Sunteți pe pagina 1din 28

ANSAMBLURI

NOBILIARE
EXTRAURBANE
MOLDOVA
Proiect desfășurat de Asociaţia ARCHÉ în parteneriat cu
Institutul Naţional al Patrimoniului, Filiala Timiș a Ordinului
Arhitecţilor din România, Universitatea „Politehnica”
Timișoara - Facultatea de Arhitectură, Universitatea de Arte
„George Enescu” din Iași - Facultatea de Arte Vizuale și Design.

Echipa proiectului: Anca Brătuleanu, Anca-Raluca Majaru,


Cristina Chira, Irina Leca, Alina Chiciudean, Carmen Vasile,
Florentina Matache, Raluca Bărbulescu

Redactori: Cristina Chira, Irina Leca

Editat în cadrul proiectului „Monumente Uitate 2013 -


ansambluri nobiliare extraurbane din Banat și Moldova”.

Proiect editorial finanţat de Administraţia Fondului Cultural


Naţional. Proiect cultural finanţat de Uniunea Arhitecţilor
din România și Ordinul Arhitecţilor din România din Fondul
„Timbrul Arhitecturii” în anul 2013. Conţinutul acestui
material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Arhitecţilor din România.

© Asociaţia ARCHÉ 2013


ANSAMBLURI
NOBILIARE
EXTRAURBANE
MOLDOVA
Ansamblurile nobiliare extraurbane constituie o componentă
semnificativă a patrimoniului construit din România şi un
fenomen arhitectural comun întregului spaţiu european.
Tipologii similare pot fi întâlnite în întreaga Europă Centrală
şi de Est, în teritoriile de astăzi ale Austriei, Cehiei, Slovaciei,
Ungariei, Serbiei, Croaţiei, Sloveniei, Poloniei sau Ucrainei, dar
în funcţie de evoluţia istorică a fiecărei regiuni, ansamblurile
prezintă caracteristici distincte. Îndeplinind rolul de centru
administrativ al domeniului nobiliar, de reşedinţă permanentă,
reședinţă de vacanţă sau casă de vânătoare, aceste ansambluri
reflectă modul de viaţă, cultura şi statutul proprietarilor.

Deşi construcţiile la care ne vom referi în continuare mai sunt


numite, în literatura de specialitate, şi „conace boiereşti”,
„curţi boierești” sau „ansambluri boiereşti”, am optat în titlu
pentru termenul de „ansambluri nobiliare” deoarece boierii
reprezentau elita socială, economică, politică şi culturală
din Moldova, aşa cum nobilimea reprezenta elita socială,
economică, politică şi culturală a Europei Centrale şi de Vest.
Utilizarea termenului de „ansambluri nobiliare” serveşte şi
pentru a sublinia apropierea dintre acest tip de clădiri istorice
şi echivalentele lor din spaţiul central şi vest-european. În
cuprinsul textului însă, vor putea fi întâlniţi ambii termeni.
Palatul Cuza / Ruginoasa / Iași
Contextul istoric al apariţiei
și evoluţiei ansamblurilor
nobiliare extraurbane din
Moldova

Formaţiune statală care a existat în estul Europei timp de comunităţilor rurale, boierimea ajunge în timp să fie alcătuită
peste cinci veacuri, dezvoltând un caracter propriu aparte, din familii ale cãror membri se remarcaseră pentru servicii
Moldova a fost întemeiată la mijlocul secolului al XIV-lea la militare și civile deosebite, fiind răsplătiţi de domnitor cu
estul Munţilor Carpaţi de către Bogdan I, extinzându-şi treptat rangul de boier, domenii (moșii) și funcţii în stat (dregătorii).
teritoriul în epocile următoare până la Marea Neagră şi râurile Începând cu secolul al XV-lea, boierii au fost principala putere
Siret, Milcov şi Nistru. După desprinderea în 1775 a Bucovinei şi politică în Moldova, alegând domnitorul și participând la
în 1812 a Basarabiei, Moldova şi-a încheiat existenţa ca entitate conducerea ţării.
statală de sine stătătoare în 1859, odată cu unirea cu Ţara
Românească, constituind împreună Principatul României. În secolele al XV-lea și al XVI-lea, Moldova se află, cu excepţia
Acest nou stat modern şi-a dobândit independenţa în 1878 unor scurte perioade, sub suzeranitatea Porţii Otomane. La
şi a devenit regat în 1881, sub sceptrul lui Carol I, principe de începutul secolului al XVIII-lea, Dimitrie Cantemir, domnitor
Hohenzollern-Sigmaringen. al Moldovei în 1693 și între 1710-1711, încearcă înlăturarea
suveranităţii Porţii Otomane, contând pe sprijinul Imperiului
De-a lungul istoriei medievale şi moderne, caracterul cultural Rus. Eşecul acestei politici are ca efect anularea de către sultan
şi spiritual al Moldovei a fost influenţat de cele trei mari a drepturilor boierilor de a alege domnitorul. Noii domnitori,
puteri care i-au șlefuit și destinul: Imperiul Otoman, Coroana numiţi de sultan din cartierul grecesc Fanar, aduc cu ei în
Habsburgică şi Imperiul Rus. Aceşti factori au contribuit Moldova cultura și modul de viaţă levantin.
la dezvoltarea unei moşteniri comune întregii societăţi
moldovene, moștenire care poate fi văzută astăzi atât pe La începutul secolului al XIX-lea însă, slăbirea dominaţiei
teritoriul României, cât şi în Republica Moldova şi Ucraina. otomane, desfiinţarea monopolului turcesc şi intrarea Ţărilor
Române în angrenajul schimburilor comerciale cu ţările din
În ceea ce priveşte boierimea Moldovei, aceasta era pătura Apus şi Rusia creează posibilitatea unui contact mai strâns
socială privilegiată, echivalentă nobilimii din spaţiul central între Moldova şi restul ţărilor europene, fapt ce are consecinţe
și vest-european. Provenită iniţial din rândul conducătorilor semnificative asupra societăţii moldoveneşti și mentalului

1
Conacul Cantacuzino - Pașcanu / Pașcani / Iași

colectiv. De asemenea, o influenţă decisivă în alinierea Întărirea legăturilor cu străinătatea a oferit elitelor sociale şi
Principatelor la idealurile apusene l-a avut şi ocupaţia militară politice româneşti noi modele de viaţă, care au fost transpuse
rusă, între 1806 şi 1812. Despre aceasta, Radu Rosetti aminteşte în noi idealuri de confort material. În plan arhitectural, influ-
în Amintirile sale: Se poate zice că, sub acea ocupaţie rusească, s-a enţele orientale au fost treptat abandonate, trecându-se la oc-
întemeiet în Ieşi ceea ce se cheamă viaţă mondenă [...] Boierimea cidentalizarea programelor de arhitectură, în special a celor
cea mare a adoptat atunci, pe cât i-a fost cu putinţă, modul laice.
şi formele obişnuite de trai în lumea mare din statele apusene,
schimbare în mare parte pregătită de emigraţii şi emigratele din Ansamblurile nobiliare extraurbane reflectă căutările şi
Franţa, oploşiţi în ţările noastre în urma revoluţiunii franceze în aspiraţiile boierimii moldoveneşti în secolele XVI-XIX. Ele
calitate de profesori, de guvernante, de frizori şi de bucătari. au un caracter specific local, rezultat al sintezei influenţelor

2
Palatul Ghyka / Dofteana / Bacău

orientale şi occidentale, constituind, în acelaşi timp, un factor la scriitori de renume precum Ionel Teodoreanu, sau la
de integrare al României în Europa. istoricul Radu Rosetti, o întreaga pleiadă de scriitori face
referire la o realitate care s-a prelungit până în primele
Numărul mare de ansambluri rezidenţiale existente în decenii ale secolului XX. Cadru al vieţii de zi cu zi a unei
Moldova, și în special în localităţile rurale din jurul Iașiului, în clase sociale privilegiate, aceste ansambluri sunt locuri de
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, este o realitate cunoscută. primire a oaspeţilor, de efervescenţă culturală și politică,
Ele nu au fost însă studiate din punct de vedere al calităţilor chiar și după întemeierea Regatului român și mutarea
arhitecturale decât parţial și secvenţial, deși o importantă capitalei la București. Reședinţele din Moldova rămân să
bibliografie istorică și literară face dese incursiuni în acest conserve și să dezvolte o cultură aparte de locuire, strâns
domeniu. De la memorialiștii Iașilor și ai împrejurimilor, legată de tradiţii și trăsături comportamentale specifice.

3
Conacul Urșianu / Mihălășeni / Botoșani

4
Ansamblurile nobiliare
extraurbane din Moldova

Ansamblurile boiereşti se aflau situate pe domenii întinse,


numite „moşii”. Domeniul avea în componenţă ansamblul
nobiliar sau „curtea boierească”, nucleu cu rol administrativ
şi reprezentativ, la care se adăugau terenuri agricole cultivate,
sate, târguri, chiar părţi ale unor oraşe, râuri, lacuri, pajişti şi
păduri. În secolul al XIX-lea, domeniile ajung să includă mici
manufacturi sau chiar întregi complexe industriale.

Locuinţa boierului, conacul, era componenta principală


a ansamblului nobiliar și centrul existenţei rurale a
proprietarului, consolidând prestigiul acestuia în societate.
Astfel reşedinţa principală a familiei boiereşti era situată
pe moşia cea mai valoroasă sau în vechea casă moştenită în
familie. În jurul locuinţei, erau grupate clădiri anexe: bucătării,
grajduri, magazii, locuinţe pentru oamenii curţii. În apropierea
curţii se afla biserica de curte. În secolul al XVIII-lea, unele
ansambluri aveau ziduri de incintă. În secolul al XIX-lea,
ansamblurile sunt completate cu grădini şi parcuri cu specii
rare, cu capele şi cripte familiale.

În Moldova, cele mai vechi curţi boiereşti datează din secolul


al XV-lea, dar nu se cunoaşte cu exactitate organizarea şi arhi-
tectura lor.
Poarta ansamblului Conachi / Ţigănești / Galaţi

5
Conacul Rosetti - Balș / Pribești / Vaslui

Până în secolul al XIX-lea, puţinele ansambluri boierești care elementelor specifice lumii orientale. La nivelul conacelor
s-au păstrat sugerează că locuinţa boierească amintea de boiereşti, influenţele orientale s-au manifestat în forma arcelor
arhitectura populară, constând într-un volum simplu, cu parter și decoraţiei exterioare a construcţiilor, în timp ce volumetric şi
şi etaj, cu un foişor în faţada principală, la care se ajungea planimetric, au continuat să-și păstreze caracteristicile.
pe o scară exterioară (ansamblul Rosetti-Balş din Pribeşti,
jud. Vaslui). Plastica decorativă exterioară era austeră, Secolul al XIX-lea a însemnat pătrunderea inflenţelor occiden-
rezumându-se la câteva elemente de detaliu ale cornişelor şi tale în societatea moldovenească și schimbarea modului de
ancadramentelor. viaţă al elitelor. Moda nou adoptată impunea petrecerea verilor
la ţară, fapt ce a dus la creşterea interesului proprietarilor pen-
Domniile fanariote au însemnat pentru cultura, arhitectura, tru modernizarea vechilor conace și pentru construirea unora
dar mai ales pentru viaţa socială din Moldova, pătrunderea noi.

6
Conacul Negruzzi / Voinești / Iași Palatul Chrissoveloni - detaliu / Ghidigeni / Galaţi

Odată cu deschiderea societăţii româneşti către Occident,


curentul arhitectural preferat de domni, boieri şi unii Mai târziu, după schimbările politice şi din sfera mentalităţilor
reprezentanţi ai burgheziei pe cale de afirmare a devenit socio-culturale şi concomitent cu emanciparea economică
clasicismul, curent deja consacrat în cultura europeană. din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, elitele vor prefera
Conace realizate în stil clasicist se găsesc în cadrul curentul romantic (ansamblul Sturdza din Miclăușeni, jud.
ansamblului Buhuș din Buhuşi, ansamblului Rosetti din Iaşi; ansamblul Sturdza-Cuza din Rugionasa, jud. Iaşi), care
Căiuţi, jud. Bacău sau ansamblului Negruzzi din Voineşti, va fi apoi succedat de cel eclectic (ansamblul Chrissoveloni
jud. Iaşi. Acestea păstrează însă una dintre camerele din Ghidigeni, jud. Galaţi; ansamblul Ghica din Comăneşti,
principale de influenţă orientală, numită „camera turcescă”. jud. Bacău). Pentru toate aceste comenzi de arhitectură de tip
modern, au fost aduşi arhitecţi din spaţiul central european
şi apoi din Franţa, ca Albert Galleron, ca în cele din urmă să

7
Conacul Atanasiu / Ivănești / Vaslui

apară şi arhitecţi români, precum Nicolae Ghika-Budești. sedii CAP, primării, şcoli, spitale TBC sau de psihiatrie, a dus
În prima jumătate a sec. XX, arhitectura conacelor boiereşti la modificarea caracteristicilor lor arhitecturale, atât la nivelul
urmează succesiunea curentelor: apar astfel clădiri realizate ansamblului, cât şi la nivelul clădirii principale. Mobilierul şi
în stil neoromânesc, reutilizând elemente din arhitectura obiectele de valoare aflate în conace au dispărut, interioarele
tradiţională (ansamblul Atanasiu-Mircescu din Ivăneşti, jud. au fost recompartimentate, decoraţiunile înlăturate, iar pereţii
Vaslui), sau conace ce prezintă ornamente de factură art- retencuiţi, intervenţiile de consolidare şi „modernizare” au
nouveau şi art-deco (ansamblul Gheorghe Buzdugan din satul fost executate neglijent şi fără respect pentru materialul istoric.
Gheorghe Doja, jud. Bacău). Construcţia de noi clădiri şi demolarea vechilor anexe au
afectat coerenţa ansamblurilor, parcurile au fost defrişate sau
Procesul de naţionalizare început în 1949 a afectat şi moşiile neglijate. În cele mai multe dintre cazuri, perioada comunistă
boiereşti din Moldova. Refuncţionalizarea ansamblurilor ca a reprezentat un moment de distrugere şi pierdere a valorilor.

8
Conacul Gheorghe Buzdugan / Gheorghe Doja / Bacău

După Revoluţia din 1989 şi schimbarea regimului politic,


multe ansambluri au fost abandonate, fie din cauza dispariţiei
funcţiunilor pe care le adăposteau (CAP-uri, IAS-uri, SMT-uri),
fie din cauza unor procese de retrocedare interminabile. Lipsa
funcţiunii, a întreţinerii şi incertitudinea regimului juridic
au făcut ca ansamblurile boiereşti din Moldova să devină o
categorie de patrimoniu în pericol.

9
Situaţia actuală a
ansamblurilor nobiliare
extraurbane din Moldova

În cadrul proiectului „Monumente Uitate 2013 - ansambluri ansamblurile să necesite reparaţii şi intervenţii deosebit
nobiliare extraurbane din Moldova” au fost identificate 124 de de costisitoare, care depăşesc posibilităţile financiare ale
ansambluri, dintre care 73 au fost cercetate in situ, iar despre proprietarilor. Alte probleme cu care se confruntă proprietarii
23 se poate spune cu certitudine că au dispărut. Dintre cele în încercarea de a reabilita aceste ansambluri sunt poziţionarea
existente şi cercetate, 80% sunt monumente istorice, figurând în mediul rural, în sate greu accesibile, în mijlocul unor
în Lista Monumentelor Istorice 2010, restul de 20% fiind comunităţi cu putere financiară redusă, lipsa fondurilor, a unui
descoperite în alte surse bibliografice sau pe teren. program coerent de atragere a investitorilor şi a unui cadru
legislativ care să vină în ajutorul proprietarilor de monumente.
Dintre ansamblurile existente cercetate, 59% sunt în
proprietate privată, 40% sunt în proprietate publică, iar 1% Pe de altă parte, existenţa unor trasee turistice cunoscute la
sunt încă în litigiu. nivel naţional (şi internaţional) pentru pitorescul peisajului şi
numeroasele obiective culturale (biserici, mănăstiri, cetăţi)
Dintre cele 43 de ansambluri aflate în proprietate privată, 70% oferă proprietarilor posibilitatea de a introduce mai uşor
sunt fără funcţiune, 14% sunt locuinţe, 5% găzduiesc servicii clădirile într-un circuit turistic şi cultural. Cu toate acestea,
de turism (pensiuni), 2% sunt destinate sănătăţii şi serviciilor numai 3 dintre ansamblurile aflate în proprietate privată sunt
sociale, 2% muzee, 7% alte funcţiuni (centru de instruire, amenajate în vederea turismului (1 muzeu, 2 pensiuni).
centru de afaceri etc.).
Dintre cele 29 de ansambluri aflate în proprietatea statului,
Ca şi în celelalte regiuni ale ţării, proprietarii cărora li s-au 41% sunt fără funcţiune, 28% au o funcţiune culturală
retrocedat ansamblurile au descoperit că acestea sunt prea (muzee, centre culturale), 14% sunt destinate sănătăţii şi
mari pentru a fi locuite. În plus, felul în care aceste ansambluri serviciilor sociale (spitale TBC, spitale de psihiatrie), 14% au
au fost întreţinute în ultima jumătate de secol şi starea precară funcţiune de învăţământ (şcoală, grădiniţă) şi 3% au funcţiune
în care se găseau la retrocedare fac ca toate clădirile ce compun administrativă (primării).

10
Conacul Moruzi / Vârfu Câmpului / Botoșani

Ansamblurile aflate în proprietatea statului şi-au pierdut În total, 58% dintre ansamblurile nobiliare din Moldova nu
funcţiunea în urma dispariţiei instituţiilor pe care le-au au funcţiune, iar dintre acestea 17% sunt în stare de ruină sau
adăpostit, a mutării lor în alte sate sau în alte clădiri mai precolaps. Pentru 15% există proiecte de restaurare sau lucrări
moderne (în cazul şcolilor, spitalelor, primăriilor etc.). În de restaurare în desfăşurare. Restul de 68% se află într-o
unele cazuri, ansamblurile au fost vândute sau donate de stare precară, nefiind întreţinute şi riscând să se degradeze
proprietari către administraţia locală. Reprezentanţii statului iremediabil.
se confruntă cu aceleaşi probleme ca şi proprietarii privaţi,
dintre care cele mai pregnante sunt fondurile insuficiente şi O altă problemă este modul în care se realizează restaurările,
cadrul legislativ greoi, la care se adaugă lipsa de viziune şi de mai ales în cazul ansamblurilor ce adăpostesc acum funcţiuni
educaţie a autorităţilor publice în ceea ce priveşte gestiunea precum spitale de psihiatrie, preventorii TBC etc. Din cauza
patrimoniului cultural. constrângerilor financiare, dar mai cu seamă din cauza

11
Conacul Cantacuzino - Deleanu / Deleni / Iași Conacul Sturdza - Șcheianu / Șcheia / Iași

normelor în vigoare, aceste clădiri, în unele cazuri monumente unitatea şi coerenţa ansamblului, iar clădirile riscă să fie
de clasă A, suferă intervenţii dăunătoare şi ireversibile, atât distruse de o reabilitare iresponsabilă, care ignoră necesităţile
la interior cât şi la exterior, fapt ce duce la scăderea drastică a unei construcţii istorice şi îi compromite caracteristicile.
valorii istorice şi arhitecturale a acestor monumente.
Dintre cele 73 de ansambluri existente, 21% au fost deja
Există cazuri în care ansamblurile monument istoric sunt reabilitate şi refuncţionalizate (de cele mai multe ori exclusiv
declasate, ca urmare a problemelor pe care le ridică. Proprietarii la nivelul clădirii principale). Multe interventii pot fi însă
au astfel posibilitatea să dezmembreze ansamblul, pentru a-l considerate mai degrabă renovări decât restaurări corecte, care
vinde apoi, mai uşor, pe bucăţi - cum este cazul ansamblului să pună în valoare calitatea de monument a ansamblurilor.
Ghika din Budeşti, jud. Neamţ. În acest fel se pierde însă

12
Conacul Ghyka - Polizu / Maxut / Iași

Ansamblurile boiereşti din Moldova, deşi aproape necunoscute Ansamblurile boiereşti din Moldova îmbină în chip inedit sti-
în rândul publicului larg, în afara câtorva cazuri precum palatele luri de factură vest-europeană (precum clasicismul, romantis-
Cuza din Rugioasa şi Sturdza din Miclăuşeni, sunt, alături de mul, eclectismul) cu stiluri specific româneşti (precum brân-
biserici, elemente de bază ale peisajului rural moldovenesc. covenescul şi neoromânescul), ce reflectă caracterul aparte,
În memoria colectivă a comunităţilor locale, vechii boieri, oscilând între Orient și Occident, al modului de viaţă și culturii
conacele lor şi viaţa la conac sunt omniprezente. Cu toate boierimii. Introducerea ansamblurilor boiereşti în circuitul tu-
acestea, comunităţile locale, proprietarii şi autorităţile rareori ristic, alături de mănăstirile şi bisericile din Moldova, ar aduce
sesizează potenţialul ansamblurilor de a fi refuncţionalizate, o nouă înţelegere a istoriei şi specificului acestei zone.
reinvestite cu semnificaţie şi reintegrate în viaţa contemporană.

13
Statistici

14
15
Direcţii posibile de acţiune

Administraţia centrală, regională și locală

Includerea ansamblurilor nobiliare cu valoare mare şi medie în Acordarea de consultanţă, îndrumare şi sprijin proprietarilor şi
Lista Monumentelor Istorice; celor dornici să se implice în reabilitarea şi refuncţionalizarea
ansamblurilor nobiliare extraurbane;
Formularea unor politici pertinente de folosire a ansamblurilor;
Educarea şi informarea publicului şi a comunităţilor locale;
Includerea ansamblurilor în planurile zonale şi regionale de
dezvoltare; Încurajarea iniţiativelor private în promovarea şi întreţinerea
patrimoniului.
Implicarea specialiştilor, proprietarilor, comunităţilor locale
şi autorităţilor publice în dezbateri cu privire la direcţiile de
dezvoltare ale ansamblurilor nobiliare din mediul rural;

Crearea unor itinerarii culturale regionale turistice;

Realizarea unor strategii pentru intervenţii de urgenţă în cazul


ansamblurilor nobiliare în ruină sau în stare de precolaps şi
implementarea acestor măsuri;

Organizarea de concursuri şi licitaţii publice transparente


pentru lucrările de intervenţie asupra monumentelor istorice;

16
Proprietarii Comunitatea locală

Efectuarea de lucrări de conservare a clădirilor în stare de ru- Implementarea de programe de informare și educare cu privire
ină sau precolaps, în vederea unor restaurări viitoare (repara- la valoarea patrimoniului construit, la conservarea și valorifi-
rea acoperișului, sprijinirea zidurilor, ranforsarea golurilor); carea acestuia;

Întreţinerea ansamblurilor aflate în stare de conservare, în ve- Colaborarea cu proprietarii pentru întreţinerea, refuncţiona-
derea unor restaurări viitoare; lizarea și reabilitarea ansamblurilor nobiliare extraurbane;

Consultarea comunităţii locale pentru găsirea unor funcţiuni Stoparea vandalizării și distrugerii ansamblurilor nobiliare
adecvate pentru clădiri, utile pentru comunitate; (furtul și reutilizarea cărămizilor ca materiale de construcţii,
furtul elementelor metalice din fier, tăierea și furtul arborilor
Consultarea specialiștilor pentru reabilitarea și refuncţiona- din parcuri).
lizarea ansamblurilor nobiliare extraurbane și respectarea re-
comandărilor lor;

Colaborarea cu firme de construcţii specializate în restaurare,


care să asigure intervenţii de calitate, folosind tehnici și mate-
riale compatibile cu materialul istoric al clădirilor;

Identificarea surselor și programelor de finanţare pentru con-


servarea și reabilitarea patrimoniului construit, aplicarea pen-
tru finanţare.

17
Direcţii posibile de acţiune

Societatea civilă, prin asociaţii profesionale și organizaţii


nonguvernamentale

Organizarea de dezbateri cu privire la direcţiile de dezvoltare


ale ansamblurilor nobiliare din mediul rural, în care să fie
implicaţi specialişti, proprietari, comunităţi şi autorităţile
locale;

Realizarea de intervenţii de urgenţă în cazul ansamblurilor


nobiliare în ruină sau în stare de precolaps şi implementarea
acestor măsuri, în parteneriat cu proprietarii;

Acordarea de consultanţă, îndrumare şi sprijin proprietarilor și


celor dornici să se implice în reabilitarea şi refuncţionalizarea
ansamblurilor nobiliare extraurbane;

Educarea şi informarea publicului şi a comunităţilor locale;

Promovarea ansamblurilor nobiliare prin organizarea de ex-


poziţii, evenimente, workshop-uri, excursii ș.a.

18
Detaliu - Conacul Sturdza / Miroslava / Iași

19
Bibliografie

Istoria artelor plastice în România, vol. II, ed. George Oprescu,


Bucureşti 1970;

DJUVARA, Neagu, Între Orient şi Occident. Ţările române la


începutul epocii moderne, Bucureşti 2002;

ION, Narcis Dorin, Elitele şi arhitectura rezidenţială în Ţările


Române (sec. XIX-XX), Bucureşti 2010;

IONESCU, Grigore, Istoria arhitecturii pe teritoriul României


de-a lungul veacurilor, Bucureşti 1982;

LECCA, Octav-George, Familiile boiereşti române - istorie şi


genealogie (după izvoare autentice), Bucureşti 2000;

OLARIU, Elena, Mentalităţi şi moravuri la nivelul elitei din


Muntenia şi Moldova. (secolul al XIX-lea), Bucureşti 2006;

ROSETTI, Radu, Amintiri, Bucureşti 2013;

STURDZA, Mihai Dim. coord., Familiile boiereşti din Mol-


dova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi
biografică, Bucureşti 2004.

20
Credit fotografic

Palatul Cuza din Ruginoasa, Iaşi – Monumente Uitate, 2013; Conacul Gheorghe Buzdugan din satul Gheorghe Doja – p. 9 -
Monumente Uitate, 2013;
Conacul Cantacuzino-Paşcanu, Iaşi – p.2 - Monumente Uitate,
2013; Conacul Moruzzi din Vârfu Câmpului – p. 11 – Sorana Tulbure,
2013;
Ansamblul Ghyka (Ghika) din Dofteana, Bacău – p. 3 – Georgeta
Cucu, 2013; Conacul Cantacuzino-Deleanu din Deleni – p. 12 - Monumente
Uitate, 2013;
Conacul Urşianu din Mihălăşeni – p. 4 – Sorana Tulbure, 2013;
Conacul Sturdza-Şcheianu din Şcheia – p. 12 -
Ansamblul Conachi din Ţigăneşti – p. 5 – Monumente Uitate, 2013;
Monumente Uitate, 2013;
Conacul Ghyka-Polizu din Maxut – p. 13 -
Conacul Rosetti-Balş din Pribeşti – p. 6 - Monumente Uitate, Monumente Uitate, 2013;
2013;
Conacul Sturdza din Miroslava – p. 19 – Monumente Uitate, 2013.
Conacul Negruzzi din Voineşti – p. 7 – Cezar Suceveanu, 2009;

Ansamblul Chrissoveloni din Ghidigeni – p. 7 - Monumente


Uitate, 2013;

Conacul Atanasiu din Ivăneşti – p. 8 – Arhiva Institutului Naţion-


al al Patrimoniului, 1963;

21
www.monumenteuitate.org

S-ar putea să vă placă și