Sunteți pe pagina 1din 3

Contract de vânzare – cumparare internationala de cereale

I. Partile contractante
Asociatia familiala FOLDESI MARTON, cu sediul în orasul Nyiracsad, strada Marek Janos, nr.
2, codul postal 4262, Ungaria, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Camera de Comert si Industrie HAJDU – BIHAR sub nr. 1002938695, Certificat de inregistrare
fiscala 47585997-2-29, telefon 0036–52–206089, fax 0036–52–206089, e-mail
flevi8@freemail.hu, având contul bancar nr. 12042201-01006181-00400005 deschis la
Reiffeisen Bank – HAJDUBOSZORMENY, reprezentata legal prin Manager Foldesi Marton, în
calitate de vânzator,

si

S.C. …………………………….……………………………………………….………….., cu sediul în


…………………………………………………………………………………………………………..…,
înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. ………………………………………………,
CUI ……………., CIF ………………….. ………, telefon …………………………………………….,
fax ……………………………………, e-mail …………...……………………, având contul bancar
nr…………………………………………………………deschis la banca ……………………….......,
reprezentata legal prin Administrator …………………………………………………………………,
în calitate de cumparator,

au convenit, în baza contractului de bursa nr. ……../…………, încheierea prezentului contract


de vânzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. Obiectul contractului


Art.1.
Vânzatorul de obliga sa vânda, iar cumparatorul se obliga sa cumpere …………….. tone de
…………………………………………………………………………………………………………....

III. Pretul contractului


Art.2.
(1) Pretul unitar este de ……………………………………….. euro/tona ; Preţul contractului
nu este purtător de TVA (livrare intracomunitară).
(2) Valoarea totala a contractului este de ………………………..……….euro.
(1) Cumparatorul se obliga sa plateasca vânzatorului suma prevazuta la alin. 2 .
Art.3.
(1) Plata se efectueaza la livrare, concomitent cu predarea-preluarea marfii.
(2) Plata se va efectua în baza facturii emise de catre vânzator si semnate de catre
cumparator.

IV. Termenul de livrare, Conditia de livrare, Receptia, Facturarea, Transportul si


asigurarea marfurilor
Art. 4.
(1) Termenul de livrare este la data de …………………………………………………………….. .

1
(2) Conditia de livrare este : franco depozit vanzator (ex works – INCOTERMS 2000).
Depozitul vânzatorului este situat in Ungaria, la urmatoarea adresa : ………………………… .
(3) Vânzatorul se obliga sa predea si cumparatorul se obliga sa preia marfa la termenul de
livrare si in conditia de livrare prevazute la alin. 1 si 2.
(4) În cazul în care vânzatorul nu preda marfa la termenul de livrare scadent, va suporta
penalitati de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, calculate la valoarea marfii nelivrate.
(5) În cazul în care cumparatorul nu preia marfa la termenul de livrare scadent, acesta va
suporta penalitati de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, calculate la valoarea marfii
nepreluate.
Art.5.
(1) Receptia cantitativa si calitativa a marfii se va face de catre reprezentantul cumparatorului
la sediul vânzatorului si va fi consemnata în procesul verbal de receptie cantitativa si calitativa,
care va fi datat, semnat si stampilat de delegatii împuterniciti ai partilor.
(2) Cheltuielile aferente verificarii cantitative si calitative a marfii, precum si celelalte cheltuieli
cu predarea se suporta de vanzator.
(3) Dreptul de proprietate asupra marfurilor si riscurile pieirii fortuite a acestora trec de la
vanzator la cumparator pe data predarii marfurilor prin procesul verbal de receptie.
Art.6.
Odata cu predarea marfurilor, vânzatorul se obliga sa remita cumparatorului urmatoarele
documente:
- factura fiscala ; aviz de expediere (daca este cazul);
- certificat de calitate / buletin de analiza;
- proces verbal de receptie.
Art. 7.
(1) Cheltuielile aferente ridicarii marfii, transportul marfii, cheltuielile de transport, precum si
cheltuielile de asigurare pe timpul transportului, cad în sarcina cumparatorului.
(2) Mijloacele de transport procurate de cumparator sunt ……………………………………… .

V. Raspunderea partilor contractante


Art.8.
Prezentul înscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute întocmai si
întrutotul cu buna credinta si seriozitate.
Art.9.
Ambele parti se obliga sa urmareasca si sa se informeze reciproc asupra derularii contractului.
Art.10.
Modificarea prezentului contract se poate realiza numai cu acordul ambelor parti, exprimat în
scris, prin act aditional.
Art.11.
Neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea cu întârziere a obligatiilor asumate în
prezentul contract angajeaza raspunderea partii în culpa conform dispozitiilor Procedurii BRM
de tranzactionare în ringul cerealelor, precum si ale prezentului contract.
VI. Forta majora si cazul fortuit
Art.12.
Forta majora si cazul fortuit exonereaza de raspundere partea care o invoca, potrivit legii.
VII. Litigii
Art.13.
Eventualele litigii decurgând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract vor fi
solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre Curtea
de Arbitraj comercial intern si international de pe lânga Camera de Comert si Industrie Mures.
Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

2
VII. Alte clauze
Art.14.
………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………. .

Prezentul contract de vânzare-cumparare cuprinde 4 file si a fost încheiat în 2 exemplare


originale, câte unul pentru fiecare parte contractanta.

Vânzator, Cumparator,