Sunteți pe pagina 1din 4

SĂPTĂMÂNA ALTFEL ˇSă știi mai multe, să fii mai bun!

’’

Programul activităților

clasa I C – ȘȘ coala Gimnazialaă Nr. 10 BotosȘ ani

Prof. îînv. primar, Alexandra Berheci

Nr. Denumirea Data Obiective urmărite Tipul activității Participanți Evaluare


crt activități
1. Lumea -saă -sȘ i dezvolte abilitaă tȘi de Acivitate cultural-artisticaă Elevii clasei I C expozitȘii
poveștilor comunicare; Povestea Jack sȘ i vrejul de fasole Prof. Alexandra
– îîncurajarea exprimaă rii - alcaă tuirea unui colaj al povesȘ tii – Berheci
libere a impresiilor, pe echipe
sentimentelor sȘ i traă irilor Harta povestirii (povestea
provocate de lecturaă ; preferataă )
-saă -sȘ i dezvolte interesul
pentru lecturaă , povesȘ ti;
Concert de
filarmonică Activitate culturalaă Elevii claselor Fotografii
-importantȘa muzicii clasice - concertul se remarcaă prin pregaă titoare-IV
pentru educatȘia tinerei prevalentul caracter interactiv, Cadrele
generatȘii; antrenant, ilustrativ. Programul didactice
-promovarea sȘ i îîncurajarea selectat special spre a fi prezentat
talentelor; elevilor include lucraă ri orchestrale
- formarea gustului muzical; foarte accesibile, de mare
popularitate, din repertoriul
natȘional sȘ i internatȘional,
fragmente muzicale atractive, de o
raraă expresivitate melodicaă .
2. Pe cărările Elevii claselor I
patriei - Observarea directaă a - Vizitarea urmaă toarelor C sȘ i a II-a B
valorilor culturale sȘ i obiective turistice: Cetatea Prof. Berheci
spirituale din patrimoniul Șucevei, Planetariul, Muzeul de Alexandra Fotografii
istorico-geografic din Nordul stiintȘe ale naturii, Muzeul de Prof.
Moldovei Istorie, Atelier de olaă rit- Marginea, Moldovanu
- Știmularea interesului Graă dina Zoologicaă Raă daă utȘi. Mariana
elevilor pentru cunoasȘ terea
de locuri noi sȘ i pentru
studiul naturii (cunoasȘ terea
vegetatȘiei sȘ i a faunei,)
- CresȘ terea coeziunii
colectivelor de elevi sȘ i
consolidarea spiritului de
echipaă , a relatiilor de
prietenie, stabilirea unui
climat de îîncredere sȘ i caă lduraă
sufletescaă favorabil
comunicaă rii deschise sȘ i unei
bune socializaă ri;

3. Micii artiști -Consolidarea deprinderilor Activitate practicaă : Elevii ȘȘ colii ExpozitȘie de


de muncaă îîn echipaă sȘ i de -desene cu tema O excursie de Gimnaziale Nr. desene
muncaă independentaă neuitat 10 Turul
-dezvoltarea spiritului -Turul Galeriei Prof. Alexandra Galeriei
competitiv Berheci diplome
-aprecierea compozitȘiilor
proprii sȘ i a celorlalte echipe; Lucru pe echipe:
-manevrarea corectaă a Concurs- Cel mai frumos ou
instrumentelor de lucru Oul -mozaic
4. Mânuțele -Promovarea mesȘ tesȘ ugurilor Vizitaă la atelierul de olaă rit KUTY
dibace traditȘionale, a traditȘiilor, a CERAMICȘ. Elevii clasei I C Lucraă rile
obiceiurilor din satul vechi; - Observarea pasȘ ilor de lucru Prof. Alexandra copiilor
- Deprinderea tehnicilor de pentru realizarea vaselor Berheci
lucru pentru olaă rit; din lut ;
-dezvoltarea motricitaă tȘii - Decorarea obiectelor din
fine,
a simtȘului artistic sȘ i a lut;
creativitaă tȘii.

-Elevii clasei I
În - dezvoltarea interesului fatȘaă C
așteptarea de traditȘiile romaî nilor; -prof.
sărbătorilor - cunoasȘ terea de caă tre elevi a Activitaă tȘi culturale Alexandra
pascale îînsemnaă taă tȘii saă rbaă torii Berheci Lucraă rile
Pascale; - Povestea oului de PasȘ te; copiilor
- dobaî ndirea de noi - Felicitaă ri de PasȘ te
cunosȘ tintȘe; Ouaă colorate îîn cosȘ asȘ ezate.
- eficientizarea muncii îîn
echipaă ;
- realizarea de picturi,
desene, ouaă pictate;
-saă identifice obiceiurile
specific acestei saă rbaă tori.
5. Un mediu - formarea sȘ i exersarea unor
curat deprinderi de îîngrijire sȘ i Activitate ecologicaă Elevii ȘȘ colii fotografii
pentru o ocrotire a mediului Gimnaziale Nr.
viață îînconjuraă tor; - Copiii vor participa la 10
sănătoasă - cunoasȘ terea importantȘei ”curaă tȘenia de primaă varaă ” Cadrele
paă straă rii curaă tȘeniei îîn naturaă ; didactice
Dezvoltarea atitudinii de
ocrotire sȘ i conservare a
mediului îînconjuraă tor îîn
graă dinitȘaă
Volum 1 number 2 87
- aplicarea unor reguli de
comportare pentru
asigurarea saă naă taă tȘii omului sȘ i
a naturii.

Prof. îînv. presȘ colar,

Berheci Alexandra