Sunteți pe pagina 1din 6

INISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA GENERALĂ TINERET ȘI SPORT


I.P.GIMNAZIUL ......
CATEDRA ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

”COORDONAT” ”APROB”
Director adjunct I.P.G. ... Directorul I.P.G. ...
___________ ... ______________ .....

PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ SEMESTRIALĂ


la EDUCAȚIA PENRU SOCIETATE
pentru clasa a V-a ”A; B; C; D”
anul de studiu 2018 – 2019

Statutul Nr. domenilor Nr.


Aria curriculară
disciplinei educaționale de ore pe an
Disciplină de bază Educație socioumanistică 4 35

Proiectul este elaborat conform Curricumului 2018

Discutat și aprobat la ședința Comisiei Științe socio-umane


Proces – verbal nr. __ din ___ septembrie 2018
Șef comisie ___________ .......................
PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ
SEMESTRUL I
Nr. Nr. Activități de învățare și produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Data Observaţii
d/o ore școlare realizate
TOȚI DIFERIȚI, TOȚI EGALI
 Caracterizarea propriei 1. Introducere în studiul
persoane în baza elementelor disciplinei Educație
ce definesc identitatea. pentru societate
2. Cine sunt Eu. Identitatea - elaborarea blazonului personal și
 Aplicarea procedurilor mea de grup;
școlare de participare la  Blazonul personal/al
procesul decizional din clasei/familiei.
clasă/școală. 3. Cine suntem Noi (clasa, - exerciții de elaborare a
școala, familia, regulilor/normelor;
 Deducerea consecințelor comunitatea, societatea) - studii de caz: „Relația dintre
stereotipurilor și drepturi și responsabilități”
prejudecăților asupra 4. Roluri sociale. - analiza critică a istoriilor despre
indivizilor, grupurilor de Liderismul lideri și liderism;
oameni.  Poster: Repartizarea
responsabilităților în clasă.
 Exploatarea 5. Asemănări și deosebiri - descrierea diferențelor umane
responsabilităților în diverse umane.
grupuri sociale (familie, 6. Percepția de sine și - abordareaîn mod pozitiv și
clasă, prieteni, grup de percepția altora constructiv situațiile ce presupun
semeni). incertitudine.
7. Stereotipuri și - studii de caz din viaţa cotidiană
 Manifestarea respectului în prejudecăți. Autoevaluare despre dezavantajele stereotipurilor
diverse grupuri școlare. și prejudecăților;
8. Dreptul la identitate și - discuţie dirijată despre non-
nondiscriminare discriminare, acceptarea și
respectarea diversității;
OPINIA FIECĂRUIA CONTEAZĂ
 Aplicarea procedurilor 9. Drepturile la participare - identificareaîn documente a
școlare de participare la (exprimarea opiniei, drepturilor discutate;
procesul decizional din acesul la informație,  Carte de vizită: Rolul meu în
clasă/școală. asociere) societate.
10. Respect pentru opinia Colaj: Regulile ne ajută să
 Exploararea fiecăruia menținem ordinea în
responsabilităților în diverse clasă/școală/familie/societate.
grupuri sociale 11. Opinia argumentată din  Poster: „Am dreptul să-mi
(familie, clasă, prieteni, grup surse diferite. Decizia cunosc drepturile”.
de semeni). clasei noastre.
12. Deciziile clasei noastre. Studiu de caz. Elaborarea Arborele
 Manifestarea respectului în deciziei.
diverse grupuri școlare. 13. Forme de guvernare a Prezentări postere/PPT
clasei/școlii. Regula
școlii
14. Consiliul elevilor. - elaborarea tabelui comceptual:
„Drepturile, libertățile și
responsabilitățile omului/
copilului”
OPINIA FIECĂRUIA CONTEAZĂ
 Aplicarea în grup a unui/unei 15. Organizarea alegerilor în - activitate de exersare a alegerilor
instrument/ metode eficient(e) clasă/școal organelor de autoconducere în clasă
de monitorizare a respectării 16. Votul tău contează - alegeri în organele autoconducerii
drepturilor copiilor. școlare;
 Procesul-verbal al alegerilor
 Susținerea respectului pentru în organele autoconducerii școlare
demnitatea umană, egalitate și 17. Autoevaluara și evaluarea Fișe de autoevaluare și evaluare
echitate. reciprocă a activităților reciprocă

PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ


SEMESTRUL II

BULLYING
 Recunoaștea modalităților 18. Manifestări ale - utilizarea resurselor tipărite şi
adecvate de prevenire și reacții bullingului electronice pentru a achiziţiona,
în caz de bullying. împărtăşi informaţia.
19. Intimidare - utilizarea resurselor tipărite şi
 Deducerea consecințelor electronice pentru a achiziţiona,
stereotipurilor şi prejudecăţilor împărtăşi informaţia.
asupra indivizilor, grupurilor de
oameni. 20. Hărțuire - utilizarea resurselor tipărite şi
electronice pentru a achiziţiona,
împărtăşi informaţia.
 Manifestarea respectului în 21. Tachinare - utilizarea resurselor tipărite şi
diverse grupuri școlare. electronice pentru a achiziţiona,
împărtăşi informaţia.
 Susținerea respectului pentru
demnitatea umană, egalitate și 22. Umilire - utilizarea resurselor tipărite şi
echitate. electronice pentru a achiziţiona,
împărtăşi informaţia.

23. Strategii de prevenire  Desen: Eu în societatea.


24. Instituțiii și persoane de  Adresare/Demers către instituția/
încredere persoana responsabilă pentru a
informa despre respectarea unor
drepturi.
25. Empatia socială  Pliant: ABC-ul
comportamentului civilizat.
26. Drepturi și  Chestionar din 3 întrebări pentru
responsabilități în raport a consulta opinia semenilor
cu fenomenul bullingului referitoare la respectarea drepturilor
copilului de a fi protejat împotriva
bullyingului.
27. Autoevaluara și evaluarea Fișe de autoevaluare și evaluare
reciprocă a activităților reciprocă
Învățarea bazată pe proiect: RELAȚIILE ÎN CADRUL ECHIPEI
28. Identificarea problemelor - activități de grup în care vor fi
 Cooperarea în vederea realizării în activitatea echipelor analizate diverse situații de
sarcinilor de lucru ale echipei din clasă; cooperare;
asumate/atribuite; 29. Determinarea structurii -exerciţii care stimulează interesul
ghidului echipei echipei pentru rezolvarea unei
 Susținerea respectului pentru eficiente; sarcini/probleme;
demnitatea umană, egalitate și 30. Documentare și colectare prezentări poster/PPT
echitate; de propuneri privind
modalități de constituire
a echipelor
 Iimplicarea responsabilă în 31. Redactarea secțiunilor elaborează o agendă a ședințelor
activităile unei echipe efciente. ghidului;
32. Discutarea ghidului la prezentări poster/PPT/pliante
nivel de clasă și cu
părinții;
33. Reflectarea asupra unei traseul cetățeanului de succes
experiențe de învățare.
34. Autoevaluara și evaluarea Produse: GHIDUL ECHIPEI
reciprocă a activităților EFICIENTE