Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naţionale

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi


____________________________________________________________
Olimpiada de Religie, Cultul Ortodox
Etapa locală,
Iaşi, 21 februarie 2019

CLASA A VIII-A

BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE


Varianta 2
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele prevăzute explicit prin barem.
 Se vor puncta orice alte formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în acord cu
ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I 30 puncte

1. Pentru numirea corectă a momentului important din istoria mântuirii la care face referire textul
(Judecata universală) se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun
punct;
2. Pentru prezentarea corectă a concepției Bisericii Ortodoxe despre moarte, se acordă 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
3. Pentru enumerarea a cel puțin patru condiții necesare dobândirii Împărăției lui Dumnezeu, pe care le
recomandă autorul (lacrimi de pocăință, fapte de milostenie, postul, rugăciunea, privegherea,
cugetarea la cele dumnezeiești) se acordă 10 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 5 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
4. Pentru completarea enunțului în mod logic, corect și coerent se acordă 5 puncte, pentru respectarea
parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se acordă niciun punct.

SUBIECTUL AL II–LEA 20 puncte

1. Pentru construcţia logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
2. Pentru identificarea şi integrarea corectă a cuvintelor/expresiilor în cuprinsul textului se acordă 15
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 7 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct.

SUBIECTUL AL III-LEA 40 puncte

a) Pentru identificarea corectă (preotul duhovnic) și precizarea calităților acestuia necesare pentru
implinirea misiunii sfinte (studii corespunzătoare, ținută morală, dăruire, etc. ) 10 puncte, pentru
răspuns parţial corect sau incomplet se acordă 7 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se
acordă niciun punct;
b) Pentru argumentarea nuanţată a lucrării preotului, a rolului în formarea duhovnicească a elevului și a
atitudinii acestuia față de preot se acordă 15 puncte, pentru răspuns parţial corect sau incomplet se
acordă 10 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia nu se acordă niciun punct;
c) Pentru utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură sau Sf. Părinți se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
d) Pentru construirea logică şi coerentă a textului, cu respectarea părţilor unei compuneri se acordă 5
puncte, pentru respectarea parţială a cerinţei se acordă 2 puncte, pentru nerespectarea cerinţei nu se
acordă niciun punct;
e) Pentru caracterul creativ şi originalitatea textului redactat se acordă 5 puncte, pentru lipsa creativităţii
şi a originalităţii textului nu se acordă niciun punct.

Total test - 90 de puncte. Se acordă 10 puncte din oficiu.


Nota finală se stabileşte prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut.