Sunteți pe pagina 1din 47

.T ' \ E S CU.

P OE T U L C U ,,C AP D E A POL LO'

l5

r. el i-a ruc mll tot, tol ndcd tu rohton, l-ne : ..freaganui tul pri nt re eind al a ;a-mi ur ;r s5 ca sa u parte lc rint, nn Co: lunca 'ilmate, curegti, ra toare ,e celor laca se -a fost

: ). . , ce
:mA pe -ale lui ':: :n1e de rr'tl III nsrbile eacuri, a)ll in Lrrinte, n. chitnescu, e albd, ului, a

IOTI CARE L-AU CUNOSCLTTORI NUMAI L-AU gengtgs::-i p Eminescu- in anii cind era deplin_ : - r rst unanlm lmpresiona{ide frumusefeachipului slu, .:t= iui Anghel Demetriescui-a aperut ca un ,,cap de !:..':'o"; ,,Aveancap de Apollo", iar infitbarea lui era aga :: ::apant6, incit nimeni nu l-ar fi vhzut pentru intiia =:= r Zr d si intrebe cine este..."I 3infb[iSarea de ,,zeu"2(de ,,zeutindr") i-a apdrut Emi-::.- .r l i lu i V lahuf6, cind l-a cunos c u t la B u c u re q t i(p e ,:-:ci poetul era redactor la ziarul ,,Timpul" ). C:ia aseminitor sugeragi aparifia lui George Enescu, .::.rul muzicii romane$ti- ndscutSi el in nordul Moldo.:. cind trecea singur 9i ticut pe stradi: intr-unul din articolele sale G. rclateazA ..intr-o zi li.:nescu - a trecut prin preajmamea (scenas-a petrecut . Cigmigiu - n.n.), venind dinspre Schitu Migureanu, -:. om, care m-a uimit prin m[refia surisului siu 9i in :::e a m r e cunoscutpe E nescu(...). P 6 5 e amo d e s t ,d u p d . ;abularul curent, nu distant li nici familiar, nu teatral cu nici amestecat strada.Mi s-opdrut un zeu"3 'i:tras, dar .u b l. ns.) . Prin frumusefepi atracfie unici, chipul lui Eminescunu ..';mai ci se impunea de la sine, dar ii defineain acela;;i de :.np gi temperamentul poet, sdpinit de o profundd gi ::nin i m ela ncolie. chipului lui Pornind de la astfel de trisdturi - specifice Fminescu- Iacob Negruzzi, sosit la Viena in toamna =nului 1870,a reu$it si identificeIEri gre$pe tindrul poet, re care nu-l cunogtea,dar de-al cirui talent fuseseproiund impresionat,in urma publiclrii in ,,Convorbiri lite:are" a poeziilor Veneresi Modond (1870, l5 aprilie) 9i Epigonii(1870, l5 august), pe care le citise ;;i le recitise. Dacd natura a imprimat pe chipul lui Eminescutrisdtu:rle poetului de geniu, la rindul siu a imprimat ;;i el pe sale trisdturi aseminitoare. .-hipul unora din personajele mai presusde orice in astfel de caCeeace impresioneazA respective, P R i l V ttJl . P OR TR E l A r. zuri estefaptul c5, prin trisiturile personajelor iN I.txE('r-n'AT ttos Eminescus-a descrispe sine insugi- ca-n cazul lui Ieronim din nuvela Cezara (1876), personaj care este, dupi .-um se gtie, intruchipare a geniului nemuritor: asupra cdreia pdrul for,,O frunte nalti qi egal de largd,, meazA cadru luciu gi negru, std aqezati deasupraunor un ochi adincili in boltele lor pi deasupranasului fin. O gurd cu buze subliri, o birbie rotunjiti, ochii mullumili, cum am zice,de ei inqir;i, privesc c-un fel de coq;tiinf6 de sine, care-ar putea deveni cutezare- expresialor e un ciudat amestecde vis gi rafiune".o
I ANGHEL DEMETRIESCU: Opere, edilie ingrijiti de Ovidiu Papadima, Bucuregti, 1937, p. 246. : AL. VLAHUTA: Amintiri despre Eminescu, 1889. r G. CALINESCU: Enescu (in volumul Ginduri inchinate lui Enescu, Botoqani. 1970, p. 144).

F"ga'lfinesffg"I. ". cf ip r$e A, l*l l {t"

p*etul {:L{

P OE TLl l.l J l .

)G {RU

i: r irul,

n r ttlu. r,i ciun,

1 M. EMINESCU: Prozs literard, ediire ingrijita de Eugen Simron ;i Flora $uteu, Bucure$ti, 1964, P. 74.

l6
FRATI I$I SURO RI LE POE T U I , I . J I : (1841_1874) fj ERBAN NICOLAE(1843_1881) TORGL; (t8.t4_t87.1) AG LAE( 18 5 2 _ 1 9 0 0 ) I t ARt ETA t 85 4 _ t 8 8 q l ( MATEI (1856-1929.)

E I L-A U C U N OS C U TP E E ]\II\-E S C L

t
t (

{ (

Textele care urmeazA- extrase din amintirile celor care l-au cunoscut ori numai l-au vdzut pe Eminescu- confirma din plin cd autorul Luceafdruluiera nu numai ca in- i f61i9are fizicd, dar gi ca fburitor de frumusef artisticene- t i muritoare: Poetul cu ,,cap de Apollo".
I

(Teodor $te./anclli: V. Aminriri despre ,,Eminescua inceput s[ cercetezeliceul la Cerndufi in t pp. B ucuresti. Eminescu, 1914. 2 4 ; ; i lu n a s e p t e mb riea a n u lu i 1 8 6 0 (. . . ) 29_30 ) 1 Pe atunci purta Eminescunumele de Eminoviciu.Parc6,-l vdd Si astdzi:,,mic gi indesat,cu pdrul negru pieptinat de I la frunte spre cealE, cu fruntea latd, faya lungareald, umerit t obrajilor pulin ridicali, ochii mari dar vii, colorul fetrei intunecal prin care strdbdtea insd rumenealasdndtoasd obraii- t o " I lo r" (s u b l. n s . ). Gt timp a urmat Eminesculiceul era vorbdref9i vioi ca ma i t o li c o le g iis d i q i a v e a v e c in ics u risp e b u z e( . . . ) . A c e s t I zimbet prielnic i-a cigtigatinima colegilor,ceeace nu impiedicainsd ca la certe ocazionalesd se ghionteasciintre i dingii de-a binele ;i-n acestecazuri de luptl tragicomicd I p d ru l lu n g a l lu i E min e s c uf o rma o ma r e a t r a c l i u n ep e n tru a fi scilfiiat de minele colegilor sii. Dar supirarea nu t { in e a mu lt q i ia r5 9 i e ra u c u t o f ii b u ni p r i e t e n i . . : :
ni l ($te-fan Cacovean:Eminescuin Blai' in . . Lu c e a l Eru l " ,a n u l III, n r. 3 , 1 904)

,,Pe tindrul Eminescul-am cunoscutdin poeziilepublicate_in,,Familia", revistaD-lui Vulcan, care apirea atuncr la Budapesta. Eminescu era stabilit in Bucovina, la Cerniufi. Tr{ia a$adareintre romAnii din Austro-Ungariagi poeziile lui. I publicate pe atunci in ,,Familia",ne lisari incintatri intru , a t it a in min t e a g i in imile n o a s t re .Nu ma i a g a s e e x p l i c d I imprejurarea,cd,a doua zi dupd sosireala Blaj, in studen- {

; . \[ S CU. P O E T U L C U ..C A P D E AP O L L O'

*-: irerbeavestea pe buzeletuturora sunaucuvintele: gi e : - Eminescu, e aici Eminescu! -r,-easta in 1866,prin luna mai, pe la sfir9it.Doritor fu :- :-i cunoa$te, am iegitin piafa de dinaintea gimnaziului, : -. de intilnire al studenf ilor. =:a un tinlr intre 16-17 ani, de stature mijlocie, fru-' : (subl. ns.) Si ro$covan. Avea un pIr negru dat indlrdt .ung, pirea a nu fi fost tuns de un an de zile".

rr care ::. de mindrie: - iti place se te ocupi cu literatura. . .A m g i e u u n - conca in- :irat in trupd care citegte mult; este foarte invilat, gtie ce ne- -.imle$te gi are mare talent; face poezii; ne-a lEcut citeva ::plete minunate. Eu crez cd 1i-ar face plicere si-l cu- t5 tt.

.Sint peste douizeci de ani de atunci. Locuiam intr-o casl unde trdsesein gazdd un actor, migririi ac':a director de teatru in provincie.Stagiunea ,:rlor se sfiqise: era toamnd, 9i acestepisdri cilitoare .: -ntorceau pe la cuiburile lor. Vazindu-mi ci citeam intruna. actorul imi zise cu un

(1.L. Caragiale: In Nirvana (ed pp.9-10).

ull in

'arcd-l tat de tmerii i lnlu,brajiioi ca Acest u imintre rmici penla nu

rublitunci Inia : lui. intru plicd rden-

Si-mi povesti cum gisise intr-un otel din Giurgiu pe =.-el bdiat - care slujeain curte gi la grajd - culcatin fin :: in g u r a mare pe S chiller. ^ c itin d in ieslelegrajdului, la o parte, era un geamantan bir h o t eca b d ia tului plini cu ca(i nemf e g t i. Biiatul era foarte blind, de treabd, nu avea nici un vi:ru. Era striin de departe, ziceael, dar nu voia sd spuni le unde. Se vedeabine a fi un copil de oameni,ajuns aci lin cine gtie ce imprejurare. Actorul ii propuse sd-l ia sufler^cu $apte galbeni pe . u n i , 9 i bd ia tul primi cu bucurie. Igi lua s e b ib lio t e c a9 i ecum se afla la Bucuregti. Seara trebuia si vie la directorul lui - astfel puteam vdz. 'a-l Eram foarte curios s6-l cunosc. Nu gtiu pentru ce, imi :nchipuiam pe tinirul meu aventurierca pe o fiinfd extracrdinari, un erou, un viitor om mare. In inchipuireamea, vizindu-l in revolti fafd cu practica r ielii comune, giseam ci dispretul lui pentru disciplina sociali e o dovadi cum cI omul acestatrebuie sd fie scos Cintr-un tipar de lux, nu din acela din care se trag exemplarele stereotipecu miile de duzine. Degi in genereteoria de la care plecam eu ca si gindesc astfel - ci, adici, un om mare trebuie in toate si fie ca camenii - era pripiti, poate chiar deloc intemeiati, in spefi insl s-a adeverit cu prisos. Tindrul sosi. Era o frumusele! O ,f,Syfi clasicd tncadratd de niste plet.e ,nari negre; o frunte tnaltd si senind; niste ochi mari - la iceste ferest-re a-le-sufletului se vedeacd cineva este tnduntru; un zimbet bltnd Si adinc melancolic. Avea aerul unui sftnt coborit dintr-o vecheicoand, un copil predestinat dure-

GH E OR GH E T]MIN OV IT'I ( I8I 2-I884) TA TA L P OE TU LU I

r
(M. Strajan: Amintiri despre Eminescu, in Ramu ri , C ra i o v a , IV , 1 9 0 9 , p .5 2 7 \

ni, pe chipul ctirun se ie,iea lcnsul unor chinuri viitoan (s u b l. n s . ). - Me recomand, Mihail Eminescu. AOa l-am cunoscut eu. Gti filozofie n-am depinat impreuni toati noapter ani! aceea cu nepregetul virstei de gaptesprezece Ce entuziasm! Ce veselie! Era un copil m Hotirit. inchipuirea nu mi ingelase... n u n a t . (. . . )' I ,,Eu am cunoscut pe Eminescupe cind era de 15 anr. Era in vara anului 1866.Mi intorsesemacasi de la Bucuregti, unde urmam cursul Facultilii litere. Fiind ^de aproape de Blaj, mergeamadeseoriaici. Intr-o zi, intilnesc (...) pe un copilandru, sl6bu1imbrdcat tnsd frumos, cu privire inteligentd $i cu o frunte bine dezvoltatdSi tncadra de un pdr frumos (subl. ns.). Era un gcolar din clasa lll-aifimr gimnaziali, mi se pare... - ,,Md numescMihoi Eminescu" (subl. ns.), imi spuse el. Tocmai citisem in ,,Familia-o prima lui incercare poetici; gi-am fost poate cel dintii carellM l-am felicitat, ft.ti sd binuiesc insl mare talent, care ni s-a relevat in poeziile lui de mai drziu..."

t
(Iacob Negruzzi: Amintiri din ..Junimea", Bucuresti, 1939, pp. 255-256)

R A L U C A EM T NOVICI ( lEt6 - 1 8 7 6 ) , M AMA POETULUI

,,Poeziilelui Eminescu, scrierile sale, scrise altfel decit cele ce primeam obignuit, de la tofi autorii, fEceausi md intereseze, mai mult de acest tindr poet. Avind a pleca tot in acea vari la bii in Austria, hotirii sd mi opresc la Viena citva timp pentru a face cunogtinfi cu Eminescugr a petrececu dinsul o bucati de vreme. Dar nu l-am instiinfat de sosirea mea, voind se-i fac o surprizi. Ajuns in Viena mi dusei la cafeneauaTroidl din Wollzeile, unde ptiam ci este locul de adunare al studenfilor romAni Si ml asezaila masi deoparte lingi o fereastri, de unde fdri a fi bigat in seami, puteam observa pe tofi tinerii ce vorbeau intre dingii romAnegte.Erau multri adunafi in ziua aceea, unii pireau mai inteligenfi, allii mai pufin, dar mai toate figurile aveau expresiunicomune, incit imi zisei ci Eminescu nu poate si fie printre dinlii. Deodatd se deschide uSaSi vdd intrtnd un tindr slab, palid, cu ochii vii Si vistitori totodatd, cu pdrul negru, lung, ce i se cobora aproape pind la umeri, cu un zimbet blind si melancolic, cu fruntea tnaltd si inteligentd, tmbrdcat in haine negre, vechi si com roase. Cum l-am vdzut am avut convingereocd acestaesteEminescr.l(subl. ns.) li frri un moment de indoiali m-am sculat de pe scaun, am mers spre dinsul, gi intinzindu-i mina, i-am zis: "Bund ziua. Domnule Eminescu!' Tinirul imi didu mina gi privindu-mi cu surprindere: "Nu vi cunosc)), rispunse cu un zimbet blind. intre noi, eu v-am cunoscutin- Vedeti ce deosebire dati. - Poate nu sintefi din Viena? - Nu .

F\{INESCU, POETUL CU ,,CAP DE APOLLO"

l9

- Dupi vorbi sintefi din Moldova... poate din Iagi? - Chiar de acolo. - Poate sintefi Domnul... Iacob Negruzzi? - Chiar el. aptea - Vedefi cd gi eu v-am cunoscut. La auzul numelui meu, litrit intre tinerimea studioasi lin cauza ,,Convorbirilor literare", studenlii romAni din :r _: rr ml- .'afenease grimidird imprejurul nostru gi Eminescu mi-i :Ecu cunoscufi. Cei mai mulgi erau din Transilvaniagi Uniaria, ciliva din Bucovina." M i an i . BucuFiind uC. om era Eminescu! ilnesc Il am gi acuma inaintea ochilor: Chip frumos Si bltnd, cu o ,ire (...) strdind de lume, zdmislitd parcd-n alte plaiuri. Ce 'dratd .,runte mdreayd si tncdrcatd de gtnduri! Ce privire mdreald III-a si visdtoare, izvoitd din ceo mai nobild inimd omeneascd! 'escu" rsubl. ns.). Ce absoluti gi completedezinteresare tot ce de nilia" : in legdturd cu partea materiald a vielii! Ai fi zis ci plucare :ea intr-o atmosferi suprapiminteani. Lui nu i-a fost scris s[ se bucure de via;d lung6. Intelecri s-a :ul ii surpa fizicul. Nervii lui, din cale-afard simlitori, vibrau ca o harpi :oliand la orice adiere a vintului. Sufletul lui, un vulcan in vegnicdactivitate, ii consuma zilele vizind cu ochii, aga ci flacd,ra geniului lui care'a pildecit riit de la inceput prea de tot puternic, a trebuit si se imi stingecurind, cum i s-a stins gi amorul descris el in'urde pleca nitoarele nemuritoare versuri: sc la Era un vis misterios cu g i $i bltnd din cale-afard ' ngti$i prea era de tot frumos, rs i n De-o trebuit sd piard. unde Eminescu a fost o minune a naturei iute trecitoare: un i mi neteor cd,zutdin cer, care prin fulgerdtoareasa dungi de raf i :oc, a revdrsato noud gi necunoscutipflni atunci lumind, beau lsupra literaturii noastre romAnegti". leea, oate Emiffi :hide i tori ,,Eminescu,ce e drept, nu purta nici o stigmd de diforpirui ritate pe corpul sdu, nu era cocogat ca Leopardi, nici toltd ,ase. .chiop ca Byron, nici chinuit de o boali dureroasi 9i ingi Heine. Dimpotrivi, se bucura de o ines- ,-urabil6ca Lenau rinitate perfecti. Talia sa era inalti, osatura gi muscula:ulat :ura admirabih, umerii la1i, iar pieptul bine dezvoltat perfna, pliminilor si se dilate ti si respirein toati libertaimi ritea za. Capul sdu de Apollo era impodobit de un pdr bogat Si cu:rrdlucitor (subl. ns.), fruntea inalti 9i pufin recurbati inagi cu o expresie virili, , in- :oi, trisiturile faciale armonice de oriental, cu o privire dulce gi melancolici -'chii-mari ). fnfAfisorea lui era'a;a de frapantri, tnctt nimeni nu l-ar ''. vdzut pentru tntiia oard fdrd sd tntrebe cine este e/".(subl. .s.)

ttoore

(N. Gane: Eminescu, in volumul Ezinescu comemora tiv, album artisticliterar, Iagi, 1909)

(Anghel Demetriescu: Opere, edilie ingrijitd de Ovidiu Papadima, Bucuregti, 1937, pp.' 245-246)

20
(N.1. Roman: Figura poetului in volumul C. Sdteanu: Figuri din ,Junimea". B u c u re tti , f. a . p p . 1 5 3 -1 5 4)

PN, EI L-AU CUNOSCUT EMINESCU

,,Eu l-am cunoscut pe Eminescula ultimul banchei Junimii de la lagi, un an dupl strdmutarea'Convorbir literare' la Bucuregti(...). Asta nu inseamni ci nu-l : vizusem pin6-atunci.Il mai vizusem ca toate lumea. strizile Iruilor; Si-l mai vizusem la biblioteca Universi vechi, citind tot timpul la biroul lui din fund, in fafa tririi, dupi ce serveacelor 4-5 vizitatori cdrtile dorite mi-a fEcut impresia unui om absolut normal ;i-a u functionar con$tiincios,care4i fEcea slujba aproape p l6 c e re (. . . ). Odati, intr-o zi de primdvar|, pe la amiazA,I-amir" nit pe stradela Universitdfii, coborind spre strada A sandri. imbricat in haine de doc, albe si curate - ;l mustifile rase - singura datd cind $i-a ras mustdfile. trdsdturile regulate ale fe1ii sole cezariene complet dega.1; cu pdrul negiu, bogat, strdlucitor, dat pe spate, tncadrtn.a frunteo latti, cu imbetu-i imperceptibil tncremenit pe b; si cu privirea tncdrcatd de nu stiu ce tainicd melancoi:t Niciodatd nu mi s-a pdrut mai frumos co otunci.'. (sL n s . ). $i acuma, de cite ori vdd fotografiile rdmasede la e. sau desemnurilecaricaturaleale celor care ii mercan: zeazAchipul, - de atitea ori Eminescu din stradela t versitdfiide la Iagi imi apare in minte,9i regret ci nt nui nu i-a dat in gind sd-l fotografieze atunci, deoar: am credingacd foiografia aceeaar fi rdmas fotografia ci sacrat6, care ar fi pistrat, in cele mai armonioase tri turi, figura genialului autor al Luceafdrului".

(N. Petrasc'u: Mihoi Eminescu, Bucure$ti, 1934, PP. 46-48)

, , P rin a n ii a c e g t ia ,1 8 8 0 ^ -l8 8 l, l-a m v h z u t 5 i e u p e n l intiia oari pe Eminescu.[n una din frazele lui minuna Lamartine zice c5,:.omul nu moare incl pdminteste timp triiesc cei ce l-au vdzut $i+i aduc aminte de dinsunumai un crepuscul de seari al viefii, dupi ce s-a st scurtul nostru soarepe pdmint. Gnd insd, se duc tofi a ce l-au cunoscut,atunci se intinde asupra fiinlei lui t: pegti, noaptea cea adincd a mortii'. Din ziua in care l-am v[zut, Eminescutriiegte in m tea mea in toati frumusefealui gi in cele mai mici am nunte ale fiinlei sale, vizuti cu ochii adolescenfei.E 'le intr-o sear6 de toamni intr-un restaurantdin josul trului Nalional. in sala plin6, zgomot mare, cilduri, fu de tutun, miros greu de minciri. Ca prin ceaf6,se vede' in fund llutarii care cintau. Eminescusta singur la o ma in fata unei oglinzi. El pirea absent,se gindea aiurea(. L-am privit aga mai bine de o ori. In admiralia vir-ste: atunci, doream parci si pdtrund cu privirea sub frunt lui ca in mecanismul unui ceasornic,si surprind cum fEgrea acea incantafie a poeziei lui... lntr-un moment, liutarii incepuri sA zicit un cintec trinesc care trecu in doin6. El ridici pufin capul cu f migcati gi asculti zimbind cu buzele intredeschise.De gur, tristefea aceea a bucifii, ca un ecou al munfilo-r I mAne$ti,i se strecura in suflet cu un infeles adinc. Vi

; . r:: CI . .

P O E T U L C U ..C A P D E, AP O L L O"

lchet a

rrbirilo: u-l ma nea, p( ersitdf i fala in. >rite.$ -a unu: ape cu m in t i l . t Alec. -gicu lle. Cu ryajate, lrindue rc buze tcolie... ( su b l . ael cantili. a UninimSoarece-: : oftau prelung, naiul sfi$iaaerul cu f ipetul lui ascuf gi it .a con- : ii priveam mai prevestea furtund. Cu cit -stiu, limbala trisd- - rit fafa, cu atit parcd desluqeam mai mult cum se limpein mintea lui infelesuldoinei, ca o tragedie viefii poa ::r ,rului romdnesc,transpusdin sunete.$i, trecind incet : -hii ti zimbetul lui asupra silii, Eminescuimi pdrea clr :dea chiar in lumea vesell dimprejur,in fundul sufletului -.. suferinfi gi durere gi cd veseliaaceeaera factice,ca gi ntru :.rd ar fi fost o mascd rizAtoarepe un obraz indurerat... De una t e , .{Sa cd, privind fola lui, mi se ldmuri ln gtnd esenlo tristei it e ci t .,: poezii (subl. ns.). cele Poetul avea atunci cam vreo 30 de ani gi scrisese ts ul ; e poeziilesale.infEli;area lui, miscdrile,atir st i ns :rai multe din poate in ochii mei, vdzute sub aurelr acei .:dinea lui, cregteau poetului, dar impresia mea era in mare parte adev6ri tru- ia ::tA, cici natura fusesedarnici cu el gi in privinfa aceas'.'. De staturd deasupra miilociei, cu trupul proporlionat si minam i - ^ine legat, cu trdsdturile fe1ei regulote Si distinse,pdrul ne. Era :ru, lucios si cam lung, fruntea tnaltd si senind de parcd se Tea- -obora din lumea unui vis, suslinutd de arcurile regulate o , fum -loud sprfncenenegre, ochii negri umbrili si adtnci pe core ldeau :rareori 1i-i dddea sd-i privesti, cdci vorbea cu ei mai mult masd tlecali tn jos; - tn clipa tn core li-i trecea pe dinainte, surprindeai in ei ptlpiitul unei lumini incandescente un scdca 1( . . . ) . pdrat al focului tainic ce-i ordea sufletul; zimbetul, mobil, tei de in untea 'liversifictndu-se orice moment fiind intrebdtor, confirmoric, iertdtor, dispre1uitor,dureros, oglindindu-i oarecum milm se mica gindirii; nqsul corect, mustola neagrd, buzele ormoc bi- nioose, barba rasd, gttul rotund si larg; pieli1o obrazului t fala albd, matd $i palidd ca albeola marmurei tngdlbenite de Desi- vreme:aerul felei pdtruns de inspiralie, totul amintind capul i,4efilizatsau pe cel al lui Edgar Poe r ro- lui Guv de ,tL{ryupr:ssowt y'ioa- . r, : J , li l l * r l ,i:.,1 r.

..C A S A IMIN OV IC R N ILOR ' D IN D E A I, U ILU I C U P A R E N (]LJ, VA C A I,IN E $TILOR TR A A A S C E N D E N TILOR P OE TU I,I.JI

EMINESCU _ ANGHEL

SCULPTUNANN GH. D.

22

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

AVUT SA-T ToTI CEI CARE tu agcm ra t#a audi pe Eminescu citind,AU propriile-iFERICIREA ale al *$ ar versuri, fie pe fie ci vocea ii era melodioasi $i dulce v**x$ tora, ne informeaziaspect auditiv-poetic, la maximum: impresionind sub ,Avea un glas profund, muzical - igi amintea in 1889 Al. Vlahuii - umbrit tnt-o surdind dulce, misterioasi care dddea cuvintelor o vibrare particulard, ca si cum venet de departe, dinft-o lume necunoscutd..."l CIt de minunat igi va fi citit Eminescu Luceofdrul, i* primind cuvintelor o vibrare poetici, misterioasl gi cu ecouri in surdini, venite parcd de departe, din lumea sfe' lumea nemuritorului Hyperion! relor astrale Odati cu stingereadin viafi a poetului, s-a stins pentru totdeauna $i dulcea si melodioasa-i voce! In fala acestei nefericite situalii, cercetareaamintirilor. impresiilor gi insemnirilor celor cirora le-a fost dat si-l audi pe Eminescu citind versuri (uneori si cintind ori fre' se impune de la sine. donind) *g
(Teodor V. $refonelli: Amintiri despre Eminescu, p. 57.)

,1ili1
rllillilr

dlilil; 'rilr

,,Eminescucit timp a petrecut la Viena ard,tade reguli foarte bine 9i era deplin slnitos. Prin pielifa curati a fefer sale stribitea o rumeneali sinitoasi, iar ochii sli negri. nu mari, dar pururea vii, te priveau dulce in fafd gi se inchideau pe jumitate cind Eminescu ridea. $i ridea adese. cu o naivitate de copil, ce flcea s,erizA li ceilalli din societatea lui,, iar cind vorbea, prin fis, glasul sdu aveo un ton deosebit, un ton dulce, molatec, ce li se lipea de inima (subl. ns.). Pirul slu negru il purta lung, pieptl,nat farit cirare spre cealE gi astfel fruntea sa lati pd,reali mai mare de cum era, ceea ce-i da o infdligare senin6, inteligenti, distinctd. Eine Denkersterne(frunte de ginditor) zi- Jfllllruqfl ceau colegii sei germani.
Jiir.ll

(l b i d e m,p p . IIl -l 1 3 .)

,,...Gnd soareleincepu s[ se ascunzi dupi piscurile p6- iilfr duraticilor munfi (in ajunul serb[rii de la Putna, l87l). atunci iarili ne-am intilnit. Acuma (Eminescu) avea un teanc de hirtii subsuoari gi il purta cu sine. L-am intre'tat ce fel de hirtii sint aceleaSi mi-a rispuns ci este o poezie ce are sl o impirleasci a doua zi. IN{i-a dat indati un * exemplar din acea poezie pe care incepui s-o citesc cu &. ,iiU glas. Se vede cd lui nu i-a pldcut cum o citesc, cdci imi lud repedepoezia din mtnd si puntnd teancul jos, tncepu sti o ci' teascd el tnsusi cu o deosebitd tnsufle1ire, tnctt si eu stam nemircat, privind la dtnsul ;i oscultindu-i glasul frumos cu care intona el deosebitele stofe ale acestei poezii (subl. ns.). Las sl urmeze aici citeva strofe de la inceputul poeriltiur 1111ii::ru ziei Si apoi cea din urm6, pentru ca sd se poatd judeca insuflefirea lui Eminescu:
*LllilLllll " rill iill + lll Lr,til

t AL. VLAHUTA: Amintiri despre Eminescu, 1889 (in voluirul Amintiri despre Eminescu, antologie qi ediiie ingrijiti de lon Popescu, ,,Junimea", Ia9i, 1971 p. 2la). ,

_ I t r T E . { VOC IT

23

{ s.{-pe ale . ;r du i ; : um u n i in l 8 ! r
"

plesnite Si harpa desfiicutti i :,'etoesd, de care atirna - .'-.;t ipe, acumT este mutd, :: de auy' nu pot a-l deStepta. '.

-".:.:

lertoat an |ene[

irul, ir" iSic: nea sf:; p enr . : nr r ri l o : dat s5-. ori fre-

:,rigind s-aude sub crengile plecate -".;: cristalind ce fuge Sopotind "*.:,..e din opd tot rtnduri inecate , ::' :j lasd-n urmd o voce suspininil ."':' j si-i profundd ctnd Rominia pltnge '"-".:ea-nftisuratd de doliu la mormint; " "' . '-:- . 9 retutindeni, durerea se rd sfringe, : :-- 5i Carpatul ce-i romdnesc pdmtnt.

* -1:: ;i vtii profunde, oh! daltmi pentr-un nume ,*i: r j t oqstrd voce, cii-i trist sufletul meu. -':' ::,dul ilil, nu ctntd... et pttnge Stapoi spune: i::.'an.t tu erti mare Si la mormintul tdu!2

r!5ulc titcul sentiment cu core cetise Eminescupoezia tl emoa feJe" '':: astfel, tnctt nici nu observosecd tn jurul nostru se l negrl '*:ise mai multd lume care asculta;i ea tn tdcere, cur se i n- '* i.i; de farmecul frumoasei declamayiunia lui Eminescu adese. ns.). C)nd sfi6i Eminescu,izbucni bravo! 9i minu-:. li n so - -":' :rn mullime. Eminescu veni in fire gi igi am putut ob'r'eQ un ,:-',: c3 era foarte nemullumit de aplausul mullimii. Re, inima :":-: i;i ridicd teancul de jos gi se depdrti spre partea tt fere : -i: mdnistirii in direcli-espre sar. Eu md ^gine'am de t l mar - ' i nt el i - )*iu gtiu, zise el, scurt, mai cd brusc, dindu-mi sl inor) zt - : :g ca doregte si curm cu intrebdrile. S: astdzidupi atilia ani, scriind acesterinduri,;i avind :aintea mea acelagi exemplar de poezie ce mi l-a dat Eminescu,md intreb, cine-i autorul acesteipoezii "tunci re care a impirtit-o Eminescu. Eram atunci convins cd-i ile pir 87 l ), le Eminescu,care in modestia sa nu voie;;tes-o merturiea un 'easci, dar cu toate cercetirile mele la Slavici gi allii nu . tre'tat am putut afla autorul nici pind,azi3 Poeziaeste tipiriti in :rpografia Buciumului romAn din Iagi gi are 24 de strofe. ooe zie ti un Eminescua impi(it-o in ziua serbdriiintre public, dar in 'sc cu zrareledin RomAnia nu am aflat-o niciieri reprodusi sau ni lud amintiti." ioci stom os cu Is ubl . : Poezia poate fi poecititi in intregime in volumul: poezia romrineascii ..asicd, antologie ingrijiti de At. piru 9i Ioan gerb, Ed. Minerva. :a in-

LACUL DIN PADUREA HARAMINILOR.

lu mul ?escu,

3 u cur es t i,1976, I , p. 5 0 2 (V D .). r Astdzi - datoriti cercetirilor rui D. Muriragu - autorul poe:ului za mormintul lui $tefan cel Mare este cunoscut. El este D. Gusti (1818-1887). Poemul a apdrut in Telegraful din Bucuregti, {n u l I , nr . 21 , 29 a u g u s t 1 8 7 1 ,p u rri n d s e mn i tu ra: D . Gusti (pentru .ndnunte vezi Perpessit:irts: Erninesciana.tabel cronologic de Dumitrr_r J Panaiit : s c u. c Mi re rv a , B u c u re ;;ti .i 9 ? 1 , p p. 261-2l .S \ (V l J.) E

24
( Ioan Slavici: Amintiri, p p . 1 3 0 -l 3 l )

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

IOAN SL AVICI

,,Pe timpul cind triia Eminescu,ziaristulgi scriitoruli: genereerau un fel de oameni fErd de rost, care nu $tiau s se foloseascdde darurile firegti, ctr care au fost inzestral. Mai era apoi 9i ci Eminescuincd din timpul copilirie se-ndrumase a5i petrecezilelein singurdtate. pldceafb Ii r6-ndoial6 si stee de vorbd cu cei ce ii ciutau societatea fie chiar gi daci ace$tianu ii erau simpatici,dar cele ma frumoase clipe ale viefii sale tot numai singur le-a petre cu t . tn timpul arlilor petrecuf la Bucureqti avem deci sdi nu c[utim prin saloane,prin cluburi, pe la serate,nici chia: prin cafenele.Daci se-ntimpla citeodati sI se rdticeasci unde era lume multi, el era tot mai mult singur,un fel dr om rdticit printre ceilalli. Centrul viefii lui socialeerau intrpnirile literareale ,,Junimii", de la care nu lipsea niciodatI. S-a zis adeseorici ,,Junimea"era o societatede admiratiune mutuali. Eminescu fird indoiald nu era admirator al tuturor celor so cotili ca fdcind parte din ,,Junimea",dar ii cunogteadir temei pe tofi, era dumirit atit asupra plcatelor, cit gi asupra bunelor insuqiri ale fiecdruia dintre dingii gi avea c slibiciune oarecum copilireascd pentru origicarepotrivir cu felul siu de a fi. Pentru dinsul ,,Junimea"era o ,,band6",un fel de orchestr6,in care chiar gi cel mai slab muzicantera un adevdrat maestruin ceeace privegteinstrumentullui. De sine se-nfelege, adevlrata ,,Junime"era la Iagi, Si junimbticd lor din Bucuregtiel le zicea,,in partibus infidelium". Tocmai de aceea,el era oarecum sectar:nu vedeabucuros la in t ru n irile , , J u n imii" p e a c e ia , p e c a re n u -i s o co t e aj u n i mis t i. Nu insd numai el avea sldbiciunepentru junimiqti. $i junimiqtii adevdrafiaveau tofi o deosebiti sldbiciune pentru dinsul. Cind cetio el vreuna din scrierile sale ero o adevdratd sdrbdtoare.El cetia deslusit si cu un glos foarte pldcut, nu numai scrierilesale, ci Si ale altoro (subl. ns.). Cetitori ascultaficu multd plicere mai erau Maioresculi Caragiale(. )' ,,Mare slrbdtoare mai era la ,,Junimea"gi cind se-nlimpla ca Alecsandri sa citeasci ceva. El, de asemenea, bun cititor, $i citind, dddeape fatd era multi priceperein ceea ce privegtetehnica scrierii. Degi poeziilelui sint pe ici pe colo impestrifate neajunsuri in cu ceeace privegtefie ritmul, fie rima, fie alegerea, intrebuinfarea ori agezareavorbelor, el igi didea seama despre gi, aceasta citind, se uita cu un fel de vicleniela Caragiale si la Eminescu,singurii care se incumetaua-i face critic6. Adeseori le zicea in glum5: .Facefi ca $i cind nu v-atrifi dind seama, cici ceilalf nu infeleg' ". i

:";riL

r-lT{TEA

VO CI I

25

:nlto ru l i .-- : poptd imi veni (in ianuarie 1876, n.n') o po_ezle (Iacob Negruzzi: Amintiri din ,,Junimeo" , pp. l 3l -132) lu t t i au \ ,": :Jep &cu cuvintele:,,Lanoi e p u t re d md ru l" . o c u -. zrua aceea,am pus-o lard a o mai citi singur, in inze s t r a ; .: copi16rie - - : - . celo r laltescrieri primite in cu rs u l s d p t d min ii,; ; i - :::.: searaam dus-o la Junimea care se tinea la Pogor. pldceafi p ;ocietatea - - :i ceti r eaunora gi altora din man u s c rip t e le rimit e , - : :: r i nd u l acestei , r cele ma poezii,eu voiam s -o t re c re p e d e c a e-a petre - : :eielalte,cind Pogor mI opregtezicind: "Mdi, cum . :':" :u. n ici ci estecu putinfi si jud e c i b in e ' (. . . ); d d a lt deci si- -::- - e zia , mi se pare cd aci este cev a . " E u m[ a p ira m -: .-i nu meritd o lecturi mai ingrijitd. Cu toate acesnici ch i a : i tdceasci : - : n trecut poezia cdtre Eminescu,Ieclorul oJ'icialal Juc un fel dr " ": 'sub l. ns.) gi inlocuitorul lui Maio re s c u , a re s e mu gi : : Bucuregti era ministru in acea vreme. Eminescu : al e , , J u . -- . :us sd o declomefoarte frumos (subl. ns'). Abia sfireseorici : . Pogor imi strigdi *Veii, cine, cd tu stricai numai o rla. Em i - r :- : bu n d !" .S l se citeasci din no u " , z ic ma i mu l1 i. :"'::rte.scu declamdmai bine tncd a doua oard (subl' ns.), cel o r s o bund repeteazA'.'foarte ? -q.rr ast6 datd entuziasmat, de 4tea dir: v ir g i a s u - - :- .!. m [car de ne-ar veni totdeaunaa s e me n e a e rs u ri. -: r avea c .:ituie sc s-o publici chiar in vii t o ru l n u md r" ' Ma i aprob a rdp e P o g o r, ; i mi potrivir - - .:.. p r in tr e care gi E minescu, - ::r na r i s- o primesc,dar eu, degi n u o p u n e a m v re u n :l de or- : - .- ne r t se r ios,nu puteam deloc sI m [ h o t lrd s c : a v e a m un ade- r: -.r o presimfirevagd,c6 de astidati n-ar trebui sd ceDe sine - :- Hn i l a urmd insl m-am plecatin a in t e a in s is t e n f e lo r unim i q t i - :.::rale gi fiindca numirul Convorbirilor avea sd iasd r tocmai lo c u l n e c e s a p e n t ru n" . To c - : : .:: d o u i zi le gi se mai gdsea Lcuros la . :,-prindeacelepatru strofe, am pus sd se culeaghI-a noi teaj u n i - . :."i r ed m d r ulin toatd graba, schimbin din t e x t c u v in t e le | ":irtd timoroasd prrn Fecioord sfiicioasd. Graba ce puse::r contra obiceiulilor mele,in publicareapoezieiprimite mii; t i .$i degi nu-mi dau seama pentru TE IU L I.U I E MIN E S C U D E I,A C Orne pen- ::.:. pogtd m[ nelinigteSte, eu Convorbirilor stau acasl cu revista P OU a o ade- .: in ziua aparitriei - mini qi, ingrijorat, cind Eminescu intrl in odaie la trte pldimi ;.) . C e t i - - :e palid la fafd, qi IErd a-mi da o bund dimineafA, u ;i Ca - - :- - r e in ce t: .Am pitit-o! A m fost pic llili d e Ha s d e u ! ! ' ; .lce St cuvinte mi s-a strins inima, S i l-a m in t re b a t c u --. nod in git: .Cum aga?Ce fsl?" nLa noi e pulred mdrul' ie-n l i m - : .:cAlit de P.A . Calescu, , adicl P icile s c u a d in io a re mi-a -uril in ochi, luind Convorbirilein mind'. pe fafd \tunci m-am repezitturburat la tipografiesd oprescexir. D e g i ::Jr1ia, dar era prea tirziu. Broqurileplecasela Bucuregti nsur ii n :;A din ajun. de r ebu i n \ doua zi Romdnulintr-un lung articol subscris Hasdespre : :u . i gi bitea frumos joc de noi, ardtin d c in e e Dl. P . A . t ragiale C:lescu,ba mai mult aritind incd - ceeace $i mai pufin c rit i c6 . :agasem de seami - cA poezia fusese un acrostihocare r-ati fi :chipuia titlul jurnalului nostru: Convorbiri literare si :ruffr, dupd inlocuirea cuvintului Virgind prin Fecioard,se :retlcea in Conforbiri literare. Aceastd modificare, zicea i{asdeuin articolul siu, am fi fEcut-odin cauza predilec:-er noastrepentru nemfi. Negregitam rispuns eu lui Has' Poezie in care inifialele versurilor, citite vertical, alcituiesc un : ur nit num e ( V .D ^ ).

26

EI L.AU CUNOSCUT PE EMINESCU

deu tot _prin Romdnulgi poate nu tocmai riu, cici 9i astizr vid^ci Pogor nu gre$iseafirmind cd,poezia n-ar fi rea, dar . ce f o lo s ! . ."

(Ibidem, p. l7l)

,,Cei mai sensibili la criticd (in urma lecturii poeziilor proprii, in Sedinfele Junimei,n.n.) erau N. Gane'gi Eminescu. cel dintii zicea citeodati lui pogor la vreo fntrerupere, chiar vorbe tari gi ameninfa cd nu va mai ceti nimic in Junimea.Negregitci supirarea ii trecea foarte repedegi el reveneatotdeauna zimbitor in societate cu un magi, nuscript in buzunar, iar Eminescude mai multe ori s-a oprit in mrjlocul lecturii ti abia cu mare greutif i l-am putut indupleca, si urmeze. Clteva din poeziile mici (in ce privegte numirul strofelor, n.n.) ale ac-estuia erau declarate cantabile gi, duptr cetirea lor vreunul din membrii cei mai glumeli le punea pe muzicd, certnd sd Ie citdm in cor, ceea ce se-ntimpla indatd' (subl. ns.).

(Idem,pp. 176-177)

,,...Cu toate intreruperile glumefe, cu toate anecdoteleintercalatede unii sau allii (in timpul gedinfelor de la Junimea, n.n.), niciodatd nu s-a intimplat unei scrieri literare bune si^ nu fie,pe geplin apreciati.'Ce seri pldcuteam petrecut citeodati! Gnd venea Alecsandri de-la Mircegti^cu un teanc de poezii proaspetesub braf; cind Maiorescu ne aducea vreuna din criticele sale ce au produs un atit de mare efect in lumea literard romini, cind Creangi ne cetea amintirile sale din copildrie sau Eminescuni declamo admirabil de bine vreuna din frumoasele sale poeme! (subt. ns.). Fdrd laude umflate, flrd elogieri pompoase, simpla aprobare a Junimei umplea inima autorului de adinci mulfumire; si el gi ascultitorii sii se intorceau la zilnicele lor ocupafii cu gindul mai senin gi pieptul mai vesel...

(Idem, pp.

26s-266)

.r-ku Berlin, Th. Rosetti, comisarul guvernului pe lingd ciile ferate Strousbergintrebuinfr pe Eminescu ca un fel de secretarprivat, pentru a-i da ocaziesd aibi un mic salar. Dar zadarnic l-am trimis pe Eminescu la Berlin. Fie ci el nu. se putea deloc hotnri si se pregiteasci pentru examenul de doctorat, fie ci pasiunei pintru veionica Micle il rechema .inapoi la Iasl, el p6r6ii Berlinul, fdrd chiar a n9. preveni, 9i intr-o buni dimineafi ne pomeni_ rdm cu dinsul intors definitiv. Atunci d-up6 siiruinla noastri el fu numit revizor gcolar in judefele IaSi Vai_ Si lui. in aceasti calitate, .afiioi.u ai,i sat'in ,ui,-u*u ,u"f porturi continue cu invitltorii, cu primarii, cu firanii, gi se intiri tot mai ,mult in dragostea'sapentru poporul de :^os. pe pe _atunci dateazAinieputurile'sale d6 poezii in formd p-op-uJard care mai tirziu le-a perfectrionit atit de pe mult. Simbitd seara vena obignuit cL citeva poezii de acestea, cdrora Junimea le d6du epitetul de coitabite fiindcd adeseori le intonam tn cor, spre fnveselireatuturor si a.outorului tnsusi, care cind era binb dispus lua si el parte ia cintarea comund" (subl. ns.)"

,, : .\ LI T A T E A V O C II

27

; ,. , .n anii tinerefii (...) Eminescuera omul cel mai sim- (Idem,p.27a) srdz. , dar : - :. cu natura sa impersonald, vocea sa melodioasdSi : *:::ul sdu cel bltnd (subl.. ns.). l. atunci numai un mic cerc de prieteni, mai ales din .- -:.a, recunogtea strdlucitul siu talent. Restul publicumai ales Hasdeuil ,. in^specialscriitorii din Bucure$ti, iilor ,.. .: ris cape un autor cu pretenfiigi lipsit_deorice me,r"i_ : ..13rare. Dar prin o dreapti intoarcerea lucrurilor, to;;,,_ )-a schimbat mai tirzius. ;; l:.erii de prin gcoli incepuri si glseasci tot mai mare i:'.' E : i - - r ' e i n ci tir e a,poeziil-or^ lui minescu ,p in i c in d in ;_ ':; -::i3 gerratie mai noud fu cuprinsi de entuziasmpen-- :oet [...]. Eminescu,cunoscutin mod imperfectde noi ^',,1 .. -::mporanii ce nil reinfEtl$em din amintiri rizlefe, va ,'io -:.arbine pitruns de generatiileviitoare, a ciror jude.,;: va fErd insemndtate, putea -:':. neintuneca$ p.il fapte_ )"i -.:. iAor cuprinde in intregul ei puternica personalitate." ;;;; ffi
l n-

uni?re pecu ne de ce'ma bt. pla rci rele :1. "

rga fel
;a;ie ru ca ra
1l-

,la
isa-

, Dl. Maiorescu igi face aparilia. .: rimpul acesta,D. Bonddrescureu$isesi scoati din : ---:narul redingotei citeva file de hirtie, pe care d. . :: .u Negrufi i le li inSflci. - D-lor, s6 incepem, zise Jacque Negrufi, si tuti de -",' trei ori, pentru a incepe cetirea poezieid-lui Bodn6-:-.-.] - Ce, egti nebun?ii strig[ dl. Pogor, cu glasul siu orirrei se citegti?$i-i smulge hirtiile din min5. : - .{tunci llsafi-md se le citesc eu, zise autorul. - Pardon, interveni d. Maiorescu, poetul nu4i citegte -.i-rr lucrarea. B,'rdnirescu se inclind li se aSezl pe scaun. - De ce nu citeqti d-ta poezia?indriznii se-l intreb in-;: - Fiindci Maiorescu zice ch poetul nu trebuie si-Si ci'::sC5 singur lucrarea,imi rispunde tot incet Bodnirescu. La Junimeo erou numai doi cititori care citeau bine: d. '.!::orescu Eminescrz (subl. ns.). D. JacquesNegrufi, degi ;i :::-a riu, avea pretenfii ci citegtebine. Aceasti pretenfie - ::ca totdeaunaprotesteri,mai ales din partea d-lui Po; -:. Gnd venea- dupd cum se va vedea- citeodatdd. gi -=:p la Junimea,voia si citeascd el, insd d. Pogor il im- :Jrca cu sila de a ceti, spunindu-ici glasul lui seamind - - zornditul de stricare de geamuri. D. Pogor cetea bine, -.rr avea un picat, se emofiona indat5, peste o minuti ..:!ul i se tiia. Din cauza aceasta.d-sa n-a fost niciodati
insu5i Bogdan Petriceicu Hasdeu qi-a schimbat opinia: ,,Emi'::- j 3 ldsat multe versuri admirabile - scria el la moartea poetului; - :d meritul lui cel covirgitor, un merit de principiu, este acela de a fi : ia introduci $i de a fi introdus in poezia romAneascd adevirata . -_i::are cu fond gi adevirata artA ca form6..." (8.P. Hosdeu: M. Emi', .; in volumul Eminescu comemorativ,album artistic-literar, Iagi, - -r(V . D. ) .

(Gh. Panu: Amintiri de la ,,Junimea" din lasi, pp. 53-54)

crPRrANPoRUMRESCU clNrA rl PUTNA,,DACIEI lNrnner

ti le
jn le le :_

ri

la

28

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

care o ceteo (subl. ns.). rev:n. D. Maiorescu lud manuscriprulpoetului ;r ,_^?1.1. inceprl ,,.Cepoote fi va fi,,. Acesta era'titlui poeziei D. Bodndrescuera_ cunoscut de poet profund li oUr.u, - mai mult obscur decit profund. ^Gnd'seuuiiu".rititr, Ce poote !e: "ft_va o nedumeriregeneraldse zugrivi pr 1i, fala tuturor. D. Pogor i'i puse irdtetorur de ia mina dreapti pe frunte, se strimbd oribil, ficind o a"i mare. . dind semnele unei vii nedumeriri. Din contrd, d. Maiorescu, ca si pund capd,t acestui in_ pe teme serioase, repetdu.i.ntuui ti .u, ::Lyr^,d.,glumd emrarrcdrn nou cuvintere:^ va va ce fi fi. Auditorur iimlise
JUD gtrDove zrdun de vremi mucezite etc. etc...

_Emiyescu dtca varoarea-

bun conferenfiar. Alfii nici nu se incercau micar ca si teascd. D. Maiorescucetea frumos, subliniind nuanfelecu ace glas,_carea ficut tordeauna farmecul sale f1y puneaacea metancotte "o"i;;i;f;lor aitni; T;';t;;,';"; r,-

chiar mediocrd-

a rucrdrii (artuia) pe

.e.11:bl':,91t cd nylin.T t. fac6 inle.lege. Cetitoruiinf.p.

(MiteKremnitz: Amintiri ,,In sfirgit, avui ocazia sd v6d pe acest om in carne sl fugaredespre oase. El veni intr-o dimineald pe nea$teptate ia."r. i, Eminescu6) gi masd la noi - aveamatunci gospoddiiecomuni cu Maiorescu. it vdd inci intrind.in.sufragerie, timid gi stingaci,cu toate ci nu era stingherit,neindeminatec fiecire mrqin care (...) Mai mult scund decit inalt, mai mult voihic de_ cit svelt,cu cap ceva cam mare pentru staturalui. cu inlit$area prea matur5 pentru cel 26 de ani ai sei (. .) maia cu noi pi dupd-masdne citi _,,S:ll:_ !a lafri g' drntr-o noui poezie.' In citit vocea-iera pldcur iuru_ morotoPE ACEEASI ULTIOAR4, ILUSTRATIE (t^uUt. ns.) (...) Cum pedea aplecatpestefoile, agade caDE JEAN STERIADI Id lsrafic scrise'ale manuscriptulli sdu, Emin.r.u uu.u o infbliqare Tui pufin masivd; bdrbia ioarte p.onuntutu gr gura_largd se atenuau; fruntea iegea strdlu"ltour. de sub pirul negru ca pana corbului (...).-Cnd ridica ochiiae p. manuscript,- privea pe nimeni, ci pdrea c6 se uitd vis6_ nu to r in d e p d rt d ri (. . . f

e Traducere in limba romAni de Paul Zarifopol (1.E. Torouliu. Studii' si documente literqre, vol. IV, Bucure;;ti, 1933,pp. 24-26\. 7 Mi te K rernni tz se referd la poezia fdlin (/:i!;. ,.itt: {tt'y'estr:)iV.fJ l

ir

\OCI I

z:e

\d,

:-:

S. . :
f: , -

L.. tu -

_-

z-a. ls, *: :::.,


t, -:

[T) ]:
lld-:

r r i- !d..-

11lri.

-::; ani de cind am fost pentru intiia oari la (AL Vlahuld: Amintiri despre Eminescu 1889, antt-rl ogi a ci tat6, p p. El sta pe-atunci in Podu Mogogoaii, ':.asi. in care avea un 213-2t4) ii* r': - .:: tapilerii,intr-o odaie larg6, *: liii.lll - .:r e r scaunede lemn, o masl lu n g i d e b ra d , Tiillr -=:neali, c6(i multe tixite pe nou6 politri mari, : fatru metri, o magini de cafea pe sob6, un li:, :imint intr-un colE,in alt coltrun cufdr vechi;pe - :. J cadri. Poetul era singur,intr-un surtuc lung ,",, -::-::sa de noapte. Prietenulcu care venisemil cu: :opil6rie, i$i ziceautu. Am stat aproapeo ori, - n-am vorbit nimic. I-am ascultatpe ei discutind : ::.:ratiei. Sfiicios md uitam la Eminescu.Eram :: ::.;it c[-l vid! Mi se pirea un zeu tinir, frumos 9i - : - larul negru ondulat de sub care se dezveleao , -.ie. palid la faf[, cu ochii duli, ostenilide gtn- -!:a!a tuns6, pufin, gura mici $i-n toate ale lui o bundtate $i melancolie.Aveo un ; : ie-o ne$tearsd . :' "tnd, muzicol, umbrit intr-o surdind dulce, miste- ,*' ::re dddeo cuvintelor o vibrore particulord, co $i ^ .,:.Ju de departe, dintr-o lume necunoscutdnoud
\. t.

te ::
-- l ^

)c

1.1

laro . cu
ml)deniE...) asatotocar ini ;i sub
lS a -

- - t^ua aceea am cdutat sd mi imprietenesccu el. -:::*. adeseala acelagibirt, 9i multe seri mi le petre- - :rpreund, .vorbind riu de lume'. El era pe-atunci la ziarul Timpul. Congtiincios9i l rl urrurrur peste -: : la z lar vl l l mp u l . \-o n ;trl n s ro s )r muncitor P sbl s --1. de multe ori Eminescuducea singur greudtile gaCte nopfi petrecutecu condeiulin min6! $-a doua r:.:d. nepieptinat, plin de cerneall pe degete, c-un - :e foi icrise intra in tipografie, unde rinduia mate::jacta informalii, IZceacorecturi 9i numai sara,cind .: incepea se se vinture la roati, atunci i;i aducea ::- ci e trudit $i n-a mincat nimic in ziua aceea"

sPf

rlru; :6 ). D:

La o a treia intilnire (...), Eminescuse inlEfbi imbr6- (N. Petra;cu: Mihqi Eminescu, ;urat $i ne duserim la Maiorescupe la ora ll dimi- 6t-62) :a. Era o zi frumoasdde toamni (a anului 1888,n.n.). :-.::re plantele de linei ferestre pitrundea soarelemingi.::: in-a. Dupe citeva cuvinte de indemn din partea lui Eminescu se a$ezi la masi li incepu si ci''1=:orescu, r:=sca piesa cu vocea sa limpede, ridicati cu un ton mai ,-s. r'eisul gi rima simfite in6,i. La auzul glasului sdu melo:::s. la cadenlareastihurilor, la atitudinea lui inspiratd Si la cei :..tntele ce soseauca in haine de sdrbdtoare, ce ne gdrdmdserdm incinta\i, minuna|i chiar .:m impreiurul lui ;-irl. ns.).in ochii d-nei Maiorescu vd'zuio lacrim6; p[-:a ci asistim la reinvierea unei fiinle scumpe tuturora gi eram -.: priveam mbcati unii pe alfii. Cu toate acestea, citeva zile de :.rr-o iluzie. Eminescu avusesein adevir .:arenti slnitate, dar simfind ci nu mai are puterea de a rnuf numai limba; de aceea,lucrarea ce ne citea nu era :ecit o traducere, frumoasl in adevir, a piesei Le joueur .;: flftte a lui Emil Augier".

30
LACEAFiRUL MANUSCRIS AUTOGRAF

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

1.. r

(Colonel Ionescu-Dobrogeanu: Cum l-am cunoscut pe Eminesca, in volumul Omagiu lui Eminescu. Bucureqti, 1 9 3 4 , p p . l 1 0 -1 2 0 )

,,Aveam,in gridind la noi, un fel de tei de trei ori secular. Bunicul ne povesteacd l-a pomenit de la bunicu-seu. Privit de la tulpind, parc6,te-ai fi aflat sub o clopotnile uria$e. De te urcai intre crengilelui, nu era chip # rdzbegti cu privirea prin frunzig ca si ziregti micar un petec de cer; a$a era de stufos. Pe la Drigaici, albul-gilbiniu al florilor se i.ngina ziua cu verdeledeschisal frunzigului. Noaptea, parcd era ninsl fluturii, din cine gtie cite mahalale mdrginage, imbdtali de mireasma florilor, veneau sI inviluie, ca-ntr-un voal de mireasi, teiul nostru scildat din cregtet pini-n poale de razele argintii ale lunii. Gnd eram copil, imi pldcea si-i scutur citeodati ramurile, $i si trezescaceasti lume visitoare de fluturi. Atunci feeria era un farmec nespus;un joc de lumini, care scinteiau imprejurul teiului. (...). Eram un fliciiandru de 17 ani trecufi, in vara anului 1884. Fdri nici o gnje - trecusemcu bine examenele cla-'0'

,-i Z ICALITATEA VOCI I "

3l

": 3 VI-a - migileam cu o nespusi rivni gi cu ribdarea : benedictin sfintele cronici ale strimo$ilor no$tri, subt rra deasi a teiului din gridin6, intr-una din mahalalele : mai mdrginage ale Bucuregtilor (Delea Veche,str. Ci:.'or 23...). Drept si vd spun, nu auzisem pini atunci, nici mdcar . . renindu-se prin antologiile noastre, numele lui Emir^ -'- - ' - - ' - at- ^' -:i.,'u. $i doar am avut ca dascili cirturari de seami, pro:ii ca Gh. Dem. Teodorescugi Ionescu-Gion,cari au .;".: cite o diri de lumini in urma lor. Nici acegtianu -'-'u vorbit nimic despreEminescu.Poetul, intre 1880gi ::-r. degiin culmea creafiunilor lui - nepieritoare dupi - -ane - era necunoscut prin gcoli.Poateci la lagi, nu. (...) E:am in strinse legituri de prietenie fiind gi coleg de -:ia - cu Dumitru Stincescu,care se afirmaseinci din ::J ca nuvelist,dar mai cu deosebire bun culegitor de ca .rve (...). Le-a publicat - pare-mi-se dupi vreo zece .- prin reviste.S-a prlpidit tinir, sirmanul ! Cam pe unde este acum Fundaqia Universitord, era pe -::rlea ce vi povestesccasa lui Gr. Piucescu, unde era ,: ce intelectualitatea Bucuregtilor avea mai select pe . -:rci. Aici poetul a cunoscut pe Stincescu tatil, Si ::.:tr-insul pe nuvelistul cu care s-a imprietenit. (...) P:ntru a-i mai alina durerilegi a-l scoatedin stareasu.-::easci deprimanti, Stincescu i-a propus (lui Eminescu) : r ini cind va voi. la mine. Prietenul meu are o gridini ca un rai, cu pomi rodi',::. cu iarbi deasi gi mitisoasi gi un tei, din cregtetul :.:uia privirea f i se pierde-n zArile depirtirii." (...) Poetul primegte cu o viditi bucurie (invitalia). Figura i ,,. insenineazlca prin farmec. Rimine infeleger0a, duca -.neca viitoare- citeva zile inainte de Sf. Ilie - si vin[ - - Stincescu la mine. Era cu totul Eminescuin dumineca aceea,cind a venit , mine cu Stincescu. De o veselieemberantS, aproape : rilSreascd gi foarte vorbdref. .{r'ea o linuti corecti $i foarte ingrijiti. Purta un cos-:r gris deschis,cu cravati neagri ,,la vallibre" gi o pili-:. moale de pisl[, pufin turtiti in fa16. Il intimpin in pragul po{ii. El md privegtecu un suris : : : e t eno s ( ...) . in pragul grldinii a rimas inmirmurit de frumusefeaei; :: subt tei, cu o viditi admirafie exclami: .Asta da, zic :. eu ci-i tei; cei de la $osea sint nigte stirpituri'. Ne-am -:cat cu tofii in cerdaculde la mijlocul teiului nostru (...) P-aproape de amurgit l-am indemnat se se suie pe .;ar5, pini deasupra frunzfuului. Grozav de mult i-a pli:.rt poetului priveligteace i s-a desflgurat inaintea ochilor. ,)ragul clocoteain vipaia celor din urmi raze ale soarelui :e iulie; iar de celelalte pl$i, satele abia intrezArite prin :icl6 pluteau ca nigte insule de verdeafi in marea gilbuie = mirigtilor.
y:-:+y!y_o t _D rEr, TLUSTRATTE lN DE CAMIL
RESSU

cuiu. rild Azrlec iua


NS;

de de de lunci inlui la-

32

* I-"\D

EI L-AU CTJNOSCIJT PE EMINESCTJ

OR I

\:

Privea cu nesaf cum inserareavenea din zAri, ca si n: -'),Jlf?. : " -'deaprtr invdluie cu zibranicul ei. Atunci ne-am coborit. Poetul era pestemdsuri de multrumit,surizitor 9i vese.;- ':lr11dt^1
l- : : . 32e an-

=.'.' Cu o avalangede poezii a venit Eminescuin dumine./ = =-''..1 -..11 urmitoare. Erau vreo douizeci gi mai bine de bucifi pu' :::: blicateintr-unul sau dou6 numere- pe care le avea cu eF ' -'i :-t-': 'l'\"- a l , , Co n v o rb irilolit e ra re "d e la in c e p u t u la n u lut 1 8 8 4 r - -r t.:]-:: t" c c Nic i S t in c e s c un u v e n is e u min a g o u ie ;$ i e l a d u s e s e i 'r ":-'.;: :; tev a z n o a v e d -a le lu i. -,.;; '., :'; N e -a m s u it la c u ib u l n o s t ru d in t e i. A fost o adev[ratd $ezitoare literard. sd le cireascip-'..'.;.]tEminescu[si citea singur poeziile.ii';i;;r, cu glas tare, declamatorSt sri gesticuleze. Era attt de trans--: -::-J.:.:r portot, cd dase drumul glasului lui vibrdtor, care se auzec .'.1 :.-.. -.: ptrui tn strodd. Se oprea lumeain dreptul porlii Si intreba pt I :. :'::,. ai casei: Dor cine se ceorld tn teiul vostru?"(subl. ns.) - -:.:.: -; L-am lisat intr-ale lui, qtiind cd se supir6, dacl l-a; l:r'.' intrerupt. Dintre poeziile pe cari ni le-a citit, imi aduc aminte de'. Somnoroosepdsdrele, Glossti, Ce te legeni, co-:' drule, Mai om un singur dor (o variantd). De celelalte,ca pri n v is . sacul lui cu snoave,a fosl Gnd li-a de$ertatStdncescu un hohot de ris, nebun. Tofi rideam cu lacrimi. Lui Emi- '::nescu toatd figura ii ridea. A trebuit si mai facem $i pauze. Nici n-am bdgat de seami, ci soarele intrase in nigte "' nori bolovdnosi9i negri, cind ne curmi cititul, tunete gi '' fulgere, urmate de stropi mari prevestitoride o ploaie cu,' gileata. Ne-am coborit repedeqi ne-am adipostit in cas6. pini ce rdpdialaa trecut. Pe inserate,oaspetiiteiului nostru a u p le c a t . "

|l.usTRATll t.A-POEZIA SOMNOROASEPASARELE DF]LI G I A M ACO VEI

_ "\. )

O RI A S CUL T i N D C IN T E C E POP U L A R E

33

.\ I)\iFORMATIILE CELOR CARE L-AU CUNOS::eaproape pe Eminescu,reiesecI poetul era dotat care-l ajutau si cinte ori sd -::.:udini muzical-vocale, i'esel. : - -.:ze anumite melodii (inclusiv cuvinteleunor cintece O r efer ate). ineca - r - ; r i :' ::5 dovezi cd autorul Luceafliruluiera pe deplin coni pu: - je aptitudinilelui muzical-vocale. Ondva, el a mdrcu el : \'eronicli Micle: I884. : . !t't amornic cd n-am invd|at muzica, cdci din copildseci" '':nte, care avea un glas fermecdtor, tntrecindu-secu -tre ctnta ce un adevdrat artist din flaut, descoperise " "- ':c Ji o ureche remarcabild de muzician"t. : : : : tud in i m uzical-vocale mogtenite t o t d e la Ra lu c a 'QSCd : - - . ,r i ci - a vea gi sora poetului, Henr ie t a ,d u p l c u m rQNS- -: -.-redinfeazi fratele lor mai mic, Matei: uzeQ ' , 1 .ha icin ta b ine din guri, ca gi mama g i Ha rie t a " 2 . ,a pe - : extrasele pe care le includemin capitolul de fa(i ns.). - -::ise ci Eminescu ;i-a pdstrataptitudinile muzical-vo. - - > r - n a n ii im bolnivirii. as fi -m incepecu extrasedin amintirile celor care l-au auaduc . :3 marele poet cintind in timpul deplinei lui s6nitili. , co:, c a il ;A ne

Cintind {}n nd asculti c[ntece populare

fost C t ti m p a m petrecut in societatea i E min e s c uin (Teodor V. $telanelli Amintiri despre lu Emi ::1. el adesea lua parte la petrecerilesociale ce le Eminescu,pp. 99- 102) n$i - - : r ' r so cie tateaacademici ,,RomA nia J u n l" , a l c ire i - : : b r u er a , cu m lua parte gi la petrecerile a rt ic u la re e p c . , r t im p la u ici- coleaintre cunoscutiisdi. S e in [ e le g ec d nl$te t e gi - - : -':,e op e tr ece r ise fdceau numai in birturi ; i re s t a u ra n t e , r u la u str i acdeslega limba tinerilor. Emin e s c u u b e a n ec u '-. - : . da r er a i n staresi rdmind cu cunos c u f iis I i p in d d ilasi, -:.eala, mai cu seamd dacd avea o cafea neagrd bund. noserau mulli tineri la masd,Eminescuera pulin comu----.J - ::tir'. Ridea de glumelece se fdceau,ascultadiscursurile . - ie tineau, dar altfel era cu totul pasiv. Abia dacd se '-:,-urou cei mai mulli din societate rimineau numai gi l gi lui Eminesculimba gi atunceane ,ri - .-rrei,i se deslega '.:a. El nu evea glas tare, dar dulce $i melodiossi cinta co' : - ' . ctici a ve a o uz bun (subl. ns.). O n te cilep o p u lareil incintau;;r pe acest e a c in t a e l c u le -:re pl6cere.Patru cinteceii pldceauinsi cu deosebire: :-.stea erau cintecelesale de predilectie.Gnd se hotira .; cinte, atunceacu bund seamdaceste cintecenu lipseau - : repertoriulslu, iar in cele mai multe cazuri numai pe : - 3 St e ?l e ci nta. i n t i iul cin tec era:
!t sint Barbu ldutarul Starostele si cobzarul Ce-am cintat pe la domnii St la mindre cununii...(S.a.m.d.)

VIOREL COSMA: Expozilia Eminescu in lumea muzicald (in S:e a g ul Rogu" , B uc u re g ti , n r. 1 6 6 2 , 1 6 i u n i e 1 9 64, p. l 3). - AUGUSTIN Z.N. POP: Contribu1ii documentare Ia biografia lui l n i n e sc u, B uc ur egt i, 1 9 6 4 , p . 2 71 .

ril L_-_Au 9ufos,lurll lrl".r:.u


Al doilea cintec era:
Dragi boieri, din lumea noud, Ziua bund vd zic vouii, Eu md duc, md prdpddesc, Ca un cintec bdtrfnesc.

$.a.m.d. $i se sfir$ea cu strofa:


Ah! gindili c-am fost odatd Glasul lumii, desfiitatd, $i-nchinali cite-un pahar Lui biet Barbu ldutar.

Gnd pronunfa Eminescuversul: ,,Eu mi duc, me p pddesc, ca un cintec bitrinesc", ere ogo de melancolic cuprins de attta emoliune, f nctt moi cd ldcrdma (subl. ns iar cind ajungea la versul: ,,$i-nchinaficite-un pahar . biet Barbu liutar", el igi ridica paharul - daci eram pahare, ciocnea cu noi, il golea dintr-o datA, stind a lung timp dus pe ginduri (subl. ns.). Al treilea cintec era:
Frunzd verde de piper, Ci tc stele stnt pe cer, -foata pind-n ziud pier. Numoi luna $i o slea gtic de patima mea... (S.a.m.d.)

Gntecul acesta, care are una din cele mai frumoasem+ lodii populare, tl cinta Eminescu cu multd dulceald (sub[, n s . ). G n t e c u l a l patruleail impresionadeosebit mult; par' de ci-l vid, cind l-a cintat intiiagi-dati in prezenfa mea: rl capul ridicat, cu ochii sctnteietori in atitudine dramaticri qt ,Xp11 cuprins de un adtnc sentiment,el intono ctntecul(subl. ns.f ilm
Mai turnali-mi ln pahore, Voi sri beau, cdci sunt setos, Dard nu-mi impleli paharul Dacit de la miez in jos. C'a sd-l fmplu inc-odatd Cu-apd rece de la riu, De la rtu ce izvordSte Din adinc din pieptul meu. .l'i sd-l beau sd s/irtiascd, Pfn' ce-a .fi din vin venin, C-asa, sd-l beau mai cu dulce, Sd-mi olin durerea-n sin.

Ar.r x ANt ) Rt ( t t t t t t ( ' t - Rlv NI iANt, . Al, I)t..\ ( ) t A' l I ' Rll. ; r l"N Pol"l. LJ l, t ll

Era un fel de extazcind il finea; vedeaice adincil im-.,-,


presiona acest clntec Si din toati atitudinea sa, te inc dinfai despre nemerginita iubire ce avea el pentru poporufimrrrm slu. Odati l-am intrebat cine e autorul acestuicintec iitltnn

$
fnrrr'lru --{ {i*
. I I i\D C IN T EC E P O P U L A R F ]

35

dlum',",

Itt'"'

i:. un biet tindr transilvinean.care avea -:: pentru nenorocitul sdu popor; am auzit - .- a cintat gi a murit dupd c e -l c in t a s e ! ' " 3

pusein cure n t u llit e ra t u rii '::e Eminescumd g@- ; t.:, de care era incintat. - Dacd-ii place a;a de mult poezia,trebuie si gi scrii, - : : r z i s... Am afl at eu cd dumneata ai li s c ris . - Da, a m scr is. - Atunci - gi mie-mi place poezia,deqi nu pot scrie iii bun gi-arat6-mi li mie o poezie de dumneata. l mi n escu s- a executatnumaidecit.E ra o b u c a t i d e d i'^,!'u..-- unei actrile de care el era foarte inamorat... De-abia o" : ; , - . . g 1 i n m in te. $ti u atit, ce era vorba de str d lu c ire a i b o pas iu n ec o n t ra :ll) -e . r e un u i r eg e a sirian nenorocit de o . 1t ' 1 1 - '-- r . . . ca m a$ ; ceva (...). \ d oua zi, sea r a.ne-am intilnit iarai;i.Da r p e s t ez i o ?T-l I opa':-.Lrltumire Actritrafusesefoarte puintimd intervenise. - :nigcati de mihnirea regelui asirian. Eminescuera de : " "'i : dati ticut gi posomorit. In zadar l-am rugat si-mi i-:i3 Vreo poeziesau sd mi-o citeasci tot pe aceeacare o d - - - r ; t ed r n .A p le cat sd se culce devreme,; ; i imin e a f a ,la gdsit t o t d o rmin d . r - : z t , ci nd m - am dus la el, l-am ba --am sculat. Se duseseacuma supdrarea, era chiar r e se lca a la lti i eri. A m petrecuttoad ziua riz in d , mi-a -:Lt despre India anticS, despredaci, despre$tefan ccl \,' . -i ti mi-a ctnlat doina" (subl. ns.). r mesubl -:
parl: cu cd $i ns.):

(1.L. Caragiale: In Nirvana )

Fminescu la 1868-1869 era un tinir cam de 19 ani. ' :rhla incet si vorbeu rar;i dulce, pore cd auzeai o me-

. Jati, se pdrea ci spune un lucru invafat pc de rost. i. \trode umbla foarle des fredontnd cu gindul dus;i nu-i reverie (subl. ns.). Altcum :..-,: sd-l tlestepli din acea.vtd - :ocietatea amicilor, cind se vorbca multe verzi-us-

($ te.fan Cacoycon [.,mine.scu Bucu: lq rc5ti in a.(nul) lt6S/69. ApucJAminiri de.sprt,LrntnL'.tt antologic f i editic u. ingrrjiti dc lon Rrpescu, Ia;i, Junimea, 197 , pp. 30-31) |

cl fredona (subl. ns.). : s tu d e n [i itr ansilvinenicam obcinuiam a ju c a c i(i n-aflam o -'hef'uicind numai aflam ocazie,iar cind

3 :c r ul t inlr t r an s i l v i i n c e rnc ra b i h o re a n : s e numea D i mi tri e " . -: Cint c c ulc onlpu s d c c l a a v u t o l a rg i c i rc u l al i ei n ri ndul mase: rulare (C'. Sdteanu: I"iguri din,,.lunimea", Bucure$ti, f.a., p' de t : :: la s ineint elesc d E m i n e s c un -a -n v 6 1 aa s tl " cl ci ntece- ca:'r\oc au at it a inc i n ta rc - d i n c i n c S ti c c e c ul egeri de muzi cd d t - :'A. el le- a r elinu t. a s c u l ti n c l i fe ri ti ra p s o z i p opul ari , pe care .-, ::l in t im pul pc rc g ri n i ri l o r p ri n l a rl , i n c c p i n d cu vara anul ui -: ::nd a s t r ebir t u t p c .j o s Ard c a l u l (V.D .).

l mcre oru l
c $l

36

EI L-AI.I CUNOSCUT PE EMINESCU

[Fnn' '

;t(

cdutam. Eminescupe aceeavremea nu bea, nu fuma. 5s, juca.c54.i, nu.prea.ducea grija femeilor, ba nici nu uo.ffi, de ele, decit de cele de prin-ci4i. Nu era lumef Ca Sa , frqtutiliasa. glt, o a3*:u,...:u::T":ly]ll rd?dyn.ulil a m a v e n t u r i - e a m l me n i t . t d e o p d n u , a i v o rb e g d

.l|rl

bunicunoscuJiurnff_,-5i

lui Eminescu fafd de sexul frumos, dupi ce fieJari _-", s , spuseaventura, cum qtiu mai bine, l-arn incurajat cu :1,* fii ;i-l luarim de scurt: el care era la teatru undi sint aq . 1ir;; tea ,,ispite"fiumoase, sd nu ne deie de rugine,sd ne fa7 p i e l u n mic ro ma n , o b u n d a v e n t u rdd e ' a m o r . R d maruilqll' , , rilliiri-ll a.,, ,,,,, t u lb u ra t i. l. 0 t* Era ca o {atd mare. Nu l-am auzit niciodati sd fi spi, ,

Fiecare se l[ucla cu cite una. Fiind cunoscutd nepdsar r ,,,,r]rn

un lucru obscen, nici chiar intre patru ochi, in ris,tp -- - -: r"o,,,,4 &''; intr-adins. r,F
'r[],1

innorat gi tdcut, tdcerea ce premerge furtunii.,.


(.AMt.tREt,F. r',rHr. l,o(.trtAU (;IMNM,S_ in 'lu AFI,AIt iN r;nznA l.A ARoN l,trrutxtri,

um!\ voios, i.i.:^r^:::!t.yera a lui ('subl. ,pove.stind,ori./iedontnd porn^, lumea toatd :,, ns.);din contra uiiii{e" r, ,

["-,,;:'' " cind senin,.cind innourat. Ctteodald fol ,,,,,* .-,lr.i _:-,,y..T..u:

,,,,,

( N.

Petra[(u: Mihai

Eminc.scu, pp. 46-41)

, , Din z iu a in c a re l-a m v d z u t 5 . min e s c u rd ieg t en m i r E t i t e a me a in t o a t d f ru rn u s e f e a i g i. in c e le ma i m i c i a m i lu n u n t e a le f iin f e i s a le , v iz u t d c u o c h ii a d o le sc e n f e iE r . . in t r-o s e a rd d e t o a mn d in t r-u n re s ra u ra n t in j o s u l r e a d trului Nafional. in sala plind. .-norno,mare, cdlduri, fun ju , y l, . miro s g re u d e min c a ri. Ca p n n c e a f d ,, . u . O . u , ^ d .fund liutarii in care cintau. Emine:,.-u singur la o mac sta i1 f 3 1 au n e i. g lin z i.E l p a re aa b \ e n r.s e g in d J aai u r e a -D i r o c in d in . c in d , a p rin d e a . oI ig a rd . a ru n c in dp riv ire al a s t i n g , lu i, u n d e e ra u d o i in ; ; i c a re s e : ric u ia ua s i d e t a r e d e c r e
a Din

aceeagi bucatd. de ace.":: ::.

\ D.)

( v.D.) .

5 N. Petragcu l-a vdzut inri i;

E :rnescu pri n 1880- 188

-" [,* " - oRt .{scul.rlNo clnrnc[, PoPULARE fuma, 4 -. ,trr s[-$i scoati ochii. inrorcea apoi cdtorea spre nu vorbr6 -' .: ctre un cintec, ;i, intra cu gindul iar in el insu$i - . t. L - a m privit a$a mai bine de o o 1 6 ' I n a d mira ' ca s d 6 & -:l:r de atunci, doream parcd si pdtrund cu privirea , , r L - - - ::ea l ui ca in mecanismulunui ce a s o rn ic s I s u r, ,. | )l aml 'd'. :i aP fi r r r e; r acea ir ie se ldurea Ac eA incantaf a poezle l u i . . . ;, " - - -m .nepisar ' '- ",: moment, ldutarii incepurd sd zicd un clntec bdtriIlec?re j -,c trecu in doind. El ridicd pulin capul cu J"ala mislat-cu tu De.sigur, ascultd imbind cu buzele tntredeschi^se. e $nt ai' :':) ecoa bucdlii, co un ecoual munlilor romdneSti, i t'" ':.tre in suflet cu un in\elesadinc' Vioorele oftau pre" *,t ' KamaL" '::ul sfigiaoerul cu Sipetullui ascuyit pustiu' lim5i u. - :".\esteo furtund. Cu cit ii priveam mai mult fatra, cu deslweomcum se limpezeain mintea lui fn1elesul r,: . iir lr spl ": -":ri o trogediea vie|ii poporului romdnesc,transpusi -'a n ns 0r :.:e. 5i, trectndincet ochii $i zimbetul lui asupra sdlii, s*^ -:,;u imi pdrea cd vedea chiar tn lumea veseld t -'- -.'uru-i, in fundul sufletuluiei, suferinldsi durere $i cti o-latd s6 , : aceee era factice, ca si ctnd ar fi fost o mascd rizi' ot,' ?e un obraz indurerat...(subl. ns.). 4a'q rdati ei -'. :-'= privind fala lui Eminescu,mi se lImuri in gind '-d, l . : - t : tr istei lu i P oezii." ffi Rodin ,,Pasajul "?:rc5-l vdd pe Eminescuin redactria ziua p e f ile d e h irt ie , - ' . sti nd la m asl 9i scriind toati : ' : asir ie n el i haldeice (caldeice). - Se a m u za . Da. Scria foarte frumos, aproape caligrafic.Am de ^: c .. o carte de vizita scrisdcu mina lui. Cind veneaL tgi4i ascundeafa1a.Un re-= gazetd in redactie,lua o ' : : - . - rr a r d e le a n ,d. Teofil Frincu, il int re b a : \ l e. M i ha i, ai capital?" Caoital. zicl? Am." el Si se facd pope papistdgesc de minte?' Sa se facd...' B r a vo ! Ai la B edileanu!" H aid i!' In m l n ;t amd S.-..r porneau la Bedileanu. ei. Ere rl Tea i, fun r edeal r masi :a, Dir: stinga Je cre-

37

(D. Taleor: Eminctt'u i z t i m , B u c u r e ;ti

pp. 1904, 40-43)

DE c,csnPAntNtEAscA l-A lPorE$Tl

r- l8g I

38

F ]I L -A U C U N OS C U TP E E MIN E S C U

, { TEAT

- O r la b irt . D. N. P it ra g c u ,c u n o s c u t u lc rit ic . ii t i n e a . drumul lui Eminescu, sd-i dea bani pentru hrani. D-sa ca era c a s ie r, in s irc in a t d e , , J u n ime a "in a c e s t s c o p ( . . . ) - Cu cine umbla? - Doui cete il disputau pe poet: ceata de la revista ,,Fintina Blanduziei", unde colabora gi el, gi ceata de la ,,Rominia liberi". Cind scdpa de Du[u Popea, Marion, Leon Nicoleanu, Nite Rddulescu,il inhdfam u, 816neanu, Cordea,Tomogoiu Simion, gi mergeamla birtul lui $erbinescu din Hanul Kiriazi. Eminescu,dupd oarecare timp [...J incepea sd cinte doine din Ardeal, a;o cum le cintd mocanii si cinta cfte o ord intreagd. Ardelenii de la masd pltngeau cu lacrimi" (subl. ns.).

irce

.a Cern Emines f,rezen Ju i t a t e . in Hofr P a l m at r Capit ;are l-ar .a conce zilii ti

(Gh. Bojeicu: C'omunicdri despre Eminescf \

,, A m c u n o s c u t p e Mih a i E min e s c uc a m p rin 1 86 4 ,i n .Gim n a z iu l" d in B o t o g a n i. La 1887,l-am regdsitprin martie,in Mdndstirea Neamf, unde f u s e s ein t e rn a t in c d d in n o ie mb rie 1 8 8 6 ,c u m i m i spuneael singur. Intendent era o rud[ a mea Leon Onicescu,acum pensionarla Vaslui, ;i care l-a tratat foarte bine (. . . ). Do c t o r e ra , t it u la r. Dr. Urs u le s c uc a rein s d v e . nea o dati sau de doud ori pe sdptdmini. in stabiliment funcfiona ca un fel de medic,in permanenfd, Balomir. ()t am stat eu, in casd chiar la Onicescu, unde Eminesculua masa regulat, am avut impresia cd era perfect sinitos. Doctorul spitalului declarase el cd poate sd pdriseasci 9i oricind azilul - insd nu avea mijloace cu ce sI plece.In april, in sdptdminaluminatd, am tocmit o trisurl gi am plecat cu dinsul gi am venit pini la Paqcani, gind de a cu veni cu dinsul la lagi. In drum, de la Mdndstire la Tirgu-Neamf mi-a arltat locul in care4i pierdusegeamanta, nul, la venirea sa, intovdrigit de un sergent. La Pagcanis-a intilnit cu Ioan Creangd9i Miron Pompiliu, cari veneaude la un Congresdidactic de la Brdila. Toli trei stdruiaude dinsul sd vini la Iagi gi si nu se ducd f la Botogani,unde are si dea pesteScipioneBadescu ...). Eminescumi-a spus cd se duce la Boto$anica sd vadi pe sora sa Doamna Aglae Drogli gi ci pe urmi se intoarce imediat la lagi. Ne-am desp6(it cu aceastd promisiunedin partea lui, insi de atunci eu nu l-am mai vantt. Tot timpul ctt am stat cu dtnsul la Neomy, vreo zece zile, ne duceam oproape tn fiecare zi tn pddureo din apropiere, tolonindu-nepe iarbd si Eminescu ctnta cintece e,roice de si jele, cu o vocefoarte frumoasd (subl. ns.), aga cd giseam o adevirati distracfie in societatealui. Tot de-acolo, mai inainte, a dat poezia ,,Vezi rfndunelelese duc"' intendentului Onicescu, sl o trimeatd la .Convorbiri literare"". ca

,,Acu rire foar t rul. Gnd ivi Emir el a avu dini, car din ince a fost ar Vremea Cernd r ug Trupa pdminru asupra( vina. \'t a s i s t el a la dinse ci cei cr pentru s mulli le Sbierea nu era s care pld asediau pat de s acesle r Emine scena.E ca si c[n melodii c colegi i I mult Si
J ytu a t-c

Emine sct piesc -lin 'cinteie


) t unceQ
1p tn {rn
IIg

" AUGUSTIN Z.N. POp: Contribulii dot.umentare la biografia lui Emine.ycu, pp. 467-468. Titlul exact: De ce nu-mi vii, apd,rurd in..conrorbiri literare". I t-e b r uari e1887 (V .D .).

Imi a
G,C

{ TEATRU: oPnRA: Ll PRIN YUZEE i N c p p lNo DIN A NII clNo E RA E LEV DE L I CE U, ?-ti a Cern6uti, 9i pinl la sfinitul activititii sale creatoare, (..') Sminescu preluit - cu pasiunea carel caracteriza rea gi de muzicd, la care asistacu aside rrezentagiile teatru . /ista :uitate, gi a frecventatexpozilii si muzeede arti picturalS e la .n Hofmuseum din Viena se afla un tablou de Giacomo lon. ralma Si un altul de Correggio'). Capitolul de fali cuprinde extrasedin amintirile celor PF: llui -ar. i-au insotit pe poef, fie la reprezentaliile teatru ori de cIre 3 concertele muzici. fie in momentele cind vizita expode 'tnta. :rlii li muzee de arta picturali. wso ffi ,,Acum voi vorbi de o imprejurarecare a avut o inriu:rre foarte mare asupra vielii lui Eminescu9i anume Tea.rul. din primivara a n u lu i 1 8 6 3 s e G n d d u p i disp ariliunea r i Em i ne sd u r a siin Cernduliin primdva raa n u lu i 1 8 6 4 , ia :l a avut ocaziasI vadi trupa de teatru a D-nei Fani Tarin .lini, carea dat reprezentalii sala hotelului de Moldavie i n c ep u tul l un ii martie pini la 15/27 mai 1 8 6 4 's i a p o i Jin din , fost angajatd9.ipentru stagiu-nea noiembrie 1865.Pe ,remea stagiunii de primivard 1864 era si Eminescuin
.T r' : - r^ ^ ...-.::.., t rupa u-nei Foni Tardini a fost intiiul tealru romdnescpe gi rumtntul Bucovinei a avut o deosebitde mare inriurire :SUDtadezvoltlrii vietii li activititrii romAnilor din Buco. ina. Venea publicul din toate unghiurile Bucovinei sd nu iar ,siste la reprezentafii, studentrii lipseauniciodati de a d i n se le .Er a to tuna, ori de aveauparales a u b a , p e n t ru -'Acei ce puteau pliti preful mic de intrare ce era stdtorit r e n t r u stud e n li, i ntrau cu bilete cumpdrat ed e d in s ii; la nulti le imp64ea comitetul teatral bilete prin profesorul Sbierea, restul forma un grup inaintea usii de intrare 9i iar ru era seardsd nu se afle cifiva bdrbati cu dare de mini' ce --arepldteau intrarea pentru grupul intreg de studenli :sediau u$a teatrului. Astfel tot parterul teatrului era ocurat de studenli si..niciEminescu,nici eu nu lipseamde la JCesle reprezenlallL
('feodor V. $ tclhnelli: ..lninriri Eminescu, pp. 39-42)

39

inea

tl $"i8"fi ffi3ffiH{*{'

& .$ f * n{r g x $* {}prr* -

dcsprc

,. ir lmr ';;' j; , : ;il -;;: (Jt il;

le nt 'grn a u l l '^

'^ ,' '"il '"; r"', ;; ;;; \m';t\ ,:; I


ne

iN spltRr-n HorEt-uLUt HUGUESttF.


P E C A LE A V IC I'OR II]I S E A FLA I,O(]U |N TA LU I MIH A I P A S C A LY , (;A ZD A A

,;" ;i." urrr .ito :;"' ';; "-: ;; ;;;::

Eminescu era foarte atent lo cele ce se petreceaupe :cild. El sta nemi;cat cu privirea aTintitti asupro actorilor ,a si cind ar fi voir sti soa'rbdloalo acliuneasi frumoaseli ,nelodii c'intatede dfnyii si se supdro grozav dacd carevo din :olegi tl stinghereo prin fntrebdri sau observdri. Il supdra ,nult si aplaizul zgomotos din teatru, pentu cd in aceste tplauze se pierdeau multe fraze si melodii ale artistilor' Pe Eminescu nu l-am vdzut aplaudind niciodatd' dar acSiunea .lin piesa reprezentatdse oglindea in fala sa si tn ochii sdi ,cinieietori. Dacd ieseaminlre acte pe coridoarele teatrului, rtuncea Eminescu fredona melodiile auzite pe scend,sou redin piesa reprezentold(subl. nt.): oeta fraze imi aduc aminte cd la o astfel de ocazie, dupi ce
' G. CALINESCU: Opera lui Mihoi Eminescu,I, E.P.L., Bucuregti. 1 9 b 2 . p . 518.

PoETULUIlN pRnlonol ocroMBRlc


IE 68-IU N IE IE 69

lui

t
40
EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

fredonase o melodie, se oprise deodatd drept inaintea unui student,cunoscutal sdu, gi-i zise brusc in fa1d, fraza auzitit in acea seard pe scend:"Ah! e$ti un la; $i te voi pilmui!" Studentul, cdruia se vede c6-i scipase aceaste frazA,era surprins de ameninJarea Eminescu se dete gi lui repedeintr-o parte. Noi ceilal;i izbucniramintr-un hohot d e ris , ia r E min e s c u z is eriz in d g i e l: , . Mi! t u n i c i n u g t i i ii ce s-a jucat pe sceni!' $i asupra noastr6, a studenlilor, a avut acest teatru mare inriurire. Vedeam piesepatrioticenaIionale,auzeam o limbi frumoasi gi cintecebine executate astfel ne insi q d e le t n ic e a m i n o i in d e c la ma f iu n ip i n e in s u f l e l e a md i n p ie s e le lc d t u it ed in is t o ria t re c u t u lu in o s rru .To a t d i n v l a , f it u ra n o a s t r5 .in d e c u rs u lc e lo r o p t a n i d e z rled i n l i c e u , n-a avut atita influenfi asupra deivolt[rii noastre nafionale, ca acest teatru. Acum sd fi vizut biblioteca studenlilor cit era de ciului !a_titi _cgmpiesele V. Alecsandri,ConstanrinNegruzzi, Ma t e i Millo 9 i d e a lli a u t o ri, e ra u c it it e s i rd s c i t i t e e s t u d denfi. Intrase o boal6 intre noi a repeta cinrecegi fraze d in t e a t ru , a , , f a c e " p o e z ii g i a s c riec h ia r p ie sed e t e a t r u p e c a re le a rd t a m p e in t re c u t e u n u l a lt u ia . P o a t ec 6 u n i i d in c o le g i v o r f i p d s t rin d g i a s t d z i a c e s rep d c a t ec o m i s e a t u n c e a ,c a o s c u mp da min t ire d in z ile le p lin e de i l u z i i g i de farmec din tinerele.$i Emine.tcu \puneacri scriepoene zii Si cti a inceput Si o piesd de tearru, tlar nu ne-a aidtat nici poezii, nici piesd" (subl. ns.).

rJ l

.o

(lbidem, p. 54-56)

,,La mijloacele de culturi pe care Ie-.i intreburnlat Eminescu (ca student la Viena - n.n. ). /r..'f:rJ. neaparat sd numdrdm Si diferite muzee ce le posetlt; itt r::i,tt,jr otlt de mare capitala Austriei, apoi renumiiele sc!, r... .i: :;t turti Si diferite expoziqiide ortd. Eminescu lt, c,.r'..',. :. :,.,dte. colocu logul explicativ tn mind (subL rS. ) :: :J:.: ::tr .punea cd va mai CerCetaCUtare mUZeu 5i-lLl --i--t-; -i,:.:rre. Teatrul cu(ii cu cei mai mari arti$ri germ.i:.. >. --..,.: ntai clasice piese de teatru, precum )l oper-r --:.' .:::::1ale. erau foarte adese cercetate de Emine..,. :. -.:. j .: :eprezenta vreo piesd clasicd, Idcea tot po:rb,:.--.i :.- :.:a'rcd. imi aduc aminte de un episod care rlr.i>ir::-: ::::..::iea hotdririi lui Eminescu in aceastd prrr rnt' E:, - ll .au 23 de-

l:i ,i1

O P E R A D I N VIENA, ALE CAREI SPECT A C O L E ERAU FRECVENTATEDE

POET

LA TEATRU. LA OPERA, PRIN llUZNE

4l

i naintea 4a fraza il t e vo i aceaste r se dete n ho h o t :i nu g t i i ;t teatru a uze a m el n e in eam d i n rt i i n v d !n l i ce u , 'e naliode ciuiegruzzi, r de s t u ; i fraze le t e a t r u : ca unii : com i s e ilu z i i 9 i crie poeq ordtat

cembriea anului 1870Si in teatrul curlii avea se se repreNici Emiclasici RegeleLear de.Shakespeare. zinte piesa. nescu, nici eu nu avusesem ocazia sd vid acest cap de oper6 a genialului englez9i i-a fost lui Eminescuugor si ma induplice ca sd mergem la Burgtheater care, pe acea vreme,efa la intrarea in Curtea impiriteasci. Dar cum dispuneam amindoi numai de pufini bani, n.u puteam cumpera locuri numerotate,ci trebuia si ne mulfumim cu un loc ieftin pe galerie. Ca s[ ocupi ]nsi un loc bun pe aceastagalerie, trebuia sd te postezi de cu vreme afarl inaintea ulii tatrului, ca usa, si fii intre cei dintii pe galerie. dupl ie se deschidea linge Ne-am dus amindoi la patru ore d.a' 9i ne-ama$ezat inainvenisere uli si tot nu eram noi cei dintii, cici allii tea noastri, dar tot puteam spera cd vom cuceri un loc s6 bun pe galerie,dac[ ne succede riminem in locul unde Era un ger cumplit atunceasi vintul ne Pine postasem. de t,und.u pind la oase.lnghefas-em frig 9i.tot biteam din picioareca si ne mai incilzim. Zgribuliti $i tremurind am ore, dar eu unul nu mai puiezistatpind aproapede gease ream suieri gelul ifi zisei lui Eminescu sd ldsdm drocului pe Lear st pi Shakespeore sd ne ducem acasd. Eminescu ;i 'n-a (subl. ns.), iar eu postul (locul) sa-r.r voit sri'pdrdseascd am ieqit din mullime inlemnit de frig 9i am finut tot o iuea pini acas6,ca si m6 mai incilzesc. Eminescutnsd a ,:ahtai, a asistat la reprezenlaliesi a doua zi a is de mine cd am fugit de un loc ua$a de bun'" (subl. ns.)z ,,E un lucru firesc c6, petrecindEminescuatita timp in Viena. a ldcut cuno$tintegi cu persoaneafari de cercul le acestea {dceanumai intimstudentilor,dar cunogtintele pl6tor, cdci el nu se bitea dupi ele, din contrl ii erau in cele mai multe cazuri supir[toare 9i nu le cultiva defel. Era un om care se mullumea cu lumea gindurilor sale 9i

( Idem, pp. 67-68)

1at E m i ct sd nude mare i 5i difeCI I C Q T Q -

lunea c[ T eatr u l rr c l a s i c e rle. e r a u prezenta I rsca- m i ,eahoE ru 2 3 d e -

2 Eminescu pe ;;i-a exprimat admira{ia fafi de Shakespeare cIi direrse: in unele din articolele sale: (,,Dramele lui Shakespeare comesi .tiile lui Molibre se vor putea reprezenta peste mii de qni..."..,Curiesi rul de Iasi",20 martie 1877);in nuvela SdrmanulDionis, cind descrie irumusefea fetei, care cinti la pian: ,,Pdrea cd geniul divinului brit, Shakespeare, respirase asupra pdmintului un nou inger lunatec, o noui Ofelia"...);in poezia postumi Cd4ile, din care transcriemprtma strolh: Shakespeare! qdesea te gindesc cu iale, Prieten bltnd al sufletului meu. Izvorul plin al cinturilor tale imi sqre-n gind si le repet mereu. Atit de crud e$ti tu, ;i-atit de moale, Furtund-i azi ;i linu-i glasul tdu; Co Dumnezeu te-ardli fn mii de fele $i-nve1i ce-un ev nu poale sd te-nvele. in De asemenea, citeva cugetiri 9i insemndri, rimase in manuscris r V . D. ) .

CASA DIN SIBIU. IN CARE ESTE GAZ. DUIT POETUL IN TIMPUL TURNEULUI CU TRUPA LUI MIHAI PASCALY

42
CONTRACTUI,DE ANGAJAREA POE. TULUI CA SUFI,ET]RI,A 'TEATRI.JI, NA'l'loNAL DIN llt-JCLJRll$Tl

} ,I L-A U C U N OS C U TP E E } {I\T,S (' I

{,,d ..==

,ir.la
'ilC: r5l

-.+ ,.*

M IHAI PASCAL Y

fi
d

ffi J
d

-4

in a c e a s t i lu me n u s e p lic t is e an ic io d a t i 9 i n ic io d a t i n u l-Bm v d z u t v e n in d d u p d d is t ra c f iip re c u mo f b c e a ua l l i c o leg i a i s d i. Nu f u g e a in s d d e d is t ra c lii,d a r e le t re b u i a us i vinf, din intimplare gi Ibra sf-ituirepremergitoaregi cind er a o d a t i in t o iu l u n e i p e t re c e ri o io a s e e ra g i e l v o i o s g i v , petreceacu pldcere. O cunogtin[6aveainsa deosebitdtrecerea inaintea sa gi ac e a s t ao c u lt iv a c u mu lt a p lA c e re . ra c u n o g t in f as a c u E D-na Bognar, artista renumitd de la tearrul cu(ii din Viena. Cum ajunseel sd faci cunogtinfi cu aceaste artistd de p rimu l ra n g , n u n e -a s p u s n ic io d a t i, d a r in a nu l 1 8 7 0 S i l8 7 l v iz it a re g u la tju ru rile e i, { ; i a c o lo s e in t iln ea$ i p e trec e ac u p rimii a rt i$ t i g i a rt is t ed e la B u rg t h e a t e S i d e l a r Op e ri g i c in d v e n e ad e a c o lo , n e p o v e s t e amu lt e d i n l u me a a rt i$ t ilo r, d e s p re t ra iu l lo r g i mu lt e in t impl a r i d e du p d c u lis e c e s e d e s t iin u ia u g i s e d e p a n a uin a c e s tc e r c de a rt ig t i,p u ru re a v o io g i,c a ri ; i a v e a ule l' u rid e mi n i g t r ig i chiar mai mari decit ace$tia.Adesea .faceaopoi comparalii cu viayaartistilor romdni, viald plina tle mizerii Si de jertfe. Era atuncea dureros impresionat;i ctidea pe ginduri. Nu cugt:;a el oare in astfel de momentela tiolo sa de actor nontsd ti la suferin1elece le indurasel" ( srrbl. ns.).

-l

.':
-1 1 -l

I , A T E A T RU, t,A O P ER A, P R IN MU Z ET

43
103- I 04t

,,No i ce i ce-l $tim din timpul petre c u tla V ie n a , n u p u tem sd n i- l amintim firl ca sd-l ved e min g in d u l n o s t rt l m er g in din frunte, cintind ;i indemn in d p e a llii s d c in t e , - $i un u l din cei mai buni prietenia i lu i e ra Ch ib ic i-Riv neanu, pentru cA acesta era sulletul veselieicind petred ce a mi m pr eun6, un neistovitndsco c it o r e id e i min u n a t e ' Vizitam (...) adeseorigaleriile de tablouri, expoziliunile Si colecliunile de tot felul, iar dintre teatre ii pldcea mai ales al Curlii, unde .jucau alunci Wagner, Lev'inski, Baumann, Gabilon ;i comicul Meixner, $i dinte femei Voltar si Bausldbiciune.El rtdea mult, dius, pentru core el avea deo.sebitd ii era deci greu sd asiste la comedii, cu lacrimi Si zgomoto.s; (subl. cdci risetele ii erau adeseorioarecum scandaloase" n s.) .

TEATRUL VECHI DE LA COPOU (DIS. r n u s l N l r g a , l N I N C E N D T U) AL E LE FRECVENTA CARUI SPECTACOLE POETUL

lati nu all i courau sI ;i cind r oios gi ea sa gi asacu

..Do m n ulmeu,l i imi iau libertateasd-f recomandpe aducitorul acestei literelor gi bun romA n . Do mn ie i-t a led a r :pistole : om al E :.- l r eco m and. ste un strlin, romin d in Mo ld o v a , c u s t u :rile terminate in Cerniuli; foarte cult, foarte studios, cu -uno;tinle minunale de literaturd germand Si romdnd. Este irac ;i pe drumuri, l-am avut sufler la mine: pe lingd sti(subl' nld este laborios, octiv, exact Si foarte cumsecade vei putea si-i acorzi locul al Il-lea sufler, cu :s,). Dacd :r a te ce p oate.fi foarte bun.pentru lo c u l in t ii, a i f a c e lu i -n mare servlclu,un mare bine, care ar fi prin drept acor:at unui tindr inteligent,capabil ;i care vd va datori mult, ce-i vefi acorda. Im-iutind a se face demn de susfinerea sfint[ datorie, primil i (. . . )" :iin in d u - i o M. Pascaly
' Scrisoarea adresati (in vara anului 1868) lui Grigore Bengescu. e : ec t or ul T e a tru l u i c e l Ma re d i n Bu c u re$ti (V ' D ' ).

( Ioan Mossoff: Eminescu Si teatrul, E .P .L., B ucurepti ,1964, pp. 78- 79)

nii din r ar t i s t i ul 187 0 a ;i perr d e la drn l u rlA de ri est c e r c ni;t ri 9 i nparalii e "ierrfe. .\ll cu:tor n0-

ir

lli

l[jl

44
'g

E I L-A U C U N OS C U TP E E MIN E S C U

i *a

m$e $xlLln$* f;e


fib$

rnq$ u.$
[}r#it

v#rsas I* !"i

fie dealtfel qi ceilalfi lEuritori de arti - simt nevoia si ca;i"n;.i, cit mai singuri,inconjurafi de muzica tdcerii' i.-i ujuta s6-9i expr-ime in versuri ritmate 9i rimate gindurile, inspirate de lumea in care t.nti-.nt.le Si tr6iesc. Astfel de momente sint analizategi cintate de Eminescu in poezia Singurdtate:
Cu perdelele ldsate' $ed ta masa mea de brad, Focul PilPiie in sobd, Iard eu Pe ginduri cad' Stoluri, stoluri trec Prin mtnte Dulci iluzii. Amintiri firiiesc incet ca greieri Printre negre, vechi zidiri'

iN uorrlENTELEctNo cREEAzA' PoETII -

cA

Ah! de cite ori voil-am Ca :;d spinzur lira-n cui $i un caPdt Poeziei $i pustiului sti Pui. l)ar utunt'cugrcieri, $rureti' Cu Wor mdrunlul mers, Readuc melancolia-mi, lard eo se foce vcrs.

- _.:1

O intrebare se na$tein mod firesc: dacd poetii i;i fhuresc versurile-n singurdtate,de unde putem $ti cum se ei in atarE imprejurdri?Caile de informare sint "o.npo.ta cercerarea muliiple: iurn'aleiorinrime (mulli poeli intrefin ut.-.n.u jurnale); din memoriilepe care $i le scriu la sfircare, qitul vieliii din ini..viuri, precum ti din relaliilecelor_ multipleavind locuinfl comund cu poelii, sint martori ai lo r lo r c o mp o rt [ ri' in De u n d e liim c u m s e c o mp o rt a E min e s c u mom e n t e l e nu ne-a l6sat; cind igi fEurea versurile?IJn iurnal inrtrn prematur din viata. n-a e\Lrt cind s64i scrie stingindu-se itefroriite (in cazul cind ar fi a'ut rntenlrr :i 9i le scrie); t int e rv iu ri n -a a c o rd a t (in t imp u l a c t l\ 1 1 3 ! t s a le l i t e r a r e , a s a c e v a n u s e p ra c t ic a in p u b lrc rs t rc :rt rma n e a s c a " ' ) ' -' i. r u . . u rt e s it u a iie ,s in g u raiu rs i d : r: l' t rrma re i n a l me rt u r i i l ec e l o r c it u ire a c a p it o lu lu id e f a p - il c . . n . : : : -. 1 c c a re - a v ln Ot e mp o ra r lo c u in g a t r[ ' -l; : ' l p o e tu l ,o r i l u ia .tinO in redacf aceluiagiziar ( f ;tt;!''<" - au avut.prilede iu l s d -l v a d n li s i-l o b s e rv eo rt d e ' ' : : -: ; 3 ra c up r i n s li o rii in s p ira lie i P o e t ic e .

]\

M O M E NTN IN C IN N i SI T A T IR N A VE RS U R ILE cese iN cARE A LocuIT pontut BUCURESTI

45
il

_CA si fie rrii , ca late n care ninescu

..Gnd nu-l vedeampe Eminescumai multe zile, il cdu,m acasdgi astfel am putut observacum petreceael in Pe -:rrr? sa din Dianagasse'. lingd observirile mele pro::r r . a d a o g gi cele ce spuneaucoleg ii c e lo c u ia u c u E mi-:scu despre traiul ce-l ducea el acasi. i;i { E u cu m s e are sint i ntrefin r la sfiror ca r e , rulti pl e mentele 'a ldsat; i i scrie e scrie); Irterare, ascd . . . ) . - in ali le c e l o r i. ori luut prileprin s de Camera era mare gi luminoasd gi avea ferestrelespre -.:ad[. Eminescuse culca tirziu $i se sculaabia pe la opt :: dimineafa,citeodati ;i mai tirziu. Lua apoi cafeauacu :fte ce i-o flcea doamna de cas6,se imbrlca 9i mergeala -iiversitate, dacdin acea zi se tineau cursurilela care era :.cris, iar dacl in acea zi nu avea treabi la universitate, aminea acasi gi scria pind ce soseatimpul mesei.Gnd :..rpi-masi venea acas[ se dezbrdcade jachet6,igi scotea :.:etele9i imbrdca un halat vechi pe care-l avea,gi o pire- re de pantofi. Aprindea apoi spirtul de la ma;ina de ca:=: gi-gi fbcea o cafea neagrdcu caimac,pe care o sorbea dis:, mare gust, fumind neintrerupt.In vremeaaceasta Discu Isopescu. : -ra cu colegii sii de cameri li mai ales ::1ia deveneaciteodate atit de infocati incit Iancu Co: rschi ziceacb atit Eminescucit gi Isopescusunt nebuni :. incepea si cinte cdci era foarte bun cintiret. Atuncia lninescu incepea sd nzA li cinta li el. Era foarte multrumit cind tovardgit sit nu erau acas6. -r.::nciera el singur stdpin intre cei patru pirefi 9i putea de -::: 9i lucra nestingherit nimeni..Se plimba atunci prin
S t r ada d i n V i e n a , u n d e E m i n e s c u se afl a l a studi i (V ' D .).

(Teodor V. $tefanelli: Amintiri de.spre Emincscu, pp. 69-7 l)

DESEN DE STEFAN LUCHIAN

46

T EI L - A U C I . I N O S C I . J I P T , T , M I N I . , S ( '

BUST DE ION VL ASIU

camerd, beu ca.fea,.fuma, )uera, ./i"edono cite o melodie Si-Si alcdtuia ost/el ideea si .fttrma in c'arc ovee s-o imbrace. Se mercu, asternlnd pe o puneo apoi la musd;i.:cria,scriu coald de htrtie rodul xinclurilorsale, Si dacd ise iveo vreo dificultate, se scula iardsi,mai bca cu.fau. se plimba, gindea Si iardSi se puneo lo scri.s.Dac'd-i lip.st'u r't't'o (.\prsie potrivitd sou vreo J'razd frurnoa.sd. el nu se impietlica tle lipsa ei la scris, c'i ldsa un loc.qol si treceu nui dt'parte. Cind era lucrarea gata, olunc'i o cetea de mai multc ori si ctcumfncepea sd c'origeze,sd nelezea.scd,.sd adauge si sa cizeleze cele ce scrise.se,pf nd ce lut-rarea cripdtct .forntu ./i"urnoasd si expresia concisd, c'e o admirdm In st'rierilt' .raie (subl. ns.). Cine a avut in mind vreun manuscript al lul Eminescu, a vd,zut cite corectLrri cuprindca. cite sunt schimbate gi cite cuvinte :;tersegi inlocuite prin altcle mai potrivite. aceasta mai cu scami in manuscriptele ce cuprind poczii. Adese insl lasa Emincsctr lucririlc salc sdptitmini ti luni intregi necitite gi necorrgeate se lua la alte lucrd ri. Am observal $i cd dat'd-i vcn(u rrco idcc, r'rco in.:;ytiraliurtt', atuncea el, oriunde s-ar fi a.flat, t'auto un petec'de hfrtie $i scria cu creion poezia (subl. ns.). Astl'el frumoasa poczic Kumadeva a cirei ciornd se afli in posesiunea mt::I, este scrisd cu creion, pe o foild de hirtie, rupti dintr-un caiet de adnotatiuni. $i multe alte poczii tot astl'el sunt scrisc. O particularitate a lui Eminescu era ci nu spunea niminui ce scrie, gi daci scriseseceva nu arita colcgilor sii din camerd ce a scris, ci incuia manuscriptul. Asti-el Sdrmanul Dionis ;i toate poeziile publrcate in Conr.'orbiriin anul 1870, l87l pi la inceputul ;rnului 1872, noi le cunopteam abia dupi ce ajungca accastit rcvistli in tniinile noastrc. $i precum nu spunea nllnlrrui cc scrie, apa nu-i pllcea sI tliscute cineva cu dinsul rlcspre scricrilc sale publicate. In lstt'el de cazuri el da dtn unteri ti zicea: i1i place, bine, nu-[i place, treaba tal Uneori era atit de adincrt in lucru, cd scria pina loarte lr ti rziu noaptea $i alunccJ nrcr 11 mcrgca scanr la cin5, ci trimitea pe cineva si-i crrrnperc pine, brin'A., ct sticld de bere li lucra mai dcpartc."

-; L a

: =.-.

L)i

:.

l-

::

..

t. .t

-)

(Ioan Slavici: Amintiri, pp. 23-26)

e , , E min e s c u ra l-o a rt eru b rt n u n u ma i d e . ju n imi ; t i ,c i d e p irrd c o s e bd e l, a s c i r C a i to f i c e i c e -l c u n o S t e a u e rs ()rlrl. y , ta rg iu ,d e P rin fu l S t irb e " d c Mih a il K o g a ln ic c a n ud e M a f nola c h eCo s t a c h i$ i c le a lfi rx rmc n iin s e mn ai, c ar e - l p r e luia u p e n t ru iliin la lu r. p c rrt ru; u d e c a t alu i limp cd e ,p e n p tru f ire a lu i d e s c h is d i p c n t ru p u rt irilc lu i t o t d c a u n ac o re c t e .ln t rc l' ru n t a lii. lu n ' imii ri irrt rc a mic ii ma i a p r o p i a l i dr era d e c i c o n s t a n t i p re ()c rip rrre :c a -l in c lru n las pr c o v i c P re g u la t l t i p o t riv it i c u l' irc alu i c lis t in s ir. iir c r c ag e luire ne ra lee ra c d t re b u ies i f ic p u s s u b p u rt lre a d c g ri j a a c u i va . c a rea rc a u t o rit a t ef a f 6 c u d in s u [ , De S l' , G h e o rg h e ,mi-a n r c a u t a t d e c i o lo c u in f di n c a r e pu t e a m s i-i in c h irie zo o d a ic , 5 i p in d la in rb o ln iv i r e aI u i , tim p d e c it riv aa n i. a n r s t a t s u b a c e la p ia c o p er i m i n t . Nu mi-a lh c u t n ic io d a t irn ic iu n I ' c l d e s u p d ra rede S i - t r i , l ne a m d e s c u rt .

.E

i'

\ \ro Mt:Nrt:t.t. tf "llr is t t . \ t Rl.\ \ l' RSt Rll l'

47

? Ji-Ji 'e. se peo I r'reo yindea potripsa ei d era t ince:e cele tt ex. n s.). scu, a 5i cite ceasta .\dese intregi )serval :ea el, : rio cu nadeva 'rsa cu adnotpartinul ce Jrn carnrunul n anul Olteam .trc. $i icca si in '"t.. :. bine, i t'oarte crnd, ci t rcla de

Picatul lui cel mai metrc1i hotiritor era lipsa de rinduin traiul zjlnic: cinrj sc a$cza la masa de lucrtt, l'ie ca 'ld -:ria, fie ci citca, nu minca zilc intregi ;;i petrecea nop[ile : nedormirc. Nu sulcrclt tlc ittsomnie gi avca multi pofti l: mincare, cdci er:t itpoi ilr stare sd doarmi tinrp de gi :--,udzeci patrtr de ceitsttriintruna $i minca o datd pcntru -:r inpi. Uitir i nsi sit trtit nittcc li nu se-ndura si doarma, :3:l pdrcrc:t lui stittortricii ct':t cit cca mai pldcuti parle a :1ii e ceca pctrccuti in s()rltrt.cincl cgti liri ca sa fii ;i si .:rf i durcri. Dadeam lcctirrni lit ;cortlrt ttortrt:tld a socictdfii ,,Azilul ! ena Doamna" li la Instiltrtrrl Manliu. Simbctele, dar -n a.junul zilclor rle sirrbli tori. ci ncl ntt aveam si fiu la :t dimincirta pc catcdrit. st:rlclttrl 1i ctt itclcseoricu el ;;i :.cutam ccstiuni dc grultrttit:i. dc ltctlagogic,de filozofie -: de istorrc. intrcgi nop(i scttille. cltrc ntl sc pot uita. De obicci insa ntr-l l:isatn sit stcit fi cra dcstul sd bat in i :::ete pcntru ca s:r-1 sting:r ltrtttinare:t,ori sa intreb, cind -: intorceam acasi, ditcit 5i-a ltritt ori ttu masa. pentru ca u.5e dtrci Si s-() ia. In primir,'ara anulr"ri ltttt3 irts:t cl a inceput sI se inda-.:niceasci 1i nu mlri ct'urtt ttici cu tot ccl clc mai inainte. rlc I Nu mai avcanr cllrr rrtitsttt'u rnai inaintc nici in relape el. : mele ctr [Jlnincsctr pi tnit supir:tm citcoclat^6 Ohiceiul lui eru ui t'itt'tt cu,qkt.s lurc (ccu rc fi pldcea, ^'--j ales Vtaziilc. si lucctt multd galdgia dncl .;cria,se :..,nbe, declumu. hdtcu tu lttttttnul In mu.sti,('ru ()ur((um fn ":'Jd (u lumca. lu (ur( .r(' tttln'su. !r bdteom in pcrttc: cl rtin,u,aulumfnarcu ,ri v Iinistca, t'ilvu timp, dnd :-" ere dc rcu cratlinld si tttr.tt'cult'a. Pc.stc '":-leac-am adormil. uprirulcu tlin trou lumpu si iur Inct:pea .: hodorogeu.;cri. Mu sculutn utunti, rrtti tlu<'t'tttn la din.vul - rugom sd mti lusa vd tlrtrm (strbl. ns.). Aceasta-l ripu-::. dar relafiile dintrc noi cratr clin cc ilt cc mai incor-:ii... Eu cram clin cc in ce mai stitruitor, iar el se ficea : mai indirdtnic ri zicca in cclc din urmi ci abuzcz de . ' :,'l iunile lui $i-l tcrorizcz"

,l

B TJS I' D T] (;II.

A N GH E I, -

B OTOS A N I

il
tr. ci de cAr Cade Mare-l preJe. penrU O i t C O -

pro p i a I i
'j () \'l e-

'- ' rc ag e rri a c u i i n ca r e , irea l ui , dm i n t . deli -l t i -

sc .in Re vistaI'oliticuclin S uccava ric(la llt 8 9 ) u n c o lc g al - - un ive r sitate lui E minescuurmit o a re led e s p ren e fe ri- : -il poet: in . n an ii 1869, ltl70, lllT l a pctrccu t E min e s c u V ie n a , ::- ,- e ti ndca stuclcnlcxtraordinarpre le c t iu n ile e la u n id : :sitate. amin t c c c imp re s iu n e De pe timpul ilccslanc ircluccitm lircca lirnba atlrnirirbilii ri' ip o s u t u lu i s u p ra il a -':ne ca toa r c vorhc:r irr pcclirrlclc t u c lc n lilo rro rrrit n iin s - :st1 6 , cilr cl t Pe tim p u l accstau intrat E nrincsc tin le g it u rd c u J u n i* :: d in l asi, li nc aduccamumintc c c b u c u ric i-a llc u t :.:u l d o m n ului lacob Ncgruzzicitrc,t lu p d c e a lirs t p u b li:.: in C'onwtrbiri litc,rurcni$tc poczii :rlc lr.ri[:mirrcscu, i-ir - :is ca d ar operclc lui S chopcnlt it t t c r.

( f'.mincscu.\tudent la l'icnu . fi-r nuri mcl e autorul ui , i n vol urnul O m agiu lui Mihail Emine scu, editat dc Comitetul conrcnrorA ri-i (i i rl aIi , B u cur egt i, 1909, pp. u4-85)

48

EI L.AU CUNOSCUT PE EMINESCU


- \ ar

-_l

DIN VIENA UNIVERSITATEA

Fiecaredtn noi il linea pentru toati atitudinealui, pentru pdrerilesale(pe) care le exprima la discutiunileproven it o a re a s u p ra d if e rit e lo r ma t e rii, d e u n ' o rig ina l ' . Eminescu'cindscrio, se inchidea tn casd si nu-i pdreo bine dacd venea vreun cunoscutla dinsul. Dacd insd intra ocesta, tl tntrebo brusc: oLa ce-ai venitT, (subl. ns.). Respectivul nu putea se petreaci mult la poet (.'.). Adeseori l-am vdzut in aceqstd situa1ie umblind neintre' rupt prin casd si cinttnd. Daca il tntrebom ce cugetd.ctnd cint,i, tmi rdspundea:.Mdi, sti stii, cind stnt melodiile ve' sele, gindescpoezie, iar dacd sint morsuri, atunci gtndesc istorie" (subl. ns.). Pirdsind Viena. nu l-am mai v6,zut.'."

\ t.

* --. . :.

: -5

lrcAron

DE FoLcLoR

49

EMTNESCU A-NDRAGIT FOLCLORUL INCA DIN .:.ri copildriei,ani pe care i-a petrecutin mijlocul 16rani: din Ipote$ri: ,,E^multde atunci, Harietd - ili va aminti : mai tiiziu, cuprins de nostalgie- de cind eram mici de : ;i ne spuneoi mosnegiipovesti.Povestisunt toate tn luPoetuli9i va aminti de anii copildriei- cind folclorul il -jmpina la tot pasul - li-n sonetul Trecut-ouanii"': de copil 'ovisti si doine, ghicitort, eresuri/ Ce fruntea-mi - t se n in a r d ..." in vara anului 1866 - in timpul cildtoriei pe care cu-:treprinde, mergind pe jos, prin Ardeal - Eminescu celor care-l intrebau ce anume =Je folclor, rdspunzind ..hna in Notesul siu: ,,Domnilor, eu slnt poet $i vreQu :-mi adun moterial".T , in 1 8 6 8 ,din luna mai pind-n sept e mb riec e l c a re d ide mai sus are prilejul si cildtoreascl din :,se rispunsul u pr in Ardeal li B anat, precum 9 i- p rin - Mu n t e n ia $ i .1rldova, de data aceastain calitate de sufleor in trupa pasiunefolclor (tara- Mihai'Fascaly,culegindcu aceeaqi - ardeleniti band'teni, ci artigtii din trupa de tea$tiind - ,- sin t r o mA ni din vechiul regat,ven e a uin n u md r ma re J - i ascu lte. ) Dindu-li tot mai mult seamade importanla folclorului - dezvoltarealiteraturii romAne moderne - precum 9i ::rtru ar;i imbogdfi propriile-i surse de inspirafie- in ii -::ilie 1869, Eminescu participd la infiinlarea societdf va fi condusl de Gr. H. Grandea' $i ca, -rrientul" care -:-:.r propunea,intre altele, - ,,stringerea basmelor 9i a populare"'. : :zi i l or FOS TA C LA D IR F] A T.I.]A '[R UI,U I D IN Dupd opinia lui Perpessiciuq, ,,staeiulde trei ani t,ucoJ. iN cnnn AtJ Avur t.oc SPECTA:r4 lSTl) in capitala Moldover inseamni pentru pre- C OI,E I,E TR U P T]I I-U I MIH A I P A S C A LY ,-:oirile foiclorice ale lui Eminescu,perioada cea mai fa,i U i ta , cea mai bogatd in urmiri" r (in t re iu lie 1 8 7 5t - r i e 18 7 6 ,poetul a fost revizor$co la ra l ju d e f e lo rI a li li ',.slui, avind astfel posibilitateasi intre in legdturi di-:Jt? cu definitorii de folclor). de a Eminescu continuat si se intereseze folclor 9i dupi -r (dupa cum reiesedintr-o serie de manuscrise' aflate ' in p a tr i moniul B iblioteciiA cade mie iR. S . R. 5 ), c it s e - : in :.a te spu n ec6, in tot timpul activid t ii s a le ,e l , ' $ i-aa s imi.: litefatura populari din toate provinciile romlnegti, a in -zionat in cugetul sdu limba vorbitl pretutindeni, cele mai colorat $i mai armonios, ;i-a imbogdfit avea ea
i :-

* . O OStO".l

l u i, p e n te provenal ". irea bine 'a ocesla, spectivul I neintreytd ctnd xliile veindescis-

DR. V. BRANISCE: Scriiori ineditede la si relativ la Mihai EmiV III, 1 9 26, pp' 669-677' - ' r , in, , Con v o rb i ri l i te ra re " , ' E. Ddianu Eminescu si Blaiul (in vol. Pagini vechi despre Emi, . ir , ant olo g i e i n to c mi ti d e G h . Bu l g i r, B ucurei ti , 1978' p. 55)' Pentru aminunte vezi I. Rotaru: Eminescu Si poezia popularti' 196 - , - ur egt i_. 5 ,p . 2 0 . ' M. EMINESCU, Opere,Yl, Literatura populard,ed. Perpessicius, - ; ur egt i, 196 3 , p .1 5 . ' PERPESSICIUS: Eminescu si folclorul (in M. Eminescu: Opere . . pp. 15- 20).

50

EI L - A U C U N O S C U T P E E M I N E S C 'L

I I t,

p c imp u l in s p ira t rie i i ; i-a n u a n la t : e n s ib rlit a t e a o e t i c i " o . s a (8 mai 1880). Eminescu subintr-un articol din Timpul folclorului ca sursade inspiraliniat el insugi importania Ii e p e n t ru s c riit o ii - p rin c u rin t e . c a re p rin c o n t i n u t u l lo r s in t e t ic , a u v a lo a re d e p re c e p t e s t e t ic : ,,O adeviratd literaturi trainica. care si ne placi noui ;i s i f ie o rig in a li q i p e n t rua l1 ii,n u s e p o a t ein t e m e i ad e c i t pe g ra iu l v iu a l p o p o ru lu i n o s t ru p ro p riu . p e tr a d i ; i i l e , ob ic e iu rilet i is t o ria lu i" . p Dra g o s t e ap e n t ru p e t re c e rile o p u la re a f o s t c o n s e m s n a t d d e E min e s c uin t r-t t n t t l d in ma n u s c ris e le a l e ( m s . 22 8 5f . 1 7 3 ),p e c it d e s rmp lu ,p e a t it d e a d mira t iv: , ocazradc-a lua parte la petrecerile ,,Nu pierd nlcr()clata p o p u la re .Ca u n p rie t e n p a s io n a ta l o a me n ilo r( m a i a l e s s al p o p o ru lu i) c in d a c e g t ia -a d u n i in ma s e .s imt cd s i n t o p a rre a t o t a lit ilii" -. Cliva din cei care l-au vd.zutpe Eminescuin momenfolclor tele cind se afla in mijlocul celor de la care culegea , s c ris a min t irile .Din n e f e ric irea s t f e ld e a mi n t i r i s i n t $i-a u s c u rt e , ia r n u miru l a u t o rilo r. mic . , , ln t r-o s e rie d e a rt rc o le p u b lic a t ein n -re le 7 3 - 8 3 a l e Tribuneisub titlul: Eminescu Blaj am adunat 9i rezumat in c e s e $ t ie $ i c e a m p u t u t e u a f la a s u p ra p e t r e c e r i li u i tot Eminescuca student la Blaj. Din cercetarile fbcute rezulta E min e s c ua p e t re c u tin B la j c a m 4 -5 lu n i, i n a n u l ca 18 6 6 / 6 7 ;in a c e s t rd s t imp c a m d in iu n ie p in d in s e p t e m brie , e l p a re a f i p re g a t it ; i a f i in c e rc a ts a la c a u n e x a m e n de p e c la s e leI I I g i I V c a s d s e in s c rie ,la in c e p u t u la n u l u i $colastic1866/61,ca elev ordinar, dar n-a reugit.Astfel el a t re b u it s e p le c e ia ra ; ; id in B la j, f o a rt e d e z iluz i o n a t$ i fo a rt e a md rit in s u f le t u ls iu . A ; ; i p le c a tla S ib iu , d e a c o l o la Rig in a ri ; ; i p e s t emu n f i, p rin V a ma Cu c u lu i' ,a t r e c u ti n Ro mA n ia . De fa publicatriunea Tribunaincoace,am aflat asudin p ra lu i E min e s c u c it e v a mic i d c t a lii in t e re s a n t e g r a I i e , c o n t e mp o ra n a i lu i E min e s c u a re mi-a u c o m u n i c a t i c unor m c it e c e v a d in a min t irile lo r. A s t f e l d e c o mu n ic a t r i u n i a r s e a md mi-a u t E c u t d -l I o a n G h e rma n g r. (e c o )o r . ( t o de do x ) la g imn a z iu l d in B ra d ; ; i p d rin t e leI o a n Co t t a p r e o t gr.(eco) cat.(olic) in Bicaz. Indeosebiinteresanti mi se pare comunicatriunea fdcutd de pirintele Cotta, de aceeafin si o public in Familia, i lu c a re ma i in t ii a p o me n it d e s p rep e t re c e re a i E m i n e s c un Blaj 9i prin care sper sd ajung a afla qi alte amdnuntedespre timpul cit Eminescul-a petrecut prin Transilvaniagi i n s p e c ia la B lai. I
o D. MURARA$U: Eminescusi literarura populard, studiu introLiteralura populard,Scrisul romAnesc. ductiv la volumul M. Emine.gcu: C rai ova, 1936, p.3. 1 Mihai Eminescu despre culturd Si artd, edi l i e i ngri j i td de D. I r imi a, Juni mea, Iagi , 1970, p. 51. ' i n revi staf-ami l i a,1902,pp. 301-302. e Vamo Cucului: denumire populard, cu sensulde .,trecere clandes' ti nd" (Y .D .\.

\' -| -..:\ ir
-t 1-j

,: : :-.:. : :::
i -:.,

...:::,:
* - .i .;

: '.:. ; tr- tr*.L,

-'. ;
-... vJ-

(L

Ddiunu; Emint'tcu si Bluiul"I

S T F , . I A R L I t,L UI

AVRAM IAN( ' T ,I DIN BL A.I

t LT,GATOR DE FO I , CLO R

51

lo et ici" 6 .

:u a su b inspira lnt i nu t u l rci noui reiadec i t rrad i l i i l e , conse m,aIe (ms, : et rece rile ma i a l e s ci sint o mo me n :a folclor nt i ri sin t

\rorba e cd azi $tim cum a venit Eminescula Blaj qi ce :r p r e siu n ei-a IE cut. M - a m fo st adresatparinteluiCotta c u in t re b iri a n u me , privinfa aceasta. pentru ci am aflat c6 d-sa, ca ascultd: a l cu r su lui extraordinarde teolo g iep e a t u n c i, a v u s e s e - r intimplare.norocireade a aduce pe Eminescula Blaj. :- :r soa r e a , prin care preotul din B ic a z mi-a rls p u n s , m-a .:prins foarte pllcut. Pentru ci nu numai verifici infor-- .:giam ea anterioare,ci ne dd ;i un e le p re t io a s e e t a lii, d v lA ca r e ne putem inchipui cu ce s e n t ime n t e e n e at in i--- Em i ne scu inspre B laj. Din scriso a re a c e a s t as e v e d e a ., Em i ne scu, pierzindu-gi bunul si u p a t ro n A ro n P u mpe - - .. a cd r u i moarte o deplinse vers u rid u io a s e in f e b ru in , 18 6 6 ,;i-a fost pus toata nddejde a a in B la j, f o c a ru l s -- .: : :. care i-a fost venit i;i Bucovineiaportul sdu de degtep-:: nationalS.Pierzind adic[ pe Pumnul, care i-a fost ca - p a r in te, E minescuavea dorinfa c e a ma i ma re d e a - ,r 9e i nsu gi la B laj, spre a soarbed e la iz v o r lu min a q i - - :go steace o vedearadiind din sufle t u l lu i P u mn u l. Cu , -,: m a i am ard ii va fi fost deziluzia c in d in t o a mn a a c e ,,;i a n a trebuit si plingi cu ama r g i s d p le c ed in B la j .ufl etul a mdrit pi cu lacrimi in ochi. I a t d s c ris o a re d in a
. -:.tlUllei Prca onlra tc domnulc prof esor, -:rintl cp istola d- t ale c lin 8 m ai a. c . gr a b e s c a s a t i s l a c e p r e l u i t e i --.rn. Mi-a du c anr int c c a in anul lt l66, lu n a i u l i c , a n r p r i m i t l a t e -., rnt)ra lo d ir r r pr c und c u pat r iot ul Toade r C o j o c a r u - u n o m d e ,,:lmc e xtra or dinar a - am plec at c u t r is u r a p e M u r e g i n j o s , c i 3 .a1 . Trecind pr in Reghin, apoi pr in Pete l i a , G u r g h i u ; ; i c e l e l a l t e ,

TI.]A TR U L V E C H I D IN A R A D , UN D E TR I.'P A LU I MITIA I P A S C A I-\ D A S P E C TA C OI,E i N l ucust l tot

-8 3 a l e r ez u m a t ecer i il u i e rezulta in a n u l se p t e m I exa m e n ul a n u l u i .{stfel el


zlo nat $l de acolo trecut in flat asue. grafie lmunicat runi mai ' ) or.(toila preot ra fEcuta Familia, rnescuin lnte deslr ania 9i

B I,A J. V E D E R E P A N OR A MIC A

l dru i n t ror.. mAnesc, ,ie D. Iri-

. : ' . r f ls in M u re g - O d o rh e i , u n d c a m tr as l a otel ul .C al ul al b" . ' - : i; ali f iind i n c o s tu m n a { i o n a l . o ri c i n e cuno$teacd si ntem fi i i ' i: ! r l, r r 5i R o m a n i c i . : . : ind s t am l a m a s d , i n trd i n o d a i a n o a strdun tj ndr negri ci os se gi . - : : nd6 E m i n e s c u , tu d e n t d i n C e rn a u l i . Ocupi nd un l oc l a masa s . : : r i. indat i i n c e p ea -p i p o v e s tin e c a z u ri l e, suferi nJel gi l i psa de cu e : ic c e a av u t a i n d u ra i n d e s p e ra ta u i ci l atori e, condus de.dol

re clandes-

57

EI L.AU CUNOSCUT PE EMINESCU zise' de unde a r[sdrit rul fierbinte de a putea vedea Blajul, dupi cum un pahar de vin' insoarele romAnismului'. Dupd ce am folosit cite d a t6scoaseunN otesgi cuoprofundi seri ozi tatei nsemnai ntr-insul' in Mureg Odorhet: Ne-a povestit toati cilltoria sa din Cernluii pini dar prin Bicaz mi-am uitat cA pe unde 5i-a fEcut cilitoria pini acolo' el n-a fost. cu de ale Invitindu-l in trisurd, i-am promis c5-l voi provedear0 $t - asem enea m i nci ri i etc. Mul [umi ndu-mi , a ocupat l oc i n tri surd am trecut deanoi - am continuat cdldtoria spre Blaj' Din Odorhei cdtre Blaj' lul cdtre Tirnava Micd prin Dicio-Sin-Martin' firi mereu in tot decursul cdlitoriei tinirul a vorbit foarte pufin' i ard;i am st at im i 9 i i mbogi treaN otes-ul cu i nsemndri 'i n S i n-Marti n preuni ta masa; aici l-am intrebat cd ce scrie?Ne-a rispuns"-uDomni' (subl' ns')' La auzul lor, eu sinl poel si vreau sd-mi adun marerial' pri vi t m ai de a cestora, ne-am l nteresat mai mul t de ti ni r' l -am purta' P e c ap pur t a a p roape$i mi -aduc ami nte bi ne de costumul ce-l mai scur t p i nri . sl dbutd, pantal oni , veste neagre,sl dbul d' un ci put negre9i slabe' La de vari pi altul ceva mai lung de toamnd, amindoui i ntrebarea: ne-a 16spuns: .Fumafi , domnul e E mi nescu?"pent r u fuma, dar nu di spun de paral e' . I-am scos un fl ortn, "46 c are mi -a mul l umi t de mai mul te ori ' (l i ngl B laj) 'int r - o C onti nui nd cdl S tori a,am aj uns i n vi rful ' H ul i i " pdtanaj os' strigind:"I e mi nd l i ni ndu-gi N otes-ul ,cu ceal al ti $i -a l uat cd mi-ai alutat salur din inimd, Romd-micri! l7i mullumesc, Dumnezeule' s-o Pot vedea!'. oproope Am lras la Bugner Vasile, de unde dupd cum mi-aduc aminte cu mincare; in urma una sdptdmind;in rimpul ocesla, eu l-am provizattt $ i -al uatadi odel ami ne,sdruti ndu-mi mi nq' unde$i i ncotros- Q dus'nt ' mie cit si fratelui Cojocaru' $i ttiu; mi-a promis cd-mi va scrie' atit epistola fntr-adevdr, cd in anul 1879am primir atit eu ctt Si Cojocariu i nsdregrercdepi srol as-api erduti ncddeatunci ,i ardesprec on|inut u| murit tncd inainti epistol)'iincd nu_mi aduc aminre. Toader Coiocariu a de asta cu 20 de ania mea pa' Eminescu,pe timpul acela, avea etate de 17-18 ani' dupti gras (..')' tuns iar tn fruntt rere. Era un tindr de o construclie solidti, ochi ageri si linutd se' aveQun pdr bucliutl, pe care mereu$i-l netezea: noosa. vi le co' Aceste date, duPti ceo mai bunti q mea$tiinld li cuno;tinld' munic. Bicaz. la 16 mai t902
Ioan Cotla'
,

L EG i T,

$COALA

_ DIN BALTENI, JTJD. IASI DE POET INSPECTATA

- -

:-3:l
^i

-.

\ t r.;_

.; i

': _

\_: \{ S: \:

Mirt u ris irile p irin t e lu iCo t t a _ { 6 c u t e f h d a f ic it itc e l e ;i;; in Tribuna - sint a$a de sincere,incit se p$li.;;-a; si iiai"a peste orice indoial[. O singurd rezervd trebuie 'amintirile d-lui Cotta' anu;e in prive$tetimpui i;; ;" Jg ca era .inA-i-u. fi petrecut cele spusede d-sa' Zice anume il inteala irr-funu f"i iulie. gi mi se pare ci aici memoria -c.-.artu -Blaj? Doar atunci era(u)vacan' d-sa prin iulie la .uii.'N" va fi flcur c6latoria aceeamai curind. ;i.-;;;

t0Aprovedea-a

(V'D t a ingriji cu cele necesare, aproviziona

tt L-am provizat l-am aprovizionat (V'D')' r2 A l ci tui t di n bucl e (V .D ' ).

LLE G A T O R D E F OL C L O R

53

. a resent
ie vin, i n i n t r i nsu l . O dor h e i : tri n Bic a z cu de ale menea$ i re c u t de a :. i rA mereu T l s t at im;. ,.DomniLa auzu l r: m ai d e . ap pu rta m a i s cu rt l r labe.L a

:.e. dupi Papti, pe la Duminica Tomii? Eu a;a cred; $i : rer ci gi aceasta se va putea stabili precis. Interesant e datul despre scrisorile lui Eminescu din .:?9, in care se va fi f6cu.tvreo reflexiunela cdldtoriadin . i66. Pagubd cit pirintele Cotta n-a pestrat acea scrisoare. adresatd coJar oare nu se va fi pdstratcumva scrisoarea :gului d-sale,rdposatulTeodor Cojocariu?Cei ce ar punu afla, in privinfa aceasta, se simt oare indemnali a -rrceta? : Blaj, iunie 1902.^

rn. pentru llat). i ntr-c) . ,.'*1n61; Ie nt-aiajutat


'le aproape ,e; in urma s-a dus, nu a.'ocaru. $ i ru epistold. c onl inutul nca inainte a mea pd:r in frunle ! linutd sea. t'i le co-

1904, $tefan ..Gnd am plecar eu din Blaj (in 1866 n.n.), el (Emi- (Alba-Iulia,8ianuarie -:scu) a$tepta parale de acase. la Eminescu Blaitl) Cacovean: La plecareamea, punindu-i in vedereci cine ltie cind ii de r sosi banii Si Blajul peste vacantd despopulindu-se strein, l-am :denJime,nu-i cu sfat sd r[mini singur 5i .:3mat si vini cu mine, da ziceaci banii au sd-i vind in in . -rind 9i epistola tatdlui sdu trebuia sd-l gdseascd Blaj. nigte studenti in inleles cd plecind eu, s-a aliturat la ::otiti pestevacan!1pe lingd seminarulteologicde acolo. i ace$tistudenti cari treiau de la seminar,a $ezutEmiCam pe acesttimp a trecut pe =scupind prin septembrie. Sib iu in RomA nia.Mergind $i eu in t o a mn aa c e lu ia n la riu, sd studiez dreptul, Ioan Lep[dat, regretatulprofe: 9i p o e t de la B ragov, pe atunc i s t u d e n t la S ib iu , 9 i .:olae Densugan,istoricul, pe atunci student la Acader de drept din Sibiu, mi-au spus cd Eminescutrecuse : a co lo gi erau incintafi de acest min u n a t c o p il. u \{ai tir ziu, la 1868-69, am petre c u tc u E min e s c u n a n - :r e g l a B ucuregti.Intrebindu-l od a t d : - Ce zici de Blaj? cum ti-a pllcut? - Mi-a plicut de mdgarariul de la seminar. - $i de ce tocmai de mdgirariu? - Spuneapove;ti minunate $i-l ascultam cu multd pld)'e, a fost rlspunsul (subl. ns.). . -. Pe la anul 1866,apa de bdut in Blaj se aduceade afard -:.I orag. Spre acestscop seminarultinea un cirut tras de -. migar. Omul de lingi acest cdrul se numea la Blaj: - 'r g ir a r u l de la seminar. Ci cine va fi fost atunci migdrar nu $tiu. Pe la anul r-8-79 cind locuiam in Blaj, se afla ca migdrar un - ire povesta$ vornic de munfi, anume Nicolae Mihu $i :,'r eclit C henderi, loc din Neza,fira n in v irs t d c a m d e de x" de ani, foarte istef. Avea o pasiune irezistibili de a -:.rne pove$ti. Spunea teologilor seara in dormitor pind " :zi u, ci nd adormeau toti. Eu inci am scris de la el mai multe pove$ti, balada '.larcuiui gi o oratie de nunfi. Se zice cd peste vacanfi, -.:rd teologii erau du$i acasd$i n-avea cui spune, aduna

vt4 Cotta"

(.I-A D IR E A S E MIN A R U LU I DIN I.N D E E S TE GA ZD U IT P OE TU L

B LA J .

citit cele l. incit se rebuie si te ti m p u l ne ce era iin g e a l A . u ) vacanil curind.

:n a (V, D .). in antologia ingrijitn de lon Popescu: Amintiri despre Eminescu, J t r nim ea. Ia 5 i 1 .9 |7, p p .2 5 -2 6 .

54

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

\-,;-.\ - -:

copiii de pe uli1d,se punea cu ei roatd pe iarbd in curtea s e min a ru lu is i ie s p u n e a p o v e $ t i.S e min a mu lt l a t i p c u Ho re a . $ t ia mu lt e $ i e ra me s t e r d e v o rb [ . S e z i c e c d c , d a t i a v in d p ric in i c u u n t e o lo g (e le v s e min a r i s t )p r i n t r r vorbe ii zise: - He i! p d rin t e , c i n u n e -a p u s Du mn e z e up e m i n e l a locul meu, ie n-am fost sf, fiu eu ce sint, c-a fost si fiu eu p o p e in lo c u l d u mit a le li d -t a mig ira r irt l o c u l m e u ' n t r O . in s e mn a tc d d e q ; i u $ t ia c e t i ; i s c rie ,g t i a o m u l (ime d e c in t d ri b is e ric e g t i. Nu-i exclus ca Eminescu,la acest pove'tlo$s-a reJ'ert: cind mi-a zis cd i-a placut de mdgdrarul de la .seminar Chenderi fusese muliti vreme mdgdrar la seminarul di' Blai' (subl. ns.).

(ldcm, ibidem, p. ))

lu , , E min e s c u c ra c a a lb in a in c o ; n i1 5 .E ra g re u s i g t i i c ' lucreazi,.Cum se spune, ca sii la Junimeatrebuia si-l caut' , p rin b u z u n a re g i s d -i ie ie ma n u s c rip t e lec i ac u m . . s l n g u ' n u le -a r f i s c o s .$ t iu in s a c i s e a p u c a s es i s c r i ed i n n o t (p e c in d s e a f la la B u c u re $ t i, o a mn a a n u lu i 18 6 8 - 1 8 6 9 i n.a.) dupn gustul lui, pe Arghir si lleana lui Baracro. vre ispitea mult aceasti frumoasf, poveste. Scrisese lu 5 d -6 0 d e v e rs u rid e la in c e p u t ,d a r in t re ru p se s e c r a r e " Z ic e a c i-i g re u a o s c rie ,a $ a c u m t re b u ie .Ne i n d e m n a p t pentru c6, vezi doamnt noi cei ieliii de la sate s-o l-acem: am avea mai la indemind tezaurelepopulare decit di.nsu to.t. limba populara;i pe.ste hmt; *Faptul era cd el .;ludiase poezii pop;'" de De romiind necontenit. aveai t'reo colecyiune nu lore in manu.scris, le lasa plna nu i-o 466lgqi''" (sub ns. ).

Mt ; / . E t J L M F lM ORl^ 1 . M IIIAI l.lt' lINl..t( ( |


DF I l.A lP( ) r EsT l, BO' l' o $ ANl

rj R el atdri l el ui stefan cacovean si nt confi rmatede inceput ul pr . lucrlrii Basmul tui Arghir, m.s.2262,9. (M. Eminescu:Opere, YI' e' p. P erpessi ci us, 590) (V .D .).

I \OSCATOR

AL FARM ECULUI PO ETI C A L L I M B I I

ROMANF-

55

r curtea tip cu ;eci o pr i n t r e min e l a I fiu eu rl m e u l


t) InUl-

re.ferit, setninar, trul din

5 ltii ce i-1 caute 1 s rngur din nou i- 1869 . racro i I se vre(' ucra rea 3m na pe . Coaffine t dinsul ',tt limbc :il popu' ,, (subl

DIN TR - O S E RIE DE A RTICOLE - P UB L I CA T E iN in..irierulde lasi Si Timpul - precum li din numeroase .::indri, rdmase in manuscrisele (pistrate la Biblioteca Rom A n ia )re ie s ec i E mi- ,:r de m ie i Republicii S ocialiste - ::cu & p r e Juitca nimeni altul farm e c u l p o e t ic a l limb ii '- n Ane , co n cretizat c d intr-o muzicalitat e u a c c e n t e e lin i; ; : - r a r e m elancolie. f El a discu tatcu mulfi dintre priete n iis ii a t it d e s p re a r-:cu l po e ti c al limbii romA ne,cit p i d e s p re o rig in e a 9 i - :..ta tea e i organici: Da , d e l a Roma venim, scumpiii iu b it i c o mp a t rioif -:.a el intr-un articol din Curierul de IaSi (17 noiembne '- 6) - d in Dacia Traian[". despref-ar..ran Slavici- cu care poetul discutaadesea - :Jul po e ti c al limbii romA ne- a in t ro d u sin A min t irile - : un capitol intitulat: Eminescu;i limba romdnd. \lti p r ie teni$i cunoscuf au relinut in md s u rdma i mic a i - :r i i l e lu i E minescu despre limbi, p e c a re n i le -a t t - .:.:m i S fo arte rdzlel.

Sint acum patruzeci de ani, cind Eminescu gi-a-nceput ( Ioan Slavit'i: Aminriri, pp. 37-43 ) -:rile universitare, lupta pentru puritatea limbii romA-:.r. er& in toiul ei 5i tot nafionalistul cu oarecare $tiintii -: .arte tinea sd sporeasci limba maicii sale cu citer.'a
,I.

d ) :r pi ce se hotirise odat6, cd au sa f ie s c o a s e in limb a - :- r r ? to a te vorbelecare nu pot s?if ic d e riv a t ed e limb a . ::a scd , r imdseserade tot pufine v o rb e led e c a re p u : --'. si ne folosim \;i foarte adeseorieram nevoili sa ne . - ,m cu vorbe imprumutate,fie din limb a la t in e a s c i, ie f \ r eu n a din limbile neolatine. ::a u i nsd $i oameni de o fire mai in d irlt n ic f , , p e c a re '- :r i cu a nevoie, puteauinduplec as i s e le p e d e e v o rii d ': : CUca r e erau depringi.E minesc u ra ; i e l d in t re a c e g e : Ltveamultd sldbiciunepentru muzica limbii romdne;ti : -t'a, cd neologismele pocescmuzica aceesla,.fiindcd ele ,)t sd fie rostite cu vorbele romanesti cele adevdrate - . . n s.) . --:ia c-i atingea pldcut urecheaerau mai ales sunetele in , - ..oe ",,,ti" si,,t", care lipsesc ne o lo g is mein d e o s e b i " ,:r su r i cind, lle ritmul, fie rim a , il s ile a s -o f a c d .- r nit o d ati in felul acesta, ajuns. p u rit a n . , in in f e le a . - . lim b a e cu atit mai curatd,cu c it ma i p u fin e s in t in B elevi ai lu i P u mn u l, liin d g i - - :.r l og ismele. ucovinenii, ',orbele vechi, erau neobosiliniscocitori de vorbe de' - , din ele ca,,sciemint"in loc de , , f ilo s o f le " ,o ri , , in . - - r m in t" in loc de ,,istorie". lajen ii,e le v i a i lu i Cip a B .:r biteau mereu capul sd derive din limba latind - ::. pe care in adevdrle-amimpru mu t a t d e la s la v i,d e . :- :,- r or i de la maghiari,ca ,,S lat in a "d in , , S t e lla t in a " . :- - .:scu lu a in ,,bitaie de joc" pe a c e $ t is p o rit o ri a i c o - -. de vorbe. Dup[ pdrerealui vorbelenu se niscocesc, -:-,:r c& firele de iarbd pe cimp. limba romAneascA nu

:.. i r, rl Pr: . \ ' 1 . e.:

56

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

t U N OSC I

.l(!

Lultl

r egte i nr eiale. Inca I ri ndtoar general el avea )

IO S I F V I . J I , ( ' AN PT JBI,I( ' A POEZ IA NtT M AR( t. l) t\ . . t ) [ . - , r 5 A \ ] . A * . i.r 2 5 I . E B R t J A R I l . T 9 M ARr ' tt1 t8 6 6 r AL R[.VISTF]I I7MII1,4, IN L IT E- IM PUNIND RATI]RA NT ]M EI,E M IlIAI R O M A NA F ]M INESCU

( t8 1 1 - 1 9 0 6 ) , REDACtoslF vULCAN T O R . I ] I ) I T O R SI PROPRIF ]I' AR AI, RE. VIS'IEI FAMII.IA, P} ,ST A I8 6 5 . I8 8 0 . ORAD[,A IEEO- I9 0 6

e, cum se zrcea,,,fiica celei latine", ci mai veche decit gi aceasta romAneascd origicevorbd, de care se folosesc e toJi romAnii, fiindci o rostescugor, le sund mai bine la urechegi are pentru dingii un infeles bine hotirit. El nu mai cercetadar originea vorbei, ci o prefuia dupd valoarea ce i-o de intrebuinfarea. Neologismelei se pdreau vorbe de putini valoare nu numai pentru ci sint pufini cei ce le infeleg,ci gi pentru cd infelesullor e oarecumsec ca al tuturor termenilor tehnici. Era deci cuprins de o vie bucurie cind putea si ,,dezgroape" vorbd, adicd s6 ino troducd in limba literard o vorbd rdspinditain popor; de care alli scriitori nu se folosesc, chiar gi un provinciafie lism, qi era neobosit scrutetor al limbii vorbite. Intre manuscriptele s-a gdsit un inceput de diclionar lui de rime'. El a f inut sd facd acestdicfionar mai ales ca sd .dezgropate',.care ,rimeazL cu altele,.pe gdseasci. vo.1b.e care scriitorii le intrebuinfeazl mai des. De dragul rimei pe care i-o dau .muri-n gurd", zicea el, se va folosi gi de vorba pe care i-o recomand. Aceastdconstantl preocuparea lui in ceea ce privegte limba era una din cauzelefirii lui comunicative.El iti petrecea viafa in lucrare necurmatd: citea,ori scriea,ori ori stdtea de vorbi cu origicare- totdeaunacu gindul de a prinde cite ceva gi de a se folosi. .Nu e - ziceael adeseon - nlmenl nrci atit de mdrginit, nici atit de stricat,ca sd nu pofi inviJa prin el ceva,,, astfelavea un fel de sll$i bic iu n ep e n t ru o a me n i,c a re n u e ra u d e s e a malu i, g i n e s u ferili ii pdreau numai cei seci 9i pref[cufi, care igi d6deau silinfa sd pard ceeace nu sint. Cu deosebire stdruitor era E min e s c uin c e e a c e p riv e g t ec o re c t it a t e a ra ma t i c a l a l,i g dupd putina mea gtiintd, nu e la noi nimeni atit de dume-

Stapit nu era i iacd i n iimpul i abi tear buin[are Manl atunci. Eu rc Podgon ,'ea ca-r rdra ;i -ttuncl.
,le le

et't

:oa te sz :uia da: ,-eadrn : re fira t un cara in l-elul nate la Je r orb .r;a?" A.ta ;
anontd

:ind dir resle..\i , orbe d : r s . ) .E neon \ I n teres .ur Em .rmb5.: :rai de


lLl .. Se

jr

.pasdr :ru Vor rAscoc


e in n

:t azi (

-'.-rin,J

' A pdrut postum i n 1976 * M. EMINESCU: Diclionor de rime, e d i li e i ngri j i td de Mari n B ucur gi V i ctori a A na Tdu5an,B ucur egt i, Ed. Al b a tros, 1976 (V .D .).

-.-rr
I-rr

(\32

I
\OSCATOR AL FARM ECULUI PO ETI C AL L I M B I I ROMANE

57
o*t**f fr**', ;t *ll"*{i

"

ro cum e r a dinsul, asupraetimologre t mA n e .in c e -p n lui superioritatea Carael insd sintactica, iecuno$tea :::e

- r .e .

.nci pe timpul cind ne aflam la Viena, fbceamun fel de ' .i to a ie d e vorbe.rebele,, care nu s e s u p u n la re g u lile . - 1ir a le ,9i m ai naintede a fi inceput d ic lio n a ru ld e rime ' .irea liste de vorbe ,,dezgropate"9i de vorbe ,,rebele"' ' Sdpinit de acestepreocupaliunigramaticale,Eminescu - - ..i in stare sd citeasca, nici mai ales sd scrie,fari ca sd . -': i n si nd ul lui analiza etimologic [ 9 i s in t a c t ic i 9 i in :pul cJlei mai animate discufiunii1i tdia vorba, daci te intrealegerea, .:iieai de la regulilelui in ceeace privegte - -:nlarea ori agezarea vorbelor. \{aniac ca cei mai mulli dintre etimologi;tii de pe - . - n ci, n u era insi E minescu. prin Eu iosteam la inceput vorbele cum se obicinuiegte 9i Eminescuse enerva adeseori zil Jsoria de la Abrrd. . ., i a- i sfa r im timpanul pocnind vor b e le ,d a r n u s 9 . s Y ,.':a ii nu-qi pierdei s[rita ca mulli dintre gramaticii de .,'ln.i. Dupd pdrerra lui, cea mai dulc.e.sima,ibgSayi t1tsu(subl. ns.) Ea insl nu :e ero rosiirea moldoveneascd 9i a dar pentru rostireabucure;teand indeosebi'pentru Luclctlor', care mal slmpla )l poate Lucacilor),care e mai simpld9i poate si ,:: din mahalaua din mahala.ua in - :. ca r a cterp articulai nu numai in ros t ire ,c i 9 i -g e n e re a c - i elu l d e a'vorbi gi trageacu urechea in d c a t a n e le d u - :le l & Vi en a din deosebitele pdrli al e imp [ rif ie i s t it e a u : : r 'o r b i i ntre ele. A deseoriintreba a p o i, ' u n d e s e z ic e " *\ta cd ajunseserims[ ne formam convingerea cea^mai - ?otd i tt*bo vorbitd de romdnii de la miazdnoapte,ince- ,)t:cl judelut Suceava peste Ctmpulung Moldovenesc;;i din :,:re.Ntiitiud pind to Sdtagiu, unde se intrebuinleazdmulte rbe de ortgina romand, care aiurea s-ou pierdut (subl' Siin : ). E lumea", care a trh'it mult jdlitul nostru.prieten -.ion Marian Florian li din care a iegit GheorgheCogbuc' ise pdrea .:reresantgi astfel gi frumos intr-un fel oarecare tot ceea ce era neobicinuit in materie de ,i Eminescu .n b 6 , gi el intreba mereu:'unde se z ic e a ; a ? " ' Da r t o c :ai de aceealua in bitaie de' joc pe cei ce vorbeau cum zice nicliefi'. El vorbeqteadeseoridespreo limbd .J .<se risireascd', 9i .pdsiresc' e pentru dinsul cum niciieri -popoiul, tot ceea ce in materie de limbi e :u vorbe$te din impulsiuni momentaneori alcituit, -iscocit,'r.ailtit ,,. in piipa, fie flri destul6 pricepere.Erau atunci li sint 'oameni, cate zic, ba chiar si scriu, :. lzi "un pahar cu
,t

.{*4fu
f*lr;t

if *-.n-i
* sr* *&

tf *ar*;

, i*rf

e j * $ * ,frb rT
f* t's*1., - .{ {*r' wt"y, f. d; frsL-Jj !"r.*tt

Itr
!F _

trlrr

*r||l|:

Jj ,r*,' r.,u,ff ff fr'f


*!i g-; * {,.t* ;;

: decit rlose sc rine la El nu r al o a pdreau pu fi ni lm sec :ovi e sd inror; de rincia:l ion a r ;c asa :l e, .p e .mel pe Lpi de ri veg te El i ei ea, o n rl dea :l a d e cat , ca de slli nesulideau :or era a l6 , g i dum e -

:te s[ fie reprodusi prin literete pe care le avem' bl sta-

. fixatl cu destula preciziune. Ii placea insa tot ce avea

d*r *ttr-nff+ri

ffi*w $S
wid;f
J Jit
f'

r'#:o:)*
-tr**; t*,h' lo lyl#
.I+ il, 'Lll, tlittt **,
LA C 'U L -

rln

I I , i'rt-.

MA N U S C R IS

{e rime, :t i, Ed.

I Ai cdrei locuitori erau la origine olteni, venili la Bucureqtica ne._: r or i am bulan ti s i s ta b i l i l i ma s i v i n m a h a laua ol teni , de unde s-au :..pindit apoi gi-n mahalalelevecine, printre care 9i mahalaua L'uca-coNsrnNrlN c. GIURESCU: Istoria Bucurettilor din cele . .rr (vezi ptnti-n zilele noaste, E'P'L Bucuregtr'1966' p' 361) '::i vechi timpuri .' D. ) .

58

EI I,-AU CUNOSCUT PE EM|NESCI.

ilP i' , " c u p iliria p e c a p Do ri. mi d u c in B u c u r e g t i , . m i E n e s c uii in t re b a " u n d e s e z ic ea g a " g i-i lu a in b a t a i ed e j o c . Nu avem sd ne f-acem limba, ci s6 ne-o iubim gi sI Cinstim pe cei ce ne-au pl[smuit-o atit de frumoasdli de inf e le a p t d , c u m o a v e m. Sint gi azi intre scriitorii no$tri mul1i, care n-o simr gi aceasta .aruncd vorbelecu furca,. unii dintre dingii cunosc felul de a vorbi al poporului din vreo parte a phmint u lu i ro mA n e s cd a r n -a u c it it p e c ro n ic a ri,n ic i c a 4 i t e U i , sericegti; allii sint mai cirturaii, dar n-au trdit niclodatS in .mijlocul poporului 9i n-au nici o sldbiciune pentru limba romaneascd;iar allii s-au dezvoltat sub inriurirr striine ori trdiescin cercul strimt ar vreunei mahalaleorr prin incd mai strimtele "saloane>cu ale cirora atmosferi s_-au deprins: sint de tot pulini cei ce umbld pe drumul deschisde Junimeagi cuprind in gindul lor, ca'Eminescu. intreaga viafi sufleteascd poporului romAn! a I n . 3 ma i. p u fin i s in t in s l c e i ie s c riin d ,c u m p d n e s cc a , .^ dinsul, origicare vorbi, Si ili dau silinfa sd se desdvirg e a s c dp e s in e in g ig i. Fminescu;i-a petrecut toate clipeleviefii lui lucrind, fiindci nu se socotea indeajunspregdtit pentru ceeace vola sd facd, gi e foarte pufin ceeace ne-a rimas de la dinsul. iar din pufinul acesta partea cea mare sint lucrdri dupa pdrerealui incd neisprdvite, care le-a publicat cu inima pe in d o it d c e d in d s rd ru in f e lo rp u s e d e a 1 1 ii.
S , 4 RAPE DEAL M ANT JS( ' RIS ,\T ]. T OCRAI.

\-: -

r]

$r'{d#il/ ftilr- #d*n-S

,ffi.*rr-,**d r*r# ffi^--*##**ils'/ #.dd, .d. U,l[*- U--,mr#-

tX-*O

t;l*^ i n .#*

/*P', N,

rh

&

\OSCATOR

AL FARM ECULUI PO ETI C A L L I M B I I

ROMANE

59

tr , , .E mi e dejoc. ii sd cin;i de inn-o s i m t li ngii cur pdmini4il e b i trciodatd : pentru inri uriri alale ori tmosferd dr um u l min e s c u , ne s c ,ca desd rvi :rind, fice voia t di n s u l , ;r r.d u p d
u lnlm a

Lu**afer*1.
*lHSFI*THTJI.T}

ffi
f'$' ; '

t*t oao,a 'npov+rri, ca


A fost ca rrici odati llin rud+ mari irnperf,tc-1ri {, prcr frunroasr* fat*.

frril+lfii r\ i rr r!eA;4 #r.i:r

5i r.ra una In Pflrirrfi ..\i rnttrrlrit 'l trr:rtr:ct.L., L'urrr u l.146im*rru inlru rr+finti 5i lurur illtru rttlir"
A LMA N A H U L IN C A R E ESTE TIPARIT P E N TR I.J P R IMA OA R A LUCEAFiRUL

\umai rar de tot seintimpli, ca sd fie multrumit9i el in* :r d e cee ace a scris,;;inemullumit e ra - n u d e c e e ac e g " - zr s,ci de forma, in careii era repr o d u s d in d ire a . Nu e de neastimpdr'9i era in stare si -:i.r,,, zicea el, cuprins -.i manuscriptul ani de-a rindul in slltarul 'mesei de ---.d,,,si revadd mereu ceeace a scris ori si scriein mai -:lte rinduri acelagilucru, cici cea mai t'rumosdicoand e :cati gi ea, dacd a rimas intr-insa o patd ori un coll - ::'Pr e vit' Erigenf ele lui i n ceea ce Prtve;te f o rma e ra u a t it d e - - ,r i.l ncit nu se mullumea,ca limba , rit mu l ; i rime le s 5 -i - de o corectitudinedesivir;ita ;i si se potriveascl cu ci :'Il em in tulreprodus, linea ca mu z t c alimb ii s ii f ie ; i e a incit si simtd ceeac e v o ie $ t e i c e l c e n u $ - - :r e l alcd tuiti. - ;:l eg e vorbele. \stfel i n: () momd, dulc'e mQrnd, din negurd de vremi Pe freamdtul de frunze la tine tu md chemi (...) '.:etele sint sombre li aspre, iar in : Somnoroasepdsdrele Pe la cuiburi se adund... - r etele si nt senine li clare, pe c in d in : 5-a stins viala falnicei Venelii...- ele sint de bronz. Pcntru cd sd poat6 ajunge la aceastddesivin;irea for- - :.. d e ca re numai in pufine din p o e z iiles a le s -a a p ro " .:'. el trebuia sd-;i ci;;tigedeplina stdpinireasupralimbii - toate privinlele." \ceasta gi era una din cele mai constantepreocupbn - ; lu i p in d in ziua in care i s-a c u rma t lu c ra re a .

:"

i I n r ealit a te , n mu l te , fo a rte mu l te d i n poeziile pe care le-a scris arti 1870,E mi n e s c u a a ti n s p e rf-e c J i u n ea sti cl (V .D .).

60
iupintr st PRoLETAR MANUSCRIS AUT OGRAF

EI L-AU CUNOSCUT PE EMINESCU

r_ \rl

J-

\__; l

a.

-': -: -

_i,lt

;:kpf-*
d*' dq.

I [A
:-I

(Mite Kremnitz: Amintiri .fugare despre Eminescua )

,,in zilele acelea(ale anului 1879,n.n.) traduseiStrigoii; le atribuiam o valoare poeticdmai mare decit au in realitate. Eminescuvoia sd schimb misura versurilor,iar cind traducereafu gata, zise cd l-am infeles gre;;it,si c6 ar fi fost mai bine dacd aq fi ales strofa Nibelungilar.5 Altminteri, c u a ma b ilit a t e alu i, s e a r[ t a in t o t d e a u n ain c i n t a t d e traducerilemele gi gdseafiecare vers mai frumos in nemlui legte decit in original; din fericire binevoitoarea pdrere nu md orbi niciodatd. intr-una din convorbirile noastre f mi spusecti un dic1ionar etimologic ol limbii romdne ar fi absolut necesor- primul volum de Cihac6, care apdruse atunci, nu-l mulyumeadeloc - fi cd de mult nutreSte gindul sd facd el unul(subl. ns.). Eu il indemnai sd inceapi numaidecit, obligindu-mi sd execut munca mecanici, iar el pe cea pur intelectuald.El era mai tot aga de entuziasmat gi mine $l-mr spusecum ca ar trebui sd incepem. Deci, comandai la timplar o cutie mare cu doudzeci li patru de despdr[ituri pentru cele douizeci gi patru de litere ale alfabetului,tiiai apoi o insemnatd cantitatede foip $i incepui, chiar in zilele urmdtoare sd copiez din Anton Pann, pe care-l citeam atunci, citeva

*=iE

,lI

!tr I

f!

' in I.E. Torougiu: Studii Si documentele literare, IV, pp. 30-31. 5 E popee medi eval Sgermana, secol ul X III (V .D .). 6 A L. C IH A C (1825-1887), l i ngvi st romA n, autorul D i clionar ului :timologic daco-romdn, apdrut in 1879 (V.D.).

I. \OSCATOR

AL FARMECULUI

POETIC AL LIMBII

ROMANE

61

-:e de cuvinte qi expresii.Mi amuza straqnic!insugi lu9i .::l mecanical scrisuluiimi fEceacea mai mare pldcere -:ea de a purta condeiul pentru o opera cu adevirat tolortr&r studiului frumoasei limbi romAnegti,$l care, pe ::asupra, aducea bucurie in viafa lui Eminescu,md in-cu ii totul. Cu ce avint lucram noi, citl veselie pro-'rta cind in cind 9i pe . cau gre$elilepe care le fEceamdin - : ie le putea corecta! Cu citi hirnicie pornirdm la munc6; ce haz ii prici- -rau greqelile care le flceam uneori 5i pe care el avea pe :::lejul sd le-ndrepte! Cumnatul meu afli de pregitirile noastrepentru o encl.pedie qi glumea pe socotealalor spunind ch ar {i p..u . lucriri cu :."iat de capul meu sd se oboseascd asemenea destuldstatornicie n-o 9i :: birou, iai Eminescun-ar avea ; izbuteasc[ niciodatd s6-li realizezeplanul; eu insi nu --am l[sat intimidata si nu vedeammai departe decit de ; o zi la alta. imi pldcea lucrul pentru el insugi."

'if,{$, rn,rl',l.,lu r'i

lu'i*'lrtlr, +,il

i{il",1frttiiltli

$trliittil

i'{'I

r\"
! . ' rN i \ i $ , \ N \ ' N, . r, ilrn

::;

, ,

, $ ! ri i . s

{ , { i ihr{ , s{

l,{N\

gj ili$r${ s N { ri N $

{Ns$r ili ,\{s

N$ids i, ' , !

n\, ,!

.\{r\s sn qN" sNlM\ L{* M' M$!L Mh . _ j,cstu,'e ' ''' 'db

NsinL,Ss,N,'$s j \ \ j ' j l l ${, 1 N \ N $ j N s $ $ N] . ,i, ir$s i,, { S${Nil qs$i ii! Lr N,i $s{ L s, il$u ,r ! .a !i$ $$ 1$[s fis.$ Mi ft,il{W!

SPERANTA (PAGINA DIN FAMII,IA, B t,IOTE C A A C A D . R .S .R .)

BI.

Srigoii; n realiLarcind ,-d ar fi Alt mi n nra t d e n nemrpAr e r e ticyionar . primul n deloc bl. n s . ) . r-mi si ra1 6 . l E
J S e C Um

t f

* a

I
I

o cutie tru cele o insemmatoare r. citeva

P E S TR A D A S F. N IC OLA E D IN B OTOS A N I E R A C A S A H A R IE TE I. LA C A R E LOC U A P R ILIE rnsrE P oE TU L l N pnntoA D A IE 87-A P R ILIE I888

- 10- 3 1. rtonarului