Sunteți pe pagina 1din 3

Teologia Epistolei către Coloseni

Sinteză

Centralitatea mesajului epistolei este hritologia. Apostolul scrie despre cine este Isus
Hristos, iar pe acest fundament îi îndeamnă ca o viețuire virtuasă. Nucleul hristologic al epistolei
îi îndeamnă pe creștini: „Tot ceea ce faceţi, cu vorba sau cu fapta, să faceţi în Numele Domnului
Isus, mulţumind, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.” (Coloseni 3:17)

Temele teologice

1. Hristos și plinătatea Dumnezeirii


- Dumnezeu l-a împuternicit pe Hristos (1:27);
- Dumnezeu l-a înviat pe Hristos din morți (2:12);
- Hristos stă la dreapta Tatălui (3:1) + iar credincioșii sunt ascunși cu El în Dumnezeu (3:3);
- Hristos este numit Fiu al Tatălui (1:13);
- Hristos este identificat ca fii Dumnezeu (1:15-20, imnul hritologic);
- Hristos este imaginea vizibilă a Dumnezeului invizibil (1:15);
- Hristos este agentul creației (1:16) + Vezi în VT că numai Dumnezeu este Creator!;
- Hristos are supremația în toate lucrurile (1:18);
- În El locuiește plinătatea dumnezeirii (1:19);

2. Victoria lui Hristos prin moarte și înviere


Putem vorbi despre două creații: una veche și una nouă (biserica). Cea de-a doua creația a
fost făurită „prin ângele crucii Lui” (1:20). De asemenea, el a deschis ușa creștinilor spre
înviere, El fiind „întâiul născut dintre cei morți” (1:18).
- Vezi contrastul dintre vechea creație și noua creație în ontologia omenească, și
posibilitatea tranziției prin Hristos: „Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin
gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte,
ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;” (Coloseni 1:21-22)

1
- Învierea lui Hristos determină tranziția noastră spre învierea împreună cu El: „Dacă deci aţi
înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui
Dumnezeu.” (Coloseni 3:1)
- Oricine se ascunde în Hristos, este fără de pată prin dreptatea Lui, oferită în dar prin moarte în
înviere!

3. Domnia lui Hristos


a) Peste Creație: văzute nevăzute, domnii, stăpâniri...
- Atât peste creația veche, cât și peste creația nouă care se va arăta în momentul parusiei.
- Vezi 1:16-17;
b) Peste Biserică: El este capul Bisericii. El are autoritate absolută peste Biserică.
c) Peste casele noastre: „Spuneţi sănătate fraţilor din Laodiceea şi lui Nimfa, şi bisericii din casa
lui.” (Coloseni 4:15) În gândirea grecească, capul unei case era bărbatul, soțul, după cum spunea
Aristotel, singurul desemnat de natură pentru a conduce casa. Mai degrabă, aceasta nu este în
mod explicit o temă teologică, ci o aplicație a declarației că Isus Hristos este Domn!
d) Peste credincioși: (v. 3:11)
- Noi suntem sclavi ai lui Hritos. Suntem robi cu statul te fiu?! ... Până și sclavii erau
îndemnați să slujească stăpânilor lor , dar să facă lucrul ca pentru Domnul, cu ca pentru oameni.

4. Răspunsul ceștinilor la Domnia lui Hristos:


a) Închinarea – Creștinii sunte chemați la închinare liturgică și la închinare practică, ca mod de
viață.
b) Mulțumirea – Nu e o etichetă sau manieră, ci este realizarea faptului că Dumnezeu este sursa
tuturor lucrilor bune. Mulțumirea este o condiție a credinciosului, îndiferent de circumstanța prin
care trece.

5. Accesul la Puterea Domniei lui Hristos


a) Evanghelia: Hristos a împlinit pentru oameni mâtuirea. Cea mai bună definiție a Evnagheliei
este cea din Romani 1:16;
- Apostolul scrie că trebuie să ne depărtăm de traadiția umană (2:8) și să ne apropiem de
Evanghelie. (v. 1:23) Evancghelia era propovăduită prin predicare. Apostolul Pavel cerea de la
Dumnezeu „ușă de cuvânt”.

2
b) Apostolii (v. 1:1)
c) Credincoșii – ei trebuie să aibă cuvântul plin de har, să pășească în înțelepciune...

6. Apogeul domniei lui Hristos


Această temă are de-a face cu escatologia. În Epistolă, Apostolul ne asigură că prin
Hristos vom vi și noi înviați îi ziua finală. În Iudaism, învierea era folosită ca metaforă a
întoarcerii din exil.

...