Sunteți pe pagina 1din 2

.

Nu se ~tie cu exactitate de Accentul se punea pe experientele prin care


treceau personajele principale, prin inter-
ciind au fnceput oamenii sii se mediul c;Irora autorul tr;Igea concluzii mai
adanci referitoare la conditia uman;I.
distreze sau sii se inspire unii
Cand a ap;Irut Viafa $i su1prinzatoarele
pe alfii cu ajutorul pove~tilor. aventuri ale lui Robinson Crusoe, In 1719, a
fost un succes imediat. Povestirea, scris;I de
Forma tipiiritii de relatare, Daniel Defoe (1660-1731),jumalist renumit ~i
devenitii roman este o invenfie pamf1etarpolitic, se baza pe aventurile unui
marinar britanic real, naufragiat pe o insul;I
relativ nouii. pustie undeva lang;I coasta Americii de Sud,
~i astfel a stamit interesul publicului larg.
Minunatele descrieri i-au m;Irit mult valoarea,
E ste greu de apreciat momentul aparitiei la fel ca ~i reflectiile autorului asupra situatiei
romanului. Ceea ce se ~tie cu siguranta limit;l In care se afla eroul. Romanul poate fi
este ca termenullatin novellae,cu referire citit ~i azi ca o povestire de aventuri plin;I de
la povestirile scurte, s-a utilizat pentru prima temperament sau ca un comentariu acid
data In secolul al XVI-lea. Apoi, la mijlocul se- asupra valorilor de pe timpullui Defoe. Dup;I
col~lui al XVII-lea, termenul "roman" a aparut Robinson Crusoeau urmat alte lucrnri de ficti-
ca o eticheta data diferitelor genuri de fictiuni une printre care Moll .flande1S ~i Jurnal din
romantice sau diferitor alegorii religioase anul ciumei, povestirea marii epidemii de
intalnite de pilda in Calatoria pelerinului scrisa cium;I din 1665, v;Izut;I cu ochii naratorului.
de John Bunyan (1628-1688). Povestirea
relateaza calatoria unui suflet de la pacat la Satira caustica
izbavirea divina ~i avea scopul bine defmit de Scriitorul de satirn irlandez Jonathan Swift
instruire religioasa -lumea in care se petrece (1667-1745) este ast;Izi cunoscut pentru
actiuneaera cu sigurantafictiva. calatoriile lui Gulliver. Ca ~i In Robinson
Crusoe, eroul principal este un marinar. Dar
Noul realism dac;I mesajul final al lui Defoe era pozitiv -
Abia la lnceputul secolului al 18-lea apare cel c;I omul poate supravietui aproape ori-
romanul in forma in care este astazi definit. unde ~i c;I poate lnv;Ita multe despre per-
.De~i materialul a ramas fictiv, evenimentele soana lui In acest titnp -Swift a descris un
erau plasateintotdeauna in lumea reala ~i ele- tablou mai macabru al situatiei.
mentele fantastice sau cele supranaturale care in. roman, c;Il;Itoriile lui Gulliver 11poart;I
caracterizaserainainte lucrarile romantice sau pe acesta In regate diferite: Lilliput, ai c;Irei
pe cele religioase erau, de obicei, absente. locuitori nu au decat 15 cm In;Iltime,

00 Coperta celei de-a treia edi1ii a


Calatoriilor pe/erinului. O harta (in stanga)
ilustreaza obstacolele care trebuie infruntate
pe drumul dinspre Ora~ul Distrugerii pana la
Ora~ul Celest.

Brobdignag, locuit de uri~i, Laputa, locuinta


unor savanti ~i ganditori lipsiti de spirit practic
~i tinutul Houyhnhnms, unde caii sunt st;1pani
~i oamenii sunt s;11baticinumiti Yahoos.
jn mod gradat, Swift ~i-a concentrat atacul
nu atat asupra nerealiz;1rilor contemporane ci
asupra celor ale fiintei umane, In general, pe
care le privea cu oroare ~i cu dezgust. Pline
de vivacitate, Ciiliitoriile lui Gulliver r:1man,
sub multe aspecte, fantastice ~i alegorice.

Moralitate sau parodie


Urm;1torul moment important In evolutia
romanului a ap;1rut o dat;1 cu lucr;1rile lur
Samuel Richardson (1689-1761). O prim;1
lucrare era un ghid adresat scriitorilor de epis-
tole, destinat In principal. femeilor. El a avut
apoi ideea de a al;1tura cateva publicatii ante-
rioare Intr-o naratiune continu;1. jn cele din
urm;1, In 1740, s-a creat romanul Pamela cu
subtitlul Virtutea raspliititd. Este povestirea
unei slujitoare modeste Ins;1 oneste care

105
APARITIA ROMANULUI

00 O ilustra,ie din romanul Robinson


Crusoe ( 1719) care reprezinta salvarea lui
Crusoe ~i a lui Vineri dupa 28 de ani, 2 luni
~i 1 7 zile petrecute pe insula. Un portret al
autorului (jos). Geniul sau pentru nara,iune
i-a conferit un loc important in dezvoltarea
romanului.

rezis~ la avansurile pe care i le face s~panul. cre~tine Ins~ prin atitudinea lor pozitiv~ ~i o
Impresionat de moralitatea ei, el se ofera s;l o vitalitate purn ca~tig~teren In fata ipocriziei, a
ia de nevas~ ~i oferta lui este accepta~. O vanit~tii ~i a nebuniei. Mult mai ciudate ~i
poveste similara, de rezistent;l in fata tentatii- uluitor de noi erau n~scocirile lui Lawrence
lor sexuale s~ la baza romanului Glarissa,un Steme (l713-1768) In lucrarea Viata $i opiniile
alt roman al scriitoruluj Richardson, ap;lrut in lui Tristram Sbandy (1760). pan~ ~i titlul este
1747, de~i aici eroina apartine clasei mijlocii. a parodie. Lucrarea nu dezv~luie de fapt
Atat Pamela cat ~i Glarissa au fost scrise in aproape nimic din opiniile presupusului erou,
stilul epistolar, foarte popular in Franta ~i in ~i foarte putin din viata sa.
Anglia in secolul al XVIII-lea. Cu toate c;l
Richardson nu a fost primul autor care a uti- Comedia bizara
lizat acest stil, lucrarile lui au fost indubitabil Romanul 1ncepe cu momentul conceperii lui La sfar~itul secolului al XVIII-lea romanul
primele lucrari de geniu astf~l construite. Tristram Shandy, ajunge la momentul na~terii ~i-a dovedit capacitatea de a dt:;scrie o gama
acestuia,Indreptandu-~i apoi atentia c~tre alte larga a experientei umane -atat In lumea
Parodierea Pamelei personaje sau evenimente. La un moment dat reala cat ~i In cea interioar:l a gandirii ~i sen-
Prima incercare a lui Henry Fielding (1707- autorull~i cere scuze pentru incapacitatea lui timentelor. A devenit un mod de relatare In
1754) in ceea ce prive~te scrierea de romane de a r~mane la subiect ~i proiecteaz~ liniile care aventurile dezordonate, tensiunea dra-
au reprezentat-o parodiile sale prea putin majore pe care le va urma cursul naratiunii. matica, critica sociala sau psihologica, toate
voalate referitoare la opera lui Richardson, Prezentandu-l pe Parson Yorrick, autorul li ~i-au gasit locul potrivit.
intitula~ Shamela (1741), care parodia atat descrie prematur moartea ~i include o pagin~
moralitatea lui Richardson cat ~i tendintele complet neagrn In amintirea lui, Inainte de a
sale de introspectie. continua relatarea aventurii. Tristram Shandy
Personajele din alte romane ale lui a influentat nenum~rati autori, printre care
Fielding, Joseph Andrews (1742), care s-au JamesJoyce, Ins~ forma sa bizarn darln ace-
dezvoltat din Shamela ~i Tom Jones (1749), la~i timp strnlucitoare de comedie rnmane
reprezin~ cu sigurant;l idealuri ale virtutii unic~ In istoria literaturii.

~
8
~"
"
~

00 Spiritul satiric al lui Jonathan Swift


reiese in Cfl/fltorii/e 'ui Gulliver. lIustra,ia de
sus il prezinta pe Gulliver inconjurat de
micu'ii liliputani care intra in razboi pentru
probleme marunte cum ar ti la ce capat ar
trebui spart un ou.

106
Arta ~i omur 51 -ROMANCIERII VIcrORIENI Arta ~i omul 74 -ROMANUL MODERN