Sunteți pe pagina 1din 22

JOG['R[ DB RBDAXARB

In jocurile de relaxare miscarea si rAsul realizeazd, mecanismul de des-


:indere psihologicd si fizici. Jocurile sunt prevbzute pentru a elibera energia,
..morul, stimulAnd miscarea in grup.
Jocurile de relaxare sunt utile pentru orice ocazie, dar pot fi practicate
:l cu un anumit scop: de incd.lzire, contactare cu participanfii, pentru ruperea
.i6rii de monotonie sau tensiune, pentru trecerea de la o activitate Ia alta sau
.a punct final al unei activitati comune.
Ele incearcd sd" elimine aspectul de competitivitate din jocurile in care
r:versitatea se realizeazl" prin integrarea tuturor in "expansiunea" spiritului de
.:hipd.
Pentru cea mai mare parte, evaluarea nu e necesarh, doar pentru a putea
tnstata efectele sau intensitatea destinderii, pentru a aprecia diferenta gi scop-
.i altor tipuri de jocuri.
Mnrimea grnputuiz /0 -20 pa'ztic,4aa{e :
Timp: lO d4a44te i:
Materiale: as4z1c j

n Sbieet*ve
A dezvoita coordonarea9i spiritul de echipd.

E FrscEdlrr$
Se incepe pe perechi. Animatorul explich grupului ci perechile vor tre-
"garpe lung"'
bui s5.se uneascd.pe parcursul iocului, pentru a forma un
Perechile se ageazdjos, cu fafa la pdmAnt, lAnga talpile persoanei
"garpe" din 2 participanti, care va trebui sd
dinainte. Astfel se formeazl. tn
"$erpii" se
tdrAie pe p6m6.nt. CAnd se va ajunge la respectiva coordonare,
uni 2 cdte 2, formdnd un grup de 4, si aqa, succesiv, pAnd la formarea un
"qarpe" enorm. In fiecare fazd se incearcd intoarcerea "s,arpelui", f6ri ca el
"mun!i",
se rupd. De asemenea, se pot urca trece stAnci 9i strAmtori, se poa
intoarce sd doarmd sau orice alt element.

i trtlrtlnea errryutuis lO - 2 O Pa'ztdcdPa'$i i


i fi-p:. 15 cttrhste :
i Materiale: /i9e at aua*k paztaacpaa{nzi

V1 &biective "familiei"
A favoriza cooperarea in scopul gasirii sale. A favoriza
tinderea grupuiui si spiritul de echipa.

Procedrm&
Avem o lista a tuturor numelor ce sund. asemdnS"tor:Rotaru, Ciubo
Cojocaru etc. scrise toate pe fiqe diferite. Figele sunt impdrlite participanti
La un semnal fiecare poate sd se uite in fiSn Si strigdnd incearcd sd gA
restul familiei. Familiile, care s-au completat, se pot aseza.
! Merimea grupului: /0 -20 paztdcipa4i 1
, fTi-pt /5 alaste :
:
i Materiale: ?/it44e :

$bi*e*frve
A favoriza destindereasi contactul fizic lntre participanti.

FrclceSB$rS
In timpul jocului participantii nu iSi pot folosi mAinile, pdstrandu-le
:ncrucisate la piept. Doar pot merge cu spatele. Grupurile se plaseazd unul la
spatele altuia, omologAndu-se. intre rAnduri gi intre fiecare participant se
:nenline o distantd de 50 cm. La semnalul animatorului, ei vor incerca si
ajungi la pereteie opus, incercAnd si blocheze drumul celeilalte echipe.

Mirimea gnrpului: lO -20 faltd4ba+tle


Timp: /0 aA.tuA
Materiale: ilca4ao, ccr. c/aa( d4ai /44*4
dldt asn6za( dz paztA.epaa{e

S&$e*tBve
de-
A favoriza destinderea si rapiditatea reflexelor.

Frer*edcsn"X
Participantii se aseazd pe scaune, formdnd un cerc, in afard. de unul
care se plaseazS.in centru. Toli jucitorii reprezinti un fruct. Persoana din cen-
tru va numi 2 fructe Si jucitorii vor trebui si se schimbe cu locurile, incercAnd
s[ ocupe un loc liber, inclusiv jucitorul din centru. Cine rdmdne fhrd scaun
repetd operatiile. Se poate striga si cuvantul "FRUCTE", c6"nd toli vor trebui
sa se schimbe cu locurile.
Mirimea gnrpului: /0 - 20 /aztAQan{t:
Timp: /5 a4&44te
t t - - t / r . -
Materiale: F+l/ dc hAztu 4a4 cta/6 caze 4/i
c2*cpzawzzzecazi/e dzaqn 44fui

Sbieetive
A crea un mediu relaxat si destins. A favoriza coordonarea si comuni-
carea in fiecare grup.

Fnocedur*
Grupul se imparte in subgrupuri de 6-7 persoane. Fiecare echipd se aran-
"Capul"
ieazd in rAnd, linAndu-se de talia persoanei din fafa. va incerca si
apuce cozile celorlalfi dragoni, care, Ia rAndul lor, ajutate de intreaga echipi,
nu se vor da bitute. CAnd o coadh e prins6, dragonul cdreia ii aparline, se
uneste cu cel de care a fost prinsd., formAnd un dragon mai mare. Jocul se ter-
"comun".
mind. odata cu formarea unui dragon

Timp: /5 d4n44te
Materiale: 44n&

n Obiective
A stabili intr-o atmosferd distractivd o relatie intre toli membrii grupu-
1 u i . A favoriza contactul personal.

E Froeedur&
Toti participanlii se impart pe perechi si se lipesc spinare Ia spinare. In
cazul unui numdr impar de participanti cel ce nu are pereche cant6. in acest
timp, ceilalli se miscd prin sal6, Iipili. Cand cAntecul se opregte, fiecare i$r
cautd un nou partener. Perechile nu trebuie si se repete.
Mirimea gnrpuluiz /0 -20 pa.zticepna{e
Timp: /O ,44n4kte
Materiale: a&44ra

$bieetlv*
A imbunAtdti coordonarea migcdrilor, spiritul de echipi gi a petrece bine
timpul.

Frocedurd
Suntem nis,te floricele de porumb care sd"rim continuu pe o tigaie, cu
nAinile lipite de corp. Toli sar prin inc5.pere, dar dac6 sarind se ating de cine-
,,'&, se lipesc" sS"rind mai departe impreuni, de mAn6. Jocul se termind odatd
"aglomeriri"
:u formarea unei imense.

Mnrimea erupuluis lO-20 pazt*,Cpaale


:
Timp: lO 6tli4kte :
Materiale: air444c :

r' | Obiective
A petrece bine timpul, a destinde qi pregati grupul pentru o activitate.

=l Procedtrrd
Animatorul devine dirijorul orchestrei, plasAndu-se in centrul cercului.
lecare imit[ ceea ce animatorul indicd, far6 a se uita sau conduce de ceea ce
-ac altii. Privind la o persoani, freacS. palmele (aceasta repetd migcarea). Apoi
.e apropie de fiecare in cerc, repetAnd migcarea. Revine la primul, indicindu-i
.r-qi loveasc5.degetui mijlociu de cel mare (castanieta). Migcarea aceasta este
::petati de intreg cercul pe misura avansarii. in continuare, animatorul indicd
-ersoanelor sd faci batei cu palmele pe picioare si, in acelagi timp, sa bath din
-:cioare.

Nnte
Se pot introduce noi elemente aie furtunii gi se pot l6sa mereu cdte 2-
( r n functie de mirimea grupului) sa imite aceeaqi miscare.
! Mirimea grupului: /0 - 20 pnzticc/aa$i :
! Timpz lO 64&u/fe :
i M"a.e"t", 611444. !

n Sfu$e**$ve
A destinde grupul, a mdri concentrarea gi rapiditatea reflexelor.

E Wrw*edw16
Toti formeazd" un cerc. Persoana din centru se adreseazS.cuiva spunAnd
"elefant", "palmier".
sau Elefantul se inclina cu spatele aplecat inainte, cu o
mand. linAnd nasul, iar cealaltd. intinsd". Vecinii din dreapta si stAnga imit6 ure-
chile, fdcAnd o semisferd orientatd in exterior.
Persoana care va reprezenta palmierul" va sta cu mainile in sus"
palmele in afard, vecinii indoind putin genunchii, apropiindu-se de "trunchi-"
intinzAnd mAna liber6, pentru a imita "frunzele". Cine a greqit sau a intArziat"
merge in centrul cercului.
Dupd un timp, se mai pot adiuga alte elemente de imitat.

Nee
Se pot imita Si alte animale sau chiar profesii, inciuzAnd imaginatie
fiecaruia.

I Mirimea gnrpului: lO -20 /aztc)c,1baa4i i


: timpz 2O auaafe t
i M"tutiale: o4rr44ro :

n SfuSes*cre
A favoriza destinderea grupului, pregdtindu-l pentru alte activitAf.

E Frmeedwr&
O persoand anunla
"atingeti
albastru", sau o alta culoare sau obi
Participantii trebuie si atinga un obiect sau o haina de culoarea anuntati, sa
partea obiectului sau corpului ce a fost numitd. Se poate indica si modul
atingere.
Mirimea gnrpuluiz /0 -2O /aztd,c,par4{i :
Timp: /5 ,aitaa* :
:
Materiale: drtt4ro :

ffi&Rest8ve
A favoriza destinderea grupului qi concentrarea ia o activitate.

Frercedrcr6
Toti participantii formeazd un cerc. Persoana A incepe spundnd lui B,
"iat[
lin stAnga sa, o imbrd.tisare", fAcAnd respectivul gest. A ii rS.spundelui
B "o imbratisare", repetAnd gestul. Apoi B repeta gestul, pentru C. C intreabd
'un "un
ce?". B il intreab6 pe a A ce?". A ii r6spunde "o imbr6ligare",
:epetAnd gestul. Aga urmeazi succesiv. Intrebarea un ce?" intotdeauna ajunge
-a A. In acelaqi timp, A lanseazd la stdnga alt mesaj si un gest: "acesta este
,rn sd.rut". Se repetd" aceeasi dinamica.

Soe
Mesajul si gestul pot fi schimbate.

:
Mairturreaglilpuluis lO - 20 pazfdc4bal4fie I
Timp: /5 ,aazate :
Materiale: caieto/a{4 :

r' | $&iest&ve
A favoriza cooperarea gi a petrece bine timpul.

Prrpsedrmd
CL Tofi formeazd un cerc, foarte aproape unul de altul, privind in aceeagi
il@ ..irectie, cu mAinile pe talia persoanei din fala. Cand risuni muzica, merg
dc -lnpreun5., iar cAnd muzica inceteazd, se aqeazi pe genunchii persoanei din
.pate. Dacd. grupul reuseste, cAqtig6. Dacd micar cineva cade, cdstigd "gravi-
:atia".
...
i frfetmo gnrpuluiz lO - 2O pazfttipangi :
i fimpz lO 64a44te :
:
i Materiale: ait44r. :

n Sbiective
A destinde Si distra grupul, stimulAnd reflexele.

E ProcedurS
Se poate miqca doar capul, cu sunetele : ZUM, IIC, BRRROOOOMMM,
dupa tipul gi modul miscdrii dorite. Cine incepe, intoarce capul in direclia in
care vrea ca automobilul s5" meargS. (in cerc), cu sunetul ZUM (miscarea)-
Urmd.toarea persoand. face acelaqi lucru. Pentru a schimba direclia, se imiti
"accelerare",
sunetul IIIC (franarea), iar pentru sunetul urmdndu-si calea sc
foloseste BRRRROOOOOMMMMM.

i M:idmea gnryuhn: lO - ZO pazta,gaa{e ;


i. Ti-pz /5 h4.aste :
:
: Materiale: art4& :

Obiective
A pregdti participanlii pentru jocurile pe roluri.

Procedrrri
Un voluntar va forta cercul format, utilizAnd orice posibilitate (ad
bil5") corporald".
Se formeazi. un cerc, toli apucAndu-se de mAini gi cAt mai aproape u
de altul. Cel ce e iniuntru, va incerca si rupi legdtura, dacd reugeste alege
altcineva sa-l inlocuiascd.
i Mirimea grupului: /0 -20 fa.zta*faati :
i rr-pz /5 eunute :
lt"t"tiale: o ?t4rt44p :
i
........:.::.:7.

4 Sbi*crgve
A deprinde lansarea mingii cu precizie, a petrece distractiv timpul.

q i Froced,rrr6
[u. Participanlii igi aruncd unul altuia mingea, pAnd cand cineva o scapa,
"nu
l : - iar ludnd-o, acesta trebuie s5. spund miscati". Pana atunci, toti frg,
eaf. rdmdnd"nd apoi nemigcali. Cel ce a sc6pat mingea, aruncd in cine vrea, iar pen-
U l ! i tru a nu fi lovit, se poate face orice miscare cu corpul, insh fdrd. a migca
I S picioarele. Persoana care a fost lovitA, totu$i, va arunca inapoi mingea, con-
tinudndu-se arunc6.rile, de Ia locurile unde s-a rd"mas.

Note
Variante:
Toti participantii se adund" in centrul unui cerc marcat. Cineva din grup
lanseazd.mingea in aer qi toti fug, in afara persoanei numite care va trebui sd
o prindd.. Cand o prinde strig6, "nu miscali". Persoana cu mingea va trebui sa
arunce mingea in cineva dintre participanti. In caz ca il atinge persoana, respec-
tivd reincepe jocul.

i mermreagruputui: /O-20 fndt qa"tti i


, ti-pz /O nAzate :
i Materiale: aa44r. !

$biective
A stimula imaginalia qi capacitatea imitativd, a gesturilor.

eI Frocedur*
Participantii se ageazi in pirostrii, formdnd un cerc. Animatorul spune
eu scot din cutie...", cei din cerc imitd.nd obiectul numit. Din cutia magici se
poate scoate orice dorim. Cand animatorul spune "s-a inchis cutia" se revine la
pozitia initiala (in pirostrii, cu fata intre palme).

Note
Se poate juca in cerc pentru ca toti participantii sa aiba posibilitatea de
a scoate din cutie.

@
i rr6|irt"." gnrputui: /0 - 20 Paz.tu4/a'l(i 1
! timpz /5 6a44tu :
i rr"t.tiale: art4.tlc 1

V stuiec*ve
A favoriza destinderea grupului intr-o formd dinamicd" qi activ6.

I el Frocedwrd
Se formeazd perechi, care se iau de mAnd, in afard. de 2 persoane,
solitare. Una este vdndtor, iar alta prada. Vdnatorul trebuie sd" prindd. prada
$i, dacd reuqeqte, se schimbi cu rolurile. Dar dac5" prada apuc5. de mAnd pe
cineva, perechea acestuia se transformS. in vAnitor, prinzAndu-l pe primul,
devenit pradi.

Timp: /5 dq&4ste
Materiale: 4%rc

$bieetive
A favoriza destinderea grupuiui printr-un exercitiu de miqcare.

Frocedur6
Grupui se imparte ln 2 echipe, plasAndu-se ln 2 spalii, despdrfite de
teritoriu. Pietrarul se poate miqca doar pe teritoriul ce desparte cele 2 tabe
La fiecare loviturd. din palme a pietrarului, toli trebuie sa-qi schimbe teri
ul, fird a aqtepta comanda. De fiecare dati, cdnd toti trec spre celalalt spaE
pietrarul atinge pe cine reuseste. Acegti oameni se transformS" in ci
"super", care se usucd foarte repede, deci impietresc. Jocul se termina oda
cu epuizarea numirului de participanli.
)

Mirimea gnrpului: /0 -3O pa


Timp: /5 auhute
Materiale: atn/t

Sbiecive
A petrece distractiv timpul, executAndun exercitiu de mi$care.

Frocedllr5
t- Toti se repartizeaz\. cdle 3, formAnd "apartamente". Pentru aceasta, 2
"brate".
It se lin strAns de mAnd, al 3-lea li se aseazd in Cel din interior este
|e uga", iar cei laterali - "perefi". Cel ce a rimas fdr6" "apartament" (poate fi gi
l- animatorul sau in cazul in care r6,mAn 2 persoane, vor juca ca unul singur)
spune una dintre afirmatii: peretele stAng, peretele drept sau ugi iar per-
soanele ce le imitd, respectiv, se schimbi cu locurile, dAnd posibilitatea celui
"aparta-
:ara loc si ocupe unul, iar cand se spune cutremur tofi se schimba cu
:nentele".

) l
l
I ...
i
i
Mairimea grupunf:
Timpz
lO -3O /azfr:e,fanli
/5 d4rttste
i Materiale: olrn4c

Sbiective
A provoca r6.sul, reiaxand grupul.

Fr*reedur*
O persoana se culca la podea. Urm5.toarea lsi pune capul pe burta aces-
:eia (perpendicular), a treia - cu capul pe burta celei de-a 2-a gi aga succesiv.
"HA",
land toti s-au aranjat, primul incepe cu un urmdtorul cu 2 de "HA",
"HA".
.poi cu 3 etc., mdrind numirul de Ajunqi Ia sfArqit, se poate, de aseme-
"HA",
.-ea, de mers lnapoi, ultimul spunand de at6.teaori cAfi oameni participd",
.iungAnd respectiv, ca prima sd spuni un singur "HA".

@
Mirimea gnrpului: /0 -3O paztu,cfa'$i
Timp: /5 aAas*
Materiale: ce qrt Ccantr 644Lpntcr4 &tdf
asatfza( /aztcccpa*$4ov

| r' | Obfreetive
A petrece distractiv timpul printr-un exercitiu de miqcare.

t------l
I Gl rroeecura
Toti se ageazd formAnd un cerc. Animatorul rdmAne in centru. El imiti
sunetul gi migcd"rile unui animal, apropiindu-se qi atingAnd persoane din cerc.
Aceqtia se plaseazl. in centru si imitd. aceleasi sunete qi gesturi, pAnd cAnd cel
care era in centru ocupd un loc. Apoi tofi trebuie sd ia loc si cel ce a rd.mas
in picioare, continud jocul.

i frffrmea gnrpufui: lO -3O fntfk4baat[ :


! timp. lO 6.&&te :
i M"t.c"t., um ca( de zaz !

Z Gbiective
A petrece distractiv timpul, organizAnd exercitiu de miqcare.
l - l *
Il (tr |l rroceflura
Grupul se aqeazd formand un cerc. ZiaruI se pune pe un scaun sit
in centrul cercului. Persoana A care incepe jocul, ia ziarul qi atinge alti
soan6 B de picioare. Apoi, repede pune la loc ziarul, aqezAndu-se la locul si
B va incerca si ia ziarul de pe scaun si sd.-l loveascd pe A, inainte ca a r.
sd se aseze. Daci nu reuseste, B continui cu altcineva. Dacd reuseste, A ri rr
in centru.
sr:
D
. . . . . . . . . . . . . a

i Mirimea gnrputuiz lO -2O fuztaAaaA :


i Timpz lO ,ataztu i
i Materiale: u'44r7 :
:

V1 obiecttve
A facilita destinderea, implicdnd imaginatia si concentrarea.

Frocedurl
Participantii se aseaz6, formAnd un cerc. Participantul
care incepe,
spune vecinului din dreapta "Me iubesti, dulcea!a?". Acesta
spune da, dar
acum nu pot sd rAd". Respectiv, primul incearcd sd provoace rasul
vecinului
sd-u, acesta continuAnd jocul.
Jocul se termina cand ajunge din nou rdndul sd intrebe prima persoand..

D
i Mtuimeaeruputui: lO -20 fua*gnati i
i rr-pz lO naut* !
i Materiale: au4.trt :

Obie*tive
A petrece distractiv timpul. A favoriza coordonarea miscarilor.

luan Pro*edurI
pe:- cel ce incepe, atat timp cat spune cata-pum, cata-pumr.,cita-pum,
cin-
ri; in face un gest (bate din palme, loveste un ritm etc.), menfinAnd
mereu un
Esii.r :ttm' CAnd termin6, urmdtorul ii preia gestul, primul facand
altul. AI doilea
ri,rc ;est e preluat de participantul - 2, primul - de al treilea, iar cel ce
a inceput
cntinua cu al treilea gest. In acelasi mod se integreazd tot grupul, pAn6
nu
,e pierde firul miscdrilor si a gesturilor.
Mirimea gruprrluiz /0 - 20 pazta(aa{t
Timp: lO 6*44te
Materiale: ctteoe,c/ azaaaz Ps4fu4 a{e paztactpaalie i

Sfuteaive
A petrece distractiv gi relaxant timpul. A favoriza concentrarea.

i el Pro*edur*
Toli se ageazi in jurul meselor (unite), cu palmele pe ele. MAna dreapti
se trece pe dedesubtul mAinii stAngi a vecinului (incrucigA.ndu-se).Cine incepe
"mesajul"
lovegte odati masa, mergAnd mai departe, in ordinea exactd a ordinei
palmelor. Persoana care nu va bate la momentul potrivit, isi retrage o mAni
(cea care a greqit). Pentru a se schimba direcfia mesajului, se dau 2 lovituri.

...
i rrr*m"" gnrpurui: lO -3O p4?tac4b44e :
! timps /5 d.atlste i
i Materiale: da4rcc j

74 sbieative
A petrece distractiv timPul.

F*'ocedur$
Toti formeaz|, un cerc, animatorul spunand c6 jocul constf in trans-
miterea unui mesaj tot mai tare, insd f[rd. a fi auzit de cei din jur. Atunci el
incepe, mugcAndu-I pe primui participant, foarte uqurel ca nimeni si nu-l vadi-
"amplificdndu-I", pAnd se face inconjurul cercului.
Acesta transmite mesajul

@
...
! Mirimea gnrputuiz lO -3O fuztaeAaap !
i timpz 25 &rtlste :
i Materiate: zrh.ze,ck4 gi k rk* :

$bie*tive
A relaxa grupul, favorizAnd contactul cu presa. A sustine colaborarea si
a stimula creativitatea.

rpr: FrEreedwr6
:EE: Grupul se imparte in echipe de 4-8 persoane cirora le vor corespunde
ir.=- diferite rubrici ale ziaruiui (international, sport, criminal etc.).
A-. Fiecare echipa are misiunea si creeze niste titluri hazlii, din cel pulin
tr^. 1 cuvinte, care s5. corespundd unei anumite rubrici de ziar. Pentru fiece echipa
se dau cAteva pagini din ziar (nu din sectiunea lor), ei urmAnd s6 taie si sd"
Iipeascd noi titluri, denumiri hazlii. Pentru aceasta se oferd. max. 20 min.
Animatorul este redactorul-sef si va citi cu voce tare toate denumirile.

Mirimea gnrputui: lO -3O fuztdeea"afti i


Timp: /5 nAasn :
Materiale: aA44<. :

SbieEive
A crea un mediu relaxat, favorizand cooperarea si coord.onarea.

=l Fr*lsedwp#
Animatorul explica conditia jocului. Toti formeazd. un cerc, privind spre
:entru. Participantii trebuie sd imite misciriie animatorului. Animatorul cAntd:
"Hey
bughi-bughi, hey" facdnd un pas inainte, iar ra al 2-rea "hey
:idica mainile in sus)
"hey bughi-bughi
hey" ( exact aga, la stAnga)
"cu un deget
inauntru, cu un deget in afara" (cu un deget se indica in
-nterior si in exterior)
"din nou ind"untru
si facem un viraj" (se face o turnurd)
"dansAnd bughi-bughi,
o jumdtate de viraj" (se face incd o turnurd cu
,orpul) si iardsi "hey- hey" (se bate de 4 ori din palme).
Se continud., inlocuind degetul cu o alta parte a corpului (oricare...).

Mnrimea grupuluiz /0 -30 pnzfrctpna{i


Timp: /5 d4A4kte
Materiale: czJefa/oa, &/#trhi P4/4fv4 a Pzacecfa c'*t6ze

Sbiective
A crea un mediu destins si relaxat. A stimula imaginalia.

ProcedurS
Fiecare pereche, la sunetul muzicii, va dansa intr-un anumit mod" soan
urmdrind umbrele care pot fi: separate, in pereche, suprapuse etc. :ieca
-a ve

- z=r
l

:entr

...
i uermea grrpuluis lO -3O /aztd,4bz.?4i :
! timps lO 64n4ste i
i rtr"a"tiale: o/r/44i. i
-ndica
:rebui
Obiective :artic
A elibera tensiunea, a descdrca energia.
:pre I
:evinr
Is I Froeedrnr* -and
Fiecare participant isi alege un animal. Animatorul roagd jucitorii s[- itinge
imagineze cd e noapte si toti dorm. Cu primele raze ale diminelii, ei incep
"animalele"
se trezeasc6, migcAndu-se, intinzandu-se etc. in acelagi timp,
salutd., emitAnd sunetul respectiv, de la inceput foarte incet, apoi tot mai ta
Cea mai mare intensitate sunetele o au la amiazd si dupi mas6, apoi incepA :i alte
sd descreascS.
lus, r
Sdote
Cu cdt e mai multh gdldgie, cu atdt e mai bine. :a intt

:e sub
)

i Mnrimea gruputuiz /0 -30 paztAtpaae


! timpz lO 64&/ate
i Materiate: (4A441c
. . a . . . . . . . . . . .

S&teet$ve
A crea un mediu relaxat. A dezvolta imaginatia.

c"l Prse*dur*
Toti se aseazd.in cerc. Jucdtorui care incepe jocul intreabi ceva per-
il- soana din stAnga, care ii rispunde, continuAnd la fel si cu vecinul sdu. Apoi
fiecare spune ce intrebare i-a fost adresatA, rdspunzAnd cu ceea ce a auzit de
la vecinul din stAnga.

Note
Jocul se poate realiza si prin intermediul unei persoane ce se afl6 in
c e n t r u , care pune intrebdri la nimereald., primind "fixe".
rd.spunsuri

V1 sbiecive
A crea un mediu relaxat prin intermediul unui exercitiu cu multi miscare.

Fro*edtlr*
"rechinul"
Cand animatorul ( ) striga barci, toti aleargd spre un perete
-ndicat. CAnd striga mal, toti aleargd" spre peretele opus. l,a semnalul "rechinul", toti
:rebuie sd se aseze in pirostrii, apucandu-se de mani cu unul sau mai multi
:articipanti. Dacd cineva a r6mas singur, sau a gresit peretele, "rechinul" merge
spre el, cu mAinile imitAnd miscarea maxilarelor, pentru a-l mAnca. Acesta
ievine rechin. Daca toti au format grupuri, animatorul di semnalul piranii,
and toti devin pegti carnivori, alergAnd spre rechin (i). "Pirania" care prima
r-d rtinge un rechin ii ia locul.
s
*
Hste
FC-
Este un joc foarte interesant, mai ales pentru cei mici. Se pot adduga
md .i alte elemente:
stelufa: toti formeaza un cerc, cu picioarele impreund, iar md.inile in
.us, miscAndu-se Ia stAnga si dreapta.
sardinele: toti se deplaseazd spre un perete foarte aproape unii de allii,
a intr-o cutie cu pesti.
racul: perechi, cap la cap, aplecAndu-seinainte si apucAndu-se de mAini
e sub picioare, mergAnd lateral.
...
i Ua*nea gruputui: /0 -3O /aztd4qaa{i
i Timpt /0 ,44it4sfe
! Materiale: a/"t4tla

n S&*ec6ve
A crea un mediu relaxat, stimulAnd simtul ritmului gi concentrarea.

E Frocednsg"&
Cineva iese din camer6. in acest timp restul participanlilor aleg un diri-
jor. Acesta va iansa ritmul si miscdrile, ceilalti trebuind s6-l imite intocmai.
Se cheamd persoana care a iegit, oferindu-i locul in centrul cercuiui. Atat diri-
jorul, cat si restul jucdtorilor trebuie sd repete cAt mai exact, dar si divers
miqcdrile, pentru ca dirijorul si nu fie descoperit, sau cel pulin pentru a ter-
giversa cdt mau mult gdsirea acestuia. Dirijorul schimba miqcd,rile, iar persoana
din centru va trebui sa-l depisteze. Dacd reugegte, dirijorul iese din sal6, pen-
tru ca apoi si ghiceascd cine l-a inlocuit.

/5 ,44rr44te

Sbiective
A petrecedistractiv timpul prin intermediul unui exerciliu cu multd miscare.
F
Frocedns16
l-
ze in orice directie, iar vulpea odata ce $i-a ales
Iepurii pot sa se deplase lL- q
o direcfie, o menline pflnd la sfarsit. Tot grupul formeazd un sir, umirul drept
atingdndu-se cu cel drept aI vecinului, iar stAngul, respectiv cu stAngul, ast- S3
fel incdt unul privegte intr-o direclie, iar alt participant - in alta. Un jucator T:
e iepure, iar altul e vulpea. Iepureie aleargd, in jurul siruiui, iar vulpea din pl
spate, incercAnd sa-l prindd". Daci reusegte, se schimba cu rolurile. In orice ^:
5l

moment vulpea se poate plasa in spatele cuiva impingAndu-l inainte, acesta pr


devenind vulpe, iar primul intrand in sir. sd
: Mif,imea gnrpuluiz lO -3O /azttccpnatc
i timpz 2O c*auA
! Materiale: au4t@

$bSectBve
A petrece distractiv timpul.

el Frocedmr6
Sala se imparte in 2 pdrti egale, marcdndu-se o linie pe podea. Una este
"plajd", iar
lii- . alta - "mare". Grupul formeazl,2 echipe: una de peqti, iar alta de
l;-
u- , - pescari submarini. Acestia pot sd trimita pAnd. la 3 persoane in api, pentru a
I r- : prinde peqti. Ei se pot mentine sub apd, prinzdnd pesti doar atAt cAt le ajunge
t:- aer (emitand continuu sunetul a-a-a-a-a).Pestii atinsi se duc la mal, iar pescarul
ta*: submarin, trebuie sd iasi cAt mai are aer. Dacd nu reugeste, se transformi" gi
E:-- el in pegte. Pestii pot incerca sd. imobiiizeze pescarul, pentru ca acesta sd.
"piardd
aerul". Jocul se termin6 atunci cAnd toti sunt intr-o singurd echipa.

Miirimea gnrpului: /O-4O fazditdpnn{i


Timp: /O atAaq*
Materiale: o trt/,za/af6 caza6 gi cn4/ozfa&:/6
/eatza a ce cqka

| r' | Sb*e**[ve
A crea o atmosfera de relaxare.

lel Prcsedgsr&
Rugati participantii sd se aseze pe scaunele lor, sau sd. se culce pe covor
sau pe iarbd. Incepeli cdldtoria cu cuvintele: "A!i lucrat mult si ali obosit.
Trebuie sd vd relaxali. Acum aveti posibilitatea sa caldtoriti in locul cel mai
placut pe care puteti s5. vi-l imaginati. Inchipuili-va cd sunteti acolo si cd v6
simtiti bine. Simlili o mare placere!" Dupa cAteva minute, readuceti partici-
pantii la realitate, spundnd: "Acum sunteli plini de energie si sunteti bucurosi
sd" reveniti in grupul nostru. Deschideti ochii".
Mnrimea grupului: /0 -40 paztulfa*tfi
Timp: /O d4i/44te
Materiale: a tapza/a{6 cezat{ U caa/oztadild
/zatza a 4e ceka

Sbieetlve
A crea o atmosferd. de relaxare.

Frccedur6
Rugali participanlii sn se ageze sau si se culce pe o suprafa,tit conforta-
bild, spre exemplu, pe un covor. Vorbind cu o voce joasd., da$i urmdtoarele
instructiuni: "Ocupali o pozitie reiaxant6 qi inchideli ochii. Urmdriti respitafia
voastr6. Concentrali-vi asupra respiratiei. Permiteli oxigenului sb circule prin
corpul vostru. Acum concentrali-vd asupra talpilor. EIe devin foarte grele.
Relaxafi-le. Permiteli-le sa prinda ridacini. Relaxali-vd picioarele. Permiteli cor-
puiui sa devind, greu. Simliti greutatea aceasta. Simlili cum umerii voqtri devin
grei. Acum mAinile voastre se cufundd. in podea. Relaxali tot corpul. Capul vi
se inclind inapoi, iar buzele, obrajii Si ochii vi se relaxeaz6.. Acum totul este
relaxat gi greu. (Pastrati t[cerea doui minute). Dupi aceasta spuneti: intorceti-
v5" treptat inapoi. Deschideli ochii. Ridicali-vd. Acum putem incepe o temi noud.

Nate
Faceti un schimb de pareri despre impresiile cildtoriei.

i Mirimea erupurui: /5 -4O pazttzpn4le 1


! timpz lO - 20 ouar'cle :
i M"t.tiale: ?/n44r. !

$b6es*ive
A crea o atmosferS. de relaxare!

I el Srocedur*
Participantii se separh in 3 grupuri. Echipele se adun[ 9i decid cine
doresc sd fie:
- vr5"jitori care intind mAinile inainte, miscd"din degete 9i striga: "IJ-u-u!"
- uriasi care ridica mAinle de-asupra capului, sar qi strigd "Ho-ho-ho!"
- pitici care merg cu picioarele semiindoite, tin palemele dupa urechi si
zic: Mic-mic-mic!"
Mtuimea gruputuis lO -40 fuztuclanfi
Timp: lO n*aa*
Materiale: a tapzaffi c&zatf 9i cna/ozfa446
/zatza a ce cqka

n sbiectiv*
A crea o atmosferd de relaxare.

tel Frocedur*
Rugati participantii sa se aseze sau sd se culce pe o suprafala conforta-
bild,, spre exemplu, pe un covor. Vorbind cu o voce joasd, dali urmitoarele
instrucliuni: "Ocupali o pozilie relaxantd si inchideli ochii. Urmirifi respitafla
voastrd. Concentrafi-vi asupra respiratiei. Permiteli oxigenului sd circule prin
corpul vostru. Acum concentrati-v5 asupra talpilor. Ele devin foarte grele.
Relaxafi-le. Permitefi-Ie sa prindd radacini. Reiaxali-vi picioarele. Permitefi cor-
pului sa devini greu. Simtiti greutatea aceasta. Simlili cum umerii voqtri devin
grei. Acum mainile voastre se cufundd in podea. Relaxafi tot corpul. Capul vi
se inclina inapoi, iar buzele, obrajii -si ochii vi se relaxeazd. Acum totul este
relaxat si greu. (Pdstrati ticerea doui minute). Dupd aceasta spuneti: intorceti-
vd treptat inapoi. Deschideti ochii. Ridicati-va. Acum putem lncepe o temi noud.

Note
Faceti un schimb de pareri despre impresiile cdldtoriei.

Mirimea gnrputui: /5 -4O Pa.z*tc/artli


Timp: /O-2O auzste
Materiale: a&44r.

$bie*8ive
A crea o atmosferd. de relaxare!

Procedurfi
Participantii se separh in 3 grupuri. Echipele se adun[ 9i decid cine
doresc sd fie:
- vrijitori care intind mAinile inainte, misci din degete 9i strigd: "IJ-u-u!'
- uriasi care ridica mainle de-asupra capului, sar qi strigi "Ho-ho-ho!"
- pitici care merg cu picioarele semiindoite, tin palemele dupa urechi si
zic: Mic-mic-mic!"
D Participantii trebuie sd stie cd vrdjitorii sunt mai puternici ca uriaqii,
uriaqii sunt mai puternici ca piticii iar piticii, sunt mai puternici ca vrd"jitorii.
Echipele trebuie sh formeze doua rAnduri, unii cu fata la ceilalti. Fiecare echipd
marcheazd.o zond de siguranla in care participantii se pot addposti. La coman-
da animatorului iocul incepe si fiecare echipS"incepe sd se comporte in functie
de rolul shu. Cei care interpreteazd" rolurile personajelor mai puternice, lncep
sd-i urm5.reascd pe cei mai slabi pentru a-i prinde pAna c6,nd ei reusesc sd.
ajunga la addpost. Cei prinqi devin membrii ai echipei adeverse.

L ! ; -

re-:
a::
,r-:-
e-=.
:c,:-
1 -:_

}S::

e:--
1 ' :

i:*

u-
rl'
is-