Sunteți pe pagina 1din 31

ARBITRAJUL

Clauza privind jurisdictia competenta


Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe
cale amiabila si in spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea
aparea din sau in legatura cu prezentul contract privind aplicarea sau
interpretarea sa.
In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau daca una
din parti va renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre
arbitrare, in conformitate cu Regulile de Conciliere si Arbitraj ale Camerei
Internationale de Comert Paris.
Curtea de Arbitraj va fi alcatuita din 3 arbitri, dupa cum urmeaza:
- fiecare parte va numi cate un arbitru in termen de 10 de zile, iar cei 2
arbitri vor desemna pe cel de al 3-lea ca presedinte al Curtii de Arbitraj, in
acelasi interval de timp.
Arbitrii vor judeca si stinge litigiul, in conformitate cu prevederile si in
spiritul prezentului contract.
Procedura arbitrala se va desfasura la Paris, in limba_______
Decizia Curtii de Arbitraj va fi definitiva si obligatorie, urmand a fi
executata in termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.
FORTA MAJORA
Evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de neinlaturat ce apar dupa
incheierea contractului, impiedicand sau intarziind total/partial indeplinirea
obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte conflicte de munca,
miscari civile, catastrofe naturale, razboaie, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial
realizarea prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de
raspundere pe perioada in care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie
sa avizeze, prin telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa
efectueze si avizarea prin scrisoare recomandata, confirmand existenta
evenimentelor sau situatiilor calificate drept forta majora printr-un document
oficial emis de Camera de Comert a tarii partii afectate.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza
in termenul stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila
de prejudiciile create celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu
ajung la un acord pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care
s-a notificat si justificat forta majora are drreptul de a rezilia contractul printr-o
scrisoare recomandata, fara nici o alta formalitate.

Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de


catre oricare din parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din
parti nu va avea dreptul de a solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
LEGEA CONTRACTULUI
Partile accepta ca prezentul contract sa fie guvernat de legea romana in
ceea ce priveste interpretarea si executarea sa.
CLAUZA DE EXCLUSIVITATE
A.

EXCLUSIVITATEA DE CUMPARARE

Aceasta clauza include angajamentul concesionarului de a se aproviziona


in mod exclusiv de la concedent cu marfurile ce fac obiectul contractului.
Concedentul acorda concesionarului pe durata prezentului contract
exclusivitatea in aprovizionare, cu respectarea clauzelor urmatoare:
- concesionarul se obliga ca pe intreaga durata a contractului sa se
aprovizioneze prin emiterea de comenzi ferme catre concedent.
- cantitatile minime ale unei comenzi sunt ........
In cazul in care concedentul nu va putea onora comenzile
concesionarului, concesionarul va putea sa se aprovizioneze de la alti exportatori
cu produse de aceeasi natura, in limita dublului comenzii ce trebuia onorata de
concedent.
In cazul depasirii acestor valori, concesionarul va suporta sanctiunile
contractuale prevazute in prezentul contract.
Comenzile suplimentare vor trebui notificate concedentului cu maxim ......
zile inainte de emiterea lor.
-Teritoriul contractual inseamna:.........................

B.

EXCLUSIVITATEA DE VANZARE
Intalnita si sub denumirea de exclusivitate de livrare, aceasta clauza
presupune angajamentul concedentului de a livra un anumit tip de marfa unui
concesionar caruia i s-au stabilit anumite limite teritoriale.
Spre deosebire de exclusivitatea de cumparare, exclusivitatea de vanzare
poate fi:
- inchisa
-deschisa
-absoluta
Exclusivitatea de vanzare, inchisa

Implica obligatia contractuala a concedentului de a-l aproviziona doar pe


concesionarul sau, ce-si desfasoara activitatea in limitele teritoriale(denumite
teritoriul contractual), negociate prin contract.
Concedentul se obliga sa aprovizioneze concesionarul cu marfurile ce
reprezinta obiectul prezentului contract in baza comenzilor lansate, cu
respectarea clauzelor urmatoare:
- concedentul va include in contractele incheiate cu alti concesionari o
clauza ce interzice reexportul marfurilor.
Prin teritoriul contractual se intelege zona......................
Exclusivitatea de vanzare, deschisa
Presupune alaturi de regimul specific, obligatia exportatorului
(concedentului) de a nu aproviziona decat pe concesionarul sau, ce isi
desfasoara activitatea comerciala in teritoriul convenit.
Spre deosebire de exclusivitatea inchisa, exclusivitatea deschisa se imparte in:
- exclusivitatea partiala
- exclusivitatea totala.
Exclusivitatea de vanzare, deschisa, partiala
Reprezinta regimul contractual prin care exportatorul isi rezerva pentru
sine dreptul de a vinde produsele sale, in mod direct, in teritoriul contractual.
Prin prezentul contract, Concedentul acorda Concesionarului o
excusivitate partiala de vanzare a produselor in teritoriul contractual, cu
respectarea prevederilor urmatoare:
-Concedentul isi rezerva dreptul de a vinde produsele sale in mod direct
urmatoarelor firme din teritoriul contractual:
.................................
.................................
-Concedentul nu va putea vinde produsele sale altor firme decat cele
nominate, in caz contrar angajandu-se raspunderea sa contractuala.
-Concesionarului i se garanteaza dreptul de vanzare exclusiva in teritoriul
contractual, cu respectarea dispozitiilor de mai sus.
-Teritoriul contractual inseamna............................
Exclusivitatea de vanzare, deschisa, totala
Intervine daca exportatorul (concedentul) se obliga sa nu vanda marfurile
sale direct in teritoriul delimitat al concesionarului, garantandu-se integritatea
operational-contractuala si teritoriala.
Concedentul se obliga vanda produsele sale numai concesionarului ce isi
va desfasura activitatea numai in teritoriul contractual.
De asemenea concedentul se obliga sa nu desemneze alt concesionar in
teritoriul contractual.

Concesionarul se obliga sa transmita toate comenzile primite de la firmele


existente in teritoriul contractual.
-Teritoriul contractual inseamna zona ............................
Exclusivitatea absoluta
Presupune asumarea obligatiei concedentului de a-l aproviziona pe
concesionarul sau, ce trebuie sa respecte teritoriul delimitat prin contract.
Concedentul se obliga sa aprovizioneze concesionarul cu marfurile ce
reprezinta obiectul prezentului contract in baza comenzilor lansate, cu
respectarea clauzelor urmatoare:
- concedentul va include in contractele incheiate cu alti concesionari o
clauza ce interzice reexportul marfurilor.
- concesionarul va introduce in contractele incheiate cu tertii o clauza prin
care acestora li se va interzice reexportul marfurilor in teritoriul altor
concesionari.
-Teritoriul contractual inseamna zona ............................

CLAUZA CLIENTULUI CEL MAI FAVORIZAT


Prin clauza clientului cel mai favorizat, promitentul(vanzatorul) se obliga
fata de primul cumparator sa ii acorde aceleasi conditii contractuale pe care le-ar
acorda unui tert cu care ar incheia, pentru aceiasi marfa, aceiasi operatiune
comerciala.
In baza efectului acestei clauze, continutul contractului va fi adaptat
automat in momentul incheierii altui contract cu un tert.
Cadrul de utilizare a acestei clauze, ce urmareste eliminarea situatiilor
dezavantajoase pentru primul contractant, in comparatie cu tertul,cuprinde:
-contractele de vanzare-cumparare,
-contractele de concesiune,
-contractele de furnizare(aprovizionare) materii prime,
-contractele de transfer de tehnologie.
In baza acestei clauze, promitentul isi asuma obligatia de a-l informa pe
beneficiar(primul contractant) asupra conditiilor negociate cu tertul, conditii ce ii
vor fi aplicate si acestuia in conditiile stabilite.
Nerespectarea acestei clauze, poate fi interpretata ca o derulare
defectuoasa a contractului, implicand raspunderea contractuala a promitentului,
in baza lex contractus.
Pentru evitarea neintelegerilor rezultand din activarea si aplicarea acestei
clauze, in continutul contractului trebuie formulata foarte clar aceasta clauza.
Continutul acestei clauze cuprinde:
- obligatia promitentului de acordare a acelorasi conditii beneficiarului;
- informarea beneficiarului despre aparitia situatiei ce permite activarea
acestei clauze;

In ceea ce priveste probarea conditiilor favorabile acordate tertului contractant,


promitentul poate pune la dispozitia beneficiarului clauzei mijloace de investigare
a acestor conditii.
- momentul modificarii contractului initial la noile conditii;
- sanctiunea nerespectarii uneia din aceste obligatii;
- modul de solutionare a divergentelor (instanta de judecata sau arbitraj)
cu privire la caracterul mai favorabil al conditiilor acordate tertului.
Procedura de valorificare a efectelor acestei clauze este urmatoarea:
- notificarea primului contractant despre conditiile favorabile acordate
tertului;
- aducerea la cunostinta acestuia a noilor conditii contractuale;
- data de la care actioneaza modificarea contractului;
- notificarea altor probleme ce decurg din aceasta modificare.
Dupa aplicarea acestei clauze si adaptarea contractului la noua situatie,
clauza devine inactiva in acel contract in raport cu primul contractant.
Clauza clientului cel mai favorizat poate fi stipulata intr-un contract si in
favoarea altor clienti ce sunt terti fata de acel contract, devenind astfel o
adevarata stipulatie pentru altul.
Clauzele ce confera tertului un regim favorizant sunt:
- conditiile de plata si livrare;
- modul de ambalare al marfii;
- transportul si asigurarea acesteia;
- garantia pentru buna functionare.
CLAUZA HARDSHIP
Clauza de hardship-sau cum mai este cunoscuta clauza de
impreviziune, reprezinta stipulatia contractuala prin care se poate modifica, la
aparitia unor conditii, continutul initial agreat de parti.
Aceasta clauza actioneaza cand pe parcursul derularii contractului, apar, fara
culpa partilor, evenimente perturbatoare, imprevizibile in momentul incheierii
contractului, ce modifica substantial echilibrul dorit de parti. Aceste evenimente,
induc, in baza efectelor lor, consecinte mult prea oneroase pentru una din parti,
in comparatie cu regimul contractual, normal convenit.
Utilizand
clauza
de
hardship,
oricare
din
parti
poate
solicita,intemeiat,adaptarea continutului contractului la noua situatie ce a dereglat
echilibrul contractual al partilor.
Partea afectata va notifica, in timp util, cealalta parte despre aparitia
situatiei perturbatoare, consecintele acesteia, intentia de adaptare a contractului,
precum si propunerile pentru remedierea situatiei.
De clauza de hardship se poate prevala atat partea care efectueaza
prestatia caracteristica a contractului, si care datorita situatiei devine obligata la o

prestatie excesiva, cat si partea considerata beneficiarul acesteia, care apare in


inferioritate contractuala prin diminuarea profitului sau.
Pentru a produce efecte clauza de hardship, trebuie indeplinite, cumulativ
urmatoarele conditii:
-situatia imprevizibila trebuie sa fi aparut dupa incheierea contractului;
-aceasta situatie trebuie sa fie exterioara vointei partilor;
Aceasta conditie este indeplinita chiar daca la incheierea contractului partile, sau
una din parti, au/a realizat aparitia unui fenomen perturbator, dar nu s-a putut
prevedea nici momentul aparitiei, si nici intinderea si efectele sale.
-situatia aparuta sa afecteze fundamental doritul echilibru contractual.
CLAUZA OFERTEI CONCURENTE
Prezenta in continutul contractelor de comert international clauza ofertei
concurente reprezinta stipulatia contractuala prin care o parte (vanzatorul)
acorda cocontractantului sau (cumparatorul) posibilitatea de a se prevala pe
timpul derularii contractului de o oferta adresata de alt comerciant concurent.
In general oferta concurenta conduce la renegocierea pretului, dar sunt si situatii
cand partile renegociaza alte elemente contractuale, cum ar fi: cantitatea,
calitatea, modalitatile de livrare sau plata.
Daca dupa invocarea ofertei concurente vanzatorul accepta derularea
contractului in noile conditii, partile pot limita efectul altei oferte concurente prin
stabilirea unui termen minim sau maxim incepand cu acceptarea primei oferte in
care cumparatorul sa nu se mai poata prevala de o noua oferta concurenta.
Daca pe timpul derularii prezentului contract, cumparatorul primeste de la
un alt comerciant concurent o oferta sincera si serioasa, cuprinzand un pret
inferior celui din prezentul contract, acesta(cumparatorul) va notifica vanzatorului
aceasta oferta in termen de ___zile de la primirea ei.
Dupa primirea ofertei concurente, vanzatorul va avea la dispozitie ___zile
pentru a comunica raspunsul sau, alegand, in functie de imprejurari, intre:
- alinierea la conditiile noii oferte,
- suspendarea contractului,
- rezilierea contractului.
Daca in termenul stabilit vanzatorul nu comunica nici un rezultat,
contractul va fi considerat reziliat, iar cumparatorul va accepta noua oferta.
In general, de clauza ofertei concurente poate beneficia doar
cumparatorul, insa nimic nu se opune ca si vanzatorul sa se prevaleze de acest
beneficiu.In acest ultim caz poate aparea situatia cand un alt cumparator
concurent
propune
vanzatorului
conditii
mai
avantajoase
de
contractare(cantitate, pret, etc.), in raport cu cumparatorul actual
CLAUZA REFERITOARE LA PRET

"Pretul contractual este prevazut in Anexa nr.__ si este valabil pentru toata
perioada contractului.
CLAUZA PRIVIND MODALITATEA DE PLATA
Referitor la mijloacele de plata trebuie sa amintim clasificarea acestora in:
- asiguratorii: - acreditiv documentar irevocabil
- scrisoare de garantie bancara
- neasiguratorii:
- incasso documentar
- acreditiv documentar revocabil
Plata automobilelor contractate se va efectua prin acreditiv documentar
irevocabil, confirmat, ce va acoperi 100% valoarea contractului, deschis la
____________________ - cont nr._______________, in max.____ zile de la
avizarea facuta de VANZATOR in legatura cu disponibilitatea de livrare a
automobilelor.
ACREDITIVUL va fi incasat la vedere, la prezentarea urmatoarelor
documente:
- factura comerciala;
- documentul de transport;
- certificat de origine;
- certificat de calitate;
- packing list.
Pentru asigurarea incasarii acreditivului se permit/nu livrari partiale,
precum si/nu transbordari.
CUMPARATORUL va suporta cheltuielile pentru modificarea acreditivului
daca se datoreaza culpei proprii sau unei suplimentari a valorii acestuia.
In cazul in care CUMPARATORUL nu isi indeplineste, in termenul stabilit,
obligatia de plata, va suporta penalitatile reglementate de legea materiala
romana, pana in momentul indeplinirii acestei obligatii.
Acreditivul deschis de CUMPARATOR, va respecta BROSURA CAMEREI
INTERNATIONALE DE COMERT NR.500/1990, ref. la acreditiv.
CLAUZA PRIVIND LIVRAREA SI TERMENUL DE LIVRARE
Livrarea marfii catre cumparator,de exemplu, fiind principala obligatie a
vanzatorului(furnizorului,exportatorului), este necesar ca in continutul contractului
de comert international sa se stipuleze clauze precise cu privire la executarea
acestei obligatii.
Astfel se vor mentiona:
-termenul precis de livrare
-conditiile in care se poate modifica aceasta clauza
-conditiile in care partenerul poate refuza livrarea
-modalitatea de livrare conform INCOTERMS 1990
-alte date pe care partile le considera necesare
EXEMPLE

"Data livrarii este ___________.


Conform INCOTERMS 1990, conditia de livrare este____________.
VANZATORUL va aviza CUMPARATORUL despre disponibilitatea de
livrare a automobilelor, prin fax/telex, cel mai tarziu pana la__________.
In termen de 48 de ore de la data livrarii VANZATORUL va comunica prin
fax/telex,
CUMPARATORULUI
detalii
despre
expedierea
facuta(nr.
contract,mijloc de transport, destinatie, data livrarii, greutate,valoare etc).
CUMPARATORUL va aviza VANZATORUL despre sosirea mijlocului de
transport.
In cazul neavizarii sau al intarzierii mijlocului de transport, VANZATORUL
isi va rezerva dreptul de a prelungi in mod corespunzator termenul de livrare, iar
cheltuielile aferente vor fi suportate de CUMPARATOR."

1.
CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
PREAMBUL [...]
OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul
prezentului
contract
il
reprezinta
vanzarea-cumpararea
______________________, in conformitate cu prevederile si anexele urmatoare.
OBLIGATIILE VANZATORULUI
In urma incheierii prezentului contract VANZATORUL isi asuma urmatoarele
obligatii:

Sa produca marfurile contractate in conformitate cu standardele existente si


conditiile tehnice ce decurg din procesul propriu de fabricatie.
Sa asigure si sa garanteze marfurilor livrate .
Sa livreze produsele contractate in conformitate cu prevederile prezentului
contract.
Sa respecte si sa execute toate clauzele prezentului contract.
OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
In urma incheierii prezentului contract, CUMPARATORUL isi asuma urmatoarele
obligatii:
Sa indeplineasca formalitatile destinate sa permita achitarea contravalorii
pieselor de schimb contractate la termenele si in conditiile convenite.
Sa preia produsele contractate dupa avizarea sa de catre VANZATOR, in
comditiile prezentului contract.
Sa respecte si sa execute toate clauzele prezentului contract.
PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
Pretul produselor contractate este prezentat in ____, pentru conditia de livrare
EX WORKS CAMPULUNG, si este valabil pana la___________________.
Pretul produselor contractate se stabileste prin negociere directa intre parti.
Contravaloarea produselor contractate va fi achitata prin acreditiv irevocabil
confirmat deschis la_____________
In caz de majorare a pretului, VANZATORUL va aviza CUMPARATORUL despre
aceasta intentie cu minim _____ de zile inainte de aplicare. Noul pret comunicat
de catre VANZATOR va fi supus negocierii directe atestata printr-un procesverbal semnat de partile contractante.
VANZATORUL se obliga sa nu blocheze livrarile, daca valoarea facturilor
neincasate de la CUMPARATOR nu depasesc valoarea totala a livrarilor pe o
perioada de _______ zile.
CALITATEA
In conformitate cu prevederile prezentului contract, marfurilor contractate va fi
garantata de VANZATOR
La solicitarea CUMPARATORULUI acesta sau reprezentantii sai vor verifica, pe
costuri proprii, marfurile ce urmeaza a fi livrate conform contractului.
Acest control va fi efectuat cel mai tarziu in __ zile de la avizarea privind
disponibilitatea pentru livrare. Daca acest control nu va fi efectuat, marfurile se
vor livra numai sub controlul tehnic al VANZATORULUI.
Piesele de schimb controlate de CUMPARATOR, nu pot face obiectul altor
reclamatii ulterioare.
LIVRAREA
Livrarea se va face in baza _________ emisa de catre CUMPARATOR.
VANZATORUL va confirma comanda in maxim _____ zile de la primire, dupa
aceasta data comanda considerandu-se ferma.
Conditia de livrare este EX WORKS CAMPULUNG.
VANZATORUL va aviza CUMPARATORUL despre disponibilitatea de livrarea
marfurilor
CUMPARATORUL va aviza VANZATORUL despre sosirea mijlocului de transport

In cazul neavizarii sau al intarzierii mijlocului de transport, VANZATORUL isi va


rezerva dreptul de a prelungi in mod corespunzator termenul de livrare, iar
cheltuielile aferente vor fi suportate de CUMPARATOR.
CUMPARATORUL isi rezerva dreptul de a modifica, cu maxim +/- 15%,
cantitatile comandate pentru luna urmatoare, fara o notificare prealabila, si cu +/40% printr-o notificare facuta cu minim 5 zile inainte de inceperea lunii
urmatoare.
RECEPTIA
Receptia calitativa si cantitativa a pieselor de schimb, trebuie efectuata in max.
__ zile, conform la locul de destinatie.
VANZATORUL este exonerat de orice responsabilitate in caz de avarie ale marfii
datorate transportatorului. In acest caz CUMPARATORUL prezenta reclamatiile
transportatorului.
CUMPARATORUL are obligatia de a verifica conformitatea marfii primite cu
documentele de livrare.
CLAUZA PRIMULUI REFUZ
In cazul in care VANZATORUL modifica specificatia sa de fabricatie rezultand o
noua oferta, acesta se obliga sa o prezinte pentru prima oara
CUMPARATORULUI care, in termen de _____ zile, trebuie sa comunice punctul
sau de vedere.
Dupa trecerea acestui termen, refuzul CUMPARATORULUI da dreptul
VANZATORULUI sa prezinte noua sa oferta altor potentiali cumparatori.
RECLAMATII
Reclamatiile vor fi adresate de CUMPARATOR, VANZATORULUI dupa cum
urmeaza:
- reclamatiile cantitative in timp de __ zile de la data receptiei in baza unui
proces verbal de constatare
- reclamatiile calitative in timp de 5 zile de la data receptiei in baza unui proces
verbal de constatare
In max. ____ zile de la primirea reclamatiei VANZATORUL are obligatia sa-si
notifice punctul de vedere, comunicand daca doreste sa inspecteze piesele de
schimb reclamate
Reclamatiile se vor face numai in scris si vor cuprinde:
- obiectul;
- modul de constatare;
- documentul ce o atesta;
- modalitatea si termenul de solutionare.
FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de
neinlaturat ce apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind
total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte
conflicte de munca, miscari civile, catastrofe naturale, razboaie, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe
perioada in care a actionat forta majora.

Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa


avizeze, prin telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa
efectueze si avizarea prin scrisoare recomandata, confirmand existenta
evenimentelor sau situatiilor calificate drept forta majora printr-un document
oficial emis de Camera de Comert, BUCURESTI.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in
termenul stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de
prejudiciile create celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un
acord pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a
notificat si justificat forta majora are dreptul de a rezilia contractul printr-o
scrisoare recomandata, fara nici o alta formalitate.
Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre
oricare din parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu
va avea dreptul de a solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
RASPUNDEREA PARTILOR
Prin incheierea prezentului contract partile se obliga sa respecte si sa execute
clauzele convenite.
Nerespectarea prevederilor prezentului contract atrage raspunderea partii in
culpa, daca nu poate invoca si justifica o clauza exoneratoare de raspundere.
Raspunderea contractuala a VANZATORULUI va fi angajata in urmatoarele
cazuri:
- neasigurarea calitatii marfurilor livrate;
- nerespectarea termenelor de livrare;
- nerespectarea altor clauze ce afecteaza valabilitatea sau executa-rea
contractului.
Raspunderea contractuala a CUMPARATORULUI va fi angajata in urmatoarele
cazuri:
-nu achita contravaloarea marfurilor contractate la termenul stabilit prin contract.
In cazul nerespectarii acestei obligatii, CUMPARATORUL va plati penalitati al
caror cuantum este urmatorul:
-pentru primele 20 de zile de intarziere, ____%,din valoarea facturii,
-pentru urmatoarele zile, pana la achitarea definitiva, ____%, din suma ramasa
- nu respecta clauzele prezentului contract ce afecteaza valabilitatea sau
executarea sa.

JURISDICTIE
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale
amiabila si in spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea
aparea din sau in legatura cu prezentul contract privind aplicarea sau
interpretarea sa.

Toate litigiile ce vor aparea in legatura cu prezentul contract, si in special in ce


priveste validitatea, interpretarea si executarea sa, se vor solutiona de catre
instantele judecatoresti competente.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si confirmarii lui, avand un
termen de valabilitate pana la data de ______________.
Atat VANZATORUL cat si CUMPARATORUL se angajeaza sa respecte toate
clauzele prezentului contract incepand cu data intrarii sale in vigoare.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract va considerat reziliat in urmatoarele situatii:
- cand una din parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate si situatia astfel creata
nu a fost remediata in termen de ___ zile de la data aparitiei ei;
- in cazul aparitiei unui caz de forta majora ce face ca una din parti sa fie in
imposibilitate de a-si indeplini obligatiile pe o perioada mai mare de 60 de zile;
- nerespectarea altor clauze principale din prezentul contract, care afecteaza
executarea sau valabilitatea lui.
EFECTELE REZILIERII
In cazul in care prezentul contract este reziliat conform celor stipulate mai sus,
toate drepturile pe care acesta le garanteaza, precum si toate obligatiile pe care
partile si le-au asumat prin intermediul sau, vor inceta imediat.
Independent de prevederile mentionate la art.14.1., in cazul rezilierii partile vor
avea urmatoarele drepturi si obligatii:
- toate sumele care trebuie platite de fiecare dintre parti pentru obligatii, datorii si
cheltuieli cuvenite celeilalte parti inainte de rezilierea contractului, vor fi achitate
conform prevederilor prezentului contract.
- partea responsabila de rezilierea prezentului contract va fi obligata la
despagubiri.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare a clauzelor stipulate in prezentul contract, facuta fie de catre
VANZATOR, fie de catre CUMPARATOR, va fi considerata valabila numai daca a
fost in prealabil discutata si acceptata de ambele parti, in scris si semnata de
reprezentantii autorizati ai partilor, care se obliga pe aceasta cale la respectarea
noilor prevederi.
Intentia de modificare, precum si clauzele care se modifica vor fi comunicate
celeilalte parti in scris, in maxim 3 zile.
PREVEDERI FINALE
Dreptul de proprietate asupra marfurilor contractate va fi transferat de la
VANZATOR la CUMPARATOR in momentul achitarii acestora
Nici una dintre parti nu poate transmite catre terti drepturile si obligatiile sale
rezultand din prezentul contract, fara acceptul scris al celeilalte parti.
CUMPARATORUL poate solicita anularea executarii unui produs contractat cu
minim 30 de zile inaintea termenului de executie stabilit de comun acord.
Toate negocierile si corespondenta purtate inainte de data semnarii prezentului
contract, care sunt contrare prevederilor sale, sunt nule si neavenite.
Prezentul contract a fost redactat si semnat in 2 exemplare (din care 1 ex. pentru
VANZATOR si 1 ex. pentru CUMPARATOR) toate considerate originale.

Pentru si in numele
VANZATORULUI,
CUMPARATORULUI,

Pentru si in numele

2.
CONTRACT
DE
DISTRIBUTIE
(DISTRIBUTORSHIP
CONTRACT)
PREAMBUL [...]
Witnesseth
Whereas, SELLER is engaged in the manufacturing, sales and export of the
products hereinafter defined.

Whereas, the DISTRIBUTOR desires to be engaged in the sales and marketing


of the products in the Territory hereinafter defined.
Whereas, the DISTRIBUTOR is willing to ensure the distribution of the Products
in the Territory under the terms and conditions herein set forth.
Now, therefore, the parties agrees as follows:
DEFINITIONS
The following words and expressions, whether used in singular or the plural,
shall have the meaning set forth in this Article 1, unless the context clearly
otherwise requires.
- "Territory"shall mean___________________________________
- "Products" shall mean_____________________________________
OBLIGATIONS OF THE DISTRIBUTOR
The DISTRIBUTOR agrees to use its best efforts for the promotion, sales and
service of the Products in the Territory. For that purpose DISTRIBUTOR &
SELLER will conclude detailed After Sale Contract.
In order to carry out these responsibilities, the DISTRIBUTOR agrees, at its
expense, in particular:
(i) To maintain, to the satisfaction of SELLER, suitable necessary premises and staff to
promote the sale of the products and to maintain sufficient stock of the Products within
the Territory.
(ii) To ensure an after-sales usually practiced service for the Products sold in the Territory,
fully satisfactory to both SELLER and the customers. This undertaking shall be
maintained for minimum 2 years after expiry or termination of this Agreement, when so
takes place.
(iii) To follow the necessary advises and recommendations given by SELLER in all
matters concerning:
- Setting up and organizing maintenance and repair workshops, properly equipped with
standard and special tools and field service vehicles.
- Training of technical personnel, by way of courses and stages at its premises.
- Inspection upon arrival and pre-delivery check.
- Delivery and free inspections.
- Usual maintenance service will be chargeable to the customer and warranty repair cost
at SELLER's account based on agreed warranty labour cost.
- Taking sincere and continuous care of customers even after warranty period.
(iv) To maintain at its own premises and throughout its network an adequate stock of
genuine spare parts in order to ensure prompt and proper services to the Products.
(v) To maintain close contact with SELLER in order to have technical and commercial
feed-back for the Products' improvement and to receive SELLER's technical and
commercial assistance.
(vi) To distribute among prospective customers such technical or commercial catalogues,
leaflets and other printed documentation in accordance with Article 6.2.(ii) hereinafter.
(vii) To prepare with SELLER's assistance and distribute among prospective customers
such catalogues, leaflets and other printed documentation as may be required for the
marketing of the Products in the Territory.
(viii) To make its customers have full knowledge of the conditions of sale and warranty
strictly in accordance with all applicable laws, regulations or standards in the Territory.

(ix) To inform SELLER of any mandatory regulations regarding quality standards and
other specifications for the Products.
(x) To obtain the relevant licenses and all other permissions, approvals, grants, etc., if
required by the local authorities in the Territory to import the Products.
(xi) To pay, if necessary, all the levies, taxes or other charges which may be levied in the
Territory in respect of the stipulation and/or execution of this Agreement.
(xii) To submit marketing information in writing every 6(six) months and also on request to
SELLER so that SELLER can reflect it into production schedule. Its first information shall
be sent to SELLER within 3(three) months after effectiveness of this agreement.
The DISTRIBUTOR shall, not later than the 30th day of November of each year,
submit to SELLER an annual forecast or order to be placed by the
DISTRIBUTOR for each model of the Products for each of the four quarterly
periods and shall confirm the forecast one month before the beginning of each
quarter.
OBLIGATIONS OF SELLER
SELLER agrees to co-operate with the DISTRIBUTOR for the performance of
this Agreement and to provide with the DISTRIBUTOR with such appropriate
assistance, information and other technical documentation so that the
DISTRIBUTOR can market the products in the Territory.
SELLER agrees in particular:
(i) To keep the DISTRIBUTOR regularly informed of any modifications or improvements
made to the products as may be required for the DISTRIBUTOR's sales promotion and
after sales service in the Territory.
(ii) To provide the DISTRIBUTOR with appropriate technical literature, pamphlets and
catalogues, all in English, which are available to SELLER to assist the DISTRIBUTOR's
own publishing of sales literature for the promotion of the Products in the Territory.
SELLER may provide appropriate technical assistance including, if necessary,
the training of the DISTRIBUTOR's personnel in SELLER's factories or at the
DISTRIBUTOR's premises, in accordance with mutual agreement if and when
the need arises.
(i) SELLER reserves the right to effectuate at any time, any modifications in the
manufacturing of the Products, without prior agreement of the DISTRIBUTOR.
(ii) SELLER is not bound to apply any modifications, incorporated subsequent to
the date of an order, to the ordered Products which have been manufactured or
are in the process of being manufactured.
(iii) SELLER is entitled to cease, at any time, manufacture of any model of the
Products, unless order for such model has already been accepted.
ADVERTISING AND EXHIBIT
The DISTRIBUTOR shall have the right to participate in any exhibition,
commercial shows launching any new Product of SELLER in the Territory which
it would deem appropriate to promote marketing and sale of the Products in the
Territory.
Both parties agreed to share cost of advertisement at the DISTRIBUTOR's
Territory, basis the SELLER share not to exceed 1.0% of total products FOB
/DAF costs, with presentation of relative invoices and/or other advert payment
documents.

CONDITIONS OF SALE AND WARRANTY


The DISTRIBUTOR shall place the order for purchase of the Products to
SELLER, for its acceptance within the terms of this Agreement.
The order accepted by SELLER shall not be cancelled by the DISTRIBUTOR
unless otherwise agreed by SELLER. SELLER shall not refuse any of the
DISTRIBUTOR's orders as far as the ordered Products are in current production
at SELLER and the terms and conditions of the said order are mutually
acceptable.
SELLER warrants to the DISTRIBUTOR that the Products delivered hereunder
will be complying to the SELLER's quality standards and manufacturing
documentation. If the Products sold to the DISTRIBUTOR are found defective
within _____ months from delivery to end user or ________ km after the
Products have been delivered to the customers but no longer than ________
months after date of freight document (Bill of lading), whichever comes first, the
SELLER will replace the defective parts and components with correct ones on
C.F.R. basis provided the SELLER receives warranty claims on such defects by
the DISTRIBUTOR, audited by SELLER's technical representative in the
Territory, within the warranty period and it is confirmed that the defects are due to
SELLER's fault. DISTRIBUTOR shall keep the defective parts and components
for 6(six) months for SELLER's inspection and despatch the same to SELLER if
requested by SELLER.
Warranty labour cost is agreed as of _______ US $/hour.
Technical assistance during warranty period will be supplied by the SELLER by
________ technician(s) for ________ vehicles under warranty in the Territory,
but not more than __________ technicians and ________ service car.
(i) The present warranty does not cover those parts and components which
during the warranty period, reveal defects which are caused by as follows:
- Normal wear and tear;
- Failure to comply with the Product operation, running and maintenance
instructions and failure to receive the warranty inspections available free to the
client, according to the instructions contained in the operator's manual and
warranty booklet supplied to the client at the time of sale.
- Use of non-genuine parts and fitting of equipment that are not compatible with
the Products according to the specifications supplied by SELLER.
- Violent action or wrong maneuvering, inconsistent with the normal and proper
use of the Products.
- Presale storage not in conformity with the instructions given by SELLER for
extended periods of no usage of the Products or,
- Service and operation of the Products, replacement of parts or repairs not in
compliance with the instructions given by SELLER.
(ii) The acknowledgment of a defect on part of the Products does not imply any
extension of the warranty period for the Products themselves nor the starting of a
newly revised warranty period for the Products parts replaced.
(iii) The DISTRIBUTOR is responsible for providing the warranty service directly
to the clients, which constitutes the material obligation of the DISTRIBUTOR
under this Agreement.

Such service shall be carried out to benefit the client by the DISTRIBUTOR's
servicing network. SELLER shall be responsible for warranty claims of the
DISTRIBUTOR only after the DISTRIBUTOR has first carried out the above
warranty service work for the client.
(iv) Rules and procedures for the fulfilment and application of the present
warranty conditions are set out separately by the After Sale Contract to be
concluded between the two parties.
PRICES, VOLUMES AND DELIVERY
(i) The SELLER's prices in force until _______________ shall be those
appearing on the Appendix 1 attached hereto. Same Appendix 1 includes models
and quantities foreseen for the period until______________.
Optional extras and their pricing are mentioned by the Appendix 2 attached
hereto.
All prices are understood FOB/DAF Romanian Border, INCOTERMS 1990.
(ii) The prices can be changed after the above validity period. SELLER shall
inform the DISTRIBUTOR of its new prices 3(three) months before they become
effective allowing the DISTRIBUTOR's last orders based on previous prices.
SELLER shall sell the Products to the DISTRIBUTOR at prices in force at the
date on which an order is accepted by SELLER. SELLER shall inform the
DISTRIBUTOR of its acceptance or refusal within 10(ten) days after receipt of
the DISTRIBUTOR's order.
All prices shall be quoted FOB/DAF, INCOTERMS 1990.
All deliveries of the Products to DISTRIBUTOR shall be made FOB/DAF
Romanian Border, INCOTERMS 1990, in 60(sixty) days after receipt of firm order
and payment's confirmation.
METHOD OF PAYMENT
DISTRIBUTOR shall make payment for the purchase of the Products by opening
an irrevocable letter of credit at sight with________down payment
and__________payable against presentation of delivery documents.
DISTRIBUTOR shall open the above mentioned irrevocable letter of credit to the
bank designated by SELLER within 21 days from the date of acceptance by
SELLER of each order of DISTRIBUTOR.
TERMINATION
In case either party fails to perform any of its main obligations under this
Agreement and such party has not remedied such failure within 30(thirty) days
after receipt of relative notice in writing from the other party, then the other party
shall have the right to terminate forthwith this Agreement by sending a written
notice to the defaulting party.
Both parties shall have the right to terminate forthwith this Agreement by sending
a written notice to either party, should either party be subject to receivership or
bankruptcy proceedings, or if any proceedings are instituted for the liquidation or
winding up of either party's business.
EFFECT OF EXPIRATION OR TERMINATION
In case of expiration of this Agreement in accordance with Article 13 above or for
any reason whatsoever, SELLER shall fulfill any orders placed by DISTRIBUTOR

and accepted by SELLER prior to the effective date of such expiration or


termination, and deliver to DISTRIBUTOR the Products covered by such orders.
SELLER shall supply DISTRIBUTOR with the components and spare parts as
required by the DISTRIBUTOR to perform its warranty and after-sales service for
maximum 2(two) years after expiration or termination of this Agreement.
FORCE MAJEURE
If the performance by either party of any of its obligations shall be in any way
prevented hindered of interrupted in consequence of an Act of God, War, Civil
disturbance, Strike, Lockout, Legislation or restriction of any government or other
authority, force majeure or any other circumstances beyond the control of such
party, the obligations of the party concerned shall be wholly or partially
suspended during the continuance and to the extent of such prevention,
interruption or hindrance.
Force majeure situation will be ruled according to the legal provisions of its place
of occurrence.
The party affected by any of such events shall notify the other party within
15(fifteen) days from its occurrence.
ASSIGNMENT AND / OR TRANSFER
The DISTRIBUTOR shall not assign this Agreement to any of its affiliates of
subsidiaries without prior approval in writing of SELLER.
The DISTRIBUTOR shall not assign, transfer or delegate its rights or obligations
under this Agreement to any third parties without the prior written consent of
SELLER, provided that the DISTRIBUTOR appoints sub-distributors, sub-agents
or sales representatives for the promotion and sale of the Products in the
Territory.
If to the SELLER: .................................................
If to the DISTRIBUTOR:........................................
ENTIRE AGREEMENT AND MODIFICATIONS
Any modification, change or amendment is required regarding the terms and
conditions of this Agreement, written agreement signed by authorized officers or
representatives of the respective parties shall be made.
Any modification to this Agreement shall not be valid unless agreed upon and
signed by both parties.
Additions or deletions of the Products specified may be made from time to time
by mutual consent.
GOVERNING LAWS
The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed
and construed in all respects by the laws of Romania.
ARBITRATION
All claim or controversy arising out of this Agreement or the breach thereof that
cannot otherwise be settled amicably between the parties shall be finally
resolved by arbitration and arbitration shall take place in Bucharest.
Such arbitration shall be conducted in accordance with the rules of International
Chamber of Commerce and the decision of such arbitration proceedings shall be
conclusive and binding upon the parties hereto.

FINAL PROVISIONS
Under the terms and conditions set forth in this Agreement, SELLER hereby
appoints the DISTRIBUTOR for the products in the Territory and the
DISTRIBUTOR hereby accepts such appointment.
Both parties agree that the products marketed by the DISTRIBUTOR shall bear
SELLER's trade mark, unless SELLER and DISTRIBUTOR agree to use different
trade mark.
The DISTRIBUTOR shall use SELLER's agreed trade mark in all advertisements
and promotional materials in connection with the products. Any trade mark other
than SELLER's shall not be used without prior written consent of the SELLER.
The DISTRIBUTOR shall act for its own account and do the business at its own
risks. The DISTRIBUTOR in this Agreement shall not be construed as an
employee, or legal representative of SELLER.
The DISTRIBUTOR agrees during the term of this Agreement not to promote the
marketing and sales of the Products outside the Territory and, in particular, not to
advertise the Products, not to establish a branch or not to maintain a distribution
depot for the Products outside the Territory without prior written consent of
SELLER.
This Agreement contains the entire agreement of the parties hereto relating to
the subject matters hereof and supersedes all previous agreement between the
parties pertaining to subject matters covered by this Agreement
It Witness Whereof, the parties hereto have caused this Agreement to be
executed in duplicate by their authorized representatives on this day of
_______________, in _____________.
For and behalf of

For behalf of

1.
CONTRACT DE COMISION
PREAMBUL [...]
OBIECTUL CONTRACTULUI
Stabilirea drepturilor si obligatiilor partilor in vederea imputernicirii
COMISIONARULUI pentru a desfasura activitati de prospectare, contractare si
derulare a operatiunilor de export pentru marfurile COMITENTULUI.
OBLIGATIILE COMITENTULUI

In urma incheierii prezentului contract, COMITENTUL isi asuma urmatoarele


obligatii:
Sa execute intocmai prevederile contractelor externe confirmate, precum si
dispozitiile de livrare.
Sa furnizeze informatii privind termenele generale de livrare (de la data comenzii
ferme a COMISIONARULUI), controlul calitatii, conditiile de garantie (inclusiv
modul de solutionare constand in inlocuirea gratuita a subansamblelor defecte
sau plata contravalorii lor), modalitati de ambalare (prezentandu-se variante
posibile, dimensiuni, greutate, acces la cale ferata, etc.), receptia produselor la
sosirea acestora la partenerul extern, conditii pentru acceptarea eventualelor
reclamatii externe, asistenta tehn. si service-ul, etc.
Sa puna la dispozitia COMISIONARULUI, de cate ori este necesar, delegatii sai
imputerniciti pentru tratativele cu partenerii externi in vederea semnarii
contractelor externe.
Sa aduca la cunostinta COMISIONARULUI punctele de vedere in legatura cu
eventualele reclamatii ale partenerilor externi, in termen de 5 zile de la primirea
acestora.
Sa solutioneze impreuna cu COMISIONARUL toate problemele si reclamatiile
aparute in timpul derularii contractelor externe in termenele si conditiile
prevazute in clauzele acestora.
De asemenea, trebuie sa puna la dispozitia COMISIONARULUI toate
documentele necesare pentru solutionarea, de catre organele arbitrale sau
juridisdictionale competente, a eventualelor litigii aparute in timpul derularii
contractelor.
Sa puna la dispozitia COMISIONARULUI, in 5(cinci) zile de la livrarea marfii,
documentele stabilite prin clauzele contractuale in vederea incasarii de la
partenerii externi a contravalorii marfurilor livrate.
Sa asigure pe parcursul intern transportul marfurilor, precum si sa suporte
cheltuielile de circulatie interna, in lei, pentru executarea conditiei franco-frontiera
romana.
Sa asigure pe cheltuiala sa asistenta tehnica si service-ul in perioada de
garantie, in conformitate cu clauzele contractuale.
Sa desemneze specialisti,ce vor fi trimisi in strainatate pentru asigurarea
asistentei tehnice si a service-ului. sa coordoneze si sa raspunda de activitatea
acestor specialisti
Sa asigure actualizarea documentatiei tehnice a produselor (cataloage piese
schimb, manuale reparatii, note tehnice, cataloage SDV, tarife manopera,etc.),
precum si prezentarea acestora intr-o forma corespunza-toare. Modificarea
documentatiei va fi adusa la cunostinta COMISIONARULUI cu 90 de zile inainte
de operatia efectiva, in vederea informarii partenerilor externi.
OBLIGATIILE COMISIONARULUI
In urma incheierii prezentului contract, COMISIONARUL isi asuma urmatoarele
obligatii:
Sa incheie contracte externe in vederea realizarii exportului produselor
COMITENTULUI, cu respectarea limtelor prezentului contract.

Sa prezinte COMITENTULUI cererile de oferta primite de la clientii externi, iar la


cererea acestuia, sa solicite completarea cererilor de oferta cu elemente
necesare elaborarii ofertelor tehnice de catre COMITENT.
Sa incheie, in conditii avantajoase COMITENTULUI, contracte de transport pe
parcursul extern.
Sa transmita COMITENTULUI cate un exemplar al contractelor externe,
protocoalelor sau altor acte juridice incheiate cu partenerii externi impreuna cu
toate datele insotite de documentatia necesara, imediat dupa semnarea acestora
de catre partenerii externi.
Sa transmita COMITENTULUI, pe masura asigurarii mijloacelor de transport
extern si a indeplinirii de catre partenerul extern a obligatiilor legate de
asigurarea mijloacelor de plata, a urmatoarelor documente:
i/ COMANDA FERMA, in baza careia COMITENTUL va executa si pregati marfa
pentru livrare;
ii/ DISPOZITIA DE LIVRARE, pentru incarcarea de catre COMITENT a marfii in
mijlocul de transport, precum si pentru expedierea acesteia la export.
Sa sprijine si sa asiste COMITENTUL pentru rezolvarea cu partenerii externi a
tuturor problemelor legate de executarea contractelor externe.
Sa reprezinte, in fata organelor jurisdictionale si arbitrale internationale,
interesele COMITENTULUI care va fi obligat sa acorde sprijinul in problemele
tehnice, de productie, etc.
Sa intocmeasca formalitatile de vamuire si transport necesare livrarii marfurilor la
export, precum si pentru asigurarile externe, in conformitate cu uzantele interne
si internationale, precum si cu clauzele contractuale.
Cand expedierea externa se face de la COMITENT, COMISIONARUL ii va
transmite odata cu dispozitia de livrare formalitatile de vamuire si transport.
La solicitarea expresa a COMITENTULUI, sa intocmeasca formalitatile de
deplasare pentru reprezentantii acestuia obtinand, in acelasi timp, aprobarile
necesare.
Sa sprijine activitatea delegatiilor COMITENTULUI din strainatate pentru
solutionarea problemelor legate de incheierea si executarea contractelor
externe.
Sa intocmeasca toate formalitatile necesare pentru incasarea de la partenerii
externi a contravalorii marfii exportate, precum si sa transfere, in termen de .......
zile lucratoare de la data incasarii, sumele cuvenite COMITENTULUI, in
conformitate cu prevederile par.3.19.
Sa transmita COMITENTULUI toate comunicarile partenerilor externi legate de
derularea contractelor externe, in termen de 5 zile de la primirea acestora.
Sa transmita COMITENTULUI eventualele reclamatii externe in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea lor si sa urmareasca solutionarea lor potrivit clauzelor
contractuale.
Sa opereze, de cate ori este cazul, modificari ale clauzelor contractuale
referitoare la preturi, calitate, receptie, garantie, reclamatii etc., numai cu acordul
scris al COMITENTULUI sau impreuna cu reprezentantii acestuia.
Sa intocmeasca formele pentru decontarea contravalorii marfurilor exportate
conform actelor normative in vigoare.dupa retinerea comisionului propriu, a

comisioanelor bancare si vamale, precum si a celorlalte cheltuieli rezultate in


urma executarii contractului,
Sa intocmeasca, impreuna cu COMITENTUL, formele pentru expedierea si
returnarea produselor acestuia, precum si a materialelor publicitare trimise la
targuri, expozitii internationale, incercari, probe, cheltuielile fiind in seama
COMITENTULUI.
COMISIONUL
Pentru
executarea
operatiunilor
specificate
in
prezentul
contract,
COMISIONARUL va negocia cu partenerul extern nivelul comisionului, care va
reprezenta diferenta de pret intre pretul extern negociat de COMITENT cu
COMISIONARUL si pretul extern obtinut de COMISIONAR de la
Cumparator/Importator.
Comisionul va fi retinut de COMISIONAR in momentul efectuarii transferului
sumelor primite de la partenerul extern.
Plata catre COMITENT se va efectua in valuta sau lei, la rata de schimb de la
data efectuarii platii, functie de acordul dintre COMITENT si COMISIONAR, in
termenul convenit in art.3.14.
REGIMUL JURIDIC AL PARTILOR
Prin incheierea prezentului contract COMISIONARUL este imputernicit sa
incheie contracte externe cu tertii in nume propriu, dar pe seama
COMITENTULUI.
COMISIONARUL va sprijini si asista COMITENTUL pentru rezolvarea cu
partenerii externi a tuturor problemelor legate de executarea contractelor
externe.
Regimul juridic al partilor va fi completat cu toate reglementarile legale in ceea
ce priveste contractul de comision.
FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de
neinlaturat ce apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind
total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte
conflicte de munca, miscari civile, catastrofe naturale, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe
perioada in care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa
avizeze, prin telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa
efectueze si avizarea prin scrisoare recomandata, confirmand existenta
evenimentelor sau situatiilor calificate drept forta majora printr-un document
oficial emis de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in
termenul stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de
prejudiciile create celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un
acord pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a
notificat si justificat forta majora are dreptul de a rezilia contractul printr-o
scrisoare recomandata, fara nici o alta formalitate.

Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre


oricare din parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu
va avea dreptul de a solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
PROSPECTARE/RECLAMA
COMISONARUL va prospecta pietele externe impreuna cu COMITENTUL, in
vederea stabilirii posibilitatilor de comercializare a produselor COMITENTULUI.
In acest sens, COMISIONARUL va prezenta oferte de produse similare ale
producatorilor externi din domeniu, prospecte, note tehnice, desene, brosuri,
materiale publicitare, in cantitati suficiente, pentru prezentarea produselor, in
limba romana si / sau intr-o limba de circulatie internationala.
COMISIONARUL va participa cu COMITENTUL la prospectarea pietii externe
prin specialistii sai si sa ia masurile necesare in vederea adaptarii produselor la
cerintele pietii, adica in conditii de calitate, pret si timp de livrare comparabile cu
cele ale firmelor concurente de pe piata respectiva.
Sa acorde COMITENTULUI asistenta necesara pentru intocmirea de materiale
documentare pentru prezentarea produselor (prospecte tehnice, reclame,
publicatii, etc.).
Sa intocmeasca impreuna cu COMISIONARUL programe de publicitate si
reclama, cheltuielile fiind suportate in intregime de COMITENT.
JURIDISCTIE
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale
amiabila si in spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea
aparea din sau in legatura cu prezentul contract privind aplicarea sau
interpretarea sa.
In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau daca una din
parti va renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre
solutionare instantelor judecatoresti competente.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si confirmarii lui, avand un
termen de valabilitate pana la data de 31.12.1998.
Contractul poate fi prelungit prin acordul partilor pe o perioada care va fi stabilita
de comun acord.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract va considerat reziliat in urmatoarele situatii:
cand una din parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate si situatia astfel creata nu
a fost remediata in termen de 30 zile de la data aparitiei ei;
- in cazul aparitiei unui caz de forta majora ce face ca una din parti sa fie in
imposibilitate de a-si indeplini obligatiile pe o perioada mai mare de 60 de zile;
- nerespectarea altor clauze principale din prezentul contract, care afecteaza
executarea sau valabilitatea lui;
De asemenea, contractul va inceta si prin revocarea imputernicirii de catre
COMITENT in cazul nerespectarii prevederilor ce afecteaza executarea
contractului, precum si in cazul insolvabilitatii uneia din parti.
EFECTELE REZILIERII

In cazul in care prezentul contract este reziliat conform celor stipulate mai sus,
toate drepturile pe care acesta le garanteaza, precum si toate obligatiile pe care
partile si le-au asumat prin intermediul sau, vor inceta imediat.
Independent de prevederile mentionate la art.11.1., in cazul rezilierii partile vor
avea urmatoarele drepturi si obligatii:
- toate sumele care trebuie platite de fiecare dintre parti pentru obligatii, datorii si
cheltuieli cuvenite celeilalte parti inainte de rezilierea contractului, vor fi achitate
conform prevederilor prezentului contract.
- toate contractele de vanzare-cumparare incheiate de COMISIONAR vor
ramane valabile.pana la executarea acestora.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare a clauzelor stipulate in prezentul contract, facuta fie de catre
COMITENT, fie de catre COMISIONAR, va fi considerata valabila numai daca a
fost in prealabil discutata si acceptata de ambele parti, in scris si semnata de
reprezentantii autorizati ai partilor, care se obliga pe aceasta cale la respectarea
noilor prevederi.
ALTE PREVEDERI
Drepturile de proprietate asupra automobilelor formand obiectul contractelor
externe ca si riscurile privind acestea trec de la COMITENT direct la partenerul
extern la data si in conditiile prevazute in contractul extern.
Corespondenta cu partenerii externi se va purta de catre COMISIONAR.
In cazurile cand COMITENTUL corespondeaza direct cu partenerul extern, va fi
obligat sa transmita COMISIONARULUI pentru informare o copie a acestei
corespondente.
COMISIONARUL poate incheia contracte externe accesorii necesare derularii
corespunzatoare a contractelor externe de baza.
Dreptul de distributie exclusiva se acorda de catre COMISIONAR de la caz la
caz, in conditii ce urmeaza a fi convenite cu COMITENTUL, pana la la
semnarea contractului de export pentru piata (pietele) respective.
PREVEDERI FINALE
Contractele externe incheiate sub incidenta prevederilor prezentului contract
raman valabile pana la finalizarea acestora.
Prezentul contract fi guvernat de legea romana in ceea ce priveste interpretarea
si executarea sa.
Prezentul contract a fost redactat si semnat de catre reprezentantii partilor in
2(doua) exemplare, din care 1 ex. pentru COMITENT si 1 ex. pentru
COMISIONAR, ambele considerate originale.
Pentru si in numele COMISIONARULUI,
COMITENTULUI,
2.

CONTRACT DE CONSIGNATIE

PREAMBUL [...]
OBIECTUL CONTRACTULUI

Pentru si in numele

Obiectul prezentului contract il reprezinta realizarea activitatii de vanzare a


pieselor si accesoriilor auto, denumite in continuare "marfa", din depozitul de
consignatie, de catre CONSIGNATAR in nume propriu, in baza imputernicirii date
si pe seama CONSIGNANTULUI.
OBLIGATIILE CONSIGNANTULUI
In urma incheierii prezentului contract, CONSIGNANTUL isi asuma urmatoarele
obligatii:
Sa produca si sa livreze marfurile in cantitatea solicitata de CONSIGNATAR
conform prezentului contract.
Sa puna la dispozitia CONSIGNATARULUI documentatia tehnica necesara, daca
este ceruta de partener
Sa achite CONSIGNATARULUI comisionul stabilit in conformitate cu prevederile
prezentului contract.
Sa asigure calitatea marfurilor livrate in conformitate cu standardele existente
Sa respecte si sa execute toate prevederile prezentului contract.
OBLIGATIILE CONSIGNATARULUI
In urma incheierii prezentului contract, CONSIGNATARUL isi asuma urmatoarele
obligatii:
Sa incheie contracte de vanzare-cumparare cu respectarea clauzelor prezentului
contract.
Sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea si conservarea marfurilor,
raspunzand pentru orice lipsa sau deteriorare provenite din culpa sa ori a
prepusilor sai.
Sa organizeze si sa asigure depozitarea marfurilor in conditii de securitate pentru
garantarea protejarii marfii impotriva deteriorarii sau pierderii cantitative.
Pentru garantarea valorii marfurilor pe perioada depozitarii,CONSIGNATARUL
este obligat sa incheie un contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor, pentru
intreaga valoare a marfurilor,astfel incat in cazul deteriorarii marfurilor
CONSIGNANTUL sa recupereze daunele din valoarea asigurarii.
Sa informeze CONSIGNANTUL despre indeplinirea obligatiilor contractuale.
In acest sens, CONSIGNATARUL va instiinta CONSIGNANTUL la sfarsitul
fiecarei luni despre operatiunile incheiate, sumele incasate si situatia lor.
CONSIGNATARUL este obligat sa tina evidenta stricta a contractelor incheiate,
astfel incat controlul exercitat de catre CONSIGNANT sa poata fi facut oricand,
cu usurinta.
CANTITATEA SI TERMENUL DE LIVRARE
Cantitatea contractata ce face obiectul activitatii de vanzare in regim de
consignatie va fi livrata de catre CONSIGNANT dupa cum urmeaza:
- I-ul lot ___________cu livrare la___________
- al II lea lot ________cu livrare la__________
- al III lea lot ________cu livrare la__________
CONDITII DE LIVRARE
Marfa va fi livrata de catre CONSIGNANT in conformitate cu Regulile
INCOTERMS 1990, conditia de livrare fiind ___________________________.
CONSIGNANTUL va aviza in timp util CONSIGNATARUL despre disponibilitatea
de livrare a marfii.

De asemenea CONSIGNATARUL va notifica, prin fax CONSIGNANTULULUI


urmatoarele date despre mijlocul de transport maritim: denumirea; data sosirii.
In termen de 48 de ore de la livrare, CONSIGNANTUL va informa prin fax
CONSIGNATARUL despre elementele livrarii (cantitate,si descrierea marfii, nr de
colete numarul si data facturii comerciale, date referitoare la documentele de
transport port de incarcare/descarcare,data plecarii si numele vasului si alte date
necesare solicitate de partener)
De asemenea CONSIGNANTUL va trimite CONSIGNATARULUI, in 10 zile de la
livrare urmatoarele documente:
- set complet de B/L in original, clean on board;
- factura comerciala in original;
- o copie Packing-List;
- certificate de origine si calitate.
De asemenea CONSIGNATARUL va incheia o asigurare impotriva tuturor
riscurilor pe timpul transportului marfii pana la destinatie.
PRETUL SI CLAUZA DE REVIZUIRE
Pretul unitar negociat (in US $) este prezentat in Anexa Nr.1 - parte integranta a
acestui contract.
CONSIGNANTUL va livra marfa din depozitul de consignatie catre cumparatorul
final dupa ce a primit contravaloarea ei sau cel putin ___%, restul sumei urmand
a fi achitata in max._____ de zile de la livrare.
Daca pe perioada de valabilitate a contractului survin modificari semnificative ale
pretului materiilor prime, energiei sau alte elemente avute in vedere la stabilirea
pretului contractual, CONSIGNANTUL este indreptatit sa recalculeze preturile
marfurilor.
In cazul aparitiei unor situatii ce determina recalcularea preturilor,
CONSIGNANTUL va aduce la cunostinta CONSIGNATARULUI intentia de
modificare, precum si data intrarii in vigoare a noilor valori.
MODALITATEA DE PLATA
Sumele rezultate dupa vanzarea fiecarui lot vor fi transferate, in termen de __
zile de la incasare, in contul CONSIGNANTULUI nr. _____________. deshis la
_________________
In cazul nerespectarii acestui termen, CONSIGNATARUL va plati dobanda
aferenta zilelor de intarziere.
Daca in perioada pentru care se constituie depozitul de consignatie
CONSIGNATARUL nu poate vinde toata marfa, acesta va trebui sa cumpere
marfa nevanduta si sa o plateasca la preturile stabilite in prezentul contract.
AMBALAJ SI MARCARE
Marfa livrata va fi ambalata corespunzator garantand siguranta si integritatea pe
timpul transportului, manipularii si depozitarii.
CONSIGANTUL va intoduce in fiecare colet copia Packing List-ului iar in lada nr
1 a fiecarui lot. un Packing-List general.
CONSIGNANTUL va marca vizibil fiecare colet al lotului cu urmatoarele date:
- datele de identificare ale CONSIGNANTULUI;
- nr. contractului;
- denumirea marfurilor;

- nr. coletului;
- greutate neta si bruta, in kg;
- marcaje de avertizare;
-transportul de destinatie;
Aceste date vor fi completate in limba engleza.
CALITATEA
Calitatea marfii ce face obiectul prezentului contract va fi in conformitate cu
standardele existente si conditiile tehnice de productie si va fi confirmata de un
certificat de calitate emis de catre CONSIGNANT.
RECEPTIA
CONSIGNATARUL va comunica, in 48 de ore de la ajungerea la destinatie a
marfurilor contractate, viciile aparente constatate.
In caz de necomunicare in termenul stabilit CONSIGNANTUL prezuma ca
marfurile au fost primite in stare buna.
Procesul-verbal de receptie ce atesta starea marfurilor reclamate va fi trimis
CONSIGNANTULUI care va hotari masurile ce se impun.
Reclamatiile de calitate dau dreptul CONSIGNANTULUI de a verifica temeinicia
acestora prin controlul direct al marfurilor reclamate.
COMISIONUL
Pentru activitatea desfasurata de CONSIGNATAR, acesta va primi de la
CONSIGNANT un comision in valoare de ___% din valoarea contractelor de
vanzare-cumparare incheiate.
Comisionul va fi retinut de CONSIGNATAR dupa efectuarea vanzarii fiecarui lot
de marfa.
CONSIGNATARUL nu poate exercita fata de CONSIGNANT dreptul de retentie,
nici asupra marfurilor contractate si nici asupra sumelor rezultate din vanzarea
acestora.
CONSIGNATARUL nu va putea solicita nici o suma in avans in contul viitorului
comision.
DREPTUL DE PROPRIETATE
In urma incheierii prezentului contract, CONSIGNATARULUI nu i se transfera
DREPTUL DE PROPRIETATE asupra marfurilor aflate in depozitul de
consignatie, automobilele livrate ramanand in proprietatea CONSIGNANTULUI
pana la achitarea integrala a acestora de catre beneficiarul final.
Dreptul de proprietate asupra marfii contractate de catre CONSIGNATAR cu
partenerii finali va fi transferat de la CONSIGNANT (care are si calitatea de
PRODUCATOR), la beneficiarul final in momentul confirmarii achitarii
contravalorii marfurilor contractate de acesta.
In acest sens, CONSIGNATARUL va informa beneficiarul final despre aceste
clauze, cu ocazia incheierii contractelor de vanzare-cumparare.
TRANSFERUL RISCURILOR
In conformitate cu INCOTERMS 1990,riscurile privind marfa trec de la
CONSIGNANT la CONSIGNATAR dupa momentul incarcarii acesteia in nava.
RECLAMA
CONSIGNATARUL va desfasura pe timpul valabilitatii prezentului contract o
activitate de reclama favorabila pentru marfurile aflate in depozitul de

consignatie, ce va scoate in evidenta caracteristicile tehnice, precum si alte date


specifice ce pot interesa piata respectiva.
Costurile activitatii de reclama vor fi suportate de catre parti in urmatoarele
procente:
- CONSIGNANTUL in procent de ____%
- CONSINATARUL in procent de ____%
Materialele publicitare vor fi puse la dispozitia CONSIGNATARULUI de catre
CONSIGNANT cel mai tarziu pana la ajungerea la destinatie a marfurilor
contractate.
Activitatea de reclama va inceta la terminarea perioadei de valabilitate a
prezentului contract, daca nu se va hotara prelungiea acestuia.
RECLAMATII
Reclamatiile privesc diferentele intre cantitatea sau calitatea aratata in
documentele de livrare si cantitatea sau calitatea in momentul sosirii la destinatie
a marfurilor.
Reclamatiile vor fi luate in consideratie daca vor fi indeplinite urmatoarele
conditii:
- livrarea sa facut cu respectarea contractului si a normelor tehnice;
- raportul de constatare confirma ca transportatorul nu este raspunzator pentru
situatia in cauza.
Raportul de constatare a diferentelor de calitate/cantitate sau de alta natura, va fi
intocmit in prezenta unui reprezentant al CONSIGNANTULUI, daca se stabileste
a fi necesara inspectia marfurilor reclamate.
Reclamatiile vor fi solutionate de catre CONSIGNANT in termen de 15 zile de la
depunerea acestora.
RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Prin incheierea prezentului contract partile se obliga sa respecte si sa execute
clauzele convenite.
Nerespectarea prevederilor prezentului contract atrage raspunderea partii in
culpa, daca nu poate invoca si justifica o clauza exoneratoare de raspundere.
Raspunderea contractuala a CONSIGNANTULUI va fi angajata in urmatoarele
cazuri:
- neasigurarea calitatii marfurilor livrate;
- nerespectarea termenelor de livrare;
- nerespectarea altor clauze ce afecteaza valabilitatea sau executa-rea
contractului.
Raspunderea contractuala a CONSIGNATARULUI va fi angajata in urmatoarele
cazuri:
- nu asigura masurile necesare pentru evitarea deteriorarilor marfu-rilor pana la
incheierea contractelor de vanzare;
- nu remite la timp sumele incasate din vanzarea marfurilor;
- incheie contracte de vanzare-cumparare la un pret mai mic decat cel stabilit
prin prezentul contract;
- nu comunica in termenul stabilit situatia vanzarilor.
- nu respecta clauzele prezentului contract ce afecteaza valabilitatea sau
executarea sa.

FORTA MAJORA
Forta majora reprezinta toate evenimentele si/sau situatiile imprevizibile si de
neinlaturat ce apar dupa incheierea contractului, impiedicand sau intarziind
total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale (crize de energie, greve sau alte
conflicte de munca, miscari civile, catastrofe naturale, razboaie, etc.).
Daca o situatie calificata ca forta majora impiedica sau intarzie partial realizarea
prevederilor contractuale, partea afectata va fi exonerata de raspundere pe
perioada in care a actionat forta majora.
Partea care este pusa in imposibilitatea indeplinirii obligatiilor sale trebuie sa
avizeze, prin telex sau fax, cealalta parte, urmand ca in termen de 10 zile sa
efectueze si avizarea prin scrisoare recomandata, confirmand existenta
evenimentelor sau situatiilor calificate drept forta majora printr-un document
oficial emis de Camera de Comert a tarii partii afectate.
Daca notificarea si confirmarea situatiei de forta majora nu se efectueaza in
termenul stabilit, partea care neglijeaza aceasta procedura este responsabila de
prejudiciile create celeilalte parti datorita acestei omisiuni.
Daca in termen de 60 de zile de la notificarea fortei majore partile nu ajung la un
acord pentru clarificarea relatiilor lor contractuale, partea fata de care s-a
notificat si justificat forta majora are drreptul de a rezilia contractul printr-o
scrisoare recomandata, fara nici o alta formalitate.
Pentru orice intarziere si/sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre
oricare din parti, ca rezultat sau consecinta a fortei majore, nici una din parti nu
va avea dreptul de a solicita partii afectate penalitati sau compensatii.
LEGEA CONTRACTULUI
Prezentul contract este incheiat in conformitate cu prevederile legii materale
romane in ceea ce priveste valabilitatea sa.
Partile accepta ca prezentul contract sa fie guvernat de legile romane in ceea ce
priveste interpretarea si executarea sa.
ARBITRAJUL
Ambele parti vor depune un maximum de efort pentru solutionarea pe cale
amiabila si in spiritul prevederilor contractului a tuturor litigiilor ce ar putea
aparea din sau in legatura cu prezentul contract privind aplicarea sau
interpretarea sa.
In cazul in care litigiile nu pot fi solutionate pe cale amiabila sau daca una din
parti va renunta la o astfel de solutionare, toate litigiile vor fi supuse spre
arbitrare, in conformitate cu Regulile de Conciliere si Arbitraj ale Camerei
Internationale de Comert Paris.
Curtea de Arbitraj va fi alcatuita din 3 arbitri, dupa cum urmeaza:
- fiecare parte va numi cate un arbitru in termen de 10 de zile, iar cei 2 arbitri vor
desemna pe cel de al 3-lea ca presedinte al Curtii de Arbitraj, in acelasi interval
de timp.
Arbitrii vor judeca si stinge litigiul, in conformitate cu prevederile si in spiritul
prezentului contract.
Procedura arbitrala se va desfasura la Paris, in limba_______
Decizia Curtii de Arbitraj va fi definitiva si obligatorie, urmand a fi executata in
termen de 30 de zile de la data comunicarii ei.

DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si confirmarii lui, avand un
termen de valabilitate pana la data de ______________.
Contractul poate fi prelungit prin acordul partilor pe o perioada care va fi stabilita
de comun acord.
REZILIEREA CONTRACTULUI
Prezentul contract va considerat reziliat in urmatoarele situatii:
- cand una din parti nu si-a indeplinit obligatiile asumate si situatia astfel creata
nu a fost remediata in termen de 60 zile de la data aparitiei ei;
- in cazul aparitiei unui caz de forta majora ce face ca una din parti sa fie in
imposibilitate de a-si indeplini obligatiile pe o perioada mai mare de 60 de zile;
- nerespectarea altor clauze principale din prezentul contract, care afecteaza
executarea sau valabilitatea lui;
- CONSIGNATARUL nu incheie contracte de vanzare-cumparare
* pentru I-ul lot:
pana la ______________;
De asemenea, contractul va inceta si prin revocarea imputernicirii de catre
CONSIGNANT in cazul nerespectarii prevederilor ce afecteaza executarea
contractului.
Contractul este de asemenea revocabil de catre CONSIGNANT in orice moment
chiar daca a fost incheiat pe o durata determinata.
EFECTELE REZILIERII
In cazul in care prezentul contract este reziliat conform celor stipulate mai sus,
toate drepturile pe care acesta le garanteaza, precum si toate obligatiile pe care
partile si le-au asumat prin intermediul sau, vor inceta imediat.
Independent de prevederile mentionate, in cazul rezilierii partile vor avea
urmatoarele drepturi si obligatii:
- toate sumele care trebuie platite de fiecare dintre parti pentru obligatii, datorii si
cheltuieli cuvenite celeilalte parti inainte de rezilierea contractului, vor fi achitate
conform prevederilor prezentului contract.
- toate contractele de vanzare-cumparare incheiate de CONSIG-NATAR vor
ramane valabile.
MODIFICAREA CONTRACTULUI
Orice modificare a clauzelor stipulate in prezentul contract, facuta fie de catre
CONSIGNANT, fie de catre CONSIGNATAR, va fi considerata valabila numai
daca a fost in prealabil discutata si acceptata de ambele parti, in scris si semnata
de reprezentantii autorizati ai partilor, care se obliga pe aceasta cale la
respectarea noilor prevederi.
Intentia de modificare, precum si clauzele care se modifica vor fi comunicate
celeilalte parti in maxim 10 zile. de la luarea acestei hotarari, urmand a se stabili
data intrarii in vigoare a acestora.
PREVEDERI FINALE
Marfurile vor fi mentinute in depozitul de consignatie pe perioada de valabilitate a
prezentului contract.
Consignantul are dreptul sa verifice oricand marfurile incredintate
CONSIGNATARULUI putand proceda la inventarierea acestora.

Nici una dintre parti nu poate transmite catre terti drepturile si obligatiile sale
rezultand din prezentul contract, fara acceptul scris al celeilalte parti.
Corespondenta in legatura cu prezentul contract se va purta in limba
_______________
Prezentul contract a fost redactat si semnat in 3 exemplare originale, din care 2
ex. pentru CONSIGNANT (in limba romana) si 1 ex. pentru CONSIGNATAR (in
limba ________) toate avand acelasi continut.