Sunteți pe pagina 1din 4

.

UI

Domnia de ~aptezeci ~i doi de


ani a hliLudovk alXlV-lea -
epoca Regehli Saare -a fast
marcatil de grandoarea
suprema ~i de increderea in
sine care au apilrut in intreaga
culturil francezd, de kl
literaturil ~i pi:cturil piinil kl
arhitecturil ~i me~te~uguri.

L UdOViCal XlV-lea a devenit rege al Frantei


In 1643, la varsta de patru ani. Din 1661 -
anul mol1ii prim-ministrului sau de lncre-
dere, Cardinalul Mazarin -pana In anul mol1ii
sale, 1715, Regele Soare a domnit ca monarh
absolut al celei rnai populate tari din Europa. In
decursul domniei sale, Franta a devenit O tara
unita ~i prospera. Stabilitatea politica ~i prospe-
ritatea econornica au creat condi1;ii pentru
1nflorirea artelor ~i a me~te~ugurilor.

O A Palatul Versailles (dreapta-jos). Jules


Hardouin Mansart a fost cel care a extins
partea frontala a gradinii pana la o lungime
de 402 de metri. Tot el a proiectat ~i celebra
Sala a Oglinzilor (dreapta-sus).

O in anul 1682, Ludovic al XIV-Iea a declarat


Versailles re~edin~aa regelui. Palatul, la inceput
doar o cabana de vanatoare, s-a inal~at apoi ca un
simbol al puterii ~i opulen~ei lui Ludovic al XIV-Iea.

Ludovic considera arta ca o expresie a supre- esen1;ial.El a poruncit sa se construiasc~ noi cla-
matiei intemationale a Frantei. Artele ~i me~te$u- diri splendide, In stil clasic, pentru a exprima
gurile erau organizate de stat, cu scopul declarat gloria noii epoci. Una dintre cele mai reu~ite
de a m:lri gloria 1;arii~i a simbolului ei in via1;:l,a arhitecturi din Paris a fost creata In timpul lui
Regelui insu~i, in ochii lurnii. Prim-ministrul lui Ludovic al XIV-lea. Arhitectullui, Jules Hardouin
Ludovic, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) a fost Mansalt (1646-1708), a construit gratioasa Place
nurnit responsabil cu produc1;ia artistica, insa Vendome, cu colonade, acolo unde astazi este
politica era trasata chiar de regele Ludovic. plasat hotelul Ritz; Pont Royale a fost construit
pentru traversarea Senei spre noul Tuileries. in
A Proiectarea cladirilor marete .
1676, Ludovic a inaugurat Les Invalides, un spital
In ciuda faptului ca amestecul statului In dome- pentru veterani care putea g~zdui pana la 7000
niul artelor a degenerat adesea in monotonie sau de soldati varstnici sau rnniti.
chiar obtuzitate, arta franceza ofidala din a doua pana ~i arhitectura militarn a excelat, datorita,
jurnatate a secolului al XVII-lea poate fi caracte- mai ales, inginerului militar Sebastien de Vauban
rizata printr-o suprerna grandoare ~i incredere in (1633-1707). El a revolutionat proiectarea
sine. in anii ce au precedat domnia lui Ludovic fortaretelor care ap~rau granitele Frantei.
al XIV-lea, s-au construit foarte pu1;ine cladiri. Primul proiect de constructie, de mare
Regele Soare a schimbat acest lucru intr-un mod amploare al regelui a fost extinderea Luvrului,

65
EPCCA REGELUI SCARE

O Aceasta comoda
din pin masiv.
t O Taina Miruirii, a
lui Nicholas Poussin
incrustata cu alama, a fost pictat in stilul
abanos, filde~ ~i lui t3rziu, mai degra-
baga este ba auster. in conse-
caracteristica stilului cin,a, el a fost consi-
de mobila care derat a ti prea diferit
decora palatele lui fa,a de gusturile
Ludovic al XIV-Iea ~i contemporane care
alte palate din preferau splendoa-
secolul al 17-lea. rea mai exuberanta,
"'"
c
baroca. o
~
z
~
~

~
~
'0
.,
-"
j
0

-"
~
£
..
-0;
'fl

vechiul palat fortificat din Paris, care ast!zi a~- O Tapiseria Vizita lui
POSte~tecea mai important! colectie de arta a Ludovic al XIV-Iea la
Frantei. Pentru a proiecta noua aripa estica a Atelierele Gobelins, ii
Luvrului a fost chemat marele arhitect baroc ita- prezinta pe apropia~ii
lian Bemini (1598-1680), Insa schitele lui au fost regelui aratandu-i
respinse 1n favoarea celor executate de un arhi- acestuia diferite
tect francez necunoscut, Charles Perrault. carpete ~i obiecte
Caracterul francez ai clasicismului epocii lui pre~ioase, pentru a
Ludovic al XIV-lea nu trebuia pus la 1ndoiala. ob~ine incuviin~area
Cel mai mare monument construit 1n timpul lui. Lucrarea este
domniei lui Ludovic al XIV-lea i1 reprezint! realizata din lana,
magnificul palat de la Versailles, simbol ai puterii intre,esuta cu fire din ]
Regelui Soare. Niciunde altundeva nu sunt mai aur ~i argint "5
"'

bine reprezentate rafmamentul politicii ~i artei


franceze decat 1n aceste cladiri marete, gradinile Vaux, luand statui, arbori de portocali, tapiserii ~i LeNotre nu agrea ~i evita utilizarea florilor
1ntinse ~i ceremonialul opulent de la Versailles. argint.Iria la Versailles dar, mai presus de orice, intens colorate Insa a acceptat transferarea a mii
i-a angajat pe cei trei arhiteqi principali ai Vaux- de arbori maturi la Versailles, din intreaga Franta.
Regele vesel le-Vicamte: LeVau, LeBrun ~i LeNatre. Apa a jucat un rol foarte important ~i chiar
Pa1atula fost construit 1n jurul unei mici cabane Lucrarea original~ a lui Louis LeVau (1612- inviorntor in gradini1e de la Versailles, la fel ca ~i
de vanatoare, construit! de tatal lui Ludovic 1670) de la Versailles poate fi astazi admirat.I in Vaux -de la in~timile sale, Versailles se l~uda
(regele Ludovic ai xrn-lea) pentru el Insu~i, la doar prin intermediul imaginilar contemporane, cu aproximativ 1400 de fantani arteziene care
Versailles. In tinerete, Ludovic, Impreuna cu deoarece lucrarea a fast distrusa, in cea mai functionau cu ajut6ru1 unui sistem complex de
prietenii sai adolescenti, petreceau adesea 1n mare parte, de Jules Hardouin Mansart, care, in pompe.
jurul cabanei, departe de adultii de la curte. In .1670, dup~ moartea lui LeVau, a devenit in anumite puncte ale gr~dinii erau
1663, o alt! petrecere avea sa-l inspire 1n arhitectul regelui. Contributia cea mai insemnat.I amplasate diferite sculpturi. Ele erau cople~itor
construirea noului pa1at. Arnbitiosul ministru de a lui Mansart la decorarea interioara a palatului de clasice, atat ca stil cit ~i ca tem:l, cu zei ~i
fmante, Nicholas Fouquet (1615-1680), l-a invitat a reprezint.I celebra Galerie des Glaces (Galeria zeite romane ce reflectau admiratia lui Ludovic
pe rege ~i 1nca 6000 de oaspeti la o petrecere Oglinzilor), construit.I intre 1678-1684. Oglinzile al XIV -lea pentru Roma antica pe care o
somptuoasa la noua lui casa de la tara, 1n -pe vremea accea obiecte de lux, rare ~i foarte considera un model de disciplin:l a puterii.
localitatea VaU)(-le-Vicomte, la sud-est de Paris. scumpe -erau separate prin intermediul unar
Fouquet pregatise o petrecere opulent!, cu pila~trii din marmura verde. Pe comi5ele bogat Elegan~a
ba1et, piese de teatru ~i o barca 1n forma de decorate sunt plasate diverse trafee aurite. Construit ca un simbol al puterii, al unitatii
ba1ena,din care, 1n timp ce se deplasa 1ncet de- Andre LeNatre (1613-1705) a fast desemnat franceze $i al autoritatii centralizate a regelui,
a lungul unui canal artificial construit 1n gradina, director al grildinilar regale. Ef a fast cel mai palatul de la Versailles a devenit o expozi1;ie
se lansau focuri de artificii. Atat castelul cat ~i mare arhitect de grildini ai secalului ~i principiile pennanenta pentru artele $i me$te$ugurile
amploarea spectacolului demonstrau ca Fouquet lui reflecta, in mod evident, spiritul epocii sale, franceze, unde diplornatii $i al1;ivizitatori str;lini
devenise foarte bogat ~i, 1n decurs de o luna, celebrand ratiunea ~i ordinea in lupta cu haosul puteau admira -$i chiar cornanda -unele dintre
Ludovic l-a arestat acuzandu-l de delapidare. naturii. Cea mai cunoscut.I creatie a lui este, pro- cele rnai frumoase $i rnai la moda creatii din
urmand la doar cateva luni dupa moartea cardi- babil, aranjamentul arhitectural de pe Champs Franta.
nalului Mazarin, dizgratia 1n care a cazut Elysees, celebrul bulevard din Paris, caracterizat, Una dintre politicile lui Ludovic se referea la
Fouquet a marcat sf~itul guvemarii ~trilor ca ~i grildinile din Versailles, prin formalism irnbunata1;irea balantei de pla1;i a Frantei. in
plini de putere. Ludovic s-a hotarat sa prade exagerat, linii drepte ~i motive geometrice. momentul Incoronarii lui, Franta era aproape

66
Sfilntul Ion alloi Rafael este expos fata in fata cu
Regele David, al loi Domenichino, deasopra
patuloi regal.

Stilul oficial
Academia de Pictura, 1nfiintata 1n anul 1648, a
ajuns 1n anul 1661 sub directa conducere a lui
Colbert. El i-a marit ~i mai mult faima ~i a facut-
o mult mai exclusivista. Art~tii erau 1nvata:tisa
creeze 1n 'sti1ul oficial' -o versiune modificata a
barocului italian. Daca In lucrarile lor arti5tii
unnau acest sti1, ei erau apai selectati pentru a
lucra 1n slujba statului.
Charles LeBrun era un decorator de interior
de mare geniu dar ~i un pictor de clasa.
Desemnat, 1n anul 1662, ca pictor de casa al
regelui, el a devenit, practic, dictatorul artei
oficiale din timpul domniei regelui Ludovic al
XIV-lea, marcind sti1ul care reflecta pampa,
fonnalismul ~i opulenta care existau la curtea
Regelui Soare. LeBrun a proiectat cea mai mare
parte a statuilor de la Versailles ca ~i mobila,
tapiseria, argintaria ~i covoarele. Poussin ~i
Lorrain s-au inspirat din teme moderne, dar la fel
ca 1n cazul gradinilor lipsite de culoare ale lui
] LeNotre, culoarea era mai putin impartanta
~ decat linia.

O Ludovic al XIV-Iea ~i familia lui, de Jean Nocret.


Mul,i pictori contemporani au imortalizat familia
regala, reprezentand-o ca zei ~i zei,e clasice. Aici,
regele ia intruchiparea lui Apollo, zeul luminii.

O Autoportret de Nicholas Poussin. Artistul


~i-a petrecut cea mai mare parte a vie'ii in Italia
unde a dobandit un stil distant, reflexiv. intr-o
calatorie pe care a efectuat-o in fran,a, la Paris,
el a criticat sincer arti~tii de curte francezi.

falimentara -chiar ~i bijuteriile coroanei fusesera


amanetate -~i aproape toate bunurile de lux
erau importate, mai ales din ltalia. Regele era
foarte hotarat sa elibereze Franta de aceasta
dependenta fata de tarile sWine. Pentru a realiza
aceasta, Ludovic ~i Colbert au adus In Franta pe
cei mai buni me~te~ugari -sticlari din ltalia,
aurari din Anglia, fierari din Gemlania -~i le-au
creat conditii sa lucreze In atelierele din Franta,
unde 1i Invatau meserie pe ucenicii francezi.
in anull667 , au fost dublate ta:xele pe impor-
turi ~i Colbert a creat Atelierele Coroanei din
Gobelins. Aceste ateliere erau inflintate, ca unita-
te privata, Incl din anul 1662, 1nsa Colbert a
declarat ca telul artei este de a-l se1Vipe rege.

Me~te~ugurile
Sub conducerea directorului artistic, Charles
LeBrun (1619-1690), atelierele Gobelins au
devenit caminul multor me~te~ugari, de la tesa-
tori de tapiserii ~i tfunplari pana la bijutieri ~i fie-
rari. Mobilele realizate la Gobelins erau fQarte or-
namentate ~i grele (de~i rar mai grele decat
mobila din argint masiv din camera de lucru
a regelui -curand topita pentru a plati
razboaiele duse de rege). Curbele decorative,
coloanele ~i motivele antice erau foarte des
utilizate In desene, In vreme ce omamentele cu
aiama, baga ~i sidef erau la mare pret.
Ludovic al XIV-lea a fost ~i un mare patron al
picturii ~i a largit mult colectia deja Inceputa de
cltre regele Francisc I (1494-1547), care a
cumparat celebrul tablou Mona Lisa ~i multe alte
capodopere realizate de Leonardo da Vinci, care
se afla astazi expuse la Luvru. Multe alte tablouri
geniale sunt expuse la Versailles. De exemplu,
(;7
EPOCAREGELUISOARE

O A!ceste, de Racine,
a avut prima reprezen-
ta,ie la Versailles, in
anu! 1676. Ludovic a!
XIV-Iea ~i membrii
suitei lui au fost mari
patroni ai artelor .

O Fedra, eroina trage-


diei cu acela~i nume, a
lui Racine, victima a
cruzimii pasiunii. Fedra
distruge barbatul pe
care-1 iube~te dupa care
se otrave~te.

chiar unele scene rnai deocheate. Spre deosebire ceea ce prive~te Binele ~i Mul, In comparatie cu
de acestea, arta francez:1 prezenta ritualurile ~i cele ale lui Comeille; ele sunt victime ale unor
ceremoniile de la curtea regala sau chiar temple- pasiuni distrugatoare 1nsa luptele lor interioare
le clasice, care erau rnai pe placul francezilor. sunt abordate printr-un limbaj ~e disec:l ca un
La Versailles traiau mii de curteni pe care bisturiu. Un exemplu In acest sens poate fi
Ludovic 1ncerca sa-i ~i distreze. Jocurile de noroc reprezentarea pe care artistul a dat-o dragostei ~i
erau foarte populare, cu mize rnari ~i escroche- geloziei, In Fedra (1677), sau a dragostei ~i
riile erau numeroase. Ca parte a spectacolelor datoriei, In Berenice (1670). Trasatura comuna
care aveau loc seara, se jucau numeroase piese caracteristic:l ambilor scriitori o reprezinta stricta
de teatru dar existau ~i jocuri de artificii, feerii supunere fata de ideea clasica de unitate.
sau chiar spectacole de balet. Regele 1nsu~i era
un foarte bun dansator ~i participa adesea la Muzica pentru via't3
spectacolele de balet care aveau loc la Versailles. Ludovic ai XIV -lea iubea muzica. Se trezea ~i se
Imbraca acompaniat de sunetul muzicii
Dramaturgia interpretate" In gradinile palatului Versailles. La
in decursul unui spectacol care se desfa~ura la capela din Versailles au fost interpretate
Luvru, Ludovic l-a 1nta1nit pentru prirna data pe motetele lui Lully, violo~tii acompaniau cina
Moliere (1622-1673) -pe atunci director-actor. regelui ~i, In nop1;i1ede vara, Ludovic 1mpreuna
Regele s-a 1mprietenit cucind cu drarnaturgul cu prietenii lui se 1mbarcau In gondole ~i navi-
care a scris o serie de mari comedii ce au ra:rnas gau pe cana1ele d~ gradinilede la Versailles, In
~i astazi la fel de actuale ca ~i 1n secolul al XVII- vreme ce o orchestra de muzicieni li urmau, pe
lea. Ludovic al XIV-lea a devenit chiar na$ul de o platforma plutitoare. ~i In compozitiile muzica-
O O scen3 din Avarul lui Moliere. Avari1ia botez al primului fiu al celebrului Moliere. le, ca ~i In pictura, culoarea era rnai putin adm-
personajului principal aduce nenorocire lui ~i La fel ca cei rnai mari scriitori ai epocii sale, irata, fiind rnai mult apreciata Iinia. Aceasta a
familiei sale. Moliere a utilizat adesea Moliere era un fm psiholog ~i In lucrarile lui a reprezentat una din trasaturile principale ale mu-
comedia pentru a demasca ipocrizia uman3. demascat pre1;iozitatea dar ~i ipocrizia din zicii compuse de unul dintre muzicienii favoriti
societatea contemporana lui. in piese precum ai regelui, Jean-Baptiste Lully (1638-1687) care a
LeBrun ern un unna~ allui NicholasPoussin. Mizantropul, din 1666, sau Avarul, reprezentata devenit ~i Maestru al Muzicii Regelui..
El ~i Claude Lonain au fost cei mai celebri pictori 1n 1668, drarnaturgul s-a folosit de comedie cu O data cu apropierea de sfi1L5itulsecolului,
ai epocii 1nsa ambii au prefernt sa tr:liasca 1n scopul foarte serios de a diseca motivele care se fairna Versailles-ului a Inceput sa paleasca. Un
Italia, 1n ciuda insistentelor cu care au fost ascund 1n spatele comportamentului uman. razboi de lunga durata seca Incet vistieria tarii
asaltati de ins~i Regele Soare pentru a se stabili Jean Racine (1639-1699) ~i Pierre Comeille dar ~i morala. Un nou spirit religios a Inceput sa
1n Frnnta. (1604-1684) erau printre cei rnai mari tragedieni afecteze curtea regala. Un stil atat de opulent nu
Compararea stilului de pictura al secolului al ai epocii. in piese cum ar fi Cidul (1636) sau putea supravietui In fata declinului politic al
XVII-lea frnncez cu cel olandez poate fi intere- Polyeucte (1643), Corneille a explorat rela1;ia Frantei, a celui economic sau a mortii Regelui
santa. Tema principala care se regasea 1n arta dintre datorie ~i pasiune, 1ntr-un limbaj deliberat Soare, care a survenit In anul 1715. Curtenii
prospera, republican:l, olandeza, ern domestica, precis ~i analitic. eleganti au Inceput sa paraseasc:l palatul de la
u~or de recunoscut, flind foarte lumeasca -sce- Racine, al carui trecut ca jansenist l-a Versailles ~i sa se relntoarca la Paris. Fastul care
ne domestice de zi cu zi, ce aratau interioarele detem1inat sa creadacu ardoare 1n omnipotenta a caracterizat marea epoca a Regelui Soare luase
obi$nuit ale apartamentelor clasei de rnijloc sau pacatului, a creat personaje foarte nesigure 1n sfi1L5it.

68

S-ar putea să vă placă și