în vorbirile delà m a s ă , nu se
frances R o u x a alcătuit nrmătoriul catechism răgău, Dr. loan Popescu advocat Reghinul-săsăsc, losif
poate s ă v â r ş i , d e c â t numai sub î n d r u m a r e a şi po-
pentru igiena şi s ă n ă t a t e a şcolarilor: Aerul, lu­ Popescu director la banca »Muräsana« Reghinul-săsăsc
văţuirea bătrânilor. Tinerilor, pe cari îi p o t i c n e s c
mina, curăţenia sunt temeiul igieniei. C l a s e l e vor câte 6 cor. Galaction Şagău protopresbiter Cueşdiu, Dr.
înavântul lor ori lipsa sfaturilor pricepute, ori
trebui së fie a e r i s a t e spre a eşi aerul stricat prin loan Harşie advocat Reghinu-săsăsc cât 4 cor. Familia
avântul fără c u m p ă t în lucrare, le-ar prinde foarte
resuflare. L u m i n a este n e a p e r a t ă vieţii, chiar şi Birtolon notariu cercual Lăscud, Dr. Romul Boilă cand.
bine povăţuirea ce l e - a r veni delà cei mai în
plantele nu c r e s c la întunerec. S o a r e l e este cel de adv. Blaj, Văd. Nicolau Marinoviciu văduvă de comer­
vârsta. C r e ş t e r e a bună a celor tineri ar trebui
mai bun nimicitor al microbiilor. C u r ă ţ e n i a clasei ciant Reghinul-săsăsc, Ilariu Nicoară scriitor Teaca câte
së fie grija de c ă p e t e n i e a o a m e n i l o r formaţi, cari
a t â r n ă delà c u r ă ţ e n i a şcolariului. Şcolarul trebue 3 cor. Sever Barbu comptabil la »Muräsana« Reghinul-
d a c ă ţin la n e a m u l lor, ar trebui să ţină şi la
së se scalde c â t de des, mai cu s a m ă v a r a . M a ­ săsăsc, David Boilă Dicio-Sân.-Martin. Dr. Alexandru
a c e a s t a , ca la sufletul din ei. T i n e r i m e a n o a s t r ă
nile, faţa, gâtul, urechile s ë fie în totdeuna de Ceuşan medic Reghinul-săsăsc, Nicolau Motora preot
e c h e m a t ă şi trebue s ë facă şi e a ceva; trebue o curăţenie foarte m a r e , iar unghiile së fie t ă ­ Sângeorgiul-de-Murăş, loan Raţ preot Filpişul-mic, Ştefan
să d o v e d e a s c ă că e vrednică de a ţinea în mâni iate, së fie tuns. Nu trebue scuipat pe j o s ; nu Rus protopresbiter Murăş-Oşorheiu câte 2 cor., Florea
frâul cârmuirii de m â n i al neamului. Lipsa şi trebue udat creionul cu l i m b a ; oftica, c a r e e s t e Bogdan ingineriu Reghinul-săsăsc, loan Borda pădurarii!
trebuinţa de a se face, de a se pune la cale c e v a , foarte r ă s p â n d i t ă şi m o r t a l ă în cele mai multe Răştoşnea. Andrei Cadar proprietar Mesterhaza, Victor
se s i m t e , şi-o simte însăşi tinerimea. T o c m a i de caşuri s e î m p ă r t ă ş e ş t e prin saliva şi scuipatul pe Caliani comptabil Reghinul-magiar, Simion Cioloca do-
a c e e a ne doare, că bătrânii, singurii c h e m a ţ i , de jos. D e a c e e a maturatul podelelor së se facă în cente Logig, Petru Oorea preot Fărăgău, Zacharie llioviciu
a da îndreptare, lipsesc de sfat şi de îndemnuri t o t d e u n a cu o cârpă u m e d ă sau cu r u m e g ă t u r ă docente în pens. Fiscut, Michail Moldovan friseur Teaca,
pe cei tineri, t o c m a i azi c â n d a ş a de lesne s e delà ferestrău udată, în scop de a opri ridicarea Nicole Moisin proprietar Gurghiu, Teodor Uroka pictor
g r e ş e s c ţintele şi s e pierd o a m e n i i . Inchiegarea de prafului, c a r e a d e s e c o n ţ i n e microbi proveniţi din Reghinul-săsăsc, Alexandru Murăşan primar Ernotfaia,
puteri şi de însufleţire între tineri, d a c ă n'o poate scuipat uscat şi pulvérisât. Şcolarii së nu-şi Nicolae Naşcu preot Polăţ, Alexandru Nicolescu preot
s ă v â r ş i , o poate ajuta foarte mult, v o r b a părin- s c h i m b e pălăriile, căciulile sau chipiurile. Copii • Mesterhaza, Vasilie Orăşan preot Sân-Iacob, loan Rus
ţ a s c ă , b u n ă şi s t ă r u i t o a r e a celor mai bătrâni. së nu b e a nici un fel de beutură cu t o a t e c ă preot Aiud, Simion Sbârcea preou Topliţa-românâ, losif
Caşul nostru de aici, nu e singuratic, a ş a au sunt din n e n o r o c i r e părinţi, cari fac haz şi spun Şipoş timariu Reghinul-săsăsc şi loan Truţa Răştoşnea,
păţit-o şi cei din B u d a p e s t a , — şi a ş a a fost tot­ cu bucurie: copilul meu b e a ca nu om m a r e . Ş c o ­ câte 1 cor.
d e a u n a la noi. B ă t r â n i i se ţin înstrăinaţi de m i ş ­ larul nu trebue s ë fumeze sub nici nu cuvent
cările şi treburile tinerimii, — c a r e a v ă z â n d u - s e P r i m e a s c ă marinimoşii suprasolvenţi pe cum
spre a-şi p ă s t r a facultăţile intelectuale n e v ă t ă ­
l ă s a t ă de banii ei, ori nu face nimic bun, ori s ë şi toţi contribuitorii şi pe a c e a s t ă c a l e cele mai
m a t e şi întregi.
lasă furată de lucruri şi porniri rele. Noi a m dori, c ă l d u r o a s e mulţămiri.
ca bătrânii s ă ne c a u t e cu grija şi sfatul lor c â t de — Emigrările se s p o r e s c în mod îngrozitor. R e g h i n u l - s ă s ă s c , la 2 S e p t e m v r i e 1 9 0 5 .
des. Minţi cari să-i î n ţ ă l e a g ă şi inimi, p e c a r i s ă le A c u m a - s două sëprëmâni au sosit la N e w - Y o r k Comitetul aranjator.
î n c ă l z a s c ă pentru lucruri bune v o r g ă s i . Intră­ 1106 emigranţi din U n g a r i a şi a n u m e 2 0 9 Maghiari
m a r e a dorită, c r e d e m , că în chipul a c e s t a se v a 636 S l o v a c i , 1 1 7 Ş v a b i , 1 3 3 Croaţi şi 11 R o m â n i .
face cu mult m a i uşor şi mai bine. — Tinerii, Aceşti 11 R o m â n i s'au a ş e z a t 2 în statul Penn­ CÂRTI NOUE ŞI REVISTE
cari d e o c a m d a t ă së m ă r g i n e s c şi ei mai mult la s y l v a n i a şi 9 în Ohio- In luna Iulie au e m i g r a t
vorbe, v o r îndrăgi atunci fapta şi isprăvurile bune. din U n g a r i a la America 7 9 8 2 p e r s o a n e , cu 3 4 2 1
— Făt-Frumos. R e v i s t ă literară. Apare de
Sfătuirea e d a t ă bătrânilor, şi p ă c ă t u i e s c greu, că mai multe, d e c â t în Iulie 1 9 0 4 .
două ori pe lună. S u m a r u l : N. Iorga — O m ă ­
ne lipsesc de ea. — Un tinăr. — — In Paris se v a ţ i n e a zilele a c e s t e a un năstire a lui Matei B a s a r a b : P l ă t ă r e ş t i i ; Corneilu
— De beneficiul mesei studenţilor a c a ­ c o n g r e s pentru c o m b a t e r e a ofticei. Vor lua parte Moldovan — C â n t a r e de iubire, Din vremuri ( p o e s i i ) ;
demici, pe anul 1 9 0 5 / 6 au fost împărtăşiţi u r m ă ­ trimişii tuturor terilor. S e vor discuta mijloacele, Em. G â r l e a n u - E m i l g a r — F r a n ţ ( s c h i ţ ă ) ; I. D r a -
torii: loan Bian stud, iur., Lionel B l a g a ştud. fii., precurrt şi chipul, în c a r e s'ar putea împedica sau g o s l a v — Volintirii ( a m i n t i r i ) ; C r o n i c ă de E : Nea­
Niculae B o e r i u ştud. iur., Vasilie B o n e u ştud. iur., chiar stârpi a c e a s t a b o a l ă , ce se l ă ţ e ş t e tot mai mul r o m â n e s c în B u c o v i n a de N. iorga — Albina.
Aurel B o t e i u ştud. med., Ioachim Ciurea ştud. iur., mult, mai a l e s în păturile de sus. R e v a ş u l . — Luceafărul. G a z e t a T r a n s i l v a n i e i , —
losif C o m e s ştud. med., Z a h a r i e David ştud. fii., — Tabacul şi oamenii mari. Şi între o a ­ T r a n s i l v a n i a şi analele. C â r m a şi îndreptarea a c e s t e i
R o m u l u s Dumitru t e o l . a b s . ştud. iur., Iuliu Măcelariu menii mari, ca şi între cei mici sunt unii, cari reviste o are d-1 Emil G â r l e a n u , unul dintre cei
ştud. iur., loan Maior ştud. iur., Victor M o t o g n a iubesc şi alţii, cari u r g i s e s c tabacul. Astfel se mai de s a m a şi mai făjăduitori din pleiada scrii­
ştud. fil., Valeriu L. Negrilă ştud. med., Voicu spune, că G o e t h e n'a fumat nici odată d e o a r e ­ torilor tineri de dincolo. Din p e a n a d-sale a s c u n s ă
Niţescu ştud. iur., Virgil Radu ştud. iur., Valeriu ce zicea, că nu e lucru frumos. Herder era din sub îndrăgitul de d-sa pseudonim : Emllgar, au
R o m a n ştud. iur., Virgil Rusu ştud. iur., F a u s t c o n t r ă unul din cei mai mari fumători; Klopstock ieşit multe schiţe frumoase din viaţa boierilor
S ă l ă g i a n ştud. iur., Petru Suciu teol. a b s . ştud. fii., a s e m e n e a şi prietenii îl n e c ă j e a u zicêndu-i, că de dincolo. S e v e s t e ş t e ieşirea la iveală a unui
Valeriu Suciu ştud. iur., Eugen T a t a r ştud. iur. t o a t e e x e m p l a r e l e din c a r t e a lui » M e s s i a s « nu volum de a d - s a l e : » B e t r a n i i » schiţe din viaţa

©BCU Cluj
Pag, 1 6 4 »REVASUL« Nr. 4 0

boierilor Moldoveni. O a ş t e p t ă m cu drag î n c r e ­


dinţaţi, c ă va fi o îmbogăţire faptică a literaturei
r
n o a s t r e . Bucăţile frumoase, ce s e publică în a c e a s t a »SAMANATORUL«
foaie rend de rend şi scriitorii aleşi, c e m u n c e s c
la dînsa, o pun între foile literare cele mai bune
In atenţiunea mireselor! Revistă literară sèptëmânalâ. — Anul IV.
Apare în
de dincolo. Ar fi de dorit, c a îndrăgirea a c e s t o r
foi şi a curentului singur bun şi a d e v ë r a t pen­
Serviciu de porţelan de Karlsbad, ™ J ~ m
Bucureşti. S t r a d a R e g a l ă Nrul 6 .
tru cari se lupta, s ë prindă strat c â t m a i larg esecutat, colorat, complet pentru 1 2 p e r s o a n e de

1
şi la noi. la 1 5 fl. în sus. — S e r v i c i u de sticlărie pentru
— »Fët-Frumos«. Nr. 2. Anul II. Cuprinsul:
A. C. Cuza — Naţionalitatea în a r t ă ; Principii;
A. Mândru — Domniţa R u x a n d r a (poésie); E m .
G â r l e a n u — E m i l g a r — înşelat ( s c h i ţ ă ) ; I. D r a -
g o s l a v — Volintirii (schiţă.) Notă. Celor c e , prin
12 p e r s o a n e | 3 bucăţi 2 fl. 9 5 cr.
L t a m p e , a t â r n e r r a , e u e i g ă 3 fl. 9 5 e r .
Serviciu de t e e şi cafea 2 fl. 8 0 cr. •— 3 fl.
Obiecte de argint de china — Daruri o c a s i o n a l e
— r a m e pentru icoane, lampe de grădină, e t c . în
1 E s e m p l a r u l : în ţară 2 0 b a n i ; în străi­
nătate 2 5 bani.

A b o n a m e n t u l a n u a l : in ţară 1 0 lei, în
s t r ă i n ă t a t e 1 2 lei.
o p ă c ă t o a s ă nesocotinţă sunt nepărtinitori ai c o s - preţurile de fabrică.
mopoltismului în artă, Ie a t r a g e m luarea a m i n t e La c o m a n d e din prov'nţă m ë r e g a î n s e m n a c e a
asupra articlului d-Iui Cuza scris cu o a d â n c i m e din urmă staţiune de tren.
aşa de limpede şi doveditoare, cum r a r ţi-e dat Succesorul
së întimpini.
— » S ă m ă n ă t o r u l « . Anul IV. Nr. 3 8 . 1 8
Şotnlyai, lui JffBHcr.
magazin de sticlărie şi porţelănerie
Sept. 1 9 0 5 . Cuprinsul: N. lorga — Despre înaltul
cler al R o m â n i e i de a s t ă z i ; I. N. Soricu — C â n t u l Cluj, Kossuth Lajos u. nr.' 4. Mare surprindere!
rândunelelor (poésie); G. T u t o r e a n u — Lui Ştefan NB. Fieştecine dacă cumperă în preţ de 10 coroane, pri­ 6 o o b u c ă ţ i n u m a i c u fl. 1*95.
meşte portretul seu în mărime naturală, cu totul gratis, Un orologiu aurit, Anker precis cu catena potrivită, umblă
P e t i c ă ; Nie. D u n ă r e a n u — Moşnegii ( s c h i ţ ă ) ; M.
numai pentru rame plăteşte 3 coroane. (80) 20—52 punctuos pentru ce së dă garantă de 3 ani, o cravată
S a d o v e a n u — F l o a r e ofilită ( r o n j a n j j j ö a n B o r c i a
de mătasă modernă pentru domni, 3 batiste fine, 1 inel
— Rugăciune (poésie); N. lorga — C r o n i c ă . D-l pentru domni cu imit. de peatră scumpă, o sugaretă
D u n ă r e a n u prin schiţa c e o publică dă nădăjdi cu chichlimbar, 1 cuţit de busunar cu cele de lipsă, 1
broş pentru dame (noutate), o oglindă minunată pentru
de desfăşurarea unui talent făgăduitor şi s ă n ă t o s .
S c r i e r e a d-lui N. N. B e l d i c e a n u , ce s e v e s t e ş t e
ca apărută credem, că v a da la iveală un nou
Weisz & Comp. toiletă, 1 portmoneu de piele pentru bani, 1 coleu de
mărgele minunat de frumos, o păr. bumbi de manjete,
— Atelier şi magazin = 3 bumbi de căm. la pept, toate aur Double cu cheia
scriitor de frunte din g e n e r a ţ i a tineră. patent, recuisite de scris de nikel, prima, o p. butoni
de h a i n e pentru b ă r b a ţ i şi c o p i i . de simili briliante, 3 obiecte de jux de mare efect hazliu
pentru tineri şi bëtrâni, un drăguţ album, cu 36 icoane
f T o f . T T t ' l i m n c Numeri singuratici din
••- * * * < • - • - M. UUlUSi frumoasa revistă se pot
Cluj, Strada peáK Frétiez nr. 9. cele mai frumoase din lume, 20 obiecte necesare la
coresp. şi încă 520 alte obiecte nesmintit de lipsă în
căpeta Ia Tipografia » C a r m e n « din Cluj. Tot acolo se R e î n t o r c ê n d u - m ë din călătoriile pentru c u m ­ casă. Toate laolaltă cu orologiul — care singur e vred­
pot face şi abonamente. Un numër costă 30 bani. părările de t o a m n ă , îmi iau î n d r ă s n e a l a de a a - nic banii aceia, costă numai r fl. 9 5 . Trimiterea cu
t r a g e luarea a m i n t e a p. t. public şi părinţi a s u ­ rambursa ori trimiţend baniiî nainte Ia casa de export.
pra prăvălii şi magazinului nostru bogat, provëzut S. URBACH, Krakau Nr. 154/K.
cu haine de bărbaţi de copii, fiind în stare de NB. Peritruce nu cunvine së retrimit banii, astfel
a efectul şi cele m a i delicate c o m a n d e . risicul eschis (66) 26—
„LUCEAFĂRUL Mare magazin ;de ţesături engleze şi s c o ­
ţiene. Magazin m a r e . de haine g a t a din pregătire
R e v i s t ă pentru literatură şi artă. Anul IV. proprie, de blănării îşi de bunde de o r a ş şi de
Apare de 2 ori pe lună. P u b l i c ă : nuvele, călătorie, p a l t o a n e sport şi d a n e z e de piele şi
schiţe, poezii, articole muzicale, descrieri de alte mărfuri a p a r ţ i n ă t o a r e acestui r a m .
călătorie, cronici, dări de s a m ă si n u m ë -
r o a s e ilustraţiuni artistice şi de actualitate.
O singură târguiala de probă poate î n c r e ­ FĂT-FRUMOS
dinţa pe ori-cine despre a c e e a , c ă firma n o a s t r ă
E g ABONAMENT : 3 Ş REVISTĂ LITERARĂ DIN BÎRLAD
e cel m a i bun şi m a i ieftin isvor de cumpërare.
Ediţia simplă: Un an 12 coroane. In România Cu stimă cere părtinirea preţioasă a p. t. Anul al II-lea.
şi străinătate 16 cor. 6 luni 6 cor. In str. 8 cor.
public
Pentru preoţi săraci, înveţători şi studenţi: Un
• an 7 cor, în străinătate 12 cor. (82) 2—20 Wei5z & Gomp. A B O N A M E N T U L ANUAL
Ediţia de lux: Un an 20 cor. In Komânia 25 c. in t a r ă ó lei. — Numërul 2 5 b a n i .
6 luni 10 cor., în străinătate ^2 cor. 50 bani.
In s t r ă i n ă t a t e 8 lei. — Numërul 3 0 bani.

Magazin special de pălării: Redacţia şi Administraţia: Strada Speranţei 34.


£a „iţggelg ?ălariilor" - A „Kalapl(irâly"-hoz
O earte eu adevérat bunăî (77) Cluj - Piaţa ..'Regele Matia" Nr. 17. 20-25 Conţinutul următoarelor preparate sunt recunos-
cunoscute de foarte bune de profesori şi medici renumiţi,
F o a r t e b o g a t deposit de pălării din ţ a r ă şi c o n t r a
Qanocrîtl tusei, răguşelei, durerii de pept,
„Mama S-tului s t r e i n ă t a t e — pentru bărbaţi şi copii, — cilindre
şi în chipie de v ê n a t şi sport.
O c r i C g l I l ofticei, tusei măgăreşti, catarului, astmei,
greutăţii de respirat, lungoarei şi tusei seci. V i n d e c ă
Pentru p r e o ţ i m e a orientală t o t - d e a u n a s ë
Augustin" află în Magazin pălării după m o d a p r e o ţ e a s c ă ,
moi şi tari.
sigur ş| r e p e d e . Preţul x cor. 20 fii. şl 2 cor.
C a s p i c u n s o a r e . Contra durerii de oase, po-
dagrei, reumatismului, răcelelor, durerilor de cap. dinţi
de C o m a n d e l e din provincie s ë e x e c u t ă punc-
şi nervi, precum şi scrintiturilor. Cele mai îmbëtrânite
tuos. T r e b u e c o m u n i c a t ă m ă r i m e a capului în c e n ­
boale le vindecă. Preţul 7 cor. 20 fii. şi 2 cor.
EMIL BOUGAUD timetri, întreprindere specială !
Centarin. Contra morburilor de stomac, pre­
episcop frances. cum lipsa de apetit, mistuirea rea, catarul şi aprinde­
Cele mal ieftine preţuri fixe.
rea de stomac, greaţa şi vomarea, sgârciurile cele mai
Tradusă de „SALBA" clericilor români din
grele. Leac sigur. Foloseşte şi la curăţirea sângelui.
Budapesta şi tipărită cu îngrijirea şi cheltu­ Preţul 7 cor. 20 fii. şi 2 cor.
iala d-lui Kaljodsarsaparll. Mijloc escelent pentru
Cine sufere de Cniloncií» s t ă r i
> ceară curăţirea sângelui la morburi secrete, 1 sticlă 2 cor.
n e r v o a s e s e

Dr. E . D Ä I A N U . (nevoie) sgârciuri Epilepsie broşura despre Epilepsie, L a x b o n b o n s , închiderea scaunului e causa
Preţul: broşurat 3 cor., tegat 4 cor- care se trimite gratis şi franco delà »Privil. Schwanen diferitelor morburi, precum palpitarea de inimă, ameţeli,
Se c a p ă t ă la a d m i n i s t r a ţ i a Apotheke,« Frankfurt a. Main. 45 55—. dureri de cap şi altele. Deci cine sufere de încheierea
scaunului numai decât së comandeze L a x b o n b o n s
= REVAŞULUI = zacharele purgative, plăcute şi dulci la luat. Preţul r cor.
Chemicale, drogue, legături şi bandagerie chirur-
Cluj, Jókai u t e z a n r . 6. » S a m a n a t o r u l «_ gice. Instrucţie pentru prepararea diferitelor vinarsuri,
liqueruri, rom şi altele. T e e rusice, parfumuri, săpunurii
Numeri singuratici din e s c e l e n t a revistă, dirigeată crem escelent pentru faţă şi mâni. Articole cosmetice,
La administraţia „Revaşului" se află: de N. l o r g a , s e află de v ê n z a r e în fiecare oleu pentru për. Esenţă pentru picatul şi întărirea pe­
d e D u m i n e c ă la » R e v a s u l « ( J ó k a i uteza nr. 6 ) . rului. Apa de gură şi dinţi precum şi praf. Ori-ce fel
Carina ÍWAWÍ - s - E B
ţ o u a u d P r e u l

de articol din branşă. Toate foarte ieftine. Faceţi între­


Uli ICa UUl CI 11, legată eleg. 2 c o r . 5 0 fii. bare şi vë veţi convinge.
broşurată 1 5 0 . §0.000 părechi de papuci (67) 1 4 - Cornel D e m e t e r .
4 păr. pentru numai fl. 2 80 a p o t e c a r in O r ă ş t i e ( S z á s z v á r o s ) I s k o l a - u . 5 5

Cp. ? . ? . ftron si S). jWacoVici, câtă vreme mai ţine marfa se vor vinde pentru acest preţ
de Dr. Bunea. Preţul 4 c. 5 0 f. p l u s 2 0 fii. porto. de batjocură din pricina cumperării unei mari masse de

Discursuri, Autonomia bis. Bunea.


ghete, o păr. pentru domni şi p. p. dame de piele, brunetă
ori neagră, cu şinoare, de prima calitate şi cu talpă bine
Despre pècatele sătenilor.
cuită; o păr. p. domni şi o păr. p. dame papuci de modă,
Preţul 5 c o r . plus 2 0 fii. porto.
cu »paspoil«, foarte eleganţi, fasonul cel mai nou, cup- Cazanie poporală
Visuri t r e c u t e , S ^ T T p S T Ä tuşiţi bine pentru iarnă, foarte drăguţi şi uşori de purtat. de l o a n R o m a n .
fil. porto. Mărimea după cm. Toate patru păr. numai fl. 2'80.
A apărut, în »Cărţi/e Săteanului Român» (Nr. 3 )
CjjtttCCC de Emil Sabo. Preţul 1 c o r . plus Trimiterea prin rambursa ori anticipând banii, o face:
şi c o s t ă 20 fii. plus porto 3 fii. Comandele së
10 fii. porto. Esp. d e p ă p u e i a lui S . U r b a e h
se a d r e s e z e la : Revaşul, Cluj, J ó k a i u. 6. sz.
Castelul din
din ((arpati,
plus porto 1 0 fii.
de J u l e s Verne-
B r o s . 1 c o r . 6 0 fü.
Krakau Nr. 154/K.
Schimbul oermis, şi banii sê returnează la dorinţă,
astfel risicul eschis. (30—45)

Tipografia » C a r m e n « P e t r u P . Bariţiu Cluj — K o l o z s v á r .

©BCU Cluj

S-ar putea să vă placă și