Sunteți pe pagina 1din 4

.

romanclere

Marile romanciere engleze au


apiirut in secolul al XIX-lea,
aceastii aparitie tiirzie s-a
datorat in totalitate normelor
sociale restrictive ale acelor
vremuri. in cele din urmii,
femeile au giisit o cale pentru
a fi ascultate prin literaturii.

I ndiferent de fonna unui roman, el va ref-


lecta intotdeauna filosofia autorului ~i va
reprezenta o imagine a perioadei in care el
sau ea a trait. Secolul al XIX-lea a fost o
perioada de mari prefacerl sociale ~i din acest
motiv nu este o surprlza faptul ca in acest
secol ~i-au facut aparltia pe scena literaturli
cinci marl romanciere engleze.
Jane Austen, Charlotte ~i Emily Bronte, Mrs
Gaskell ~i George Eliot au provenit din medii
diferlte dar ele au avut in comun, in afara sex-
ului, anumite similarltati ale scrlsull!i care le
dadea o anumita identitate ~i le stabilea pozi-
tia de femei in societateasecolului al XIX-lea.
Cu exceptia lui Jane Austen, celelalte
femei au descrls in operele lor viata din cen-
trul ~i nordul Angliei, unde s-au nascut, pro-
babil ca o indicatie asupra importantei po-
litice ~i sociale crescinde ale acestor regiuni
in timpul revolutiei industrlale brltanice.
Societateaengleza a secolului al19-lea era
dominata de barbati, cu reguli de convenienta
~ociala foarte strlcte ~i cu numeroase codurl
de eticheta. in romanele lor, toate cele cinci
scrlitoare sunt foarte con~tiente de eticheta ~i

O inceputul petrece- O Un partret al deauna s~ sublinieze implicatiile morale. Scrii-


rii, o ilustra~ie realiza- ramancierei Jane toarea ~i-a t:olosit cu abilitate talentul pentru a
ta de Hugh Thomson Austen, realizat de descrie personajele ~i a inventa intrigi, pentru
pentru Mondrie ~i sara ei, Cassandra. a-~i exprima propria ei viziune despre viata.
prejudecatil, unul din- Patru dintre ramane- De exemplu, in rornanul Senseand Sensibility
tre cele mai iubite le autaarei au aparut (1811)Jane Austen l~i dezv~luie,prin persona-
romane ale scriitoarei intre 1811-1817, cu jul Marianne Dashwood, propriul crez in com-
Jane Austen. autar ananim. portamentul rational ~i controlat. Elizabeth
Bennett ~i Mr. Darcy, din rornanul Miindrie $i
propriile observatii ale romancierei -simtite prejudecatd (1813), ne ofera a imagine asupra
prin prisma femeii provinciale constr.Ins;l s;l aparentelor care pot fi foarte 1n$el~toare.in
le accepte, ea nefiind capabil;l s;l experi- rornanul Mansfleld Park (1814) a creat-o pe
menteze o alt;l viat;l, In afara celei de la Bath, Fanny Price, un personaj interesat de "relatiile
Southhampton, Hampshire sau Winchester. de calitate indoielnic~" dar care se comport~
intotdeauna cored, in fmal triurnfind adev~rul.
Lumea lui Jane Austen Emma (1815) afl~ adev~rul despre ea Ins~~i,
Jane Austen a avut o copil;lrie foarte fericit;l ~i de~i era "frumoas~, de~teap~ ~i boga~", ~i in
o viat:l de familie sigur:l, elemente care, f;lr:l Persuasiune (1818) Anne Eliot rupe logodna
Indoial;l, au contribuit mult la Increderea In cu un c~pitan de vase, tiruIr dar s~rac,pentru
de structura social:! existenta ~i fiecare dintre sine cu care a judecat societateaAngliei rega- a face pe plac familiei ~i prietenilor.
ele "atentioneaz:!" cititorul asupra acestor liste. Ea a foSt interesat;lde problemele cotidi- Romanele lui Jane Austen au dialoguri
aspecte. Cele mai cunoscute lucrari ale lui ene pentru ca acestea s;l devin;l temele ei inteligente, pline de viata $i contin un amestec
Jane Austen (1775-1817), care au avut parte favorite. Fie c;l portretiza scene din viata cas- inegalabil de sarcasm, umor, istetime ~i inte-
de celebre ecraniz:!ri cinematografice sau la nic;l sau c;l se ocupa de afacerea tinerelor lepciune. Lumea lui Jane Austen a fast intr-un
televiziune realizate la sfar~itul anilor 1990, femei In c;lutare de SOti(0 preocupare social;l fel restrictiona~ de standardele secolului al
sunt comedii sociale elegante care reflect:! a acelor vremuri), Jane Austen reu~ea Intot- XX-lea, ins~ a fast plin~ de intrig~ ~i pasiune.
137
48 FEMEI ENGLEZE ROMANCIERE

O Crescu~i la casa

parohialii din
Yorkshire, cei patru
copii Bronte: Anne,
Charlotte, Emily ~i
fratele lor Branwell,
i~i petreceau ore
intregi inventand
jocuri pline de imagi-
na,ie, realizand mici
car'ulii ilustrate.
Branwell a fost un
artist talentat inca
de cand era mic. Aici
este prezentat un
portret pe care
tanarul l-a realizat
celor trei surori. Din
pacate, talentul
artistic al lui
Branwell nu a apucat
sa se materializeze
niciodata. Atunci
cand tanarul a avut
un e~ec in ceea ce
prive~te via,a artis-
tica, el a inceput sa
bea mult ~i chiar sa
se drogheze cu opiu.
A murit de tubercu-
loza in a nul 1848.

O O acuarel3
reprezentiJnd un
tip ~oim, realizata de
'ur [n tim- Emily Bront~. Emily
48) ~i parea sa se simta
1821 paro-
intotdeauna mai in
u tatal largul ei in compania
ltrick >nte aveau animalelor decat in
1(18 848 surori cea a oamenilor .
fu1 Mama ~oimul a facut parte
amici. din marea ei "fami-
lie" de animale.
Scriitoarea ~i-a
petrecut nenumarate
ore studiindu-1 ~i
facandu-i schi,e, ba
chiar i-a dedicat
)wn cateva versuri:
:ieja ~i singur,
La fel ca mine,
autoare: Complet singur,
'pendent El vede intreaga
'ea nume ..co~marul cotidian strolucire a soarelui;
autorepri ~rii" )ricum, suc- ~i la fel ca mine,
evenit I ,sibil doar dup~ Ne face so gemem
loptaJ tre autoar a un pseudonim, intr-o durere foro de
'Utru =urrer Be sfar~it.
Nu este deloc surprin~tor ca Charlotte sociabil~, coll$tiincioas~. Avea energie debor- O Celebrul tablou al lui Eyre Crowe. Pauza
Bronte ~i-a a ales pentru romanele sale In spe- dant:l ~i experienta dobandit:l din observarea de masa. W;gan. reprezentand muncitoare
cial tema atitudinilor victoriene fa1;:lde femei ~i s~raciei~i nedrept~tilor s-a p~stratIn romanele dintr-o fabrica. Primul roman al Mrs. Gaskell
a luptei duse de acestea pentru dobandirea pro- ei. Lumea creat:l de ea, apreciat~pentru ~armul s-a axat pe condi,iile in care lucrau muncitorii
prie.i lor identita~i, Intr-o lume dominata de bar- ~i inocenta ei, era pe cale de disparitie ~i In ~i a demascat abuzurile patronilor .
ba~i. Toate eroinele ei seamana cu autoarea - scrierile ei, scriitoarea a lncercat s~ lndrepte
sensibile, pline de speran1;:l~i posedand calita~i multe injustitii sociale.Avea un simt deosebit al O Un portret in creta al lui Elizabeth Gaskell,
intelectuale. Cu toate acestea, ele raman izolate binelui ~i raului, avand In spate trecutul unui din 1851. Romanele ei au fost laudate de
~i nelmplinite, de obicei din cauza unei Infati.5ari copil orfan, cu o religie stimulant:l ~i liber~ Charles Dickens in revista lui Household Words.
neatrJgatoare, a unui fel de a fi mai rezervat ~i (unitarian~), o lin~te rural~ ~i suferinta urban~,
a lipsei unui statut social ~i financiar. Toate per- o rutin~ casnic~ ~i pierderi personale. Femeia
sonajele ei, Jane Eyre, Caroline Helstone cu asemeneatrecut era energic~,pozitiv~ ~i cu
(Shirley) sau Lucy Snow (Villette), Incearca sa-~i un spirit de observatie ascutit, cultivat:l ~i cu
depa~easca durerea provocata de a dragoste simt artistic, Ins~ mai presus de orice, o mam~
nelmparta~ita facand apella ra~iune, fortata fiind bun~ ~i o sotie devotat~.
de realitate. Door cand exista pericolul pierderii Mary Barton (1848) a fost primul ei roman
dragostei adevarate, pasiunea lua locul ra~iunii. ~i, ca ~i romanul Nord $i Sud (1855), prezint:l
Emily Bronte, al carei pseudonim artistic viata Elizabethei Gaskell, ca sotie a unui preot
era Ellis Bell, a devenit celebra prin romanul unitarian din Manchester, care a trait printre
Wuthering Heights (La rdscruce de vanturi, s~racii din nordul Angliei, o societate rapid
1847). Utilizand doi naratori, care faceau ei industrializat:l. Romanul este rni~c~torprin du-
In~i~i parte din intriga, autoarea a reu~it sa rerea pe cai:eo eman~ ~i emotionant prin des-
schimbe In permanen~a atat perspectiva cat ~i crierile sale cu privire la s~raciaextrem~ la care
intensitatea. Povesteade dragoste stranie din- autoarea a fost martora. Se crede c~ Elizabeth
tre Heathcliff ~i Catherine Eamshaw este de a Gaskell a scris romanul chiar la Indemnul sotu-
calitate universala ~i perena. Cea mai celebra lui, lngrijorat de s~rultateasotiei dup~ moartea
opera a celei mai tinere surori, Anne, a fast prematura a fiului lor, William, In varst~ de
romanul Agnes Grey (1847). doar zece luni. Cei doi au avut ~i patru fiice,
una dintre ele n~scut:l dup~ moartea lui
Elizabeth Gaskell William. Tristetea care razbate din romanul
O scriitoare contemporana cu surorile Bronte a Mary Barton este pe undeva de Inteles.
fast Elizabeth Gaskell (1810-1865). Ea a Activitatea caritabil~ printre s~raci a i
intalnit-o pe Charlotte Bronte In 1850 ~i au Elizabethei Gaskell a conferit romanelor sale ~
legat a prietenie bazata pe simpatie ~i respect o mare putere de introspectie. Exist~ o ~
reciproc. Dupa moartea Charlottei, Mrs. Intelegere a resentimentelor de clas~ ~i a ~
Gaskell, dupa cum e cunoscuta, a scris biogra- necesit~tii lndrept~rii nedrept:ltilor la care era ~
fia prietenei sale. Mrs. Gaskell era spirituala, supus~ clasa muncitoare. Rutb (1853) a fost ~

139
FEMEI ENGLEZE ROMANCIERE

conceput cu acelea~i intentii umanitare -de a George Eliot a fost considerat:! prima mare
trezi con~tiinta publica la problemele prosti- romanciern modern:! ~i cel mai celebru roman
tutiei. O tema atat de "scandaloasa" a fost al ei, Middlemarcb (1872), a fost scris cu mult
primita timid ~i Mrs Gaskell s-a aflat pusa in aport intelectual, oferind o bun:! oportunitate
situatia de a se adresa mai ales celor ce accep- pentru dezbateri teologice ~i filosofice. Acest
tau aceste abuzuri. Imediat dupa aceasta aspect al romanului era o noutate, deoarece
lucrare a urmat mult aclamata biografie a schimba functia lui cunoscut:!, cea de amuza-
Charlottei Bronte. Tatal Charlottei a rugat-o ment, 1ntr-una care incita la gindire ~i dez-
pe Mrs. Gaskell sa scrie aceasta biografie, la batere -1n cazul romanului Middlemarcb,
care ea incepuse deja sa lucreze. Viata lui asupra problemelor vietii adulte.
Charlotte Bronte (1857) este considerata o Majoritatea romanelor lui George Eliot au
biografie clasica a literaturii engleze. actiunea plasat:!ln provincie, fiind adev:!rate
Toate operele publicate de Mrs. Gaskell au portrete ale societ;ltii provinciale 1mb:!trinite,
avut un inalt standard profesional ~i autoarea dep:!~ite de epoca industrializ:!rii. Fundalul
nu a ascuns faptul ca operele ei au fost scrise social este o parte important:! a romanelor
pentru bani, utilizati apoi pentru necesitatile scriitoarei demonstrand c:! George Eliot era
familiei. Scriitoarea se destainuia: "Nu cred ca con~tient;l de continua schimbare a societ:!tii
mi-a pasat vreodata cu adevarat de faima lite- victoriene. George Eliot avea un simt deosebit
rara; nici macar nu cred ca e un lucru de care pentru dialecte ~i limba vorbit;l, ilustrind cu
sa merite sa-ti pese. Vine ~i apoi dispare..." acuratete detaliile vietii reale. Odat:! ea a
portretizat atit de des:!vir~it un cleric 1n
George Eliot virst:! 1ncit a trebuit s:!-~i cear:! scuze pentru
O alta romanciera engleza marcanta a secolu- intruziunea ei 1n viata privat;l a acestuia.
lui al XIX-lea a fost Mary Ann, sau Marian Descrierile de naturn ale lui George Eliot
Evans (1819-1880), cunoscuta sub pseudoni- sunt minunate. in romanele Adam Bede
mul ei literar, George Eliot. Singura carte (1859) ~i Moara de pe Floss (1860) ea a
aparuta sub numele ei real a fost traducerea portretizat cu succes viata de la tarn, Ins:!
lucrarii lui Feuerbach, Esenta cre$tinismului Middlemarcb reprezint:! opera de c:!p:!tai a
(1854). Prin scrierile sale dar ~i prin modul de autoarei, In care exceleaz:! ca scriitoare. in
viata, Eliot a reprezentat o provocare pentru acest roman, Gerge Eliot creeaz:!personaje cu ?:
0)
convenientele victoriene. Ea a respins cre~tinis- caractere contrastante, cu scopul de crea dez- (9
"
mul ~i, indragostindu-se de un barbat casatorit, bateri 1n cadrul romanului. Punind fat:!ln fat:! .9
"3
a trait alaturi de el, aducand un afront "socie- dou:! intrigi, Eliot reu~e~te s:! defineasc:! cu I

tatii decente victoriene". claritate morala ce se desprinde din fiecare.

O O ilustra~ie la cel
de-al do ilea roman
al lui George Eliot,
Moara de pe Floss.
Tom ~i Maggie, frate
~i sora, s-au instrai-
nat din cauza ca ea a
pus dragostea mai
pres us de onoarea
rigida a fratelui dar
ei se regasesc in
urma unei tragedii.

O Mary Ann Evans


-mult mai cunoscu-
ta sub pseudonimul
de George Eliot ~ ar
ti fost o femeie
extraordinara in
orice epoca, insa in
perioada cand a trait
ea a contestat
normele sociale vic-
toriene ~i a largit
mult limitele tic,iunii.
Romanele ei au
inlocuit inva,atura
cre~tina cu o "religie
a umanita,ii".
Compasiunea ~i
puterea de analiza
de care a dat
dovada in crearea
personajelor fac din
~
" scriitoare una dintre
"
. cele mai inteligente
~
romanciere ale
literaturii engleze.
~
~

140
Istorie universal:I 61 -EPOCA REFORMEI iN MAREA BRITANIE Arta ~i omul 51 -ROMANCIERII EPOCII VICTORIENE

S-ar putea să vă placă și