Sunteți pe pagina 1din 9

Emőd Veress

Drept civil
Teoria generală a obligaţiilor
Ediţia 3
- revăzută şi adăugită -

Editura C.H. Beck


Bucureşti 2018
AVERTISMENT!
Având în vedere amploarea luată de fenomenul fotocopierii lucrărilor de specialitate, mai ales în
domeniul Dreptului, atragem atenţia că, potrivit art. 14 şi 140 din Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de
drepturi conexe, dacă respectiva reproducere a fost efectuată fără autorizarea sau consimţă-
mântul titularului drepturilor recunoscute de legea menţionată, constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare sau cu amendă. Prin reproducere, conform legii, se înţelege realizarea,
integrală sau parţială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar
ori permanent, prin orice mijloace şi sub orice formă.
Nu vă faceţi părtaşi la distrugerea cărţii!

Editura C.H. Beck este acreditată CNATDCU şi este considerată editură cu prestigiu
recunoscut.

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor


Emőd Veress

Copyright © 2015, 2016, 2018 – Editura C.H. Beck

Toate drepturile rezervate Editurii C.H. Beck.


Nicio parte din această lucrare nu poate fi copiată fără acordul scris al Editurii C.H. Beck.
Drepturile de distribuţie în străinătate aparţin în exclusivitate editurii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


VERESS, EMŐD
Drept civil : teoria generală a obligaţiilor / Emőd Veress. - Ed. a 3-a,
rev. şi adăug. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2018
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-18-0753-6

34

Editura C.H. Beck


Str. Serg. Nuţu Ion nr. 2, sector 5, Bucureşti
Tel.: 021.410.08.47; 021.410.08.73
Fax: 021.410.08.48
E-mail: comenzi@beck.ro
Redactor: Oana Dobriţescu
Tehnoredactor: Cătălin Mantu
Cuprins

Argument .................................................................................................................. XI

Abrevieri ................................................................................................................ XIII

PARTEA I. Nașterea (izvoarele) obligațiilor........................................................... 1

Capitolul I. Noţiunea de obligaţie şi structura obligaţiei ..................................... 3


§1. Aspecte generale ............................................................................................ 3
§2. Noţiune ........................................................................................................... 3
§3. Delimitare faţă de noţiunea de obligaţiune .................................................... 6
§4. Structura raportului juridic de obligaţii .......................................................... 6
Capitolul II. Clasificarea obligaţiilor................................................................... 12
§1. Privire generală ............................................................................................ 12
§2. Clasificarea obligaţiilor în funcţie de izvoare .............................................. 12
§3. Clasificarea obligaţiilor în funcţie de obiect ................................................ 13
§4. Clasificarea obligaţiilor în funcţie de sancţiune ........................................... 16
Capitolul III. Contractul, izvor de obligaţii ........................................................ 18
§1. Noţiune ......................................................................................................... 18
§2. Libertatea de a contracta şi buna-credinţă .................................................... 18
§3. Clasificarea contractelor după reglementările aplicabile ............................. 21
§4. Clasificarea contractelor după modul de formare ........................................ 21
§5. Clasificarea contractelor după conţinutul lor ............................................... 23
§6. Clasificarea contractelor după scopul urmărit de părţi ................................. 24
§7. Clasificarea contractelor după modul de executare...................................... 25
§8. Clasificarea contractelor după nominalizarea lor în legea civilă.................. 25
§9. Clasificarea contractelor după corelaţia dintre ele ....................................... 26
§10. Clasificarea contractelor după rolul voinţei părţilor
în formarea contractului ............................................................................... 26
Capitolul IV. Formarea (încheierea) contractelor ............................................. 28
§1. Noţiune ......................................................................................................... 28
§2. Negocierile precontractuale şi obligaţiile specifice fazei precontractuale ... 28
§3. Acordul de voinţe ......................................................................................... 30
§4. Oferta de a contracta .................................................................................... 31
§5. Revocarea ofertei şi ipostazele irevocabilităţii ofertei ................................. 32
§6. Caducitatea ofertei ....................................................................................... 33
§7. Acceptarea ofertei ........................................................................................ 34
§8. Acceptarea necorespunzătoare a ofertei ....................................................... 34
§9. Acceptarea tardivă a ofertei ......................................................................... 35
§10. Retragerea acceptării .................................................................................. 35
VI Teoria generală a obligaţiilor

§11. Comunicarea ofertei, acceptării şi revocării ............................................... 36


§12. Momentul încheierii contractului ............................................................... 36
§13. Locul încheierii contractului ...................................................................... 37
Capitolul V. Clauzele contractuale externe, standard şi neuzuale.................... 38
Capitolul VI. Efectele contractelor între părţi ................................................... 41
§1. Aspecte generale .......................................................................................... 41
§2. Forţa obligatorie a contractului .................................................................... 42
§3. Consecinţele forţei obligatorii a contractului ............................................... 45
§4. Modificarea şi încetarea contractelor ........................................................... 45
§5. Excepţie de la forţa obligatorie a contractului: impreviziunea..................... 52
§6. Consideraţii complementare privind efectele contractului
între părţi în contractele translative de proprietate ....................................... 57
§7. Consideraţii complementare privind efectele contractului
între părţi: pactul de opţiune şi promisiunea de a contracta ......................... 58
Capitolul VII. Efectele contractelor faţă de terţe persoane ............................... 63
§1. Aspecte generale .......................................................................................... 63
§2. Relativitatea efectelor contractului............................................................... 64
§3. Excepţiile aparente şi reale de la principiul relativităţii
efectelor contractelor .................................................................................... 65
§4. Promisiunea faptei altuia .............................................................................. 65
§5. Acţiunile directe ........................................................................................... 67
§6. Stipulaţia pentru altul ................................................................................... 68
§7. Opozabilitatea efectelor contractului ........................................................... 71
§8. Excepţie de la principiul opozabilităţii efectelor contractului: simulaţia ..... 71
Capitolul VIII. Efecte specifice ale contractelor sinalagmatice................................ 79
§1. Aspecte generale .......................................................................................... 79
§2. Excepţia de neexecutare a contractului ........................................................ 79
§3. Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor ......................................................... 81
§4. Riscul contractului ....................................................................................... 87
Capitolul IX. Interpretarea contractelor ............................................................ 89
§1. Aspecte generale .......................................................................................... 89
§2. Regulile principale de interpretare a contractului ........................................ 90
§3. Regulile subsidiare de interpretare ............................................................... 92
Capitolul X. Actul juridic civil unilateral, izvor de obligaţii ................................. 94
§1. Aspecte generale .......................................................................................... 94
§2. Promisiunea unilaterală ................................................................................ 95
§3. Promisiunea publică de recompensă ............................................................ 96
§4. Alte acte juridice unilaterale, izvoare de obligaţii ........................................ 97
Capitolul XI.Faptul juridic licit, izvor de obligaţii............................................. 98
§1. Aspecte generale .......................................................................................... 98
§2. Gestiunea de afaceri ..................................................................................... 98
§3. Plata nedatorată .......................................................................................... 102
§4. Îmbogăţirea fără justă cauză....................................................................... 105
Capitolul XII. Faptul juridic ilicit, izvor de obligaţii (răspunderea
civilă delictuală). Răspunderea pentru fapta proprie ................................... 109
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 109
Cuprins VII
§2. Condiţiile răspunderii civile delictuale directe ........................................... 110
§3. Prejudiciul .................................................................................................. 111
§4. Fapta ilicită ................................................................................................. 118
§5. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu ............................. 121
§6. Vinovăţia .................................................................................................... 122
§7. Răspunderea persoanei juridice pentru fapta proprie ................................. 124
Capitolul XIII. Răspunderea pentru fapta altuia............................................. 125
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 125
§2. Răspunderea celui obligat la supravegherea unui minor
sau al unui interzis judecătoresc ................................................................. 125
§3. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi................................................... 127
Capitolul XIV. Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale,
de lucruri sau de ruina edificiului ................................................................... 133
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 133
§2. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale ................................. 133
§3. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri ................................... 135
§4. Răspunderea pentru ruina edificiului ......................................................... 138
Capitolul XV. Repararea prejudiciului cauzat prin fapte juridice ilicite ...... 140
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 140
§2. Naşterea dreptului la reparaţie ................................................................... 140
§3. Întinderea reparaţiei ................................................................................... 140
§4. Formele reparaţiei ...................................................................................... 142
§5. Repararea prejudiciilor aduse integrităţii sau sănătăţii unei persoane........ 142
§6. Repararea prejudiciului nepatrimonial ....................................................... 144
§7. Reguli speciale de prescripţie extinctivă .................................................... 145
§8. Solidaritatea răspunderii............................................................................. 145
§9. Dreptul de regres ........................................................................................ 145
Capitolul XVI. Consideraţii suplimentare privind răspunderea civilă .......... 147
§1. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de autorităţile publice ................ 147
§2. Răspunderea medicală................................................................................ 148
§3. Răspunderea pentru pagubele generate de produsele cu defecte................ 151
§4. Răspunderea civilă a agenţiilor de rating de credit .................................... 155
§5. Răspunderea pentru daunele ecologice şi daunele nucleare ....................... 157
§6. Răspunderea civilă pentru daunele produse de aeronave ........................... 158

PARTEA a II-a. Efectele şi stingerea obligaţiilor _______________________ 159

Capitolul XVII. Efectele obligaţiilor: privire generală


şi executarea în natură ..................................................................................... 161
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 161
§2. Executarea directă în natură: plata ............................................................. 162
§3. Subiectele plăţii .......................................................................................... 162
§4. Obiectul plăţii............................................................................................. 164
§5. Regimul valutar şi regimul juridic al utilizării numerarului....................... 167
§6. Locul plăţii ................................................................................................. 171
§7. Data plăţii ................................................................................................... 171
VIII Teoria generală a obligaţiilor

§8. Cheltuielile plăţii ........................................................................................ 172


§9. Imputaţia plăţii ........................................................................................... 172
§10. Punerea în întârziere a creditorului .......................................................... 174
§11. Executarea silită în natură ........................................................................ 175
Capitolul XVIII. Efectele obligaţiilor: executarea prin echivalent
(executarea indirectă). Răspunderea contractuală........................................ 179
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 179
§2. Răspunderea contractuală........................................................................... 180
§3. Fapta ilicită și prejudiciul ........................................................................... 183
§4. Vinovăţia debitorului ................................................................................. 187
§5. Punerea în întârziere a debitorului ............................................................. 188
§6. Inexistenţa unei convenţii de nerăspundere ............................................... 189
§7. Convenţiile de agravare a răspunderii ........................................................ 190
§8. Evaluarea legală, judiciară şi convenţională a daunelor-interese.
Clauza penală ............................................................................................. 190
§9. Arvuna........................................................................................................ 196
Capitolul XIX. Efectele obligaţiilor: consideraţii suplimentare
privind instituţia dobânzii ............................................................................... 198
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 198
§2. Noţiunea şi formele dobânzii ..................................................................... 200
§3. Dobânda legală........................................................................................... 202
§4. Limitări ale libertăţii contractuale în materie de dobânzi aduse
prin prevederile O.G. nr. 13/2011 .............................................................. 205
§5. Limitări ale libertăţii contractuale în materie de dobânzi aduse
prin prevederile Legii nr. 72/2013.............................................................. 206
§6. Concluzii privind reglementarea actuală a dobânzilor
în dreptul privat român ............................................................................... 209
Capitolul XX. Efectul indirect al obligaţiilor: transmisibilitatea.................... 211
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 211
§2. Cesiunea de creanţă .................................................................................... 211
§3. Cesiunea de creanţă: condiţii de validitate. Creanţe care pot fi cedate ...... 212
§4. Cesiunea de creanţă: condiţii de opozabilitate ........................................... 214
§5. Cesiunea de creanţă: efecte între cedent şi cesionar................................... 215
§6. Cesiunea de creanţă: efecte faţă de terţi ..................................................... 217
§7. Deosebirile dintre cesiunea de creanţă şi cesiunea de contract .................. 218
§8. Subrogaţia .................................................................................................. 220
§9. Preluarea datoriei ....................................................................................... 222
§10. Cesiuni speciale de creanţe: transmiterea titlurilor de credit.................... 224
§11. Cesiuni speciale de creanţe: factoringul ................................................... 226
§12. Cesiuni speciale de creanţe: securitizarea creanţelor ............................... 227
Capitolul XXI. Efectul indirect al obligaţiilor: transformabilitatea
obligaţiilor prin intermediul novaţiei.................................................................. 229
§1. Aspecte generale. Novaţia .......................................................................... 229
§2. Novaţia obiectivă ....................................................................................... 229
§3. Novaţia subiectivă ...................................................................................... 230
§4. Delimitări ................................................................................................... 231
Cuprins IX
§5. Condiţiile şi proba novaţiei ........................................................................ 232
§6. Efectele novaţiei ......................................................................................... 234
Capitolul XXII. Efectele obligaţiilor afectate de modalităţi
şi ale obligaţiilor plurale .................................................................................. 235
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 235
§2. Termenul .................................................................................................... 235
§3. Condiţia ...................................................................................................... 240
§4. Obligaţiile plurale ...................................................................................... 246
§5. Obligaţii divizibile şi indivizibile............................................................... 247
§6. Obligaţiile solidare între debitori ............................................................... 249
§7. Obligaţiile solidare între creditori .............................................................. 254
§8. Obligaţii alternative.................................................................................... 255
§9. Obligaţii facultative.................................................................................... 256
Capitolul XXIII. Stingerea obligaţiilor ............................................................. 257
§1. Aspecte generale: moduri de stingere a obligaţiilor ................................... 257
§2. Compensaţia ............................................................................................... 258
§3. Confuziunea ............................................................................................... 261
§4. Remiterea de datorie .................................................................................. 262
§5. Imposibilitatea fortuită de executare .......................................................... 263
§6. Decesul debitorului .................................................................................... 265

PARTEA a III-a. Garanţia comună a creditorilor


şi garantarea obligaţiilor .................................................................................... 267

Capitolul XXIV. Drepturile creditorului asupra patrimoniului


debitorului ......................................................................................................... 269
§1. Garanţia comună a creditorilor................................................................... 269
§2. Consideraţii suplimentare asupra garanţiei comune a creditorilor .................. 275
§3. Acţiunea oblică .......................................................................................... 281
§4. Acţiunea pauliană ....................................................................................... 285
§5. Comparaţie între acţiunea oblică şi acţiunea pauliană ............................... 288
Capitolul XXV. Garantarea obligaţiilor: privire generală
şi garanţiile personale ...................................................................................... 290
§1. Aspecte generale ........................................................................................ 290
§2. Garanţiile personale ................................................................................... 292
§3. Fideiusiunea ............................................................................................... 293
§4. Efectele fideiusiunii ................................................................................... 298
§5. Stingerea fideiusiunii ................................................................................. 303
§6. Avalul şi girul cambiei şi al biletului la ordin ............................................ 306
§7. Consideraţii suplimentare referitoare la aval: garantarea cambiei
sau biletului la ordin în alb ......................................................................... 309
§8. Garanţiile autonome ................................................................................... 312
§9. Asemănări şi deosebiri dintre fideiusiune şi garanţiile
personale autonome .................................................................................... 316
X Teoria generală a obligaţiilor

Capitolul XXVI. Garantarea obligaţiilor: privilegiile şi ipoteca ........................ 318


§1. Aspecte generale ........................................................................................ 318
§2. Privilegiile .................................................................................................. 318
§3. Ipoteca: noţiune, clasificare, caractere ....................................................... 322
§4. Operaţiuni asimilate ipotecii ...................................................................... 325
§5. Obiectul şi întinderea ipotecii .................................................................... 330
§6. Cesiunea ipotecii şi schimbarea rangului ipotecii ...................................... 331
§7. Ipotecile convenţionale – reguli generale aplicabile ipotecilor
imobiliare şi celor mobiliare ...................................................................... 340
§8. Ipoteca imobiliară convenţională ............................................................... 345
§9. Ipoteca imobiliară legală ............................................................................ 348
§10. Ipoteca legală reglementată de Codul de procedură fiscală ..................... 350
§11. Concursul între creditorii ipotecari .......................................................... 351
§12. Stingerea ipotecilor .................................................................................. 352
§13. Executarea ipotecii: reguli generale ......................................................... 353
Capitolul XXVII. Garantarea obligaţiilor: reguli specifice
privind ipoteca mobiliară .............................................................................. 355
§1. Ipoteca mobiliară: noţiune, constituire, formă ........................................... 355
§2. Protecţia terţului dobânditor al bunului mobil ipotecat .............................. 356
§3. Obiectul ipotecii mobiliare ......................................................................... 356
§4. Drepturile şi obligaţiile părţilor în materia ipotecii mobiliare.................... 360
§5. Ipoteca mobiliară asupra creanţelor: reguli specifice ................................. 361
§6. Perfectarea ipotecilor mobiliare ................................................................. 362
§7. Înscrierea ipotecilor mobiliare. Arhiva Electronică de Garanţii
Reale Mobiliare .......................................................................................... 363
§8. Executarea ipotecilor mobiliare: forme de executare,
deposedarea debitorului ............................................................................. 365
§9. Executarea ipotecilor mobiliare: vânzarea bunului ipotecat ...................... 367
§10. Executarea ipotecilor mobiliare: preluarea bunului ipotecat
în contul creanţei ...................................................................................... 370
§11. Executarea ipotecilor mobiliare: executarea ipotecii asupra
titlurilor reprezentative şi asupra creanţelor ............................................. 371
§12. Executarea ipotecilor mobiliare: preluarea bunului ipotecat
în vederea administrării ............................................................................ 371
§13. Executarea ipotecilor mobiliare: sancţiuni ............................................... 372
Capitolul XXVIII. Garantarea obligaţiilor: gajul şi dreptul de retenţie........ 373
§1. Gajul........................................................................................................... 373
§2. Efecte: drepturile şi obligaţiile creditorului gajist ...................................... 375
§3. Dreptul de retenţie ...................................................................................... 376
§4. Condiţiile exercitării dreptului de retenţie ................................................. 380
§5. Efectele exercitării dreptului de retenţie .................................................... 382
§6. Stingerea dreptului de retenţie ................................................................... 383

Bibliografie selectivă.............................................................................................. 385


Argument

Profesorul de drept civil de la Universitatea din Iaşi, Matei Cantacuzino (1855-1925)


întârzia de la un examen. Studenţii au trimis acasă la profesor pe colegul lor, Ion
Valjan1, care urma să devină celebru avocat şi scriitor, ca să anunţe pe profesor că
este aşteptat de mult timp. „E vremea trandafirilor şi toată grădina a înflorit. Cum o
să părăsească colţişorul acela fermecat, ca să asculte ce îngăimează lumea aceasta
minoră?… Deschid portiţa de la grădină cu sfială şi mă apropii binişor de casă. Din
salon se aud accentele unei melodii cunoscute, conu’ Matei cântă la pian La
Chanson de Solveig. Pot să-l întrerup? Cântă aşa de frumos… Cântecul acesta de o
melancolie stranie, învăluit în ceaţa nordului, m-a prins şi pe mine. Îl ascult până la
sfârşit şi pornesc îndărăt tulburat, răscolit, zguduit de o revelaţie. Doamne! Ce
minunat se împleteşte muzica cu Dreptul civil! Abia acum înţeleg de ce se succedă
atât de armonios gândurile şi frazele acestui profesor când desprinde din litera rece
a legii sensul unei instituţii…”2
Sper ca şi această modestă carte să transmită splendoarea dreptului civil.
Elementele de noutate ale prezentei cărţi decurg din intenţia mea de a realiza un
curs sintetic şi sistematizat, după modelul manualelor de acest tip din occident.
Totodată, am urmărit regândirea acestei materii în conformitate cu sistemul monist al
dreptului privat, intenţionând să cercetez atât obligaţiile de drept comun, cât şi obli-
gaţiile profesionale şi, într-o anumită măsură, şi cele de consum.
Având în vedere gradul foarte mare de abstractizare al dreptului civil al obliga-
ţiilor, am dorit de asemenea integrarea practicii la o intensitate mai ridicată decât în
cazul cursurilor sau manualelor precedente, facilitând înţelegerea teoretică a institu-
ţiilor dreptului civil şi prin analiza multor probleme de ordin practic.
În limitele date de un curs introductiv în studiul teoriei generale a obligaţiilor, am
încercat să punctez şi unele opinii ştiinţifice noi.
Pentru a finaliza prezenta carte, am beneficiat de o preţioasă susţinere ştiinţifică
din partea unor instituţii şi colegi. Am efectuat stagii de cercetare şi documentare la
Universitatea din Turin (Italia), Universitatea Eötvös Loránd (Ungaria) şi Universitatea
de Ştiinţe Economice din Viena (Austria). Fiecare dintre aceste instituţii dispune de o
bibliotecă juridică formidabilă. De asemenea, mulţumesc lucrătorilor Bibliotecii
Centrale Universitare din Cluj-Napoca pentru ajutorul acordat.
Totodată, mulţumesc domnului coleg János Székely pentru valorosul sprijin dat
pentru finalizarea textului primei ediţii a prezentei lucrări.
Sper că această carte va fi dezvoltată şi completată în viitor, astfel aştept cu
sinceră recunoştinţă orice propunere de îmbunătăţire.
Autorul

1
Ion Al. Vasilescu (1881-1960). A folosit ca pseudonim literar numele Valjan; a decedat
în detenţie, în urma unei condamnări de autorităţile comuniste.
2
I. Valjan, Din filigrane şi surâsuri. Portrete suprapuse, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2014,
p. 45.

S-ar putea să vă placă și