Sunteți pe pagina 1din 3

Scurtă analiză comparativă a celor 2 Programe Operaționale Regionale ale României

Elemente introductive. Obiective generale

POR 20014-2020 vine în întâmpinarea obiectivelor stabilite de perioada anterioară de programare și


continuă viziunea de dezvoltare regională. Astfel, dacă obiectivul general al POR 2007-2013 viza
dezvoltărea economică, socială, echilibrarea teritorială şi durabilă a Regiunilor României, prin
concentrarea asupra polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale
mediului de afaceri, obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie cresterea competitivitatii
economice și îmbunatatirea conditiilor de viață ale comunitatilor locale si regionale.

Obiective specifice

POR 2007-2013 stabilește următoarele obiective specifice:

 Creșterea rolului economic și social al centrelor urbane, prin adoptarea unei abordări
policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor;
 Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor și în particular a accesibilităţii centrelor
urbane și a legăturilor cu zonele înconjurătoare;
 Creșterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor;
 Creșterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri
 Creșterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor
Obiectivele specifice ale POR 2014-2020 sunt rezumate în obiective tematice și axe prioritare :
Obiective tematice Axe Prioritare
OT 1 -Cconsolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a AP 1 - Transfer tehnologic
inovării
OT 3 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi AP 2 – Competitivitate IMM
mijlocii, a sectorului agricol, pescuitului şi acvaculturii
OT 4 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute AP 3 – Eficienţă energetică în clădiri publice 300
de dioxid de carbon în toate sectoarele AP 4 – Dezvoltare urbană
OT 6 - Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a AP 4 – Dezvoltare urbană
resurselor AP 5 – Patrimoniu cultural
OT 7 - Promovarea sistemelor de transport durabile şi AP 6 – Infrastructură de transport rutieră
eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor
majore
OT 8 - Promovarea ocupării forţei de muncă sustenabile și de AP 7 - Turism
calitate și sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
OT 9 - Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei AP 8 – Infrastructură sanitară și socială
AP 9 – Comunităţi marginalizate
OT 10 - Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot AP 10 – Infrastructura educaţională
parcursul vieţii
OT 11 - consolidarea capacităţii instituţionale şi o AP 11 - Cadastru
administraţie publică eficientă
Nu e cazul AP 12 – Asistenţă tehnică

Autorități de management, organisme intermediare


POR 2007-20131 POR 2014-202 2

Organizaţia Instituţia Responsabilit Autoritate/orga Instituţia Responsabilit


ăți nism ăți

Autoritatea de Ministerul Management, Autoritate de Ministerul Management


Management (AM Dezvoltării, gestionare, Management Dezvoltării ,gestionare,
POR) Lucrărilor implementare Regionale și implementar
Publice şi Administraţiei e
Locuinţelor Publice
Organismele 8 ADR-uri (OI- îndeplinirii Comitetele ADR–uri, Avizarea și de
Intermediare (OI) urile POR sunt atribuţiilor Regionale Prefecturi, a formularea
constituite în delegate de pentru Consilii recomandăril
structurile ADR) către elaborarea Judeţene, or şi
Autoritatea Autoritatea de Planurilor de servicii propunerilor
Naţională Management, Dezvoltare deconcentrate privind
pentru Turism Regională (CRP- ale instituţiilor conţinutul
uri publice centrale PDR-urilor,
precum
aprobarea

Autoritatea de Audit Autoritatea de Audit Autoritatea de Curtea de Audit


Audit din cadrul Audit Conturi
Curţii Române
de Conturi
Comitetul de Structura Aprobă Comitetul Ministerul Elaborarea
Monitorizare al naţională de tip criteriile de Consultativ Dezvoltării analizei socio-
Programului partenerial, fără selecţie ale pentru Regionale şi economice,
Operaţional Regional personalitate operaţiunilor Dezvoltare Administraţiei analizei
(CMPOR) juridică, (proiectelor) Regională Publice şi SWOT și
finanţate (CCDR) Ministerul dezbaterea
prin POR. Fondurilor axelor
Europene prioritare ale
Programului
Operaţional
Regional.

Autoritatea de Ministerul Certificarea


Certificare şi Plată Economiei şi declaraţiilor
Finanţelor de cheltuieli şi
a cererilor de
plată

Alocare financiară

1
POR 2007-2013 p. 107-108

2
POR 2014-2020 p. 236-238