Sunteți pe pagina 1din 4

TESTAREA INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Analiza evaluării iniţiale.


Concluziile testării iniţiale.
Plan de măsuri şi activităţi

Şcoala Gimnazială Nr.1 Săliște de Vașcău


Disciplina: Limba și literatura română
Profesor: Terme Alexandra Ioana
An școlar 2018-2019

Clasa a V-a
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
2 0 1 0 0 0 0 2 1 5,14
obţinute
Au participat la testarea iniţială: 7 elevi
Promovaţi: 4 Nepromovaţi: 3

Clasa a VI-a
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
1 0 1 0 0 1 0 0 0 4
obţinute
Au participat la testarea iniţială: 3 elevi
Promovaţi: 1 Nepromovaţi: 2

Clasa A VII-a A
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
0 0 1 0 2 0 0 1 3 7
obţinute
Au participat la testarea iniţială: 7 elevi
Promovaţi:6 Nepromovaţi: 1
2

Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale


Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba și literatura
română de către elevii claselor V-VII permite descrierea detaliată a problemelor și a
dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial, dar și evidenţierea
punctelor tari și slabe ale acestora, după cum reiese din lucrările supuse analizei.

La clasa a V-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:


 despărţirea cuvintelor în silabe
 de ortografie și de puncţuaţie – sesizarea rolului semnelor de ortografie
și de punctuaţie într-un text și utilizarea corectă / adecvată a acestora;
 de identificare a părţilor de vorbire și a părţilor de propoziţie;
 de diferenţiere a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive datorate lipsei
de lectură.

La clasa a VI-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:


 de fonetică, de vocabular și de semantică – identificarea corectă a
sunetelor dintr-un cuvânt, recunoașterea categoriilor semantice învăţate,
sinonime și antonime;
 de identificare a părţilor de vorbire și a părţilor de propoziţie,
identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice;
 de diferenţiere a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
 de identificare a modurilor de expunere prezente într-un text dat/ citat –
naraţiunea, descrierea, dialogul;
 de identificare a valorii expresive și a semnificaţiei unor figuri de stil –
epitet, comparaţie, personificare.
 de organizare coerentă, logică și expresivă a ideilor în scris;
 de formulare a ideilor principale dintr-un text sau de redactare a unui
rezumat al fragmentului / textului dat / ciatat;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive datorate lipsei
de lectură.

La clasa a VII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:


 de identificare a părţilor de vorbire și a părţilor de propoziţie –
identificarea cazurilor substantivului și a modurilor și timpurilor verbale,
identificarea funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice etc.;
 de recunoaștere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de
vorbire;

2
3

 de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice și a


semnificaţiei unor figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie,
personificare, metaforă;
 de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;
 de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive datorate lipsei
de lectură;
 de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii
în raport cu o temă dată.

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


 cunoașterea aprofundată a  probleme de ortografie și
elementelor de fonetică, vocabular și punctuaţie;
semantică;  însușirea precară a elementelor de
 identificarea relativ corectă a fonetică și vocabular;
părţilor de vorbire și a părţilor de  dificultăţi de identificare a părţilor
propoziţie și discriminarea acestora; de vorbire și a părţilor de propoziţie
 identificarea corectă modurilor de și de discriminare a acestora;
expunere prezente într-un text dat /  dificultăţi de exprimare corectă,
citat–naraţiunea, descrierea, dialogul, coerentă, expresivă și adecvată
monologul; diferitelor tipuri de texte pe care
 formularea corectă a ideilor trebuie să le redacteze;
principale dintr-un text sau de  dificultăţi de identificare a valorii
redactare a unui rezumat al expresive și a semnificaţiei unor figuri
fragmentului / textului dat / citat; de stil din textele literare;
 redactarea corectă a unui rezumat;  probleme de comentare /
 identificarea trăsăturilor fizice și interpretare sumară a unor secvenţe
morale ale personajelor prezente în textuale;
diverse fragmente de texte literare;  însușirea mai puţin temeinică a
 identificarea corectă a procedeelor structurii și a tehnicii de redactare a
de expresivitate artistică; compunerilor narative, descriptive și
dialogate;
 dificultăţi de exprimare a unui
punct de vedere argumentat sau a
propriei opinii în raport cu o temă
dată;
 dificultăţi de integrare adecvată a
unor argumente în exprimarea unui
punct de vedere;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 promovarea cu succes a  corigenţa și / sau repetenţia;
evaluarilor interne și externe de pe  dezinteresul și / sau abandonul

3
4

parcursul actualului an școlar; școlar;


 finalizarea cu succes a anului  reducerea și / sau absenţa
școlar și a ciclului gimnazial; perspectivelor educaţionale ulterioare
 posibilitatea de a continua studiile și abandonul școlar;
la un liceu cu profil teoretic sau la o  imposibilitatea de a urma un liceu
școală profesională (SAM), în funţie cu profil teoretic sau la o școală
de profilul intelectual al elevului și de profesională (SAM) după finalizarea
rezultatele sale din ciclul gimnazial; ciclului gimnazial;
 posibilitatea integrării active,  imposibilitatea integrării active,
responsabile și competente în responsabile și competente în
societate și pe piaţa muncii, și chiar societate și pe piaţa muncii și
realizarea unei cariere de succes; marginalizarea socială și profesională;

Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

În urma evaluării elevilor din clasele a V-a , a VI-a și a VII-a de la Şcoala


Gimnazială Nr.1 Săliște de Vașcău, la disciplina limba și literatura română se constată
că gradul de promovabilitate al elevilor este relativ mediu, iar rezultatele obţinute de
aceștia sunt, per ansamblu, slabe sau medii. Se poate remarca cu ușurinţă că nu
există performanţe deosebite în ceea ce privește rezultatele obţinute la disciplina
limba și literatura română, rezultate care vizează cunoștinţele asimilate și abilităţile
dobândite în anul anterior.
Se impun, prin urmare, o serie de măsuri și o planificare sistematică a
activităţilor care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se
ajunge la un grad de promovabilitate mai mare și a se atinge standardele de
performanţă vizate. Așadar am întocmit un plan de remediere și ameliorare la
disciplina limba și literatura română, urmând ca săptămânal elevii slabi și foarte slabi
să participe la orele stabilite pentru a-și remedia situaţia actuală.