Sunteți pe pagina 1din 12

Vladimir Dogaru

i ffi;

g*ffi r Lg

ffi# F"x

;S;g;,$
t, ,t'

,mffh.

ti, Editura Ion Creanga Bucureg 1984

i\rr\Escu

ln eruNrtnEA coNTEMPoRANILoR

dilor ocotit 'n sto?repe


70etu-

le ale 'eputd irturi7e scu. yinut rcinle-

\' . D .

\{ARII CREATORI DE ARTA DIN DOMENIUL LITE:eturii, picturii, muzicii 9i arhitecturii,precum li marii fi'Si in _.,zofi marii oameni de gtiinl6 au impresionat,. toate cit ,,rpu.il. - atit prin infbli$area5i comportarea.lor, 9i in mijlocul ci,r,n id.il. valoroase- pe contemporanii rurrs le-a fost dat se triiasci. in trecutul indepirtat, astfel de impresii- circulind pe ceeace nu-nseamnici legendare, :ale oralS - au d'evenit imburele de adevir care le-a generata dispdrut' Dimpo:rivi, el s-a pdstrat, putind fi u$or descifrat- ca-n acest referitor la Thales din .firoO, nu.uf de Diolenes I aertios,c[, riitet - episoddin dare reiese in momentelecind meJira asupra universului,marelefilozof era atit de absorbit Je gindurilesi ideile care-i frSmintau mintea,incit pierdea -.,riJelegituri cu realitatea inconjurdtoare: ..Se pivestegte - ne spune Dio-genes-Laertios "a ;dati, iegind de acasi insolit de o bitrin6, ca sl observe stelelede pe cer, Thales cizu intr-o groapi 9i strigitele sale de ajuior f6curl pe bdtrini s5-i spun6: ,,Cum.vrei s[ la ;tii ce-i ii-r cer, Thales, cind nu egti in stare si vezi ce-i prcioareletale?" ' Mai tirziu, dupi trecereindelungati de secole,imprestrie la care ne referim au inceput si fie consemnateinjurnale intime ori inclusein memorii, devenind in felul acesta :urSe- pe cit de autentice,pe atit de valoroase in cergi opera celor care au genecetarearelaliilor dintre viala rat impresiile resPective. paraiel cu informaliile consemnatein jurnale intime ort incluse in memorii, despre anumite celebritifi - .poeti, muzicieni,pictori, sculptbri,filozofi, savanti-.au circulat f}urite pe una din trlslturile realeale relatiri anecdotice, personalitd[iila care se refe16.Astfel, desprefilozoful.gercd man Imminuel Kant se poveste$te - ,,intr-o zi, la un curs, observindci unui studentii lipsegte nasturede la pr.in tuniie, l-a invitat si li-l coasi de urgenfi' simfind.c6. atenfia de la ideile deranjareaordinei stabilite i se distrage ( pe c-are le exPunea)'2. Deli Eminescu n-a avut parte de o viafi lung6: a- murit din la 39 de ani (asem[nindu-se, acestpunct de vedere,cu de.gtl:u Byron, Pugkin,Leopardi $i altj nefericili.poel.i a l d o ile a la 3 8 , ia r la din-via16 36 de ani, o i i tu i s- a'stins al treilea la 39), totu$i autorul Luceafdruluia lhsat amini tiri negterse n ri ndurile celor care l-au cunoscut' Una din trdsiturile - cu care cel menit a fi cel mai mare poet romAn impresionape.cei care-l vedeaupentru intiia bar6 - era frumuseleachipului slu, frumusefeieprivirea sitd din comun, care'- prin inaltimea frunfii 9i

f, rm c.t'Ll a. $ s{: rH* at 0s? :"g e trir## qe #R L} {:{"} {Cem i} r fftffiI fr r

r DIOGENES LAERTIOS De.spre vie|ile Si doctrinele filozofilor, rraduceredin limba greaci de c.I. Balmu$. Studiu introductiv 9i comentarii de prof. Aram M. Frenkian, Bucure;ti, 1963' o' 124' 2I O NP E T RO VtC I:Vi a l a 5 i o p e ra l u i Ka n t(doui sprezecel ecti i Fditura Caseigcoalelor'Bucure$ti,1936' p 60' universitare).

r,I I-.\L C L \o\cL

T P F F\ti \F.II.

intr uctr ,^!u: nr oci i,n 5plspdr d. iarm ec ul poetul ui tui era de 11*g:.ljr:.(,,infatisarea EntrnJ.scu asa frapanrd_ martu'se$te unurdin contemporan, - incfr \ai nu vdzur penrru Inriia ilii" tiira sd-nrrebenimeni l-u': {i cine este.. ( s u b l. n s .). r
si Madond, rrimisd din Viena spre a fi pubricatd in , , Co n v o rb iri lit e ra re . ' .
..i t
? ,l

ochilor-

Maiorescu cindl-a vdz_ut tll'1-gutr,p?.t"if_ ci cindi_r.litt poezta venere

O astfel de intrebare a adresat Titu

.;,'Y\
',

i"

r 1

il

f.afgcl pierdut tn vi.suri co_ntr_o noapte instelatd, Su/let f mhdrut. de raze s.i i_.r,)rrc primdveri... in t e re s u lmi s e d e g t e a p t d S i. . . r. . re s c in d p i n l l a s f i r 9 i t . impresiona.t am cetit poezra .f3rl: g t r, la r a d o u a z i-d e sd e d irn in e a f d de mai multe ori in m_ a md u s l a M a i o r e s c u c u ma n u s c rip t uin min a . :. . in s f in it , l a m d a t de u n p o e r > , r-a m s rrig a tin t rin d in ri a re J n o u -irririi; . - . . ; ; I . i m i t rispunse-o d a ie .ir.a.ri,; "Ei tua' Maiorescu. .:,."1e t r,a p o i o ^b:.n? fio.r;o c c e t i p i a d o u a o a rd g i z ic e : . , A i d r J p t a t e , f r. . .pare o '[]E acr a fi un tarentadc'arat. Cine esre acesr Eminescu?, (s u b l. n s . ). ,' . .Nu )riq . p o e z ia e rrimis d c lin V ie n a , , . . .ro a rt e rn t e re s a n tz is e , in c d o d a t i Ma io re s c u , l a s dm a _ K f T H , i f i T LH h f i T N H S S { J n u s c rip t u l la min e , . ,t . lit.it il l :i P e s rec it e v a z ile ,f iin d a d u n a re a J u n imii gi M a i o r e s c u cerindu-ne versurileVenere:i iiiiorr! roti ti $i mai ales po_ g o r a u f o s t in c in t a f i d e a c e s t p o e t n e c u n os c u t , . a .

( ()Pt.tR'tA BR()S,\'tA t t'A(;tNA txt T.ITl.u f ..\t.t., f)li lt . t I ' Rt N( ' t . t ps t ' oL1liloR |. L I | \L t.\,lr\},.s(.U, ^nU(.trRtls.fl llt8,l .

da. o. ra u'?..iasrrofE, iric.pea caie ;y";:i;rli,JVladond,,',

Iatd ce ne rela.teazA aceastdprivinfd in lacob Negruzzi: ,,Pe f.a^_sfinit.ul lun.i f.v.uaile sau inceputul lunei lui martie r870' ma intorceaminti-o seardacas6de ra o adun a re (. . . ) Aruncind ochii din intimplare asupra meseimele de lu_ cru, vizui o scrisoare. nedesihisd care nu o bdgasem pe de l, s e a ma .De s c h iz jn d _ p lic ug a s ii o ' r. r, ro u . . im p r e u n d c u o poeT'te intitulatd,'ve.nere ii Muaond., amindoud iscdlite M. Eminescu. Numele E;i";;'nu avea aparenla a fi re a l, c i imi p d ru imp ru mu t u t O . irr. rn a u t o r s f i i c i o sc e n u vrea sd se dea pe fafd. Deprin;. 9u n1lnetu.i int..gi de versuri gi prozi ce_mi _ vcncau z.ilnic, md pusei sI iiresc cu inOiierlnia* poezia

PilH$II
l ,t

L a in t re b a re a : , Cin ee s t ea c e s tE min e s c u ? ,. , s _ a rf i p u t u t ris p u n d e :, , E s t ec e l c a re ,d a t o rit i g in , u , u r rn n as c u t v a d e _ , v e n i c e l ma i ma re p o e t ro md n , in u r d in t re c ei m a i m a r r li p o e f i a i lu mii" . Un asemenea rispuns n_a fost dat _ in perioada de de_ b u t a lu i E min e s c ud e n ime n i

P*c.t. }-

nrcunrln

' ANGHEL DEMETR_IESCU: Opere, ediJie ingnjitd de Ovidiu P apadi ma, B ucuregri , l 93j , p. 246. o IA C OB N E C R U ZZI: A mrnti ri di n ,,Juntmea.,, Ed. Cartea romAneascd, Bucureq 1939, pp. 249_250 ti, ,

iN T . M I NE S CU n tl tl N ' rtR EA c o N T EMP O R A N ILOR

I p oetu l u i Tpanki nttneninu 'rne esle" :u- n u rrt poe z i a >lrca t an i Segru z z i : i un e i l u i a o adule d e l u tase m e d tna cu o rscd Iite r1a a fi
l> ce nu

la c it e v a lu n i d u p d Ab ia in toamna anului 1889 poetului 9i dupl aproape d o u d d e c e n ii d e c in d m oa r tea sp u se se,,aci(in poezia.V enere5i Ma d o n [ ' ) p a rg 1 { i , n : talent adevirat" - MaiorescLlva scrie, rdspunzindindir ect l a i ntrebarea din 1870: aceas t ae s t e o p e ra lu i' ^ P e c it ;r Ace staa fost E minescu, prevedea, literat u rap o e t ic aro mA n 6v a se Do a teo meneste geniuluilui, Si.forma incfpe secolulai XX-lea sub au.spiciile limiei nalionale, care [i-o gdsit tn Eminescu cea mai frumoasd infliptuire pinri astazi" (subl. ns.) va fi punctul de plecare pentru toatd dezvoltareaviitoare a vestmintului cu se ter ii romA ne$ti".5 chipului lui E mines c u- c a re e ra a g a d e i.r - ur .1.a frapanti, incit ,,nimeni nu l-ar fi vdzur fdrd si-ntrebe cine este" - il defineade la prima vedereca pe un intelectual i eg it cu to tul din comun. E locventi d in a c e s tp u n c t d e v e d e r e e ste merturia. care apar|ine t o t lu i I a c o b Ne g ru z z i. in Ace sta- aflindu-se toamna an u lu i 1 8 7 0la V ie n a - a Troidl, pc tindrul Emireugit sd-l identifice,in cafeneaua - ochi, ,,vii si visdtori",imnescudupi trisiturile fe1ii, bet ,,blind $i melancolic" frunte ,,inoltd Si inteligentd": , (in ,,Er au mulli (studenli romini) ad u n a f i in z iu a a c e e a poveste;teIacob Negruzzi- unii pireau mai cafenea) inteligenii, allii mai pufin, dar mai toatefigurile aveau expresiini comune, incit imi zisei cd Eminescunu poale sd fie 'printre dtnsii (subl. ns.). Deodatd se deschideu$a $i vdd intrind un ttndr (...) cu ochii vii 5i visdtori totodatd,cu prirul negru, lung, ce i sP cobora aproope Plnd la umeri,.cu un zimbel btind si melancolic, cu fruntea fnaltd si inteligentd ( .). Cum l-am vdzut am ar:ttl convingereacd o.ceslaeste (subl. ns.) 9i fErA un moment de indoiall m-am Eminescu scu la t de pe scaun, am mers spr e d iit s u l' 5 i in t in z in d u -i m in a , i- a m zis: B und ziua, Domn u le E min e s c u ! " n Pornind tot de la frumuseleachipului, care-l prezenta pe Eminescuca ,,pe o figurd clasici", I'L' Caragialea dehus, atunci cind l-a vizut pentru intiia oard - impresionat indeosebide privirea ochilor - c6 ,.la acesteferestre ale sufl etului se-vedea cd cinev a e s t e in iu n t ru " : ,,Era o frumusefe!igi va aminti mai tirziu marele draO figurl ilasicd incadratd de niqte plete mari ne-utu.g. gre; o frunte-inalt6 $i seninl; niqte ochi mari - la aceste ale, .sufletului .se vedea c'd cineva este induntru..." Tiiirt* ( sub l. n s.).' Privirea ochilor lui Eminescua fost retinuti - ca eleBUS'I' DF] ION JAI-EA

tr ce-mi . poezia r ncepea


tu,

l >tirgit. : ,,rrrin
t.r- rP g t aU I po e t > ,

r pri mi t
f,tleZi? ri J t a t e, nescu?,

r:a m aIt r feSC U

ie: P o pu ru t ra deI mar r de de-

O r i diu
fe'rITIA-

jT I T UM A IOR ES C T J :Emi n e s c u 5 i p o ezi i l el ui ,l S S 9(C ri i i ce' A n' text stabilit de Domnica Stoitologie gi prelafa rle Paul Lie,rrgescrr. c es c u, B uc u re $ ti , E" P.L ., 1 9 6 6 ' p .4 7 5 )' ' I A CO B N k IGR U Z Z I: 0 p . c i t., P . 255' ' I.L. CARAGIAI.E: in Nirvana (Opere, edilie ingrrliti cle Al' Ros et t i.s er ba n c i o c u l e s c u5 i L i l i u c 5 l i n , vol . IV , B ucuresti .i 965. rr.9).

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

ment definitoriu _ celor care l-au cunoscut: salepoetice de majoritatea ,3,1g:1i:li , , il a m g i a c u m in a -in re a c h ilo r (. . . ) o ani ei ani N. ooT a."i;;";'i..)'i"lu..atdis i v a a m i n t i d u p d 'irilrn de ginduri! Ce privire mdreafi $i. vis:titoare, inimdomenea'scd _din cea mai nobild tntr-o atmosferd'suprapamtnrcascd lrj-fiT -;:i"iiinnor-0 cd ptureo .(subl. ns.)., Lui Al. Vlahufd, Eminescu i_a apdrut, datoritd privirii ochilor, cind l-a cunoscut prin lg76-_ ";-;'ird,oner,

iiri...';itJai.';'J;:'mare "')'

pirur "91guJai 5:1T.1:"t:TlXi..l {.gi,, dusi'o.',,,1-1,..,. ( cu ochii


osrcnlli gtnde

in car e1i- itr ecea 1,:Y11 :".'

DORINTA, MANUSCRIS AUTOGRAF

atunci, deoareceam conving;;;"-;; fotografia acedaar fi pistrat' in ceremai ar-monio"at. i.araturi, figura geniarurui autor al LuceaJiirulyi,,.tt Din mdrturiile celor care l_au cunoscut ori numai l_au vd,zutpe Emines.u din caie a_ .itut doar citeva _

o;",," regret ,i_d;;1".fi',ij; #rliili iglii:tf#;r:H cd

ori l:.'"TJ,Xni';;|"il:: r i'{.'11,-.q Eminescu 9:-'""ir din

in c a d rin d u -irru n t e ara t i. cu a",nu.tui',lrp.._ ceptibil incremenir p. .urr. ii'--c)'prirrrea tncadratd de nu stiu ce tqinicd melancolie...-f JrUl. niciodatd nu mi s_a p iru t ma i f ru mo s c a a t u n c i. . . $ i r{s.,y a c u ma ,o ri d e c i t e o r i v d d

*!u,u,. alefetrii ceza_ .n.g., sale nene. complet degajate, cu pdrul bogat, strdlucitor, o a t p e s p a re ,

dea sufletul..." (subl. ns.;.Ii,*'"'"' * O descrierem1i pufin.cunoscutd a frumusefii chipului lui Eminescu(dil p!.iouau i{;;;, 1875_t 87i1, din care n u lip s e g t ep riv ire a , o c h ilo i' r0 " . f , " . lu i I . N . R o m a n : ' o d a t a . in rr-o f l-d . p rimiu u ii p e ll u ^ ; } A I , po_ v e s rit ma i t irz iu L N. R; . ; ; ' -' ' l_ u . , in t iln it p e s r r a d e l a Universitdfii.(

ru ii i ii', ;;;;;,1 ili ;il il i,Xf :,i)i "i":,';,i,, :: : i;: ^ o !:,:;,,

ori :J:1' Jj.f,g":l j._:"re arare 1ij F;;;"^d:it,uqti, plecafi in.josl


i n c l i pai ns d

as'o-i,' 1 r88 ;.'li,:l,l::.;' ;.T;. Jf i"!,f,:f,X:( i,#

Referindu-se ra privirea tot ochiror rui Eminescu, pe_ N. tra$cu - care l-z

,JJir.ir.

";;;'0.- epoiil:,,,',i.iJi..u ochilor ii era indreptatd_ "::::1. ,,n..il.ito. gi rece.. asupra _ infinitului gi-asupra trecerii i..u..rlUif. a timpului.
8 N. GANE: Eminescu, in volumul Eminescu comemorativ, album artistic_literar, Iagi, 1909, p. 66. e AL. VLAHUTA: .qmiitiri despre Emtnescu, lggg (in volumul Amiwiri despre Emine ei edifie ingrrjita de Ion Popescu, Junimea, Iaqi, l97l ,'t7. iiii"gie '0 N. PETRA$CU: Mihai Eminescu, Bucuregti, rr I.N. 1934, p. 47. ROMAN: Figura po,utri-1in-uolu.uf C. Sdreanu:Figuri din

reiese daci cd,

;;;"-

f.a., "ti:,f::':-_Bucuresti, pp. rs:_r!o'i. ,, ANGHELOSNaEfnlEdCU, oo.-,i,.',p. 246.

i \II\ESCU

IN AM I NTI REA CO NTEM PO RAN I L O R

)nt a t e a :r d u p d urt'. Ce nobild , int-o pri vi ri i r rindr, 3ar es e de gtn\ Pe,J p n n ..um :I\ etti, a ins i 'tl unei
e - l Qr-

In plus, privirea ochilor lui Eminescuera melancolicd, ::pd cu m melancolicii eta si zimb e t u l. E gtiut ci melancoliae una din trlsdturile de seami ale inclusiv a mu z ic a lit it ii v e rs u rilo r, :,,ezie i e m inesciene, :.uzicalitate realizatdprin repetareamelodios-plingdtoare , r itm ulu i li a rimei. e De m n de refinut, din acestpunct d e v e d e re , f a p t u l :: ca r e - lafl im din mdrturiilecelor ca re l-a u a u z it p e E mi:.i l cu vo r b ind, citind ori cintind - c d v o c e a -ie ra mu z i:al - m ela n colici: .4t'ea un gla.s profund muzic'al- ili amintea in 1889 \.ehuli - umbrit intr-o .surdinddulce, misterioasd,care .;idea cuvintelor o vibrare particulord, ca si ctnd veneade .1,'parte, . dintr-o lume necunoscutd...'t3 cd Dintr-una din relatirile lui Iacob Negruzzireiese to:.:1 m e la n colical vocii lui E minesc us e p o t riv e a d e mi:.i ne cu m uzicalitatea melancolici a v e rs u rilo rs a le .in c it de d :.:r te- m a i bine-zis, declamate el in s u g i- a c e s t e a o - .:de a u u n farmec unic: Iacob ..in casa bdtrinului Micle - a tinut sa precizeze \:sr u zzi - E minescu in petrecea ceasu ri t re g iin f ie c a rez i; :.olo tsi declamapoeziile cu ocea cadenldplingdtoarecore ':c eo farmecul leclurii sale" (subl. ns.).'o Jun r m ig tiiapreciauin mod unanim a rt a lu i E min e s c u numai propriile-iscrie ri,c i g i p e -a lea lt o ra :: a ci ti im p r im ind cuvintelor un fior m e lo d ic : CInd cetia el vreuno din scrierile sale - afldm din lrnintirile lui Ioan Slavici - era o adevdratdsdrbdloare .ub l. ns.) . E l cetia deslugit cu un g la s f o a rt e p ld c u t n u $i - .;m a i scr i erile sale, ci li pe ale a lt o ra . . . " rs Din relatirile lui Teodor V. $tefanelliaflim c6, in ge: . - ! r i- e , , glas u l l u i E m i n e s c u a v e a u n ton deosebi t, un l on . ; ilc e, m olat e c , c e l i s e l i p e a d e i n i md..." (subl . ns.).r6 B U S r D E R 6MU LU SLA D E A_ oRA_ vryA

rrpu l u i n car e
r n2 n '

a poradela
,- 4 72 -

la llor ,

de nu
T ll 5-a

n rad :u d i n nt e g i aiieze ar fi elul ui : l- a u


,a\trea ;up ra

Ton u l du lce al glasului poetului a f o s t re ma rc a t; i d e g T :nca Var ti c - martord a intilnirilo r d in t re E min e s c u i i C :e a n g a , ntre 1875-1876,in bojdeuc ad in I a g i a ma re lu i :ilrestitor - unde l-a auzit pe poet, nu citindu-gipoeziile, - : cin ti nd : ..Eminescu cinta frumos cintecepopulareSi avea un glas .ie-yi dadeai si cdmasa sd-l ascul1i..."(subl. ns.).rt

i. b um Iu m ul )esc u,

r; Cin

.A,L.VLAHIJTA: Amintiri despre Eminescu, 1889 (in antologia ct. - - : i, p. 216) . ' IACOB NEGRUZZI: Op. cit., p. 265. ' IOAN SLAVICI: Amintiri, Ed. Cultura Nalionali, Bucuregti, . 911. p. l3l. TEODOR V. $TEFANELLI: Amintiri despre Eminescu, Bucu:: : r r . 1914, p. 5 7 . AUGUSTIN Z.N. POPI. Trei note despre Eminescu, in Cronica, p. I a: r . anul X , n r. 2 (4 6 7 ), v i n e ri , 1 0 .1 .1 975, 7.

l0

I.-I I,-AI.J I]UNOS('UT

PE EMINESCU

Scriitoarea Mite Kremnitz, care l-a ascultat pe Emrnescu citindu-i;i unele din poeziile sale, a retinut cd ,,voceo-i era pldcut monotond": ,,in sfirgit, avui ocazia sd vid pe acest om in carne $r e o a s e .E l v e n i in t r-o d imin e a f dp e n e a $ t e pt a t9 i r d m a s el a ma s i la n o i - a v e a ma t u n c i g o s p o d iriac om u n i c u M a i o re s c u (. . . ). Searalui iari;;i masa cu noi pi dupi masi ne citi pagini dintr-o noud poezie. La citit vocea-iera pldcut monoton d . . . " (s u b l. n s . ). ' * Din inl'ormaliile celor care l-au cunoscut indeaproape pe Eminescu,reiese vocea-iera plin6 de farmec,nu nuci ma i c in d c it e a , d a r li c in d c in t a o ri f re d on a a n u m i t e m e lo d ii. De a lt f e l, p o e t u l e ra p e d e p lin c o n ; t ie nt d e a p t i t u d i n i l e lui vocal-muzicale: amarnic ci n-am invdfat muzica- a mdrturisit ,,Regret el cindva Veronicii Micle - cici din copildriemama,care ovea un glas fermecdtor,intrecindu-se tata, care cinta cu tn ca un adevdrat artist din flaut, descoperise mine si o ureche remarcobildde muzician" (subl. ns.).rn Spuselelui Eminescu sint confirmate, intre altele, de in aprecierileunui specialist arta interpretdriimuzicii voc c a le , c in t ire { u l C. B irc 6 n e s c u , a re - in tr - u n a r t i c o l d i n 1889 s c ria : d e c e mb rie .,Eminescuavea o voce dulce si ml6dioas6.Cuvintele erau spusecu .o expresiune cu un accent,de care ar fi 5i fbst gelos cel mai mare cintdrel (subl. ns.).2,, popuCopilirind la larh, Eminescuiubea mult cintecele lare, pe care le cinta cu mare pldcere.Printre acestea, se afla - dupi cum ne inlormeazl Teodor V" $tefanellrcintecul, devenit celebru in epoci, Barbu liutaru: ,,Gnd pronun[a Eminescu(cintind) versul:,,Eu md duc, md prdpddesc/ Ca un ctntec bdtrinesc",era'aga de melancolic ai cuprins de atita emotie, incit mai cA ldcrhma; iar cind ajungea la versul: ,,$i-nchina1i cite-un pahor: Lui biet Barbu liutar", iti ridica paharul - daci eram la pahare - ciocnea cu noi, il golea dintr-o datd, stind apoi lung t imp d u s p e g in d u ri. . . 2 r Cu accentede profundi jale cinta Eminescu- in perioada cind era gazetar la Bucuregti - doine, pe care le intreprinsein anii tinerefii prin Arauzisein peregrindrile deal:
n*1*F*t

rn MITE KREMNITZ: Amintiri fugare despre Eminescu(1.E. TorouStudii Si documente literare, vol.' IV, Bucureqti, 1933, p. 2a). 7iu: N VIOREL COSMA: Expozilia Eminescu in lumeq muzicii, in ,,S teagulrogu" , B ucuregti , nr. 1662, 16 i uni e 1964, p. 13. 2t' C. BARCANESCU: O, yes ))es,yes, in ..Fintina Blanduziei", nr. l 0 (s. II), di n 3-10 dec. 1889. 2r TEODOR V. $TEFANELLI: Amintiri despreEminescu,p. 100.

F \ UNE S CU i N n n a n ttR n A C o N T E M PoR A N ILoR

ll

p e Em i t ca , , v o ca rn e i l dm a s e l a cu Ma i o r tr p a g i n i
nlono l o -

eaproape a. n u n u mrt e me rt rtu d i n i l e nar t ur i s i t 7n|u,core ai-e cinta ntne S i o tl t el e, d e ,rzrciivo:trcol d i n 3 u vi n t e l e dre ar fi :i e p o p u l 3. t e A,
P A GIN I C U

' e nellr

r.ul DtN puRtoADAclruo cna DIREC-

IS C A I,ITU R I

AI,E

P OI.]TT]-

TOR A I, B IB LIOTE C II C E N T R A I,E A U N IvE R S ITA TII D IN IA sI

ntd duc,

e melanima ; i a r Lui biet a pahare p.rr lung - in p e e ca re l e prr n Ar -

,,Mergeam la birtul lui $erb6nescu din Hanul Kiriazi, afldm dintr-o relatare a lui D. Teleor. Eminescu, dupd oarecare timp [...) inc'epeasd c:fnle doine din Ardeal, aga cum le cinta mocanii 1i cinta cite o ord intreagA. Ardelenii de lq ma.sti plingeau ('u lac'rimi" (subl. ns.).22 Gnd fredona vreo melodie prel-eratd, indiferent cd se afla pe stradd, intre pricteni ori acas6, Eminescu triia momente de indllatoare reverie, dupi cum ne informeazd prietenul siu $tetan Cacovean: ,,Pe srradd umbla foarte des fredonind cu gindul dus (subl. ns.) li nu-i pldcea s6-l de;tepli din aceasti teve' .( ,1 ne .-' Ceea ce constituie insd un caz cu totul aparte e faptul ci fredonarea unor anumite melodii il ajuta pe Eminescu
2': D. TELEOR'. Eminescu intim, Bucuresti, 1904, p. 43. 23 STEFAN CACOVEAN'. Eminescu la lJucurestiin Q. 1868/69 (Apud Amintiri despreEminescu, antologie ii editie ingrijiti de Ion PoI, pes c u, I a; ; i, J u n i me a 1 9 7 p . 3 0 ).

'f

foroui. p. 24). :. , : t c 'ii, i n .r . r-i'' n a . , : r, 1 0 0 .

l2

EI L.AU CUNOSCUT PE EMINESCT

s a { r e x p n me $ i s A -$ ic o n t u re z e in mo men t e l e e i n s p i _ d ra f ie - s e n t ime n t e le i g in d u rile .t u rn in d u - l e , r m o n i o j g i g a me lo d ic , in v e rs u ri rit ma t e S i rima re . I a t i c e n e -a t ra n s mis ,in a c e a s t i p riv in l i , T e o d o r V . $ t e f a n e lli: , , (P o e t u lle ra f o a rre mu llu mit c in d t o ra r6 s i i s d i n u e r a u acasa.Atunci era el singur stapin inrre cc-ipatru piretri gi putea ceti gi lucra nestingherit nimeni. Si ptimlia atunci de prin comerd, bea cafea,fumo, Iuera, .fredona itte o melodie si-si alcdtuia ostfel ideea si forma fn care o,ee s-ofmbroce. Se punea.apoi la masd ;i sbria,scria mereu,osternincl o pe coald de hirtie rodul gindurilor sale si ctacdi se ivea vreo dificulrate. se scula iarasi, mai bea cafaa. se plimba, gindeo Si iardSi se puneo lu scris" (subl. ns.).,0 De la u n s t u d e n t ,f o s t c o le gc u t in d ru l E m i n e s c u a U n i _ l v e rs it a t e a in v ie n a , n e -a u rima s u rm6 t o a r e l e m d n u n t e , d a cu privire la melodiilepe care le fredona in momentelede in s p iraie : f .,Eminescu cind scria se inchidea in casd 9i nu-i pdrea b in e d a c a v e n e a v re u n n e c u n o s c u tla d in s u l ( . ) ' Adeseori l-am vdzut in aceastr situatrie umbltndneintrerupt prin casd si cintfnd. Docd il intrebam ce cugetd cfnd cinrd' f mi rdspundea:,,Mdi, sti stii, cind sint meiocliile vesele, poezie, iar cind sint marSuri, atunci gtndesc is_ .girydesc' t o rie " (s u b l. n s . ). : 5 o d e o s e b it i. t e n f ie a c o rd a E min e s c u i mu z i c i i c u r t e( r a 5 V ie n a a a s c u lra rmu z ic d d e B e e t h o re n rup r. . r * ) i--i.p."_ z e n t a liilo rd e t e a t ru , la c a re a s is t ac r, , rrid u i t a t e . e a s e D menea,viz,it.a viu interes- pe cincl se afla in metro_ cu pola vieneza-. galeriirede picturd diferite .*poriiii o. ;i a rt e , p e c a re le c e rc e t a c u c a t d lo g u l in m i n A . r i Amf,.nunte despre felul cum se comporta poetul la tea_ t ru . . p i la o p e 1 6 ,a lla n t d in re la t a rilelu i T e od o r V . $tefa_ n e lli: ,,Eminescuera foarte atent la cele ce se petreceaupe sceni. El sta nemiscatcu prit,irea alintitti osupro actorilor, ca ;i cind ar fi voit sd soarbd tootri acyiunea'$i.frumuseyea melodiei cinrate de tlinsii (subl. ns.) ;i se supira grozav d a c d c a re v ad in c o le g i' il s t in g h e re a rin in t r e b i r i s a u o b p s e rv d ri.il s u p lra mit t t i a p ' ia u z u l, g o -o t o , d i n r e a t r u , p e n t ru c d in a c e s t e p la u z es e p ie rd e a umu lt e f r a z e g i m e a lo d ii a le a rt i; t ilo r. P e E min e s c un u l-a m v d z u t a p l a u d i n d n ic io d a t S ,d a r a c liu n e ac lin p ie s a re p re z e n t at Ae o g l i n d e a s in f a f a s a p i in o c h ii s li s c in re ie t o ri. c a ie ge a i n t r e a c t e Da pe coridoarele teatrului, atunceaEminescufi-edono melodi:1 TEODOR V. $TEFANELLI: Op. cit., p. 70. :5 Vezi articolul Eminescu stuclenrlo I,,iena,in volumul Omagiului Eminescu, editat cle Comitetul comemorarlv _ Gala;i, Bucuregti,

I 1 , o A RI.,' AI,RAS]R/i, M ANT .]SCRIS,{ IJ. ' I' ( X;RAF

1909,p.85. 26G. CALINESCU:Opera lui Emint,.tt.tt, E .P .L., Bucur est i,1969, l, p. 5 18. rr TEODOR V. S'IEFANELLI: Op. cit., p. l .

E\{INEscu lN aNIINTInEA coNTEMpoRANILoR

13

: ins p i ,nr o s$i dor V . iu e ra u i re g ip i a t unci nelodie nbrace. nlpeo re,.tdin,leoSi la Uni an u n t e , rieled e r pdrea ). ncintrera cind
'.';ia ycJc'ic i.r:::e (la r'3pre)e asenilro::.r de

ile auzite pe scend sau repetofraze din piesa reprezentatd" ( sub l. n s.).28 E ttiut cit de mult il prefuia Eminescupe Shakespeare - pe care, in nuvela Sdrmanul Dionis, l-a numit ,,divinul brit" - gi cdruia i se adreseazA,in poezia postum6 Czirlile, prin cuvintele: (...), ,,Sh a kespeare! Prieten bltnd al sufletului meu..." Mai pufin cunoscuid este insi imprejurar naratl de acelagiTeodor V. $tefanelli- cind Eminescua asistat pe la reprezentarea scena Teatrului curfii imperiale din Viena a piesei Regele Lear: a ,,Era in 22 sau 23 decembrie anului 1870qi in Teatru piesaclasici Regele cu(ii (imperiale)avea si se reprezinte L e a r d e Shakespeare. Nici E minesc u , ic i e u n u a v u s e s e m n ocazia si vdd acestcap de operd a genialuluienglezgi i-a fost lui Eminescuugor sd md induplececa si mergem la Burgtheatercare, pe acea vreme, era la intrareain Curtea impirdteascd.Dar cum dispuneamamindoi numai de puc l i ni ba n i, nu puteam cumpira loc u ri n u me ro t a t e , i t re buia se ne multumim cu un loc ieftin pe galerie. ( ..) Era un ger cumplit atuncea(in ziua aceea)9i vintul ne pitrundea pina la oase.Inghetasemde frig 9i tot bdteam din picioareca si ne mai incdlzim. Zgribulili qi tremurind am rezistatpinl aproape de gaseore, dar eu unul nu mai puteam suferi gerul, li-i zisei lui Eminescusd ldsdm dracului pe Lear $i pe Shakespearesi sd ne ducem ocasd. Emipostul (locul) sziu (subl. ns.), nescu n-a voit sd pdrdseascd inlemnit d e f rig $ i a m { in u t t o t ia r e u a m iegit din multrime tnsd a o fugd pini acas6,ca sd mai mi incilzesc. Eminescu rdmas, a asistat la reprezentalie$i a doua zi a rts de mine cd am fugit de la un loc ,,a$a de bun" (subl. ns.).2nu Alte mdrturii - provenitede la cei care l-au cunoscut pe Eminescu- ni-l prezintdin diversemomenteale zbuciu m a tei qi-n acelapi timp lumino a s e i lu i v ie t i. Astfel, i n vara anului 1866,in timp u l c ild t o rie i p e c a re a intreprins-o prin Ardeal, mergind pe jos - cind a cules ajuns la Didupi cum se gtie, material folcloric cio-Sin-Martin(azi Tirndveni);i-ntrebat ce anume scriein Notes-ulsdu, tinirul Eminescu a rdspuns ,,Domnilor,eu sunt poet si vreau sd-mi adun material".so cildtorii dateazAgi salutul,adresat Din timpul aceleiagi de poet Blajului, de pe una din colinele din apropierea oragului:,,Te salut din inimi, RomS-mica!11i mullumesc, Dumnezeule, cit mi-ai ajutat s-o pot vedea!"3r Dragostea Si admiralia pentru trecutul istoric al poporului romAn au constituit,dupd cum se $tie,o flaciri vie
28lbidem, p. 54. 2elbidem, pp. 55-56. r0 Scend relatati lui E. Daranu de citre preotul Ioan Cotta (Vezi f. Ddianu: Eminescu ;i Blajul - in volumul Pagini vechi despre Eminescu, antologie intocmiti de Gh. Bulgir, Bucuregti, 1976, p. 55). 3t lbidem, p. 55.

r)!i-,1$ Av[:A, 7N t.',autLt.q,DIN 2s.t79.nI. I 866

S :et'a
es

PL

,-':Ior,
i :c'I CQ

i:-)zav i, obj - I rt I

m P-

udin d l. : rd e a :; !odi-

tctu lui
L l l- eS t l,

I 969,

t4

I.-I L-AU (]TJNOS(.UI' PF, I.]MIN[,SCL

PAGINA

DIN LACEAF4RUZ (TT'ISS RIBL IOT ECA ACAD. R.S.R .)

p i s a c ri in s u f le t u l a u t o ru lu i S c ris o riiI I I . C n d v a , e l i - a s p u s ju n imis t u lu i G h . P a n u : ,,- Panul(, rtii tu ca in lumca ucco\tu nu e\t( nimic mui interesantdec'tti.ytoriapoporului no,stru, trecutul lui, tot, tot e.tte un sir neintrerupt de martori. fi-o .spun1ie,fiindcd tu te-oi ocupat de i.storia Romanilor".3) I n c e e a c e p riv e g t e f -a rme c u l p e is a j u l u i a u t o h t o n , E min e s c ue ra a t ra s , s u b a s p e c ta u d it iv , in tr e a l t e l e- n e in f o rme a ri I o a n S la v ic i -' d e mu z ic a p rod u s i d e , , f r e a mit u l b rd d e ru lu i t i v ijiit u l p iriu lu i" : ,,Cea mai incintdtoaremuzicriera pentru din.sul freamdtul brddetului Si vi.jiitul piriului ce se revorsd .spumegind printre lt ilt c i (s u b l. n s . ). Cn d a m s o s ir la I a ; i, c e l d i n t i i g i n d a l lu i a f o s t # md d u c la Co p o u $ i a p o i la S o c o l a ,c a s i - m i a ra t e v e d e rilec e s e d e s c h id c a u p re I u n c a Ba h l u i u l u i; ; i s d s md p limb p rin c rin g u rile d e p rin p re g i u r i m i , c a s l ma -n c in t ; ; i e u d e f ru n z i5 u lp i; ; c a t e b ru mi g i s d i a u p a r t e d la pllcerea lui de a cilca pe frunzele scuturatede vint, care .fiSie la tot pa.rul". (subl. ns.)3r Da t o rit f , f a p t u lu i c a p limb a rilec lc la I a g i , d e p r i n C o p o y $ i S o c o la , p re c u m 5 i c e le d in c rin g u r i l ed e p e l u n c a Bahluiului- la care se ref'erd Slavici d u p i c u m n -a u lo s t f ilma t e n ic i p limb a riled i n B u c u r e g t i , d e p rin Cii; mig iu ,o ri c e lc d e p rin a lt e lo c u r i a s e m d n d t o a r e (a ; ; ac e v a n u e ra c u p u t in t l p e a t u n c i) - m a r t u r i i l ec e l o r care l-au cunoscut pe Eminescu dobindesc - dacd se po_a_te admite valoare de filmoteci imaginard... Nici vocea poetului - minunata lui voce! -. n-a fost inregistratd radiofonic (din acelea$imotive tehnice).,,Ce tezaur ar fl insemnat pentru noi - afirmi pe -neprefuit buna dreptate Ovidiu Papadima- inregistrdride-ale lui Eminescu, citind Luceafdrul sau ScrisoareaIII..."31 Eminescu citind Luc,eafiirul sau St'ri.soorca III! Existd pe lumea aceasraf-ericiriimposibile. Dorinfa de a-l auzi pe Eminescu citind Luceafdrul sau ScrisaareoIII parte din categoria unor astfel de fericiri imposibile face_ (la fel ca dorin{a de a auzi. venind din afund de veacuri. vocea lui Mircea cel Bdtrin, imbdrbdtindu-si ostagii in lu p t a d e la Ro v in e . . . ; 9 i c it e , ; ; i c it e a lt e f ie r b i n f i d o r i n f e , e c h iv a le n t e u t o t a t it e a imp o s ib ile f e ric i r i ! ) . c Ne-a f'ost dat insi si privim, ori de cite ori dorim, chipul frumoq - cu 'cap de Apollo" - al lui Eminescu, eternizat de fotografia din anii tinerefii. A,5eza1i-i umeri, cu miinile inchipuirii, o mantie albi, pe y vefi avea inaintea ochilor imaginea tipici a Poetului, a -r;i Poetului de geniu, de oriunde de oricind.
V LA D IM I R Bucuresti, ianuarie. l98l
12 GH.

DO G ARU

PANU:

Amintiri

tle la

din IaSi, Ed. Adevirul,

B ucureS ti1908,p. 333 gi urm. , rj IOA N S LA V IC I: A mi nri ri , p. 34 OVIDIU PAPADIMA: Vocile trecutuluiSi ale r.,iitorului, volu_ in mul Mqnuscrise ;i vot'i. Scriirori romdni Ia radio de Vicror Crdciun. E d. E mi nescu, te77. p. 284

r w

i:

POETUL CU ..CAP DE APOLLO'

l5

ra. el i-a unuc m0t t. tot, tot ;itttclcd tu urohton. :le - ne le,,frea'reamd tul d printre r sind al ca sd-mi riui ;;i sd
.C AS A

a u parte dc- vint, rrrn Co)c lunca ir lmate, lcu regti, rnAtoare rle celor daci se n-a fost

. : CARE L-AU CUNOSCLTTORT NUMAI L-AU r. - -.: Eminescu- in anii cind era deplin sindtos i; -:anim impresionatide frumusefeachipului sdu, -: l;L .\nghel Demetriescu i-a aperut ca un ,,cap de ,.{rea <cap de Apollo,, iar infEfi;arealui era aga r L r r - :r :r lA. incit nimeni nu l-ar fi v [ z u t p e n t ru in t iia ru1 '=:1 sa i ntrebe cine este..."I . - -:i1r;area de ,,zeu"2(de ,,zeutfndr") i-a apirut Emir'rr - : lui Vlahufi, cind l-a cunoscut la Bucure$ti(pe ,. - - - : retul era redactor la ziarul ,,Timpul" ). : : :Srrndnitor sugera9i apari{ia lui George Enescu, - .rt1* -..uziciiromlneqti - ndscutli el in nordul Moldo:ind trecea singur gi ticut pe stradi: - :-r zi - relateazA intr-unul din articolele sale G. ,: -::.-u - a trecut prin preajmamea (scenas-a petrecut - - :.:.r si u - n.n.), venind dinspr e S c h it u Mig u re a n u , :. care m-a uimit prin mirefia surisului siu 9i in pe ,,,- - :::i r e cunoscut E nescu(...). P 6 5 e amo d e s t ,d u p d curent, nu distant li nic i f a milia r, n u t e a t ra l - .: - .ar u l cu .' -,.. dar nici amestecat strada.Mi s-a pdrut un zeu"3
-: rt.).

g){}f:Iu| {:t{
.9.

$-,HT?l nggf E"t ,!

*"c[]p r$* AFt;lkr*'

:e) . ,,c e
LrmA pe :- ale lui

rnga de :rea III p.r:rbile


, ta C U I i ,

ta;ri in i t-r i-inle, rn. chirinescu, ;e albi, ului, a

gi n .- - - fr u m usefe atracfieunici, ch ip u l lu i E min e s c u u - - - : cA se impunea de la sine, dar ii defineain acelaqi - r :: tem peramentul poet, stipin it d e o p ro f u n d d g i de ,: - -..: melancolie. chipului lui .- ::rnd de la astfel de trdsituri - specifice : - -.;scu - Iacob Negruzzi, sosit la Viena in toamna - - - -i 1870,a reu$it si identificef6,rdgre$pe tindrul poet, rr :.:re DU-l cuno$tea,dar de-al cdrui talent fuseseproin - - : tm pr e sionat, urma publicirii in , , Co n v o rb irilit e - :- :. a p o eziilor V enere i Madond (1 8 7 0 , l5 a p rilie ) 9 i S :: : ,nti ( 1 8 70, l5 august),pe care l e c it is e g i le re c it is e . l:ca natura a imprimat pe chipul lui Eminescutrdsdtupoetului de geniu, la rindul sdu a imprimat ;i el pe sale trisituri asemdndtoare. ;rl unora din personajele - =:.r impresioneazimai presusde orice in astfel de cace respective, P R IIV II.JI,P OR 'TR E 'TA L :-:. estefaptul c6, prin trisiturile personajelor :---nescu s-a descrispe sine insugi- ca-n cazul lui IeronxFr('ulATit ttos - : din nuvela Cezaro (1876), personaj care este, dupa : -:i se r;tie, intruchipare a geniului nemuritor: -O frunte nalti li egal de largi, asupracdreiapirul for-:azA un cadru luciu gi negru, std a$ezatd deasupraunor ,::i adincifi in boltele lor pi deasupranasuluifin. O guri : - buze subliri, o bdrbie rotunjiti, ochii mullumili, cum ::. zice,de ei inliSi, privescc-un fel de conqtiinfdde sine, :::.- ar p u tea deveni cutezare exp re s ialo r e u n c iu d a t ::estec de vis gi rafiune".o

P OE 'I'U I,U I.

)G {RU
ANGHEL DEMETRIESCU: Opere, editie ingrijitn de Ovidru : . r adim a, B uc u re g ti , 1 9 3 7 , p . 2 4 6 , ' AL. VLAHUTA: Amintiri despre Eminescu, 1889. I G. CALINESCU: Enescu (in volumul Ginduri Inchinore lui I.,escu, Boto$ani, 1970, p. 144).
i r .tl U - ,i ci un,

:: ', i rul,

' M. EMINESCU: Prozo literard, ediire ingriliti de Eugen Simicrn , . F lor a $ut eu , Bu c u re $ ti , 1 9 6 4 , p . 7 4 .