Sunteți pe pagina 1din 69

ip izbitor

rulaltr.ria:
liii Pous-
a. pc cafc
r u l >C a r a - ^i^1' ,.^lX
i; de Pri- l/u rul oro
l cn l e n t a r e , SarQar''
ugr.rinface
orrtl trecc-
ln sec rl al XIX-lea
rurilor cli-
i care sltl-
n{ihc fari
Aceste att-
i Vermeer
impiedicit
lr-rnecd tttt
o b s e d a td e
o Llllltate:
:garfir ro;ie
L de t-narea
'ealitate ntt
;tc singurul
, e c i n ! em u l t
'ali
;i efec-

art incercat
ri alc culoiii
1i apoi cci

pcinttrt (, lra-,
16) (tlistur'srrt

.\\/lD : Nlarat.

;ii1i'l,l
i',, ,t in cure dontrrclte sintpliluleu
i.re eo inteleosci in yrertteu urtis-
''ij,|,,1,,,;',,,i1;,:,
iile or/ogonule- de e.tetttplrr
'turd
e bciii sint tributlre
',,r,,,!i,,,1'itlrul
.forntut tle diugonulele celor
!,],,',,,
rul)elereu nticilor laturi ule
, Bru.tclle.s,,)fu.ste de.sBeuu.r
. f o t o G i r u u d o r t) .
C o n s t r u c t i ao r t o s o n a l d domeniul arhitecturii sint Boullde gi apoi
Ledoux.
Este lesene de urmdrit cum se afirmd,
Am vdzut ci la sfirsitul secolului al XV[I- incet, personalitatea sa, chiar in aspectul
lea, $coala nu mai promova decit lipsa de cel mai exterior al operei sale,in decorulile
gust gi dulcegdriile. Ea se afla la capdtul de arhitecturi. Fundalul tabloului sdu dis-
puterilor cind apare David, un artist capa- tins cu Premiul Romei, pilagtrii gi coloanelc
bil sd ii redeaun nou ideal, sd-i insufle(eascd ionice, frizele cu grifoni, basoreliefurilein-
fantomele si zeii morli cu singelesdu revo- castrate apar{in celui mai pur stil Ludovic
lu!ionar. al XVI-lea. in Belizarie, aceleagi coloane
Toli cercetdtorii au insistat asupra mira- au canelurile roase de timp: David a vdzut,
colului pe care l-a produs sederea sa la qi i-au pldcut, ruinele romane. El va pdstra
Roma. A plecat ca elev al lui Boucher, acele baze cu dublu cilindru in Andromaca.
decorator al buduarului Mariei Guimard, \n Portretul contelui Potocki apare insti
dar Roma il uluiegte, il < opereazd de ca- pereteleparalel cu tabloul, adevdrat fundal
taracta > de care suferise pind atunci ; din de frizd, rece 9i gol. O ultimd timiditate il
cel de al doilea voiai aduce cu sine Jurd- determind totugi sd puni pe acest zid o
ntintul Horayilor. in iiuda actiunii timpului iederd. in Andromaca acest zid se afld ir-r
care gterge multe contraste ;i face de nein- umbrd, fiind acoperit de o draperie. Abia
leles multe scandaluri, noutatea acestei cu Hora{ii (anul urmdtor, 1784) David de-
opere este mare. Sd fie o consecin{d. a con- vine mai indrdzne{: pentru prima datd un
tactului cu antichitatea ? Toli pictorii fran- artist propune, in arta francezd, coloane
cezi mergeau atunci la Roma, dar ei nu dorice grece;ti fdrd. baze; dealtfel trebuie
mai gtiau sd priveascd. Basoreliefurile, sar- si remarcdm cd arcadele aparJin aici mai
cofagele romane desfdgurau prin fa{a ochi- degrabd arhitecturii lui Ledoux decit celei
lor lui David compozilii foarte simple, an- g r e c e ; i i s a u r o m a n e . i n s f i r g i t , c u B r u t t r s .
gulare, fixate bine in cadre dreptunghiulare incurajat gi de succesulde pina acum, David
g i i n o p o z i l i e t o t a l d c u a c e a < v i o i c i u n e r , construie$te un adevdrat antablament de
<<cdldurd>>,gi cu acele<<membre indoite cu c o l o n a d d d o r i c d . S t i l u l n o u e s t e a d o p t a t :
gralie >>pe care i le recomanda maestrul i seimitd mobilele,coafurile; David lanseazit
sdu. Dar gi Poussin ii studiase cu pasiune m o d a .
pe antici. El introdusese in lucrdrile sale
acel simf al frizei, acea frontalitate. In acest
caz opeta lui David sd insemne oare o
intoarcere la Poussin? O asemeneapresu-
punere ar fi indreptdlitd de tabloul Belizarie,
realtzat dupd prima cildtorie: acelagi stil
al peisajului, aceeagi mimicd ponderatd
(gestul refinut al soldatului). Dar Jurd-
mtntul Horayilor este cu totul altceva. Care Secolul al ]
favoritii a lu'
si fie pricina ? Mai intii pentru cd ambian(a cu o rigoare
romani se schimbase: erudifia, mai pulin montent ( Pa
filozoficd, a devenit mai exactd. Grecii sint pdtatelor R
la modi. $i apoi David este un artist in- ;i B. ImPret
altor douci 7
drdzne!: el este acela care va introduce in - aceasta vi
picturd stilul despuiat de amdnunte inutile,
208 grandios, ai cdrui inventatori curajo;i in
apor

iruir,
lcctul
rulile
.r dis-
lanelc
ilc in-
r do v t o
rloatre
rriizttt

pirstra
,l11QC{1.
: i t.rsii
fur.rdal
itate il
zid o
rfla 111
. Abia
vid de-
atii ttlr
:oloaue
tre br.rie
ici mai
rit celei
Bruttrs,
, David
cnt de
Joptat:
ruscatzit

DAVID: Sabinele.
Secolul al XI'lll-leu foloseo frccvent rebotcreu tnicilor lu/uri ale lreptungltiului; at'eastct ya fi sthetru
Jhtoritti u lui David, u elevilor sii ;i a ntultor altor urtitti ditt secolul al XIX-lea. Duvid o folose;te uici
cu o rigourt'uscati .si strupuloasd; nici utt ge.st, nici o lunce a ccirei direc{ie sd clepindd de inspiralia de
nronteilt ( Paris, Lurru. Arhivele Jbto ). Prin rubatereu loturilor nici ale dreptunghiului .se oblin laturile
pitrutalor R .rr R' ; reintretditrd diagonalete caIuilalt pitrat, R ;i R' pernrit sd se stabileasci orizontalele A
si B. Itnpreund tu u.yul tncdiurt, ute.ste linii itnpurt pin:a in doud.spre:ece pdtrate egale;i dau indllinteu
ultttr doud pdtrate in fincyie de rnurile triunghiuri <'ore u.teuzti ni;rdrile personajelor, Ralxtterca nu dd
-u(east( vine dc la sirte - o diti:iune regrrlatd dcclt in ca:ul itt cure cele douit luturi ale dreptutrgltitrlui
se afld in rttportul 3i1. 209
Dar si mergem mai departe: stilul nu vedere mai tehnic, sarpanta operelor sale.
este fdcu'r din decoruri gi accesorii,gi altele ceea ce ne surprinde mai intii este extrema
sint elementeleprin care David aduce ceva ei simplitate. Armdtura dreptunghiului ii
non in compozi{ie. El nu va pdstra mult este suficienti in aproape toate cazurile.Si
timp in tablourile sale mimica rezervatd a nu uitdm cd armitura nu constituie un stil :
personajelorlui Poussin, pleferind gesturile pictorii extrag de aici efectele cele mai va-
incordate, subliniate de repeti{ie. Un para- riate. David gtie sd degajeze din ea liniile
lelism al brafelor, existent in Belizarie, al ce vor marca puternic gustul sdu pentru
bralelor gi gambelor pe care-l intilnim la paralele si pentru direcfiile ortogonale: el
cei trei Horali qi chiar la tatdl lor, la vulturi are o predileclie pentru pdtratele ob{inute
gi la toate personajele din Jurdmintul arma- prin rabaterea laturii mici a tabloului pe
tei (la Versailles), si din nou al brafelor in latura mare. In Horalii, el traseazd cele
Leonida (triplu gest al purtdtorilor de co- doud pdtrate astfel oblinute, iar intretd-
roane). Orizontalele se opun cu violenlI ierea diagonalelor lor pe axul median fixeazd.
verticalelor: dispozi{ia ortogonald a Andro- partea de sus a acestui gen de frizd acoperitd
macdi (existentd in germene in lucrarea dis- la rindul ei de o serie de triunghiuri. Aceastd
tinsd cu Premiul Romei) este reluati intoc- compozi{ie atinge apogeul odatd cu Sabi-
mai" dar dezbdratd de orice artificiu, in nele, tablou care are rigoarea geometricd
admirabilul Marat. Verticalele qi orizonta- a unei epure: prin rabaterea laturilor mici
lele capltd duritate in Brutus, in timp ce pe cele mari rezultd doud verticale de o
femeile se inscriu intr-un triunghi r. Ten- parte gi de alta a secliunii mediane, pinza
siunea gestului, rigiditatea traseelor, funda- divizindu-se astfel in patru dreptunghiuri;
lul barat de un zid sau de o cortind, iatd pe de altd parte indllimea frizei (egald cu
mijloacele prin care David cautd intot- jumdtatea laturii mari) derivd la rindul ei
deauna sd evoce un basorelief brdzdat de din rabatere. Toate migcdrile personajelor
linii oblice ce se intretaie. Unitatea este gi detaliile fundalului sint stabilite pe dia-
ruptd in folosul unei compozilii in friza in gonalele dreptunghiurilor sau pe diagona-
care temele se succed. In aceasta rezidd in lele jumdtdlilor tabloului. Abuzul de dia-
primul rind noutatea lui David, cea care a gonale din aceastd compozi{ie are ceva mo-
fost blamatd de profesori gi care este de noton. Incoronarea este compusd pe aceeagi
naturd sd clarifice celebra frazd a lui Pierre, scheml, dar aici domind verticalele, a cdror
directorul Academiei 2. rigiditate conferd acestui portret colectiv o
Unele
Si fie oare arta lui David chiar foarte grandoare austerd. Leonida, cel mai slab presim!i
noud ? Dacd analizdm, dintr-un punct de gi mai lucrat dintre aceste tablouri izvorite tot Plas
dintr-o erudi{ie pulin penibili, demon-
basorelie
1 Dispunere frecventd la DAVID:. Andromaca, streazi cd, la capdtul unei perioade de OPera
15 ani, David rdmine credincios proce-
Horalii. A se vedea, de asemenea,triunghiurile stant rel
picioarelor <<in foarfece>. deelor sale. Este interesant de constatat
2 < Atunci, dJe, spuseseel in legdturd cu Brutus, ci elevii sdi vor adopta foarte adesea
cedeu rt
gralie c
n-aveli decit sd continuafi ! ln Horalii dvs. ali trasee similare.
agezat cele trei figuri pe aceeaqilinie gi a;a ceva de mint
Din opera a doi dintre acegti elevi va iegt
nu s-a vdzut niciodatd de cind se face picturd. Era inc
Azi, plasali personajul principal in umbrd . . .; e intreaga qcoali modern[: lui Ingres i
se
dur6, r
din ce in ce mai tare . . . Aveti, fdrd indoiali, vor aldtura purigtii formei, intelectualii;
Praxitel
dreptate, deoarece publicul considerd aceasta un Gros (mai bine orientat, ar fi putut fi un ( etrusc
lucru admirabil. Dar unde ali mai vdzut dvs. cd Goya francez) anun!6 in acelagi timp pe
se poate face o compozilie fdrd a folosi linia pira- aceeaq
midali?> Jules DAVID, Le peintre Louis David, Delacroix 9i o altd familie de spirite, aceeaa general
210 Paris, 1880, p. 57. lui G6ricault gi Courbet.
:lor sale,
extrema
;hiului ii
zurile. Sd
e un stil;
: mai va-
ea liniile
u pentru
onale: el
obtinute
rloului pe
eazd cele
r intretd-
tnfixeazd
acoperitd
i. Aceastd
cu Sabi-
eometricd
rilor mici
lale de o
rne, pinza
tunghiuri;
(egal6 cu
rindul ei
,rsonajelor
te pe dia-
: diagona-
*l de dia-
) ceva mo- INGRES: Romulus invingitorul lui Acron.
pe aceeagi (Paris, Ecole des Beaux Arts, foto Giraudon).
,le, a cdror
colectiv o
Unele lucrdri ale lui David ne fac sd greacd. A fost gi antichitatea lui Ingres,
mai slab
presimlim aparilia lui Ingres, dar ele rdmin foarte diferitd de cea a lui David. Dar Ingres
rri izvorite
i, demon- tot plastice, avind obsesia sculpturii gi a era gi <<gotic >, gi chiar un <<gotic > bizar.
rrioade de basoreliefului. Contemporanii lui ii reproqau aceasta. Nu
ios proce- Opera anticilor era in acea vreme con- ii convenea deloc gi se infuria. Nu il examina
constatat stant reprodusd prin gravura liniard, pro- decit pe Rafael. . . fdrd sd-qi dea seama cd
rte adesea cedeu rece gi didactic, dar care dd uneori prin Rafael gi cu ajutorul cunoa$terii lui
gralie conturului, mai ales cind este folosit devenea prerafaelit. Goticul sIu era Quat-
:levi va iegi de mina find gi sensibil5 a unui Flaxman. trocento-ul florentin, cu modeleul neted,
.ngres i se Era indrdgitd aceastd arti incremenitd gi contururile pu{in apdsate gi de mare puri-
rtelectualii; durd, mai apropiati de camee decit de tate.
rutut fi. un Praxitele; incintdtoarele scene de pe vasele Romulus invingdtorul lui Acron (de la
gi timp Pe < etrusce> gi statuile igi pdstrau in gravuri $coala de Bele Arte) este prima mare operd
rite, aceea a aceeagipuritate abstractd. Pentru o intreagd a lui Ingres qi una dintre cele mai frumoase.
generafie, ele au insemnat antichitatea, arta Imitarea anumitor detalii din Sabine esle 211
flaglantd: utonul, intilts pe ptinrinl, cste d a 1 5n r e i o d i i .A l h i t e c t L r l as i p e r s p e c t i v isr "i n t in unghi dr
chiar personajul vdzut pina la briu din foarte riguros ordonate pe pdtrate gi pe forlatd migc
tabloul lui David ; dealtfel, si in pictarea d i a g o n a l e l el o r , i a r p e r s o n a j e l ev i n s d s e jelor, toate
a d o l e s c e n ! i l o rI,n g r c s s e i r r s p i r i d i n a c e l a ; i aleze cuminfi in triunghiurile ce le sinl stau lttcrur
model. Dar David nu folosise oare si cl, rezervateI de garpan
fira schimbirri, lucritri mai vechi ? Ingres Arr liisat la nrml Oclaliscele,in carc accentuatd
oreia de la maestrul siu aceasti rneiodd arcuri de cerc, ca la Rafael si la italienii r-nai bine
supirdtoare. Dealtfel, opera sa se intilnegte la care linea Ingres, se asociazd diagona- Hipocrate,
cu Sabinelemai cu seamdsub raportul com- lelor. Marea odaliscd std culcati intre douir nrai apitsa
p o z i ; i e i .$ i d i n n o u p l t r a t e l e : I n g r e s a a l e s arcuri ale cdror centre se afld pe linia me-
aici o proporfie de ansamblu de doud pd- diand a dreptunghiului. Odalisc'q cu sclare
trate. impdrlirile in jumata{i gi sferturi sta- (Fogg Museum), de o mai mare complexi-
bilesc, prin jocul diagonalelor, un punct pe tate, este o purd construclie ingrista. Dia-
l i n i a r n e d i a n du n d e s e i n t r e t a i e a x e l e s i m e - gonalelecelor doui pdtrate rabdtute creeazi
irice ale lui Romulus si lanciei. Aici friza in centru un mic pdtrat ale cirui virfr.rri
davidiani este realizatii a;a cum a visat-o deiermind direct sau indirect locul verti-
David insugi, care nu a realizat niciodat.i calelor ;i orizontalelor celor mai importante.
una atii de perfectd; gi totugi nu este sigur Solul, balustrada coincid cu aceste linii.
cd lui David i-ar fi pldcut acest tablou (pe Arcurile de cerc ale ligurilor i;i au centrul
c a r e n u l - a c u n o s c u t ) .M o d e l e u l , i u c i s i v , c a in punctele in care verticaleleintilnesc mar-
in metal, te face sa te gindegti la cuvintele ginea superioarS. Nu putem spune nimic
lui Baudelaire, atit de clarvdzdtor ca intot- despre Baia turceascrT pentru cd la origine
deaunar ( Vigurosul gi pdtrunzdtorul talent ea era pdtratd, iar astdzro vedem circulard.
al d-lui Ingres>. ir-r fine opera este mult Figurile din coll lipsesc; se poate totu;i
prea ( goticd ) pentru ca sd-i fi pldcut lur observa cd axele mediane se impun aici irr
David, care rtu a fost niciodatd intr-o co- mai mare misur.l decit diagonalele.
mlrniune perfectit cu elevul sdu: existi in
acest tablou un efeb, vdzut din spate,cu D a v i d | e g i n d e ; t ec o m p o z i g i ac u r i g o u r e ; i
forme gingage,cu bucle, care esie un ade- sinceritate dar revolutia adusd de el in
varat paj al lui Benozzo Gozzoli, in timp picturd nu este decit aparentd. Ingres conr-
-,1
ce vecinul siu are acel farmec boiticellesc pune la fel, iar Gros, elevulfoarte credin-
p e c a r e I n g r e si l v a a t i n g e d i n c i n d i n c i n d . c i o s , d e ; i d e s t r . rdl e d i f e r i t , G r o s , r o m a n t i c u l
Apoteoza lui Honrer gi Sfintul Sintforian t i m i d , r e i a a d e s e ar e g u l i l e t r a d i l i o n a l e .
s i n t c o m p u s et o t p e p A t r a t e ; i n l e g d t u r dc u Arta lui David se prelungegte mai ales
- .,.'
plicticosul tablou Isus printre int'd!ali, pic- prin Gu6rin gi Girodet. Fedru ;i Hipolit
tat la sfirgitul viefii sale, operd ingrat5, in de Gu6rin (de la muzeul Luvlu) este un
care aplicarea unei metode line loc de in- f e l d e e x p o z e ud i d a c t i ca l m e t o d c i ; l a $ c o a l a
spiralie, Ingres ne invedereazd insugi felul d e B e l e A r t e e x i s t d u n d e s e nc u r i o s a l l u i
sdu de a proceda. El ne explicd de ce Girodet, un studiu foarte dezvoltat pentrtt
tabloul ne pare aga de bine construit: Hipocrate reJilzind tl(trurile lui Artaxerre
< Am incepert cu fundalul, cu arhitectura. ( P a r i s ,f c o a l a d e M e d i c i n a ) .i n a c e s td e s c r r
Liniile odatd trasate, am chemat una dr.rpd s i n t i n d i c a t et o a t e t r a s e e l e C . ompozilia esie
alta toate ligurile mele gi, docile, ele au chiar cea intilnita in Sabine: frizd ordonatit
v e n i t s 5 - g ii a l o c u l i n p e r s p e c t i v d.. . > 3 C i u - pe dublu pdtrat fiumdtatea laturii nrari ra.bii-
t u t d p e c e a m i c d ) g i p e v e r t i c a l e ,c a r e s i n t
Ingres rcit
3 Charles BLANC, Ingres, sa vie et sesouvrage.\, chiar jumitalile qi sferturile ld(imii. Girodet
aJ.) de Rufael
ztz Paris, 1870, p. 200. nu folosegtedecit diagonalelec.\ se iltretaie
a sint
i n u n g h i d r e p t , c e e ac e d d o r i s i d i t a t e o u t i n lari pe prima. Iatd un document destul de
gi pe
fo.r{atd m i qcarilor brafelor, gamlelor, d ia ja- rar. Artigtii ( compun I mai degrabdla nive-
sd se
sint J e l o r . t o a t e u r m i n d d o c i l a c e s t el i n i i . L a f , e l lul operei insdsi. Am vdzut ci traseele lui
stau lucrurile 9i in tablou; fidelitatea fatd Claude Lorrain nu erau decit nigte puncte
oe garpanta ortogonald este aici si mai de sprijin vizuale; aici re(eauaeste ca o
care
accentuatd: personajul din stinga se inclind cuscd, ce risci sd intemnileze imaginalia.
rlienii
gona- Ili bine pe oblicd, piciorul gol al lui SI vedem cum procedeazd, in opozilie
doud Hipocrate, eliberat de mantie, lubliniazd cu aceastdmetodd, G6ricault. pfuta Meduzei
I me- mai apdsat oblica urmdtoare, perpendicu- va fi unul dintre cele mai frumoase exemple
iclava
plexi-
Dia-
eeazd
'irfuri
verti-
tante.
linii.
lntrul
mar-
nimic
rigine
ulari.
totugi
ici in

lre 9i
el in
com-
:edin-
nticul

i ales
lipolil
le un
coala
al lui
entru
xerxe
desen
t este
onatd
rabd-
: sint
rodet rngresrdmtnecrectincios
retaie
,:!:i,j!?: ,lif"ki|4,2'2i:&:"r;:);"u,udo,,i;," arcuride cerc (ce anintesc
de Rafael Ei ri\ian) aduc aici mi;carea lor-balinsatd. Puritatea tiniilir iiiemei este conformd cu spiritul r\ -,1-)
operei. (Cantbridge, Fogg Museum,
foto Bulloz). tt5
CIRODET: Hipocrate, desen pregtititor. GIRODET: H i p o c r a t e r e f u z i n d c l a r L r r i l el L r i A r t a -
Aici insusi ortistul ne cle:vdluie scltenn sa. Princi-
piul este acela;i cct,ri /rr Rdpirea Sabinelor Iui Darid, Acolo untle nweltrii lucrea:d dupri o iclee proprie,
dar aplicarea lui este ;i tnai riguroctsci : dourispre- elevii sint bornbu.stiti ;i secturi, ;i nurttui sturtiittdu-i
zece pdtrate dirt care opt contpun o fi"izci. Diagonalele pe elevi descoperint adesea, sub fortrtu unor fortrtulc,
pdtratelor frizei sirrt singurele intrebuinlate. Nici secretele nne;trilor. Iil aceost(i operd u lui Girodet,
o ultd oltlicd nu t'a tdia qceastd intettlie ortogonald. trti;carea teatrald, arbitrarti o lui Hipocrctte;i n
Pe ptnzd, schenta este utor deplasatd spre dreapla, altor personale se e.rplica prin tenrlinla tle u trrttttt
irttrucit a fost eddugat un personaj in partea stingd. diagonalele pcitrotelor. ( Poris, $t'oula de Medititt:i,
( Poris, Ecole tlcs Be au.r Arts, foto Bullo: ) . fit o Giraudon).

- p o a t e u l t i m u l - d e c o n r p o z i t i ec u a d e - u f l r a ' r cc u m a i m u l t a f i d e l i t a t e .F o r n l a p l u t e i .
v d r a t c l a s i c d .P r i n t r e n u m e r o a s e l ec r o c h i u r i d i r e c { i a c a t a r g u l u i ,a x u l p e r s o n a j e l o r t, o i u l
g i s t u d i i , d e t o a t e f e l u r i l e ,p e c a r e G 6 r i c a r " r l t a s c u l t d d e n i 5 t e l i n i i c a r e s e i n ' i i l n e s cc u
l e - a f d c u t p e n t r u a c e s t t a b l o u , e x i s t d o j u m a i d { i l e , c u t r e i m i l e ; i s f e r t u r i l e; d e p a r i e
schild (la muzeul Luvru) care pare foarte d e a f i s d r d c i c i o a s d ,c o m p o z i t i a s e m d r e $ t e
d e z v o l t a t d ; l o a t e e l e m e n t e l es i n t a f e z a t e in felul acesta qi acoperd suprafafa cu o
a p r o a p e l a l o c u l l o r , p e r s o n a j e l ep o s e d d amploare, cu un fel de dezinvolturd, pe care
g e s t u r i l e d e f i n i t i v e i n c a r e s e i n c a r n e a z d schita nu te ldsa si o intrevezi. Acclo r'rrlde
i d e e a a r t i s t u l u i , s e n s u ls c e n e i .G d s i m a c o l o n u e r a d e c i t o i n g r a m i d i r e d e c o r p u r i , a p a t ' e
totul in afari de ordinea adevdratd. Se a c u m o u m a n i t a t e i n d u r e r a t d c a r e 1 1 i s e
poate spune cd din punct de vedere expresiv i m p u n e ,g i d i n p e n d u l a r e ae i e c h i l i b r a t i .t l e
c o m p o z i { i a e s t e d e f i n i t i v d , n u i n s d g i s u b o simetrie secretd,pare sd se inalte un cinicc
raportul compoziliei formale. Transpunind t r a g i c . A s t f e l p i c t o r u l n u s e s i m t e m a i s t i n -
schita pe pinzd, G6ricault o va supune j e n i t d e r e l e a u ad e c a r e a s c u l t i d e c i r r n l L r c l e
$arpanteifoarte simple gi foarte riguroase a p o e t d e d i s c i p l i n av e r s i f i c a t i e i O . are Victot'
214 a r m i t u r i i d r e p t r . r n g h i u l uP i . u l i n e i r a s e es i n t Hugo n-ar fi evocat mai bine in vet'sttt'l
decit in prozd aceastdpoveste, fdcutd parcd este decit picturd si al cirui scop rezidd in
pentru a-l inspira ? a ea insSgi, chiar Manet a ardtal dezinteres,
Ca gi imagierul Psaltirii Blanchei de Cqs- multd vreme, pentru compozilie. El urmeazi
tilia, Glricault se simte in largul sdu in adesea, fdrd nici un scrupul, traseul unui
geometria cireia i se supune. Procesul este tablou celebru : in Dejunul pe iarbd, o gra-
acelagi: invenfie, apoi armonie din care ia vurd dupd Rafael; in Balconul, Majas tn
naqtere,in cele din urm6, echilibrul. balcon de Goya: in Olympia, Venus din
Urbino.
ln legdturd cu aceasta,estepoate necesar
E fe ctulsur Dr izei si stabilim adevdrata cauzd a scandalului
provocat de Olympia. Cauza nu o constituie
Dar in toate acestea nu existi adevdrate subiectul, desigur, chiar daci tindra femeie,
noutdli formale. $i, lucru curios, cei care atit de pagnicd la Tifian, se ridicd gi ne
vor crea ceva nou si care vor modifica cu privegte cu indrdzneald; gi nici indrdzneala
adevdrat tehnica picturii, limbajul ei - sau mdgtii impenetrabile gi a privirii provoca-
tdcerea ei -, efectul ei asupra privirii toare, cici acestetrdsdturi marcaserd odini-
noastre, asupra spiritului gi sensibilitifii oard Maja desnuda a lui Goya. Atunci ? in
noastre . . . acegti moderni, acegti novatori ciuda valului de literaturd care s-a revdrsat
nu au fdcut multd vreme nimic pentru a pentru sau impotriva acesteifemei, trebuie
transforma compozilia. Tocmai in acest sd recunoagtem cd scandalul are o cauzd pur
domeniu rutina de atelier, poate pentru cd
a devenit ceva aproape inconstient, aclio-
neazd cu mai multi putere. $i la Delacroix
mai intilnim incd. rabaterea laturilor, mai
frecvent catre sfirgitul vielii sale. De fapt
Gros, G6ricault merg pe urmele clasicilor,
Delacroix pe ale barocilor, iar Courbet
aduce, in ordinea cdutdrilor, mai pulind
noutate decit s-ar crede. O inmorntintqre la
Ornsns este un portret colectiv compus pe
verticale cagi Incoronarea ; esteposibil chiar
ca Gustave Courbet sd se fi gindit la aceastd
apropiere. Atelierul este echilibrat simetric,
iar dispunerea personajelor nu este nouil
Artigtii au simfit o adevdratd sild pentru
problemele de compozilie 9i atitudinea
impresionistilor in fala peisajului o gdsim
deja in celebra butadd a lui Courbet:
< Cind Jer6me (mdgarul sdu) se opreste, eu
fac un peisaj >.

Chiar Manet, care poate fi considerat crea-


torul picturii moderne, al picturii care nu

a Vezi ceea ce spunea DELACROIX in aceastd


privinlii: < Vid in pictori p r o z a t o r ig i p o e J i . . . > GERICAULT: Pluta Meduzei,schild.
(19 septembrie1847). (Paris, Luvru, Arhivele foto). zt3
{ehnicl: absenla contpletd a clarobscurului. T h 6 o p h i l e G a u t i e r , a t i t d e f r a n c i n j u d c c i r -
Ne intoarcem astfel la aceaprobleml funda- l i l e s a l e , a r e m a r c a i p e b u n i d r e p t a t e:
m e n t a l da a d i n c i m i i p e c a r e a m c o m e n t a t - o < M o d e l e u l e s i e i n e x i s i e n t . U m b r e l e s i n i
indelung. Solulia h.ri Manet esic foarte indicate prin dungi de vopsea nrai nrul.i
noud. Daci am rezuma criticile pe care le-a s a u m a i p u { i n l a r g i> . 5 I a t d c o n t r i b u ! i ae s e n -
il
suscitat Olynpia la Salon, ldsind deoparte t i a l d a l u i M a n e t c a r e p r o p u n e a i c i c e e ac e
exceseledc lirnba.i,ele s-ar reduce la albea{a 5 Citat dc C. BATAII-LF, Moilet, Skira,
< p a l i c l i> ; i l a p l a t i t r r d i n c a p e r s o n a j L r l u i . 1 9 5 5 ,p . 6 2 .

GERICAULT: Pluta Meduzei, (Paris, Luvru, Arhivele foto).


$arpantti foarte simpld : armdtura dreptunghiului. Ca in nulte lucrdri ale lui Chardin, alegerea
onuntitor diviziuni 1l-1,114,116 pe cadru ;i trasarea unei serii de oblice pornind din aceste puncte. Divi-
ziunile in tei ale laturii superioare joacd aici erident rolul prirtcipa[.

Edou
Portret
provocd
acela;i
fricutd

Mauri
bloul
culori
il priv
( Mar
Oare ,
goala
in pi<
De fa
cati.
9i pe
in le;

6.s
Lettre:
iarbd 7. Ea estedezbrdcatdpentru cd nu este,
ccil- asemenea femeilor lui Ti{ian, Rubens 9i
a1c: a tuturor celorlal!i artigti, imbracata de
sillt clarobscur.
nLlli
Cine i-a sugerat lui Manet ideea Olym-
sell- piei, cu intregul ( scandal)>pe care l-a pro-
it ce vocat ? Riscdm aici o explica{ie: nudurile
,kinr, lui Utamaro; secretul Olympiei se gdsegte
poate in aceastd apropiere cdreia nu i s-a
acordat atenlia pe care o merita :in Portretul
lui Zola, schila Olympiei stit aldturi de o
stanrpdjaponezdgi are drept fundal o repro-
ducere dupa Veliizquez.
I )r I't-
Mai tirziu Manet va fi influenfat, fdri s-o
mdrturiseascd, desigur, de compozi{ia lui
Degas, dupd cum va fi. influen{at gi de
pictura impresionistilor. Il vor atrage ;i pe
el aranjamentele surprinzdtoare care deru-
teazd 9i incitd imaginalia ( Bar la Folies-
Bergire), dar, totugi, Yellzquez este cel
care il obsedeazd,Yelazquez al cdrui aport,
din punctul de vedere al discu{iei noastre,

ffi
il constituie mai ales compoziliile surprize,
dispunerile neagteptate gi inversate din
Meninele ;r Torcdtoarele.
Edor-rard MANET: Portretul lui Emile Zola.
Portretul unui scriitor a cdrui sinceritate tn scris
provocase scartdol. Calitdlile acestui portret stnt de Prima noutate importantd a secolului al
ocela;i ordin : execulie liberd, Jdrd nici o concesie
XIX-lea, in ceea ce privegte ordonan,ta
fdcutd procedeelor ; nunni compozilia nui rdmine
clasic'd. ( Paris, Luvru,foto Giraudon ) . tabloului, o va aduce Degas.
Isi incepe cdutdrile in portret, chiar dacd

ffi Maurice Denis va defini mai tirziu: < Ta-


bloul este o suprafatd pland acoperitd de
culori . . . > Degas il in{elegepe Manet, dar
il privegtecu un ochi ager atunci cind scrie:
< Manet . . . o carte de joc fdrd relief.> 6
Oare aceastdfemeie $ocheazdpentru ce este
portretul era o formuld incremenitd. Por-
tretele lui Ingres, Delacroix, chiar cele ale
lui Manet, cu un pdtrat de lumind in col1,
nu sint compuse altfel decit cele ale lui
Tintoretto. Degas realizeazd Femeia cu cri-
zanteme (1865), mai tirziu Femeiq cu posti;a
(1872), ambele femei fiind agezate intr-o
goal5 ? Dar cite femei goale n-am vdzut parte, privind aiurea, in timp ce subiectul
in pictura facuta de-a lungul timpurilor ! principal este un buchet 8. Orchestrele
De fapt, Olympia nu este goald, ci dezbrd-
cat5. Aceasta este impresia pe care o lasd 7 < Existd una, in Dejunul pe iarbd de Manet,
gi pe care Odilon Redon a exprimat-o care se va grribi sd se imbrace dupd indispoziiia

n
provocatd de nepl5cereade a sta pe iarba rece . , . )),
in legdturd cu sora ei din Dejunul pe Odilon REDON, A soi-n?me,1888, l4 mai.
8 < Poate pentru prima datd in istoria picturii,
8 Scrisoare critre Henri Rouurt, 2 l 882, portretul scapd definiliei sale abstracte,el se inte- .\1 f-7

L e t t r e s c l e D e g n s , P a r i s , 1 9 3l . greazd in viatri; fiinlei umane nu-i mai este indea- ltl


DAUMIER: Crochiu rnuzicalnr.. 16.
Orchestra in tintp ce se interpreteazd o tragedie,
(Litografie, Paris, Bihliothdtlue Nationali),
DEGAS: Le Caf6 concert aux Arnbassadeurs
(LIuzeul din Lyon, foto Bulloz).
' ' Desenele lui Guys, .rtontpele lui Govorni .si Daumier
, :' i-au dezydluit lui Degu.s o nouri esteticti, de un

E proJitnd realistrt; yeritabilti secliune in conediu


rtnrtnti, eutenticci poezie, dezbciratci cle idealisnu!
riditol ol epocli. Degas ta inlelege qcectstd !ecyie si,
bct:intlu-se pe cultura so solidri, va $ti s(i prit,eascci
in jur cu o sensibilitate cu totul ttoLtd.

{:' .
( 1 8 6 8 - 1 8 7 2 ) , p o r t r e t e c o l e c t i v e ,s i n t c o m -
p o z i t i i d i n c e i n c e m a i s e c t i o n a i eD . e acum
inainLe fiecare tablou va oferi o pllnere in
KI
jr"rns sufletul sau chipul, ea face parte dintr-un
mediu si se modificd. Ea nu mai este rezumatul
permanent al unei intregi eristcnte, lizibile in paci
trecutul ca ;i in viitorul sau, ci un minut de sensi- unul
bilitate. realizat din trdsdturile sale de moment. Po
din haina purtatd in acea zi, din decorul interio-
rului sau al loculuj public unde ochiul pictorului influr
a s u r p r i n s - o i n t r - o c l i p d d e m i ; c a r e s a u d e r e p a o s .> inven
Ar
218 H, FOCILLON, La peinture des XIX( et XX|
s l d c l e s .P a r i s , 1 9 2 8 , p . 1 8 2 . stam
ten{ei temelor $i compozifiilor a fost mult
lgedie.
'e).
mai mare decit se spune de obicei. Era
insi vorba de reproduceri dupi tablouli
iadcurs vechi. in secolul al XIX-lea, stampa de
Io ItIrrler actualitate, sub forma gravurilor pe lemn
de urt sau a litografiilor, invadeazdjurnalele gi va
onedi0 duce la crearea unor capodoperee. Scene
'alistrtul din viala cea mai familiara sint < schilate>
tclie;i,
'iveascd de Daumier sau Gavarni aga cum sint ele
1. povestite de Balzac; dar pictorii nu se
g i n d e s cs I l e t r a n s p u n i p e p i n z d . $ i t o t u ; i
citd innoire aduc ele. Expresia <(punere in
pagind>, care-fi vine imediat in minte cind
4.,
'i',
estevorba de o operd a lui Degas, ne spune
cd trebuie sd-i cdutdm modelele in dome-
niul car(ii sau al ziarului. Este deci foarte
adevdrat cd anumite subiecteale lui Degas
reclamd pentru contemporani in mod impe-
rios o legendd: < Iatd nigte femei la uqa
unei cafenele. Una din ele igi plesnegte
unghia de dinte spunind : ,,Pune-li pofta-n
c u i " , c a r e e u n i n t r e g p o e m .> 1 0 M a r e l e
iniliator pare si fie deci Daumier, care a
imprimat stampei satirice de actualitate o
originalitate profundd, secliondri neobig-
nuite pind atunci, o repartilie indrdzneald
a negrurilor, si va fi primul care, deqi cu
mai pu!ina vervd, a incercat sd-gitranspund
subiectele desenelor ir.r picturd. < Privi{i
aceste spdldtorese, va spllne A. Silvestre
despre cele ale lui Degas, uitindu-te la ele,
de la distanfd, ai crede cd sint ale lui
Daumier. >>11
Degas acordl cel pu!in acelagiinteres
stampei japoneze ca gi celei de actualitate.
El o scruteazdca gi Manet, dar nu extrage
d i n e a a c e e a g li e c l i e . D i n a r t a j a p o n e z d e l
KIYONACA: Fernei pe o rcrasd, stanpti.
( Poris, Mu:eul Guitnet ).
e Cu o jumdtate de secol mai devrene, Go1,a
pagind ineditd, o prezentare uimitoare a examinase caricaturile din tin-roul sdu. de la carc
ra prelua nu numai rirulcnta, ci si arrbescul.
u t l u i s u b j e c te l i n s u s i n e a s t e p t a t . Admirabilele sale desen: aLl o pLlnere in pagind
Poate ci se cuvine sd insistdm aici asupra originalii;i le datorcazd mult accstor caricartuli.
influenfei exercitate de stampl gi de o 1 0G . R I V I E R E . 1 8 7 7 ( c i t a t
de P. Cabannc.
inven{ie gi rnai noud incd, fotografia. Dcgri,r. Paris. 1957. p. I | 3).
Artistii se foloseau de multd vreme de r1 Citat de P.A.
LEMOISNE. Desas et .rort
stampe. inriurirea acestora asupra persis- o ( ' 1 1 r ' , ' cP. i u i s . l 9 4 t ) . 219
L
c a u t d s d i n t r o d u c d i n p i c l u l a f r a r t c e z dn u
aplat-urile, ci arabescul. paralelele de-a
+: :: \slr.
o ."1; , ,,ja
tr.' t.:t::n;,"
curmezi;ul unei perspeciive neobignuite, (t

precum ;i spiritul, acea r n a n i e r d atit d e .tti itt


2 '',+
-::,
t iulo
delicata de a spune lucrurile cele mai cea ,
i r r t i r n e .A r a b e s c u la r e s u p l e , t euan e i t r d s i t u r i .: pune(
de penel in Fetneiecu ciinele (Oslo), Leclia de or,
d e d a n s( P h i l a d e l p h i a ;)i , m a i t i r z i u , i n r e a l i - t'ulu i
:.: Itouo
zarea anumitor figr,rrivdzule din spate ale Degu
Baigneuse-lor. Tdieturile neprevdzute prin le r.\o
iutit
ctI oc
0pQr?

DEGAS: Femei in fata unei cafenele. DEGAS: Fenreie intlind irr cadd, pa,stel.
(Poris, Luvru, Arhivele foro). ( Nex York, Metropolitan Mttseunt ),
Vorbintl ltt 1885 despre itrtpre.siottisti,Degus spun?d :
<<Ant incercal tnereu sd-i conring pe colegii ntei sd
(aute noi cotnbinalii in tlontenitl desenului ; cottsider
p o r t a n [ i v e r t i c a l i ,s f e r e l el u m i n o a s ec a n i ; t e (d este un dotneniu tnai .fecund decit cel ul culorii ;
lanterne japor.reze (Cintecul ciinelui, la d a r e i n u a u r r u t , s c i n t d a . s c u l t e . s it r u u r n r r t t o u l t t i
Nerv York, Caft-concert aux Anrbasseeleurs, d i r e c l i e > t .( l l ' a l t e r S i c k e r t , B u r l i n g t o n M a g a z i n e ,
la Lyon) pot fi puse in legdturi cu opera noietnbrie l9l7 ). Forrrnliu clasica u lui Degus l-u
lui Kiyonaga, din ale cdrui stampe Degas fdcut, intr-oletdr, .sd fie noi con;tient de pntltlerrtele
cotrtpo:i1iei decit erau prietenii srii. Dintr-o artti
a v e a c i t e v a i n c o l e c ( i al u i ; l a f e l p a r a l e l e l e qtit de noud cutn ero stttrttpujaponc:d. cl nu c.ttrdgt'u.
oblice din Absintul si din Dansatoare lo curtt fdceau unii dintre contentporunii stii, o tchnicd
b a r t i e t c .s a u c h i a r f i g u r i l e c i u d a r s e c t i o n a t e bazcttd pe citet,u a.settrdtrdriJucile; dirrtpotrivd el
cduta sd inleleagd ;i .tti def neoscd nouttilile plu.;rice pc
ca cefe dtn Lq teatru (Paris, Durand-Ruel) 12.
cure !e oducea eceqsti artti. La Kiyo;;agu, cu -l Khci:e.
-1felinare,ri ni;te balustrnde este cr()(dtd o [ntrcu.t]ti
1e Am vdzut cd ideile nae;trilor sint erprimate
220 c u n r a i n r u l t ; l i n s i s t e n t i i i n l u c r d r i l e e l e ri l o r . M a r y
ottnosferd; prin cele citeva fenei cc .\teu l( terdsu
unei caJcnele Dc,qas utinge ucela;i re:ultut,
UTAMARO: Femeie scildindu-se, s[ampd. in sfirqit, nu ne surprinde faptul cd Degas
( Paris, Muzeul Guintet ). aprecia fotografia, noua invenfie, gi cd a
Guys, Gavarni, Dauntier l-au fdcut pe Degas qtiut sd se foloseascd de ea ca artist. El
sd tnyeleagd resursele pe care i le oferd pictorului fotografia in aminunt scene intregi inainte
via|a cotidiand - cea a muncii, a intrecerilor hipice,
de a le picta. Cit despre instantanee, ce nu
cea frivold sau teatrald. Stampele japoneze ti pro-
puneau aproape acelea;i subiecte, dar cu un plus puteau fi, realizate decit in plein-air, a ydz:ut
de originalitate : o cercetare pasionatd a Iiniei arabes- multe din acestea $i s-a amuzat: spiritul
cului ;i, in consecinld, o punere in pagind cu totul lor il regdsim in Scend de cafenea, citati mai
noud, surprinzdtoare, adesea de o mare frumusele.
sus (1877), 9i mai ales in Bursa (1878) in
Degas gdseEte in stampe confirmarea cdutdrilor sale
personale tn materie de desen. EI va merge pind acolo care ciliva domni cu joben par surprinli.
tncit va lmprumuta de la Utamaro subiectul favorit Admirabil la Degas este faptul ci el
al acestuia, o femeie fdcindu-;i toaleta, subiect ce ajunge la o sintezi gi gtie si impund acest
apare Ia Degas cdtre 1875 ;i pe care-l va picta ;il stil nou. La inceput subiectele il domind:
va relua pind la sfir;itul vielii.
tablourile sale ar putea avea dedesubt cite o
legendd. Apoi dispare subiectul: numai un
colt de scend luminat, o femeie in cadd,
ii sint de ajuns pentru a realiza acele
dezechilibre, acele sectiondri neobignuite.
Spre sfirgitul vielii, arta sa se epureazd;
citeva linii frinte devin pentru el un punct
de sprijin suficient; culoarea triumfd gi
iradiazd pe suprafete scandate de drepte
colturoase.

Manet igi va insugi acest stil ( La caf6-


concert, 1878,Baltimore), iar apoi impresio-
nigtii, care nu vor reline din el rafinamenlul
savant, ci numai gustul pentru instantaneu.
Degas lucra in atelier qi numai cu ajuto;ul a
numeroase calcuri ajungea la compozilia
definitivd care, in ciuda aspectului sdu
spontan, era indelung lucratd. N-ar fi
acceptat niciodatd ca un tablou sd fie o
6tel. / (fereastrd deschisl spre naturd).
).
i spunea: Fereastia deschisd spre naturd este apa-
'ii mei sd
ratul fotografic care igi deschide obiectivul
; consider gi inregistreazi ceea ce vede: program destul
I culorii :
ut o altd de ugor de urmat cind vrei sI pictezi un
/Iagazine, peisaj. Impresionigtii lucreazi dupi un
Degas l-a motiv, indiferent care ar fi acesta.
toblemele
In ceea ce privegte lumina pe care ei o
ntr-o artd
'.extrdgea, caut6, aceasta este captatd mai ales pe
o tehnicd
,potrivd el Cassatt,cum a ardtat-o o expozilie recentd (Paris,
plastice Pe decembrie 1959), a imitat uneori indeaproape
:u 3 ghei;e, stampelejaponeze, folosind grafismul lor la expri-
o intreagd marea scenelor familiare. Ea si-a amintit intot- aal
I pe terqsa deauna de surprinzdtoarele lor puneri in pagind. zzl
ezultat,
suprafata apei : Sena, cimpiile acoperite cu Occidentalii doreau intotdeauna ca un pretext
sd justifice picturo ; baigneuses-/e erau in ntod
zd,padd sau inundate. < Impresionistul se necesor tovard;ele Dianei ; chiar Manet ctnd pictase
agazd pe malul riului, spune Th6odore Olympia, o incdrcase de literaturd. Statnpa japonezd
le va atrage atenlia artistilor europeni cd se pot face
Duret parafrazindu-l pe Courbet, ;i face
opere de artd cu subiectele cele mai simple qi chiar
un peisaj>. Cind este vorba insd de subiecte cu o economie incredibild de mijloace. Ce artist
cu personaje, metoda este mai dificild, de european poate rivaliza cu forla poeticd cu care
Hiroshiga traseazd citeva linii ce evocd ploaia ? In
aceea impresionigtii recurg mai rar la ea; Iucrarea La teatru, qi Degas cautd evocareo poeticci
dar 9i in acestcaz, ei se chinuiesc cu instan- cea mai intensd folosindu-se de un minimum de
taneul: femeile lui Claude Monet hoindresc, semne plastice. Liniile rabaterii ;i derivatele lor
servesc Ia circumscrierea ;i situarea unui personai
in spaliu. Degas le folose;te aici pentru a plasa un
evantai sau un bral, chiar o mind.

vislagi
Multe din pinzele sale, ca <<Aux Ambassadeurs>, visle .
(vezi ;i p. 218) sint compuse pe rabaterea micilor
Iaturi ale dreptunghiului ;i pe diagonalele RE, EF
Totr
ale semipdtratelor ; aceastd schemd este, in Iiniile ei pozilii
mari, cea ntai frecventd ; ;i totttti compozilia ne visla;it
pare ciudat de noud. Aceasta pentru cd Degas nu pe ar.
ne htfdyi;eazd numai teatul, cum o fdcuse Longhi,
de la
ci, printr-un cadraj tndrdznel, ne plaseazd ;i pe noi
acolo. Totul pare neprevdzut, neintenlionat, s-ar comp(
crede cd legile compoziliei stnt spulberate . . . este (
Forla lui Degas consld in faptul cd ;tie sd recurga opri a
Io legile compoziliei fdrd sd lase insd aceastd dupd e
impresie.
lcxl
tt10(l

I TISC
lCZ(i
fuca
'hiar
rlist
cQr(
'I
i tr
el ittl
't dc
r lor
sonui
;u Llll

DECAS'. La leatru, pastel.


( Puris, Col. Durancl-Ruel, foto Bullo: ).

vislagii lui Manet sau Renoir trag la Cei care pot fi numi!i postimpresionigti,
-1eurs>, visle . . . mai preocupali de compozilie decit primii,
nt ic ilo r Totu;i Renoir a realizat adevirate com- vor folosi serios achizi{iile genera!ieiprece-
?E, EF pozitii, dealtfel in spiritul tradi{iei ( Dejunul
'iniile dente. Toate lucrdrilelui Bonnard si Vuil-
ei
:itiu ne ri.sla;ilor,de la Washington, este construit lard pot fi caracterizateprin aceste doud
?90.\ ttu pe armdtura dreptunghir.rlui).Le Moulin formule : corttpozilii sec!ionote- conrpozilii
Longhi,
' pe ntti
de la Galette constituie un exemplu de clispersate.Bonnard nu face un mister din
compozilie intenlionat dispersata; gi folosirea foarfecelui. Reluind procedeelelui
rl, s-(lr
rute... cste o capodoperd; dar Renoir nu se va Degas, el descrieo scenl intreagd, apoi taie,
rectu'gd opri aici, iar ideea nu va fi. reluatd decit sacrilicd, neld.sinddecit un fragment. Com-
aceastd duod el. poziliile dispersatesint oblinute prin imprd;- 223
tierea unor pete colorate qi luminoase care regdsi cu adevdrat peretele,aceastdartd se
suprimd percep{ia spaliului gi < fac tapi- inrudeqte, cel pulin in faza ei de inceput,
serie>.Bonnard gi, mai ales, Vuillard sint cu arta decorativd atit de indrdgita in
maeqtri in acest gen de cornpozi{ii. Fdrd a epocd. Cum, pe de alti parte, tonurile sint

2 E.

?:
ftr
*.,f,

,+
*
s
:E
pu(in co
ff sclipitoa
,,*
€ \JC\_.'|| t(

Acester
RENOIR: Le Moulin de la Galette.
soliddpt
Pudra soarelui cerntndu-se, printre copaci, pe dansatori creeazd, prin alternanlele de umbrd ;i lumind' o viitor. C
impresie de dispersiune: ochiul spectatorului este indemnat sd se deplaseze pe intreaga pinzd, a;a cum ar de acea
ale
faie-o dacd s-ir afla in fala unei opere de Bruegel. Compozilia se bazeazd pe pdtratele loturilor mici Elnu'
dreptunghiului:
-patri doud verticale cad in asa fel inctt dacd am cobori axul tabloului, acesta s-ar vedea divizat
luminist
in benzi sensibil egale. Din tnaltul celor doud verticale pornesc oblice care sfir$esc in unghiurile de
jos ; o oblicd pornind din collul sting, de jos, ;i ajungind in ntijlocul laturii drepte, orienteazd spdtarul bdncii.
13 Vez
aaA Dejunul visla;ilor, Portretui doamnei Charpeniier-fi al fiicelor sale s/rrt compuse pe aceeaEi schemd, avind
lz+ tnsd una sau dond oblice in plus. (Paris, Luvru, Arhivele foto). SUTTER
lui Chevrr
rfta se tinde, cu tenacitate, cdtre un nou stil al
rceput, formei gi al repartitiei formelor; el va rein-
,ita in troduce geometria in compozifie.
Llesint Sd fie oare vorba de o revenire la trecut ?
Geometria are intotdeauna acelagi chip.
David, crezind cd realizeazd ceva nou, se
indepirteazd prea pufin de formulele trecu-
tului. Miracolul lui Seurat std in faptul ci
el se sustrage repetitiei: parcd ar reinventa
acele mari viduri lipsite de artificii, acele
verticale rigide tdind orizontale implacabile.
S-a crezut cd aga ceva nu a mai fost vdzut
vreodatd, cdci stilul gi tehnica pereau neo-
bisnuite; in realitate, ele existau deja la
Puvis de Chavannes.
Puvis de Chavannes nu este un produs al
$colii. Este un matematician care studiazd
Politehnica, apoi se formeazd. singur in
Italia, in fala frescelor florentine. El ia deci
contact direct cu sursa gi este poate primul
care redescoperl acel sim! al peretelui, acel
respect pentru zid, ceea ce constituise una
din ideile sdndtoase - atunci cind ea nu
era prea puritani - ale secolului al XIXJea.
Puvis este pulin puritan, dar in discrelia
sa existl mai ales un sim! foarte rafinat
pentru lumina ambienti. Nu voia el oare
sd prindd cu buricul degetului tonul de
UTAMARO: Toaleta, stantpd.
( Paris, Muzeul Guimet ).
umbrd gi de lumind pe monumentul pe
care-l avea de decorat ? Cine a impins mai
putin contrastante, se obtine evocareaunei departe rigoarea logicd a unei arte infr5lite
sclipitoare materii irizate. cu arhitectura ? Perspectiva lui, ca gi cea a
lui Veronese, este pulin clasicd, si la un
geometru ca el aceastd respingere volun-
Geometr ia pe per ete tard. a perspectivei matematice este foarte
Aceste noutdli nu oferd insd o bazd, prea semnificativ5: personajele din planul al
solida pentru ca pe ele sd se poatd clddi un doilea sint prea mari, iar arborii, cu valoare
l.umind, o viitor. Citeva spirite atente igi vor da seama monumentald, sint prea grogi; sint coloane,
a cum ar de aceasta,qi mai mult decit to!i, Seurat. sau mai degrabd pilastri, cdci Puvis de
mici ale El nu va ciuta numai sd a$eze tehnica Chavannes simplificd modeleul extrem de
n divizat luministd pe o bazd, gtiinlificri r3, ci ya mult. Lucreazd, ca qi Degas, pe calc, pentru
hiurile de
'ul bdncii. a sacrifica de fi.ecare datd citeva detalii.
13 Vezi in legdturd cu acest subiect textul lui
nd, avind Puvis nu este un discipol al lui Ingres. El
SUTTER, nota 9, cap. 7 9i, mai departe,textul
lui Chevreul, p. 227-228. nu cautd sd inchidi forma tot atit de atent. 225
Nu face parte din acea familie care se datd de veriicale care dau tonul general al
raporteazd la Virsta de aur a lui Ingres gi compozi,tiei: verticale, orizontale, aceste
la Sentiramisa lui Degas. Desenul siu are dominante sint afirmate cu insisten{d;
mai degrabd afinitdti cu cel al lui Millet. calme, bine delimitate, ele creeazd mari
Dar ceeace ne va re{ine atenlia in primul spafii goale. Dar aceastanu estetotul : intre
rind este seometria sa. Puvis de Chavannes acesteopt diviziuni Puvis igi alege punctele

frinte, d
struieqte
lini;tile;
de la Ly
pescqr,
Decor
este o fr
sd caute
in trei
stabili t
fdrd afa
de patrt
nind de
Puvis Ce CHAVANNES: Pidurea sacrd.
ziune la
in nulte din lucrdrile sale Puvis de Clnvannes ajunge la o diviziune tn opt pe cele douci ditnensiuni ;
ni;te oblice mari pornesc apoi din punctele alese ;i creeazd ritntul. ( Nu am indicat pe schenta de nni stinga p
sus, pentru indllime, decit diviziunea in petru ) . ( Muzeul din Lyott, fitto Giraudon ) ' impdr{ir
destul r
dant5.
Puvis
l a s d i r n p r e s i au n u i i n d e p e n d e n tp u { i t t t r u f a g . de sprijin ale marilor oblice care strdbai zilele n,
Geometria sa nu este o consecintda formu- intreaga operd cu un ritm inegal de linii noagten
lelor clasice; ea este gindite gi conceputi 1{ Diviziunea in opt pdrli a pinzei dd Ia 518 folosim
d e u n s p i r i t c e m a n i f e s t i i n c l i n a { i ep e n t r u gi 3/8 cezuri foarte apropiate de raportul dc aur; unor r
acesi gen de cerceidri. Sd privim marile lui dar avind in vedere cd Puvis a folosit la fel Ce Desigur
c o m p o z i l i i p e l a t : L u d u sp r o p a l r i 4 ( A m i e n s ) bine celelalte diviziuni in opt (6/8, 7/8 etc.) care pereli r
sau Inter artes et naluram (Rouen); intreaga nu au nitnic de-a face cu acest raport sau cu arnlo-
nicile sale, credem cd nu putem, fdrd a exagera
theonul
lalime este impdr(itd in doud; apoi cu faptele, sd apreciem compozitiile sale ca fiind orga- sintem
fiecare jumdtate se procedeaz[ la fel pind nizate pe raportul dc aur; acela;i lucru este valabil fi inser
226 ob{inem opt pdrti e-uale 14.Iaid opera brdz- si pentru Seurat.
al al
ceste
-nti'
mafi
intre
lctele

Puvis de CHAVANNES:
Decoratia marelui hemiciclu de la Sorbona.
Pdtratele ce porilesc din cele clouci extrentitriti rtu
inpart doar cotnpozi{ia in trei pdr{i, t'i rnarcheazd
;i cezurile si, inldnluinclu-se, creeazti urt ritnt rttcri
strtns in partea c'entrolti. ( Paris, foto Bulloz ).

frinte, de mari triunghiuri. in acestfel con- sau un Pantheon decorat in intregime de


struiegte Piidurea sacrit (la Lyon), Titrimuri Gauguin. . .
lini;tite gi chiar tablouri de gevaletca Toamna, Seurat este un elev al $colii, dar al unei
de la Lyon, pinzdpe indllime, sau Sdrmanul $coli care nu mai are decit o singurd doc-
pescar. trind, cea a domnului Ingres. De fapt,
Decoralia amfiteatrului de la Sorbona Seurat este un solitar. Duod cum afirmd
este o frizd atit de lungd incit Puvis a trebuit Robert Rey", la $coala de Belle Arte
sd caute un subterfugiu, un mijloc de a taia biblioteca este cea care trebuie sI-l fi atras
in trei aceaste bandd continud gi de a-i in mod deosebit.Citea gi din cdr(ile dispre-
stabili un centru, ffud a risca monotonia, luite de al1ii sau citite superficial el extrdgea
fdrd a face din ea un triptic. Atunci a rabdtut substan{a din care spiritul sdu clar gi
de patru ori laturile mici pe lungime por- riguros avea sA inchege un sistem coerent.
nind de la dreapta, pentru a fixa o divi- - ln 1878 sau 1879, Seurat a descoperit
ziune la stinga, gi de patru ori pornind de la tratatul lui Chevreul gi a gisit in el, printre
tnsiuni;
de ntui stinga pentru a fi.xa o diviziune la dreapta; altele, legea contrastului simultan al culo-
impdrlire foarte simpld in realitate, dar rilor. Ce ne spune aceastd lege? < Din
destul de discretd pentru a deveni obse- momentul in carc privim cu oarecareatenlie,
dantd. in acelagitimp, doud obiectecolorate,fiecare
Puvis de Chavannesestepulin apreciat in dintre ele este perceput nu in propria-i
strdbat zilele noastre; ar fi totu;i drept sd-i recu- culoare, adic[ a;a cum ar fi. apirut dacd.ar
le linii
noagtem contribulia lui reald in loc s-o fl fost vdzut izolat, ci intr-o tentd ce rezuIt1.
i la 5/8 folosim pe aceasta spre a acorda credit din culoarea proprie gi complementara
de aur; unor maegtri si asa destul de cunosculi. culorii celuilalt obiect. Pe de altd parte,
a fel Ce Desigur, el a avut mult noroc: i s-au oferit dacd culorile obiectelor nu sint in acelaqi
tc.) care
pereli din belqug (sa nu exagerdm: Pan- t o n , t o n u l c e l m a i l u m i n o s s e v a s t i n g e q i
)Ll ailno-
exagera theonul este acoperit cu orori !), in timp ce
nd orga- sintem nevoili sd ne gindim la ceea ce ar r5 La Renaissance du seiltineilt classique, Paris,
c valabil fi. insemnat un zid comandat lui Seurat. 1 9 3 1 ,p . 1 0 2 . 227
\ -\r
7
E

uneori fol.

SEURAT: Parada.
Caracteristicd pentru aceastd pinzd este o tdieturd ortogonald tntre linia superioard a rampei Si portantul
vertical din dreapta ; orizontala se afld foarte aproape de secyiunea de aur, dar nu ;i verticala. Dacd
aplicdm acestei compozitii scheno rabaterii micilor laturi ale dreptunghiului vom vedea imediat cum cele
doud Iinii cad riguros pe incruci;area diagonalelor dreptunghiului cu diagonalele pdtratului. Pe de altii
parte, proiecliie orizontale ale vtrfurilor micului pdtrat central stabilesc amplasamentul personajelor sau
delimiteazd locul pe care acestea il ocupd. Aceastd pinzd reprezintd chiar aplicarea frazei lui Sutter citata
ntai inainte : <<Cind dotninanta este orizontold se pot plasa, in succesiune, obiecte verticale, pentru cd
oceastd serie va co,tcura cu Iinia orizontald, tn timp ce o verticald izolatd ar crea o a doua unitate>>,
(New York, Co. Stephen C. Clarck)

tonul cel mai intunecat se va aprinde. In lor nu este decit un aspect,gi cel mai discu-
concluzie, ele vor apare, prin juxtapunere, tabil, al acestei arte cdutate ce se bazeazd
diferite de ceea ce sint in realitate. >>16 Aici pe o esteticd precisd gi congtientd1?.
nu avem decit un germene al studiilor lui R. Rey a relevat Lrn fapt foarte impor-
Seurat asupra opticii. Dar aplicarea in tant: Seurat citise atent, cu creionul in
picturd a legii contrastului simultan al culori-
1? M.E. SOURIAU (Y a-t-il une palette
fi'an-
rE E. CHEVREUL, De Ia loi du contrast sintul- gaise?in Art de France/1, Paris, 1962)relevd impor-
tani des couleurs et cle l'asortintent des objets colorls tan-tacercetdrilor intreprinse de Ferdinand Plateau
considerl cl'apris cette /oi, Paris, editia I, 1827, si inginerul Rosenstiehlasupra coloritului neoim-
228 edilia a II-a, 1889. presionigtilor.
D SEURAT: O dur-ninicd de vard la Grande Jatte.
Cu pttsiuneo so penlru geontetria e.yoctd, Seural o
ules aici, cct ;i in Parada, proporlio de 213 pentu
laturile tabloului. Diviziunile dote de artndturadrept-
unghiului coincid deci cu rabaterett laturilor ntici.
.'' Proiecliile orizontale ale virfurilor tniculLri pdtrttt
central defnesc, intersecttntl tliagonala laturilor
rabdtute,;esinteo lcitintii totale, in tintp ce, intretdind
'o
rliagonultt dreptungltiului, ele de/tnesc sfertul aceleaEi
Iungimi. Schentct periltite deci o contpoziyie disi-
F
metricd : jumcitatea clreaptd este inrydr{itd in trei,
itu' juntiitatea stlngii tn doud. Oblicele AB, CD, EF,
M GH, care se intretoie pe uxul yertical MM, sint
ilneori /blosite pentru ele insele ; uneori ele nu seryesc tlecit la clelinitotea persorurjelor. ( Chicago, Art
Institute, foto Giraudon ).

:Fs
.'.,,,

Dortantul
la. Daca
cum cele tl
. de qtlu
ielor sau
t*
'er citatd
oentru cd
unitate >>.
,*l
*il

ri discu-
bazeazd
17.

, impor-
onul in

lette.fran-
vd impor-
Ld Plateau
r.ri neoim-
Iatd construcliile pe care Ie propunent pentru aceste fguri:
^AdB

c) Liniile EE stnt luate pe punctele de tntretdim


axe' bl Cele Datru puncle de interseclie d ale diagon!'
a\ Rabaterile laturilor mici stabilesc cele doud pdtratelor ale diagonalelor jumdtd|ilor ;i ale liniilor t, b.
c-elor lelor iurndtd!ilor orizontale cu diagonalele,
;; ;;;;p;o ;i in stinga, AA. BB' Diagonale.le srabilesc banda verticald centald' Linia EE, in sttnga, este axul Jemeii din Granda
mtc patral
douti pdtrate aslfel oblinule deseneaza un Jatte.
;;;;;;i- ' ak cdrii proi'ecyii orizontale vor fi a' b' iar
cele verticale c, c'

AE d

e\ Iatd cum se stabilesc,in funclie de banda c.entala'. Fe


d\ Diagonalele fecdrui pdrrat laie latura celuilalt
"irrr-r,, pirrt tiiunehiurile laturilor. Triunghiul din dreapra..:
c' care determind doud orizon- In
id,ioi, at ve,rtr'
coltuT tabloului - linia c' - punctul de ios.
iii", ,t c', sai ;i 7bs. Sus se afld baza cadrelor ;i cal'ei c c. Triunghiul de sus, din stinga : col{ilt taolu' TT
virful triunghiului din dreaptx' Aceste ortzontat.e ului - !inia E - punctul de ios, a.l ax.'tlil,t .ffi€u,t.""'
in
inireraie dii nou diagonalelepdrralelor in p.unctele
i, i: intretdind din-nou diagonalele -tabloului,
vor
;,';:'j::'"t''::f,i,:
'iiin Y!':,!,1
?;' i'',; ;i;;;
o'."iii p(

puurt"t" de interseclie"f:,"'1"
p'
cletermina;i ele, Ia rindul lor, Iiniile EE' ale diagonalelor pitra'
relor 'siale litriei EE'
23U
i sint luote pe punctele dc
zlor jumdtdyilor si ale
I stinga, este axul femeii dh

SEURAT: Femei care pozeazd.. (Merion, penn., Fundayia Barnes).


da centrald,
t dreapta: Femeia in picioare' vdzutd din
ios al verti- fa1d, in axul tabloului, se inscrie riguros
-de tn banda verticald situatd
intre fragmentul din Grande Jatte
:ol1ul tablo- fi cadru. Celelalte fentei, plasate o parte ;i cte alta, ascultd de
lui median. triunghiurile isoscele' Cel din dreapta este mai strict : el urmeazd,
in dreapta, linia picioarelor, iar
ului - linia in sttnga cea a umbrelei ; capul este arezat in unghiul
asculir. in stinga, geometria esre mai
ia x x trece pe triunghiul fotnnt discreta:
de grupul din Grande Jatte se suprapune cel ar
elor pdtra- feneii vdzutd ditt spate, arezatd
parcd pe uil scaun pliant, pe tinio de intre-tdiere
a unei umbrele ;i a perspectivei peretelui
sublittiat
cle un evailtai.
231
mind, un articol al lui David Sutter 18 gi nu poate fl inlocuit. Nu vom extrage din Aceastd lt
extrdsesede acolo anumite nofiuni de com- ea decit ceea ce are legdturd cu subiectul Henry as
pozilie liniard le. ln acest articol foarte nostru: << Arta inseamni armonie. Armonia bucurie ;
interesant, care pare si ne ducd cu gindul inseamni analogia contrariilor, analogia ntare intpt
la epoca lui Lomazzo. David Sutter subli- asemindrilor, de ton, tentd, linie conside- stinga ; a
niazd importanla <<liniilor estetice>r cu aju- rate drept dominantd gi sub influen{a unui Iiniilor nc
torul exempelor luate din basorelieful sau ecleraj in combinalii vesele, luminoase sau ocestei dir
o armonic'
pictura anticd. Lucrarea lui Sutter La philo- triste. Contrariile sint ( . . .) pentru linie,
toarelor, ,
sophie des Beaux Arts appliquie d la pein- celece f'acun unghi drept. .. Voiogia liniei, telor, urr,
ture (Filozofia bele-artelor aplicatd la pic- liniile de deasupraorizontalei; ( . . . ) calmul, trepidatia
turd ), mai veche gi cu un caracter mai orizontala; tristelea, direcliile cobori- ;coala fu,
general (Paris, 1870), a fost fird indoiald gi toare )) 20. Toate lucrdrile lui Seurat sint unghiului
pentru Seurat o carte de cipdtii. Ce cuprinde credincioase acestor idei expuse de artist in spaliu.
ea ? Mai intii: < Plutarh spune: ln arte, cu un an inainte de a muri; gi cum Seurat Paris ),
nimic din ce este bine ficut nu este intim- era calm din fire gi nu se lasa doborit de dreapta J
(Home ,
pldtor qi nu cunosc nici o operd care sd fi tristefe, el a preferat dominanta orizontald
pulin la st
reugit in alt chip decit prin prevederea gi ( La Grande Jatte : <<succesiunede obiecte el este si
gtiinfa artistului. Artigtii folosesc pretutin- verticale >). simetrie it
deni reguli, linii, mdsuri, numere> (p. 74). Am vdzut cd Puvis de Chavannes iubea relor. Est
Apoi: < O figurd albd care se reliefeazd pe gi el orizontala, verticalele, unghiul drept. basistului
un fond negru ii displace ochiului prin Poate cd in frescele lui Benozzo Gozzoli tntr-adevd
brusca opozilie de negru gi alb ;i prin mono- gdsise aceastd simplitate. Seurat nu fusese diagonalet
ii servesc
tonia acestei opozilii; masa neagrd luptd cu in Italia, dar cu pu{in inainte de a intra
(1878) la $coala de bele arte, aici fuseserd ;i Wattet
masa albd; nu existd unitate. Dar daci se
Iinie drepi
lumineazd o parte din acest fond, introdu- aduse un numdr important (134) de copii de remart
cerea unui alb subaltern, va determina o dupd maeqtri, mai ales italieni, printre care
unitate albd. La fel dacd aceastd figurd se doul mari fragmente din frescele lui Piero
aqazd pa4ial in umbrd, masa neagrd va della Francescade la Arezzo.21Aceste copii
deveni dominantd gi unitatea va fi resta- prezentau un real interes intr-o epocd in
bilitd) (p. 139). Nu gdsim oare in aceastd care nu exista nici o reproducere fideld;
reguld a albului gi negrului principiul admi- ele trebuie sd-i fi atras atenfia tinirului
rabilelor desene ale lui Seurat qi secretul artist ale cdrui afinitdti cu Piero della Fran-
uniti(ii lor ? $i vom mai gdsi 9i afirmafia: cesca sint in afard de orice indoiald.
< Cind dominanta este orizontald se poate Marile lucrdri ale lui Seurat (nu pot fi
plasa o succesiune de obiecte verticale, socotite decit 7 gi la fiecare dintre ele a
pentru cd aceastava concura cu linia orizon- lucrat aproape un an) sint de o geometrie
tali, in timp ce o linie verticald izolatd ar evidentS, aproape obsedantd. Contrar atitor
crea o a doua unitate> (p. 207). artigti care, dupi cum am v5zut, in secolele
Seurat va medita indelung la aceste idei clasice, se chinuiau sd facd sI dispard, de
inainte de a-gi formula estetica in bine-
cunoscuta scrisoare din 28 august 1890 20 Aceste noliuni de linii vesele, calme sau
cdtre Maurice Beaubourg. Aceastl scrisoare triste, Seurat le datoreazd prietenului sdu Charles
constituie o declaralie de principii atit de Henry care le-a exprimat aproapein aceiagitermeni
in originala sa broqurd: Introduction d une estttique
studiatd, atit de densd, incit nici un cuvint
scientifique,Paris, 1885, pp. 7 9i ll.
2r Acestecopii vor intra in
$coaldin mai 1874;
18 L'Art, 1880, vol. I, p. 74. cele dup6 Piero della Francescasint executate de
232 te R. REY, op. cit., p. 127
;i urm. pictorul Ch. A. Loyeux.
SEURAT: Le ChahLrt.
ge din A<eustti lucrurc purc o aplicttre u tcoriei lui Cltarle.r
biectul Henry usttpru littiilor usrendentc gartcrutoorc de
'monia bucurie;dor lrcltuie re,norcul cci llcrtry <'otr.fertio
ntare itrtportuttld diracliei Iittiilor itr.rprc drcapta sau
ralogia
.\tiilga ,' uit i, /trtrt .titt.gulor. cau ttttti tttttt( Jr(tIt.' (l
rnside- liniilor nerg spre stinge: a rrut oure Setrut si decr
.a untti acestei clireclii trn sen.s.sintbolic..sti utluugelu bucurie
tse sau o a r n n t t i t t i u t r i s t e l i i ? P r i n r i t t n u l . r u < u t t u tu l d u n s o -
r linie, toarelor. /trscicolul in Jbrnrci de sttop ul instruttten-
.liniei, telor, urnro ldsatd de nti;carea piciourelor, prin
calmul, trepidttlio pe utre o clegujii toatd lucrareo, se onun{d
cobori- ;coctla /itturistd ituliand. Rahateree laturilor drept-
'at sint unghiului dti ;i aici punctele principale ale situdrii
in spaliu. in stutliul in t'reion ( Co!. Gourgaud.
e artist Puris ), controbasistul este deplasut u;or spre
r Seut'at dreaptu Ja!ar de a.rul vertical ; in studiul pictcrt
rorit dc ( Home House Trustes, Londra ) , el este situat
izontali pu[in la sttngo ; in studiul fnal ( Muzeul din BuJfalo ),
obiecte el este situcrt;i ntoi la stinga;i serve;tc de a,r de
sintetrie intre lanpa din stinga ;i rochiile donsatoo-
es iubea relor. Este sigur deci cti situarea til spuliu u conlra-
basistului a Jbst studiatd cu utenlie cle Seurat. $i,
rl drePt.
intr-adevrir, verticulu ce io no$tere din intretciierea
Gozzoli diagonalelor pdtratelor cu cele ale dreptunghiului
u fusese ii servesc cte a.r ; pe aceea;i yerticolci ;i !-u plctsut
a intra si ll'tttteau pe Cilles al sciu. Dacd Iudtn aceost(i
fuseserd Iinie drept a.r de simetrie al tabloului, este iilteresant
de coPii de rremarcot cd personajr.tlcare cintti,n ro,rrrn:n:rt,
ntre care
lui Piero tz'
e s t ec o P i i .\.
epocd in
'e hdeld; -
l,! ii
iz''/
.,)'
././

tin[rului
-r-j':F
'
. . ' . /
, / . l ' ,
' f .
f r - - - - - - 7rr----;z
ella Fran-
'\
l\.
" ,

..
\.. .a' ,'
i. i ..'
ial5. { , ,,''.'"' :,/
nu pot 1i rl- - J,. )lrl-. --
rtre ele a inscrie intre ltralul sdu sting ;i piciorul uneia din
dunsutoare, a cdrei rochie continuti orttbescul, ;i
geometrie ''{i cci lcintpii ditt stinga ii sint addugate doud JrLrnze
trar atitor in arc de cerc plasate sitnetric Ja{d de rochiile, ;i
in secolele ele in urt, ole dansqtoqrelor. Desenul care Jbrnteazd
r i s p a l d ,d e coadu de toyofanii a dqn.scttorului nu prezintci oare
sitttilituditri cu gitul contrabqsistului ? Multe alte
direclii au corespondent cle o porte ;i de alta. Flautul
calnte sau
din stinga ;i axul chipului curios dedublat din dreapta,
sdu Charles

)t:'.*l
eiagi termenl in care nasul reprocluce desenul urechii, bastottul
une cstttiqua ocestui persottaj, pe de o porte, ,ri linia core mdrgi-
ilelte vestoilul ;e/irlui de orchestrd se intretaie ;i ele
in mai 1874; pe ocalasi a.r de simetrie. ( Otterlo. Muzeul Kroller-
executatc de Miiller ). 233
indatd ce eleigi indepliniserd datoria,liniile Urmdrindu-l pe Seuratde la o lucrare la
directoareprea rigide gi prea incordate alta, putem remarca felul in care el igi Acelea
- aga cum un constructorigi demoleazi perfec{ioneazd neincetatgarpantasa secretd. rilor h.
cele m
eqafodajuldupd ce gi-a indlfat edificiul - La GrandeJatte, prin propor,tia sa de 213, tntreve
Seurat, din contrd, iubegte aceste linii. este divizibild in 6 pltrate egale,ale ciror pinzd,
Toate personajele, toate obiecteleau traseul diagonalecoincindcu celeale rabateriilatu- par sd
epurei; paralelele gi perpendicularelesint rilor; o schemdincd foarte simpld.Lucrarea parte I
insistente;dar trebuie sd facem precizarea urmdtoare, Femei care pozeazd, in care mai rt
cd el subliniazd. acolo derivatele, adesea figureazd gi o parte din La Grande Jatte, mic s
static
neprevizute,intdrite anume pentru a sur- este, impreund cu aceastadin urmi, cea
miEcdt
prinde, gi nu elementeleprimare ale con- mai incintitoare dintre pinzele lui Seurat,
Kandi
strucfiei care sint intotdeauna aceleasi gi 9i in care acel gen de bundvoinfd - dacd geom(.
care ar face ca opera sd fie marcati de nu chiar de tandrele - nu s-a convertit
monotonie. incd intr-o crunti ironie, unde geometria
Aga cum s-a procedat in toate timpurile este mai discretd,iar femeile n-au devenit
gi in mai mare mdsurd dupl David, Seurat nigte automate. Dupd ce am spus toate
rabate micile laturi pe cele mari gi traseazd. acestea,nu este greu de observat cd cele
diagonaleleincrucigateale celor doui pi- trei femeide pe margini se inscriu in triun-
trate astfel ob{inute, inscriind in centrul ghiuri, iar femeia din centru pe o bandd
tabloului un mic pdtrat agezat in virf; verticald. Cum a stabilit Seurat banda gi
proiecliile virfurilor acestui mic pdtrat gi triunghiurile respective? Chiar incepind cu
intersecfiile diagonalelor dau punctele acest tablou constructia devine mai pulin
esenliale gi stabilesc diviziunile in care aparentd. Parada este caracterizatd de un {
Seurat construiegte adesea triunghiuri punct cheie, determinat cu precizie (aflat T
i,
ascufite22. la incrucigareaunei diagonale a dreptun-
ghiului cu diagonalaunuia dintre pitrate), ;t
-t
22 Potrivit metodei pe care am adoptat-o de la caredI nagtere,prin proiecliilesalepe laturi,
inceputul acestei cdrti, incercdm sd ne sprijinim unoi dreptunghifoarte clar. In Le Chahut,
pe texte din epocaartistului gi, mai ales,atunci cind Seurat folosegterabatereamicilor laturi gi
este posibil, pe scrierile artistului insugi. In Scri-
soareacdtre Beaubourg,SEURAT igi expune concep- incrucigareaanumitor diagonale.In sfirgit,
liile picturale, in care teoriile lui Sutter se apropie in Circul axeleverticalenu mai sint vizibile;
de cele ale lui Chevreul, Charles Henry, Helmholz, ele servescca punct de plecare,dar dispar .i
Maxwell, Rood, gi face aceasta pentru a afirma complet din compozilie,care nu mai com-
public prioritatea ideilor sale. Seurat este deosebit
de susceptibil in aceastd privinJS: el se considerd
a fi primul care a aplicat teoriile gtiinfifice in
picturd. Or, Seurat, atit de grijuliu fati de paterni-
tatea ideilor sale estetice nu vorbegte de folosirea
portd decit orizontale, oblice gi curbe.
Am dat aici analtza detaliatd a princi-
palelor sale lucrdri. Vrem sd ardtdm prin
I
it

aceastademersulriguros logic al lui Seurat.


divinei proporlii pe care Charles Henry nu poate
sd nu i-o fi semnalat de vreme ce el insugi ii enunla < Nici un detaliu nu este pus la intim-
principiile in Introducerea sa .. . recunoscind in plare>, scria Sutter in articolul pe care
acelagi timp intiietatea germanilor in acest gen de Seuratl-a citit atit de atent. $i in timp ce
cercetdri. Avem toate motivele sd credem cd dacd Girodet sau Gu6rin nu ar fi gtiut sd facd,
Seurats-ar fi consacratsistematicfolosirii numdrului
de aur, el gi-ar fi revendicat gloria acestei renagteri folosind traseele geometrice, decit opere
gi cd, Scrisoarea cdtre Beaubourg ar fi constituit o
mdrturie serioasd in acest sens. Cd anumite linii ordoneze un peisaj, ele nu sint suficiente pentru a
din tablourile sale cad in apropierea secJiunii de justifica, in opere mai complexe, o explicalie for-
aur, este foarte posibil, dar numeroase opere din ma15 in intregime bazatd pe numdrul de aur.
toate epocile se gisesc in aceastdsituafie gi daca Analizele pe care le propunem trebuie sd demon-
234 unul sau doud puncte pe acest raport permit sd se streze in mod satisfdcdtor afirmafia noastre.
are la SEURAT: Circul. un sunet nni caln, mai imobil decit acelasi triunghi
plasat pe unul din unghiurile sale) (vezi p.258):
el igi Acelea;i solulii sint aplicate oproape tuturor lucrd-
rilor lui Seurat, d^ar riala sa artistico u fost dintre pe un fond de drepte paralele cu cadrul, Seurat a
:cretd. asezat in mtna cloynului un dreptunghi oblic, aproape
cele mai scilrte, In ultitrtu sa pinzd. Circl:.l, putem
intrevedea o evolulie. in studiul pictat pentru aceastA un pdtrat ; acestui echilibru instabil el ii va adduga
caror pinzd, aflat la Muzeul Luvru, clovnii (sint doi) un fel de rotalie ca aceeo a unei rachete de ortificii,
i latu- par sd lind un arc de cerc ce ocupd aproape tntreaga sugerind arcuri de cerc pe laturile pdtratului, arcuri
al cdror prototip este semiluna pe care o line clovnul.
crarea parte de jos a compoziliei. in opera defnitivd nu a
Acesta din urmd face jonglerie, intr-adevar, impreund
I Cafe mai riimas decit un clovn, iar din arcul de cerc un cu dl. Loyal, cu acrobatul, cdldreola Si calul. incd o
Jatte, mic segment tn mtna dreaptd a acestuia. Aspectul datd rabaterea micilor laturi ale dreptunghiului este
static al schilei a fost astfel distrus tn favoarea cea care serve$te Ia stabilirea schemei, foarte simpld
d, cea
miEcdrii. Aceastd compozilie ilustreazd reflecliile lui tn realitate. Releaua de ortogonale Ei de oblice, tncd
ieurat, vizibile pe alocuri sub tu;ele de culoare strdvezii ;i
- dacd Kandinsky cu privire la influenla poziliei figurilor
geometrice in artd (un triunghi atezat pe bazd are in care dl. Henri Dorra (Seurat. Les Beaux Arts-
nvertit Paris, 1959 ) vede un principiu de compozilie, nu
,metria este, dupd pdrerea noastrd, decit o punere tnpdtate
( Paris, Luvru, foto Bulloz ).
levenit
i toate
;6 cele rigide 9i afectate, Seurat implinegte mira-
triun- colul de a urma intocmai sfatul lui Sutter
banda intr-o operd care pdstreazd prospelimea gi
Lnda gi puritatea Renagterii timpurii.
rind cu
i pulin Seurat se afld la polul opus al unui revoltat.
de un Prietenii sii ii reprogeazd chiar faptul de
r (aflat ( a fi qcolit> qi gdsesc vecindtatea sa pe
reptun- simezemai degrabi compromi{dtoare. Atitu-
,d.trate), dinea lui Gauguin este total diferitd. La el
e laturi, totul este revoltd. Ii place ci Degas l-a
Chahut, numit intr-o zi < lupul jigdrit fdrd zgarddr>23.
aturi gi Dar el are $i giretenialupilor. Fdrd a poseda
r sfirgit, o adevdratd culturd - gi o recunoagte
vizibile; bucuros - el ia din trecut cu aviditate, pe
r dispar ascuns, ca fi.arele sdlbatice, tot ceea ce ii
ai com- este necesar. Detestd acea reu$itd oficiald a
rrbe. lui Puvis de Chavannes gi afirmd cd el nu
, princi- luqeazd pe calc! Cind in 1898, este expusd,
lm prin capodopera sa De unde venim, cir,e ,tfntem,
. Seurat. tncotro ne indreptdm ? i se spune cd alegoria
r intim- nu este clard gi i se opun cele realizate de
pe care Puvis de Chavannes. Din nou Puvis ! Gau-
timp ce guin se apdrd: el nu face alegorii. Are
sd facd, oroare de alegoriile literare, banale, prea
it opere facile ale lui Puvis; totuqi adaugd: < Ii
admir la fel ca gi dumneavoastrd, chiar mai
) pentrua mult, dar din alte motive (Si sd nu vd
ica{iefor-
I de aur.
sd demon- '93GAUGUIN, Scrisoore cdtre A. Fontainas,
astra. martie, 1899. 235
figuri r
puncte
lnfelr
admira
pe car(
pe care
$i din t
a vazu
potrivil
nlcl n(
pidure
nata g
dar n,
noblet
vegmin
din po
din Tr
noscut
pe un
este pl
GAUGUIN: De unde venim, cine sintem, incotro ne indreptim ?
opund
Cind dreptunghiul este mai larg decit doud pdtate a$ezate unul lingd altul, sirtt posibile nni ntulte solulii.
In aceastd ntare lucrare, Gauguin recurge la metoda folositd de Puvis de Cltavannes la Sorbona
(vezi p.227). Cele doud pdtrate din dreapta dau axul idolului. Mijlocul celui de al doilea pritrat, pornind
din sttnga, plaseazd figura cea ntare. Principalele oblice, ojungind lo extrenitdyile celor doud axe, stabilesc
toate celelalte personaje ce se inscriu de-a lungul acestor oblice. (Boston, Museum of Fine Arts, foto
Bulloz ).

prea limpede. Lucrarea este echilibrata,


completd, inchisd. Sintem departe de dina-
mismul baroc sau de compozi(iile fragmen-
tate ale lui Degas; simetria este evidentd,
dar nu prea accentuatd; existenla unei gar-
pante geometrice apare cu claritate. Idolul,
prezen\d misterioasd, ne oferd cheia: dis-
tanla sa fa{d de latura dreapti este dublul
indlfimii. Reluind procedeul lui Puvis de
superati, in mai mare cunog:intd de
2a Chavannes, Gauguin a rabitut latura micd
cauze.)> Care sint aceste motive ? Nu
pe cea mare pentru a forma pdtrate. Lun-
ni le spune. Sd ldsdm operele sd vorbeascd.
gimea prea mare l-a deierminat sd dubleze
Sd incepem chiar cu De unde renim, cine
acest pdtrat: Puvis il repetasede patru ort
stntem, incotro ne indreptdm 2 pentru cd de
la Sorbona. ln felul acestaa fixat Gauguin
aceastd opere admirabild este vorba. Sd
gindim la locul idolului, semi-cheie.A luat apoi ace-
facem un efort 9i sd nu ne mai
leagi pdtrate pornind din stinga, dar,
titlu - dacdacestaesteun titlu - la ( subiec- (t
pentru a evita monotonia, a ridicat figura
tul > de care criticii se plingeau cd nu este Acest
nudd la jumdtatea celui de al doilea pdtrat P ut'is
236 2{ Scrisoareacitatd mai sus. gi nu la extremitatea sa. Toate celelalte
figuri sint pe oblicele ce reunesc aceste s i t u a r e al u i i n m a r e a t r a d i l i e a p r i m e l o r
puncte fundamerrtale. epoci. Simbolismul era aiunci raportat Ia
In{elegem astfel molivele pentru care il credin{e ezoiericede care Gauguin nu pare
admira Gauguin pe Puvis, motive tehnice a fi prea strdin. Cuvintul simbolism, dat ca
pe care insa criticii nu le puteau banui gi nume unei qcoli, nu trebuie sd trezeascd
pe care artistul nu voia sd le mdrturiseascd. iluzii. Gauguin are mai degrabd,ca qi Goya,
- S id i n n o u t r e b u i e s d c o n s t a t d mc d F o c i l l o n s i m l u l m i s t e r u l u i ,b a c h i a r m a i m u l t - c d c i
a vd,zut clar ;i a gtiut sd evoce in termeni l a e l i n d e m i n a r e as e a s o c i a z dc u i n s t i n c t u l-
potrivili aceste raporturi care nu trebuie arta misterului.
nici negate qi nici exagerate. < in sacra
p i d u r e p o l i n e z i a n i r e n a $ t ei n s p i r a { i ao r d o - fi C6zanne poate pirea un izolat care,
natd ;i linigtita a lui Puvis de Chavannes; singur, cu tenacitate, vrea sd regdseascd
dar noble{ea umanismului face loc aici grandoareaclasicd.in realitateesteun fami-
n o b l e { e i c i u d a J e n i e i .F r u m o s u l t r u p , f d r d l i a r a l m a e g t r i l o r ,u n o b i g n u i t a l L u v r u l u i ;
v e s m i n t e ,c e s e r i d i c i p e n t r u a c u l e g ef r u c t u l i - a c e r c e t a tc u p a s i u n e p e v e n e l i e n -i m a i
dir-rpom, nu se onduleazd ca senina figuri ales pe Tintoretto -, pe clasicii francezi,
din Toantna,' el se inalld ca un zeu necu- baroci gi pe Delacroix, in sfirgit pe Courbet
noscut, cu talpi puternice, golduri subliri, 9i pe impresionigti,inainte de a se retrage,
p e u n r e c i f d e c o r a l i . > 2 5 < C i u d d { e n i a >i i singur cu el insugi, in mrjlocul cimpiei de la
este proprie lui Gauguin. S-a incercat si se Aix. Aceastd culturi s-a maturizat intr-un
o p u n d s i m b o l i s m u ls d u a l e g o r i i l o rg c o l a r e9 i spirit original, investigator, care dispre-
solulii.
'orbona Iuieste spontaneitatea. El nu pindegte, ca
prietenii sdi, instantaneul,schimbarea; chiar
rcrnind 25 FOCILLON.
'abilesc op. cit., p. 288. cind executi peisaje dupd naturd, el con-
s, foto

bratd,
dina-
lmen-
1entd,
:i gar-
dolul,
: dis-
lublul
,is de
micd
Lun-
rbleze
ru ori
uguin
i ace-
dar,
G A U G U I N : F c r r r e i ac u n l a n g o . P u v i sd e C H A V A N N E S : T a n r a r i s .
figura (Moscovrt, Muzeul Puskin, foto Giraudon ). ( Col. Bonnidres,foto Bulloz).
odtrat 4ceste douci pinze sint foarle osentittdtoure. Lui Gauguin nu-i pldceau prete-rtele alegorice alt ltri
lelalte Puri"' dc Chavanne.s, dar ttrea o nnre adntiralie pentru expresia plasticd ti ritmic(i a lucrdrilor qcestuia.
Sri fie t'orba aici de o rentiniscenlti'! 237
An obs
CEZANNE: Bdrbatul cu vestd rosie' ;are ale
Cdzanne i;i fixeazd pe diagonalele pdtratelor
obyinute prin rabaterea micilor loturi ale
dreptunghiului unele dinte portretele sale.
Gustave Geffroy, Vollard etc. In Blrbatrtl struiel
cu veslri rosic. r'rtafarii de rtle.qereutrnora dintre garpan
aceste diagonale;i oblice aporlinind diract
maegt
;arpantei (ne gindim, in special, la tnctrele
triunghi superior), citevo oblice sensil;il pa- Vertic
ralele vin sd asigure echilibru. (Ziirich, Col. pe car
Biihrle, ft;to G iraudon )
CEZANNE: Castelul negru.
Ant obser;ctt in peisojele lui Poussittfolosireu unei intregi relele de linii ortogonule. Pe punctele de incruci-
;are ale ucestor diugonale ale pdtratelor Cdzanne i;i stabile;te liniile cu tendinye ver/icale sau orizontale
care ii tor ritno peisajul. (lYinrerthur, Col. Oskar Reinhart).

struie$te o oper[ solidd, suslinutd de o pentru el, cum am vdzut gi la alli pictori din
$arpantA bazatd pe o schemd, intocmai ca secolul al XIX-lea, liniile preferate, la care
maegtrii care lucrau pe indelete, in atelier. trebuie adaugatd contrabalansarea oferite
Verticalele qi orizontalele gi unghiul drept de liniile oblice. Castelul negrlt se inscrie
pe care ele il formeazi prin intretdiere sint intre verticalele si oblicele ce iau nastere 23Y
Solutiile
epociicontemP

HOBBEMA: Aleea din Middelharmis. VAN DE CAPPELLE: Coribii pe flttvir-r.


( Londra, National Gallerl', foto Bullo: ) ( Lonctra, Nutional Gullerv ).
Este umuzant sri tonstayi cti o<este lucrdri aparlittind Iui Hobbetnu si, respeclir'. lui Vurt tle Coppelle,
un peisaj ;i o ntarinci, urnteu:ci in ntod ct'ident uceea.si schend, ba:atd pc ttrrrttituru dreptunghiulrri.

p r i n r a b a t e r e al a t u r i l o r ( d i v i z i u n e i n c i n c i licate, forrne incordate in jocul secret al


benzi verticale, trei orizontale ;i oblice c u r b e l o r ,a l r o m b u r i l o r ; i p i r a m i d e l o r ,i n
p a r a l e l e )a g a c u m D r u m u l l u i H o b b e m a , d e c o m p o z i l i i s t a t i c e; i i n c h i s e .
exemplu,urmeaz[ riguros armdtura dreptr.rn- N i c i o d a t l ii n s a g c o m e t r i ar t u v a e x p r i t t t a
g h i u l u i . D a c d C 6 z a n n er e d i p a t r r . a r rbori, ei l a C 6 z a r " r naed i n c i m e a ,n i c i o d a t d .e l n u v i t
vor Ii aproape paraleli ;i echidistanli. f o l o s i i n m o d d i r e c t d i a g o n a l e l ed r e p t u n -
L.rtreaga sa operd va fi marcata de grija g h i u l u i c a r e c r e e a z t i n m o d i r e z i s t i b i lp e r -
c o n s t a n t i p e n t r u c o m p o z i l i e ,e f o r t c a r e v a s p e c t i v a! r ; . f i t o c m a i d i r t c a u z a a c c s t e i
dr.rcela Grandes baignerrscs,tablou reluat a b s e n { ea p e r s p e c t i v e li i n i a r c p e i s a j e l el r r i
timp de opi ani si ldsat neterminat.Zes C 6 z a n n en c f a c s a n e g i n d i m a t i t d e d e s l i t
petites baigneuses,Juciitorii de cdr1i, anu- peisajele lui Poussin.
m i t e p o r ' L r e t cc o n s t i t u i e 1 o i a t i t e a j a l o a n e l i i n . " " " c e p r i v c s t ree p r e z r ' n t asr cpaa l i t r l u1ia
a l e e r c e s t ecid u t i t r i c e i n s c l i e v o l l t n l e s i m p l i - Cczannc, lezi cllpitolul rtrlniitot.

240
t*,,,Wi:
'i': ae
t rarit,
:arpanti trtttrrorlutrt
Galerid Lt,uis Cd
I

5t iile
a,,

er ri coiltemoorene ''
=-,
tt]

aa.a

.l' = l
.

ru

:re't al
ior. in

' prinlt
lt u vil
'crpt Lln"
ril per-
i rc c s le i
ele lLti
tlcs la

tlulrlr liL

..\Llr(. \ll l ()\.

l u rt l L r i r gi11.1g., trlqt<1,'r.
, / ' t \ 1 ( ' t t t . ' , r t t r l \ , t t ! . 1 1t t , t / ' l
, , t . t i l , ' t t \ t t L ti . t t t t t t , t t t t l i , , l
./:,r,t| .,,,11,,,1., t.t,tti,.,l s'-!&;ir" u'i#r*
. , ' t , t 1 4 t ! t t t t t t , , , tl t t , t . i . [ . . , . , t ,
t ,,ilt ii.t I , ,rt. ( tt,'t
f;eu.
Pictura este un limbaj. Pind aici, pictorii obiectul in prezenla sa concretS,volumul
foloseaucuvinte foarte cunoscuteprin care sdu nemijlocit, densitateasa, analizind gi
igi impuneau sintaxapersonal5elementelor saturindtonul local gi transformindu-lapoi
recognoscibileale lumii exterioare.Pentru prin culoarea incidenlei luminoase1 gi
a-gi realiza opera, ei proiectauformele din atmosferice2,<<Atunci cind culoareaestein
spiritul lor asupra diversitSliilucrurilor. ln toatd bogdlia ei, spune el, forma este in
felul acesta, opera era o sintezi pentru plenitudineasa . . . Contrastele9i raportu-
oblinereaclreia trebuiau si cooperezetoate rile de ton, iatd secretulmodeleului.> 3 El
resurseleartei. realizeazd deci totul impreund, culoarea,
Incepind cu C6zanne,s-a produs o mare volumul, unitatea luminoasi gi unitatea
schimbare:noutateamijloacelorfolosite de umbrei.
el a atras atenfia mai mult asupra compo- Cit desprediftrenlele de planuri, Clzanne
nentelor decit asupra sintezei.Pictura sa a le reduce la minimum gi le exprimd prin
explodat pur gi simplu gi pictorii secolului aceleopozilii pe care Sutter le analizafoarte
al XX-lea au avut in fa{a lor: unii problema bine: <<Mai ales privind muchiile unui edi-
celeide a treia sauchiar a patra dimensiuni, ficiu se observdmijloacelepe care le folo-
alfii armoniile de tonuri pure, allii, in segtenatura pentru a face sd se desprindd
sfirgit, liniile geometricecare regleazdcom- obiecteleqi si le separe unele de altele.
pozilia planI.
O muchie luminoasd se detageazdpe cer
Acestecdutdri au modif.cat profund insugi printr-o linie de un albastru mai inchis
vocabularul. Elementelerecognoscibileau decit masacerului,iar o muchieintunecatd
fost inlocuite uneori cu forme aluzive,alte- se detageazdprintr-o linie luminoasd care
ori cu forme pur geometrice,sau chiar for- se afli in opozilie cu ea). a Tonurile fiind
tuite, care rdmin totugi semnegi care ne impinse pini la sonoritatea lor maximd,
transmit un mesaj,mai cu seamdcind sint
C6zannesugereazdplanurile prin muchiile
orinduite de un principiu intelectual. :'
lor gi prin folosirea complementarelor

A t r e i a g i a p a t r ad i m e n s i u n e 1 Pentru CEZANNE: 1. lumina este portocalie ;t


qi prin aceastatransformd tonul local al obiectului
pe care se agazd; 2. umbra este albastrd, altd trans-
6:-""
Ne reintilnim aici cu problema spa{iului, formare a tonului local. Pentru a trece de la porto-
acest obstacol atit de greu de invins. $ar- caliu la albastru, avem modulajiile ro;u-violet, <<La natt
panta liniard este deosebit de complicatd, apoi violet-albastru ale tonului local; sau, trecind jului, spa
oricare ar fi solu{iile adoptate,iar cele ale prin cealaltd laturd a triunghiului cromatic, modu- de a mai
la!iile galben-verdegi verde-albastru;Cdzannealege care vd
modernilor sint cu adevdratnoi. un drum sau altul, niciodatd insd pe amindoud.
2 <<Natura pentru noi oamenii existd mai mult
Sd incepemprin evocarealuminoasda spa- in profunzime decit la suprafa{i, de unde necesi-
liului. Manet provoacd scandalinldturind tatea de a introduce in vibraliile noastre de lumind,
tonului
clarobscurul, dar subliniazd incd anumite reprezentateprin roguri gi galbenuri, o sumd sufi-
cientd de albastruri pentru a face sensibil aerul>>. mus).
volume cu un contur negru; dealtfelel este Scrisoarealui CEZANNE cdtre E. BERNARD, Sutter,
prea versatil pentru a se folosi mult timp din 15 aprilie 1904.
de acelagiprocedeu.Din contri, obi,snuinla 3 E. BERNARD. Souvenirs sur Paul Cizanne,
Expres
de a picta in plein arr ii determinl pe impre- Paris, 7925,p. 32.
este mi
sionigti sd suprime negrul; in curind ei a Philosophie des Beaux Arts appliquie d la
peinture,Paris, 1870,p.242. Leonardo DA VINCI acuitat
aveau sd reprezintd.din obiect doar aparen- vor an
spusese: < Fiecareculoarepare mai nobiLi la grani-
a\
A /'\ fele lui colorate,lumina si umbra. Plecind lele contrariului siu decit in centrul sdu>>,Tratatul contras
z+z de la aceleagipremise, C|zanne restabilegte despre picturd.
lumul
nd gi
I apoi
'r gi
:stein {k.

ste in
portu-
)3 El
oarea,
ritatea

lzanne
d prin
t 5*r
) X,,
foarte
:?'/. ?:','.
ui edi-
e folo- -":':&
,prindd 'r
--i' -9"
altele. r:::7]!!"7
pe cer
inchis
rnecatd
;d care
le fiind
raximi,
ruchiile
rtarelor i;!1,:,
.-- , ":i.;
"\--:E*i
r.lrtocalie
.'!l.
,biectului
Itd trans-
la porto- BRAQUE: Naturd moart6.
su-violet, <<La nuturu ntourtii se pune problenn unui spaliu tactil Ei chiar nnnual cure poate f opus spayiului peisa-
i, trecind jului, spaliu tizual. Natura ntoartd Jace ca sintTul tactil sa porticipe la c-onceperea tabloului. Ea inceteu:u
c, modtt- de a nui fi ttaturd nrcartd clin clipa in care nu ne ttni este la indenind, In spa{iul tactil, ndsurali distonlo
nne alege carc t'ti separd rle obiect, in linp ce in spayiul Iizuql rnd.surali distonla care separd lucrurile intre ele>>,
mindoua. (Propos de Braque, /r <Vcrve>. Vll. nr. )7 28, p.7l ). (Col. purticulard,Arhirele fotol.
mai mult
le necesi-
e lumina,
tonului lumind (a se vedea Carriire Bibe- degrabd semn decit expresiea adincimii -,
umd sufi-
il aerul >. ntus). El a cunoscut probabil ideile lui vor imprima un joc planurilor obiectelor
RNARD, S u t t e r ,d i r e c t s a u p r i n p r i e t e r r i . dislocate.
Doctrina cubistd, in tot cc avea ea escn-
Clzanne, E x p r e s i as e s i z a n t da c o n t r a s t e l o rd e p l a n u r i 1 i a l ,a f o s t e x t r a s et o t d i n o p e r al u i C 6 z a n n e :
e s t e m a i s i m p l a 9 i m a i t r a n s m i s i b i l Sd e c i t i n u n e l e n a t u r i m o a r t e g i c h i a r i n u n e l e p e i -
tuie d la
in vtNct acuitatea viziunii cdzanniene. Cubigtii igi saje,C6zannepare deja sd adopte mai multe
I la grant- v o r a m i n t i d e a c e a s t a g i , r e d u c i n d l e g e a u n g h i u r i d e v e d e r e .P r i m i i c u b i g t i ,B r a q u e s i
>, Tratotul contrastclor la accentuareamuchiilor - mai Picasso, vor folosi toate posibilita{ile pe 243
Per.
<<Marg
plasatI
':."":-j pind d
tn rilor ar
contun

t
Pe prop
La Fres
sale, da,
dectt p,
tnclinali,
a-Si ech

PICASSO: Guernica.
<<Nu existd artd figurativd ;i non figurativd. Toate lucrurile ne apar sub forma unor figuri. Chiar in
metafizicd, ideile stnt exprimate cu ajutorul figurilor ; in aceastd situalie gindili-vd cit de absurd ar fi sd
ne gtndim la picturdfdrd iffiyi;area unor fguri. Un personaj, un obiect, un cerc siilt nitte figuri, ele ac|io-
neazd asupra noastrd mai mult sau mai pulin intens. Unele sint mai apropiate de senzaliile noastre, produc
emolii care impresioneazdfacultdlile noastreafective ; altele se adreseazdmai cu seamd intelectului, Trebuie
sd le acceptdrnpe toote, cdci spiritul meu are tot atita nevoie de emolie pe ctt au;i simlurile mele>>.
Picasso, 1930-1935, Ed. <<Cahiersd'art>>, Paris, 1936. (New York, Museurn of Modern Art, foto
Giraudon).

care le oferea aceasti multiplicitate a unghiu- mullime de muchii care sugereaze un


rilor de vedere. Simplificind celelalte pro- decalaj in spaliu.
bleme pentru a o aprofunda cit mai mult Allii, dimpotrivd, cautd sd exprime cea
pe aceasta, cubismul analitic dispreluieqte de a treia dimensiune cu ajutorul culorilor.
culoarea gi dd volumelor o reprezentare $i ei se intorc la C6zanne,ca Ia sursa inepui-
fragmentard. ( Un Picasso studiazd un zabilra a tuturor cdutdrilor noi.
obiect aqa cum un chirurg disecd un cada- La Fresnaye studiazd ceea ce Clzanne
vru. )) 5 Fiecare parte a obiectului disecat numea < delimitarea obiectelor cind punc-
este adusd in planul pinzei, unde toate se tele de contact sint slabe. delicate>. adicd
juxtapun, iar pe suprafala se inghesuie o trecerile, ugoarele intreruperi in conturul
unui volum care niciodatd nu se deta-
6 Guillaume APOLLINAIRE, Les peintres geazd in intregime in cimp, oricare ar fi
244 cubistes,Paris, Athena, 1913, p, 14, lumina.
Pentru Delaunay afirma{ia lui C6zanne: Delaunay a mai observat ci anumite tonuri
< M a r g i n i l e o b i e c t e l o rf u g c d t r e u n c e n t r u par sd avansezesau sd se retrage in func{ie
p l a s a t l a o r i z o n t u l n o s t r u> c o n s t i t u i e ,i n c e - de vecinltatea, importanta $i intensitatea
pind din 1906, punctul de plecareal cdutd- lor. Dar, desi a negat conturul, el nu qi-a
rilor asupra modificdrilor pe care le suferd putut impiedica cercurile cromatice sd se
conturul obiectelor sub efectul luminii. organizezepe diametre, pe corzi, gi sd suge-

L A F R E S N A Y E :C u c e r i r eaae r u l u i . DELAUNAY: Omagiului Bl6riot.


Pe proporliile de aur, atlt de scurnpe lui Sdrusier,
Studiul dezagregdrii formelor de cdtre luntind i!
Lo Fresnaye i;i stabile;te arhitectura liniard a pinzei
conduce pe Delaunay spre opere pur cromatice.
sale, dar severitatea originard a ;arpantei nu este
dectt parlial un punct de tncruciSare, Totu;i aceastd pinzd se organizeazd pe o relea de
folositd:
inclinalia unei oblice ti sint suficiente artistului pentru oblice bazatd pe arntdtura pdtratului. Ele pornesc
a-;i echilibra compozilia. ( New York, Museum of din partea sttngd, sus, ;i merg cdtre dreapta, jos.
Modern Art ). ( Paris, Col. Cazel, Arhivele foto ).

hiar tn
rfisd
ac{io-
produc
rrebuie
nte Ie >>.
, foto

iun

)rilor.
lepui-

zanne
punc-
adicd
tturul
deta-
arfi

245
reze liniile gi in acelagitimp o oarecare privire la volum, pentru a ldsa culorii
adincime. intreaga sa forfi. Aceast[ ciutare poate fi
pusd in legiturd cu Manet, ca gi cu Gau-
Celeide a treia dimensiuni,futurigtii italieni guin - mai mult cu ce a spusdecit cu opera
vor dori sd-i adauge o a patra, adici vor sa, unde tonurile surde fac sd cinte culorile
vrea si prezinte durata sub forma migcirii. strdlucitoare - cu nabigtii orbili de fai-
Aceastdidee foarte italiani o intilnim inci mosul <<talisman>r6, dar mai ales cu Van
in primelelucriri baroce:ea era exprimatd Gogh. Grupul fovilor s-a constituit in 1905;
atunci prin dinamismul secret al refelei pe aceastdlinie, care nu va fi pentru ei o
geometrice.La futurigti, dinamismul, sim- modd trecitoare, ci un mijloc firesc de
bolul vietii moderne,constituietema insdgi expresie,se vor menfine doar Van Dongen
a artei; obiectele,atit de insistentstudiate gi Matisse.
de cubigti, nu rezistd la acest virtej gi se Grija pentru culoare nu o excludepe cea
fdrimileazd: agaseintimpld cu dansatoarele privind compozi{ia, lucru deosebit de clar
lui Severini,caselelui Boccioni etc. <<Vom la Matisse, care ne oferd chiar un exemplu
plasa spectatorul in centrul tabloului>, privilegiat de analizi.
spune Carrir; el nu se va mai invirti in jurul O datd in viafd a avut ocazia sd,realizeze
unui obiect, ci lumea intreagd, viafa se vor o mare compozi{ie monumentaldz Dansul,
roti in jurul lui. Notafiile rapide ale picto- de la Fundafia Barnes (Merion, S.U.A.).
rului vor fi deci juxtapunerea imaginilor Sd analizdm maniera sa de lucru: desigur,
vizuale succesive inregistrate in timpul ea este personali gi ne poate induce in
desfdguririi progresivea unei migcdri com- eroare.O spunechiar el: <<Inceledin urmi
plexe. Se observd aici influenfa evidentd a am luat trei pinze de 5 m, dimensiunile
incercdrilor de fotografiere a miqcirii de insegi ale peretelui, gi intr-o zi, inarmat cu
la inceputul secolului. un cdrbune prins in virful unui bdf lung de
Compozifia rdmine la aceqti latini foarte bambus,am inceput sd deseneztotul dintr-o
liniarl: diagonalele sint imperioase, obli- dat5. Simfeam in mine un ritm care md
cele repetate,paralele sau in fascicole- ca purta cu el. Aveam suprafata in minte >.
nigteevantaiesau ca razeleunui far - subli- Si totugi adaugd imediat: <<Dar odati
niazd deplasarea formelor; acesta sint desenul terminat, cind am inceput sd pun
<linii-forfd> (Liniile forld ale unei strdzi, culoarea,a trebuit si modific toate formele
Boccioni, l9l0, Penetralie dinamicd a unui previzute. Trebuia si umplu totul gi sd
automobil, Balla, l9l3); ele tind spre o procedez in aga fel incit ansamblul si Pe lingt
curbe, at
redare mai degrabd cinematografici a mig- rdmini arhitectural. Pe de altd parte, tre- ( adicd ,
c6rii. Expresiava fi mai sintetici in Franfa, buia si md conformez addriei pentru ca seol
in operele lui Villon gi ale fratelui sdu liniile mele sd reziste concuren{eifdcute de
Marcel Duchamp-Villon. bazelepronun{ate ale arcurilor; cu atit mai triiasci
mult cu cit acestelinii trebuiau sd traver- tatonin
sezeblocurile gi si aibd suficientelan pentru mente
a se racorda unele la altele. Pentru a com- Imp<
Culoareapurd pune toate acesteaqi a obfine ceva care si tatea,
exact l
Pe fovi ii preocupau pulin dimensiunile 0 <Talismanul> este un studiu pe care SERU-
spafiului, dar o altd componentl a picturii SIER il va executain toamna anului 1888 la Pont-
7Co
dezldntuiteva pune grupului o problemd Aven sub privirea lui Gauguin gi pe care il va arita
la intoarcere camarazilor sii de la Academia Les Artt
esentiald:culoareapurd. Ei vor mergepind Julian; lnvecinarea tonurilor pure fdcea ca strdlu- G. DIE
246 acolo incit au suprimat orice indicafie cu cirea lor str parii intensd. p. 85.
ulorii
rte fi
Gau-
)pera
lorile
: fai-
Van
t905;
eio
cde
'ngen

e cea
clar
mplu

lizeze
tnsul,
r.A.).
;igur,
:e in
urmd
unile
at cu
rg de
ntr-o
rmd
nteD.
>datd
pun
:mele
gi si
rl si pe procedeut
,"b,,,,ii-t",*i"E:*Ilfi;r::rr;:;i:;,:^r"!)#lfi..t"*
.ttngd.
curbe' ale cdror centre le repartizeazdpiii,iiirl'rt" sti intervindun intregjoc de
, tre- ce iau na;tere din iiiiicr;area diagonareror
'u ca (adicd din virfurire micurui patrar pdtrateror
Lentrii";;;;;', ir. r,:a.''irir;;'";';b""i"r"nte
seamd pe Marisse in cduidrire tot, p"nrii ir vor inspira de bunti
te de oi"sa. r"pn'iilirjiii"i"irrirm oJ Ar, foto Buroz).
t mai trdiascd, sd cinte, nu puteam incerca
aver- decitspontan si congtienttotodatd. In
tatonind, modificind fdrd incetare acelasi
entru rrmp et lace cunoscutdublul s.op
mentele mele de culori gi negrurile"o;;;i:
;;i.;';. ." t.._
com- buie atins: adaprareaIu o uifrii..tl.;'f*;_
re sI Importanla acestui text rezidd in mentatd gi redarea unei unitdli u
simoli_ unrufr_
latea, sinceritatea cu care descrie blului precumgi mijlocul gdsii: ;"-;;;;,
atii'de
enu- exact procesul de crea{ie la un
Pont-
maestru Ir.rm radtant al liniilor care traverseazd
blocurile cu^destulelan pentru a se
ardta ? racorda
demia ,Les Conversalii cu MATISSEpublicatein paris- intre ele. in prima versiuner u";;-;i;;
Arts et les Lettres,
ts aprilii-i9il,
-fi;";,'"b54:
.i,",.'O'J
rtrdlu- c. Henri rtiatiss,- i;;ir;
RDIEHL, seafldacumla Mus6edesBeaux
ffi".i"tlftdiu
".,: 247
este ma
fdcut ob
mai mic
mdsurd
scara, c
prin be
asemen
dansato
part€& r
ghicesc
Astfel i
peretele
ne$te 9
MATISSE: Dansul, Prima variant.d' teme fr
(Paris. Musdi iiiq Vitle de Parls, copie realizatd de C'B')'
neobos
romAne
reteaua
teze.
Oat
rinld, t
Les grt
ceau, s
titor in
ln ciur
ritmuri
curbel(
ale ber
neuses
fascico
rimine
I benzile
Dealtft
rigoare
face ca
orindu
citem i
CEzant
mistic)
formd
vechi.
I
I
sfirgise
ll acader

lilr semni
utiliza

llil 248
;i,;;;,;;;,;;ii^,t
MATISSE: Dansul,forma definitivd'-

p,,,1o,ili:;;:t';;;';;i,:;:;4i:f;i{,;;'
ittiir" paralele.formindu".!j'--d" '^':::cI'::,i t'
In aceastda doua variantdo ooiiriit ,n du.blui"'i'i p"iiri i ioitrotilorto grrutotea'o serie dec-urbe
adausdunorbenzi,rn,ror7 ti bi)o- i)'ruiito, orlritrriirrii-i inatetierut
F"i;i;"i" reatizitd artistutui si
0A,
Arts di
este mai vddit. In a doua versiune. care a
fdcut obiectul multor studii, personajelesint
mai mici, mai risucite, se supun in mai mare
mdsurd arhitecturii gi ii respectd mai bine
scara, dar elanul inilial este exprimat tot
prin benzi ce pornesc de jos gi se desfac
asemeni unor raze solare, in timp ce axele
dansatoarelor converg, dimpotrivS, spre
partea de sus. Arcuri de cerc impletite se
e
q
ghicesc sub forme gi le frineazd salturile. 4
it
Astfel il vedem pe artist fali in fald cu
peretele, ascultind de impulsul ce-l stapi-
negte gi desfdgurind pe perete liniile unei
teme frdmintati mulli ani; apoi reluind-o
neobosit (nu a reluat el oare de ll ori Iia
romdneascd?) pind ce pulin cite pulin
releaua ascunsi incepea sd se contu-
reze.
O amintire poate inconstientd, o prefe-
rinld, trebuie si-l fi ghidat aici pe Matisse:
Les grandes baigneusesde C6zanne. Ii pta-
ceau, se afla in posesia unui studiu pregd-
titor in care compozi\ia era deja schilati e.
In ciuda diferenlei esenliale dintre cadre,
ritmurile sint apropiate. Tn Dansul, melodia
curbelor se desfdgoard pe acordurile severe
ale benzilor oblice ale fundalului, ca Baig-
neuses-lepe fascicolele de arbori; dar aceste
fascicole triunghiulare, cu virful in sus,
rimineau la C|zanne statice, in timp ce
benzile lui Matisse explodeazi cdtre cer.
Dealtfel, figurile din Dansul au mai pulind
rigoare decit cele ale lui Clzanne; aceasta

$il
face ca ele sd ajungd la schemd in loc sd se
orinduiascd dupd un traseu prealabil. S5-l
citdm aici pe Kandinsky: <<Baigneuses-lelui
C6zatne, compozilie in triunghi (triunghiul MATISSE: Figurd decorativd pe fond ornarnental.
mistic) . . . Sn construiegti un tablou dupd o Aceastd figurd foarte sculpturald ascultd docil de
formd geometricd este un procedeu foarte armdtura dreptunghiului ; in jocul lor secret, diago-
nalele gi perpendicularele li regleazd cele mai nici
vechi. El a fost insd abandonat pentru cd
detalii. AEa ia na;tere dreptunghiul interior, cu
sfirgise prin a degenera in formulele unui ldsimea datd de punctele de incruciEare ale diago-
academism incremenit gi lipsit de orice nalelor jumdtdlilor verticale ole intregului tablou
semnificalie interioard, fird viald. Prin cu cele ale juntdtdlilor orizontale, iar lungimea de
incruci;area diagonalelor junfitdtrilor orizontale cu
utilizarea pe care i-a dat-o, C5zanne i-a cele ale sferturilor. Este ceva ie;it din comun in
opera lui Matisse ; compozi{ia sa obi;nuitd este
ryhluri se 0 Acest studiu se afld acum la Mus€e des Beaux
' decurbe fdcutd nmi mult din echilibru decit din geometrie.
tistului gi Arts din Paris. (Paris, Muzeul de Artd Modernii, Arhivele foto)- 249
redat \
acest c
armon
strdluc
CEzan
liile cc
trebuie
ci fiec
terior i
aer. S

in aceas
clasice t

DERAIN: Cina cea de taina


Artistul poate aveo in fala crealiei doud atitudini. Fie sd urmeze cercetdrile celor care l-au precedat nemii-
locit, pentru o le duce mai departe - acesta a fost cazul lui Seurat, core a completat impresionismul,
-
al cuhi;tilor, core ou dezvoltat descoperirile lui Cdzanne, al fovilor care uu folosit lecyia lui Van Gogh
pe mae;trii trecu-
fie, tn dorinla sa de o atinge perfecliunea, sd se situeze in afara timpului ;i sd-i studieze
tului. Aceasta a fost atitudinea lui Poussin, cea pe care o adoptd ;i Derain ctnd t;i concentreazd toote
eforturile pe ordonanld, pe care o vrea calmd, echitibratd, ;i pentru care regdse;te in mod fatal principiile
mae$rrilor. intretdierea diagonolelor dreptunghiului cu cele ale pdtratelor stabile;te aici axul lui Hristos'
fulaia se tnscrie intre linia mediqnd qi cea caie taie latura fiecdrui pdtrat, la interseclia diagonalelor celui'
lalt piitrat. Dupd ce a ales o schemd, Cdzanne a suferit uneori influenla ei pind la deformarea obiectului,
Derain cautd la mae;trii trecutului arta de a folosi o schemd cu discrelie.
(Col. particulard, foto Seuil).
250
redat via{a . . . Rolul triunghiului aici, in lor devin mai ugoare qi cum se alun-
acest caz important. nu este de a grupa gesc>>10.
armonios componentele tabloului. EI este Pentru a reveni la Dansul, sd vedem cum
s t r d l u c i t o a r e ar a { i u n e d e a f i a o p e r e i ' . ' iqi organizeazd Matisse aplaturile 9i ara-
C6zanne modificd, cu indreptd{ire, propor- bescurile, Toate operele lui sint in acelagi
intreg
liile corpurilor. Nu numai corpul 10 KANDINSKY, Du spirituel dans I'art, Paris,
irebuie ia tinOa spre virful triunghiului,
edilia lui Beaune, 1954, p. 52. Cum a .sub^liniat
ci fiecare din pir{ile sale. Un suflu in- foarte bine Kandinsky, omul se supuneaici foarte
terior irezistibil pare sd le proiecteze in bine exigenielor geometriei, ascultind de ni;te
aer. Se poate observa cum truPurile reguli pe care le cunoa;te bine.

DERAIN: Naturd moarti.


ctstultti totu;i de regulile
in ct.eastd traturd nnortd pnre sd dontneascd cett nni cleplind libertate..opero
asa cum o concepea oudry: rabaterea nticilor loturi ale dreptunghiului este
clasice ale noturii noarte,'
riguros aplicatd. (pittshurih, Fundalia Carnegie, foto Jean Gilhert).

't'a^t::at..a

at nenti.i-
rionisnul,
Gogh
trii lrecu-
azai lolte
pr int iPiile
i Hristos.
zlor celui-
o b i e c tu l u i .
ROUAULT: Plan;a XLI
mul dre?t este anoma Ie
toporul ce il lor
regleazd comPozilia ace
veflicale ale virfurilor
le diagonalele celor a
4 cerc lnare lrece Prtn Pun
ACeSfur AlAgonate $, verltC(

Rouault: De;i textura sq


Tiferitd, modul lui de a luua il
iii Matisse. De zece ori re
-Rotuult
lucra Pe aceea;i Pi
plnza sau o tterg.ea D.enlru a
ESrc greU Sa gntcettt proces
cdutdtori neobosili. Au plecat
gau schema constitaie rezull

ROUAULT: Stell
Ax de simetrie foarte mart
diagonalelor ; pet
de diagonalele pdtratul
( Paris. Foto. Col

DUFY: Frumoasa vard, tapiserie.


Sumedeniade mici elementecreeazdaici o materie de tapiserie. Aceastd dispersiuneascultd totu;i de armd-
tura dreptunghiului tn datele sale cele mai simple: sferturile, jumdtdlile Si treimile jumdtdlilor. (Paris,
foto Gal. Louis Carui).

.imp spontane $i gindite; liniile cele mai


cursive, mai dezinvolte, petele cele mai
nea$teptatesint controlate la el de o minte
perfect lucidd.
Ceilalli fovi si-au stins infldcdrarea din
tinere{e qi qi-au ales fiecare un drum pro-
priu. Derain, care fusese unul dintre
< stilpii) grupului intre l90l gi 1907, aban-
doneazd dupi aceeaculoarea purd. <<Este o
teorie de boiangiu >, ii spune el lui Vla-
minck. lgi indreaptd toate cdutdrile spre o
picturd constructivd, plind de grandoare, Raoul Dufy adaugd la spontaneitatea sa
care se vrea fideld disciplinelor trecu- incintdtoare simful peretelui, atunci cind i
2a2 tului. se iveqte ocazia: el urcd orizontul pind la
i T U A U L T : P l a n ; aX L V I d i n ( M i s e r e r e ) .
,,(,,,:;l rlrept esle aidotrtttletnnuluide santal cctre
n(ttiititeuzd toporul ce il love;te>>. Cele doud axe
'r,,
:lea:ri cotttpu:ilict uc.'.st?i opere sint proiec-
ii t rricula ulc virfurihtr nticttlui ltutrdt ((iltrdl
't)tt,
ir le diogonalele celor doud pdtrete supropuse.
"1 ,, .r,rr' tnere lrece prin punctele de iilter.tec{ie ale
tti 1..\t()tdiugonule si verticale. (foto Hurault ).

Rt,Llrult: De;i textut'a sa picturald este fitarte


diltrirti. ntoclul lui de a lucra il poate atninti pe cel al
I u i \ [ t t /i s s e .D e ori reaqeza tabloul pe tnasci:
Rpttuult lutra pe aceea;i pinzd, Mutisse schirnbu
pin:ri .sttrro ;tergeo penlru a o lua cle la inceput.
E,\tt .greu sd ghice;ti procesul de lucru ul aceslor
crirt :iit,ri neobosili. Au plecat oare de la o schetnd,
sutt ,.(itclntt cottstituie rezultatul gindirii lor ?

ROUAULT: Stella Vespertina.


A.t ie.sinetrie foorte tnarcet. Orizont situot la
intrtcisurea diogonalelor ; perspectira druntului este
durt Lle diagonalele pdtratului din partea de jos.
(Paris, Foto. Col. Louis Carri).

af ma-
Paris,

tea sa
cind i
ina la
.r
{ r'
/
,'"
,'l'hJ'
",/ \
! 7*-r,f* .*?* ( t_'t /
i
lr \ r'
!
\.o, {} ?

\\ :r. ,'

s f :
\-L.t
I h
,'j,";i t' r.n/
/i'
1:-
r--:'
\??
"*..4;3tq:{ ;. , -.1
*<il'
aF.'-
, ;-
'rt , '"tq{'
>,

t{,
Lr' ,,' A'r"
r
/ i-\\ -

t'I{ , . ''**u' {.},.3
lrt
,l?

--/
u'
}".
"/
t=t rd..dti.
KANDINSKY: Studiu pentru(Compozilia VIlr.
( Miinchen, Furulalia Miinster-Kandinsky ).
Diagonala dreptunghiului treea:d o nriqcare ascendentd ; uceastd oblicd luati de la unghiul tle jos pirtd la
unghiul rle sus, ditr tlreapta, este subliniatd de doua arcuri de cerc. In lucrarea definitivti, ea ru fi rupra
tle tlirecyiile ortogonale ce tncadrea:d un nucleu ceiltrul. in crochiu, uces! ilucleu nu este indicat detit
printr-o cru(e pe care douti perpendiculare punctote o une.tc cu laturile tahloului.

paftea de sus a pinzei, reducind planul in ciuda unui temperament cu toiul


peisajului la planul peretelui,cum fdcea diferit de cel al lui Dufy, Rouault obline
B r u e g e l .G e o m e t r i as a e s t es i m p l d ,e s t em a i u n e o r i v e r t i c a l i t a t e ap l a n u l u i p r i n a c e l a g i
d e g r a b ao s i m e t r i e: u n a x c e n t r a l i n t o v d r S - p r o c e d e ur.i d i c i n dd i n n o u p e r s p e c t i v ac ,a r e
seste benzileverlicalede culoare. intot- se confundd cu axul de simetrie. Dar in
d e a u n a i n s d , ; i i n a c e a s t ac o n s t d s e c r e t u l l o c s d c a u t e d i s p e r s i u n e ae, l t i n d e m e r e u
sdu, interesuleste repartizat in mod egal spre 6 maximd densitate.
pe toatd suprafa{a; Dufy posedd arta com Astfel, ace$ti foiti fovi devin pictori re-
poziliilor dispersate. flexivi,lucizi, care nu se simt deloc stinje-
nili de formele geometrice ale trecutului
care - simplificate la extrem - servesc
spre a exprima personalitatea cea mai mo-

:t) dernd.

K A N D I N S K Y : S t u d i u p e n t r u( C o m p o z i f i aV I ) '
(Paris, Col. particulard).ln Studiul pentru Compo-
zitia VI, axul median este marcat de o cruce, iar
dizvoltarea tn spirald frintd este schematizatdde trei
sesmentede curbe secanle doud cite doud, Frinturile
vir fi mai vddite in tablou, dar dispoziyiade ansamblu
va rdmine aceeaSi.

KANDINSKY : Compozilia Yll. ( Moscova).

4t

I plna tu
fi ruptd
.at declt

u totul
. obtine
acelaqi
Ya, care
Dar in
) mereu

otori re-
76
c stinje- i4:
faze
squ
firea
fran<
neob
rea (
sdn
cont
&p&r
pres
mult
text i
abst
de vi
pot
abst
cafe
alldt
posit
umal

a, mijlo
intru
o for
renta
ga{ir
strac
cem
oricit
9i igi
triun
CC IT
mate
KANDINSKY : Compozitia VI
ru.R.^s.s.
) tene
lor s
abstr
i n a c e e a qp i e r i o a d d , e x p r e s i o n i g t ig
i ermani tendinfele - sentimente, patinti, fervoare, cele (
creeazd o adevdratd picturi romanticd, m e l a n c o l i e- a l e a r t i s t u l u i . D i n a c e s t m e - efort
poate singura care a insemnat o proiec{ie diu se va detaga un rus a cirui operi va fi rece,
spontand a eului cu ajutorul elementelor a l i m e n t a t dd e b o g d { i ad e c o r a t i v i a l d r i i s a l e daru.
naturale profund modific-ate.Ei folosescg5- natale 9i care prezinta importan{d pentru Kanr
s e l n i l e l ep u r e s t e t i c ea l e f o v i l o r g i a d o p t a c e r c e t a r e an o a s t r d : V a s s i l v K a n d i n s k v . Dr
g i e i c u l o r i l e p u r e ,d a r c u s c o p u ld e a s u g e r a . i n 1 9 1 0 ,i n m o m e n t u l i n . u r . p . r i o n u - aceaf
Principiul deformdrii este admis ca o axi- litatea sa se afirmd cu adevdrat,el scrie cuno
omi, ea putind merge foarie departe; prac- Despre sprritual in artd 11, lucrare teoreticd inr
t i c n u c u n o a s t el i m i t e d e v r e m e c e f o r m e l e fundamentalS pentru inlelegereadiferitelor forfe
luate din naturd nu se afl[ acolo pentru sting
256 a o explora, ci pentru a releva prin aluzie 11 Edilia francezd, Paris, luinc
faze ale picturii sale. Noliunea unui sens
sau unui conlinut propriu forntelor, mai
fireascd gindirii germane decit concepliei
franceze despre arta, capdld aici o vigoare
neobignuitd: fiecare formd este manifesta-
rea exterioard a unui conlinut; ea trebuie
sI manifeste < in modul cel mai _expresiv
confinutul sdu interior > (p. 49). In ciuda
aparenfelor, aici nu mai este vorba de ex-
presionism. Gindirea lui Kandinsky merge
mult mai departe 9i putem urmdri in acest
text intreaga sa evolulie cdtre abstract-un
abstract ce rdmine < expresiv> si deosebit
de viu totodatd. < Rari sint azi altigtii care
pot si se mullumeasci cu forme pur
abstracte. Ele sint prea vagi pentru pictorul
care refuzd sd rdmind in imprecis. Pe de
altd parte, el seteme sd se priveze de vreo
posibilitate, sd excludi ceea ce este pur
uman in el gi sa-gi sirdceascdprin aceasta
mijloacele de expresie.in acela;i timp insd,
intrucit forma abstracti este resimlitd ca
o formd clard, precis5, bine definitd, apa-
renta sirdcire se transformi intr-o imbo-
gi{ire interioara > (p. 50). Formele ab-
stracte care il atrag, il fascineazd din ce in
ce mai mult, sint pentru el <<existen{e care,
oricit de abstracte ar fi, trdiesc, aclioneazd
gi iqi fac simlitd influenla. Aga sint cercul,
triunghiul gi formele nenumdrate, din ce in
ce mai complicate, care nu au nume in
matematici. Toate aceste forme sint cetd-
KANDINSKY: Pe alb.
{ene ale regatului abstractului si drepturile in cea de a doua perioadd a sa, Kandinsky foloseEte
lor sint egale> (p. a8). intre material ;i armdturile clasice ;i liniile formote de ele, fie urmin-
abstract <<misund formele in care coexistd du-le docil, fie deprirtindu-se u;or intr-un sens sau
cele doud elemente>> (p. 50). Astfel in ciuda altul, ceea ce creeazd un fel de instabilitate ; aceastd
lrvoare, instabilitate insd rdmine calmd datoritd veciniitd!ii
efortului de a filtra totul printr-o logici
)est me- cu Iiniile statice ale ;arpantei core i-au servit ca
)rd va fi rece, artistul relevd tendinlele sale secrete, punct de plecare. (Paris, Col, particulard, foto
darul sdu exceplional de a crea via(d. $i Seuil ) .
.irii sale
pentru K a n d i n s k y e s t eu n m a r e v i z i o n a r .
rsky. Dupa tinerelea expresionistd gi fovd, fel de magmd supusd unor violenle lente.
persona- aceastd evolulie abstractd a lui Kandinsky Uneori chiar niqte animale ciudate, fdrd
cunoaste doui oerioade: nici o legdturd cu realitatea, se agitd cu
el scrie
teoreticl intre tgtO gi'1920, pe pinzele lui apar iuleala unor parameci. Regdsim fiin{ele ce
iferitelor forle ce traverseazd oblic tabloul, de la <<migund> gi acel < organic) care i se oferd
stinga la dreapta, in jurul nucleului evo- intotdeauna lui Kandinsky atunci cind el
luind o lume de nebuloase, de galaxii - un vrea sd evoce concretul. 257
I
l

Cdtre 192l-1922. formelesecristalizeazd l r a l i o n a l i s mI u


in elementerigide, cercuri,triunghiuri,pd-
trate, dar migcareade translafiesemen{ine Un artist de profundi
o originalitate,Odi-
pind citre 1925cind, odatd cu virsta matu-
lon Redon,niscut in 1840,descoperise incd ".{ ;
ritafii, se impune o vointd mai statici, de din secolul
al XIXJea limitele congtiin{ei
calm gi echilibru. De-a lungul acesteievo- gi forlelor vitale
care adeseaii scapd de
lu{ii, Kandinsky este un artist cu voinld sub
t, Era deja el in analiza pe care o fdcuse sub
control: <<Datelefirii mel.. m-au in-
care igi supuneaptitudinile numeroasecon- demnat spre vis; am suferit
trolului riguros al unui spirit constructiv. ginaliei surprizelepe
9i
chinurile ima-
care ea mi le oferea
creion; dar acestesurprize le-am con-
Baigneuses-lor lui C6zanne;nimic din opera
dus 9i tratat dupi legile organismuluiartei
sa tumultuoasi nu esteldsat la voia intim- pe careil gtiu, il simt,
cu singurul scopde a
pldrii. Doui crochiuri pregdtitoareaparfi-
obtine in spectator,prin seducfiasuferiti,
nind primei perioade(1913)ne indicd gra- intreagaevocare,
intreagaatracfiea nesigu-
dul de construc{ieexactdla careerau supuse
yremea rului exercitatdasupra granilelorgindirii> 12.
chiar la aceeaizbucnirile sale.Mai Aceasti atitudine,
izolatdin aceltimp gi care
tirziu, printr-un fel de reac{ieimpotriva lui fdcea din Odilon Redon
o fiin{i aparte, se
insugi,alegeforme ascufitegi trangante,ca va afirma incet-incet va
9i deveni una din
nigte sdbii; alteori, cercul, devenit terenul trdsdturile
cele mai ciudate ale generaliei
unui microscop, inldnfuie strins agitalia noastre.Un val de iritare
impotriva ra{iunii
fiinfelor.< Compoziliaestedubli ) ne spune pare sd gi sd se rdspindeascd;
tigneascd
el: compozifia de ansamblu gi cbmpozifia ceeace ea aduce la lumini pare prea cu-
diferitelor pdr{i subordonate ansamblului. noscut in curind, devine plictisitor, iar
Compozilia de ansamblu este o formd; ceeace9i, lasi in umbrd trebuie si fie mira-
obiectele,reale sau abstracte,se vor adapta culos! Intr-adevdr, pictura
s-a imbogd{it
la aceastdformd, <<vor fi aceastdformd >. uimitor la inceputurile
acesteimigciri, dar
Elementele izolate, pe de altd parte, se acest lucru nu va intirzia
si deceplio-
modificd combinindu-seintre ele, sau doar neze; in
fine, aportul lor devine din ce
prin simpla lor orientare.<<Este ceea ce se in ce mai pulin
comunicabil.$i se inlelege
numegtemigcare.De exemplu un triunghi de ce.
plasat simplu in sensul inil{imii are un
Formele ra{iunii reflecti ceea ce existi
sunet mai calm, mai imobil gi mai stabil universalin om; ele impun un limbaj
acce-
decit acelagitriunghi plasat oblic> (p. 55). sibil tuturor:
acestapoate fi intelesgi folo-
Se poate observacd deplasarealiniilor este sit cu mai multd sau mai pufini
ugurinfd,
esenliald pentru Kandinsky, in aceastda dar nu existddecit un singurlimbaj intelec-
doua fazi a operei sale ea fiind singurul tual, o singuri geometrie,
o singurd logicd.
n:ijloc pe care il mai pistreazi pentru a Lumea
tendin{elor, a asocia{iilor de idei
recrea viafa: compozilia incepe sI se spri- semicongtiente sau incongtienteigi are de-
jine pe perpendiculare,pe diagonale,dar sigur <<arhetipurile>
ei, dar expresiilesint,
nu pentru a se fixa acolo, ci dimpotrivd, in structura lor concretd,la fel de variate
pentru a se indepirta de ele. Sdgeli,sulite, ca gi indivizii ei. In acestsenssepoate vorbi, Cind
triunghiuri par sd ne indice armitura pe bunl dreptate,de un fel de tinere{efdri sustr(

dreptunghiului,dar gi inten{ia de evadare, de bdtrinele. Dar trebuie sd recunoagtem


pentru a se lansain afara reteleisale.Ope- sincercd arta ar fi cu greu acceptatddacd nut
rele simetrice, cum este Conversalie,reali- prea
258 zatd in 1926,sint rare. 12 A soi-m€me, 1867-1915, Paris, 1922. si fd
4:
*;;
odi- ".&
incd
in!ei
ide
L in-
ima-
:erea
con-
artei
dea
:ritd,
sigu-
t))'-.
...'
care ti; *
e, se
. din
:* . 2
:afiei
.iunii
rsca;
{r
t cu-
', iar
nira-
rgd!it
, dar
ptio-
nce
eiege

:xistd
acce- 9,, %,"".
folo-
rinid, s."4
telec-
lgica. .:
r
Xr- &
, idei 4
e de- .**.,.
sint,
ariate Odilon REDON: Germinalie. in r is I lB79 ), litografie.
vorbi, Cind yisdnt, ne pierdem spiritul critic. Operu lui Odilon Reclon este uil vis poetic.si colorot, core se
sustrqge oricirei conceplii pictttrule cuiloscute. Te ginde;ti la deschiderettunei flori. (fltto Seuil).
: fir[
a9tem
dacd nu s-ar spnjini pe ceva ger.rera N u p u t e m a m i n t i d e c i t c i t e v aj a l o a n e p e
; li m a g i n i l e
p r e ai n d i v i d u a l er d m i n s i m p l ec u r i o z i t d l ir e c i aceasti cale neobisnuitd: un mare artist,
si fdri ecou. foarte apropiat de Kandinsky, fdcind parte 259
pe care
face cu i
o imagir
gi totugi
Paul
semnei
fieinj
parte $i
trie: co
prospel
eliptice
Cdtre
semnel
lorate,
1 9 3 4 ,S
Semnu
din ull
*G,
trate.

Paul KLEE: Pe pajifte.


Paul Klee compard compoziyia cu un dansator pe strmd care-Eipdstreazd echilibrul mi$ctndu'ti alternativ
balansierul la dreapta ;f to itinea ; Klee defineqtetrei echilibre : echilibrul mdrimii, al valorii ;i al culorii,
Independentde aciastd lege generald,patru perioade pare sd degaje opera sa : mai tntii compozi[iile crista-
lizante, prismatice, cu elimente mariiau mici (pdtrate magice) ; apoi compoz-iliile coraliene cu o dezvol-
tare oijanicd, articulatd, sinuoasdi in al treilea rtnd, compoziliile feerice descript.ive (peEti, flori etc.)
Ei, tn sfir;it, compozi{iile <<scriiturd> (scriitura muzicald sau ideograficd). Pe pajigte est-eo compozilie
borakaia'echtltbroid pe un ax median cu tendinydverticald. Acestefemei-flori preiau de la flori legile cre;-
terii, cele mai mari indepdrtindu-le de lingd ele pe cele mici. Armonia deformdrilor tntre elementele verti
eale ;i orizontale este atit de subtild incit este greu sd sptii care dintre ele are prioritate- a !?ra celorlalte.
Figuiite ne duc cu gtndul la niste note muzicale dispusepe un portativ dublu. (Col. Willard-Johnson,
Locust Valley, Conn., foto Giraudon).

din acelaqigrup, Paul Klee, a cdutat, sub amator de muzicd, se pare cd a fost multd
o aparenfd dezinvoltS 9i incintitoare, sd vreme urmdrit de portativ qi notatia muzi-
exprime invizibilul, ( tot acest univers in cald. Liniile portativului sint frecvente in
care vizibilul nu estedecit un exempluizo- foarte numeroasedeseneqi picturi ale sale: Compo
lat >. Paul Klee nu este un abstractgi nici Pavilionulfemeilor (1921), Brizd proaspdtd pagini
un informal, dar toate aluziileconcretesint (1924).Flori, capetede pdsdri (Ma;ina de sa au
260 convertitein semnede acestmagician.Mare ciripit), sau femei ( Pe paii;te) evocd note des
pe care culorile le fac si cinte' Avem de-a care sunetul lovit -'xplodeazi intr-o patd
i u . . . o i d e o g r a m e s, i m b o l u r i: < S i m b o l u l ' ' ' ro9le.
o imagine cincentratd in oglinda spiritului
s i r o r J s ii d e n r i c ac u o b i e c t u l > ' r 3 ' Suprarealismulva merge mult mai depar.te
Paul Klee isi plaseazdbucuros aceste in investigarearalionalului. Apirut tl -1?-
care literird cu caracter fi.lozofic(vezi scrii-
semneintr-o relea de orizontale 9i verticale'
tura ( automat5>), el va incerca sd violen-
fie in jurul unui punct ceutral, fle de o
parte si de alta a unui veritabil ax de sime' t e z e l e g i i e o b i s n u i t ea l e g i n d i r i i i . T : ] ' : l : i ;
a l o s t m a i m u l t o < s u b v e r s i u nm e e n l a l a ) ")
trie: compozilii naive care exprimd aceea;t p l a s t i c d :d a r s-a ostenit
p r o s p e l i r n ec o p i l d r o a s d c, a 5 i d e s e n e l es a l e Jecit o revolulie
si sdseascdo formd picturald, deqi compo-
p t i c e; i s P i r i t u a l e .
e l i'Cat..
1934, portativul muzical dispare 9t ziti*anu a fost, in mod vizibil, grija sa ma-
totugi .apari{ia
semnele,negreia.t intunecatepe fonduri co- ;";t. Curentui a ingdduit
lorate, devin o scriiturd (Suiiturd t'9llt!., .itotuu pictori foarte originali:. Chirico nu
d i s t r u g e c a d r e l e p l a s t i c et r a d l t l o n a l e ' G a r
1934, Scriiturir, 1940, Port inforitor; 1938)'
Semnul insuEi se afirm5, solitar, intr-una
1a Mesens, citat de Marcel JEAN, Histoire de-la
din ultinrele sale lucrdri, Titnpanistul, in 959'
orintu,)r'--i,,r,iolirrr. Paris. Ed' du Seuil'.1
-ft al
Essai sur la peintut'e de Philos- n.77. Aceastd lucrare este un studiu complet
GOETHE.
ml;carlI.
trat e.

alternativ
al culorii.
iile crista-
o dezvol-
flori etc.)
compozi{ie
legile creE'
ntele verti'
celorlalte.
'd-Johnson,

ost multd
rlia muzi-
cvente in Paul KLEE: Air-Tsu-Dni' anumitor
ar. fi putut sd nu renar-cefrumuseyeagravd a
i ale sale: Contpoziyiecle tip scriittu'ri.Muziciart, Klee nu posibititdlile.ptastice. Patratul ;i armdtura
ar"'oi[i'toati
proaspdtd pagiri muzicale; sensioii it'"i"'ilr,"ri- irtiig"
opere:'-itiii"iti'iio' ve'iicali nle parlii de.jos concen*eazd
sa au tlealtfel o ocliunesigurd asupra acestet pit:r, areazd compozilio. ( col' Hans Meyer' Berna)'
261
VIa;ina de utl potrrt,-'iti ,ri,'ui diviziuni t,
clesenul la
vocd note
p r i n t r - o d e p l a s a r ea p u n c t e l o r d e f u g d s i a seducdtoaregi rafinata. Dar nu ne-am fdcut
p u n c t e l o r d e d i s t a n [ d ,m o d i f i c a p e r s p e c t i v a , o reguli din faptul de a nu vorbi de opere
c a r e d e v i n e h a l u c i n a n t d .P r i n u m b r e m a r i , aflate incd in curs de desfd;urare.
evocind sfirgitul zilei, el face din spaliul Emigrind in 1940in America unde i-au
e s e n t i a l m e n t eu m a n a l c l a s i c i s m u l u i u n intilnit pe refugialii din Europa centrali,
spaliu angoasant ;i creeazd, cu ajutorul s u p r a r e a l i g t il ie - a u i m p d r t d s i ta c e s t o ra r t i g i i
u n o r r e m i n i s c e n f ec u l t u r a l e i n s o l i t e ,o p o e - a f l a 1 ii n d e r u t d n o u t d { i l e t e h n i c e g i i n o v a -
z i e o r i g i n a l i q i s e d u c d i o a r eJ. o a n M i r 6 q i - a liile 1or. ln acest timp s-a ndscut ciudata
a m i n t i t d e < f i i n t e l e > rf o r m a l e a l e l u i K a n - picturd pe care americaniiau numit-o, in
d i n s k y , p a r a m e c i if a n t a g , i c a r e i i p o p u l e a z d fr,rncliede grupdri, action-painting,absta(t-
universul fdrd dimensiuni.In sfirgit, Max crpressionisrn,ta;isrtt etc. Jackson Pollock
E r n s t a a j u n s ,i n c h i z i n d i n l u c r [ r i l e s a l e u n este reprezentantul or cel mai cunoscut.
sens secret, amar, distrugltor al conveni- Reluind sub numele de dripping < oscila-
en{elor sociale gi artistice, sd facd o picturd ! i a > ( b a l a n s a r e au n e i p i l n i i ) l u i M a x E r n s t ,

Paul KLEE: Port inflorit.


Plecind de la geneticu fornrclor, baza invdldturii ,sale,Klee se apropie din ce in cc nmi ntult cle sinbolistrtul
obiectelor ;i fintelor. El creeazd pentru u:ul sdu un fel de scriiturd ule cdrei caractere por asenrciniitoore
cu olfitbetul glagolitic. Aceastri succesiune de semne, ce se inltinluie, esle inlr-adertir o scriiturci, cere, ('o
;i poe:ia, i;i subordoneazd rnesajul lecturii. Contpoziyiu este echilibratd ; ea este arhitecturatd de -ft'agnrentele
cle drepte ortogonale;i anirnutd de citeva cercuri. (Bcstl, Col. publicd).

.{t

Plecit

dar
( act
care
unui
ut
re

au
ld,
)tl

i"-
11a
in
('t-
rck
ut.
la-
l)t,

rnul
)0re
, cu
ttela

J. MIRO: Picturd.
Plartnd de lu trtr suproreuli.strtle nuonlti.fbri.stti, Mird .se indepdrteu:a le el treptut si, ptistrindu-si paletu
s/rdlut.i|ottrc,crecu:tiolunte'tittgulurd,pLlpuIottideJbrtneirea|e.darCorp0r|ii.Artndtura
poate oJeri niti o c.rplitcrlie rolubild u punt'rii itr .sptttiu. ( llltr:eul din Philudelphia ).

dar suprimind autonlatismul misciirii, el t o t u ; i c a d r r , r l .A l d t u r i d e r a p o r t u l d e l i c a t


( a c l i o n e a z i> p r i n p r o i e c l i i r a p i d e , s i n u o a s e al culorilor, inmullirea liniei, verva scrii-
care se string ;i se desfac sub impulsul turii expfima un nou romantism pictural,
unui soi de ritm vital, dar care nu depd;esc c r e a t p r i n e x t e r i t ' r r i z a r evai o l e n t i a e u l u i . 263
Se poate totugi observa cd Pollock nu re-
nun,tdcomplet la compozilia plasticd, dupd
cum reiese din folosirea verticalelor in Cate-
drald (Dallas museum) sau din ritmurile
din Stilpii alba;tri (New York, col. Ben
Heller).

Geometr ia
Alli pictori, mai modegti, se gindesc ci
eul lor tumultuos 9i ira{ional nu intereseazd
pe nimeni qi cd elanurile lor trebuie sd se
disciplineze pentru a deveni o operd de
artd. Astfel, Kandinsky gtia cd numai geo-
metria putea si facd accesibil tuturor dina-
mismul de care era stdpinit. Geometria isi
are intotdeauna sus{indtorii ei. Purismul,
care izoleazd,azi fiecare din componentele
picturii, le va antrena sA se inchidd in pla-
nuri pind ce formele se vor migca exclusiv
pe cele doui dimensiuni ale pinzei.

Aceastd tiziune plond o intilnim deja la


Braque gi Picasso din momentul in care Aici Ld
depdgesccubismul <<analitic >. Ei s-au plic- frontali
ghiului.
tisit repede sd mai urmeze intocmai sfatul se cullo
lui C6zanne: sd trateze natura prin cilindru, aceasla
con etc. ln perioada sinteticS,mai sugestivd,
cdtre 1912-1913, ei provoacd reflexul de
cunoastere, neprezentind decit anumite tuie lt
pdrli caracteristiceale obiectului, aduse in !iilor
plan. in colaje, ei suprimd suportul elemen- sprijin
telor concrete, masa pe care sint agezategi Frumt
le prezintd ca prinse cu acul, fdrd adincime. greoa
Fernand L6ger, cdtre 1927, va relua aceastd suspe
idee, insistind insd mai mult asupra realis- tinde
mului plastic. Dealtfel, aceasta nu consti- La
existd
Jackson POLLOCK: Catedral5. dea
Jackson Pollock a instaurat o gtndire picturald tn geom
care gestul este elementul prim. Picturo i;i tntoarce de compunere rdmine totu;i in alarntd: uneori comp
brusc fala de la forma inchisd, realizatd-, pentru a Pollock tnsu;i insistd osupra unni ritm, alteori lasd
pdtrunde in lumea mai vostd a posibilului. Intr-adevdr, spectatorului, ca un nou Leonardo, libertalea de a
tor. (
din gest s-au ndscut ni;te fornte aluzive, ni;te struc- interveni pentru a proiecta pe tramd, cu entolio a cor
turi succesive sau simultane, ni;te segmente dirijate personald, una din schemele pe care le aduce cu sine
gestul. Compozilia devine alegere. (Muzeul din
!iala
etc., tntre care alegerea nu a fost fdcutd niciodatd
264 ptnd la capdt, in acest univers complex, activitatea Dallas ).
Voi s
posib
re- coloratd > 15. Astfel pictorul este liber sd
upa tinda din rdsputeri cltre forma purd. Pic-
qte-
tura a devenit cu adevdrat o experienfd;
lrile elementele trebuiesc separate, decantate,
Ben avind in permanenld obsesiapuritdlii: cu-
loarea purd, forma puri. Dar s5-1 ldsdm
pe Juan Gris sd vorbeascd: < Figurile geo-
metrice gi formele supuse unui ax vertical
au mai multd gravitate decit formele al
caror ax nu este marcat sau al cdror ax nu
cca e s t e v e r t i c a l . . . C r e d c d t o a t e a c e s t e ao o t
eazd r5 Conferin,td
tinutd de Juan Gris la Grupul de
,d se studii filozofice gi 5tiintifise de la Sorbona, l5 mai
ide 1 9 2 4 . 6 1 1 3 1d e D . H . 1 1 a g S W E I L L E R , J u a n G r i s ,
geo- sa vie, son (euvre, sesdcrits, Paris, Gallimard, 1946.
lina-
ia igi
imul,
ntele
pla-
:lusiv

ala LEGER: Timpul liber.


care Aici Ltger se apropie de vame;ut Rousseou ; aceea;i
plic- frontalitate, acelasi s!utisrtt. Artndturq dreptun-
ghiului. Dar utt cerc secret organizeazd conrpoziTict;
sfatul se cunoa;te predilec{ia pe core Ldger o avea pentru
ndru, aceostri figurci geontetricci. ( Paris, Mu:eul de Artd
stivd, Modernci, Arhivele foro ) .
ul de
umite tuie la el o metodd sistematici: compozi-
rse in liilor masate cdtre centru 9i fara punct de
lmen- sprijin pe baza, ca Gioconllq cu thei sau
rate gi Fruntoaselecicliste, li se opun ansambluri
rcime. greoaie, ca Rdgozurile, cind aceste mase
least6 suspendatevor fi proiectate pe zid, ele vor
realis- t i n d e s d d i s t r u g a a s i z e l em o n u m e n i u l u i .
:onsti- La Juan Gris, spaniol lucid si logician,
existl o antinomie intre interpretdrile celei
de a treia dimensiuni, oricare ar fi ele, si
geometria liniard; el preferd sd suprime LEGER Frumoasele cicliste.
uneori complet adir.rcimea,acest element supdrd-
Llger vedea fn Rdpirea Sabinelor a lui Poussin
tri lasd <<o bdtrilie de drepte Ei curbe>>.Pind in 1925, pictura
'adea tor. < $i insist asupra formelor plate, cdci sa a fost o concretizare a acestei reorii (Discurile,
emolia a considera aceste forme intr-o lume spa- Marele dejun). Mai ttrziu, a abandonat stilul
cu sine <<tubist>>; dreptele au devenit sinuoase, volumele
il din
liala ar fi mai degrabd o treabd de sculptor. nni pulin sclrcnatice. Aici avent de-a face cu o
V o i s p u n ec h i a r c d s i n g u r at e h n i c dp i c t u r a l d co,npozilie bazatci pe cerc cu un pentagon inscris.
posibild este un fel de arhitecturd plata ;i ( Muzeul din Chicago, foto Giraudon ) . 265

JS
constitui insS;i baza unei arhitecturi pictu-
rale. Aceasta ar fi matematica pictorului qi
numai aceaste ma'rematicd poate sd ser-
veascd la stabilirea compozitiei tabloului.
Or, numai din aceastdarhitecturd poate lua
nagtere subiectul, adicd un aranjament al
elementelor realitAtii provocate de aceastd
compozitie). Contrar metodei clasice pe
care am analizat-o in alta parte, subiectul
se naste aici din arhitecturd, iar ideea de-
curge din liniile care il creeazdpe el.
Trebuie remarcat cd Juan Gris vorbegte
aproape intotdeauna de < arhitecturdl>si nu
de <geomeirie>. El introduce o notiune
valoroasd: ( Orice arhitecturd este o con-
structie,dar nu orice construc{ie este arhi-
ieciurd. . . > Ideea esie foarte apropiatd de
noliunea noastrd de sarpantd. Cind Gris
spune matematicd, se gindegte Ia < mate-
matica pictorului > gi se feregte sd-i dea un
sens prea exact.
Unii pictori moderni, din contrS, se spri-
jind bucurogi pe mdsurdtori, construclii cu
compasul, care ne duc inapoi pind aproape <<A
de evul mediu. Un fapt deosebit trebuie sd fort
tnic
ne retine aici atenfia: interesul nea$teptat fie
pentru numdrul de aur care nu se mai fo- mic
losea 9i a cdrui teorie pdrea atit de inde- cor
vor
pdrtata. Trt
Ne-am putea intreba cdrui fapt se dato- r;:
Juan GRIS: Chitari 9i flori.
re$te aceastd reluare a numdrului de aur
Fiecare cubist are propriile sale problente. Cea de a tn it
treia dimensiune nu-l preocupi pe-Juan Gris; se de cdtre arti;ti gi teoreticieni. Folosirea nu-
abate de la ea in mod sistematic. In schimb, mate- mdrului de aur devenise,dupd cum am vdzut,
matica liniard va fi din ce in ce mai prezentd in opero o practicd de atelier din ce in ce mai con-
N
I
sa. Aceastd pinzd, un imn adus geometriei, este fuzd, aproape instinctivd. La inceputul se- I
organizatd pe armdtura dreptunghiului : diagonalele
dreptunghiului, diagonalele ;i marginile jumdtdTilor
orizontale, ole sferturilor verticale, ale ;esintilor
colului al XIX-lea, teoreticienii germani
sint aceia care au readus la lumind, in mod
!
I
orizontale si verticale. ( New York, Museum of riguros, notiunea, studiind-o mai ales pe f-
Modern Art ). I-
monumentele egiptene.$coala neoclasicda
unor Cornelius, Overbeck, mult mai nuan- V
{ata de inclinafia ei spre abstractizare -
\1 pentru cI este germand - decit cea a lui k
i\ \l
ll
I
\i David, se complace in studierea numerelor
I
\ i
I
I
266 W=t vz w v4=2v5 v6 w v6v-%3
Construclie geontetricd a rdddcinilor
printelor nunrcre.
pdtrate ale
2
incomensurabile,
1+/t Prin pdrin-
)tu- JfI,
ri qi
2
ser- tele Didier (P. Lenz) aceste numere au
Llui. devenit elementul esenlial al faimoaselor
lua ( sfinte mdsuri ), crezul artistic al mdnds-
Lal tirii benedictinedin Beuron 16.Artigtii fran-
asta cezi cunoscuseri sfintele mdsuri prin Sdru-
pe sier, care a avut revelajia lor in 1897, an
cttll in care l-a regdsit la Praga pe prietenul sdu
de- Verkade, novice de Beuron. indata dupa
intoarcerealui de la Praga, S6rusiera expus
reqte chiar acesteprincipii: ( Am petrecut ciieva
inu zile la Paris gi, cum bdnui, am vorbit mult
rune de mdsurile dumitale. . . Le-am vorbit mult
con- tuturor prietenilor >, ii scria lui Verkade 17.
rrhi- Incepind din 1908, S6rusiera fost unul din
ide principalii profesori ai Academiei Ranson,
Gris predindu-le elevilor sdi aceste principii pe
rate- care ABC, publicatd abia in 192118, le re-
lUn zumd cu claritate. Influenlat direct de filo-
zofia germand, Ghyka avea sd explice gi
spri- sd rezume doctrina numdrului de aur cifiva
Jacques VILLON: Un atelier de mecanicd.
ii cu <<Aceastd artd consistd irt a picta, prin piromide, ani mai tirziu 1e.
oape forntele si culorile obiectelor privite. Spun prin pira- S6rusieravea pretenlia cd este< tatdl cu-
ie sd mide, cdci nu existd obiect atit de rnic care sd nu
bismului ) pentru cd il avusese pe Roger
3ptat fie mai mare dectt retina tn care ajung aceste pira-
mide ; deci dacd Iudnt liniile Ia extrentitdlile fiecdrui de la Fresnaye printre elevii sdi. lntr-ade-
.i fo-
corp ;i dacd Ie continudnt pind la punctnl unic, ele vdr, gustul pentru numdrul de aur pdtrunde
inde- vor afecta sensul pirantidal>;. (Leonardo da Vinci in mediul cubist; exemplele cele mai fra-
Tratatul despre picturd). Villon vede in acest para-
graf crezul operei sale. Ca ;i lucrarea Mecanicii,
pante le oferd Villon gi Andr6 Lhote. Jac-
Jato-
aceastd ptnzd este contpusd pe rabaterea laturilor ques Villon, Marcel gi Raymond Duchamp,
) aur
tnici ale dreptunghiului. (Paris, Col. Louis Carri). Gleizes, Picabia au orgarizat in octombrie
t l'lu-
'dzut, 1912 Salonul secliunii de aLt, Villon
revendicindu-si oaternitatea acestei idei.
con-
rl se-
'mant 16 BEURON, pe Dundrea de sus.
mod 17 Maurice Denis a fdcut acesteprecizdri gi a
ls pe citat numeroase scrisori in studiul sdu consacrat
;icd a v i e t i i g i o p e r e il u i P a u l S E R U S I E Rg i c a r e a s e r v i t
nuan- 9i ca prefajd la o reeditare a lucrdrii ABC de Ia
peinturea lui P. SERUSIER, Paris, Floury, 1942.
18 in 1905, S€rusier tradusese L'Estitique de
a lui Beuron a pdrintelui Didier, dar aceastanu era decit
erelor o expunerea ideilor generale,o luare de pozilie.
re GHYKA, Esthdtiquedes proportions dans la
nature et clansles arts, Paris, Gallimard, 1927. Le
te ale
Nonrbre d'or, Rites et ryttnes pythagoriciens,Paris,
G a l l i m a r d ,1 9 3I . 267
JacquesVILLON: Pasirea impdiati.
<<Asa cum in evul mediufdceai o rugdciune inainte de a tncepesd pictezi, tot a$ eu ntd bazez pe sec{iuneo <<Cinc
de aur pentru a avea siguranla de altddatd>>. (Citat care,
de Dora Vallier, <<Cahiers d'art>, 1957 ).Punctele avea
de interseclie ale diferitelor oblice care leagd virfurile Aceas
de tdieturile de aur ale cadrului ;i ortogonalele care ritmu'
unesc tntre ele aceste tdieturi perntit sd se stabileascd volt sl
toate diviziunile acestei conrpozi!ii strict rectilinie ;i egale.
dreptunghiularii. (Paris, Col. Louis Carri). imi a,
supral
Colorist rafinat, sensibil .i constructor Cel c
sever in acela$i timp, Villon n-a incetat in sfi
sd-gi organizeze cu tandrele operele pe o tn zot
rirea
arhitecturd riguroasd in plan qi in spa{iu,
dupa cum incercdm si demonstrdm gi
noi aici.
Cubigtii gi teoriile lor ne atrag uneori in tru (
268 afara subiectului: compozi{ia nu este pen- trea!
Jacques VILLON. Mecanicii.
L
I tlea <<Ctnd fac studii directe, desenele tnele urndresc ttri;carea interioard, acea linie interioard a obiectului
) itat care, asemenea unei coarde intinse, ii conferd unitate, Intr-un cuvlnt, Jac o analizd dupd naturd, pentru q
:tele uyea timp sd refectez... Preocuparea mea urmdtoare a Jbst ritmul>>. (Citat de Dora Vallier, op.cit.)
urile Aceastd ptnzd este intpdrlitd tn trei pdryi prin rabaterect laturilor ; fecare dintre aceste trei benzi i;i are
co re ritntul sdu propriu, dat de diagonalele dreptunghiului ;i ale pcitratului. Foarte recent, Jacques Villon a bine-
ascti voit sci ne dea o confrnrure a cuvintelot'sale.<<Aceastd tmpdrlire a suprafeyei in trei pdr{i (nu intotdeauna
i.e ,si egale) are o nwre importan{d pentru mine, cdci ea corespunde sintezei spaliului, Pe desenul cu care tncep,
ini aleg cele trei planuri. Inlocuiesc culorile transparente si cu adevdrat susceptibile de a se modifica prin
suprapunere. Prina diviziune, tn dreapta sau in stinga, va f prim planul ; acolo voi traso desenul principal.
ctor Cel de al doilea plan constituindu-l ;arniera arrnonicd a operei, ar putea ocupa toatd suprafala pinzei.
etat In sfirEit, urrneazd cel de al treilea plan. Prinul plan va influenya planul general ;i va fi infuenlat de el,
eo in zona in care se suprapun. Acela;i lucru se va intintpla $i cu cea de a treia parte, care va suferi inriu-
rirea planului general. Dar intotdeauna aceastd ierahie armonicd in spayiu va fi determinatd de primul
rtiu, plan>>. ( Paris, Jbto Galeria Louis Carri ).
r$i

:i in tru ei intotdeauna o problemd majord, in- rea unei scriituri. Totugi unii dintre ei, ca
pen- treaga lor aten{ie concentrindu-sein crea- Andr6 Lhote, de exemplu, vddesc gi o grijd 269

,,iifl
ticii din care se vor naste marii arhitecfi SITII
olandezi, in acel grup care i;i luase numele regu
d e < <N o u a p l a s t i c a >s i c a r e s c o s e s ei n l 9 l 7 idee
revista < De Stijl>, a cdrei influenla a fost pun
profunda. in 1920 Mondrian publica in ziun
coloanele ei o suitd de dialoguri Realitate
naturqld ;i realitate abstractd, in care expune
principiile austere,dar logice, la care ajun-
sese in meditaliile sale. Aceste dialoguri,
traduse de curind in francezd20,se compun
din 7 scene. Fiecare scend pleacd de la o
observarea cimpiei olandeze, orizontald gi
calmd. la lumina lunii sau a cerului inste-
lat. Impresia dominantd este linigtea. Iatd
ceea ce trebuie sd caute arta: linigtea spiri-
tului. < Lini;tea devine vizibili din punct
de vedere plastic prin armonia raporturi-
lor >>,care sint de trei feluri : raporturi de
pozilie, raporturi de proporli, raporturi de
culori.
Raporturile de pozilie se gdsesc< nu in
relalia mdsurii liniilor gi planurilor, ci in
Andr6 LHOTE: Escala. situarea acestora unele fa15 de altele. Cel
<<. . . Pe aceastd jerbd de obiecte reduse doar la
mai aproape de perfec{iune dintre aceste
muzica lor plasticii, utoare ornatnente aEtern, ici Si
colo, broderiile lor clare. Stnt ntacaralele vapoarelor, raporturi este unghiul drept, care exprimd
ferestrele caselor ( . . . ) ;i multe alte senne te.y- relatia dintre cele doud extreme>. Astfel
tuale, care ii vor permite ochiului spectatorului sd dualitatea, ceea ce Mondrian numeqte
identifice Jbrmele amestecate intre ele >>. ( Andrd <<unul gi celalalt)t, este necesardraportului
Lhote, Sdt vorbim despre picturi) (Musie de la
ville de Paris, foto Bulloz ). ortogonal, raport care va fi prezentat numai
in plan, cdci or ice redare a volumului
<<materializeazd >>.
deosebitd pentru sintaxS. Fdrd sd separe Unghiul drept determind < raportul pri-
compozilia de picturd, el, mare teorerician, mordialr>, dar in multiplicitate (< pentru cd
scriitor, fervent al numdrului de aur, legind nu sintem obliga{i sa-l gindim ca un mul-
experientelecubismului de tradi.tie, nu se tiplu>) el inceteazdsd constituie o unitate,
apropie oare de C6zanne, care dorea, la esterupt gi dd nagtereritmului care schimbi
rindul lui, sd lege impresionismul de con- in mod inegal raporturile.
structorii din trecut < refdcindu-l ne Poussin Pe de alta parte Mondrian preferd linia
dupd naturd>? dreaptd, cici < rectilinia este desdvirqirea
curbei >.
Dar francezii n-au indrdznit niciodatd sd La inceputul celui de al patrulea dialog,
meargd prea departe in domeniul geome- o moare igi intinde bralele in formd de
triei pure gi in folosirea strictd a secfiunii cruce. Mondrian ne avertizeazdimpotriva
de aur, cum a fdcut-o acel olandez rece gi rapelului unui subiectgi chiar impotriva folo-
nemilos: Piet Mondrian. Gindirea lui se
maturizase intr-un mediu in care se efec- 20 De citre M. SEUPHOR: Piet Mondrian,
270 tuau numerose cercetdri in domeniul plas- sa vie, sott euvre, Paris, Flammarion, 1956.
s i r i i o l i c d r o r I ' o r m ed e f e l u l c r u c i i . < f o r m i i I u c l u r i l o r e s t ei n d i v i c l u a l dt:r e b u i es i r a t i n -
r e g u l a i a d e c n r e p u t e m l e g a a t i t d e u ; o r t r g e n r - s c n e f a l u l .u n i v e r s a l u l . M o n d r i a n s e
i d e e p a r t i c u l a r d> . n \ e a p r o p i c n r a s t f c l d c ( ) p u n e c a t c g r ) r ' i ec x p r c s i t r r t i s t i l os ri i n q 1 1 6 -
p u r r c t u lc u l n r i r r a nat l a c c s t e d i o c t I i n c :< r ' i - ; t i e n t i l o r c a r e e x p r i n r i rr e a l i l a t c al o r s i n u
z i u n e n i n l e r i c l a r i)i) p e c i l r c ( ) a ! e n l a s u p r i l < r e a l i l a t c aa b s t r a c t i>i .

Charles BOULEAU : Picturd.


Cotrstrutlie pe ruporturile nu:icale 9tl2i16 (fitto Murc I/ou.r).

t'l ':i::.: '


, ,t,\;!t::: ,i":3:
',tE
'::":::,
ir '
,- ' ' ?.-.
.: 2:l

l-
ci

:le
le
:'
l11
in
lel n. ;-, :.. j::
,.

;te :-:ztlsl
nit ai9 .t'

fe\l
| ,u
)te
h.ri 1;{"
1al
lui

)n-
a*.
cd
ul- ::.
.:.::,
rte,
rbd

ll ra
rea

o8'
de '-',i
'1Va
*::*
'i7
rlo-

'tdll,

271

1'
M O N D R I A N : P i c r u r At .
Plecittd de lu nrurele pitrot initiul, il|ondriun il intretuie .u tlia{.ttulu Ori
AC .si ttr o poralelti lu douit luturi, EF', utre trec lriil lun(.tul .,
.\cctiuneu da uur luutti pe diagonuld. lllurele .segrnent/1 ? to du resl
lutilro uilui pdtrut trtui trtic t'are yu ust ulto de utecasi .schenrtit.u dc
si pritttul qi t'ore,;e ro plusu pe ucesto, rtar inrer.sinrl po:i-
liile;dictgonalu A'C' yu h pe EF, itr tinp ce E'F'ra /i pe
techaa diogonald AC; punctele de intersc({ie tor
coincicle. Din tot acest dettrcrs decurge orientareu lui
A'B'C'D' l a 4 5 " J ' a 1 dd e A B C D ; i l o c u l s t T u e . r a c l
pc pritttul pcitrot. Grosirnea liniilor negre se aflti
in ruportul -),4,5. ( lt'etr )'ork, Museun of
tr'fodern Arr ).

I
t

-
9
MONDRIAN: BroaCsay' Boogic-Woogic.
Ori:otrlttlcle ;i rt'rtitulela clitt t'ore .\e con.\tituie u<'castd operd se u/ld uproapc toat( p('ruportut (l(
uur. Pentru verticctle, prirrtela segnrcnte astlel ol)linute ror t'i lu ritrtltrl lor rcintpdrtite dt rugtrtul
re.tle(lit, -ti lol a.sa dc sttsc 0ri. Petrtru ori:ontalc. raportul ra /t lual .si rciiltpirlil ilileori inspre purteu
de su.s, altcori itt.spre cea dc jos. Lirtiilc date de tontpns delirniteu--it batrdu pictutti, t irrtl dc o purrc,
cind lc ultu. Credern (d arti.\lill o tt'ul .rd dca prirt .r('c'rr.\ILlo iltruiltitLi .\upl({e oler(i. / 'Vcrr' } ork.
. \ l u . y e u r t ro f , \ l o d e r r t . . 1 r tt .

999 I 9 | ;.,,,.,!.!..";;5,.a
Z
T--l
n
lliiLiLii-jlij rl

l
iiliLtLiiilli
llll -i--i:--i-j-i
el
I ':I
!t:t,l

I,i):
) 9
j--r'--li-l----::ir
ii i L-r--- I I : 1ji

i i-j''-i--
.//
'lj.-l
jiiii "i ri:-"-ji I

IrI
llii
,.__ l-iii
;jl i__i__ i_ir____ ___i-fil
D

,'ir.
f)
nou
apli

/l
ave
A
Mor
stan
prin
VA
ajur
der
lor
ser!
dac
tri
qine
(, Nin
/ nis
tln
exp

.4..-

MONDRIAN: Cornpozilie cu dou6 linii.


Tabloul este un p(itrat asezat tn virf in care doud
linii infripd un alt pdtrat. Cunt se petrece aceasta ?
Pe marele pdtrat A BC D sint trasate diagonalele
si ntedianele. Se obyin patru ntici pdtrate o cdror
lalurd AE va deveni ttnrele segntent al unLri raport
de our A'E'F. Pe lungimeu AF astfel ob1inutd s-a
construit un nou piitrat A'FGH. Pentru a a;eza acest
al doilea pdtrat tn primul, Mondrian suprapune cezu-
rile de eur E' ;i E" pe diagonalele nnrelui pdtrat
AC, BD;i le face pe printele sci se incruciseze chiar
la interseclia secundelor. Astfel ohyine scltenta defini-
tirci. ( Muzeul Municipal din Antsterdant ).
Dialogurile V-VII trateazd mai ales rile sale cele mai izbutite se indepirteazd
n o u a p l a s t i c ai n s p a l i u .i n e l e v o r f i g a s i t e d e s i m e t r i e; t o t u l s e m i g c d i n b e n z i l e c e s e
aplicaliile cu privire la arhitecturd, care i n t r e t a i e ,d r e p t u n g h i u r i l e g
, r o s i m e al i n i i l o r ;
aveau sd aibl un atit de mare rdsunet. < raporturi de pozilie >, unghiul drept gi pa-
Astfel, cu o intransigenla excepfionald, ralelele, < raporturi de propor{ii >>,diviziu-
Mondrian nu vizeazd,decit expresia con- nile simple qi numdrul de aur, <<raporturi
stantelor spiritului uman. Aplicarea acestor de culoare>, acordul discret qi sonor al
p r i n c i p i i l a l u c r d r i l es a l e ,i n c e p i n d d i n 1 9 2 1 , tonurilor unite, toate acesteraporturi rupte
va fi la fel de intransigentd. Mondrian uneori de ritmurile multiplicitilii. Un sin-
ajunge la schemain stare purd. Este un fel gur lucru conteaz5: si creezi cu ajutorul
de confirmare extremd a tuturor cerceLari- unei matematici rigide o frumusele supe-
lor noastre asupra garpantelor.Fie cd liniile rioari, purd operd a spiritului, inveselind,
servesc sau nu la dehmitarea unei forme, prin intermediul ochiului, intelectul specta-
dacd vrem sd fim riguro;i in disciplina noas- torului. $i aceastaexplici o foarte curioasi
trd trebuie si recunoaqtemcd schemacon- intoarcere a lucrurilor, un fel de revangd
line deja in ea principiul insugial frumosului. lardivi: planurile lui Alberti oferiserl di-
Nimeni inaintea lui Mondrian nu indrdz- rective artistice, criterii de frumuse{e picto-
nise s-o dovedeascd.El obline prin eliminare rilor din timpul sdu, lablourile lui Mon-
un singur fel de scheme,si anume cele care drian ii orienteazd, in a-gi organiza fafadele,
exprimd suprema satisfaclie,lini;tea. Lucrd- pe anumili arhitecfi din zilele noastre.

toud
;ta I
ilele
dror
port
s-a
'cest
ezu-
itrat
'hiar
tfini-

S-ar putea să vă placă și