Sunteți pe pagina 1din 2

in anii 1920-1930, ultimul

cuvdnt in materie de moderni-


tate a fost dat de stilul Art
Deco. Identificat cu luxul ~i
eleganfa, stilul Art Deco ~i-a
pus amprenta asupra fiecdrui
obiect: de la pudrierd pdnd la
vapoarele transatlantice.

S tilul Art Deco l~i ia numele de la Expo-


zitia de Arte Decorative -In francez;l
Arts Decoratifs -din 1925, de la Paris.
Dup;l cum sugereaz;l~i numele, acest stilnu
se refer:1la pictur:1 ~i sculptur;l, ci la decora-
tiuni ~i grafic;l, punandu-~i amprenta pe
mobil;l, 1mbr:1c;lminte,obiecte personale,ilus- al, atunci cand imaginea Intortocheat~ a stilu- Aceste tendinte, combinate cu pasiunea de
tratii de carte ~i afi~e publicitare. De~i poate fi lui Art Nouveau era la mare mod:l; de fapt dupa razboi pentru eleganta $i modernism, au
considerat, din anumite puncte de vedere, un stilul Art Deco, mult mai dur ~i nes~buit, a fost evoluat iQ decursul anilor 1920 spre stilul Art
stil luxos -doar cei foarte bogati l~i puteau o reactie extrem~ fat~ de Art Nouveau. Primul Deco. Caracteristica acestui stil era linia sim-
...permite, de exemplu, b;li l;lcuite In negru - semn al schimb~rii a ap~rut In 1909, atunci plificata, indrazneata, culorile tari $i pure $i -
8 Art Deco s-a dovedit atat de popular lncat cand baletul rus a Inregistrat un imens succes nu mai putin important -materialele "mo-
f tr:1s;lturilesale caracteristiceau fost, mai apoi, la Paris. Costumele ~i decorurile Indr~znete, derne", cum ar fi cromul stralucitor $i bacheli-
I imitate ~i reproduse pe liniile de productie In foarte colorate, ale lui Leon Bakst, au uluit ta. Masele plastice se utilizau intr-o gama vari-
: mas;l. Ca urmare, au existat foarte putine

Parisul ~i, dup~ ce au fost preluate de casade ata de culori stralucitoare $i, ca $i cromul,
domenii ale yietii cotidiene, lntre anii 1920 ~i mod:l a lui Paul Poiret, au devenit o mod~. puteau fi $lefuite pentru a le conferi luciu.
1930, care s;l nu fi fost afectate de noul stil. Mai tarziu, pictura cubis~ ~i arhitectura mo- Suprafetele netede, lucitoare erau un semn
Originea stilului Art Deco se situeaz;l, In dernist~ au influentat altfel aspectul, aducand distinctiv al stilului Art Deco, dar se utiliza
timp, undeva 1nainte de primul r;lzboi mondi- la mod~ simplitatea ~i formele ordonate. adesea $i alte materiale cum ar fi sticla, cera-

193
00 Sediul fabricii
Hoover, de pe
~oseaua A40, dintre
Londra ~i Oxford, a
fost proiectata de
Wallis Gilbert.
Cladirea este unul
dintre cele mai bune
exemple ale stilului
Art Deco din Marea
Britanie.

0 Forma ~i detaliile
decorative ale cladi-
rii Chrysler din
Manhattan, New
York, sunt tipice
stilului Art Deco.
Zgarie-norii erau
cele mai spectacu-
loase manifestari ale
geometriei stilului
Art Deco.

mica, emailurile, bronzul sau fierul foliat. blul solar sclipitor, ale studiourllor Universal Express-ul, liniile aeriene Imperial, dar ~i ma-
Artefactele Art Deco, tipic strnlucitoare, erau Pictures. Filmele In care joac~ Fred Astaire ~i rile vapoare, cum ar fi Normandie sau Isle de
s~lile de baie, candelabrele, ~i accesoriile per- Ginger Rogers-apartamente din hotelurl, s~li France.
sonale, cum ar fi pudrierele, ceasurile de de baie, barurl -sunt ~i ele exemple ale aces- Acestea au rnmas imagini fidele ale anilor
man~, sau tabacherele. tui stil. paruI ~i cl~dirile cinematografelor p~s- 1920 ~i 1930. Ele reflecta posibilitatile
treaz~ adesea detalii ale acestei perloade ~i crescande de a calatori, placerea luxului, a
Desene geometrice interloarele acestora au fost, pe vremurl, vitezei ~i a noilor ma~inarii care au caracteri-
Pe afi~e, copertile c~rtilor, ceramica pictat~ exemple ale stilului Art Deco, plin de fantezie. zat anii dintre cele doua razboaie mondiale,
sau pe vitraliile caselor din cartierele pros- inainte ca poluarea ~i supraaglomerarea ~ose-
pere, linia era simplificata ~i detaliile au fost Creatorii de imagine lelor ~i a spatiului aerian sa devina probleme.
preluate de suprafete intinse de culoare Prlntre cele mai de efect produse ale stilului Formele simple, aerodinamice, ale auto-
~ monoton~. Spre deosebire de Art Nouveau, Art Deco se num~rn ~i afi~ele. Contururlle mobilelor, trenurilor, avioanelor ~i vapoa-
;f; linia stilului Art Deco era mult mai severa ~i putemice, culorlle str~lucitoare ~i Inscrlsurlle relor, erau toate create in spiritul Art Deco, in ~
mai restrans~. De multe ori avea chiar ten- Indrnznete, ce marcau acest stil, erau ideale timp ce grija pentru pasagerii diferitelor clase .
dinta de a lua forme geometrice de precizie pentru captarea atentiei publicului ~i trans- de calatorie oferea un exemplu de design
matematic~,mai ales in arhitectur~. miterea unui mesaj ce putea fi Inteles instan- interior. Accesoriile, cum ar fi mascotele de
Geometria Art Deco poate fi reg~sita in taneu de c~tre un trec~tor grnbit. Multi marl pe capotele ma~inilor, se colectioneaza ~i
multe cl~diri ale anilor 1920-1930- de exem- arti~ti, creatorl de afi~e, prlntre care McKnight astazi, ~i la expozitiile Art Deco de astazi se
plu, in forma, dar ~i in detaliile decorative, ale Kauffer, In Marea Brltanie, sau Cassandre,In expun interioare complete -de exemplu, un
zgarie-norilor {Empire State ~i Chrysler Franta, ~i-au exploatat talentele pentru a face vagon complet de tren -fidel reconstruite.
Buildings din New York), sau ale sediului cen- publicitate la tot ce exista sub soare. Cele rnai Asemenea placeri, care combina moder-
tral al BBC-ului din Portland Place, Londra. memorabile afi~e ale lor sunt Ins~ cele cu nismul cu nostalgia, ajuta la explicarea fasci-
Aceasta caracteristic~ s-a putut reg~si ~i in referlre la c~l~torli ~i vitez~ -evoc~rl ale unor natiei intense -~i aparent de nepotolit -
prezentarile de mod~. Recent eliberate de locurl de vacant~, din Margate pan~ la Riviera, exercitate ~i azi de Art Deco, care rnmane
corsete, femeile incercau s~-~i estompeze metroul londonez, Blue Train-ul ~i Orient unul din stilurile principale ale secolului xx.
rotunjimile, taindu-~i p~rul ~i aplatizandu-~i
busturile;- p~l~riile clo~, hainele drepte ~i
fustele scurte creau un efect de verticalitate,
geometric, in timp ce conturarea ~i rujarea
accentuataa buzelor, in fonrul de "inimioara",
era in stilul Art Deco.
Geometria Art Deco se potrivea foarte bine
anumitor domenii. Soarele ~i razele lui, ce
d~deau flash-uri stralucitoare pe formele in
zig-zag ~i pe obiectele in trepte {mai ales pe
formele piramidale), sunt motive dese. Stilul
adoptat in tipografii era ~i el nou ~i distinct,
cu o geometrie riguroas~, care l~sa impresia
unor litere tridimensionale; cand erau utilizate
pentru a desemnadenumirile unor magazine,
fabrici sau statii de metrou, literele erau chiar
lucrate in relief sau independent montate.
Obiectele acelor vremuri sunt rare, rama-
nand ca ~rturie doar piesele scumpe de
colectie. Cl~dirile au fost modificate sau
demolate, ins~ interioarele Art Deco pot fi
adesea vizionate in filme. pan~ ~i secventele
introductive, cele care prezint~ sernnul dis-
tinctiv al studioului de productie, apartin f~ra
nici o indoial~ curentului Art Deco -de exem-
plu, globul de sticl~ care se rote~te ~i ansam-

194

S-ar putea să vă placă și