Sunteți pe pagina 1din 2

Epopeile se numara printre

cele mai vechi opere literare ~ 1


" ",,0,
care au supraviefuit piina fn ...',

zilele noastre. Ele au contri- Ib."


""~""
buit cu mult la formarea
culturilor vechi, incluziindu-le
pe cele ale Greciei ~i Romei
antice. Acestea, la riindullor,
au injluenfat puternic tradi- ;-
f, ,~
fiile culturale din prezent.

E Popeea este in esen~ o povestire lunga,


scrisain versuri, care trateazaun subiect 1
nobil, precum destinul unui popor sau t~"'
un concept religios. Acest subiect este adesea '1
intrupat in faptele unui personaj eroic care
trece printr-o serie de incercari sau aventuri $i co
trebuie sa ia decizii importante. Unele epopei ~
sunt "traditionale", reflectand direct episoade 8
din istoria unui popor; altele sunt in mod
con$tient modelate de catre poeti in scopuri
nationale sau religioase.
Au supravietuit fragmente substantiale din ~
Epopeealui Gilgame$,scrisapentru prima data ~
pe tablite de lut in Sumeria, in jurul anului
2000 i.e.n. Ea poveste$te despre razboinicul

O O interpretare a Gilgame~~i aspiratia sa pentru adev~r ~i viata


Calului troian. etem~. Cele mai vechi epopei complete, foarte
Razboiul Troian a diferite In spirit, au fost scrise1n Grecia antic~
reprezentat o sursa ~i i-au fost 1ntotdeauna atribuite poetului
de inspira,ie pentru Homer. Acestea sunt Iliada ~i Odiseea,opere
multe dintre cele atat de adorate de greci Incat aproape c~ ar
mai cunoscute putea fi numite c~rti sfinte.
epopei antice.
Conform legendei. Homer
un razboinic grec. Legenda 11prezint~ pe Homer ca pe un bard
prefacandu-se a fi orb, recitandu-~i poeziile la curtea vreunui
dezert9r. le-a suge- conduc~tor ~i acompaniindu-se cu un instru-
rat locuitorilor Troiei ment asemw~tor cu harfa, numit lira. Ins~ de
sa ia calul in cetate fapt nu se ~tie nimic despre Homer ~i savantii
ca o ofranda pentru Inc~ nu au decis dac~ el a scris una, aman-
zei. dou~, sau poate niciuna dintre marile epopei
grece~ti. Este posibil ca ele s~ fi avut un
sambure de adev~r care a fost transmispe cale
oral~ ~i dezvoltat de generatii Intregi de barzi
1naintes~ fie scriseIn jur de secolul al VIII-lea
I.e.n. Scriereaputea fi f~cuta de unul sau mai
§ O Publius Vergilius multi "Homeri" care au prelucrat, au cizelat
Maro, cunoscut sub sau remodelat 1ntampl~rile.
~ numele de Vergiliu, Epopeile homerice se inspira dintr-un ~ir
a scris Eneida. in de Intampl~ri -probabil In parte mitice, In
i aceasta epopee el parte istorice -care ar fi fost cunoscute oric~-
01) relateaza cum un rui grec. E vorba de originile, desf~~urarea~i
~ .. consecintele R~zboiului Troian. Acesta a
-0: print trolan este
: stramo~ul Inceput cand un print troian, Paris, a rapit-o
; imparatilor romani. pe Elena, sotia regelui Menelau al Spartei.

~
EPOPEI CLASICE

Agamemnon, fratele lui Menelau ~i mare rege numele de Ulise), este ajutat de zeita Atena dar
al statului Micene, i-a recrutat apoi pe ceilalli stanjenit la fiecare pas de Poseidon, zeul
conducatori greci pentru a pomi o campanie m~rilor. Avand reputatia celui mai 1ntelept din-
impotriva Troiei pentru reca~tigareaElenei sau tre greci, se presupune ct Odiseu a fost cel
razbunarea insultei. Dupa un asediu e~uat de c~ruia i-a venit ideea Calului de Lemn. Odiseea
zece ani al ora~ului Troia, grecii ~i-au pacalit relateaz~ c~l~toriile ~i aventurile prin care a tre-
adversarii prefacandu-seca se retrag ~i lasand cut Odiseu 1ncercand s~ se intoarc~ acas~ dup~
in urma un imens cal de lemn plin cu soldali. c~derea Troiei. Printre cele mai faimoase
Locuitorii Troiei au dus calul in cetatealor, tri- episoade se num~rn lupta sa pentru a sc~pa de
umfatori, aducand asupra lor pieirea. Polifem, ciclopul cu un ochi, 1ntalnirea sa cu
Diferite episoadedin Razboiul Troian ~i din vrajitoarea Circe, c4re i-a transformat tovarn~ii
evenimentele ulterioare -incluzandu-le pe in porci, ~i b~talia abil~ in care ii ucide pe toti
cele de dupa intoarcerea acasaa regilor greci pet!torii care au h~rtuit-o pe Penelopa, sotia sa.
victorio~i -au fost folosite ~i refolosite in boga-
ta literatura a Greciei. Iliada insistaasupraunui Vergiliu
singur episod care a avut loc pe la sfa~itullun- La ~ase secole dup~ vremea lui Homer, romanii
gului razboi. in acestaAhile, cel maimare raz- au devenit staparui Mediteranei. ins~ cultura O Cand a aparut scrierea literatura orala a
boinic grec se cearta cu Agamemnon ~i bom- greac~ p~stra 1nc~ un prestigiu enorm, iar roma- putut ti fixata in documente, ~i autorii au
bane in cortul sau, refuzand sa lupte. in con- nii au fost bucuro~i s~-~i lege istoria de cea a devenit cunoscu~i dupa nume.
secinta, razboiul ia o tumura proasta pentru grecilor presupunand c~ printul troian Eneas,
greci, pana cand bunul prieten al lui Ahile, despre care se spunea c~ a sc~pat dup~ c~derea descria trecutul mitic dar era ~i plin de referiri la
Patrocle, este ucis; infuriat, Ahile se ridica la ora~ului s~u natal ~i a fugit 1n ltalia, era chiar splendidul prezent imperial in care ...trnia.
lupta, omoclndu-l in cele din urma pe cel mai stra:mo~ul lor. Prin urmare, cel mai mare poet Enetda unI1eazil in mod deli~rat traditia
de temut razboinic al troienilor, prinlUl Hector. roman, Vergiliu (Publius Vergilius Maro, 70-19 homericil in care zeii (de data aceasta zeii ro-
in lumea homerica zeii se amesteca liber i.e.n.), a avut motive 1ntemeiate s~ scrie o epo- mani) inte1Vin in treburile oamenilor. Eroul silu
printre fiintele umane, luand partea diferitelor pee avandu-l ca personaj principal pe Eneas, hoinar este tulburat de zeita Junona, dar prote-
personaje, complotand ~i luptand unii im- deoarece prln relatarea faptelor lui el cinstea jat de mama lui, Venus. jn cel mai faimos epi-
potriva altora. Aceastase intampla mai ales in m~retia Romei. incurajat de insu~i impmtul sod el naufragiazil aproape de Cartagina, unde
Odiseea,in care eroul, Odiseu (cunoscut ~i sub Augustus, Vergiliu a creat o epopee "oficial~" ce Venus o face pe regina Didona sil se indril-
gosteascil de el. jnsil Jupiter, regele zeilor, ii
O Orbirea lui ordonillui Eneas sil-~i indeplineascil destinul ~i
Polifem, ciclopul cu sil pilr:lseascil Cartagina, iar Didona, cu inima
un singur ochi, cu un franta, se sinucide. Dupil o vizitil in lumea cea-
par ascuti~ este una laltil, Eneas ajunge in ltalia ~I ia parte la o serie
dintre numeroasele de lupte ~i aventuri. jn cele din unI1il se insoar:l
aventuri prin care a cu fiica regelui din Latium. Aceasta asigur:l des-
trecut Odiseu in tinul imperial al Romei, deoarece, confOnI1 ver-
Od;seea. siunii rnilgulitoare a lui Vergiliu, fiullui Eneas,
Iulus, este strnmo~ul farniliei iuliene din care au
provenit Iuliu Cezar ~i impilratul Augustus.
Epopeile lumii antice (greco-romane) au
avut o influentil durabilil asupra culturii occi-
dentale, fiind o sursil de inspiratie pentru po-
ezii, piese de teatru, opere ~i un numilr mare
O Punctul culmi- de picturi ~i sculpturi. Opera Ulise (1922) a lui
nant al ";ade; este James Joyce, o complexil capodoper:l mod-
lupta dintre Ahile ~i ernil, folose~te structura de intamplilri a
Hector. Aici Ahile, Odiseeii. Limba greacil ~i limba latinil nu mai
purtand coif, scut ~i sunt atat de r:lspandite in ~coli, insil povesti-
sabie in teaca, se rile lui Homer ~i ale lui Vergiliu continuil sil
napuste~te asupra fie citite, in traducere, de milioane de oameni.
adversarului sau
ranit cu suli,a in
mana, pentru a.i da
o ultima lovitura.

10 Arta ~i omul 4 -MITOLOGIE Arta ~i omul 8 -EVUL EROIC