Sunteți pe pagina 1din 1

Articolul 428 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Dispozițiile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător cînd servitutea grevează un alt
imobil decît un teren.”
Articolul 429: alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) Părțile pot să prevadă obligația proprietarului imobilului dominant de a plăti, la anumite perioade,
o recompensă (compensație) proprietarului imobilului aservit.”
la alineatul (3), cuvîntul „împărțirea” se substituie cu cuvîntul „divizarea”.
Articolul 431:
la alineatul (2), cuvintele „Actul juridic” se substituie cu cuvîntul „Contractul”;
alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Servitutea se constituie prin înregistrarea ei în registrul bunurilor imobile.”
247. Articolul 433 va avea următorul cuprins:
„Articolul 433. Dobîndirea servituților prin uzucapiune
(1) Orice servitute se poate dobîndi prin uzucapiunea prevăzută la art. 3302.
(2) Numai servitutea pozitivă se poate dobîndi prin uzucapiunea prevăzută la art. 3304, care se aplică
în mod corespunzător.”
La articolul 439, cuvîntul „grad” se substituie cu cuvîntul „rang”.
La articolul 440:
alineatul unic devine alineatul (1), în care:
în partea introductivă, cuvintele „prin radierea ei din registrul bunurilor imobile” se exclud;
litera c) se completează în final cu cuvintele „ori intervenire a rezoluțiunii contractului prin care s-a
instituit servitutea”;
la litera e), după cuvîntul „imposibilitate” se introduce cuvîntul „definitivă”;
articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
„(2) Servitutea stinsă urmează a fi radiată din registrul bunurilor imobile.”
250. La articolul 441 alineatul (2), după cuvîntul „uzufructuar” se introduc cuvintele „sau superficiar”,
iar după cuvîntul „ori” se introduce textul „ , după caz,”.
251. La articolul 442 alineatul (2), cuvintele „suplini consimțămîntul proprietarului terenului
dominant” se substituie cu cuvintele „pronunța o hotărîre care ține loc de contract de răscumpărare a
servituții”.